Betänkande - A7-0272/2010Betänkande
A7-0272/2010

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

  6.10.2010 - (KOM(2010)0453 – C7‑0224/2010 – 2010/2165(BUD))

  Budgetutskottet
  Föredragande: Barbara Matera

  Förfarande : 2010/2165(BUD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0272/2010
  Ingivna texter :
  A7-0272/2010
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

  (KOM(2010)0453 – C7‑0224/2010 – 2010/2165(BUD))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0453 – C7‑0224/2010),

  –   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1], särskilt punkt 28,

  –   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter[2],

  –   med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

  –   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7‑0272/2010), och av följande skäl:

  A. Europeiska unionen har inrättat lagstiftningsinstrument och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

  B.  Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats för ansökningar om stöd från fonden som inges från och med den 1 maj 2009 och omfattar nu stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

  C. Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om antagandet av beslut rörande fondens utnyttjande.

  D. Spanien har ansökt om ekonomiskt bidrag från fonden till följd av 1429 uppsägningar vid 23 företag som är verksamma inom sektorn Nace rev 2 huvudgrupp 29 (tillverkning av motorfordon, släpvagnar och påhängsvagnar) i Nuts II-regionen Katalonien.

  E.  Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

  1.  Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att vidta de åtgärder som krävs för att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter snarast ska kunna tas i anspråk.

  2.  Europaparlamentet påminner om institutionernas åtagande att garantera ett smidigt och snabbt förfarande för antagandet av beslut om utnyttjande av fonden, i syfte att tillhandahålla ett tidsbegränsat och individuellt stöd av engångskaraktär för att hjälpa arbetstagare som har blivit uppsagda till följd av globaliseringen och den finansiella och ekonomiska krisen. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan spela en viktig roll för att återintegrera övertaliga arbetstagare på arbetsmarknaden.

  3.  Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 6 i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter bör säkerställas att fonden stöder återinträdet på arbetsmarknaden av enskilda arbetstagare som blivit arbetslösa. Parlamentet erinrar om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

  4.  Europaparlamentet konstaterar att den information som presenterats om det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller detaljerade uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet upprepar sin begäran om att en jämförande analys av dessa uppgifter även ska presenteras i dess årsrapporter.

  5.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att kommissionen i samband med utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter föreslagit en alternativ källa betalningsanslag till oanvända medel från Europeiska socialfonden, efter många påminnelser från Europaparlamentet om att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades som ett separat särskilt instrument med egna mål och tidsfrister och att lämpliga budgetposter för överföringar därför måste fastställas.

  6.  Europaparlamentet konstaterar att om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska kunna utnyttjas så måste betalningsbemyndiganden överföras från en budgetpost avsedd för stöd till små och medelstora företag och innovation. Parlamentet beklagar att Europeiska kommissionen i många fall brustit allvarligt i samband med genomförandet av ramprogrammen för konkurrenskraft och innovation, särskilt under en ekonomisk kris som kraftigt borde ökat behovet av sådant stöd.

  7.  Europaparlamentet påminner om att en utvärdering av hur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter fungerar och vilket mervärde den skapar bör göras inom ramen för den allmänna bedömningen av programmen och andra instrument som skapats genom det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006, i samband med halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen 2007–2013.

  8.  Europaparlamentet välkomnar det nya formatet för kommissionens förslag, där det i motiveringsdelen läggs fram tydliga och detaljerade uppgifter om ansökan med en analys av kriterierna för stöd och en förklaring av orsakerna till att ansökan godkänts, vilket ligger i linje med parlamentets krav.

  9.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

  10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

  11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

  BILAGA:EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

  av den ...

  om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción)

  EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1], särskilt punkt 28,

  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter[2], särskilt artikel 12.3,

  med beaktande av Europeiska kommissionens förslag

  och av följande skäl:

  (1)      Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge ytterligare stöd till personer som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandelsmönstret, i synnerhet för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

  (2)      Tillämpningsområdet för fonden utvidgades för ansökningar som lämnades från den 1 maj 2009 till att omfatta stöd för arbetstagare som sagts upp till följd av den globala ekonomiska krisen.

  (3)      Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att utnyttja medel från fonden inom den årliga övre gränsen på 500 miljoner euro.

  (4)      Spanien lämnade den 29 januari 2010 in en ansökan om att utnyttja fonden mot bakgrund av uppsägningarna vid 23 företag som är verksamma i Nace rev. 2‑huvudgrupp 29 (tillverkning av motorfordon, släpvagnar och påhängsvagnar) i en och samma Nuts II-region, Cataluña (ES51). Ansökan kompletterades med ytterligare uppgifter fram till den 26 april 2010. Ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd i artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 2 752 935 euro ska anslås.

  (5)      Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla ett ekonomiskt bidrag för den ansökan som Spanien lämnat in.

  HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

  Artikel 1

  Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 2 752 935 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2010.

