Procedūra : 2010/2127(REG)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0278/2010

Pateikti tekstai :

A7-0278/2010

Debatai :

PV 18/10/2010 - 14
CRE 18/10/2010 - 14

Balsavimas :

PV 20/10/2010 - 4.2
CRE 20/10/2010 - 4.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0367

PRANEŠIMAS     
PDF 188kWORD 240k
7.10.2010
PE 445.903v03-00 A7-0278/2010

dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių suderinimo su peržiūrėtu pagrindų susitarimu dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių

(2010/2127(REG))

Konstitucinių reikalų komitetas

Pranešėjas: Paulo Rangel

PAKEITIMAI
PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių suderinimo su peržiūrėtu pagrindų susitarimu dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių

(2010/2127(REG))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklų 127, 211 ir 212 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į savo [data] sprendimą dėl pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių peržiūros(1),

–   atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0278/2010),

1.  nusprendžia padaryti toliau pateiktus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2.  pažymi, kad pakeitimai įsigalios pirmą dieną po peržiūrėto pagrindų susitarimo įsigaliojimo datos;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.

Pakeitimas  1

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

9 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

2. Parlamento narių elgesys paremtas abipuse pagarba ir pagrindiniuose Europos Sąjungos dokumentuose apibrėžtomis vertybėmis bei principais, pagarba Parlamentui ir neturi trukdyti sklandžiam Parlamento darbui ar trikdyti ramybės visose Parlamento patalpose.

2. Parlamento narių elgesys paremtas abipuse pagarba ir pagrindiniuose Europos Sąjungos dokumentuose apibrėžtomis vertybėmis bei principais, pagarba Parlamentui ir neturi trukdyti sklandžiam Parlamento darbui ar trikdyti ramybės visose Parlamento patalpose. Parlamento nariai laikosi Parlamento nustatytų darbo su konfidencialia informacija taisyklių.

Nesilaikant šių reikalavimų gali būti taikomos 152, 153 ir 154 straipsniuose numatytos priemonės.

Nesilaikant šių reikalavimų ir taisyklių gali būti taikomos 152, 153 ir 154 straipsniuose nustatytos priemonės.

(9 straipsnio 2 dalies, 23 straipsnio 11a dalies (naujos) ir VIII priedo A skirsnio 5 dalies pakeitimai susiję.)

Pakeitimas  2

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

23 straipsnio 11 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

11a. Biuras nustato Parlamento ir jo organų, pareigūnų ir kitų narių darbo su konfidencialia informacija taisykles atsižvelgdamas į visus su šiuo klausimu susijusius tarpinstitucinius susitarimus. Šios taisyklės skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pridedamos prie šių Darbo tvarkos taisyklių.

 

(Ši nuostata pakeičia VIII priedo A skirsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą, kuri bus išbraukta, jei bus priimtas šis pakeitimas.)

(9 straipsnio 2 dalies ir 23 straipsnio 11a dalies (naujos) pakeitimai susiję.)

Pakeitimas  3

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

35 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Komisijos teisėkūros ir darbo programa

Komisijos darbo programa

1. Parlamentas dirba kartu su Komisija ir Taryba planuojant Europos Sąjungos veiklą teisėkūros srityje.

1. Parlamentas dirba kartu su Komisija ir Taryba planuojant Europos Sąjungos veiklą teisėkūros srityje.

Parlamentas ir Komisija bendradarbiauja ruošiant Komisijos teisėkūros ir darbo programą pagal abiejų institucijų sutartą ir šių Darbo tvarkos taisyklių priede nurodytą darbo grafiką bei tvarką.

Parlamentas ir Komisija bendradarbiauja ruošiant Komisijos darbo programą, kuri yra Komisijos indėlis į Sąjungos metinių ir daugiamečių programų sudarymą, pagal abiejų institucijų sutartą ir šių Darbo tvarkos taisyklių priede nurodytą darbo grafiką bei tvarką.

2. Skubiais ir nenumatytais atvejais institucija savo iniciatyva ir pagal Sutartyse numatytas procedūras gali pasiūlyti įtraukti naują teisėkūros priemonę į siūlomą metinę teisėkūros ir darbo programą.

