SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

  6.10.2010 - (KOM(2010)0453 – C7‑0224/2010 – 2010/2165(BUD))

  Výbor pre rozpočet
  Spravodajkyňa: Barbara Matera

  Postup : 2010/2165(BUD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0272/2010
  Predkladané texty :
  A7-0272/2010
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

  (KOM(2010)0453 – C7‑0224/2010 – 2010/2165(BUD))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0453 – C7‑0224/2010),

  –   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[1] (MID zo 17. mája 2006), a najmä na jej bod 28,

  –   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii[2],

  –   so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7‑0000/2010),

  A. keďže Európska únia ustanovila príslušné legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce,

  B.  keďže rozsah pôsobnosti EGF bol rozšírený pre žiadosti podané po 1. máji 2009 s cieľom zahrnúť podporu pre pracovníkov prepustených priamo v dôsledku globálnej hospodárskej a finančnej krízy,

  C. keďže finančná pomoc Európskej únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a mala by riadne zohľadňovať medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF),

  D. keďže Španielsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 1429 pracovníkov v 23 podnikoch zaradených do divízie 29 (výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne na úrovni NUTS II Katalánsko,

  E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF,

  1.  žiada zúčastnené inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie na urýchlenie mobilizácie EGF;

  2.  pripomína záväzok inštitúcií zabezpečiť hladký a rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii EGF a poskytnúť jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy; v tejto súvislosti zdôrazňuje úlohu, ktorú EGF môže zohrávať pri opätovnom začleňovaní prepustených pracovníkov do trhu práce;

  3.  zdôrazňuje, že v súlade s článkom 6 nariadenia o EGF by sa malo zaistiť, aby EGF podporoval opätovné začlenenie jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania; opakovane zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré sú podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedné podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

  4.  berie na vedomie, že informácie poskytované o koordinovanom balíčku personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať z EGF, obsahujú podrobné informácie o komplementárnosti s akciami financovanými zo štrukturálnych fondov; pripomína svoju požiadavku, aby sa predložilo komparatívne zhodnotenie týchto údajov aj v príslušných výročných správach;

  5.  víta skutočnosť, v súvislosti s mobilizáciou EGF, že Komisia navrhla alternatívny zdroj platobných rozpočtových prostriedkov pre nevyužité prostriedky Európskeho sociálneho fondu po tom, čo jej Európsky parlament často pripomínal, že EGF bol zriadený ako samostatný, osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami a že je preto potrebné určiť rozpočtové riadky vhodné na presuny;

  6.  poznamenáva, že s cieľom mobilizovať EGF pre tento prípad sa platobné rozpočtové prostriedky presunú z rozpočtového riadka určeného na podporu MSP a inovácie; vyjadruje poľutovanie nad vážnymi nedostatkami Európskej komisie pri plnení rámcových programov pre konkurencieschopnosť a inovácie, najmä počas hospodárskej krízy, ktorá by mala výrazne zvýšiť potrebu takejto podpory;

  7.  pripomína, že fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali posúdiť v kontexte všeobecného hodnotenia programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe MID zo 17. mája 2006, a to v rámci postupu preskúmania viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 v polovici jeho trvania;

  8.  víta novú podobu návrhu Komisie, ktorý v dôvodovej správe uvádza jasné a podrobné informácie o žiadosti, analyzuje kritériá oprávnenosti a vysvetľuje dôvody, ktoré viedli k jej schváleniu, čo je v súlade s požiadavkami Parlamentu;

  9.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

  10. poveruje svojho predsedu, aby podpísal rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

  11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.

  PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

  z xxx

  o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(žiadosť EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción)

  EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[1], a najmä na jej bod 28,

  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii[2], a najmä na jeho článok 12 ods. 3,

  so zreteľom na návrh Európskej Komisie,

  keďže:

  (1)      Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom prepusteným v dôsledku veľkých zmien v štruktúre svetového obchodu spôsobených globalizáciou, a pomôcť im pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce.

  (2)      Rozsah pôsobnosti EGF bol rozšírený o žiadosti podané po 1. máji 2009 s cieľom zahrnúť podporu pre pracovníkov prepustených priamo v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy.

  (3)      Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu EGF v rámci ročného stropu vo výške 500 miliónov EUR.

  (4)      Španielsko podalo 29. januára 2010 žiadosť o uvoľnenie prostriedkov z EGF v súvislosti s prepúšťaním v 23 podnikoch pôsobiacich v sektore divízie 29 (výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov) klasifikácie NACE rev. 2 v jednom regióne na úrovni NUTS II, Katalánsko (ES51), a do 26. apríla 2010 ju doplnilo o ďalšie informácie. Táto žiadosť je v súlade s požiadavkami na stanovenie finančného príspevku, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006. Komisia preto navrhuje mobilizovať sumu 2 752 935 EUR.

  (5)      EGF by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok v súvislosti so žiadosťou Španielska.

  ROZHODLI TAKTO:

  Článok 1

  V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) s cieľom poskytnúť sumu 2 752 935 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

  Článok 2

  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

  V Bruseli/Štrasburgu

  Za Európsky parlament                                Za Radu

  predseda                                                       predseda

  • [1]               Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]               Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  I. Východiská

  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (ďalej len „EGF“) bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

  Podľa ustanovení bodu 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[1] a článku 12 nariadenia (ES) č. 1927/2006[2] fond nesmie prekročiť maximálnu sumu 500 miliónov EUR, ktorá sa čerpá z rezervy v rámci stropu celkových výdavkov z predchádzajúceho roka a/alebo zo zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich dvoch rokov okrem prostriedkov, ktoré súvisia s okruhom 1b. Príslušné sumy sa začlenia do rozpočtu ako rezerva, hneď ako sa určia dostatočné rozpätia a/alebo zrušené záväzky.

  Čo sa týka postupu na využitie prostriedkov z fondu, Komisia v prípade kladného posúdenia žiadosti predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu spolu s príslušnou žiadosťou o presun prostriedkov. Zároveň by sa mohol usporiadať trialóg s cieľom dosiahnuť dohodu o využívaní fondu a o požadovaných sumách. Trialóg môže mať zjednodušenú formu.

  II. Aktuálny stav: návrh Komisie

  Komisia prijala 2. septembra 2010 tri nové návrhy rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Španielska, Portugalska a Dánska s cieľom podporiť opätovné začlenenie pracovníkov, ktorí boli prepustení z dôvodu globálnej finančnej a hospodárskej krízy, do trhu práce.

  Toto je štrnásta žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2010 a týka sa mobilizácie celkovej sumy 2 752 935 EUR z EGF v prospech Španielska. Týka sa 1429 prepustených zamestnancov z 23 podnikov zaradených do divízie 29 (výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne Katalánsko na úrovni NUTS II počas deväťmesačného referenčného obdobia od 23. februára 2009 do 22. novembra 2009.

  Táto žiadosť, vec EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción, bola Komisii predložená 29. januára 2010 a do 26. apríla 2010 bola doplnená o dodatočné informácie. Žiadosť vychádzala z intervenčných kritérií podľa článku 2 písm. b) nariadenia o EGF, podľa ktorého je potrebných najmenej 500 prepustených pracovníkov v období deviatich mesiacov v odvetví NACE rev. 2 v jednom regióne alebo vo dvoch susediacich regiónoch na úrovni NUTS II v členskom štáte, a bola podaná v lehote 10 týždňov (článok 5 uvedeného nariadenia)..

  Posúdenie Komisie vychádzalo z hodnotenia súvislosti medzi prepúšťaním a významnými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu alebo finančnou krízou, nepredvídateľného charakteru prepúšťania, preukázania počtu prípadov prepustenia a súladu s kritériami uvedenými v článku 2 ods. b, vysvetlenia nepredvídaného charakteru tohto prepúšťania, uvedenia prepúšťajúcich podnikov a pracovníkov, ktorých sa pomoc týka, príslušného územia a jeho orgánov a zúčastnených strán, vplyvu prepúšťania na miestnu, regionálnu alebo vnútroštátnu zamestnanosť, koordinovaného súboru personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať, vrátane zlučiteľnosti s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov, dátumov začiatku alebo plánovaného začiatku poskytovania personalizovaných služieb dotknutým pracovníkom, postupov konzultácií so sociálnymi partnermi, riadiacich a kontrolných systémov.

  V súlade s posúdením Komisie žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF a Komisia odporúča rozpočtovému orgánu, aby žiadosti schválil.

  S cieľom mobilizovať fond Komisia predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun (DEC 22/2010) celkovej sumy vo výške 2 752 935 EUR z rezervy EGF (40 02 43) v záväzkoch a z rozpočtového riadka Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie – Program pre podnikanie a inovácie (01 04 04) v platbách do rozpočtových riadkov EGF (04 05 01).

  Po prvýkrát našla Komisia na základe početných žiadostí Európskeho parlamentu alternatívny zdroj platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré nepochádzajú z nevyužitých prostriedkov ESF.

  MID umožňuje mobilizáciu fondu s ročným stropom vo výške 500 miliónov EUR.

  Článok 12 ods. 6 nariadenia o EGF vyžaduje, aby k 1. septembru každý rok zostalo k dispozícii najmenej 25 % ročnej maximálnej sumy EGF na pokrytie potrieb, ktoré vzniknú do konca roka.

  V roku 2010 už rozpočtový orgán schválil osem návrhov na mobilizáciu fondu a presun do oblasti technickej pomoci v celkovej výške 20 991 554 EUR, takže k dispozícii ostáva suma 481 228 446 EUR.

  III. Postup

  Komisia predložila žiadosť o presun prostriedkov[3] s cieľom zahrnúť do rozpočtu na rok 2010 osobitné viazané a platobné rozpočtové prostriedky v súlade s bodom 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

  Trialóg o návrhu rozhodnutia o mobilizácii EGF, ktorý predložila Komisia, by sa mohol uskutočniť v zjednodušenej podobe (výmena listov), ako je uvedené v článku 12 ods. 5 právneho základu, okrem prípadu, že medzi Parlamentom a Radou sa nedosiahne dohoda.

  Podľa internej dohody by sa mal Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) zapojiť do tohto procesu s cieľom poskytnúť konštruktívnu podporu a prispieť k hodnoteniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z fondu.

  Výbor EMPL Európskeho parlamentu po zhodnotení žiadosti vyjadril svoj názor na mobilizáciu fondu v stanovisku pripojenom k tejto správe.

  Európsky parlament, Rada a Komisia v spoločnom vyhlásení, ktoré prijali v rámci zmierovacieho zasadnutia dňa 17. júla 2008, potvrdili, že s náležitým zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu je dôležité zabezpečiť rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii fondu.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.
  • [3]  DEC 22/2010 z …2010

  PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

  ES/sg

  D(2010)46645

  Vážený pán Alain Lamassoure

  predseda Výboru pre rozpočet

  ASP 13E158

  Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v súvislosti so žiadosťou EGF/2010/002 ES/Cataluna (KOM(2010)453 v konečnom znení)

  Vážený pán Lamassoure,

  Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF preskúmali mobilizáciu EGF týkajúcu sa žiadosti EGF/2010/002 ES/Cataluna a prijali toto stanovisko.

  Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia v prípade tejto žiadosti s mobilizáciou fondu. Výbor EMPL v tejto súvislosti predkladá niektoré poznámky, ktoré však nespochybňujú prevod finančných prostriedkov.

