RAPPORT dwar l-adattament tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament għall-Ftehim Qafas rivedut dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea

7.10.2010 - (2010/2127(REG))

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
Rapporteur: Paulo Rangel


Proċedura : 2010/2127(REG)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A7-0278/2010

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-adattament tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament għall-Ftehim Qafas rivedut dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea

(2010/2127(REG))

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 127, 211 u 212 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu ta' ... dwar ir-reviżjoni tal-ftehim qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni[1],

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A7–0278/2010),

1.  Jiddeċiedi li jemenda r-Regoli ta' Proċedura tiegħu kif jidher hawn taħt;

2.  Ifakkar li dawn l-emendi jidħlu fis-seħħ fl-ewwel ġurnata wara d-dħul fis-seħħ tal-ftehim qafas rivedut;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni għal skopijiet ta' informazzjoni.

Emenda  1

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 9 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

2. L-imġiba tal-Membri għandha tkun ikkaratterizzata b'rispett reċiproku, għandha tkun ibbażata fuq il-valuri u l-priċipji stabbiliti fit-testi bażiċi li fuqhom hija imsejsa l-Unjoni Ewropea, għandha tirrispetta d-dinjità tal-Parlament u m'għandiex tikkomprometti t-tmexxija bla xkiel tal-ħidma parlamentari jew itellef il-paċi u l-kwiet ta' kwalunkwe bini tal-Parlament.

2. L-imġiba tal-Membri għandha tkun ikkaratterizzata b'rispett reċiproku, għandha tkun ibbażata fuq il-valuri u l-priċipji stabbiliti fit-testi bażiċi li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea, għandha tirrispetta d-dinjità tal-Parlament u m'għandiex tikkomprometti t-tmexxija bla xkiel tal-ħidma parlamentari jew itellef il-paċi u l-kwiet ta' kwalunkwe bini tal-Parlament. Il-Membri għandhom jissodisfaw ir-regoli tal-Parlament dwar it-trattament tal-informazzjoni kunfidenzjali.

In-nuqqas ta' osservazzjoni ta' dawn l-istandards jista' jwassal għal applikazzjoni tal-miżuri stipulati fl-Artikoli 152, 153 u 154.

In-nuqqas ta' osservazzjoni ta' dawn l-istandards u r-regoli jista' jwassal għal applikazzjoni tal-miżuri bi qbil mal-Artikoli 152, 153 u 154.

(L-emenda għall-Artikolu 9 – paragrafu 2, l-emenda għall-Artikolu 23 – paragrafu 11a (ġdid) u l-emenda għall-Anness VIII – parti A – paragrafu 5 huma konnessi.

Emenda  2

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 23 – paragrafu 11 a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

11a. Il-Bureau għandu jistipula r-regoli dwar it-trattament ta' informazzjoni kunfidenzjali mill-Parlament u mill-entitajiet, mid-detenturi ta' karigi u Membri tiegħu, filwaqt li jitqies kwalunkwe ftehim interistituzzjonali dwar kwistjonijiet bħal dawn. Dawk ir-regoli għandhom ikunu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u annessi ma' dawn ir-Regoli ta' Proċedura.

 

(Din id-dispożizzjoni tissostitwixxi l-Anness VIII – parti A – paragrafu 1 – subparagrafu 4, li għandu jitħassar jekk din l-emenda tiġi adottata)

(L-emenda għall-Artikolu 9 – paragrafu 2 u l-emenda għall-Artikolu 23 – 11a (ġdid) huma konnessi)

Emenda  3

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 35

Test fis-seħħ

Emenda

Il-programm leġislattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni

Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni

1. Il-Parlament għandu jaħdem flimkien mal-Kummissjoni u mal-Kunsill sabiex jiddetermina l-ippjanar leġislattiv ta' l-Unjoni Ewropea.

1. Il-Parlament għandu jaħdem flimkien mal-Kummissjoni u mal-Kunsill sabiex jiddetermina l-ippjanar leġislattiv tal-Unjoni Ewropea.