2. Skubiais ir nenumatytais atvejais institucija savo iniciatyva ir pagal Sutartyse numatytas procedūras gali pasiūlyti įtraukti naują teisėkūros priemonę į siūlomą darbo programą.

3. Parlamento pirmininkas perduoda Parlamento priimtą rezoliuciją kitoms Europos Sąjungos teisėkūros procedūroje dalyvaujančioms institucijoms bei valstybių narių parlamentams.

3. Parlamento pirmininkas perduoda Parlamento priimtą rezoliuciją kitoms Europos Sąjungos teisėkūros procedūroje dalyvaujančioms institucijoms bei valstybių narių parlamentams.

Parlamento pirmininkas prašo Tarybos pateikti savo nuomonę dėl Komisijos metinės teisėkūros ir darbo programos ir Parlamento rezoliucijos.

Parlamento pirmininkas prašo Tarybos pateikti savo nuomonę dėl Komisijos darbo programos ir Parlamento rezoliucijos.

4. Kai kuri nors institucija negali laikytis nustatyto darbo grafiko, ji apie tai informuoja kitas institucijas, pateikdama vėlavimo priežastis, ir pasiūlo naują darbo grafiką.

4. Kai kuri nors institucija negali laikytis nustatyto darbo grafiko, ji apie tai informuoja kitas institucijas, pateikdama vėlavimo priežastis, ir pasiūlo naują darbo grafiką.

Pagrindimas

Komisijos metinė teisėkūros ir darbo programa keičiama darbo programa. Pritaikoma prie naujų Pagrindų susitarimo 53 dalies nuostatų.

Pakeitimas  4

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

43 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Kai pasiūlymas yra įrašytas į metinę teisėkūros programą, atsakingas komitetas gali nuspręsti paskirti pranešėją, kuris stebėtų parengiamąjį pasiūlymo etapą.

Kai pasiūlymas yra įrašytas į darbo programą, atsakingas komitetas gali nuspręsti paskirti pranešėją, kuris stebėtų parengiamąjį pasiūlymo etapą.

Pagrindimas

Komisijos metinė teisėkūros ir darbo programa keičiama darbo programa.

Pakeitimas  5

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

44 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

3. Prieš balsavimą atsakingas komitetas paklausia Komisijos, ar ji priėmė poziciją dėl iniciatyvos ir, teigiamo atsakymo atveju, prašo Komisijos pristatyti ją komitetui.

3. Prieš balsavimą atsakingas komitetas paklausia Komisijos, ar ji rengia nuomonę dėl iniciatyvos. Jeigu Komisijos atsakymas teigiamas, komitetas netvirtina savo pranešimo, kol negauta Komisijos nuomonė.

Pagrindimas

Pritaikoma prie naujų Pagrindų susitarimo 38 dalies nuostatų.

Pakeitimas  6

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

45 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

2. Priėmus sprendimą dėl procedūros ir jei netaikomas 46 straipsnis, komitetas skiria už pasiūlymą dėl įstatymo galią turinčio teisės akto atsakingą pranešėją iš tikrųjų ar iš nuolatinių pavaduojančių narių, nebent jis jau būtų paskirtas tvirtinant metinę teisėkūros programą pagal 35 straipsnį.

2. Priėmus sprendimą dėl procedūros ir jei netaikomas 46 straipsnis, komitetas skiria už pasiūlymą dėl įstatymo galią turinčio teisės akto atsakingą pranešėją iš tikrųjų ar iš nuolatinių pavaduojančių narių, nebent jis jau būtų paskirtas tvirtinant darbo programą pagal 35 straipsnį.

Pagrindimas

Komisijos metinė teisėkūros ir darbo programa keičiama darbo programa.

Pakeitimas  7

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

90 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

1. Jei ketinama pradėti derybas dėl tarptautinio susitarimo, įskaitant susitarimus tokiose specifinėse srityse kaip pinigų politikos klausimai ar prekyba, sudarymo, atnaujinimo ar pakeitimo, atsakingas komitetas gali nuspręsti parengti pranešimą arba kitaip stebėti procedūrą ir pranešti apie šį sprendimą Komitetų pirmininkų sueigai. Tam tikrais atvejais kitų komitetų gali būti prašoma pateikti nuomonę remiantis 49 straipsnio 1 dalimi. Prireikus taikoma 188 straipsnio 2 dalis, 50 arba 51 straipsniai.

1. Jei ketinama pradėti derybas dėl tarptautinio susitarimo sudarymo, atnaujinimo ar pakeitimo, atsakingas komitetas gali nuspręsti parengti pranešimą arba kitaip stebėti procedūrą ir pranešti apie šį sprendimą Komitetų pirmininkų sueigai. Tam tikrais atvejais kitų komitetų gali būti prašoma pateikti nuomonę remiantis 49 straipsnio 1 dalimi. Prireikus taikoma 188 straipsnio 2 dalis, 50 arba 51 straipsniai.

Atsakingo komiteto ir prireikus susijusių komitetų pirmininkai ir pranešėjai kartu imasi atitinkamų veiksmų siekdami užtikrinti, kad Komisija išsamiai, o atitinkamais atvejais ir slaptai, informuotų Parlamentą apie savo rekomendacijas dėl įgaliojimų derėtis ir pateiktų 3 ir 4 dalyse nurodytą informaciją.

Atsakingo komiteto ir prireikus susijusių komitetų pirmininkai ir pranešėjai kartu imasi atitinkamų veiksmų siekdami užtikrinti, kad visais derybų ir tarpinstitucinių susitarimų sudarymo etapais Parlamentui nedelsiant ir nuolat, o atitinkamais atvejais ir slaptai, būtų pateikta išsami informacija, įskaitant derybų nurodymų projektą ir priimtus derybų nurodymus, taip pat 3 dalyje nurodyta informacija, kurią turi pateikti:

 

- Komisija, atsižvelgdama į savo įsipareigojimus, kurie nustatyti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo ir Pagrindų susitarime dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių, ir

 

– Taryba, atsižvelgdama į savo įsipareigojimus, kurie nustatyti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo.

Pagrindimas

Suderinama su naujomis Lisabonos sutarties ir peržiūrėto Pagrindų susitarimo 3 priedo 1 ir 2 dalių nuostatomis. Įpareigojimas informuoti taikomas ir Komisijai, ir Tarybai, kadangi Taryboje tvirtinami derybų nurodymai.

Pakeitimas  8

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

90 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

4. Derybų metu Komisija ir Taryba reguliariai ir išsamiai, o prireikus ir slaptai informuoja atsakingą komitetą apie derybų eigą.

Išbraukta.

Pakeitimas  9

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

91 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Kai, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 2 dalimi, Komisija ir (arba) Taryba įpareigotos nedelsiant ir išsamiai informuoti Parlamentą, plenarinio posėdžio metu pateikiamas pareiškimas, po kurio vyksta diskusijos. Parlamentas gali pateikti rekomendacijas pagal Darbo tvarkos taisyklių 90 ar 97 straipsnius.

Kai Komisija, vadovaudamasi savo pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių nustatytais įpareigojimais, informuoja Parlamentą ir Tarybą apie savo ketinimą siūlyti preliminariai taikyti tarptautinį susitarimą ar sustabdyti jo galiojimą, Parlamentas parengia pareiškimą ir po to surengia diskusiją. Parlamentas gali pateikti rekomendacijas pagal Darbo tvarkos taisyklių 90 ar 97 straipsnius.

 

Ta pati procedūra taikoma tada, kai Komisijai informuoja Parlamentą apie pasiūlymą dėl pozicijos, kurią Sąjungos vardu ketinama patvirtinti tarptautinio susitarimo pagrindu įsteigtoje institucijoje.

Pagrindimas

Suderinama su naujomis peržiūrėto Pagrindų susitarimo 3 priedo 7 ir 8 dalių nuostatomis.

Pakeitimas  10

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

137 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

1. Prieš kiekvieną Parlamento mėnesinę sesiją Pirmininkų sueiga parengia darbotvarkės projektą, remdamasi Komitetų pirmininkų sueigos rekomendacijomis bei atsižvelgdama į suderintą metinę teisėkūros ir darbo programą, nurodytą 35 straipsnyje.