  Rozhodnutie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

  A)  keďže táto žiadosť sa týka 2330 prepustení v 23 podnikoch činných v divízii 29 klasifikácie NACE rev. 2 (výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov), ku ktorým došlo v referenčnom období 9 mesiacov od 23. februára do 22. novembra 2009 v súlade s článkom 2b nariadenia o EGF, pričom podľa španielskych úradov počet výpovedí v katalánskom automobilovom odvetví vzrástol z - 5,49 % v roku 2007 na 157,21 % v roku 2009,

  B)  keďže 901 bývalým pracovníkom spoločnosti Nissan uvedeným v žiadosti zrejme nebude poskytnutá pomoc z EGF, pretože využívajú opatrenia svojho vlastného sociálneho plánu,

  C)  keďže k týmto prepusteniam došlo v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy, ktorá spôsobila náhly pokles dopytu po vozidlách v Španielsku a na celom svete v nezvyčajnej miere a rýchlosti,

  D)  keďže obchodný model v Katalánsku sa vyznačuje vysokým podielom mikropodnikov, ktoré dopĺňajú podniky zamestnávajúce viac než 250 zamestnancov,

  E)  keďže takmer 25 % pracovníkov je bez vzdelania alebo predčasne ukončili školskú dochádzku a viac než 40 % pracovníkov má iba základné vzdelanie,

  F)  keďže takmer 75 % prepustených pracovníkov sú muži a takmer 25 % pracovníkov je starších ako 55 rokov,

  Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktoré prijme, v súvislosti so žiadosťou Španielska tieto návrhy:

  1.  súhlasí s Komisiou, že sú splnené podmienky na finančný príspevok podľa nariadenia o EGF;

  2.  požaduje podrobnejšie informácie o sociálnom pláne pre pracovníkov spoločnosti Nissan a o tom, či spoločnosť zabezpečuje rovnaké možnosti odbornej prípravy ako koordinovaný balík personalizovaných služieb v rámci podpory z EGF;

  3.  žiada o podrobnejšie informácie o tom, prečo 23 % pracovníkov nebude zapojených do postupu tvorby profilu, pretože účasť na tomto opatrení sa považuje za kľúčovú podmienku prístupu k akejkoľvek inej personalizovanej službe; uvítal by informácie o tom, aké opatrenia sa poskytnú práve týmto pracovníkom;

  4.  upriamuje pozornosť na stimulačné príspevky, ktoré by mali podnecovať pracovníkov, aby sa vrátili do zamestnania a zotrvali v ňom bez prerušenia po dobu najmenej šiestich mesiacov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že neboli výslovne vylúčené odmeny za zmluvy na dobu určitú;

  5.  pripomína v tejto súvislosti stratégiu EÚ 2020 a jej hlavný cieľ zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľstva vo veku od 20 do 64 rokov zo súčasných 69 % aspoň na 75 %, a to aj prostredníctvom väčšieho zapojenia, okrem iného, starších pracovníkov;

  6.  víta dohodu zúčastnených strán poskytnúť pracovníkom jasné vyhliadky na získanie zamestnania, ak sa zúčastnia na opatreniach zameraných na získanie špecifickej odbornej kvalifikácie;

  7.  víta opatrenia partnerskej podpory, ktoré zúčastneným pracovníkom umožnia stretávať sa s bývalými nezamestnanými pracovníkmi, ktorí sa úspešne opätovne začlenili do trhu práce a ktorých skúsenosti by mohli slúžiť ako dobrý príklad;

  8.  víta návrh Komisie, aby sa v súlade s častými požiadavkami Európskeho parlamentu platobné rozpočtové prostriedky získavali z iných zdrojov, ako sú nevyužité prostriedky ESF.

  S pozdravom,

  Pervenche Berès

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

  Dátum prijatia

  5.10.2010

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  36

  2

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  François Alfonsi, Frédéric Daerden, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

  Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Sabine Verheyen