Procedura : 2010/2127(REG)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0278/2010

Teksty złożone :

A7-0278/2010

Debaty :

PV 18/10/2010 - 14
CRE 18/10/2010 - 14

Głosowanie :

PV 20/10/2010 - 4.2
CRE 20/10/2010 - 4.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0367

SPRAWOZDANIE     
PDF 194kWORD 223k
7.10.2010
PE 445.903v03-00 A7-0278/2010

w sprawie dostosowania Regulaminu Parlamentu Europejskiego do zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską

(2010/2127(REG))

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Sprawozdawca: Paulo Rangel

POPRAWKI
PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie dostosowania Regulaminu Parlamentu Europejskiego do zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską

(2010/2127(REG))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 127, art. 211 i art. 212 Regulaminu,

–   uwzględniając swoją decyzję z dnia ... w sprawie przeglądu porozumienia ramowego dotyczącego stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją(1),

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0278/2010),

1.  podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższych zmian;

2.  zwraca uwagę, że poprawki wejdą w życie pierwszego dnia po wejściu w życie zmienionego porozumienia ramowego;

3.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji tytułem informacji.

Poprawka  1

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2. Postępowanie posłów odznacza się wzajemnym szacunkiem, opiera się na wartościach i zasadach określonych w podstawowych aktach Unii Europejskiej, cechuje się poszanowaniem powagi Parlamentu i nie może powodować zakłóceń w sprawnym przebiegu prac parlamentarnych ani też naruszania spokoju w budynkach Parlamentu.

2. Postępowanie posłów odznacza się wzajemnym szacunkiem, opiera się na wartościach i zasadach określonych w podstawowych aktach Unii Europejskiej, cechuje się poszanowaniem powagi Parlamentu i nie może powodować zakłóceń w sprawnym przebiegu prac parlamentarnych ani też naruszania spokoju w budynkach Parlamentu. Posłowie stosują się do przepisów Parlamentu dotyczących postępowania z informacjami poufnymi.

Nieposzanowanie tych standardów może prowadzić do zastosowania środków przewidzianych w art. 152, 153 i 154.

Nieposzanowanie tych standardów i przepisów może prowadzić do zastosowania środków zgodnie z art. 152, 153 i 154.

(Poprawka do art. 9, ust. 2, poprawka do art. 23, ust. 11 a (nowy) oraz poprawka do załącznika VIII, część A, ust. 5 są ze sobą powiązane).

Poprawka  2

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 23 – ustęp 11 a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

11a. Prezydium ustanawia przepisy dotyczące postępowania Parlamentu, jego organów, urzędników i innych posłów względem informacji poufnych, przy uwzględnieniu wszelkich zawartych w tych sprawach porozumień międzynarodowych. Przepisy te publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zostają załączone do niniejszego Regulaminu.

 

(Ten przepis zastępuje załącznik VIII, część A, ust. 1, akapit czwarty, który zostanie usunięty w przypadku przyjęcia tej poprawki)

(Poprawka do art. 9, ust. 2 oraz poprawka do art. 23, ust. 11 a (nowy) są ze sobą powiązane).

Poprawka  3

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 35

Tekst obowiązujący

Poprawka

Program działalności ustawodawczej i prac Komisji

Program prac Komisji

1. Parlament współdziała z Komisją i Radą w celu określenia programu działalności ustawodawczej Unii Europejskiej.

1. Parlament współdziała z Komisją i Radą w celu określenia programu działalności ustawodawczej Unii Europejskiej.

Parlament i Komisja współpracują w trakcie przygotowywania programu działalności ustawodawczej i prac Komisji, zgodnie z terminarzem oraz trybem uzgodnionymi przez obie instytucje i określonymi w załączniku .

Parlament i Komisja współpracują w trakcie przygotowywania programu prac Komisji - który stanowi wkład Komisji w roczne i wieloletnie programowanie Unii -zgodnie z terminarzem oraz trybem uzgodnionymi przez obie instytucje i określonymi w załączniku.

2. W pilnych i nieprzewidzianych przypadkach dana instytucja może, z własnej inicjatywy i zgodnie z procedurami ustanowionymi w traktatach, zaproponować dołączenie do środków prawnych proponowanych w rocznym programie działalności ustawodawczej i prac środków dodatkowych.

2. W pilnych i nieprzewidzianych przypadkach dana instytucja może, z własnej inicjatywy i zgodnie z procedurami ustanowionymi w traktatach, zaproponować dołączenie do środków prawnych proponowanych w programie prac.

3. przekazuje rezolucję przyjętą przez Parlament innym instytucjom uczestniczącym w procesie ustawodawczym Unii Europejskiej oraz parlamentom państw członkowskich.

3. przekazuje rezolucję przyjętą przez Parlament innym instytucjom uczestniczącym w procesie ustawodawczym Unii Europejskiej oraz parlamentom państw członkowskich.

Przewodniczący zwraca się do Rady o wydanie opinii w sprawie rocznego programu działalności ustawodawczej i prac Komisji oraz w sprawie rezolucji Parlamentu.

Przewodniczący zwraca się do Rady o wydanie opinii w sprawie programu prac Komisji oraz w sprawie rezolucji Parlamentu.

4. Jeśli jedna z instytucji nie jest w stanie dotrzymać przyjętego kalendarza prac, informuje inne instytucje o powodach opóźnienia oraz proponuje nowy kalendarz prac.

4. Jeśli jedna z instytucji nie jest w stanie dotrzymać przyjętego kalendarza prac, informuje inne instytucje o powodach opóźnienia oraz proponuje nowy kalendarz prac.

Uzasadnienie

Program działalności ustawodawczej i prac Komisji zostaje zastąpiony programem prac. Dostosowanie do nowych przepisów zawartych w pkt 53 zmienionego porozumienia ramowego.

Poprawka  4

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 43 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst obowiązujący

Poprawka

Jeżeli wniosek figuruje w rocznym programie działalności ustawodawczej, właściwa komisja może mianować sprawozdawcę odpowiedzialnego za prace nad tym wnioskiem.

Jeżeli wniosek figuruje w programie prac, właściwa komisja może mianować sprawozdawcę odpowiedzialnego za prace nad tym wnioskiem.

Uzasadnienie

Program działalności ustawodawczej i prac Komisji zostaje zastąpiony programem prac.

Poprawka  5

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 44 – ustęp 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

3. Przed przystąpieniem do głosowania właściwa komisja zwraca się do Komisji z pytaniem, czy zajęła ona stanowisko odnośnie do danej inicjatywy i, o ile stanowisko takie zostało przyjęte, prosi o jego przedstawienie komisji.

3. Przed przystąpieniem do głosowania właściwa komisja zwraca się do Komisji z pytaniem, czy jest ona w trakcie przygotowywania opinii w sprawie danej inicjatywy. W przypadku uzyskania odpowiedzi pozytywnej sprawozdanie komisji nie może zostać przyjęte przed otrzymaniem opinii Komisji.

Uzasadnienie

Dostosowanie do nowych przepisów zawartych w pkt 38 zmienionego porozumienia ramowego.

Poprawka  6

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 45 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2. Po podjęciu decyzji o wyborze procedury oraz jeżeli nie ma zastosowania art. 46, komisja parlamentarna wybiera spośród swoich członków lub stałych zastępców sprawozdawcę dla wniosku dotyczącego aktu ustawodawczego, o ile nie uczyniła tego już wcześniej na podstawie rocznego programu działalności ustawodawczej i prac ustalonego zgodnie z art. 35.

2. Po podjęciu decyzji o wyborze procedury oraz jeżeli nie ma zastosowania art. 46, komisja parlamentarna wybiera spośród swoich członków lub stałych zastępców sprawozdawcę dla wniosku dotyczącego aktu ustawodawczego, o ile nie uczyniła tego już wcześniej na podstawie programu prac ustalonego zgodnie z art. 35.

Uzasadnienie

Program działalności ustawodawczej i prac Komisji zostaje zastąpiony programem prac.

Poprawka  7

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 90 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1. Jeżeli planowane jest rozpoczęcie negocjacji dotyczących zawarcia, przedłużenia lub wprowadzenia zmian do umowy międzynarodowej, w tym także umowy w konkretnej dziedzinie, takiej jak sprawy walutowe lub handlowe, właściwa komisja może postanowić o sporządzeniu sprawozdania lub monitorowaniu w inny sposób procedury i informuje o tej decyzji Konferencję Przewodniczących Komisji. W stosownych przypadkach inne komisje mogą być poproszone o wydanie opinii, zgodnie z art. 49 ust. 1. W stosownych przypadkach zastosowanie mają art. 188 ust. 2, art. 50 lub 51.

1. Jeżeli planowane jest rozpoczęcie negocjacji dotyczących zawarcia, przedłużenia lub wprowadzenia zmian do umowy międzynarodowej, właściwa komisja może postanowić o sporządzeniu sprawozdania lub monitorowaniu w inny sposób procedury i informuje o tej decyzji Konferencję Przewodniczących Komisji. W stosownych przypadkach inne komisje mogą być poproszone o wydanie opinii, zgodnie z art. 49 ust. 1. W stosownych przypadkach zastosowanie mają art. 188 ust. 2, art. 50 lub 51.

Przewodniczący i sprawozdawcy właściwej komisji oraz zaangażowanych komisji podejmują wspólnie odpowiednie działania, aby zapewnić przedstawienie przez Komisję Parlamentowi, w razie potrzeby w trybie poufnym, wyczerpujących informacji o jej zaleceniach dotyczących mandatu negocjacyjnego oraz informacji, o których mowa w ust. 3 i 4.

Przewodniczący i sprawozdawcy właściwej komisji oraz zaangażowanych komisji podejmują wspólnie odpowiednie działania, aby zapewnić, że Parlament otrzymuje, w razie potrzeby w trybie poufnym, bezzwłoczne, systematyczne i wyczerpujące informacje na wszystkich etapach negocjacji i zawierania porozumień międzynarodowych, w tym informacje dotyczące projektu wytycznych negocjacyjnych i przyjętych wytycznych negocjacyjnych oraz informacje, o których mowa w ust. 3.

 

– od Komisji, zgodnie z jej zobowiązaniami wynikającymi z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i z porozumienia ramowego dotyczącego stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską, oraz

 

– od Rady, zgodnie z jej zobowiązaniami wynikającymi z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Dostosowanie do nowych przepisów Traktatu z Lizbony, oraz przepisów zawartych w załączniku 3, pkt 1 i 2 zmienionego porozumienia ramowego. Obowiązek informowania dotyczy zarówno Komisji jak i Rady, gdyż wytyczne negocjacyjne są przyjmowane przez Radę.

Poprawka  8

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 90 – ustęp 4

Tekst obowiązujący

Poprawka

4. Przez cały okres trwania negocjacji Komisja i Rada regularnie i wyczerpująco informują właściwą komisję, w razie potrzeby w trybie poufnym, o postępach w negocjacjach.

skreślony

Poprawka  9

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 91

Tekst obowiązujący

Poprawka

W przypadku gdy Komisja i/lub Rada mają obowiązek niezwłocznie i wyczerpująco informować Parlament, zgodnie z art. 218 ust. 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej złożenie oświadczenia oraz debata następują na posiedzeniu plenarnym. Parlament może wydawać zalecenia, zgodnie z art. 90 lub art. 97 Regulaminu.

W przypadku, gdy Komisja, zgodnie ze swoimi zobowiązaniami wynikającymi z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z porozumienia ramowego dotyczącego stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską, powiadomi Parlament i Radę o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o tymczasowe obowiązywanie lub zawieszenie danej umowy międzynarodowej, złożenie oświadczenia przez Parlament oraz debata następują na posiedzeniu plenarnym. Parlament może wydawać zalecenia, zgodnie z art. 90 lub art. 97 Regulaminu.

 

Identyczna procedura obowiązuje w przypadku powiadomienia Parlamentu przez Komisję o wniosku dotyczącym stanowisk, które mają zostać przyjęte w imieniu Unii w organie utworzonym na mocy umowy międzynarodowej.

Uzasadnienie

Dostosowanie do nowych przepisów zawartych w załączniku 3 pkt 7 i 8 zmienionego porozumienia ramowego.

Poprawka  10

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 137 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst obowiązujący

Poprawka

1. Przed każdą sesją miesięczną Konferencja Przewodniczących opracowuje na podstawie zaleceń konferencji przewodniczących komisji projekt porządku dziennego, uwzględniając przy tym uzgodniony roczny program działalności ustawodawczej i prac przewidziany w art. 35.

1. Przed każdą sesją miesięczną Konferencja Przewodniczących opracowuje na podstawie zaleceń konferencji przewodniczących komisji projekt porządku dziennego, uwzględniając przy tym uzgodniony program prac przewidziany w art. 35.

Uzasadnienie

Program działalności ustawodawczej i prac Komisji zostaje zastąpiony programem prac.

Poprawka  11

Regulamin Parlamentu Europejskiego

artykuł 193 – ustęp 2 – interpretacja akapitu trzeciego a (nowy)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Interpretacji przepisów zawartych w niniejszym ustępie dokonuje się zgodnie z ust. 50 porozumienia ramowego dotyczącego stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską.

Poprawka  12

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Załącznik II – część A – ustęp 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

3. Pytanie nie jest dopuszczalne, jeżeli identyczne lub podobne pytanie zostało już postawione i udzielono na nie odpowiedzi w ciągu ostatnich trzech miesięcy, chyba że pojawią się nowe fakty lub autor pytania chce otrzymać dodatkowe informacje. W pierwszym przypadku autorowi przekazuje się kopię pytania i odpowiedzi.

3. Pytanie nie jest dopuszczalne, jeżeli identyczne lub podobne pytanie zostało już postawione i udzielono na nie odpowiedzi w ciągu ostatnich trzech miesięcy lub w przypadku żądania informacji dotyczących działań następczych w odniesieniu do konkretnej rezolucji Parlamentu, które zostały już dostarczone przez Komisję za pośrednictwem pisemnego komunikatu dotyczącego działań następczych, chyba że pojawią się nowe fakty lub autor pytania chce otrzymać dodatkowe informacje W pierwszym przypadku autorowi przekazuje się kopię pytania i odpowiedzi.

Uzasadnienie

Dostosowanie do nowych przepisów zawartych w pkt. 16 zmienionego porozumienia ramowego.

Poprawka  13

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Załącznik III – ustęp 3

Tekst obowiązujący

Poprawka

3. W przypadku gdy identyczne lub podobne pytanie zostało już zadane w trakcie poprzednich sześciu miesięcy, Sekretariat przekazuje autorowi kopię tego pytania oraz odpowiedź na nie. Nowego pytania nie przekazuje się adresatowi, dopóki autor nie powoła się na nowe istotne fakty lub nie zażąda dalszych informacji.

3. W przypadku gdy identyczne lub podobne pytanie zostało już zadane w trakcie poprzednich sześciu miesięcy i udzielono na nie odpowiedzi lub w przypadku żądania informacji dotyczących działań następczych w odniesieniu do konkretnej rezolucji Parlamentu, które zostały już dostarczone przez Komisję za pośrednictwem pisemnego komunikatu dotyczącego działań następczych, Sekretariat przekazuje autorowi kopię tego pytania oraz odpowiedź na nie. Nowego pytania nie przekazuje się adresatowi, dopóki autor nie powoła się na nowe istotne fakty lub nie zażąda dalszych informacji.

Uzasadnienie

Adjustment to new provisions of the point 16 of the revised Framework Agreement.

Poprawka  14

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Załącznik VIII – część A – ustęp 5

Tekst obowiązujący

Poprawka

5. Sankcje W przypadku niezachowania poufności przewodniczący komisji, po konsultacji z wiceprzewodniczącymi, podejmuje umotywowaną decyzję o zastosowaniu jednej z następujących sankcji: nagany, wykluczenia z komisji na krótszy lub dłuższy okres lub definitywnego wykluczenia.

5. Sankcje: W przypadku niezachowania poufności przewodniczący komisji postępuje zgodnie z art. 9, ust. 2, art. 152, 153 i 154.

Poseł, wobec którego zastosowano sankcję może wnieść odwołanie, które nie ma charakteru suspensywnego. Odwołanie to jest rozpatrywane wspólnie przez Konferencję Przewodniczących Parlamentu Europejskiego oraz przez prezydium danej komisji. Podjęta większością głosów decyzja jest ostateczna.

 

Jeżeli zostanie udowodnione, że urzędnik naruszył zasadę poufności, stosuje się sankcje przewidziane w regulaminie pracowniczym. B.

 

(1)

Teksty przyjęte, P7_TA(....)....


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

4.10.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Enrique Guerrero Salom, Alexandra Thein

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Maria Da Graça Carvalho, José Manuel Fernandes, Nuno Teixeira

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności