Eljárás : 2010/2127(REG)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0278/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0278/2010

Viták :

PV 18/10/2010 - 14
CRE 18/10/2010 - 14

Szavazatok :

PV 20/10/2010 - 4.2
CRE 20/10/2010 - 4.2
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0367

JELENTÉS     
PDF 187kWORD 217k
7.10.2010
PE 445.903v03-00 A7-0278/2010

az Európai Parlament eljárási szabályzatának az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló felülvizsgált keretmegállapodáshoz történő hozzáigazításáról

(2010/2127(REG))

Alkotmányügyi Bizottság

Előadó: Paulo Rangel

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Parlament eljárási szabályzatának az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló felülvizsgált keretmegállapodáshoz történő hozzáigazításáról

(2010/2127(REG))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel eljárási szabályzat 127., 211. és 212. cikkére,

–   tekintettel az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokra vonatkozó keretmegállapodás felülvizsgálatáról szóló, XXX-i határozatára(1)

–   tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7‑0278/2010),

1.  úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2.  rámutat arra, hogy e módosítások a felülvizsgált keretmegállapodás hatálybalépését követő első napon lépnek hatályba;

3.  utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

9 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

2. A képviselők magatartását kölcsönös tiszteletnek kell jellemeznie, az Európai Unió alapvető dokumentumaiban meghatározott értékeken és elveken kell nyugodnia, meg kell őriznie a Parlament méltóságát, és nem akadályozhatja a parlamenti munka zökkenőmentességét végzését, sem pedig a nyugalmat a Parlament épületeiben.

2. A képviselők magatartását kölcsönös tiszteletnek kell jellemeznie, az Európai Unió alapvető dokumentumaiban meghatározott értékeken és elveken kell nyugodnia, meg kell őriznie a Parlament méltóságát, és nem akadályozhatja a parlamenti munka zökkenőmentességét végzését, sem pedig a nyugalmat a Parlament épületeiben. A képviselők betartják a bizalmas információk kezelésére vonatkozó parlamenti szabályokat.

A fentiek be nem tartása a 146., 147. és 148. cikkben foglalt intézkedések alkalmazásához vezethet.

A fenti normák és szabályok be nem tartása a 152., 153. és 154. cikknek megfelelő intézkedések alkalmazásához vezethet.

(A 9. cikk (2) bekezdésének módosítása, a 23. cikknek a (11a) (új) bekezdés beillesztésével történő módosítása és a VIII. melléklet A. része (5) bekezdésének módosítása kapcsolódnak egymáshoz.)

Módosítás  2

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

23 cikk – 11 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

11a. Az Elnökség szabályokat állapít meg a bizalmas információknak a Parlament és annak szervei, tisztségviselői és más képviselői által történő kezeléséről, figyelembe véve az e témákban megkötött intézményközi megállapodásokat. A szabályokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszik közzé és csatolják ezen eljárási szabályzathoz.

 

(A rendelkezés a VIII. melléklet A. része (1) bekezdésének (4) albekezdése helyébe lép, amely a módosítás elfogadása esetén törlendő.)

(A 9. cikk (2) bekezdésének módosítása és a 23. cikknek a (11a) (új) bekezdés beillesztésével történő módosítása kapcsolódnak egymáshoz.)

Módosítás  3

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

35 cikk

Hatályos szöveg

Módosítás

A Bizottság jogalkotási és munkaprogramja

A Bizottság munkaprogramja

1. Az Európai Unió jogalkotási tervét a Parlament a Bizottsággal és a Tanáccsal együttműködve határozza meg.

1. Az Európai Unió jogalkotási tervét a Parlament a Bizottsággal és a Tanáccsal együttműködve határozza meg.

A Parlament és a Bizottság együttműködik a Bizottság jogalkotási és munkaprogramjának kidolgozásában, a két intézmény által közösen megállapított és ezen eljárási szabályzathoz mellékelt ütemezéssel és az eljárásokkal összhangban.

A Parlament és a Bizottság együttműködik a Bizottság munkaprogramjának kidolgozásában – amely program a Bizottság hozzájárulása az Unió éves és többéves pénzügyi tervezéséhez –, a két intézmény által közösen megállapított és ezen eljárási szabályzathoz mellékelt ütemezéssel és az eljárásokkal összhangban.

