MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti

6.10.2010 - (KOM(2010)0453 – C7‑0224/2010 – 2010/2165(BUD))

Budjettivaliokunta
Esittelijä: Barbara Matera

Menettely : 2010/2165(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0272/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0272/2010
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti

(KOM(2010)0453 – C7‑0224/2010 – 2010/2165(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0453 – C7‑0224/2010),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[1] ja erityisesti sen 28 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006[2] (EGR‑asetus),

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7‑0272/2010),

A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on ottanut käyttöön asianmukaiset lainsäädäntö- ja budjettivälineet voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille,

B.  ottaa huomioon, että EGR:n toimialaa laajennettiin niin, että tukea voi 1. toukokuuta 2009 alkaen hakea myös työntekijöille, jotka on irtisanottu maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin välittömänä seurauksena,

C. katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu EGR:n varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta,

D. ottaa huomioon, että Espanja on pyytänyt apua tapauksissa, jotka koskevat 1429 työntekijän irtisanomista 23:ssa NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle 29 (moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus) luokiteltavassa yrityksessä Katalonian NUTS II -alueella,

E.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit,

1.  pyytää asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin EGR:n varojen käyttöönoton nopeuttamiseksi;

2.  palauttaa mieliin, että toimielimet ovat sitoutuneet varmistamaan, että EGR:n varojen käyttöönottoa koskevien päätösten tekemiseen sovelletaan sujuvaa ja nopeaa menettelyä, jotta globalisaation ja rahoitus- ja talouskriisin seurauksena irtisanotuille yksittäisille työntekijöille voidaan tarjota kertaluonteista ja ajallisesti rajoitettua tukea; korostaa tässä yhteydessä, että EGR:n rooli voi olla ratkaiseva irtisanottujen työntekijöiden uudelleen integroitumisessa työmarkkinoille;

3.  korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan mukaisesti olisi varmistettava, että EGR:stä tuetaan työttömäksi jääneiden yksittäisten työntekijöiden integroitumista uudelleen työelämään; toistaa, että EGR:n tuki ei saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia;

4.  toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta koordinoidusta yksilöllisten palvelujen paketista annetuissa tiedoissa selvitetään yksityiskohtaisesti myös toimien täydentävyys rakennerahastosta rahoitettujen toimien kanssa; toistaa kehotuksensa esittää myös vuosikertomuksessa näiden tietojen vertaileva arviointi;

5.  panee tyytyväisenä merkille komission ehdottaneen, että käyttämättä jääneiden ESR:n varojen sijasta EGR:n varoja käyttöön otettaessa hyödynnettäisiin vaihtoehtoista maksumäärärahojen lähdettä, ottaen huomioon, että Euroopan parlamentti on useita kertoja muistuttanut, että EGR luotiin erilliseksi erityisvälineeksi, jolla on omat tavoitteet ja määräajat, ja että siirtoja varten on näin ollen yksilöitävä asianmukaiset budjettikohdat;

6.  panee merkille, että tässä tapauksessa EGR:n varoja otetaan käyttöön siirtämällä maksumäärärahoja pk-yritysten ja innovoinnin tukemiseen tarkoitetusta budjettikohdasta; pahoittelee, että kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmien toteuttamisessa komissiossa on ilmennyt vakavia puutteita etenkin talouskriisin aikana, vaikka tällainen kriisi pikemminkin lisää merkittävästi tuen tarvetta;

7.  palauttaa mieliin, että EGR:n toimivuutta ja lisäarvoa olisi arvioitava 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisten ohjelmien ja muiden välineiden yleisarvioinnissa samalla, kun kauden 2007–2013 monivuotisesta rahoituskehyksestä tehdään väliarviointi;

8.  pitää komission ehdotuksen uutta mallia myönteisenä, koska sen perusteluissa esitetään selvät ja yksityiskohtaiset tiedot hakemuksesta, analysoidaan tukikelpoisuusperusteet ja selitetään hyväksymiseen johtaneet syyt, mikä on parlamentin vaatimusten mukaista;

9.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

10. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

  • [1]  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

tehty ...

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[1] ja erityisesti sen 28 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006[2] ja erityisesti sen 12 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)      Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, on perustettu lisätuen tarjoamiseksi irtisanotuille työntekijöille, jotka kärsivät globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista, ja heidän auttamisekseen työmarkkinoille uudelleen integroitumisessa.

(2)      EGR:n toimialaa laajennettiin niin, että 1 päivästä toukokuuta 2009 alkaen toimitettujen hakemusten johdosta tukea voidaan myöntää työntekijöille, jotka on irtisanottu maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin suorana seurauksena.

(3)      Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisesti EGR:n varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään 500 miljoonaa euroa.

(4)      Espanja esitti 29 päivänä tammikuuta 2010 hakemuksen EGR:n varojen käyttöönottamiseksi työntekijävähennysten vuoksi, jotka on toteutettu yhdellä ainoalla Espanjan NUTS II -alueella, Kataloniassa (ES51), NACE Rev. 2:n kaksinumerotason 29 (moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus) piirissä toimivissa 23 yrityksessä; hakemusta täydennettiin lisätiedoin 26 päivään huhtikuuta 2010 asti. Hakemus on asetuksen (EY) N:o 1927/2006 10 artiklassa säädettyjen rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen. Näin ollen komissio ehdottaa, että varoja otetaan käyttöön 2 752 935 euroa.

(5)      EGR:stä olisi sen vuoksi otettava käyttöön varoja rahoitustuen antamiseksi Espanjan hakemuksen perusteella,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) otetaan käyttöön 2 752 935 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2010 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä/Strasbourgissa [...] päivänä [...]kuuta [...].

Euroopan parlamentin puolesta                   Neuvoston puolesta

Puhemies                                                       Puheenjohtaja

  • [1]  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.

PERUSTELUT

I.         Taustaa

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan merkittävien rakennemuutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[1] 28 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006[2] 12 artiklan mukaisesti rahaston varojen enimmäismäärä on 500 miljoonaa euroa, joka voidaan ottaa edellisen vuoden kokonaismenojen enimmäismäärään nähden jäljellä olevasta liikkumavarasta ja/tai kahden edellisen vuoden aikana peruutetuista maksusitoumusmäärärahoista, lukuun ottamatta rahoituskehyksen otsakkeeseen 1 b liittyviä tällaisia määrärahoja. Asianmukaiset määrät otetaan talousarvioon varauksena heti, kun on löydetty riittävästi liikkumavaraa ja/tai peruutettuja määrärahoja.

Menettely, jolla rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön, etenee siten, että arvioituaan hakemuksen täyttävän vaaditut edellytykset komissio tekee budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönottamiseksi ja samalla vastaavan siirtopyynnön. Tässä yhteydessä voidaan järjestää kolmikantakokous, jonka tavoitteena on päästä sopimukseen rahaston ja tarvittavien summien käytöstä. Kolmikantakokous voidaan järjestää yksinkertaistetussa muodossa.

II.       Tilanne: komission ehdotus

Komissio hyväksyi 2. syyskuuta 2010 kolme uutta ehdotusta päätökseksi EGR:n varojen käyttöönottamisesta Espanjan, Portugalin ja Tanskan hyväksi, jotta voidaan tukea maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi irtisanottujen työntekijöiden integroitumista uudelleen työmarkkinoille.

Tämä on neljästoista vuoden 2010 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus ja se koskee yhteensä 2 752 935 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Espanjan hyväksi. Hakemuksessa on kyse 1429 työntekijän irtisanomisesta 23:ssa samalle NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle 29 (moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus) luokiteltavassa yrityksessä Katalonian NUTS II -alueella yhdeksän kuukauden viiteajanjakson aikana eli 23. helmikuuta–22. marraskuuta 2009.

Tämä hakemus (EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción) toimitettiin komissiolle 29. tammikuuta 2010 ja sitä täydennettiin lisätiedoilla 26. huhtikuuta 2010 asti. Hakemus perustuu EGR-asetuksen 2 artiklan b alakohdassa esitettyyn toimintakriteeriin, joka edellyttää, että vähintään 500 työntekijää vähennetään yhdeksän kuukauden aikana samalle NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle luokiteltavissa yrityksissä jollakin jäsenvaltion NUTS II -tason alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella. Hakemus jätettiin säädetyssä kymmenen viikon määräajassa (asetuksen 5 artikla).

