RAPORT Euroopa Parlamendi kodukorra kohandamise kohta Euroopa Parlamendi ja komisjoni suhete muudetud raamkokkuleppega

7.10.2010 - (2010/2127(REG))

Põhiseaduskomisjon
Raportöör: Paulo Rangel


Menetlus : 2010/2127(REG)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0278/2010

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Parlamendi kodukorra kohandamise kohta Euroopa Parlamendi ja komisjoni suhete muudetud raamkokkuleppega

(2010/2127(REG))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 127, 211 ja 212;

–   võttes arvesse oma … otsust Euroopa Parlamendi ja komisjoni suhete raamkokkuleppe muutmise kohta[1];

–   võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A7‑0278/2010),

1.  otsustab teha kodukorras järgmised muudatused;

2.  tuletab meelde, et muudatused jõustuvad muudetud raamkokkuleppe jõustumisele järgneval päeval;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 9 – lõige 2

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

2. Parlamendiliikmete käitumine põhineb vastastikusel austusel, Euroopa Liidu alusaktides sätestatud väärtustel ja põhimõtetel, tagab parlamendi väärikuse ning ei tohi ohustada parlamendi töö sujuvat toimumist ega häirida rahu ja vaikust parlamendi hoonetes.

2. Parlamendiliikmete käitumine põhineb vastastikusel austusel, Euroopa Liidu alusaktides sätestatud väärtustel ja põhimõtetel, tagab parlamendi väärikuse ning ei tohi ohustada parlamendi töö sujuvat toimumist ega häirida rahu ja vaikust parlamendi hoonetes. Parlamendiliikmed täidavad Euroopa Parlamendi eeskirju konfidentsiaalse teabe käsitlemise kohta.

Nimetatud põhimõtete mittetäitmine võib kaasa tuua artiklites 152, 153 ja 154 ette nähtud meetmete kohaldamise.

Nimetatud põhimõtete ja eeskirjade mittetäitmine võib kaasa tuua meetmete kohaldamise vastavalt artiklitele 152, 153 ja 154.

(Artikli 9 lõike 2, artikli 23 lõike 11 a (uus) ja VIII lisa A osa punkti 5 kohta esitatud muudatusettepanekud on seotud.)

Muudatusettepanek  2

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 23 – lõige 11 a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

11 a. Juhatus määrab kindlaks konfidentsiaalse teabe käsitlemise eeskirjad Euroopa Parlamendile ja selle organitele ning ametikandjatele ja teistele parlamendiliikmetele, võttes arvesse sellekohaseid institutsioonidevahelisi kokkuleppeid. Eeskirjad avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja lisatakse kodukorrale.

 

(Selle sättega asendatakse VIII lisa A osa punkti 1 neljas lõik, mis jäetakse välja, kui muudatusettepanek vastu võetakse.)

(Artikli 9 lõike 2 ja artikli 23 lõike 11 a (uus) kohta esitatud muudatusettepanekud on seotud.)

Muudatusettepanek  3

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 35

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Euroopa Komisjoni õigusloome- ja töökava

Euroopa Komisjoni tööprogramm

1. Parlament teeb Euroopa Liidu õigusloomekava koostamisel koostööd Euroopa Komisjoni ja nõukoguga.

1. Parlament teeb Euroopa Liidu õigusloomekava koostamisel koostööd Euroopa Komisjoni ja nõukoguga.

Parlament ja Euroopa Komisjon teevad Euroopa Komisjoni õigusloome- ja töökava ettevalmistamisel koostööd vastavalt ajakavale ja korrale, milles need kaks institutsiooni on kokku leppinud ja mis on lisatud kodukorrale.

Parlament ja Euroopa Komisjon teevad Euroopa Komisjoni tööprogrammi – mis on Euroopa Komisjoni panus liidu tegevuse iga-aastasel ja mitmeaastasel kavandamisel – ettevalmistamisel koostööd vastavalt ajakavale ja korrale, milles need kaks institutsiooni on kokku leppinud ja mis on lisatud kodukorrale.

2. Kiireloomuliste ja ettenägematute asjaolude korral võib üks institutsioonidest teha omal algatusel ja vastavalt aluslepingutes sätestatud menetlustele ettepaneku lisada iga-aastases õigusloome- ja töökavas esitatud õiguslikele meetmetele täiendava meetme.

2. Kiireloomuliste ja ettenägematute asjaolude korral võib üks institutsioonidest teha omal algatusel ja vastavalt aluslepingutes sätestatud menetlustele ettepaneku lisada tööprogrammis esitatud õiguslikele meetmetele täiendava meetme.

3. President edastab parlamendi vastuvõetud resolutsiooni teistele Euroopa Liidu õigusloomes osalevatele institutsioonidele ja liikmesriikide parlamentidele.

3. President edastab parlamendi vastuvõetud resolutsiooni teistele Euroopa Liidu õigusloomes osalevatele institutsioonidele ja liikmesriikide parlamentidele.

President palub nõukogul esitada arvamuse Euroopa Komisjoni iga-aastase õigusloome- ja töökava ja parlamendi resolutsiooni kohta.

President palub nõukogul esitada arvamuse Euroopa Komisjoni tööprogrammi ja parlamendi resolutsiooni kohta.

4. Kui mõni institutsioonidest ei suuda ettenähtud ajakavast kinni pidada, peab ta teavitama teisi institutsioone viivituse põhjustest ja esitama ettepaneku uue ajakava kohta.

4. Kui mõni institutsioonidest ei suuda ettenähtud ajakavast kinni pidada, peab ta teavitama teisi institutsioone viivituse põhjustest ja esitama ettepaneku uue ajakava kohta.

Selgitus

Euroopa Komisjoni iga-aastane õigusloome- ja töökava asendatakse tööprogrammiga. Kohandamine muudetud raamkokkuleppe punkti 53 uute sätetega.

Muudatusettepanek  4

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 43 – lõige 1 – lõik 3

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Kui ettepanek on kantud iga-aastasesse õigusloomekavva, võib vastutav komisjon otsustada määrata raportööri, kes jälgib ettepaneku ettevalmistamist.

Kui ettepanek on kantud tööprogrammi, võib vastutav komisjon otsustada määrata raportööri, kes jälgib ettepaneku ettevalmistamist.

Selgitus

Euroopa Komisjoni iga-aastane õigusloome- ja töökava asendatakse tööprogrammiga.

Muudatusettepanek  5

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 44 – lõige 3

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

3. Enne hääletama asumist küsib vastutav komisjon Euroopa Komisjonilt, kas viimane on algatuse suhtes välja töötanud seisukoha, ja kui see on nii, palub ta Euroopa Komisjonil esitada oma seisukoht vastutavale komisjonile.

3. Enne hääletama asumist küsib vastutav komisjon Euroopa Komisjonilt, kas viimasel on käsil algatuse kohta arvamuse koostamine. Juhul kui see nii on, ei võta komisjon raportit vastu enne, kui on saanud Euroopa Komisjoni arvamuse.

Selgitus

Kohandamine muudetud raamkokkuleppe punkti 38 uute sätetega.

Muudatusettepanek  6

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 45 – lõige 2

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

2. Pärast kasutatava menetluse otsustamist ja eeldusel, et ei kohaldata artiklit 46, määrab komisjon oma liikmete või nende alaliste asendusliikmete hulgast õigusakti ettepanekule raportööri, kui ta ei ole artikli 35 alusel kokku lepitud iga-aastase õigusloome- ja töökava alusel juba eelnevalt raportööri määranud.

2. Pärast kasutatava menetluse otsustamist ja eeldusel, et ei kohaldata artiklit 46, määrab komisjon oma liikmete või nende alaliste asendusliikmete hulgast õigusakti ettepanekule raportööri, kui ta ei ole artikli 35 alusel kokku lepitud tööprogrammi alusel juba eelnevalt raportööri määranud.

Selgitus

Euroopa Komisjoni iga-aastane õigusloome- ja töökava asendatakse tööprogrammiga.

Muudatusettepanek  7

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 90 – lõige 1

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

1. Kui kavatsetakse alustada läbirääkimisi rahvusvahelise lepingu sõlmimiseks, selle kehtivuse pikendamiseks või lepingu muutmiseks, sealhulgas erivaldkondades nagu rahandus või kaubandus, võib vastutav komisjon otsustada koostada raporti või muul viisil menetlust jälgida ning teavitada komisjonide esimeeste konverentsi sellest otsusest. Vajaduse korral võib küsida teiste komisjonide arvamust vastavalt artikli 49 lõikele 1. Vajaduse korral kohaldatakse artikli 188 lõiget 2, artiklit 50 või 51.

1. Kui kavatsetakse alustada läbirääkimisi rahvusvahelise lepingu sõlmimiseks, selle kehtivuse pikendamiseks või lepingu muutmiseks, võib vastutav komisjon otsustada koostada raporti või muul viisil menetlust jälgida ning teavitada komisjonide esimeeste konverentsi sellest otsusest. Vajaduse korral võib küsida teiste komisjonide arvamust vastavalt artikli 49 lõikele 1. Vajaduse korral kohaldatakse artikli 188 lõiget 2, artiklit 50 või 51.

Vastutava komisjoni ning vajaduse korral kaasatud komisjonide esimehed ja raportöörid võtavad ühiselt asjakohaseid meetmeid, tagamaks, et Euroopa Komisjon teavitab parlamenti täielikult läbirääkimisvolituste kohta antud soovitustest, tehes seda vajaduse korral konfidentsiaalselt, ning lõigetes 3 ja 4 osutatud asjaoludest.

Vastutava komisjoni ning vajaduse korral kaasatud komisjonide esimehed ja raportöörid võtavad ühiselt asjakohaseid meetmeid, tagamaks, et Euroopa Parlamendile antaks viivitamatult, korrapäraselt ja vajaduse korral konfidentsiaalselt täielik teave läbirääkimiste ja rahvusvaheliste lepingute sõlmimiste kõikide etappide kohta, sh läbirääkimisjuhiste eelnõud ja vastuvõetud lõplikud läbirääkimisjuhised ning lõikes 3 osutatud teave:

 

– Euroopa Komisjoni teave vastavalt tema kohustustele, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus, ning Euroopa Parlamendi ja komisjoni suhete muudetud raamkokkuleppega võetud kohustustele ja

 

– nõukogu teave vastavalt tema kohustustele, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus.

Selgitus

Kohandamine Lissaboni lepingu ja muudetud raamkokkuleppe 3. lisa punktide 1 ja 2 uute sätetega. Teavitamise kohustus on nii Euroopa Komisjonil kui ka nõukogul, kuna läbirääkimisjuhised võtab vastu nõukogu.

Muudatusettepanek  8

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 90 – lõige 4

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

4. Läbirääkimiste kestel teavitavad Euroopa Komisjon ja nõukogu vastutavat komisjoni regulaarselt ja täielikult läbirääkimiste käigust, vajaduse korral konfidentsiaalselt.

välja jäetud

Muudatusettepanek  9

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 91

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Kui Euroopa Komisjon ja/või nõukogu on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõike 10 alusel kohustatud parlamenti viivitamatult ja täielikult teavitama, tehakse parlamendi istungil avaldus, millele järgneb arutelu. Parlament võib artikli 90 või 97 alusel anda soovitusi.

Kui Euroopa Komisjon vastavalt oma kohustustele, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus ning Euroopa Parlamendi ja komisjoni suhete raamkokkuleppes, teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu oma kavatsusest teha ettepanek mingi rahvusvahelise lepingu ajutiseks kohaldamiseks või kohaldamise peatamiseks, tehakse parlamendi istungil avaldus, millele järgneb arutelu. Parlament võib artikli 90 või 97 alusel anda soovitusi.

 

Sama korda kohaldatakse siis, kui komisjon teavitab Euroopa parlamenti ettepanekust, mis käsitleb seisukohti, mille peab liidu nimel vastu võtma rahvusvahelise lepingu alusel loodud organ.

Selgitus

Kohandamine muudetud raamkokkuleppe 3. lisa punktide 7 ja 8 uute sätetega.

Muudatusettepanek  10

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 137 – lõige 1 – lõik 1

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

1. Enne iga osaistungjärgu algust koostab esimeeste konverents komisjonide esimeeste konverentsi soovituste alusel päevakorra projekti, milles võetakse arvesse artiklis 35 osutatud eelnevalt kokku lepitud iga-aastast õigusloome- ja töökava.