  Artikel 2

  Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

  Utfärdat i Bryssel/Strasbourg den

  På Europaparlaments vägnar                                                På rådets vägnar

  Ordförande                                                                             Ordförande

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

  MOTIVERING

  I. Bakgrund

  Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har inrättats för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av konsekvenserna av större strukturella förändringar i världshandelsmönstren.

  Enligt bestämmelserna i punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1] och artikel 12 i förordning (EG) nr 1927/2006[2] får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 500 miljoner euro som tas från eventuella marginaler under det samlade utgiftstaket för det föregående året och/eller från outnyttjade åtagandebemyndiganden som frigjorts under de två senaste åren, med undantag för sådana som ingår under budgetrubrik 1b. Anslagen förs in i budgeten i form av en avsättning så snart kommissionen har funnit tillräckliga marginaler och/eller frigjort åtaganden.

  Förfarandet går till så att kommissionen efter en positiv bedömning av en ansökan lägger fram ett förslag till budgetmyndigheten om att utnyttja fonden och samtidigt gör en begäran om överföring av medel. Parallellt kan ett trepartsförfarande anordnas för att nå en överenskommelse om utnyttjandet av fonden och de belopp som krävs. Trepartsförfarandet kan genomföras i förenklad form.

  II. Nuläget: Kommissionens förslag

  Den 2 september 2010 antog kommissionen tre nya förslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för globaliseringseffekter till förmån för Spanien, Portugal och Danmark för att stödja återintegrering på arbetsmarknaden av arbetstagare som har blivit uppsagda som en följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

  Detta är den fjortonde ansökan som ska behandlas inom ramen för budgeten för 2010 och avser utnyttjande av ett totalbelopp på 2 752 935 euro från fonden till förmån för Spanien. Ansökan avser 1429 uppsägningar i 23 företag som är verksamma i sektorn Nace rev 2 huvudgrupp 29 (tillverkning av motorfordon, släpvagnar och påhängsvagnar) inom Nuts II‑regionen Katalonien under referensperioden på nio månader från den 23 februari 2009 till den 22 november 2009.

  Denna ansökan, ärende EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción, lämnades in till kommissionen den 29 januari 2010 och kompletterades med ytterligare uppgifter den 26 april 2010. Ansökan baserades på interventionskriteriet i artikel 2 b i förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter som kräver att minst 500 arbetstagare sägs upp under en niomånadersperiod inom en Nace 2-huvudgrupp i en region eller två regioner som gränsar till varandra på Nuts II-nivå inom en medlemsstat, och den lämnades in inom den tidsfrist på tio veckor som föreskrivs i artikel 5 i förordningen.

  Kommissionens bedömning baserades på en analys av sambandet mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller finanskrisen, den oförutsägbara karaktären på de aktuella uppsägningarna, belägg för antalet uppsagda och uppfyllande av kriterierna i artikel 2 b, förklaring till uppsägningarnas oförutsägbara karaktär, uppgift om vilka företag som tvingas avskeda personal och vilka arbetstagare som stödet ska riktas till, en beskrivning av det berörda territoriet och dess myndigheter och övriga aktörer, de förväntade konsekvenserna av uppsägningarna för den lokala, regionala eller nationella sysselsättningen, det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras tillsammans med uppgifter om hur det kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna, det eller de datum då man började eller planerar att börja tillhandahålla individanpassade tjänster till de berörda arbetstagarna, förfaranden för samråd med arbetsmarknadens parter samt system för ledning och kontroll.

  Enligt kommissionens bedömning har kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter uppfyllts i ansökan. Budgetmyndigheten rekommenderas att godkänna ansökningarna.

  För att utnyttja fonden har kommissionen överlämnat en begäran om överföring (DEC 22/2010) till budgetmyndigheten om ett sammanlagt belopp på 2 752 935 euro från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) för åtagandebemyndiganden och från budgetposten ”Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – Programmet för entreprenörskap och innovation (01 04 04) för betalningar till budgetposterna för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (04 05 01).

  För första gången har kommissionen pekat ut en alternativ källa till betalningsbemyndiganden, utöver oanvända medel från Europeiska socialfonden, i enlighet med upprepade krav från Europaparlamentet.

  Enligt det interinstitutionella avtalet får fonden utnyttjas upp till det årliga taket på 500 miljoner EUR.

  Enligt artikel 12.6 i förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska den 1 september varje år minst 25 procent av fondens samlade årliga medel stå till förfogande för att täcka behov som uppstår fram till slutet av året.

  Under 2010 har budgetmyndigheten redan godkänt åtta förslag till utnyttjande av fonden och en överföring för tekniskt bistånd för ett totalbelopp på 20 991 554 euro, vilket innebär att det kvarstår 481 228 446 euro.