Komission arvio perustui työntekijöiden vähentämisen ja maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai rahoitus- ja talouskriisin välisen yhteyden arviointiin, työntekijöiden vähentämisten ennakoimattomaan luonteeseen, vähennettyjen työntekijöiden määrän ja 2 artiklan b alakohdan mukaisten kriteerien täyttymisen osoittamiseen, selvitykseen työntekijöiden vähentämisen ennakoimattomasta luonteesta, tietoihin irtisanovista yrityksistä ja tuen kohteena olevista työntekijöistä, asianomaisen alueen ja sen viranomaisten ja sidosryhmien kuvaukseen, työntekijöiden vähentämisten vaikutukseen paikalliseen, alueelliseen tai kansalliseen työllisyyteen, rahoitettavaksi tulevaan koordinoituun yksilöllisten palvelujen pakettiin, mukaan luettuna toimien täydentävyys rakennerahastoista rahoitettavien toimien kanssa, päivämääriin, jolloin yksilöllisten palvelujen tarjoaminen kyseisille työntekijöille aloitettiin tai on tarkoitus aloittaa, menettelyihin työmarkkinaosapuolten kuulemiseksi sekä tietoihin hallinnointi- ja valvontajärjestelmistä.

Komission arvion mukaan hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit, ja komissio suosittelee budjettivallan käyttäjälle hakemusten hyväksymistä.

Komissio on rahaston varoja käyttöönottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön (DEC 22/2010) kaikkiaan 2 752 935 eurosta EGR:n varauksesta (40 02 43) maksusitoumuksina ja budjettikohdasta "Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma – Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma" (01 04 04) maksuina EGR:n budjettikohtaan (04 05 01).

Komissio on nyt ensimmäisen kerran yksilöinyt vaihtoehtoisen maksumäärärahojen lähteen käyttämättä jääneiden ESR:n varojen sijasta noudattaen Euroopan parlamentin toistuneita vaatimuksia.

Toimielinten sopimuksen perusteella rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön enintään 500 miljoonaa euroa vuodessa.

EGR-asetuksen 12 artiklan 6 kohdassa edellytetään, että kunkin vuoden syyskuun 1 päivänä vähintään yhden neljänneksen EGR:n vuotuisesta enimmäismäärästä on oltava käytettävissä, jotta voidaan kattaa ilmenevät tarpeet vuoden loppuun saakka.

Budjettivallan käyttäjä on hyväksynyt vuonna 2010 jo kahdeksan ehdotusta rahaston varojen käyttöönottamiseksi ja yhden teknistä tukea koskevan siirron, jotka ovat määrältään yhteensä 20 991 554 euroa, joten käytettävissä on 481 228 446 euroa.

III. Menettely

Komissio on tehnyt siirtopyynnön[3] asiaa koskevien maksusitoumus- ja maksumäärärahojen ottamiseksi vuoden 2010 talousarvioon, kuten 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 28 kohdassa edellytetään.

Kolmikantakokous komission ehdotuksesta EGR:n varojen käyttöönotosta voitaisiin mahdollisesti järjestää yksinkertaistetussa muodossa (kirjeenvaihtona) oikeusperustan 12 artiklan 5 kohdan mukaisesti, jos parlamentin ja neuvoston välillä ei päästä sopimukseen.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan (EMPL) kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahaston hakemusten arviointiin.

EMPL-valiokunnan suoritettua arvioinnin se ilmaisi rahaston varojen käyttöönotosta näkemyksensä, joka on esitetty tämän mietinnön liitteenä olevassa lausunnossa.

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission neuvottelukokouksessa 17. heinäkuuta 2008 hyväksymässä yhteisessä lausumassa vahvistetaan, että on tärkeää varmistaa, että rahaston varojen käyttöönottoa koskevan päätöksen tekemiseen sovellettava menettely on nopea ja että siinä otetaan asianmukaisesti huomioon toimielinten välinen sopimus.

  • [1]  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1
  • [3]  DEC 22/2010, ... 0,2010.

LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

ES/sg

D(2010)46645

Alain Lamassoure

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 13E158

Asia: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta asiassa EGF/2010/002 ES/Cataluna (KOM(2010)0453 lopullinen)

Arvoisa puheenjohtaja Lamassoure

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa asiassa EGF/2010/002 ES/Cataluna ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja sen EGR-työryhmä kannattavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää joitakin huomautuksia, mutta ei halua kyseenalaistaa maksumäärärahojen siirtoa.

