MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä

6.10.2010 - (KOM(2005)0661 – C7‑0048/2010 – 2005/0254(COD)) - ***I

Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Cristiana Muscardini


Menettely : 2005/0254(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0273/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0273/2010
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä

(KOM(2005)0661 – C7‑0048/2010 – 2005/0254(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0661),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 2 kohdan jonka mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille(C7‑0048/2010),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A7‑0273/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1) Euroopan unionilla ei ole yhdenmukaisia säännöksiä tai yhtenäisiä käytäntöjä tuotteiden alkuperän merkitsemisestä lukuun ottamatta joitakin maatalousalan erityistapauksia.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Nykyisin monet yritykset EU:ssa käyttävät alkuperämerkintöjä jo vapaaehtoisesti.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Tiettyjen tuotteiden alkuperämaan merkitsemistä koskevien yhteisön sääntöjen puuttuminen ja jäsenvaltioissa voimassa olevien järjestelmien erot tässä suhteessa ovat johtaneet tilanteeseen, jossa useilla aloilla on voitu todeta, että merkittävässä osassa kolmansista maista tuoduista ja yhteisön markkinoilla myydyistä tuotteista ei ilmoiteta alkuperämaata tai kyseinen tieto on harhaanjohtava.

(2) Tiettyjen tuotteiden alkuperämaan merkitsemistä koskevien yhteisön sääntöjen puuttuminen ja jäsenvaltioissa voimassa olevien järjestelmien erot tässä suhteessa ovat johtaneet tilanteeseen, jossa useilla aloilla on voitu todeta, että merkittävässä osassa kolmansista maista tuoduista ja yhteisön markkinoilla myydyistä tuotteista ei ilmoiteta alkuperämaata tai kyseinen tieto on harhaanjohtava. Nämä erot aiheuttavat myös tilanteen, jossa merkittävä määrä kolmansista maista lähtöisin olevista kuljetuksista siirtyy sellaisiin tuontipaikkoihin EU:ssa, jotka ovat viejämaalle sopivimpia.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Komission järjestämä sidosryhmien (teollisuus, maahantuojat, kuluttajajärjestöt, ammattiyhdistykset), kuuleminen, jonka aiheena oli mahdollisen alkuperämerkintöjä koskevan EU:n asetuksen kehittäminen, osoitti, että eurooppalaiset kuluttajat pitävät alkuperämerkintöjä yleensä varsin tärkeinä niiden sisältämien turvallisuutta sekä sosiaalisia ja ekologisia näkökohtia koskevien tietojen vuoksi.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 b) Unionin kansalaiset kokevat alkuperämerkintöjä koskevan EU:n lainsäädännön liittyvän läheisesti heidän terveytensä ja turvallisuutensa suojeluun.

Perustelu

Kuluttajilla on oikeus saada täydet ja selkeät tiedot Euroopan unionissa myytävien tuotteiden alkuperästä silloin, kun on oletettavissa, että jokin tietty alkuperä yhdistettynä tiettyihin myyntiolosuhteisiin on luotettava ja vaikeasti kiistettävissä oleva osoitus heikosta laadusta ja mahdollisesta uhasta ostajan terveydelle ja turvallisuudelle.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 c) EU asetti Lissabonin toimintasuunnitelmassa tavoitteekseen lujittaa Euroopan taloutta muun muassa parantamalla sen teollisuuden kilpailukykyä maailmantaloudessa, ja myös Eurooppa 2020 -strategian on määrä perustua tarpeeseen parantaa kilpailukykyä. Tiettyjen kulutustavaroiden kilpailukyky saattaa perustua siihen, että niiden tuottamiseen Euroopan unionissa liitetään käsitys laadukkuudesta ja korkeista tuotantostandardeista.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 d) Alkuperämerkintöjä koskevat EU:n säännöt vahvistaisivat eurooppalaisten yritysten ja koko Euroopan talouden kilpailukykyä, koska niiden ansiosta kansalaiset ja kuluttajat voivat tehdä tietoisia valintoja.

Perustelu

Eurooppalaisille tuotteille on kiistatta ominaista korkea laatu ja luotettavuus. Markkinat, joilla korkealaatuisilla tuotteilla on kysyntää, voivat ainoastaan saada piristysruiskeen tuotteen ja sen valmistusmaan välisen yhteyden esille tuomisesta.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3a) Tiedossa on useita tapauksia, joissa kolmansista maista EU:hun tuoduista tuotteista on aiheutunut vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle. Selkeä alkuperämerkintä antaa EU:n kansalaisille enemmän tietoa ja mahdollisuuden säädellä omia valintojaan ja siten estää heitä ostamasta tietämättään tuotteita, joiden laatu mahdollisesti on arveluttava.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b) Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten olisi suoritettava tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyviä tarkastuksia ja valvontaa rajoilla yhtä yhdenmukaistettua menettelyä noudattaen hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi.

Perustelu

On tarpeen huolehtia siitä, että tarkastukset ja valvonta rajoilla eivät aiheuta liiallista byrokratiaa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 c) Sen varmistamiseksi, että tämä asetus on tehokas, että siitä aiheutuu vain lieviä hallinnollisia rasituksia ja että sillä taataan samalla mahdollisimman suuri joustavuus eurooppalaisille yrityksille, sen olisi oltava yhdenmukainen eri puolilla maailmaa käytössä olevien "made in" -järjestelmien kanssa.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Alkuperämerkintä antaisi kuluttajille mahdollisuuden yhdistää tuotteet niihin sosiaalisiin ja ekologisiin sekä turvallisuusnormeihin, jotka yleisesti liitetään tiettyyn alkuperämaahan.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Alkuperämerkinnän käyttöönotolla voidaan vaikuttaa siihen, että yhteisön tiukat normit saadaan toimimaan yhteisön teollisuuden ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten eduksi. Lisäksi se auttaa estämään yhteisön tuotannonalan maineen tahraantumisen virheellisten alkuperätietojen johdosta. Avoimuuden parantaminen ja kuluttajille suunnatun tiedotuksen lisääminen sikäli kuin on kyse tavaroiden alkuperästä edistää siten Lissabonin toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamista.

(7) Alkuperämerkinnän käyttöönotolla voidaan vaikuttaa siihen, että yhteisön tiukat normit saadaan toimimaan yhteisön teollisuuden ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten eduksi, jotka usein näkevät aidosti vaivaa tuotteidensa laadun eteen ja säilyttävät perinteisiä ja käsityöammatteja ja perinteisiä käsityöhön perustuvia tuotantomenetelmiä mutta jotka ovat erittäin alttiita maailmanlaajuiselle kilpailulle, koska siitä puuttuvat säännöt eron tekemiseksi erilaisten tuotantomenetelmien välille. Lisäksi se auttaa estämään yhteisön tuotannonalan maineen tahraantumisen virheellisten alkuperätietojen johdosta. Avoimuuden parantaminen ja kuluttajille suunnatun tiedotuksen lisääminen sikäli kuin on kyse tavaroiden alkuperästä edistää siten Lissabonin toimintasuunnitelman ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Alkuperämerkintöjä koskevat säännöt tarjoavat myös tehokkaan suojan väärennöksiä ja vilpillistä kilpailua vastaan ja parantavat siten tulliviranomaisten toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden suhteen toteutettavista toimenpiteistä 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetun asetuksen (EY) N:o 1383/20031 (väärennösten torjuntaa koskeva asetus) tehokkuutta ja tarjoavat tärkeän lisävälineen eurooppalaisen tuotannon suojelemiseen ja edistämiseen.

 

________

EUVL L 1, 2.8.2003, s. 7.

Perustelu

Väärennökset aiheuttavat todellista vahinkoa eurooppalaisten pk-yritysten, joiden tunnusmerkkejä ovat laatu ja erikoisosaaminen, taloudelle. Jos tuotteiden alkuperä voitaisiin jäljittää, tällaisia haitallisia käytäntöjä olisi mahdollista rajoittaa entistä enemmän koko Euroopan talouden eduksi.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Euroopan yhteisön sekä Bulgarian, Romanian, Turkin ja ETA-sopimuksen sopimuspuolten välisten sopimusten nojalla kyseisistä maista peräisin olevat tuotteet olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(9) Euroopan yhteisön sekä Turkin ja ETA-sopimuksen sopimuspuolten välisten sopimusten nojalla kyseisistä maista peräisin olevat tuotteet olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Teollisuudelle, kaupalle ja viranomaisille koituvien rasitteiden rajoittamiseksi alkuperämerkintä olisi säädettävä pakolliseksi niillä aloilla, joilla se komission suorittaman ennakkokuulemisen perusteella tuottaa lisäarvoa. Tämän asetuksen alakohtaista soveltamisalaa olisi voitava mukauttaa helposti. Lisäksi olisi säädettävä siitä, että tietyille tuotteille voidaan myöntää poikkeuksia teknisistä tai taloudellisista syistä tai siksi, että alkuperämerkintä on niiden tapauksessa muuten tarpeeton tämän asetuksen tavoitteiden kannalta. Näin voi olla erityisesti tapauksissa, joissa alkuperämerkintä vahingoittaisi asianomaisia tavaroita, tai kun kyse on tietyistä raaka-aineista.

(11) Teollisuudelle, kaupalle ja viranomaisille koituvien rasitteiden rajoittamiseksi alkuperämerkintä olisi säädettävä pakolliseksi niillä aloilla, joilla se komission suorittaman ennakkokuulemisen perusteella tuottaa lisäarvoa. Olisi säädettävä siitä, että tietyille tuotteille voidaan myöntää poikkeuksia teknisistä syistä tai siksi, että alkuperämerkintä on niiden tapauksessa muuten tarpeeton tämän asetuksen tavoitteiden kannalta. Näin voi olla erityisesti tapauksissa, joissa alkuperämerkintä vahingoittaisi asianomaisia tavaroita, tai kun kyse on tietyistä raaka-aineista.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti.