2. Sürgős és előre nem látható esetekben egy intézmény – saját kezdeményezésre és a Szerződésekben megállapított eljárási keretek között – a jogalkotási programban nem javasolt jogalkotási intézkedést is indítványozhat.

2. Sürgős és előre nem látható esetekben egy intézmény – saját kezdeményezésre és a Szerződésekben megállapított eljárási keretek között – a munkaprogramban nem javasolt jogalkotási intézkedést is indítványozhat.

3. Az elnök továbbítja a Parlament által elfogadott állásfoglalást az Európai Unió jogalkotási eljárásaiban részt vevő többi intézménynek és a tagállamok parlamentjeinek.

3. Az elnök továbbítja a Parlament által elfogadott állásfoglalást az Európai Unió jogalkotási eljárásaiban részt vevő többi intézménynek és a tagállamok parlamentjeinek.

Az elnök felkéri a Tanácsot, hogy nyilvánítson véleményt a Bizottság éves jogalkotási programjáról és a Parlament állásfoglalásáról.

Az elnök felkéri a Tanácsot, hogy nyilvánítson véleményt a Bizottság munkaprogramjáról és a Parlament állásfoglalásáról.

4. Ha valamely intézmény nem tudja tartani a megállapított ütemezést, értesíti a többi intézményt a késedelem okáról, és új ütemezést javasol.

4. Ha valamely intézmény nem tudja tartani a megállapított ütemezést, értesíti a többi intézményt a késedelem okáról, és új ütemezést javasol.

Indokolás

A Bizottság éves jogalkotási programja és munkaprogramja helyébe a munkaprogram lép. A felülvizsgált keretmegállapodás 53. pontjának új rendelkezéseihez történő hozzáigazítás.

Módosítás  4

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

43 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

Ha egy javaslat szerepel az éves jogalkotási programban, az illetékes bizottság határozhat a javaslat előkészítésének folyamatát figyelemmel kísérő előadó kinevezéséről.

Ha egy javaslat szerepel a munkaprogramban, az illetékes bizottság határozhat a javaslat előkészítésének folyamatát figyelemmel kísérő előadó kinevezéséről.

Indokolás

A Bizottság éves jogalkotási programja és munkaprogramja helyébe a munkaprogram lép.

Módosítás  5

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

44 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

3. Mielőtt az illetékes bizottság szavaz, megkérdezi a Bizottságot, hogy készített-e álláspontot a kezdeményezésről; és ha igen, felkéri a Bizottságot álláspontjának ismertetésére.

3. Mielőtt az illetékes bizottság szavaz, megkérdezi a Bizottságot, hogy készít-e véleményt a kezdeményezésről. Amennyiben a Bizottság válasza igen, a bizottság csak a Bizottság kezdeményezéssel kapcsolatos véleményének kézhezvételét követően fogadhatja el jelentését.

Indokolás

A felülvizsgált keretmegállapodás 38. pontjának új rendelkezéseihez történő hozzáigazítás.

Módosítás  6

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

45 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

2. Az alkalmazandó eljárásról hozott határozatot követően, és ha a 46. cikket nem kell alkalmazni, a bizottság a jogalkotási aktusra irányuló javaslat tekintetében tagjai vagy állandó póttagjai közül előadót jelöl ki, ha ez a 35. cikk alapján jóváhagyott éves jogalkotási munkaprogram alapján még nem történt meg.

2. Az alkalmazandó eljárásról hozott határozatot követően, és ha a 46. cikket nem kell alkalmazni, a bizottság a jogalkotási aktusra irányuló javaslat tekintetében tagjai vagy állandó póttagjai közül előadót jelöl ki, ha ez a 35. cikk alapján jóváhagyott munkaprogram alapján még nem történt meg.

Indokolás

A Bizottság éves jogalkotási programja és munkaprogramja helyébe a munkaprogram lép.

Módosítás  7

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

90 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

1. Ha nemzetközi megállapodások – beleértve meghatározott területeket, mint például a pénzügyeket vagy a kereskedelmet érintő megállapodásokat – megkötésére, megújítására vagy módosítására irányuló tárgyalásokat szándékoznak kezdeni, az illetékes bizottság úgy dönthet, hogy jelentést készít, vagy egyéb módon figyelemmel kíséri az eljárást, és erről a döntéséről tájékoztatja a Bizottsági Elnökök Értekezletét. Szükség esetén más bizottságok véleményét kérheti a 49. cikk (1) bekezdése értelmében. A 188. cikk (2) bekezdése, az 50. cikk és az 51. cikk megfelelően alkalmazandó.

1. Ha nemzetközi megállapodások megkötésére, megújítására vagy módosítására irányuló tárgyalásokat szándékoznak kezdeni, az illetékes bizottság úgy dönthet, hogy jelentést készít, vagy egyéb módon kíséri figyelemmel az eljárást, és erről a döntéséről tájékoztatja a Bizottsági Elnökök Értekezletét. Szükség esetén más bizottságok véleményét kérheti a 49. cikk (1) bekezdése értelmében. A 188. cikk (2) bekezdése, az 50. cikk és az 51. cikk megfelelően alkalmazandó.

Az illetékes bizottság, és adott esetben a társbizottság elnökei és előadói együttesen megfelelő intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy a Bizottság teljes körűen tájékoztassa a Parlamentet a tárgyalási felhatalmazásra vonatkozó ajánlásairól – adott esetben bizalmas formában –, valamint a (3) és (4) bekezdésben említett információkról.

Az illetékes bizottság, és adott esetben a társbizottság elnökei és előadói együttesen megfelelő intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy a Parlament azonnali, rendszeres és teljes körű tájékoztatást kapjon – adott esetben bizalmas formában –, a nemzetközi megállapodások tárgyalásának és megkötésének valamennyi szakaszában, beleértve a tárgyalási irányelv-tervezetekről és a véglegesen elfogadott tárgyalási irányelvekről, valamint a (3) bekezdésben említett információkról:

 

– a Bizottságtól az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerinti kötelezettségeinek és az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás szerinti kötelezettségvállalásainak megfelelően, valamint

 

– a Tanácstól az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelően.

Indokolás

A Lisszaboni Szerződés új rendelkezéseihez, valamint a felülvizsgált keretmegállapodás 3. mellékletének 1. és 2. pontjaihoz történő hozzáigazítás. A tájékoztatási kötelezettség vonatkozik mind a Bizottságra, mind a Tanácsra, mert a tárgyalási irányelveket a Tanács fogadja el.

Módosítás  8

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

90 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

4. A tárgyalások folyamán a Bizottság és a Tanács rendszeresen és teljes körűen – adott esetben bizalmas formában – tájékoztatja az illetékes bizottságot a tárgyalások állásáról.

törölve

Módosítás  9

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

91 cikk

Hatályos szöveg

Módosítás

Ha a Bizottságnak vagy a Tanácsnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikknek (10) bekezdése alapján haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatnia kell a Parlamentet, a Parlament előtt nyilatkozatot tesznek, amelyet vita követ. A Parlament a 90., illetve a 97. cikknek megfelelően ajánlásokat fogalmazhat meg.

Ha a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás szerinti kötelezettségei alapján nemzetközi megállapodás ideiglenes alkalmazására vagy felfüggesztésére irányuló javaslattételi szándékáról tájékoztatja a Parlamentet és a Tanácsot, a Parlament előtt nyilatkozatot tesznek, amelyet vita követ. A Parlament a 90., illetve a 97. cikknek megfelelően ajánlásokat fogalmazhat meg.

 

Ugyanez az eljárás alkalmazandó abban az esetben, ha a Bizottság az Unió nevében valamely nemzetközi megállapodás által létrehozott testületben elfogadásra kerülő álláspontokkal kapcsolatos javaslatról tájékoztatja a Parlamentet.

Indokolás

A felülvizsgált keretmegállapodás 3. melléklete 7. és 8. pontjainak új rendelkezéseihez történő hozzáigazítás.

Módosítás  10

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

137 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

1. Az Elnökök Értekezlete a Bizottsági Elnökök Értekezletének ajánlásai alapján az ülések előtt a 35. cikkben említett, elfogadott éves jogalkotási és munka programot figyelembe véve elkészíti a napirendtervezetet.