EMPL-valiokunnan huomautukset perustuvat seuraaviin seikkoihin:

A)  Hakemus koskee 2 330 irtisanomista 23 yrityksessä, jotka toimivat NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla 29 (moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus). Irtisanomiset tapahtuivat 9 kuukauden viiteaikana 23. helmikuuta–22.marraskuuta 2009. Hakemus on EGR-asetuksen 2 artiklan b alakohdan mukainen Espanjan viranomaisten ilmoitettua, että Katalonian autoteollisuuden irtisanomiset nousivat ‑5,49 prosentista (2007) 157,21 prosenttiin (2009).

B)  Hakemukseen sisältyvät 901 entistä Nissanin työntekijää eivät ilmeisesti ole oikeutettuja EGR-tukeen, koska he saavat apua omaan sosiaaliturvajärjestelyynsä liittyvistä toimenpiteistä.

C)  Irtisanomiset aiheutuvat talous- ja rahoituskriisistä, joka on johtanut Espanjassa ja kaikkialla maailmassa ajoneuvojen kysynnän äkilliseen laskuun, joka on tapahtunut ennennäkemättömän voimakkaasti ja äkillisesti.

D)  Katalonian elinkeinorakenteelle on tunnusomaista mikroyritysten suuri määrä, jota täydentävät yli 250 henkilöä työllistävät yritykset.

E)  Lähes 25 prosenttia työntekijöistä on kouluttamattomia tai koulunsa varhain lopettaneita ja yli 40 prosentilla työntekijöistä on vain peruskoulutus.

F)  Lähes 75 prosenttia irtisanotuista työntekijöistä on miehiä ja lähes 25 prosenttia työntekijöistä on yli 55-vuotiaita.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Espanjan hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksessa säädetyt rahoitustuen edellytykset täyttyvät;

2.  pyytää yksityiskohtaisempia tietoja Nissanin työntekijöiden sosiaaliturvajärjestelmästä ja siitä, tarjoaako se samat koulutusmahdollisuudet kuin EGR:n tuella tarjottu koordinoitu henkilökohtaisten palvelujen paketti.

3.  pyytää yksityiskohtaisempia tietoja siitä, miksi 23 prosenttia työntekijöistä ei kuulu profiloinnin piiriin, koska tähän toimenpiteeseen osallistumisen sanotaan olevan olennainen edellytys muiden henkilökohtaisten palvelujen saamiselle; haluaisi tietää, miksi toimenpiteitä tarjotaan erityisesti näille työntekijöille;

4.  kiinnittää huomiota uudelleensijoittautumiskannustimiin, joiden pitäisi rohkaista työntekijöitä palaamaan työelämään ja pysymään työllistettyinä vähintään kuuden peräkkäisen kuukauden ajan; pahoittelee, että määräaikaisten sopimusten palkitsemista ei nimenomaisesti kielletty;

5.  muistuttaa tässä yhteydessä Eurooppa 2020 -strategiasta ja sen tavoitteesta nostaa 20–64‑vuotiaan väestön työllisyysaste nykyisestä 69 prosentista vähintään 75 prosenttiin parantamalla muun muassa ikääntyneiden työntekijöiden osallistumista;

6.  pitää tervetulleena, että sidosryhmät lupautuvat tarjoamaan työntekijöille selkeitä työllistymisnäkymiä, jos nämä osallistuvat tiettyihin ammatillisiin pätevöittämistoimiin;

7.  pitää tervetulleina vertaistukitoimenpiteitä, joilla luodaan yhteyksiä osallistuvien työntekijöiden ja sellaisten aikaisemmin työttöminä olleiden työntekijöiden välille, jotka ovat onnistuneet työllistymään uudelleen ja joiden kokemukset voivat olla innostavana esimerkkinä;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että komissio ehdottaa muita maksumäärärahojen lähteitä käyttämättä jääneiden ESR:n varojen sijasta noudattaen Euroopan parlamentin toistuneita vaatimuksia.

Kunnioittavasti

Pervenche Berès

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

5.10.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

François Alfonsi, Frédéric Daerden, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Sabine Verheyen