  III. Förfarande

  Kommissionen har lämnat in en begäran om överföring[3] för att föra in specifika åtagande- och betalningsbemyndiganden i 2010 års budget i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

  Trepartsförfarandet i samband med kommissionens förslag till beslut om att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan eventuellt ske i förenklad form (en skriftväxling), enligt artikel 12.5 i den rättsliga grunden, under förutsättning att parlamentet och rådet är eniga.

  Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna från fonden.

  Efter sin bedömning lade Europaparlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor fram sina synpunkter på utnyttjandet av fonden, vilka beskrivs i det yttrande som bifogas detta betänkande.

  I Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs under förlikningsmötet den 17 juli 2008, bekräftades vikten av att säkerställa ett snabbt förfarande, med vederbörlig respekt för det interinstitutionella avtalet, för att anta beslut om utnyttjande av fonden.

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s.1.
  • [2]  EUT L 406, 30.12.2006, s.1.
  • [3]  DEC 22/2010 av den ...2010.

  BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

  ES/sg

  D(2010)46645

  Alain Lamassoure

  Ordförande för budgetutskottet

  ASP 13E158

  Angående: Yttrande om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2010/002 ES/Cataluna (KOM(2010)0453 slutlig)

  .

  Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har undersökt möjligheten att bevilja stöd från fonden för ärende EGF/2010/002 ES/Cataluna och har antagit detta yttrande.

  EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta överföringen av betalningsbemyndiganden.

  EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

  A)  Denna ansökan omfattar 2 330 uppsägningar i 23 företag verksamma inom Nace rev. 2 huvudgrupp 29 (tillverkning av motorfordon, släpvagnar och påhängsvagnar) som inträffade under referensperioden på nio månader mellan den 23 februari och den 22 november 2009 i enlighet med artikel 2b i förordningen för justering för globaliseringseffekter samtidigt som antalet uppsagda inom fordonsindustrin i Katalonien enligt de spanska myndigheterna steg från -5,49 procent 2007 till 157,21 procent 2009.

  B)  901 före detta anställda på Nissan som ingår i ansökan förefaller inte vara berättigade till stöd genom Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter p.g.a. förmåner inom ramen för företagets egna sociala plan.

  C)  Uppsägningarna är ett resultat av den finansiella och ekonomiska krisen som orsakat ett plötsligt fall i efterfrågan på fordon i Spanien och hela världen i en omfattning och ett tempo som aldrig skådats tidigare.

  D)  Affärsmodellen i Katalonien kännetecknas av en stor andel småföretag som kompletteras av företag med mer än 250 anställda.

  E)  Närmare 25 procent av arbetstagarna saknar utbildning eller slutade skolan i förtid och mer än 40 procent av arbetstagarna har endast grundläggande utbildning.

  F)  Nästan 75 procent av de uppsagda arbetstagare som berörs är män och nästan 25 procent av arbetstagarna är över 55 år.

  Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag avseende Spaniens ansökan:

  1.  Europaparlamentet håller med kommissionen om att villkoren för ekonomiskt bidrag från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är uppfyllda

  2.  Europaparlamentet efterlyser mer information om den sociala planen för anställda på Nissan och om den innehåller samma möjligheter till fortbildning som det samordnade paketet med individanpassade tjänster som erbjuds med stöd av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

  3.  Europaparlamentet efterlyser mer detaljerad information om varför 23 procent av arbetstagarna inte tagits med i profilprogrammet trots att deltagande i denna åtgärd uppges vara en viktig förutsättning för tillgång till andra individanpassade tjänster. Parlamentet skulle vilja veta vilka åtgärder som särskilt kommer att erbjudas dessa arbetstagare.

  4.  Europaparlamentet framhåller betydelsen av stöd till annan sysselsättning som uppmuntrar arbetstagare att återgå till sysselsättning och förbli anställda i minst sex månader utan uppehåll. Parlamentet beklagar att avtal med fastställd löptid inte uttryckligen är undantagna.

  5.  Europaparlamentet påminner i detta hänseende om EU 2020-strategin och dess övergripande mål att öka sysselsättningsnivån i befolkningsgruppen i åldern 20-64 från dagens 69 procent till minst 75 procent, bl.a. genom ökat deltagande av exempelvis äldre arbetstagare.

  6.  Europaparlamentet ser positivt på avtalet mellan de inblandade aktörerna som erbjuder arbetstagarna ett tydligt jobbperspektiv om de deltar i särskilda yrkesutbildningsåtgärder.

  7.  Europaparlamentet välkomnar de stödåtgärder där deltagande arbetstagare kommer att ha kontakt med tidigare arbetslösa arbetstagare som lyckats hitta nytt arbete och som kan fungera som förebilder.

  8.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till källor till betalningsbemyndiganden utöver oanvända medel från Europeiska socialfonden, i enlighet med upprepade krav från Europaparlamentet.

  Med vänlig hälsning

  Pervenche Berès

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

  Antagande

  5.10.2010

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  36

  2

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  François Alfonsi, Frédéric Daerden, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

  Sabine Verheyen