RAPPORT dwar r-rapport annwali li jikkonċerna l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fis-sena 2009

6.10.2010 - (2010/2059(INI))

Kumitat għall-Petizzjonijiet
Rapporteure: Mariya Nedelcheva
PR_INI_AnnOmbud

Proċedura : 2010/2059(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A7-0275/2010
Testi mressqa :
A7-0275/2010
Testi adottati :

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar r-rapport annwali li jikkonċerna l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fis-sena 2009

(2010/2059(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra r-rapport annwali li jikkonċerna l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fis-sena 2009,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 24, it-tielet paragrafu, u l-Artikolu 228 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 41 u 43 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew 94/262/KEFA, KE, Euratom, tad-9 ta' Marzu 1994, rigward ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman[1],

–   wara li kkunsidra l-ftehim ta' qafas dwar il-kooperazzjoni li ġie konkluż bejn il-Parlament Ewropew u l-Ombudsman fil-15 ta' Marzu 2006, li daħal fis-seħħ fl-1 ta' April 2006,

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Ottubru 2005 bit-titolu ‘Il-poter tal-adozzjoni u t-trażmissjoni ta' komunikazzjonijiet lill-Ombudsman Ewropew u l- awtorizzazzjoni lill-uffiċjali biex jidhru quddiem l-Ombudsman Ewropew’ (SEC(2005)1227),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Ġunju 2008 dwar l-adozzjoni ta' deċiżjoni tal-Parlament Ewropew li temenda d-Deċiżjoni 94/262/KEFA, KE, Euratom tad-9 ta' Marzu 1994 rigward ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman[2],

–   wara li kkunsidra r-reviżjoni mill-Ombudsman tad-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni sabiex dawn jirriflettu l-bidliet li saru fl-Istatut, u li daħlet fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2009,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 205(2), it-tieni u t-tielet sentenzi, tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet (A7-0275/2010),

A. billi r-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew tal-2009 ntbagħat uffiċjalment lill-President tal-Parlament Ewropew fil-19 ta' April 2010, u billi l-Ombudsman Ewropew, is-Sur Nikiforos Diamandouros, ippreżenta r-rapport tiegħu lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet fi Brussell fl-4 ta' Mejju 2010,

B.  billi l-Artikolu 24 TFUE jgħid illi ‘kull ċittadin tal-Unjoni jista’ jressaq rikors quddiem l-Ombudsman stabbilit skond l-Artikolu 228’,

C. billi l-Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali jiddikjara li ‘kull persuna għandha d-dritt li dak kollu li jirrigwardaha jiġi ttrattat b'mod imparzjali u ġust u fi żmien raġonevoli mill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi tal-Unjoni’,

D. billi l-Artikolu 43 tal-Karta jistipula li ‘kull ċittadin tal-Unjoni, u kull persuna fiżika jew ġuridika li tirrisjedi jew li jkollha l-uffiċċju rreġistrat tagħha fi Stat Membru għandu d-dritt li jirrikorri għand l-Ombudsman Ewropew f'każijiet ta' amministrazzjoni ħażina fl-attivitajiet tal-istituzzjonijiet, tal-korpi jew tal-aġenziji tal-Unjoni, bl-eċċezzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea meta tkun qed taġixxi fir-rwol ġudizzjarju tagħha’,

E.  billi wara d-dħul fis-seħħ tat-TFUE, il-politika barranija ta' sigurtà komuni kif ukoll l-attività tal-Kunsill Ewropew, jaqgħu taħt il-mandat tal-Ombudsman Ewropew,

F.  billi, barra minn hekk, skont l-Artikolu 228 TFUE, issa l-Ombudsman huwa ‘elett wara kull elezzjoni tal-Parlament Ewropew għat-tul tal-leġislatura tiegħu’, u m'għadux ''jinħatar'' mill-Parlament Ewropew,

G.  billi x-xogħol tal-Ombudsman jikkontribwixxi għall-kisba ta' Unjoni ‘li fiha d-deċiżjonijiet jittieħdu kemm jista' jkun qrib iċ-ċittadin’, kif imħabbar fl-ewwel Artikolu, it-tieni inċiż, tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

H.  billi fl-2009 l-Ombudsman irreġistra 3098 ilment, meta mqabbla mat-3406 ilment fl-2008, u billi kien hemm 727 ilmenti (23%), meta mqabbla mat-802 fl-2008, li nstabu li kienu jaqgħu fl-ambitu tal-mandat tal-Ombudsman,

I.    billi fl-2009, l-Ombudsman fetaħ 335 inkjesta abbażi tal-ilmenti, u 318 fosthom intemmew u ngħalqu, u 311 fost dawn kien konsegwenza ta' lmenti filwaqt li 7 infetħu fuq inizjattiva tal-Ombudsman,

J.    billi f’179 każ (56% tat-total) li ngħalqu fis-sena 2009, l-istituzzjoni inkwistjoni aċċettat soluzzjoni bonarja jew solviet il-kwistjoni fi żmien ġimgħatejn, u billi dan juri rieda qawwija min-naħa tal-istituzzjonijiet u l-korpi li jqisu l-ilmenti li jaslu għand l-Ombudsman bħala opportunità biex jiġu solvuti żbalji li jknu saru u biex jikkooperaw mal-Ombudsman għall-benefiċċju taċ-ċittadini,

K.  billi fl-2009, l-Ombudsman wasal għall-konklużjoni ta' amministrazzjoni ħażina fi 12% tal-każijiet (37 inkjesta), u ħareġ kummenti kritiċi f'35 każ,

L.   billi 15-il abbozz ta' rakkomandazzjoni nħarġu fl-2009,

M.  billi l-iktar allegazzjonijiet kurrenti fil-qasam tal-amministrazzjoni ħażina kienu jikkonċernaw in-nuqqas ta' trasparenza, inkluż ir-rifjut ta' għoti ta' informazzjoni (f' 36% tal-inkjesti), l-inġustizzja jew l-abbuż tal-poter (14%), id-dewmien li seta' jiġi evitat (13%), l-iżbalji fil-proċedura (13%), in-negliġenza (6%), in-nuqqas ta' twettiq tal-obbligi tal-Kummissjoni li teżerċita r-rwol tagħha ta' gwardjan tat-Trattati (6%), l-iżbalji legali (6%) u d-diskriminazzjoni (5%),

N.  billi d-dewmien medju tat-trattament tal-ilmenti, minn 13-il xahar fl-2008, laħaq id-9 xhur fl-2009, u dan juri l-isforzi magħmula mill-Ombudsman biex jitnaqqas id-dewmien medju tal-inkjesti tiegħu u l-ispirtu ta' kooperazzjoni tal-istituzzjonijiet ikkonċernati,

O.  billi l-ebda każ ta' amministrazzjoni ħażina ma wassal għal rapport speċjali fil-Parlament Ewropew fl-2009,

P.   billi l-kummenti kritiċi u r-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman mhumiex vinkolanti, iżda għandhom l-għan li jħeġġu l-awtokontroll tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni u jippermettu li jiġu evitati żbalji u operat żbaljat fil-ġejjieni;

Q.  billi r-rwol tal-Ombudsman evolva sa mill-ħolqien ta' din il-kariga permezz tal-indipendenza tiegħu u tal-kontroll demokratiku tal-attivitajiet tiegħu eżerċitat mill-Parlament u mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet,

R.   billi huwa essenzjali li l-istituzzjonijiet u l-korpi Ewropej jagħmlu użu sħiħ mir-riżorsi neċessarji sabiex jissodisfaw l-obbligi tagħhom biex jiżguraw li ċ-ċittadini jirċievu tweġiba konkreta fi żmien qasir għat-talbiet, l-ilmenti u l-petizzjonijiet tagħhom,

S.   billi l-Parlament adotta l-Kodiċi ta’ Mġiba Amministrattiva Tajba tal-Ombudsman fir-Riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ Settembru 2001[3],

T.   billi n-netwerk Ewropew tal-Ombudsmen jippermetti li l-ilmentaturi jiġu diretti lejn l-ombudsman jew korpi simili, maħsuba biex jagħtu l-iktar għajnuna adegwata fil-livell tagħhom, kif ukoll għall-iskambju ta' informazzjoni u ta' prattiki tajba,

U.  billi l-attivitajiet tal-Ombudsman u tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet huma kumplimentari u jiffavorixxu żieda fl-effikaċja tal-ħidma rispettiva tagħhom,

1.   Japprova r-rapport annwali għall-2009, imressaq mill-Ombudsman Ewropew;

2.   Jinnota li d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona jsaħħaħ il-leġittimità demokratika tal-Ombudsman permezz tal-elezzjoni tiegħu mill-Parlament, u jwessa' l-mandat tiegħu għall-politika barranija ta' sigurtà komuni kif ukoll għall-attivitajiet tal-Kunsill Ewropew;

3.   Jilqa' l-fatt li, bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, li issa saret vinkolanti, tinkludi d-dritt għal amministrazzjoni tajba fost id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-Unjoni; jistieden għalhekk lill-Ombudsman biex, fit-trattament ta' kuljum tal-ilmenti, jara li tiġi rrispettata l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali;

4.  Iqis li t-trasparenza, l-aċċess għall-informazzjoni u r-rispett tad-dritt għal amministrazzjoni tajba huma prekundizzjonijiet indispensabbli għall-fiduċja li għandhom iċ-ċittadini fir-rigward tal-abilità tal-istituzzjonijiet, biex jinfurzaw id-drittijiet tagħhom;

5.  Iqis għalhekk, li t-terminu ‘amministrazzjoni’ ħażina' għandu jibqa' jiġi interpretat b'mod estensiv, sabiex jiftiehem li jirreferi mhux biss għal ksur ta' regoli legali jew ta' prinċipji ġenerali ta' liġi amministrattiva Ewropea, bħall-oġġettività, il-proporzjonalità u l-ugwaljanza, in-non-diskriminazzjoni, u r-rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet fundamentali, iżda wkoll għal każi fejn istituzzjoni tonqos milli taġixxi b'mod konsistenti u in bona fede, jew milli tqis l-istennijiet leġittimi taċ-ċittadini, anke meta istituzzjoni tkun ikkommettiet ruħha li tirrispetta ċerti normi u standards bla ma tkun obbligata li tagħmel dan mit-Trattati jew minn leġiżlazzjoni sekondarja;

6.   Jifraħ lill-Ombudsman għall-preżentazzjoni ċara u komprensiva tal-attivitajiet tiegħu; jissuġġerixxi madankollu li, f'rapporti futuri, is-sommarju tal-attivitajiet u l-analiżi tematika jagħmlu iktar enfasi fuq problemi strutturali u fuq it-tendenzi trażversali;

7.   Iqis li l-Ombudsman, matul il-perjodu kopert mir-rapport, eżerċita l-poteri tiegħu b'mod attiv u ekwilibrat, kemm f'dak li jirrigwarda l-eżami u t-trattament tal-ilmenti u kemm fl-iżvilupp u l-konklużjoni tal-investigazzjonijiet u fil-manteniment ta' rapporti kostruttivi mal-istituzzjonijiet u mal-korpi tal-Unjoni Ewropea u fit-tħeġġiġ taċ-ċittadini biex jużaw id-drittijiet tagħhom fir-rigward ta' dawk l-istituzzjonijiet u l-korpi;

8.   Jilqa' r-relazzjoni eċċellenti bejn l-Ombudsman u l-Kumitat għall-Petizzjonijiet fi ħdan l-oqfsa istituzzjonali f'dak li jirrigwarda r-rispett reċiproku tal-kompetenzi rispettivi; iħeġġeġ il-prattika diġà instawrata mill-Ombudsman li tiġi żgurata l-preżenza ta' rappreżentant tiegħu fil-laqgħat kollha tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet;

9.   Japprezza l-kontribuzzjoni essenzjali tan-netwerk Ewrope tal-Ombudsmen, irrappreżentat fi 32 pajjiż permezz ta' 94 uffiċċju, li fih huwa membru l-Kumitat għall-Petizzjonijiet, fir-rispett tal-prinċipju tas-sussidjarjetà; jilqa' b'sodisfazzjon il-kollaborazzjoni bejn l-Ombudsman Ewropew u l-Ombudsmen u organi simili f'livelli nazzjonali, reġjonali u lokali fl-Istati Membri;

10. Jieħu nota tal-fatt li fl-2009, l-Ombudsman irċieva 3098 ilment u li 318 inkjesta ntemmu u ngħalqu matul dan il-perjodu;

11. Jilqa' n-numru importanti ta' proċeduri konklużi bi ftehim paċifiku jew permezz tal-istituzzjoni kkonċernata (56%), li juri l-kooperazzjoni kostruttiva bejn l-Ombudsman u l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni; iħeġġeġ lill-Ombudsman, lill-istituzzjonijiet u lill-korpi tal-Unjoni biex ikomplu bl-isforzi tagħhom f'din id-direzzjoni;

12. Jilqa' wkoll l-isforzi magħmula mill-Ombudsman biex inaqqas id-dewmien medju tal-inkjesti tiegħu għal disa' xhur; jitlob li l-istituzzjonijiet u l-korpi kollha tal-Unjoni jingħataw sorsi baġitarji u umani neċessarji biex jiġi żgurat segwitu mgħaġġel għall-ilmenti u l-petizzjonijiet;

13. Jieħu nota tal-fatt li 'l fuq minn terz tal-inkjesti miftuħa mill-Ombudsman fl-2009 jikkonċernaw in-nuqqas ta' trasparenza; jitlob għaldaqstant li r-reviżjoni attwali tar-Regolament 1049/2001 ma tirrestrinġix id-dritt eżistenti ta' aċċess għal informazzjoni u għad-dokumenti, iżda tadotta approċċ iktar proattiv;

14. Jilqa' l-progress magħmul fl-2009 fir-rigward tal-faċilitazzjoni għall-aċċess tal-Ombudsman għad-dokumenti kunfidenzjali tal-Kunsill;

15. Jinnota l-istrateġija ta' komunikazzjoni u ta' żvilupp tas-sit tal-Internet li wasslet biex, skont l-Ombudsman, jitnaqqas l-ammont ta' lmenti inammissibbli, u jħeġġeġ lill-Ombudsman biex ikompli bl-isforzi tiegħu biex jinforma liċ-ċittadini Ewropej dwar il-funzjonijiet tiegħu u dwar il-limiti tal-kompetenzi tiegħu, kif ukoll dwar id-drittijiet tagħhom;

16. Jaqbel mal-opinjoni tal-Ombudsman li, lil hinn mir-rispett tar-regoli vinkolanti li għall-amministrazzjoni huma obbligatorji, huwa essenzjali li tiġi żviluppata kultura ġenwina ta' servizz liċ-ċittadini biex ikun hemm amministrazzjoni tajba; jistieden għalhekk lill-Ombudsman biex jieħu iktar inizjattivi għall-promozzjoni mal-istituzzjonijiet u ċ-ċittadini Ewropej ta' din il-kultura ta' servizz;

17. Jiddeplora l-għadd ta' lmenti b'rabta mad-dewmien li seta' jiġi evitat fir-reġistrazzjoni tat-talbiet, it-trattament tal-fajls u t-teħid ta' deċiżjonijiet; jipproponi li, fil-kuntest tar-reviżjoni tar-regolament finanzjarju, jiġu previsti kumpensi finanzjarji f'każ ta' dewmien ovvju u mtawwal;

18. Jieħu nota tal-fatt li l-Ombudsman temm inkjesta ta' inizjattiva fir-rigward tar-regoli applikati mill-Kummissjoni għat-talbiet taċ-ċittadini għal aċċess għal dokumenti marbuta mal-proċeduri ta' ksur; iħeġġeġ it-tisħiħ tal-kooperazzjoni mal-Kumitat għall-Petizzjonijiet u jissuġġerixxi lill-Ombudsman biex iżomm lill-kumitat informat b'mod regolari dwar l-inkjesti ta' inizjattiva li jwettaq u dwar ir-riżultati miksuba; jistieden lill-Kummissjoni biex tadotta mġiba iktar miftuħa u proattiva f'dak li jikkonċerna l-informazzjoni dwar il-proċeduri ta' ksur;

19. Iqis li l-kodiċi ta' mġiba amministrattiva tajba propost mill-Ombudsman u approvat mill-Parlament fir-Riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Settembru 2001, iservi ta' gwida u ta' referenza għall-persunal tal-korpi u l-istituzzjonijiet Komunitarji kollha; jilqa' l-fatt li l-kodiċi ta' mġiba tajba ġie approvat mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali; jilqa' wkoll il-fatt li ġie konkluż protokoll ta' ftehim mal-Bank Ewropew għall-Investiment dwar l-ipproċessar tal-ilmenti; jistieden lill-Ombudsman biex iqis li ssir reviżjoni tal-kodiċi ta' mġiba tajba bbażata fuq l-esperjenza tal-aħħar 10 snin u, fuq din il-bażi, biex jara li jkun hemm promozzjoni u skambju tal-aħjar prattika;

20. Jiddispjaċih li l-ilmenti fir-rigward tal-applikazzjoni ħażina minn Stat Membru tal-Liġi Komunitarja, irċevuti mill-Ombudsmen nazzjonali, mhumiex soġġetti għal stħarriġ mill-Ombudsman Ewropew; jissuġġerixxi lill-Ombudsman Ewropew biex jikkunsidra l-possibilità li dawn l-ilmenti jsiru komuni, sabiex ikun jista' jkun hemm komprensjoni aħjar tal-problema;

21. Jistieden lill-Ombudsman biex iħeġġeġ lill-ombudsmen nazzjonali jipproċedu għal skambji regolari mal-parlamenti nazzjonali tagħhom fuq il-mudell ta' skambju stabbilit bejn l-Ombudsman Ewropew u l-Parlament Ewropew;

22. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex tfassal liġi amministrattiva Ewropea komuni għall-korpi, l-istituzzjonijiet u l-aġenziji kollha tal-Unjoni;

23. Jiġbed l-attenzjoni tal-Ombudsman għall-proċedura l-ġdida ta' selezzjoni tal-persunal mill-EPSO u jissuġġerixxi segwitu tal-applikazzjoni tagħha, flimkien ma' analiżi tal-progressi kkonstatati;

24. Jappoġġa l-idea ta' portal tal-intranet komuni għall-membri kollha tan-netwerk Ewropew tal-ombudsmen sabiex jiġi żgurat tixrid regolari tar-riżultati;

25. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni u r-rapport tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Ombudsman Ewropew, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri kif ukoll lill-ombudsmen tagħhom jew lill-korpi kompetenti simili.

  • [1]  ĠU L 113, 4.5.1994, p. 15
  • [2]  ĠU L 189, 17.7.2008, p. 25
  • [3]  OJ C 72 E, 21.3.2002, p. 331.

NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

Ir-rapport annwali rigward l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew tal-2009 ntbagħat uffiċjalment lill-President tal-Parlament Ewropew Jerzy Buzek fid-19 ta' April u 2010 u l-Ombudsman Ewropew, is-Sur Nikiforos Diamandouros, ippreżenta r-rapport tiegħu lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-4 ta' Mejju 2010.

Ir-rapport jipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-attivitajiet tal-Ombudsmand f'din l-aħħar sena. Ir-riżultati tad-diversi inkjesti huma maqsuma f'kategoriji skont in-natura tal-każijiet ta' amministrazzjoni ħażina jew l-istituzzjoni kkonċernata. Sommarju ta' sitt paġni ġie wkoll ippubblikat. Il-pubblikazzjoni tirreġistra l-iżjed riżultati importanti li nkisbu fl-ilmenti u tiddeskrivi l-kwistjonijiet politiċi ewlenin li ġew ikkunsidrati tul is-sena li għaddiet.

Ilmenti u inkjesti

Fl-2009 l-Ombudsman irreġistra 3098 ilment meta mqabbla mat-3406 fl-2008. Dan jirrappreżenta tnaqqis ta’ 9% meta mqabbla mal-2008. 727 ilmenti nstabu li kienu jaqgħu fl-ambitu tal-mandat tal-Ombudsman. Fosthom, 162 kienu ddikjarati ammissibbli iżda ma kien hemm ebda bażi biex tinfetaħ inkjesta dwarhom, u nfetħu 335 inkjesta abbażi tal-ilmenti, filwaqt li 230 ġew iddikjarati inammissibbli.

Il-biċċa l-kbira tal-inkjesti li nfetħu mill-Ombudsman fl-2009 kien jikkonċernaw il-Kummissjoni Ewropea (56%). Tressqu wkoll ilmenti li kienu jikkonċernaw l-amministrazzjoni tal-Parlament Ewropew (11%), l-Uffiċju Ewropew tal-Għażla tal-Persunal EPSO (9%), il-Kunsill (4%) u l-Qorti tal-Ġustizzja (3%). Kien hemm ukoll 59 inkjesta oħra (17%) li involvew 23 istituzzjoni u korpi oħra tal-UE.

L-iżjed allegazzjoni komuni ta’ amministrazzjoni ħażina kienet ta' nuqqas ta' trasparenza (36% tal-inkjesti), li inkludiet ir-rifjut ta' għoti informazzjoni jew dokumenti. Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet wera tħassib dwar l-għadd kbir ta' dawn l-inkjesti, minħabba li amministrazzjoni tal-UE responsabbli u trasparenti hija element deċiżiv fil-bini tal-fiduċja taċ-ċittadini fl-UE.