1. Enne iga osaistungjärgu algust koostab esimeeste konverents komisjonide esimeeste konverentsi soovituste alusel päevakorra projekti, milles võetakse arvesse artiklis 35 osutatud eelnevalt kokku lepitud tööprogrammi.

Selgitus

Euroopa Komisjoni iga-aastane õigusloome- ja töökava asendatakse tööprogrammiga.

Muudatusettepanek  11

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 193 – lõige 2 – tõlgendav lõik 3 a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Käesoleva lõike sätteid tõlgendatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja komisjoni suhete raamkokkuleppe punktile 50.

Muudatusettepanek  12

Euroopa Parlamendi kodukord

II lisa – A osa – punkt 3

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

3. Küsimus ei ole vastuvõetav, kui sama või sarnane küsimus on juba esitatud ja sellele on vastatud viimase kolme kuu jooksul, v.a juhul, kui on toimunud uusi arenguid või küsimuse autor soovib saada täiendavat teavet. Esimesel juhul antakse küsimuse autorile koopia varem esitatud küsimusest ja vastusest.

3. Küsimus ei ole vastuvõetav, kui sama või sarnane küsimus on juba esitatud ja sellele on vastatud viimase kolme kuu jooksul või kui küsimuses palutakse sellist teavet Euroopa Parlamendi mõne konkreetse resolutsiooni järelmeetmete kohta, mida on juba andnud Euroopa Komisjon kirjalikus järelteatises, v.a juhul, kui on toimunud uusi arenguid või küsimuse autor soovib saada täiendavat teavet. Esimesel juhul antakse küsimuse autorile koopia varem esitatud küsimusest ja vastusest.

Selgitus

Kohandamine muudetud raamkokkuleppe punkti 16 uute sätetega.

Muudatusettepanek  13

Euroopa Parlamendi kodukord

III lisa – punkt 3

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

3. Kui eelnenud kuue kuu jooksul on esitatud sama või sarnane küsimus ja sellele on vastatud, edastab sekretariaat küsimuse esitajale koopia eelmisest küsimusest ja vastusest. Uut küsimust adressaatidele ei edastata, v.a juhul, kui küsimuse esitaja toob välja uusi märkimisväärseid arenguid või soovib lisateavet.

3. Kui eelnenud kuue kuu jooksul on esitatud sama või sarnane küsimus ja sellele on vastatud või kui küsimuses palutakse sellist teavet Euroopa Parlamendi mõne konkreetse resolutsiooni järelmeetmete kohta, mida on juba andnud Euroopa Komisjon kirjalikus järelteatises, edastab sekretariaat küsimuse esitajale koopia eelmisest küsimusest ja vastusest. Uut küsimust adressaatidele ei edastata, v.a juhul, kui küsimuse esitaja toob välja uusi märkimisväärseid arenguid või soovib lisateavet.

Selgitus

Kohandamine muudetud raamkokkuleppe punkti 16 uute sätetega.

Muudatusettepanek  14

Euroopa Parlamendi kodukord

VIII lisa – A osa – punkt 5

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

5. Sanktsioonid: konfidentsiaalsuskohustuse rikkumise tuvastamise korral võtab vastava komisjoni esimees pärast konsulteerimist oma komisjoni aseesimehega vastu põhjendatud otsuse kohaldatava sanktsiooni kohta (noomitus, komisjonist väljaarvamine lühemaks või pikemaks ajaks või lõplikult).

5. Sanktsioonid: konfidentsiaalsuskohustuse rikkumise tuvastamise korral toimib vastava komisjoni esimees vastavalt artikli 9 lõikele 2 ning artiklitele 152, 153 ja 154.

Kõnealune parlamendiliige võib otsuse peale esitada kaebuse; vastaval kaebusel puudub sanktsiooni kohaldamist peatav toime. Kaebuse vaatavad ühiselt läbi esimeeste konverents ja asjaomase komisjoni juhatus. Nende enamuse otsus on lõplik.

 

Kui on tõendatud, et ametnik on rikkunud konfidentsiaalsusnõudeid, kohaldatakse personalieeskirjades ette nähtud sanktsioone.

 

  • [1]  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(....)....

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.10.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Enrique Guerrero Salom, Alexandra Thein

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Inés Ayala Sender, Maria Da Graça Carvalho, José Manuel Fernandes, Nuno Teixeira