(13) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaan yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, on vahvistettava etukäteen tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetulla asetuksella. Ennen kyseisen uuden asetuksen antamista sovelletaan edelleen menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY säännöksiä lukuun ottamatta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä, jota ei sovelleta.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a) Komissio olisi valtuutettava antamaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksilöidäkseen tapaukset, joissa pakkaukseen tehty merkintä hyväksytään itse tavaroihin kiinnitettävän merkinnän sijasta tai joissa tavaroita ei voida tai ei tarvitse merkitä teknisistä syistä, sekä toteuttamaan toimia määrittääkseen muut säännöt, joita mahdollisesti tarvitaan, kun tavaroiden todetaan olevan ristiriidassa tämän asetuksen kanssa, tai saattaakseen ajan tasalle asetuksen liitteen, jos arvio alkuperämerkinnän tarpeellisuudesta tietyllä alalla on muuttunut.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan teollisuustuotteisiin lukuun ottamatta neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 1 artiklassa määriteltyjä kalastus- ja vesiviljelytuotteita ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 2 artiklassa määriteltyjä elintarvikkeita.

1. Tätä asetusta sovelletaan kulutushyödykkeisiin lukuun ottamatta neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 1 artiklassa määriteltyjä kalastus- ja vesiviljelytuotteita ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 2 artiklassa määriteltyjä elintarvikkeita.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Alkuperämerkinnällä on varustettava tämän asetuksen liitteessä luetellut kolmansista maista tuotavat tavarat, lukuun ottamatta tavaroita, jotka ovat peräisin Euroopan yhteisöjen, Bulgarian, Romanian, Turkin ja ETA-sopimuksen sopimuspuolten alueelta.

2. Alkuperämerkinnällä on varustettava kolmansista maista tuotavat kulutushyödykkeet, jotka on tarkoitettu loppukäyttäjille ja jotka on lueteltu tämän asetuksen liitteessä, lukuun ottamatta tavaroita, jotka ovat peräisin Euroopan unionin, Turkin ja ETA-sopimuksen sopimuspuolten alueelta.

Alkuperämerkintää koskevasta velvollisuudesta voidaan myöntää poikkeus sellaisten tavaroiden tapauksessa, joiden merkitseminen näyttää teknisistä tai kaupallisista syistä mahdottomalta.

Alkuperämerkintää koskevasta velvollisuudesta voidaan myöntää poikkeus sellaisten kulutushyödykkeiden tapauksessa, joiden merkitseminen näyttää teknisistä tai kaupallisista syistä mahdottomalta.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – 3 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tätä asetusta sovelletaan yksinomaan kulutushyödykkeisiin. Komissio voi laajentaa tämän asetuksen soveltamisalaa Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksynnällä.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun tuontitavaroille voidaan myöntää tullittomuus asetuksen (ETY) N:o 918/83 mukaisesti, eikä mikään erityisesti viittaa siihen, että kyseisiä tavaroita kuljetettaisiin osana kaupallista toimintaa, myös nämä tavarat voidaan jättää tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Kun tuontitavaroille voidaan myöntää tullittomuus asetuksen (ETY) N:o 918/83 mukaisesti, eikä mikään erityisesti viittaa siihen, että kyseisiä tavaroita kuljetettaisiin osana kaupallista toimintaa, myös nämä tavarat jätetään tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Perustelu

Tarkistuksella rajataan tavararyhmät valmiisiin kulutustavaroihin.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vahvistaa täytäntöönpanotoimenpiteitä niiden tavaraluokkien yksilöimiseksi, joihin 6 kohtaa sovelletaan.

Poistetaan.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a. Tämän asetuksen on oltava yhdenmukainen eri puolilla maailmaa käytössä olevien "made in" -järjestelmien kanssa sellaisen tehokkaan sääntelyn varmistamiseksi, josta aiheutuu vain lieviä hallinnollisia rasituksia ja jolla suodaan enemmän joustavuutta eurooppalaisille yrityksille.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tavaroihin on merkittävä niiden alkuperämaa. Pakattujen tavaroiden osalta kyseinen merkintä on tehtävä erikseen pakkaukseen.

1. Tavaroihin on merkittävä niiden alkuperämaa. Pakattujen tavaroiden osalta kyseinen merkintä on tehtävä erikseen myös pakkaukseen.

Komissio voi 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vahvistaa täytäntöönpanotoimenpiteitä yksilöidäkseen tapaukset, joissa pakkaukseen tehty merkintä hyväksytään itse tavaroihin kiinnitettävän merkinnän sijasta. Näin olisi toimittava erityisesti silloin, kun lopullinen kuluttaja tai käyttäjä yleensä saa tavarat käyttöönsä niiden tavanomaisessa pakkauksessa.

Komissio voi vahvistaa delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä yksilöidäkseen tapaukset, joissa pakkaukseen tehty merkintä hyväksytään itse tavaroihin kiinnitettävän merkinnän sijasta Näin olisi toimittava erityisesti silloin, kun lopullinen kuluttaja tai käyttäjä yleensä saa tavarat käyttöönsä niiden tavanomaisessa pakkauksessa. Komissio hyväksyy nämä toimenpiteet ja niiden tarkistamisen 6 a artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tavaroiden alkuperä ilmoitetaan "Valmistettu" -sanalla yhdistettynä alkuperämaan nimeen. Merkintä voidaan tehdä millä tahansa Euroopan yhteisöjen virallisella kielellä sillä edellytyksellä, että lopullisten asiakkaiden siinä jäsenvaltiossa, jossa tavaroita on tarkoitus pitää kaupan, on helppo ymmärtää kyseistä kieltä.

2. Tavaroiden alkuperä ilmoitetaan "Valmistettu" -sanalla yhdistettynä alkuperämaan nimeen. Merkintä voidaan tehdä millä tahansa Euroopan yhteisöjen virallisella kielellä sillä edellytyksellä, että lopullisten asiakkaiden siinä jäsenvaltiossa, jossa tavaroita on tarkoitus pitää kaupan, on helppo ymmärtää kyseistä kieltä, tai englannin kielellä käyttäen ilmausta "made-in" sekä alkuperämaan englanninkielistä nimeä.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Alkuperämerkintää ei voida esittää muilla kirjaimilla kuin latinalaisilla aakkosilla niiden tuotteiden tapauksessa, joita pidetään kaupan maissa, joiden kieltä kirjoitetaan latinalaisin aakkosin.

Perustelu

Vaikka alkuperämerkintöjen esittäminen millä tahansa Euroopan unionin virallisella kielellä onkin hyväksyttävää, niitä olisi vaikea ymmärtää, jos ne olisi kirjoitettu kyrillisin tai kreikkalaisin kirjaimin niiden maiden ulkopuolella, joissa kyseisiä kirjaimia tavanomaisesti käytetään, millä olisi päinvastainen vaikutus kuin mikä on tämän asetuksen tarkoitus.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vahvistaa täytäntöönpanotoimenpiteitä erityisesti seuraavia tarkoituksia varten:

1. Komissio voi 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vahvistaa täytäntöönpanotoimenpiteitä erityisesti seuraavia tarkoituksia varten:

määrittääkseen alkuperämerkintöjen tarkan muodon ja niitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt,

määrittääkseen alkuperämerkintöjen tarkan muodon ja niitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt,

laatiakseen kaikilla yhteisön kielillä luettelon ilmaisuista, jotka selvästi osoittavat, että tavarat ovat peräisin merkinnässä ilmoitetusta maasta,

laatiakseen kaikilla yhteisön kielillä luettelon ilmaisuista, jotka selvästi osoittavat, että tavarat ovat peräisin merkinnässä ilmoitetusta maasta,

yksilöidäkseen tapaukset, joissa yleisesti käytetyt lyhenteet osoittavat täysin selvästi alkuperämaan ja joissa niitä voidaan käyttää tässä asetuksessa säädettyihin tarkoituksiin,

yksilöidäkseen tapaukset, joissa yleisesti käytetyt lyhenteet osoittavat täysin selvästi alkuperämaan ja joissa niitä voidaan käyttää tässä asetuksessa säädettyihin tarkoituksiin,

 

2. Komissio voi hyväksyä delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä seuraavia tarkoituksia varten:

yksilöidäkseen tapaukset, joissa tavaroihin ei voida tai ei tarvitse tehdä merkintää teknisistä tai taloudellisista syistä,

yksilöidäkseen tapaukset, joissa tavaroihin ei voida tai ei tarvitse tehdä merkintää teknisistä syistä,

määrittääkseen muut säännöt, joita mahdollisesti tarvitaan, kun tavaroiden todetaan olevan ristiriidassa tämän asetuksen kanssa,

määrittääkseen muut säännöt, joita mahdollisesti tarvitaan, kun tavaroiden todetaan olevan ristiriidassa tämän asetuksen kanssa,

saattaakseen ajan tasalle tämän asetuksen liitteen, jos arvio alkuperämerkinnän tarpeellisuudesta tietyllä alalla on muuttunut.

saattaakseen ajan tasalle tämän asetuksen liitteen, jos arvio alkuperämerkinnän tarpeellisuudesta tietyllä alalla on muuttunut.

 

Komissio hyväksyy nämä toimenpiteet ja niiden tarkistamisen 6 a artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – 2a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio tekee ehdotuksia tämän asetuksen säännösten rikkomisesta langetettavia seuraamuksia koskevaksi yhteiseksi vähimmäistasoksi.

Perustelu

Yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi komission pitäisi tehdä ehdotuksia seuraamuksia koskevaksi yhteiseksi vähimmäistasoksi.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta, ja niiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä myös mahdollisista niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

3. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista komission ehdottaman yhteisen vähimmäistason perusteella ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta, ja niiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä myös mahdollisista niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista. Komissio varmistaa, että eri jäsenvaltioissa sovellettavien seuraamusjärjestelmien kesken vallitsee ainakin yhdenmukaistamisen vähimmäistaso, jotta niiden väliset erot eivät johda siihen, että kolmansien maiden viejät suosivat tiettyjä Euroopan unionin tuontipaikkoja toisiin nähden.

Perustelu

Yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi komission olisi ehdotettava toimenpiteitä seuraamuksia koskevan yhteisen vähimmäistason vahvistamiseksi. Suuret erot tämän säännöksen täytäntöönpanossa eri jäsenvaltioiden välillä saattaisivat johtaa siihen, että kolmansien maiden viejät valitsisivat helpoimman tuontipaikan Euroopan unioniin. Tästä aiheutuisi, että lopullisen asetuksen tiukkuus alenisi vähiten ankaran sovellettavan seuraamusjärjestelmän tasolle.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos tavarat eivät ole tämän asetuksen mukaisia, jäsenvaltioiden on lisäksi toteutettava tarvittavat toimenpiteet velvoittaakseen tavaroiden omistajan tai kenen tahansa muun niistä vastuussa olevan henkilön merkitsemään tavarat tämän asetuksen mukaisesti ja omalla kustannuksellaan.

4. Jos tavarat eivät ole tämän asetuksen mukaisia, jäsenvaltioiden on lisäksi toteutettava tarvittavat toimenpiteet velvoittaakseen tavaroiden omistajan tai kenen tahansa muun niistä vastuussa olevan henkilön merkitsemään tavarat tämän asetuksen mukaisesti ja omalla kustannuksellaan. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä toimenpiteistä komissiolle viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta, ja niiden on viipymättä ilmoitettava sille myöhemmistä muutoksista.

Perustelu

Yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi komissiolle on ilmoitettava myös näistä toimenpiteistä.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissiota avustaa alkuperämerkintäkomitea, jäljempänä 'komitea'.

1. Komissiota avustaa alkuperämerkintäkomitea, jäljempänä 'komitea'. Komitea muodostuu jäsenvaltioiden, asianomaisten teollisuusalojen sekä järjestöjen edustajista.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan avoimuus ja sidosryhmien äänen kuuluminen.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

 

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 3 artiklassa ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä tämän asetuksen soveltamiskauden ajaksi.

 

2. Heti kun komissio antaa delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 6 b ja 6 c artiklassa säädettyjä ehtoja.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

6 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b artikla

 

Säädösvallan siirron peruuttaminen

 

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklassa ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

 

2. Se toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä mainitsee samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee ja mitkä ovat peruuttamisen mahdolliset syyt.

 

3. Peruuttamispäätös lopettaa päätöksessä määritellyn säädösvallan siirron. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai päätöksessä määriteltynä jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Se ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

6 c artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 c artikla

 

Delegoitujen säädösten vastustaminen

 

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi vastustaa delegoitua säädöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.

 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa pidennetään kuukaudella.

 

2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole määräajan umpeutuessa vastustanut delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

 

Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat molemmat ennen määräajan umpeutumista tapauksissa ilmoittaa komissiolle, että ne eivät aio vastustaa delegoitua säädöstä. Tällöin delegoitu säädös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

 

3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan. Säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio tekee selvityksen tämän asetuksen vaikutuksista viimeistään kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

Liite – rivi -1 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

30 luku

Farmaseuttiset tuotteet

Perustelu

Farmaseuttisten tuotteiden erityisten vaikutusten vuoksi niiden alkuperä on ilmoitettava selkeästi.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

Liite – rivi 7

Komission teksti

Tarkistus

6907 / 6908 / 6911 / 6912 / 6913 / 691490100

Keraamiset tuotteet

6904/ 6905 / 6907 / 6908 / 6911/ 6912/ 6913/ 691490100

Keraamiset tuotteet

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

Liite – rivi 8

Komission teksti

Tarkistus

7013 21 11 / 7013 21 19 / 7013 21 91 /

7013 21 99 /

7013 31 10 / 7013 31 90 /

7013 91 10 / 7013 91 90

Lasiesineet, jollaisia käytetään pöytä-, keittiö-, toaletti- tai toimistoesineinä, sisäkoristeluun tai sen kaltaiseen tarkoitukseen (muut kuin nimikkeisiin 7010 ja 7018 kuuluvat), lyijykristallia

7013 21 11 / 7013 21 19 / 7013 21 91 /

7013 21 99 /

7013 22 10 / 7013 31 10 / 7013 31 90 /

7013 91 10 / 7013 91 90

Lasiesineet, jollaisia käytetään pöytä-, keittiö-, toaletti- tai toimistoesineinä, sisäkoristeluun tai sen kaltaiseen tarkoitukseen (muut kuin nimikkeisiin 7010 ja 7018 kuuluvat), lyijykristallia ja jotka on valmistettu käsin

Perustelu

Tarkistuksella pyritään suojelemaan käsityötuotteita.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

Liite – rivi 9 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

CN-koodi

Tavaran kuvaus

CN-koodi

Tavaran kuvaus

 

 

7318

Ruuvit, pultit, mutterit, kansiruuvit, koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat (mukaan lukien jousilaatat) ja niiden kaltaiset tavarat, jotka ovat rautaa tai terästä

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

Liite – rivi 9 b (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8201/ 8202/ 8203/ 8205/ 8207/ 8208/ 8209/ 8211/ 8212/ 8213/ 8214/ 8215

Työkalut, työvälineet

 

9307

Miekat, sapelit, pistimet, peitset ja niiden kaltaiset aseet sekä niiden osat, tupet ja kotelot

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

Liite – rivi 9 c (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

CN-koodi

Tavaran kuvaus

CN-koodi

Tavaran kuvaus

 

 

8481

Hanat, venttiilit ja niiden kaltaiset laitteet putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai niiden kaltaisia tavaroita varten, mukaan lukien paineenalennusventtiilit ja termostaatin ohjaamat venttiilit

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

Liite – rivi 9 d (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

83022000

Kääntöpyörät ja niiden kaltaiset pyörät ja rullat (castors), joiden kiinnitysrunko on epäjaloa metallia

 

87169090

Perävaunujen, puoliperävaunujen ja muiden kuljetusvälineiden osat, ilman mekaanista kuljetuskoneistoa, muualle luokittelemattomat

 

84312000

Koneiden, laitteiden tai välineiden osat, jotka sisältyvät nimikkeeseen 8427, muualle luokittelemattomat

 

40119200

Uudet ilmarenkaat, kumia, jollaisia käytetään maa- ja metsätaloudessa käytettävissä ajoneuvoissa ja koneissa (paitsi ne, joissa on vinoripakuvioinen tai sen kaltainen kulutuspinta)

 

40139000

Sisäkumit, kumia (paitsi ne, jollaisia käytetään henkilöautoissa, myös farmariautoissa ja kilpa-autoissa, linja-autoissa, kuorma-autoissa ja polkupyörissä)

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

Liite – rivi 9 e (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9001 30 00

Piilolasit

 

9001 40 / 9001 40 20/ 9001 40 41/ 9001 40 49/ 9001 40 80

Silmälasilinssit, lasia

 

9001 50/ 9001 50 20/ 9001 50 41/ 9001 50 49/9001 50 80/ 9001 90 00

Silmälasilinssit, muuta ainetta

 

9003/ 9003 11 00/ 9003 19/ 9003 19 10/ 9003 19 30/9003 19 90/ 9003 90 00

Silmälasien tai niiden kaltaisten esineiden kehykset ja niiden osat

 

9004/ 9004 10/ 9004 10 10/ 9004 10 91/ 9004 10 99/9004 90/ 9004 90 10/ 9004 90 90

Silmälasit ja niiden kaltaiset esineet, näön korjaamiseen, silmien suojaamiseen tai muuhun tarkoitukseen

PERUSTELUT

Euroopan unionin tärkeimmät kauppakumppanit ja kilpailijat ovat jo pitkän aikaa soveltaneet alueillaan sääntöjä, joissa vaaditaan alueen ulkopuolella valmistettujen tuotteiden alkuperän ilmoittamista. Tarkoituksena on antaa kuluttajille tarkkaa tietoa, jotta he voivat käyttää valinnanvapauttaan tehdessään hankintoja.

Tieto on demokratian perusta ja tieto on vapautta. Tuotteen alkuperän tunteminen on kysymys, johon sovelletaan kaupankäyntiin sovellettavia demokratian sääntöjä, koska pyrkimällä mahdollisimman pitkälti varmistamaan selkeät, myös valmistajien hyväksymät säännöt voidaan pitää yllä vapaita markkinoita. Maailmanlaajuisilla markkinoilla sääntöjen avulla voidaan varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus päästä markkinoille, kilpailla ja siten jatkaa tuotantoa.

Maailmanlaajuisilla markkinoilla valmistajilla on yhä erittäin tärkeä rooli, ei ainoastaan kehitysmaissa vaan myös kehittyneissä ja teollisuusmaissa, ja tavaroiden valmistus on keskeinen ala, jolla yhteisten sääntöjen puuttuminen voi aiheuttaa valtavasti työttömyyttä ja siten viivyttää kehitystä tai pysäyttää sen. Euroopan parlamentti on monen vuoden ajan ilmaissut selkeästi halunsa asettaa kuluttajat ja kuluttajien oikeudet poliittisen ja kaupallisen päätöksenteon keskiöön ja se on myös useaan otteeseen huomauttanut tarpeesta luoda eurooppalaisille yrityksille yhtäläiset edellytykset suurten EU:n ulkopuolisten maiden yritysten kanssa. Tulliesteillä ei voi suojautua maailmanlaajuisten markkinoiden vääristymiltä, mutta voidaan luoda säännöt, joiden avulla maailmanlaajuiset markkinat saadaan huolehtimaan tehokkaammin tehtävästään eli vauhdittamaan kehitystä maailmassa ja tekemään siitä homogeenisempi.