Fl-2009 ngħalqu 318 inkjesta. Il-biċċa l-kbira tagħhom ingħalqu f’inqas minn sena (70%) u iktar minn nofshom (55%) ingħalqu fi żmien tliet xhur. 311 minnhom kellhom x’jaqsmu ma’ lmenti u 7 kienu inkjesti fuq inizjattiva proprja.

F’58 każ l-inkjesta sabet li ma kien hemm l-ebda amministrazzjoni ħażina. Din is-sejba mhix neċessarjament riżultat negattiv għal min ikun ressaq l-ilment, minħabba li l-persuna inkwistjoni tingħata spjegazzjoni mill-istituzzjoni jew il-korp ikkonċernat, u jista' jkun hemm ukoll opportunità li jiġi identifikat titjib potenzjali fil-kwalità tal-amministrazzjoni pprovduta mill-istituzzjoni jew mill-korp.

Matul l-2009, 166 tal-każijiet (56%) issolvew mill-istituzzjoni jew mill-korp inkwistjoni b'mod sodisfaċenti għal min ressaq l-ilment. Dawn il-każijiet issolvew mill-istituzzjoni jew intlaħaq qbil dwar soluzzjoni paċifika. Dan jirrifletti rieda dejjem tikber biex l-ilmenti li jsiru lill-Ombudsman jitqiesu bħala opportunità biex jissewew l-iżbalji li jkunu saru u biex ikun hemm kooperazzjoni mal-Ombudsman għall-benefiċċju taċ-ċittadini Ewropej. Fir-rapport annwali tiegħu l-Ombudsman isemmi 9 każijiet[1] li jikkonsistu f'eżempji ċari tal-aħjar prattika. Dawn il-każijiet iservu bħala mudell għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE f’termini ta’ kif għandha tkun l-aħjar reazzjoni għall-kwistjonijiet li jqajjem l-Ombudsman.

Meta ma jkunx possibbli li tinstab soluzzjoni paċifika, l-Ombudsman jagħlaq il-każ b'kumment kritiku jew inkella jagħmel abbozz ta’ rakkomandazzjoni. Kumment kritiku jikkonferma li l-ilment ikun iġġustifikat u jindika lill-istituzzjoni jew lill-korp ikkonċernat xi jkun għamel ħażin, sabiex tiġi evitata amminstrazzjoni ħażina fil-ġejjieni. Fl-2009 l-Ombudsman għalaq 35 inkjesta b'kummenti kritiċi.

Huwa importanti li l-istituzzjonijiet u l-korpi jsegwu l-kummenti kritiċi li jsiru mill-Ombudsman, billi jieħdu azzjoni biex isolvu l-problemi pendenti u b'hekk jevitaw li jkun hemm amministrazzjoni ħażina fil-ġejjieni. Kien proprju bil-għan li jkun żgurat li l-istituzzjonijiet u l-korpi Komunitarji jitgħallmu mill-iżbalji tagħhom u li jkunu evitati każijiet ta' amministrazzjoni ħażina li l-Ombudsman ippubblika fis-sit tal-Internet studju dwar is-segwitu li għamlu l-istituzzjonijiet involuti għall-kummenti kritiċi u r-rimarki kollha miktuba fl-2008. Għandu jingħad li l-indiċi ta' sodisfazzjoni dwar is-segwitu għal dawn il-kummenti kritiċi kien ta' 79%.

Meta jkun possibbli li l-istituzzjoni kkonċernata telimina l-episodju ta' amministrazzjoni ħażina, jew f’każijiet fejn l-amministrazzjoni ħażina tkun partikularment serja jew ikollha implikazzjonijiet ġenerali, normalment l-Ombudsman iħejji abbozz ta' rakkomandazzjoni għall-istituzzjonijiet jew il-korpi involuti, li għandhom iwieġbu għalih permezz ta' opinjoni dettaljata fi żmien tliet xhur. Fl-2009 tfasslu 15-il abbozz ta’ rakkomandazzjoni. Barra minn hekk, 7 abbozzi ta' rakkomandazzjoni tal-2008 ntemmew fl-2009, u żewġ każijiet ingħalqu wara l-abbozzi ta' rakkomandazzjoni li tfasslu fl-2007.

Jekk istituzzjoni jew korp Komunitarju jonqos milli jwieġeb b’mod sodisfaċenti għall-abbozz ta' rakkomandazzjoni, l-Ombudsman jista' jibgħat rapport speċjali lill-Parlament Ewropew.

Fl-2009, l-Ombudsman ma bagħat l-ebda rapport speċjali lill-Parlament.

L-Ombudsman nieda wkoll erba' inkjesti fuq inizjattiva tiegħu. Dawn l-inkjesti kienu jikkonċernaw l-eżerċizzju mill-Ombudsman tas-setgħa tiegħu li jiftaħ inkjesta ta' inizjattiva biex jittratta problema apparentement ta' natura sistemika fi ħdan l-istituzzjonijiet, bħal pereżempju dik imqajma mill-Kummissjoni minħabba aċċess għad-dokumenti marbuta mal-proċeduri ta' ksur. L-għan kien li wieħed jara li ċ-ċittadini jkunu jafu kif jistgħu jiksbu l-aċċess għal dokumenti marbuta mal-ksur, u meta l-aċċess ikun rifjutat, sabiex ikunu jistgħu jiddeterminaw jekk il-Kommissjoni jew l-Istat Membru li jkun irrifjuta l-aċċess ikunx ibbaża ruħu fuq il-liġi nazzjonali jew fuq dik tal-UE.

Il-Prijoritajiet tal-Ombudsman Ewropew

Il-prijoritajiet prinċipali tal-Ombudsman Ewropew huma li jiżgura li jiġu rispettati d-drittijiet taċ-ċittadini skont il-liġi tal-UE f'kull livell tal-Unjoni u li l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE jikkonformaw mal-ogħla standards ta' amministrazzjoni.

L-Ombudsman kompla fl-isforzi tiegħu biex itejjeb il-kwalità tal-informazzjoni provduta liċ-ċittadini u l-ilmentaturi potenzjali rigward id-drittijiet tagħhom skont il-liġi tal-UE speċjalment permezz tan-Netwerk Ewropew tal-Ombudsmen. In-Netwerk, li jinkludi l-Kumitat għall-Petizzjonijiet, jikkonsisti f'madwar 94 uffiċċju f'32 pajjiż. Wieħed mill-għanijiet tan-Netwerk huwa li jiffaċilita t-trasferiment mgħaġġel tal-ilmenti lill-Ombudsman ta' kompetenza jew lil korp ieħor simili. Fid-977 każ ittrattati fl-2009, l-Ombudsman ittrażmetta l-ilment li ntbagħat lilu lil membru tan-netwerk Ewropew: huwa ta parir lil 792 persuna li bagħtu lment biex jirrikorru għand ombudsman nazzjonali jew reġjonali, u rrifera 185 oħrajn għand il-Kumitat għall-Petizzjonijiet. F'xi każijiet, l-Ombudsman iqis xieraq li jittrasferixxi l-ilment lill-Kummissjoni jew lil SOLVIT, li huwa netwerk imwaqqaf mill-Kummissjoni biex jgħin persuni li jkunu qed iħabbtu wiċċhom ma’ xkiel fl-eżerċitar tad-drittijiet tagħhom fis-suq intern tal-UE. L-Ombudsman żied ir-rabtiet tiegħu ta' kooperazzjoni ukoll ma' Europe Direct.

L-Ombudsman jinsisti biex jiżgura li ċerti istituzzjonijiet u korpi tal-UE jadottaw approċċ li jpoġġi ċ-ċittadin fiċ-ċentru tal-attivitajiet kollha tagħhom billi jfittex kull opportunità li jikseb soluzzjonijiet paċifiċi għall-ilmenti u billi jniedi aktar inkjesti fuq inizjattiva proprja bil-għan li jidentifika l-problemi u jinkuraġġixxi l-aħjar prattika. Għal dan l-għan, l-Ombudsman ikompli jiżviluppa kuntatti mal-Membri u l-uffiċjali fl-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE bil-għan li jippromwovi l-kultura tas-servizzi fl-amministrazzjoni Komunitarja.