1. Prieš kiekvieną Parlamento mėnesinę sesiją Pirmininkų sueiga parengia darbotvarkės projektą, remdamasi Komitetų pirmininkų sueigos rekomendacijomis bei atsižvelgdama į suderintą darbo programą, nurodytą 35 straipsnyje.

Pagrindimas

Komisijos metinė teisėkūros ir darbo programa keičiama darbo programa.

Pakeitimas  11

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

193 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipos (naujos) aiškinimas

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

Šios dalies nuostatos aiškinamos atsižvelgiant į Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių 50 dalį.

Pakeitimas  12

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

II priedo A skirsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

3. Klausimas nepriimtinas, jei per paskutinius tris mėnesius jau buvo pateiktas ir atsakytas identiškas ar panašus klausimas, išskyrus tuos atvejus, kai toje srityje atsirado naujų pokyčių arba kai klausimo teikėjas siekia gauti papildomos informacijos. Pirmuoju atveju klausimo teikėjui pateikiama klausimo ir atsakymo kopija.

3. Klausimas nepriimtinas, jei per paskutinius tris mėnesius jau buvo pateiktas ir atsakytas identiškas ar panašus klausimas, arba jeigu jį pateikus paprasčiausiai siekiama gauti informacijos apie tai, kaip įgyvendinama konkreti Parlamento rezoliucija, ir jeigu Komisija jau yra pateikusi raštišką pranešimą apie jos įgyvendinimą, išskyrus tuos atvejus, kai toje srityje atsirado naujų pokyčių arba kai klausimo teikėjas siekia gauti papildomos informacijos. Pirmuoju atveju klausimo teikėjui pateikiama klausimo ir atsakymo kopija.

Pagrindimas

Pritaikoma prie naujų Pagrindų susitarimo 16 dalies nuostatų.

Pakeitimas  13

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

III priedo 3 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

3. Jei per paskutinius šešis mėnesius jau buvo pateiktas ir atsakytas identiškas ar panašus klausimas, sekretoriatas perduoda klausimo teikėjui ankstesnio klausimo ir atsakymo kopiją. Atnaujintas klausimas adresatui perduodamas tik tuo atveju, kai klausimo teikėjas nurodo svarbių pokyčių arba siekia gauti papildomos informacijos.

3. Jei per paskutinius šešis mėnesius jau buvo pateiktas ir atsakytas identiškas ar panašus klausimas arba jeigu jį pateikus paprasčiausiai siekiama gauti informacijos apie tai, kaip įgyvendinama konkreti Parlamento rezoliucija, ir jeigu Komisija jau yra pateikusi raštišką pranešimą apie jos įgyvendinimą, sekretoriatas perduoda klausimo teikėjui ankstesnio klausimo ir atsakymo kopiją. Atnaujintas klausimas adresatui perduodamas tik tuo atveju, kai klausimo teikėjas nurodo svarbių pokyčių arba siekia gauti papildomos informacijos.

Pagrindimas

Suderinama su naujomis peržiūrėto Pagrindų susitarimo 16 dalies nuostatomis.

Pakeitimas  14

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

VIII priedo A skirsnio 5 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

5. Nuobaudos: jei nustatomas pažeidimas, komiteto pirmininkas, pasitaręs su pavaduotojais, pagrįstu sprendimu paskiria atitinkamas nuobaudas (papeikimą, pašalinimą iš komiteto trumpesniam, ilgesniam arba visam laikui).

5. Nuobaudos: jei nustatomas pažeidimas, komiteto pirmininkas imasi tolesnių veiksmų vadovaudamasis 9 straipsnio 2 dalies ir 152, 153 bei 154 straipsnių nuostatomis.

Atitinkamas narys gali apskųsti šį sprendimą, tačiau skundo pateikimas nesustabdo sprendimo vykdymo. Šį skundą kartu nagrinėja Europos Parlamento pirmininkų sueiga ir atitinkamo komiteto biuras. Daugumos priimtas sprendimas yra galutinis.

 

Jei nustatoma, kad pareigūnas neišsaugojo paslapties, taikomos Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos nuobaudos.

 

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(....).....


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.10.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Enrique Guerrero Salom, Alexandra Thein

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Inés Ayala Sender, Maria Da Graça Carvalho, José Manuel Fernandes, Nuno Teixeira

Teisinė informacija - Privatumo politika