Il-Parlament u l-Kummissjoni għandhom jikkoperaw fit-tħejjija tal-programm leġislattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni skond l-iskeda u l-arranġamenti miftiehma bejn iż-żewġ istituzzjonijiet u annessi ma' dawn ir-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament u l-Kummissjoni għandhom jikkoperaw fit-tħejjija tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni - li huwa l-kontribuzzjoni tal-Kummissjoni għall-ipprogrammar annwali u multiannwali tal-Unjoni - skont l-iskeda u l-arranġamenti miftiehma bejn iż-żewġ istituzzjonijiet u annessi ma' dawn ir-Regoli ta' Proċedura.

2. F'ċirkustanzi urġenti u mhux previsti, istituzzjoni tista', fuq inizjattiva tagħha u skond il-proċeduri mniżżla fit-Trattati, tipproponi ż-żieda ta' miżura leġislattiva mal-miżuri proposti fil-programm leġislattiv u ta' ħidma annwali.

2. F'ċirkustanzi urġenti u mhux previsti, istituzzjoni tista', fuq inizjattiva tagħha u skont il-proċeduri mniżżla fit-Trattati, tipproponi ż-żieda ta' miżura leġislattiva mal-miżuri proposti fil-Programm ta' Ħidma.

3. Il-President għandu jgħaddi r-riżoluzzjoni adottata mill-Parlament lill-istituzzjonijiet l-oħra li jipparteċipaw fil-proċedura leġislattiva u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri.

3. Il-President għandu jgħaddi r-riżoluzzjoni adottata mill-Parlament lill-istituzzjonijiet l-oħra li jipparteċipaw fil-proċedura leġislattiva tal-Unjoni Ewropea u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

Il-President għandu jistaqsi lill-Kunsill sabiex jesprimi opinjoni fuq il-programm leġislattiv u ta' ħidma annwali tal-Kummissjoni u fuq ir-riżoluzzjoni tal-Parlament.

Il-President għandu jistaqsi lill-Kunsill sabiex jesprimi opinjoni fuq il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni u fuq ir-riżoluzzjoni tal-Parlament.

4. Fejn istituzzjoni ma tkunx tista timxi mal-kalendarju stabbilit għaliha, għandha tgħarraf lill-istituzzjonijiet l-oħra dwar ir-raġunijiet għad-dewmien u tipproponi kalendarju ġdid.

4. Fejn istituzzjoni ma tkunx tista' timxi mal-kalendarju stabbilit għaliha, għandha tgħarraf lill-istituzzjonijiet l-oħra dwar ir-raġunijiet għad-dewmien u tipproponi kalendarju ġdid.

Ġustifikazzjoni

Il-programm leġislattiv u ta' ħidma annwali tal-Kummisjoni qed jiġi sostitwit mill-Programm ta' Ħidma. Aġġustament għad-dispożizzjonijiet il-ġodda tal-punt 53 tal-Ftehim Qafas rivedut.

Emenda  4

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 43 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

F'każijiet fejn proposta tkun mniżżla fil-F'każijiet fejn proposta tkun mniżżla fil-Programm Leġislattiv Annwali, il-kumitat responsabbli jista' jiddeċiedi li jaħtar rapporteur biex isegwi l-fażi preparatorja tal-proposta.

F'każijiet fejn proposta tkun imniżżla fil-Programm ta' Ħidma, il-kumitat responsabbli jista' jiddeċiedi li jaħtar rapporteur biex isegwi l-fażi preparatorja tal-proposta.

Ġustifikazzjoni

Il-programm leġislattiv u ta' ħidma annwali tal-Kummisjoni qed jiġi sostitwit mill-Programm ta' Ħidma.

Emenda  5

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 44 – paragrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

3. Qabel ma l-kumitat responsabbli jgħaddi għall-votazzjoni, għandu jistaqsi lill-Kummissjoni jekk ippreparatx pożizzjoni fuq l-inizjattiva u, jekk dan ikun l-każ, jagħmel talba lill-Kummissjoni sabiex tiddikjara l-pożizzjoni tagħha lill-kumitat.

3. Qabel ma l-kumitat responsabbli jgħaddi għall-votazzjoni, għandu jistaqsi lill-Kummissjoni jekk hux qed tipprepara opinjoni fuq l-inizjattiva. F'każ li iva, il-kumitat m'għandux jadotta r-rapport tiegħu qabel ma jirċievi l-opinjoni tal-Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Aġġustament għad-dispożizzjonijiet il-ġodda tal-punt 38 tal-Ftehim Qafas rivedut.

Emenda  6

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 45 – paragrafu 2

Test fis-seħħ

Emenda

2. Wara li tittieħed deċiżjoni dwar il-proċedura li għandha tiġi segwita, u jekk l-Artikolu 46 ma jkunx japplika, il-kumitat għandu jaħtar rapporteur dwar il-proposta għal att leġislattiv minn fost il-membri tiegħu jew minn fost is-sostituti permanenti jekk ikun għadu ma għamilx dan fuq il-bażi tal-programm leġislattiv u ta' ħidma annwali miftiehem skond l-Artikolu 35.

2. Wara li tittieħed deċiżjoni dwar il-proċedura li għandha tiġi segwita, u jekk l-Artikolu 46 ma jkunx japplika, il-kumitat għandu jaħtar rapporteur dwar il-proposta għal att leġislattiv minn fost il-membri tiegħu jew minn fost is-sostituti permanenti jekk ikun għadu ma għamilx dan fuq il-bażi tal-Programm ta' Ħidma miftiehem skont l-Artikolu 35.

Ġustifikazzjoni

Il-programm leġislattiv u ta' ħidma annwali tal-Kummisjoni qed jiġi sostitwit mill-Programm ta' Ħidma.

Emenda  7

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 90 – paragrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

1. Meta jkun hemm il-ħsieb li jinfetħu negozjati dwar il-konklużjoni, it-tiġdid jew l-emendar ta' ftehima internazzjonali, inklużi ftehimiet li jikkonċernaw oqsma speċifiċi bħal ma huma affarijiet monetarji jew kummerċ, il-kumitat responsabbli jista' jiddeċiedi li jfassal rapport jew b'xi mod ieħor jissorvelja l-proċedura u jinforma lill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati b'dik id-deċiżjoni. Fejn ikun xieraq, kumitati oħrajn jistgħu jintalbu għal opinjoni skont l-Artikolu 49(1). L-Artikoli 188(2), 50 jew 51 għandhom japplikaw fejn ikun xieraq.

1. Meta jkun hemm il-ħsieb li jinfetħu negozjati dwar il-konklużjoni, it-tiġdid jew l-emendar ta' ftehima internazzjonali, il-kumitat responsabbli jista' jiddeċiedi li jfassal rapport jew b'xi mod ieħor jissorvelja l-proċedura u jinforma l-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati dwar dik id-deċiżjoni. Fejn ikun xieraq, kumitati oħrajn jistgħu jintalbu għal opinjoni skont l-Artikolu 49(1). L-Artikoli 188(2), 50 jew 51 għandhom japplikaw fejn ikun xieraq.

Il-presidenti u r-rapporteurs tal-kumitat responsabbli u ta' kwalunkwe kumitati assoċjati, għandhom, b'mod konġunt, jieħdu azzjoni xierqa biex jiġi żgurat li l-Kummissjoni tipprovdi lill-Parlament b'tagħrif sħiħ dwar ir-rakkomandazzjonijiet għall-mandat ta' nnegozjar, jekk ikun meħtieġ, b'mod kunfidenzjali, kif ukoll bit-tagħrif imsemmi fil-paragrafi 3 u 4.

Il-presidenti u r-rapporteurs tal-kumitat responsabbli u ta' kwalunkwe kumitat assoċjat, għandhom, b'mod konġunt, jieħdu azzjoni xierqa biex jiġi żgurat li l-Parlament jiġi pprovdut b'tagħrif immedjat, regolari u sħiħ, jekk ikun meħtieġ b'mod kunfidenzjali, fl-istadji kollha tan-negozjar u l-konklużjoni ta' ftehimiet internazzjonali, inklużi l-abbozz u t-test adottat finalment ta' direttivi ta' negozjar, kif ukoll bit-tagħrif imsemmi fil-paragrafu 3

 

– mill-Kummissjoni bi qbil mal-obbligi tagħha skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-impenji tagħha skont il-Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea, u

 

– mill-Kunsill bi qbil mal-obbligi tiegħu skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Aġġustament għad-dispożizzjonijiet il-ġodda tat-Trattat ta' Lisbona u tal-Anness 3, punti 1 u 2 tal-Ftehim Qafas rivedut. L-obbligu li wieħed jinforma japplika kemm għall-Kummissjoni kif ukoll għall-Kunsill għaliex id-direttivi ta' negozjar jiġu adottati mill-Kunsill.

Emenda  8

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 90 – paragrafu 4

Test fis-seħħ

Emenda

4. Matul in-negozjati l-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom jinfurmaw lill-kumitat responsabbli regolarment u bis-sħiħ dwar il-progress fin-negozjati u, jekk ikun meħtieġ, dan it-tagħrif għandu jingħata b'mod kunfidenzjali.

imħassar

Emenda  9

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 91

Test fis-seħħ

Emenda

Meta l-Kummissjoni u/jew il-Kunsill ikunu obbligati li jinfurmaw lill-Parlament minnufih u b'mod sħiħ, skont l-Artikolu 218(10) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, għandha ssir stqarrija fil-Parlament u tkun segwita b'diskussjoni. Il-Parlament jista' jħejji rakkomandazzjonijiet skond l-Artikoli 90 u 97.

Meta l-Kummissjoni, skont l-obbligi tagħha bi qbil mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea, tinforma lill-Parlament u lill-Kunsill dwar l-intenzjoni tagħha li tipproponi l-applikazzjoni proviżorja jew is-sospensjoni ta' ftehim internazzjonali, għandha ssir stqarrija fil-Parlament u tkun segwita b'diskussjoni. Il-Parlament jista' jħejji rakkomandazzjonijiet skont l-Artikoli 90 u 97.

 

L-istess proċedura għandha tapplika meta l-Kummissjoni tinforma lill-Parlament dwar proposta li tikkonċerna l-pożizzjonijiet li għandhom jiġu adottati f'isem l-Unjoni f'korp stabbilit minn ftehim internazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Aġġustament għad-dispożizzjonijiet il-ġodda tal-anness 3, punti 7 u 8 tal-Ftehim Qafas rivedut.

Emenda  10

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 137 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ

Emenda

1. Qabel kull sessjoni parzjali l-abbozz ta' l-aġenda għandu jitħejja mill-Konferenza tal-Presidenti fuq il-bażi ta' rakkomandazzjonijiet mill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati u wara li jitqies il-programm leġislattiv u ta' ħidma annwali miftiehem imsemmi fl-Artikolu 35.

1. Qabel kull sessjoni parzjali l-abbozz tal-aġenda għandu jitħejja mill-Konferenza tal-Presidenti fuq il-bażi ta' rakkomandazzjonijiet mill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati u wara li jitqies il-Programm ta' Ħidma miftiehem imsemmi fl-Artikolu 35.

Ġustifikazzjoni

Il-programm leġislattiv u ta' ħidma annwali tal-Kummisjoni qed jiġi sostitwit mill-Programm ta' Ħidma.

Emenda  11

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew

Artikolu 193 – paragrafu 2 – l-interpretazzjoni tas-subparagrafu 3 a (ġdid)

Test fis-seħħ

Emenda

 

Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu għandhom jiġu interpretati f'konformità mal-paragrafu 50 tal-Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea.

Emenda  12

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew

Anness II – parti A – paragrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

3. Mistoqsija għandha tkun inammissibbli jekk tkun diġà saret u twieġbet mistoqsija identika jew simili matul it-tliet xhur ta' qabel, ħlief fil-każ li jkun hemm żviluppi ġodda jew fil-każ li l-awtur ikun qiegħed ifittex iktar informazzjoni. Fl-ewwel każ, kopja tal-mistoqsija u t-tweġiba għandha tingħata lill-awtur.

3. Mistoqsija għandha tkun inammissibbli jekk tkun diġà saret u twieġbet mistoqsija identika jew simili matul it-tliet xhur ta' qabel, jew sal-punt li din sempliċiment tkun qed titlob informazzjoni dwar is-segwitu għal riżoluzzjoni speċifika tal-Parlament ta' natura li l-Kummissjoni tkun diġà pprovdiet f'komunikazzjoni ta' segwitu bil-miktub, ħlief fil-każ li jkun hemm żviluppi ġodda jew fil-każ li l-awtur ikun qiegħed ifittex iktar informazzjoni. Fl-ewwel każ, kopja tal-mistoqsija u t-tweġiba għandha tingħata lill-awtur.

Ġustifikazzjoni

Aġġustament għad-dispożizzjonijiet il-ġodda tal-punt 16 tal-Ftehim Qafas rivedut.

Emenda  13

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew

Anness III – paragrafu 3

Test fis-seħħ

Emenda

3. Jekk tkun tressqet u twieġbet mistoqsija identika jew simili matul is-sitt xhur ta' qabel, is-Segretarjat għandu jibgħat kopja tal-mistoqsija u tat-tweġiba ta' qabel lill-awtur. Il-mistoqsija mtennija m'għandhiex tiġi mgħoddija lid-destinatarju ħlief jekk l-awtur isemmi żviluppi ġodda sinifikanti jew ħlief jekk ikun qed ifittex aktar tagħrif.

3. Jekk tkun tressqet u twieġbet mistoqsija identika jew simili matul is-sitt xhur ta' qabel, jew sal-punt li mistoqsija sempliċiment tkun qed titlob informazzjoni dwar is-segwitu għal riżoluzzjoni speċifika tal-Parlament ta' natura li l-Kummissjoni tkun diġà provdiet f'komunikazzjoni ta' segwitu bil-miktub, is-Segretarjat għandu jibgħat kopja tal-mistoqsija u tat-tweġiba ta' qabel lill-awtur. Il-mistoqsija mtennija m'għandhiex tiġi mgħoddija lid-destinatarju ħlief jekk l-awtur isemmi żviluppi ġodda sinifikanti jew ħlief jekk ikun qed ifittex aktar tagħrif.

Ġustifikazzjoni

Aġġustament għad-dispożizzjonijiet il-ġodda tal-punt 16 tal-Ftehim Qafas rivedut.

Emenda  14

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew

Anness VIII – parti A – paragrafu 5

Test fis-seħħ

Emenda

5. Pieni: F'każ ta' ksur tar-regoli, iċ-Chairman tal-kumitat, wara konsultazzjoni mal-Viċi Chairman, għandu jiddeċiedi x'għandha tkun il-piena li tingħata (twissija, tkeċċija mill-kumitat għal perjodu qasir jew twil, jew għal kollox).

5. Pieni: F'każ ta' ksur tar-regoli, il-president tal-kumitat għandu jipproċedi bi qbil mal-Artikoli 9(2), 152, 153 u 154.

Il-membru kkonċernat jista' jagħmel appell kontra din id-deċiżjoni mingħajr ma jiġi sospiż. Dan l-appell għandu jiġi eżaminat mill-Konferenza tal-Presidenti tal-Parlament Ewropew flimkien mal-Bureau ta' l-uffiċċju kkonċernat. Id-deċiżjoni tal-maġġoranza tkun finali.

 

Jekk ikun hemm prova li uffiċjal naqas minn dmiru f'dak li għandu x'jaqsam mar-rispett tal-kunfidenzjalità, għandhom jiġu applikati l-pieni msemmija fir-Regolamenti tal-Persunal.

 

  • [1]  Testi adotatti, P7_TA(…)…

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

4.10.2010

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

19

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Enrique Guerrero Salom, Alexandra Thein

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Inés Ayala Sender, Maria Da Graça Carvalho, José Manuel Fernandes, Nuno Teixeira