Fid-dawl tal-importanza li jkun żgurat li dawk li jista' jkollhom problemi minħabba l-amministrazzjoni Komunitarja jkunu jafu dwar id-dritt tagħhom li jressqu ilment lill-Ombudsman, fl-2009 saru 145 preżentazzjoni mill-Ombudsman u l-impjegati tiegħu f’konferenzi, seminars u laqgħat. L-Ombudsman għamel ukoll żjarat ta’ informazzjoni f’Ċipru, fis-Slovakkja, fir-Repubblika Ċeka, fil-Finlandja, fl-Estonja u fl-Italja sabiex jippromwovi l-għarfien tar-rwol tal-Ombudsman f’dawn il-pajjiżi. Huwa ta wkoll sitt konferenzi tal-istampa u 'l fuq minn 40 laqgħa; 21 komunikat tal-istampa ġew imqassma lill-ġurnalisti. In-netwerk tal-Ombudsmen jippubblika b'mod regolari newsletter u qed iħaddem forum elettroniku ta' diskussjoni għall-membri tiegħu.

Fost l-iktar pubblikazzjonijiet interessanti prodotti u mxerrda fl-2009, hemm ir-''rapport annwali'' u s-sommarju l-ġdid ‘Sommarju 2008’.

Is-sit tal-Internet il-ġdid tal-Ombudsman, li tnieda fil-5 ta' Jannar 2009, jiġi aġġornat regolarment. Dan is-servizz ġdid għall-benefiċċju taċ-ċittadini jinsab f'evoluzzjoni kostanti. Għandu jiġi enfasizzat l-interess partikolari tal-gwida interattiva li għandha l-għan li tgħin liċ-ċittadin jidentifika l-iktar istituzzjoni adegwata biex jittratta l-ilment tiegħu; Fl-2009, 26,000 persuna rċevew tweġiba permezz tal-gwida interattiva. Il-parti l-kbira tal-viżituri tas-sit tal-Internet huma fi Spanja, imbagħad hemm l-Italja, il-Ġermanja, Franza u l-Belġju.

Konklużjoni

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet iħeġġeġ lill-Ombudsman biex ikompli jaħdem mal-istituzzjonijiet biex jippromwovi l-amministrazzjoni tajba u l-kultura tas-servizzi u biex iżid l-isforzi tiegħu ta' komunikazzjoni, ħalli ċ-ċittadini li jkunu jeħtieġu jużaw is-servizzi tiegħu jkunu informati sewwa dwar kif għandhom jagħmlu dan.

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet iħeġġeġ lill-Ombudsman biex isolvi l-każijiet permezz ta' soluzzjonijiet paċifiċi. Dan jirrifletti rieda dejjem tikber biex l-ilmenti li jsiru lill-Ombudsman jitqiesu bħala opportunità biex jissewew l-iżbalji li jkunu saru u juri r-rieda ta' kooperazzjoni mal-Ombudsman min-naħa tal-istituzzjonijiet.

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet iħeġġeġ l-użu min-naħa tal-Ombudsman tas-setgħa tiegħu li jiftaħ inkjesti ta' inizjattiva biex jittratta problemi ta' natura sistemika fi ħdan l-istituzzjonijiet, kif għamel il-Kumitat fl-2009 kontra n-nuqqas ta' trasparenza u r-rifjut ta' għoti ta' informazzjoni.

Bl-appoġġ tagħhom lill-Ombudsman, il-Parlament Ewropew u l-Kumitat għall-Petizzjonijiet tiegħu wrew il-fiduċja tagħhom fil-ħidma tal-Ombudsman u fl-isforzi tiegħu biex itejjeb is-servizz li jista' jipprovdi liċ-ċittadini, u b'hekk tissaħħaħ il-fiduċja tagħhom fl-Unjoni Ewropea u fl-istituzzjonijiet tagħha.

  • [1]  Każijiet 2980/2008/GG(CE), 791/2005/(IP)FOR(CE), 723/2005/OV(OLAF), 790/2005/OV(OLAF), 2346/2007/JMA(EPSO), 2119/2007/ELB(CE), 1908/2007/JF(CE), 1562/2008/BB(EACI), 2003/2008/TS(ERCEA), 1537/2008/(TJ)GG(EACEA)

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

29.9.2010

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

14

0

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Elena Băsescu, Victor Boştinaru, Pascale Gruny, Ágnes Hankiss, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Erminia Mazzoni, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli, Ernst Strasser, Diana Wallis, Jarosław Leszek Wałęsa

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Kinga Göncz, Keith Taylor

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Herbert Dorfmann