SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o označovaní krajiny pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín

6.10.2010 - (KOM(2005)0661 – C7‑0048/2010 – 2005/0254(COD)) - ***I

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajkyňa: Cristiana Muscardini


Postup : 2005/0254(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0273/2010

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o označovaní krajiny pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín

(KOM(2005)0661 – C7‑0048/2010 – 2005/0254(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0661),

–   so zreteľom na článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorým Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0048/2010),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7‑0273/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(-1) Európska únia nemá harmonizované ustanovenia ani jednotné postupy na označovanie pôvodu v Únii okrem niekoľkých konkrétnych prípadov v poľnohospodárskom sektore;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1a) Mnohé podniky v EÚ už dnes dobrovoľne uvádzajú označenie pôvodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Neexistencia pravidiel Spoločenstva a rozdiely medzi platnými systémami v členských štátoch, pokiaľ ide o uvedenie krajiny pôvodu na určitých výrobkoch, spôsobili situáciu, že v niektorých sektoroch väčšina výrobkov, ktoré sa dovážajú z tretích krajín a distribuujú v rámci trhu Spoločenstva, nie je označená vôbec alebo je označená zavádzajúcimi informáciami, pokiaľ ide o ich krajinu pôvodu.

(2) Neexistencia pravidiel Spoločenstva a rozdiely medzi platnými systémami v členských štátoch, pokiaľ ide o uvedenie krajiny pôvodu na určitých výrobkoch, spôsobili situáciu, že v niektorých sektoroch väčšina výrobkov, ktoré sa dovážajú z tretích krajín a distribuujú v rámci trhu Spoločenstva, nie je označená vôbec alebo je označená zavádzajúcimi informáciami, pokiaľ ide o ich krajinu pôvodu. Tieto rozdiely vedú tiež k situáciám, keď dovoz z tretích krajín je nasmerovaný do niektorých špecifických vstupných miest do EÚ, ktoré najviac vyhovujú vyvážajúcim krajinám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2a) Výsledky všeobecných konzultácií Komisie so zúčastnenými stranami (priemysel, dovozcovia, združenia spotrebiteľov, odbory) o možnom vypracovaní nariadenia EÚ o označovaní pôvodu poukazujú na to, že európski spotrebitelia vo všeobecnosti veľmi dobre chápu dôležitosť označovania pôvodu, pokiaľ ide o ich informovanosť v súvislosti s bezpečnosťou a sociálnymi a environmentálnymi otázkami;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2b) Európski občania vnímajú právnu úpravu označovania pôvodu na európskej úrovni ako úzko prepojenú s ochranou svojho zdravia a bezpečnosti.

Odôvodnenie

Spotrebitelia majú právo na úplné a jasné informácie o pôvode výrobkov predávaných v Európskej únii, ak sa zdá, že určitý pôvod v kombinácii s konkrétnymi podmienkami dodania spoľahlivo a neomylne naznačuje nízku kvalitu a možné ohrozenie zdravia a bezpečnosti kupujúceho.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2c) V rámci lisabonskej agendy si EÚ stanovila ciele posilnenia európskeho hospodárstva, okrem iného prostredníctvom zlepšenia konkurencieschopnosti európskeho priemyslu v rámci svetového hospodárstva, a stratégia EÚ 2020 vychádza z potreby zlepšiť konkurencieschopnosť; v prípade niektorých kategórií spotrebného tovaru sa konkurencieschopnosť môže viazať na skutočnosť, že ich výroba v EÚ je spojená s dobrou povesťou, pokiaľ ide o kvalitu a prísne výrobné normy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2d) Európske pravidlá označovania pôvodu by posilnili konkurencieschopnosť európskych firiem a európskeho hospodárstva ako celku, pretože by občanom a spotrebiteľom umožnili prijímať informované rozhodnutia.

Odôvodnenie

Je nepochybné, že európske výrobky sú synonymom vysokých noriem kvality a spoľahlivosti. Trh, ktorý je vyhľadávaný pre špičkové a kvalitné výrobky, možno vzpružiť iba jasnou väzbou výrobku na jeho krajinu pôvodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) V prípade výrobkov dovezených do EÚ z tretích krajín došlo k niekoľkým zdravotným a bezpečnostným problémom. Jasné označenie pôvodu poskytne európskym občanom pri výbere viac informácií a lepšiu kontrolu, čím im poskytne ochranu pred neuváženým nákupom výrobkov eventuálne pochybnej kvality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3b) Colné orgány členských štátov by mali vykonávať hraničné kontroly a kontroly vykonávania tohto nariadenia prostredníctvom jednotného harmonizovaného postupu, aby sa tak znížila administratívna záťaž.

Odôvodnenie

Malo by sa vyvinúť úsilie o zabezpečenie toho, aby hraničné kontroly a kontroly vykonávania nariadenia neznamenali zbytočnú byrokraciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3c) Ak sa má zaručiť, aby toto nariadenie bolo účinné a vytváralo len nepatrnú administratívnu záťaž a zároveň poskytovalo európskym podnikom čo najväčšiu flexibilitu, malo by byť v súlade s postupmi uvádzania výrazu „vyrobené v“, ktoré existujú na celom svete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) Systém označovania pôvodu by umožnil spotrebiteľom identifikovať výrobky so sociálnymi, environmentálnymi a bezpečnostnými normami obvykle spojenými s krajinou pôvodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Zavedenie označovania pôvodu môže prispieť k tomu, aby boli náročné normy Spoločenstva prospešné pre výrobné odvetvie Spoločenstva, najmä pre malé a stredné podniky. Takisto to pomôže zlepšiť reputáciu výrobného odvetvia Spoločenstva, ktorá je poškodená nepresnými tvrdeniami o pôvode. Zlepšená transparentnosť a informovanosť spotrebiteľa o pôvode tovaru takýmto spôsobom prispeje k cieľom lisabonskej agendy.

(7) Zavedenie označovania pôvodu môže prispieť k tomu, aby boli náročné normy Spoločenstva prospešné pre výrobné odvetvie Spoločenstva, najmä pre malé a stredné podniky, ktoré často vyvíjajú skutočné úsilie v oblasti kvality svojich výrobkov a ktoré tiež zachovávajú tradičné a remeselné pracovné miesta a výrobné metódy, ale ktoré sú tiež výrazne vystavené celosvetovej konkurencii, ktorá nemá pravidlá na rozlišovanie medzi výrobnými metódami. Takisto to pomôže zlepšiť reputáciu výrobného odvetvia Spoločenstva, ktorá je poškodená nepresnými tvrdeniami o pôvode. Zlepšená transparentnosť a informovanosť spotrebiteľa o pôvode tovaru takýmto spôsobom prispeje k cieľom lisabonskej agendy a stratégie EÚ 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8a) Pravidlá označovania pôvodu tiež zabezpečujú účinnú ochranu pred falšovaním a nespravodlivou hospodárskou súťažou, čím posilňujú účinnosť nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, v prípade ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili1 (nariadenie o boji proti falšovaniu), a predstavujú ďalší dôležitý nástroj na ochranu a podporu európskej výroby.

 

________

1 Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 7.

Odôvodnenie

Falšovanie skutočne poškodzuje ekonomické postavenie MSP v Európe ako spoločností, ktorých určujúcimi vlastnosťami sú kvalita a jedinečnosť. Schopnosť vypátrať pôvod výrobku by v záujme všetkých umožnila väčšmi obmedziť tieto škodlivé praktiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Na základe dohôd medzi Európskym spoločenstvom a Bulharskom, Rumunskom, Tureckom a zmluvnými stranami Dohody o EHP je potrebné vylúčiť výrobky s pôvodom v týchto krajinách z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(9) Na základe dohôd medzi Európskym spoločenstvom a Tureckom a zmluvnými stranami Dohody o EHP je potrebné vylúčiť výrobky s pôvodom v týchto krajinách z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) S cieľom obmedziť zaťaženie výrobného odvetvia, obchodu a administratívy by označovanie malo byť povinné pre tie sektory, v prípade ktorých Komisia na základe predchádzajúcej konzultácie zistila existujúcu pridanú hodnotu. Mala by sa zabezpečiť jednoduchá úprava sektorového rozsahu tohto nariadenia. Takisto by sa malo zabezpečiť oslobodenie určitých výrobkov z technických alebo hospodárskych dôvodov, alebo ak označenie pôvodu nie je potrebné na účely tohto nariadenia. Môže sa tak stať najmä v prípade, keď by označenie pôvodu poškodilo príslušný tovar alebo v prípade určitých surovín.

(11) S cieľom obmedziť zaťaženie výrobného odvetvia, obchodu a administratívy by označovanie malo byť povinné pre tie sektory, v prípade ktorých Komisia na základe predchádzajúcej konzultácie zistila existujúcu pridanú hodnotu. Malo by sa zabezpečiť oslobodenie určitých výrobkov z technických dôvodov, alebo ak označenie pôvodu nie je potrebné na účely tohto nariadenia. Môže sa tak stať najmä v prípade, keď by označenie pôvodu poškodilo príslušný tovar, alebo v prípade určitých surovín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) V súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu, by sa mali prijať opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia.

(13) Podľa článku 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa pravidlá a všeobecné zásady týkajúce sa mechanizmov kontroly, ktorými členské štáty uskutočňujú kontrolu nad výkonom vykonávacích právomocí Komisie, stanovia vopred v nariadení, ktoré sa prijme v súlade s riadnym legislatívnym postupom. Až do prijatia tohto nového nariadenia sa naďalej uplatňujú ustanovenia rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu, s výnimkou regulačného postupu s kontrolou, ktorý sa neuplatňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(13a) Komisia by mala mať v súlade s článkom 290 ZFEÚ právomoc prijímať delegované akty s cieľom stanoviť prípady, v ktorých môže byť prípustné označovanie na obale namiesto označovania samotného výrobku alebo v ktorých výrobky nie je z technických dôvodov možné alebo potrebné označovať, ako aj opatrenia na stanovenie ďalších pravidiel, ktoré sa môžu vyžadovať, ak sa zistí, že výrobky nie sú v súlade s týmto nariadením, alebo na aktualizáciu prílohy tohto nariadenia v prípade zmeny posudzovania toho, či je označovanie pôvodu v konkrétnom sektore potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Toto nariadenie sa uplatňuje na priemyselné výrobky okrem výrobkov rybolovu a akvakultúry, ako je uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 104/2000, a okrem potravín, ako je uvedené v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

1. Toto nariadenie sa uplatňuje na konečné spotrebné výrobky okrem výrobkov rybolovu a akvakultúry, ako je uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 104/2000, a okrem potravín, ako je uvedené v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Tovar uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu, ktorý sa dováža z tretích krajín, okrem tovaru z územia Európskych spoločenstiev, Bulharska, Rumunska, Turecka a zmluvných strán Dohody o EHP, musí byť označený.

2. Konečné spotrebné výrobky uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu, ktoré sa dovážajú z tretích krajín, okrem výrobkov z územia Európskej únie, Turecka a zmluvných strán Dohody o EHP, musia byť označené.

Tovar môže byť oslobodený od označenia pôvodu, ak sa z technických alebo obchodných dôvodov zdá byť jeho označenie nemožné.

Konečné spotrebné výrobky môžu byť oslobodené od označenia pôvodu, ak sa z technických alebo obchodných dôvodov zdá byť ich označenie nemožné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – pododsek 3 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Výrobky, na ktoré sa má vzťahovať toto nariadenie, sa obmedzujú len na konečné spotrebné výrobky. Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia môže Komisia rozšíriť, ak s tým súhlasí Európsky parlament a Rada.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa na dovážaný tovar môže udeliť oslobodenie od dovozného cla podľa nariadenia (EHS) č. 918/83 a ak neexistuje žiadny skutočný náznak, že tovar je súčasťou obchodnej prepravy, tento tovar sa môže takisto vylúčiť z pôsobnosti tohto nariadenia.

Ak sa na dovážaný tovar môže udeliť oslobodenie od dovozného cla podľa nariadenia (EHS) č. 918/83 a ak neexistuje žiadny skutočný náznak, že tovar je súčasťou obchodnej prepravy, tento tovar sa takisto vylúči z pôsobnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Kategórie tovaru sa tak obmedzujú na konečný spotrebný tovar.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 1 - odsek 6 - pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia, v súlade s postupom uvedeným v článku 6 ods. 2, s cieľom určiť osobitné kategórie tovaru, na ktorý sa uplatňuje odsek 6.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. Toto nariadenie musí byť v súlade s postupmi uvádzania výrazu „vyrobené v“ existujúcimi na celom svete, aby sa európskym podnikom zaručila účinná regulácia s nepatrným administratívnym zaťažením a väčšia flexibilita.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 3 - odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na tomto tovare sa označuje krajina pôvodu. Ak je tovar zabalený, označenie sa uvádza osobitne na obale.

1. Na tomto tovare sa označuje krajina pôvodu. Ak je tovar zabalený, označenie sa uvádza tiež osobitne na obale.

Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia, v súlade s postupom uvedeným v článku 6 ods. 2, s cieľom určiť prípady, keď je namiesto označenia samotného tovaru prípustné označenie na obale. Malo by tomu tak byť najmä v prípade, keď sa tovar za normálnych okolností dostáva ku konečnému spotrebiteľovi alebo používateľovi vo svojom bežnom balení.

Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijať opatrenia s cieľom určiť prípady, keď je namiesto označenia samotného tovaru prípustné označenie na obale. Malo by tomu tak byť najmä v prípade, keď sa tovar za normálnych okolností dostáva ku konečnému spotrebiteľovi alebo používateľovi vo svojom bežnom balení. Takéto opatrenia, ako aj všetky ich revízie prijíma Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 6a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pôvod tovaru označujú slová „vyrobené v“ spolu s názvom krajiny pôvodu. Označenie môže byť uvedené v akomkoľvek úradnom jazyku Európskych spoločenstiev, ktorému ľahko porozumejú koneční spotrebitelia v tom členskom štáte, kde sa má tovar umiestniť na trh.

2. Pôvod tovaru označujú slová „vyrobené v“ spolu s názvom krajiny pôvodu. Označenie môže byť uvedené v akomkoľvek úradnom jazyku Európskych spoločenstiev, ktorému ľahko porozumejú koneční spotrebitelia v tom členskom štáte, kde sa má tovar umiestniť na trh, alebo v anglickom jazyku, pričom sa použije výraz „made in“ (vyrobené v) a anglický názov krajiny pôvodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok – odsek 3 – pododsek 2(nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

V prípade výrobkov uvádzaných na trh v krajinách, kde sa píše latinkou, sa označenie nesmie uviesť inak ako v latinke.

Odôvodnenie

Hoci je prijateľné, aby označenie bolo uvedené v ktoromkoľvek jazyku Európskej únie, bolo by mu ťažko porozumieť, ak by bolo napísané v cyrilike alebo gréckej abecede mimo krajín, kde sa tieto znaky zvyčajne používajú, a nariadenie by tak malo opačný účinok, ako je plánované.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia, v súlade s postupom uvedeným v článku 6 ods. 2, najmä s cieľom:

1. Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia, v súlade s postupom uvedeným v článku 6 ods. 2, najmä s cieľom:

určiť podrobnú formu a spôsoby označenia pôvodu,

určiť podrobnú formu a spôsoby označenia pôvodu,

vypracovať zoznam pojmov vo všetkých jazykoch Spoločenstva, ktoré jasne vyjadrujú, že tovar má pôvod v tej krajine, ktorá je uvedená v označení,

vypracovať zoznam pojmov vo všetkých jazykoch Spoločenstva, ktoré jasne vyjadrujú, že tovar má pôvod v tej krajine, ktorá je uvedená v označení,

určiť prípady, keď spoločne používané skratky jasne vyjadrujú krajinu pôvodu a môžu sa použiť na účely tohto nariadenia,

určiť prípady, keď spoločne používané skratky jasne vyjadrujú krajinu pôvodu a môžu sa použiť na účely tohto nariadenia.

 

2. Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijať opatrenia, ktorých cieľom je:

určiť prípady, keď tovar nie je možné alebo nie je potrebné označiť z technických alebo hospodárskych dôvodov,

určiť prípady, keď tovar nie je možné alebo nie je potrebné označiť z technických dôvodov,

stanoviť iné pravidlá, ktoré sa môžu vyžadovať, ak sa zistí, že tovar nie je v súlade s týmto nariadením,

stanoviť iné pravidlá, ktoré sa môžu vyžadovať, ak sa zistí, že tovar nie je v súlade s týmto nariadením,

aktualizovať prílohu k tomuto nariadeniu, ak sa zmenilo posúdenie toho, či je označovanie pôvodu pre určitý sektor nevyhnutné.

aktualizovať prílohu k tomuto nariadeniu, ak sa zmenilo posúdenie toho, či je označovanie pôvodu pre určitý sektor nevyhnutné.

 

Takéto opatrenia, ako aj všetky ich revízie prijíma Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 6a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia navrhne minimálne spoločné normy sankcií uplatniteľných v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia.

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia jednotného uplatňovania by Komisia mala navrhnúť minimálne spoločné normy sankcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty stanovujú pravidlá o sankciách uplatniteľných v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijímajú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich implementácie. Uvedené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce. Členské štáty oznamujú Komisii tieto ustanovenia najneskôr do 9 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a bezodkladne oznamujú Komisii akékoľvek následné zmeny a doplnenia, ktoré sa týchto ustanovení týkajú.

3. Členské štáty stanovujú pravidlá o sankciách uplatniteľných v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia na základe minimálnych spoločných noriem navrhnutých Komisiou a prijímajú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich implementácie. Uvedené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce. Členské štáty oznamujú Komisii tieto ustanovenia najneskôr do 9 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a bezodkladne oznamujú Komisii akékoľvek následné zmeny a doplnenia, ktoré sa týchto ustanovení týkajú. Komisia musí zabezpečiť aspoň minimálnu úroveň harmonizácie sankčných systémov jednotlivých členských štátov, aby rozdiely medzi nimi nespôsobili, že vývozcovia budú nútení využívať niektoré vstupné miesta do Európskej únie pred inými.

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia jednotného uplatňovania Komisia musí navrhnúť opatrenia zahŕňajúce minimálne spoločné normy sankcií. Podstatné rozdiely vo vykonávaní tohto ustanovenia medzi rôznymi členskými štátmi by mohli primäť vývozcov z tretích krajín, aby si vyberali najľahšie miesta pre vstup do Európskej únie. Vytvorila by sa tak situácia, keď by sa prísnosť konečného nariadenia zredukovala na najzhovievavejší uplatňovaný sankčný systém.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak tovar nie je v súlade s týmto nariadením, členské štáty okrem toho prijímajú opatrenia potrebné na požiadanie vlastníka tovaru alebo ktorejkoľvek inej osoby, ktorá je za tovar zodpovedná, aby tento tovar označili v súlade s týmto nariadením a na vlastné náklady.

4. Ak tovar nie je v súlade s týmto nariadením, členské štáty okrem toho prijímajú opatrenia potrebné na to, aby sa od vlastníka tovaru alebo ktorejkoľvek inej osoby, ktorá je za tovar zodpovedná, vyžadovalo, aby tento tovar označili v súlade s týmto nariadením a na vlastné náklady. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr do deviatich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a bezodkladne ju informujú o akýchkoľvek následných zmenách a doplneniach, ktoré sa ich týkajú.

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia jednotného uplatňovania musí byť aj Komisia informovaná o týchto opatreniach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisii pomáha Výbor pre označovanie pôvodu (ďalej len „výbor“).

1. Komisii pomáha Výbor pre označovanie pôvodu (ďalej len „výbor“). Tento výbor je zložený zo zástupcov členských štátov, príslušných priemyselných odvetví a združení.

Odôvodnenie

Cieľom je transparentnosť a právo zúčastnených strán vyjadriť sa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 6 - odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa uvádza odkaz na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa určuje na jeden mesiac.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Výkon delegovania právomoci

 

1. Právomoci prijímať delegované akty uvedené v článku 3 a článku 4 ods. 2 sa udeľujú Komisii na obdobie uplatňovania tohto nariadenia.

2. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

3. Právomoci prijímať delegované akty udelené Komisii podliehajú podmienkam stanoveným v článkoch 6b a 6c.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 6b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 6b

 

Odvolanie delegovania právomoci

 

1. Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomocí uvedené v článku 3 a v článku 4 ods. 2 kedykoľvek odvolať.

2. Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomoci odvolať, sa usiluje o tom informovať druhú inštitúciu a Komisiu s dostatočným predstihom pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať, a možné dôvody tohto odvolania.

3. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí, ktoré sú v ňom uvedené. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom stanovený. Nie je ním dotknutá platnosť už platných delegovaných aktov. Toto rozhodnutie sa uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 6c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 6c

 

Námietky proti delegovaným aktom

 

1. Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietky v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia.

Z iniciatívy Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

2. Ak do uplynutia tejto lehoty Európsky parlament ani Rada nevznesú námietky proti delegovanému aktu, delegovaný akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť v deň, ktorý je v ňom stanovený.

Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku.

3. Delegovaný akt nenadobudne účinnosť v prípade, že Európsky parlament alebo Rada voči nemu vznesú námietky. Inštitúcia, ktorá námietky voči delegovanému aktu vznesie, uvedie dôvody takéhoto kroku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Najneskôr tri roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia Komisia uskutoční štúdiu o účinkoch nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Príloha – riadok -1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Kapitola 30

Farmaceutické prípravky a výrobky

Odôvodnenie

Vzhľadom na osobitný vplyv farmaceutických prípravkov a výrobkov treba jasne uviesť ich pôvod.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Príloha – riadok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6907 / 6908 / 6911 / 6912 / 6913 / 691490100

Keramické výrobky

6904/ 6905 / 6907 / 6908 / 6911/ 6912/ 6913/ 691490100

Keramické výrobky

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Príloha – riadok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7013 21 11 / 7013 21 19 / 7013 21 91 /

7013 21 99 /

7013 31 10 / 7013 31 90 /

7013 91 10 / 7013 91 90

Stolové sklo a sklo do domácnosti, kuchynské sklo, sklenený tovar toaletný, kancelársky, na výzdobu miestností alebo na podobné účely (iné ako položky 7010 alebo 7018) z olovnatého krištáľu

7013 21 11 / 7013 21 19 / 7013 21 91 /

7013 21 99 /

7013 22 10 / 7013 31 10 / 7013 31 90 /

7013 91 10 / 7013 91 90

Stolové sklo a sklo do domácnosti, kuchynské sklo, sklenený tovar toaletný, kancelársky, na výzdobu miestností alebo na podobné účely (iné ako položky 7010 alebo 7018) z olovnatého krištáľu, vyrábané ručne

Odôvodnenie

Na ochranu remeselných výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Príloha – riadok 9a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Kód KN

Opis

Kód KN

Opis

 

 

7318

Skrutky a svorníky, matice, vrtule (do podvalov), skrutky s hákom, nity, priečne kliny a závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky zo železa alebo z ocele

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Príloha - riadok 9b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8201/ 8202/ 8203/ 8205/ 8207/ 8208/ 8209/ 8211/ 8212/ 8213/ 8214/ 8215

Nástroje, náradie

 

9307

Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné sečné a bodné zbrane, ich časti, súčasti a ich pošvy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Príloha – riadok 9c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Kód KN

Opis

Kód KN

Opis

 

 

8481

Kohútiky, ventily a podobné zariadenia na potrubia, kotly, nádrže, vane alebo podobné nádoby vrátane redukčných tlakových ventilov a termostatom riadených ventilov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Príloha - riadok 9d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

83022000

Riadiace kolieska s úchytkami zo základných kovov;

 

87169090

Časti a súčasti prívesov a návesov a ostatných vozidiel bez vlastného mechanického pohonu, inde neklasifikované

 

84312000

Časti strojov, prístrojov a nástrojov z položky 8427, inde neklasifikované

 

40119200

Nové pneumatiky z gumy, druhov používaných na poľnohospodárske alebo lesné vozidlá a stroje (okrem pneumatík so vzorom „rybia kosť“ alebo podobným dezénom)

 

40139000

Duše pneumatík z gumy (okrem druhov používaných  v prípade motorových vozidiel vrátane osobných dodávkových a pretekárskych automobilov, autobusov, nákladných automobilov a bicyklov)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Príloha - riadok 9e (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

9001 30 00

Kontaktné šošovky

 

9001 40 / 9001 40 20/ 9001 40 41/ 9001 40 49/ 9001 40 80

Okuliarové šošovky zo skla

 

9001 50/ 9001 50 20/ 9001 50 41/ 9001 50 49/9001 50 80/ 9001 90 00

Okuliarové šošovky z ostatných materiálov

 

9003/ 9003 11 00/ 9003 19/ 9003 19 10/ 9003 19 30/9003 19 90/ 9003 90 00

Rámy a obruby na okuliare, aj na ochranné okuliare a podobné výrobky, ich časti a súčasti

 

9004/ 9004 10/ 9004 10 10/ 9004 10 91/ 9004 10 99/9004 90/ 9004 90 10/ 9004 90 90

Okuliare, ochranné a podobné okuliare, korekčné alebo ostatné

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Hlavní partneri a hospodárski konkurenti Európskej únie už dlhšie uplatňujú na svojom území predpis, ktorý stanovuje, aby sa na výrobkoch pochádzajúcich zo zahraničia uvádzalo označenie pôvodu. Cieľom tohto predpisu je poskytovať spotrebiteľom presné informácie, ktoré im pri nákupe umožnia voľnosť výberu.

Samotným základom demokracie je znalosť a znalosť znamená slobodu: vedieť, odkiaľ výrobok pochádza, teda zodpovedá uplatňovaniu demokratických pravidiel, ktoré musia platiť aj v obchode, čím sa v záujme zaručenia voľného trhu urobí maximum pre to, aby existovali jasné a spoločné pravidlá aj pre výrobcov. Na globalizovanom trhu sú pravidlá zárukou toho, že tento trh je prístupný pre všetkých, že všetci sa môžu zapájať do hospodárskej súťaže a následne pokračovať vo výrobe.

Výrobné odvetvie zohráva aj naďalej mimoriadne dôležitú úlohu na globalizovanom trhu, a to nielen v rozvojových krajinách, ale aj v rozvinutých a priemyselných krajinách. Je prvým odvetvím, v ktorom neexistencia spoločných pravidiel môže spôsobiť závažné problémy v oblasti zamestnanosti, a teda spomaliť vývoj alebo byť prekážkou vývoja. Európsky parlament už mnoho rokov jednoznačne vyjadruje vôľu, aby spotrebiteľ a jeho práva boli v centre záujmu, pokiaľ ide o tvorbu politiky a obchod, pričom pri viacerých príležitostiach vyjadril potrebu zabezpečiť európskym podnikom rovnaké podmienky ako podnikom v iných veľkých krajinách. Nie colné bariéry môžu byť ochranou proti narúšaniu globalizovaného trhu, ale pravidlá, ktoré globálnemu trhu umožnia účinnejšie plniť svoju funkciu, ktorou je dosiahnuť, aby rozvoj vo svete bol intenzívnejší a rovnorodejší.

Európski spotrebitelia majú právo poznať pôvod výrobkov, ktoré kupujú, a teda mať rovnaké práva ako občania a spotrebitelia iných veľkých krajín. Jedna z najvýznamnejších demokratických spoločností na svete a náš významný obchodný partner – Spojené štáty americké – už od roku 1930 zaručujú svojim občanom právo poznať pôvod všetkých výrobkov, ktoré sú dovážané na územie USA, čím im umožňujú informovane sa rozhodovať pri nákupe. To isté platí aj v iných významných demokratických spoločnostiach, ako sú Kanada, Japonsko a India, ale aj v krajinách, v ktorých sa demokracia chápe inak ako u nás: Saudská Arábia chráni svojich spotrebiteľov tým, že požaduje, aby sa na každom tovare, ktorý prichádza na jej územie, uvádzalo označenie pôvodu.

Táto úprava znamená pre spotrebiteľov Európskej únie to, že konečne budú mať rovnaké práva ako milióny ďalších spotrebiteľov na svete, aj keď len v obmedzenom počte kategórií tovaru. Vzhľadom na existenciu protichodných záujmov je našou povinnosťou chrániť európskych spotrebiteľov bez ohľadu na prínos pre veľké distribučné reťazce alebo konkrétne záujmové skupiny.

Európska komisia po uskutočnení niekoľkých podrobných štúdií predložila v roku 2005 návrh nariadenia týkajúci sa označovania pôvodu niektorých výrobkov dovážaných z tretích krajín. Vzhľadom na rôzne udalosti – niektoré boli pravdepodobne spôsobené nedostatočnou znalosťou rozsahu problému, ktorý sa mal uvedeným nariadením vyriešiť, – Rada doteraz nedospela k spoločnej pozícii. Európsky parlament sa naopak pri niekoľkých príležitostiach vyjadril, že je potrebné zaviesť predpis, na základe ktorého by Európa schválila predpisy, v dôsledku ktorých by naši výrobcovia a spotrebitelia mohli získať rovnocenné postavenie s výrobcami a spotrebiteľmi našich hlavných obchodných partnerov. Pripomeňme si písomné vyhlásenie z uplynulého volebného obdobia (P6_TA(2007)0599), správu o posilnení úlohy európskych malých a stredných podnikov v medzinárodnom obchode z roku 2008 (2008/2205(INI)), správu o vplyve falšovania na medzinárodný obchod (INI/2008/2133) a uznesenie o nariadení o povinnom označovaní pôvodu v prípade niektorých druhov tovaru dovezených z tretích krajín, schválené v novembri 2009 (B7-0145/2009).

Ako dobre vieme, v oblasti obchodu má tvorbu právnych predpisov za úlohu Európska únia, a nie členské štáty. Z Lisabonskej zmluvy vyplýva, že v rámci postupu spolurozhodovania majú práve Európsky parlament a Rada právo či povinnosť riešiť množstvo problémov v oblasti medzinárodného obchodu, ktorý má rozhodujúci význam nielen z hospodárskeho, ale aj z politického hľadiska. V súčasnosti, keď je zrejmé, že treba opäť začať uprednostňovať reálnu ekonomiku nad virtuálnym finančníctvom, ktoré spôsobilo toľko škôd, je viac než kedykoľvek predtým naliehavé, aby v Únii existovalo jednoznačné nariadenie o označovaní pôvodu výrobkov, ktoré nepochádzajú z EÚ.

Samozrejme, že Európska únia sa musí riadiť predpismi Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Práve WTO uznala za legitímne pravidlá o označovaní pôvodu, ktoré platia v ostatných krajinách. Inými slovami, výrobcovia z krajín mimo Európy musia už dávno označovať svoje výrobky označením pôvodu, ak chcú vyvážať do Kanady, Mexika, Číny, USA, Indie, Japonska, preto im nič nebráni v tom, aby označovali aj výrobky, ktoré dovážajú do Európskej únie.

Návrh, ktorý Komisia predložila v roku 2009, je aj naďalej aktuálny, aj keď je z niektorých hľadísk zastaraný. Napríklad je nutné vyňať časti týkajúce sa krajín, ktoré sa medzitým stali súčasťou Európskej únie, a zohľadniť prípadné konkrétne dohody, ktoré boli prijaté alebo ktoré sa v súčasnosti plnia. Bude potrebné okrem iného prediskutovať aj otázku toho, či sa má venovať osobitná pozornosť niektorým obchodným oblastiam, ktoré udržiavajú osobitné vzťahy s Úniou (napríklad krajinám euro-stredozemského partnerstva).

V dôvodovej správe sa konštatuje, že časom by o pripojenie k systému označovania pôvodu mohli prejaviť záujem aj iné odvetvia, a že Komisia by preto mala mať právomoc zahŕňať do nariadenia odvetvia, prípadne ich z neho vynímať. Sme pevne presvedčení, že akúkoľvek zmenu musí prediskutovať a schváliť Parlament, keďže každé nové vloženie či vypustenie má politický, hospodársky a sociálny dosah, ku ktorému má Parlament v rámci spolurozhodovania právo a povinnosť sa vyjadriť.

Takisto sa domnievame, že treba predovšetkým objasniť a určiť, akými spôsobmi majú členské štáty právo penalizovať porušenie nariadenia. Zdá sa nám, že súčasná podoba znenia je veľmi vzdialená od minimálnej úrovne harmonizácie, ktorá musí na území Európskej únie existovať, pričom je samozrejme potrebné rešpektovať autonómiu a právomoci jednotlivých členských štátov. Na území Únie, ktorej hranice sú otvorené, nemôžu platiť výrazne odlišné predpisy, pokiaľ ide o trestanie rovnakého priestupku v obchodnom sektore, v ktorom má Únia takmer výhradnú právomoc.

Na zozname výrobkov uvedených v súčasnom návrhu nariadenia zjavne chýbajú rôzne výrobky, ktorých doplnenie do zoznamu by mohlo byť v budúcnosti potrebné, keď sa overí riadne fungovanie nariadenia. Je mimoriadne dôležité, aby každú zmenu a doplnenie prediskutoval a schválil Parlament. Táto problematika by mohla byť predmetom budúcich diskusií. Čo však Parlament musí dnes – po mnohých rokoch – urobiť, je dať konkrétnu odpoveď občanom a spotrebiteľom, a tou je viac informácií.

Informácie sú bezpečnosť a spoľahlivosť informácií je dôležitá na to, aby európski spotrebitelia mali istotu. Pripomíname, že v roku 2005 bola pri vypracúvaní zoznamu kategórie výrobkov vynechaná minimálne jedna kategória, ktorá by sa v záujme bezpečnosti mala doplniť do zoznamu. Máme na mysli upevňovací materiál, teda všetky súčiastky, ktoré, pokiaľ budú riadne kontrolované a označované označením pôvodu, môžu občanov uistiť o bezpečnosti či už mosta alebo elektrospotrebiča.

Sme povinní predchádzať všetkým druhom nehôd a zaručiť občanom bezpečnosť. O uvádzaní označenia pôvodu na týchto výrobkoch sa malo uvažovať už od začiatku.

Na uplatňovanie označovania pôvodu sa stačí riadiť normami, ktoré sú už v platnosti v mimoeurópskych krajinách, kde už takéto nariadenie existuje. Tieto normy môžu dokonca viesť k nárastu vývozu rozvojových krajín, keďže európski spotrebitelia pociťujú potrebu pomáhať menej industrializovaným krajinám. Označenie pôvodu teda zároveň umožňuje chrániť remeselné či malovýrobné spôsoby výroby, ktoré sú vytláčané nadnárodnými spoločnosťami, ktoré falšovaním výrobkom pripravujú pôvodných výrobcov o odbyt.

Európsky parlament, ktorý vždy chránil rozmanitosť a kultúru a tradície jednotlivých krajín, považuje nariadenie o povinnom uvádzaní označovania pôvodu za nástroj transparentnosti, ktorý európskych spotrebiteľov kladie na rovnakú úroveň so spotrebiteľmi našich obchodných partnerov, ale aj za prostriedok lepšieho rozvoja obchodných vzťahov a tradičných ekonomík.

Európski výrobcovia sú oprávnene povinní dodržiavať pri výrobe svojich výrobkov prísne predpisy. Tieto normy zaručujú bezpečnosť spotrebiteľov, rešpekt k životnému prostrediu a ochranu zdravia. Tieto predpisy predstavujú značný pokrok, ktorý Únia dosiahla v súvislosti s inými oblasťami, ale práve preto je potrebné vedieť, či výrobky, ktoré sú dovážané do Európskej únie, majú rovnaké vlastnosti ako naše výrobky. Spotrebiteľ má právo vedieť, odkiaľ výrobok pochádza, aby mohol uplatňovať svoje právo na výber. Ochranná známka prispieva aj k lepšej harmonizácii colných kontrol na hraniciach Únie a na základe nej sa každá prípadná kontrola, ktorú regionálne či miestne orgány musia vykonať v súvislosti s predávaným tovarom, stáva jasnejšou a transparentnejšou.

POSTUP

Názov

Označovanie krajiny pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín

Referenčné čísla

KOM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD)

Dátum predloženia v EP

1.3.2010

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

21.4.2010

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

17.6.2010

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

IMCO

13.7.2010

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Cristiana Muscardini

17.3.2010

 

 

Prerokovanie vo výbore

28.4.2010

22.6.2010

14.7.2010

 

Dátum prijatia

29.9.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Metin Kazak, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Miloslav Ransdorf, Matteo Salvini, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Franziska Keller, Francesco Enrico Speroni