Euroopan kuluttajilla on oikeus tietää, mistä heidän ostamansa tuotteet ovat peräisin. Toisin sanoen heillä on samat oikeudet kuin kansalaisilla ja kuluttajilla maailman muissa suurissa maissa. Maailman johtaviin demokratioihin kuuluva EU:n suurin kauppakumppani Yhdysvallat on taannut kansalaisilleen oikeuden tähän tietoon ja siten antanut heille mahdollisuuden tehdä tietoisia ostopäätöksiä vuodesta 1930 lähtien. Tämä koskee kaikkia maan alueelle tuotavia tuotteita. Samaa periaatetta sovelletaan muissakin suurissa demokratioissa, kuten Kanadassa, Japanissa ja Intiassa, ja myös joissakin maissa, joiden demokratiamalli ei vastaa omaamme. Esimerkiksi Saudi-Arabia suojelee kuluttajiaan vaatimalla, että kaikissa sen alueelle tuotavissa tuotteissa on alkuperämerkintä.

Euroopan unionin kuluttajille tämä asetus merkitsee, että he voivat lopulta nauttia samoja oikeuksia kuin miljoonat kuluttajat ympäri maailmaa. Vaikka kyseessä on rajallinen määrä tuoteluokkia ja vaikka asiaan liittyy vastakkaisia etuja, meillä on velvollisuus suojella Euroopan kuluttajia riippumatta suurten jakelijoiden ja erityisesti edunvalvontaryhmien eduista.

Komissio antoi vuonna 2005 useiden tutkimusten jälkeen ehdotuksen tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä. Useista syistä – joihin kuuluu todennäköisesti myös riittämätön tietämys sen ongelman laajuudesta, johon asetuksella oli tarkoitus puuttua – neuvosto ei vielä vahvistanut kantaansa. Toisaalta Euroopan parlamentti on useaan kertaan viitannut tarpeeseen luoda säännöt, joiden ansiosta Euroopan tuottajat ja kuluttajat olisivat lopulta samalla viivalla tärkeimpien kauppakumppaniensa kanssa. Esimerkkinä voidaan mainita edellisen vaalikauden aikana hyväksytty kirjallinen kannanotto P6-_TA(2007)0599, vuonna 2008 laadittu mietintö Euroopan pk-yritysten aseman vahvistamisesta kansainvälisessä kaupassa (INI/2008/2205), mietintö väärentämisen vaikutuksesta kansainväliseen kauppaan (INI/2008/2133) ja marraskuussa 2009 annettu päätöslauselma tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä (B7-0145/2009).

On selvää, että Euroopan parlamentilla – ei jäsenvaltioilla – on valtuudet antaa kauppaa koskevaa lainsäädäntöä ja noudatettaessa Lissabonin sopimuksen mukaisesti yhteispäätösmenettelyä Euroopan parlamentilla on yhdessä neuvoston kanssa valtuudet ja velvollisuus ratkaista kansainvälisen kaupan alan ongelmia, koska ala on tärkeä sekä talouden että unionin politiikan kannalta. Nykyisen kaltaisina aikoina, kun tarve palauttaa reaalitalouden ensisijainen asema monia ongelmia aiheuttaneeseen virtuaaliseen talouteen nähden on käynyt selväksi, on tärkeämpää kuin koskaan, että unionilla on selkeät EU:n ulkopuolelta tuotavien tuotteiden alkuperämerkintöjä koskevat säännöt.

Unioni on luonnollisesti sitoutunut noudattamaan Maailman kauppajärjestön sääntöjä, ja WTO on hyväksynyt legitiimit alkuperämerkintöjä koskevat säännöt, jotka ovat voimassa muissa maissa. Euroopan ulkopuolisten maiden valmistajien on jo pitkään täytynyt kiinnittää tuotteisiinsa alkuperän ilmoittava merkintä voidakseen viedä Kanadaan, Meksikoon, Kiinaan, Yhdysvaltioihin, Intiaan ja Japaniin. Mikään ei siten estä niitä kiinnittämästä alkuperämerkintää myös tuotteisiin, joita ne vievät Euroopan unioniin.

Komission vuonna 2005 antama ehdotus on yhä ajankohtainen, tosin joidenkin seikkojen suhteen vanhentunut. Siitä on esimerkiksi poistettava osat, jotka koskevat sittemmin EU:hun liittyneitä maita, ja lisäksi on syytä ottaa huomioon jo olemassa tai valmisteilla olevat sopimukset. Samoin on välttämätöntä keskustella siitä, kiinnitetäänkö erityistä huomiota tiettyihin kauppa-alueisiin, joilla on erityiset suhteet EU:n kanssa (esim. Euro–Välimeri-sopimuksen valtiot).

Sopimukseen liitetyissä perusteluissa todetaan, että muut tuotannonalat saattavat olla kiinnostuneita liittymään järjestelmään ja että siksi komissiolle annetaan oikeus lisätä alkuperämerkintäjärjestelmään uusia aloja tai poistaa niitä. Esittelijä on vakuuttunut siitä, että kaikista muutoksista on keskusteltava Euroopan parlamentissa, ja parlamentin on hyväksyttävä ne, koska uusilla lisäyksillä tai poistoilla olisi poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, joista parlamentilla on yhteispäätösmenettelyn mukaisesti oikeus ja velvollisuus ilmaista kantansa.

Lisäksi on syytä selkiyttää menettelyjä, joiden mukaisesti jäsenvaltiot voivat määrätä seuraamuksia niille, jotka eivät noudata sääntöjä, ja menettelyt on määriteltävä tarkemmin. Nykyisellään ehdotus vaikuttaa puutteelliselta yhdenmukaistamisen vähimmäistason suhteen. Yhdenmukaistamista on vaadittu unionissa ottaen tietenkin asianmukaisesti huomioon jäsenvaltioiden riippumattomuuden ja valtuudet. EU:n alueen rajat ovat avoimet, joten EU:lla ei voi olla liian monia erilaisia seuraamuksia samasta rikkomuksesta kaupallisella alalla, jolla unionilla on lähes yksinomainen toimivalta.

Asetusehdotukseen sisältyvästä tuoteluettelosta puuttuu selvästi useita tuotteita, jotka voi tulevaisuudessa olla tarpeen lisätä, kunhan on varmistettu, että asetus toimii moitteettomasti. On erittäin tärkeää, että kaikista tarkistuksista on keskusteltava parlamentissa, ja parlamentin on hyväksyttävä ne. Tämä ongelma voidaan ratkaista tulevissa keskusteluissa. Parlamentin on kuitenkin näin monen vuoden jälkeen voitava kiireesti antaa kuluttajille selkeä vastaus lisätietoa koskevan säädöksen muodossa.

Tieto lisää turvallisuutta, ja tiedon luotettavuus on tärkeää, jotta eurooppalaisille kuluttajille voidaan antaa tietyt tiedot. On syytä muistaa, että kun tuoteluokkien luettelo laadittiin vuonna 2005, siitä jäi pois ainakin yksi luokka, joka olisi lisättävä turvallisuuden vuoksi. Tämä luokka on kiinnittimet, toisin sanoen kaikki osat, jotka oikein asennettuina ja alkuperämerkinnällä varustettuna voivat vakuuttaa kuluttajan siitä, että niiden mikä tahansa käyttökohde sillasta kodinkoneeseen on turvallinen.

Onnettomuuksien välttäminen ja kansalaisten turvallisuuden varmistaminen eivät ole vapaaehtoisia tehtäviä, ja tämänkaltaisten tuotteiden alkuperämerkintöjä olisi pitänyt esittää jo alussa.

Alkuperämerkintöjen käytön kannalta riittää, että noudatetaan niiden Euroopan ulkopuolisten maiden voimassa olevia sääntöjä, joissa asiasta on säädetty. Sellaiset säännöt voisivat itse asiassa kasvattaa vientiä kehitysmaista, koska eurooppalaiset kuluttajat ovat taipuvaisia auttamaan vähemmän teollistuneita maista. Samoin alkuperämerkintä voisi antaa mahdollisuuden puolustaa käsityöläisiä ja pieniä yrityksiä, jotka ovat nykyisin monikansallisten yritysten puristuksissa, jotka käsityöläisten tuotteita matkimalla lamaannuttavat aitojen tuotteiden kulutusta.

Euroopan parlamentti, joka on aina kannattanut monimuotoisuutta ja joka haluaa puolustaa yksittäisten maiden kulttuureja ja perinteitä, katsoo, että asetus pakollisesta alkuperämerkinnästä on toisaalta väline, jolla lisätään selkeyttä ja asetetaan eurooppalaiset kuluttajat samaan asemaan kuin kauppakumppanien kuluttajat, ja toisaalta tapa tyydyttävämmällä tavalla kehittää kauppasuhteita ja perinteisiä talouksia.

Eurooppalaisten valmistajien on oikeutetusti noudatettava tuotteidensa valmistusta koskevia tiukkoja sääntöjä. Normeissa, joilla varmistetaan kuluttajien turvallisuus, otetaan huomioon ympäristö ja terveyden suojelu. Nämä säännöt ovat unionille huomattava edistysaskel, mutta juuri siitä syystä on välttämätöntä tietää, onko Euroopan unioniin tuotavilla tuotteilla samat ominaisuudet kuin täällä valmistettavilla tuotteilla. Siksi alkuperän tunteminen antaa varmuuden, että kuluttajat saavat tiedon, johon heillä on oikeus voidakseen tehdä valintoja. Merkinnät edistävät myös EU:n rajoilla suoritettavien tullitarkastusten lähentämistä, ja niiden avulla muista tarkastuksista, joita alue- ja paikallisviranomaisten on suoritettava myyntiin tarkoitetuille tuotteille, tulee selkeämpiä ja läpinäkyvämpiä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitseminen

Viiteasiakirjat

KOM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

1.3.2010

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

21.4.2010

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

17.6.2010

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

13.7.2010

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Cristiana Muscardini

17.3.2010

 

 

Valiokuntakäsittely

28.4.2010

22.6.2010

14.7.2010

 

Hyväksytty (pvä)

29.9.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

2

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Metin Kazak, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Miloslav Ransdorf, Matteo Salvini, Jarosław Leszek Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Franziska Keller, Francesco Enrico Speroni

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.10.2010