Postup : 2010/2127(REG)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0278/2010

Předložené texty :

A7-0278/2010

Rozpravy :

PV 18/10/2010 - 14
CRE 18/10/2010 - 14

Hlasování :

PV 20/10/2010 - 4.2
CRE 20/10/2010 - 4.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0367

ZPRÁVA     
PDF 178kWORD 221k
7. 10. 2010
PE 445.903v03-00 A7-0278/2010

o přizpůsobení jednacího řádu Parlamentu revidované rámcové dohodě o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí

(2010/2127(REG))

Výbor pro ústavní záležitosti

Zpravodaj: Paulo Rangel

POZM. NÁVRHY
NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o přizpůsobení jednacího řádu Parlamentu revidované rámcové dohodě o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí

(2010/2127(REG))

Evropský parlament,

–   s ohledem na články 127, 211 a 212 jednacího řádu,

–   s ohledem na své rozhodnutí ze dne ... o revizi rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí(1),

–   s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A7‑0278/2010),

1.  se rozhodl změnit jednací řád tak, jak je uvedeno níže;

2.  upozorňuje, že změny vstupují v platnost první den poté, co vstoupí v platnost revidovaná rámcová dohoda;

3.  pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 9 – odst. 2

Původní znění

Pozměňovací návrh

2. Chování poslanců je založeno na vzájemné úctě, vychází z hodnot a zásad vymezených v základních dokumentech Evropské unie, nesmí snižovat důstojnost Parlamentu nebo ohrozit řádný chod parlamentní činnosti ani narušovat klidné prostředí v prostorách Parlamentu.

2. Chování poslanců je založeno na vzájemné úctě, vychází z hodnot a zásad vymezených v základních dokumentech Evropské unie, nesmí snižovat důstojnost Parlamentu nebo ohrozit řádný chod parlamentní činnosti ani narušovat klidné prostředí v prostorách Parlamentu. Poslanci dodržují pravidla Parlamentu pro zacházení s důvěrnými informacemi.

Nedodržení těchto zásad může vést k použití opatření stanovených v článcích 152, 153 a 154.

Nedodržení těchto zásad a pravidel může vést k použití opatření v souladu s články 152, 153 a 154.

(Pozměňovací návrh k čl. 9 odst. 2, pozměňovací návrh k čl. 23 odst. 11a (novému) a pozměňovací návrh k příloze VIII části A odst. 5 patří k sobě.)

Pozměňovací návrh   2

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 23 – odst. 11 a (nový)

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

11a. Předsednictvo stanoví pravidla pro zacházení s důvěrnými informacemi, jimiž se Parlament, jeho orgány, funkcionáři a ostatní poslanci řídí, a přihlédne přitom k jakékoli interinstitucionální dohodě uzavřené v této věci. Tato pravidla se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a připojí se k tomuto jednacímu řádu.

 

(Toto ustanovení nahrazuje přílohu VIII část A odst. 1 čtvrtý pododstavec, který bude v případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu vypuštěn.)

           (Pozměňovací návrh k čl. 9 odst. 2 a pozměňovací návrh k čl. 23 odst. 11a (novému) patří k sobě.)

Pozměňovací návrh   3

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 35

Původní znění

Pozměňovací návrh

Legislativní a pracovní plán Komise

Pracovní plán Komise

1. Parlament společně s Komisí a Radou stanoví legislativní plán Evropské unie.

1. Parlament společně s Komisí a Radou stanoví legislativní plán Evropské unie.

Parlament a Komise spolupracují při přípravě legislativního a pracovního plánu Komise v souladu s časovým harmonogramem a postupy dohodnutými mezi oběma orgány a připojenými k tomuto jednacímu řádu.

Parlament a Komise spolupracují při přípravě pracovního plánu Komise – jímž Komise přispívá k přijímání jednoletých a víceletých programů Unie – v souladu s časovým harmonogramem a postupy dohodnutými mezi oběma orgány a připojenými k tomuto jednacímu řádu.

2. V naléhavých a nepředvídaných případech může kterýkoli orgán ze svého vlastního podnětu a v souladu s postupy stanovenými ve Smlouvách navrhnout přidání legislativního opatření k opatřením navrženým v legislativním plánu.

2. V naléhavých a nepředvídaných případech může kterýkoli orgán ze svého vlastního podnětu a v souladu s postupy stanovenými ve Smlouvách navrhnout přidání legislativního opatření k opatřením navrženým v pracovním plánu.

3. Předseda zasílá usnesení přijaté Parlamentem ostatním orgánům, které se účastní legislativního procesu Evropské unie, a parlamentům členských států.

3. Předseda zasílá usnesení přijaté Parlamentem ostatním orgánům, které se účastní legislativního procesu Evropské unie, a parlamentům členských států.

Předseda požádá Radu o stanovisko k ročnímu legislativnímu a pracovnímu plánu Komise a usnesení Parlamentu.

Předseda požádá Radu o stanovisko k pracovnímu plánu Komise a usnesení Parlamentu.

4. Pokud není orgán schopen splnit stanovený časový harmonogram, oznámí ostatním orgánům důvody prodlení a navrhne nový časový harmonogram.

4. Pokud není orgán schopen splnit stanovený časový harmonogram, oznámí ostatním orgánům důvody prodlení a navrhne nový časový harmonogram.

Odůvodnění

Roční legislativní a pracovní plán Komise se nahrazuje pracovním plánem. Jedná se o přizpůsobení novým ustanovením bodu 53 revidované rámcové dohody.

Pozměňovací návrh   4

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 43 – odst. 1 – pododstavec 3

Původní znění

Pozměňovací návrh

Pokud je návrh uveden v ročním legislativním plánu, může příslušný výbor rozhodnout o jmenování zpravodaje, který sleduje vypracovávání návrhu.

Pokud je návrh uveden v pracovním plánu, může příslušný výbor rozhodnout o jmenování zpravodaje, který sleduje vypracovávání návrhu.

Odůvodnění

Roční legislativní a pracovní plán Komise se nahrazuje pracovním plánem.

Pozměňovací návrh   5

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 44 – odst. 3

Původní znění

Pozměňovací návrh

3. Před hlasováním se příslušný výbor dotáže Komise, zda k podnětu zaujala stanovisko, a pokud je tomu tak, požádá ji, aby své stanovisko výboru sdělila.

3. Před hlasováním se příslušný výbor dotáže Komise, zda k podnětu vypracovává stanovisko. Pokud ano, přijme výbor svou zprávu až poté, co stanovisko Komise obdrží.

Odůvodnění

Jedná se o přizpůsobení novým ustanovením bodu 38 revidované rámcové dohody.

Pozměňovací návrh   6

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 45 – odst. 2

Původní znění

Pozměňovací návrh

2. Po rozhodnutí o postupu, kterým je třeba se řídit, a pokud se nepoužije článek 46, jmenuje výbor z členů nebo stálých náhradníků zpravodaje k návrhu legislativního aktu, pokud tak již neučinil na základě ročního legislativního a pracovního plánu dohodnutého podle článku 35.

2. Po rozhodnutí o postupu, kterým je třeba se řídit, a pokud se nepoužije článek 46, jmenuje výbor z členů nebo stálých náhradníků zpravodaje k návrhu legislativního aktu, pokud tak již neučinil na základě pracovního plánu dohodnutého podle článku 35.

Odůvodnění

Roční legislativní a pracovní plán Komise se nahrazuje pracovním plánem.

Pozměňovací návrh   7

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 90 – odst. 1

Původní znění

Pozměňovací návrh

1. Pokud mají být zahájena jednání o uzavření, prodloužení platnosti nebo změně mezinárodní dohody, včetně dohod ve specifických oblastech, jako jsou měnové záležitosti nebo obchod, může se příslušný výbor rozhodnout vypracovat zprávu či jinak sledovat tento postup a informovat o tomto rozhodnutí Konferenci předsedů výborů. Je-li to vhodné, mohou být ostatní výbory požádány o stanovisko podle čl. 49 odst. 1. V případě potřeby se použije čl. 188 odst. 2, článek 50 nebo článek 51.

1. Pokud mají být zahájena jednání o uzavření, prodloužení platnosti nebo změně mezinárodní dohody, může se příslušný výbor rozhodnout vypracovat zprávu či jinak sledovat tento postup a informovat o tomto rozhodnutí Konferenci předsedů výborů. Je-li to vhodné, mohou být ostatní výbory požádány o stanovisko podle čl. 49 odst. 1. V případě potřeby se použije čl. 188 odst. 2, článek 50 nebo článek 51.

Předsedové a zpravodajové příslušného výboru, a případně také přidružených výborů, přijmou společně vhodná opatření pro zajištění toho, aby Komise Parlamentu poskytla veškeré informace o doporučeních pro mandát k vyjednávání, případně i důvěrně, jakož i informace uvedené v odstavcích 3 a 4.

Předsedové a zpravodajové příslušného výboru a případně také přidružených výborů přijmou společně vhodná opatření pro zajištění toho, aby byly Parlamentu neprodleně a pravidelně poskytovány veškeré informace, případně i důvěrně, ve všech fázích vyjednávání a uzavírání mezinárodních dohod, včetně navrženého i přijatého konečného znění směrnic pro jednání, jakož i informace uvedené v odstavci 3,

 

– Komisí v souladu s jejími povinnostmi stanovenými Smlouvou o fungování Evropské unie a závazky stanovenými rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí;

 

– Radou v souladu s jejími povinnostmi stanovenými Smlouvou o fungování Evropské unie.

Odůvodnění

Jedná se o přizpůsobení novým ustanovením Lisabonské smlouvy a bodů 1 a 2 přílohy 3 revidované rámcové dohody. Povinnost poskytovat informace se vztahuje jak na Komisi, tak i na Radu, jelikož směrnice pro jednání přijímá Rada.

Pozměňovací návrh   8

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 90 – odst. 4

Původní znění

Pozměňovací návrh

4. Během vyjednávání informují Komise a Rada příslušný výbor pravidelně a úplně o jeho průběhu, v případě potřeby důvěrně.

vypouští se

Pozměňovací návrh   9

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 91

Původní znění

Pozměňovací návrh

Pokud jsou Komise nebo Rada povinny neprodleně a úplně informovat Parlament podle čl. 218 odst. 10 Smlouvy o fungování Evropské unie, učiní prohlášení v Parlamentu, po němž následuje rozprava. Parlament může dát doporučení podle článků 90 nebo 97.

Pokud Komise v souladu se svými povinnostmi stanovenými Smlouvou o fungování Evropské unie a rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí informuje Parlament a Radu o svém záměru předložit návrh na prozatímní uplatňování nebo pozastavení uplatňování mezinárodní dohody, učiní prohlášení v Parlamentu, po němž následuje rozprava. Parlament může dát doporučení podle článků 90 nebo 97.

 

Stejný postup se uplatňuje, pokud Komise informuje Parlament o návrhu týkajícím se postojů, které mají být jménem Unie přijaty v rámci orgánu zřízeného na základě mezinárodní dohody.

Odůvodnění

Jedná se o přizpůsobení novým ustanovením bodů 7 a 8 přílohy 3 revidované rámcové dohody.

Pozměňovací návrh   10

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 137 – odst. 1 – pododstavec 1

Původní znění

Pozměňovací návrh

1. Před každým dílčím zasedáním sestaví Konference předsedů návrh pořadu jednání na základě doporučení Konference předsedů výborů a s ohledem na schválený roční legislativní a pracovní plán uvedený v článku 35.

1. Před každým dílčím zasedáním sestaví Konference předsedů návrh pořadu jednání na základě doporučení Konference předsedů výborů a s ohledem na schválený pracovní plán uvedený v článku 35.

Odůvodnění

Roční legislativní a pracovní plán Komise se nahrazuje pracovním plánem.

Pozměňovací návrh   11

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 193 – odst. 2 – výkladový pododstavec 3 a (nový)

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

Ustanovení tohoto odstavce se vykládají v souladu s bodem 50 rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

Pozměňovací návrh   12

Jednací řád Evropského parlamentu

Příloha II – část A – bod 3

Původní znění

Pozměňovací návrh

3. Otázka je nepřípustná, jestliže byla stejná nebo podobná otázka položena a zodpovězena během předchozích tří měsíců, pokud nevyvstaly nové skutečnosti nebo se tazatel nesnaží získat další informace. V prvním případě je tazateli předána kopie otázky a odpovědi.

3. Otázka je nepřípustná, jestliže byla stejná nebo podobná otázka položena a zodpovězena během předchozích tří měsíců nebo jestliže se pouze dotazuje na informace o krocích navazujících na konkrétní usnesení Parlamentu, které Komise již poskytla v písemném sdělení o dalším postupu, pokud nevyvstaly nové skutečnosti nebo se tazatel nesnaží získat další informace. V prvním případě je tazateli předána kopie otázky a odpovědi.

Odůvodnění

Jedná se o přizpůsobení novým ustanovením bodu 16 revidované rámcové dohody.

Pozměňovací návrh   13

Jednací řád Evropského parlamentu

Příloha III – odst. 3

Původní znění

Pozměňovací návrh

3. Pokud byla během předcházejících šesti měsíců položena a zodpovězena totožná nebo podobná otázka, předá sekretariát autorovi kopii předchozí otázky a odpovědi. Nová otázka nebude předložena adresátu, pokud autor neodkazuje na nové významné skutečnosti nebo nepožaduje-li další informace.

3. Pokud byla během předcházejících šesti měsíců položena a zodpovězena totožná nebo podobná otázka nebo pokud se otázka pouze dotazuje na informace o krocích navazujících na konkrétní usnesení Parlamentu, které Komise již poskytla v písemném sdělení o dalším postupu, předá sekretariát autorovi kopii předchozí otázky a odpovědi. Nová otázka nebude předložena adresátu, pokud autor neodkazuje na nové významné skutečnosti nebo nepožaduje-li další informace.

Odůvodnění

Jedná se o přizpůsobení novým ustanovením bodu 16 revidované rámcové dohody.

Pozměňovací návrh   14

Jednací řád Evropského parlamentu

Příloha VIII – část A – bod 5

Původní znění

Pozměňovací návrh

5. Sankce: v případě porušení stanoví předseda výboru, po konzultaci s místopředsedy, v odůvodněném rozhodnutí, jaké sankce se použijí (důtka, vyloučení z výboru na kratší nebo delší dobu či trvale).

5. Sankce: v případě porušení postupuje předseda výboru v souladu s čl. 9 odst. 2 a články 152, 153 a 154.

Příslušný člen může podat proti tomuto rozhodnutí odvolání, které nemá odkladný účinek. Toto odvolání projedná společně Konference předsedů Evropského parlamentu a předsednictvo daného výboru. Proti jejich většinovému rozhodnutí nelze odvolání podat.

 

Prokáže-li se, že úředník nedodržel povinnost mlčenlivosti, použijí se sankce stanovené ve služebním řádu úředníků.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(...)....


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

4.10.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Enrique Guerrero Salom, Alexandra Thein

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Maria Da Graça Carvalho, José Manuel Fernandes, Nuno Teixeira

Právní upozornění - Ochrana soukromí