1. Az Elnökök Értekezlete a Bizottsági Elnökök Értekezletének ajánlásai alapján az ülések előtt a 35. cikkben említett, elfogadott munkaprogramot figyelembe véve elkészíti a napirendtervezetet.

Indokolás

A Bizottság éves jogalkotási programja és munkaprogramja helyébe a munkaprogram lép.

Módosítás  11

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

193 cikk – 2 bekezdés – a 3a. albekezdés (új) értelmezése

Hatályos szöveg

Módosítás

 

E bekezdés rendelkezéseinek értelmezése az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás (50) bekezdésének megfelelően történik.

Módosítás  12

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

II melléklet – A rész – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

3. A kérdés nem fogadható el, ha az előző három hónap folyamán azonos vagy hasonló kérdést már feltettek és megválaszoltak, kivéve, ha újabb fejlemények merülnek fel, vagy a kérdés megfogalmazója további információhoz kíván jutni. Az első esetben a megfogalmazó kap egy-egy példányt a kérdésről és a válaszról.

3. A kérdés nem fogadható el, ha az előző három hónap folyamán azonos vagy hasonló kérdést már feltettek és megválaszoltak, vagy ha a kérdés csupán a Parlament valamely olyan konkrét állásfoglalásának nyomon követésével kapcsolatos tájékoztatásra irányul, amelyet a Bizottság már írásbeli nyomon követési közleményben biztosított, kivéve, ha újabb fejlemények merülnek fel, vagy a kérdés megfogalmazója további információhoz kíván jutni. Az első esetben a megfogalmazó kap egy-egy példányt a kérdésről és a válaszról.

Indokolás

A felülvizsgált keretmegállapodás 16. pontjának új rendelkezéseihez történő hozzáigazítás.

Módosítás  13

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

III melléklet – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

3. Ha az előző hat hónap folyamán azonos vagy hasonló kérdést már feltettek és megválaszoltak, a Főtitkárság a korábbi kérdés és válasz másolatát eljuttatja az előterjesztőhöz. A megismételt kérdést nem továbbítják a címzettnek, kivéve, ha az előterjesztő újabb fontos fejleményekre hivatkozik, vagy további információhoz kíván jutni.

3. Ha az előző hat hónap folyamán azonos vagy hasonló kérdést már feltettek és megválaszoltak, vagy ha a kérdés csupán a Parlament valamely olyan konkrét állásfoglalásának nyomon követésével kapcsolatos tájékoztatásra irányul, amelyet a Bizottság már írásbeli nyomon követési közleményben biztosított, a Főtitkárság a korábbi kérdés és válasz másolatát eljuttatja az előterjesztőhöz. A megismételt kérdést nem továbbítják a címzettnek, kivéve, ha az előterjesztő újabb fontos fejleményekre hivatkozik, vagy további információhoz kíván jutni.

Indokolás

A felülvizsgált keretmegállapodás 16. pontjának új rendelkezéseihez történő hozzáigazítás.

Módosítás  14

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

VIII melléklet – A rész – 5 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

5. Szankciók: jogsértés esetén a bizottság elnöke az alelnökökkel történő tanácskozást követően indokolással ellátott határozatban állapítja meg az alkalmazandó szankciókat (rendreutasítás, a bizottságból rövidebb vagy hosszabb időre történő, illetve végleges kizárás).

5. Szankciók: jogsértés esetén a bizottság elnöke a 9. cikk (2) bekezdésének, a 152., 153. és 154. cikknek megfelelően jár el.

Az érintett képviselő ezen határozat ellen halasztó hatállyal nem rendelkező fellebbezést nyújthat be. E fellebbezést az Elnökök Értekezlete és az illetékes bizottság elnöksége együttesen vizsgálja meg. Többségi határozatuk végleges.

 

Ha bizonyítást nyer, hogy egy tisztviselő nem tett eleget a titoktartási kötelezettségének, a személyzeti szabályzatban megállapított szankciókat kell alkalmazni.

 

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(…)…


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

4.10.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Enrique Guerrero Salom, Alexandra Thein

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Inés Ayala Sender, Maria Da Graça Carvalho, José Manuel Fernandes, Nuno Teixeira

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat