RAPORT privind adaptarea Regulamentului de procedură al Parlamentului la acordul-cadru revizuit referitor la relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană

7.10.2010 - (2010/2127(REG))

Comisia pentru afaceri constituționale
Raportor: Paulo Rangel


Procedură : 2010/2127(REG)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0278/2010

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind adaptarea Regulamentului de procedură al Parlamentului la acordul-cadru revizuit referitor la relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană

(2010/2127(REG))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolele 127, 211 și 212 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere decizia sa din ...privind revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisie[1]–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0278/2010),

1.  hotărăște să aducă Regulamentului său de procedură modificările de mai jos;

2.  relevă că amendamentele vor intra în vigoare în prima zi după intrarea în vigoare a acordului-cadru revizuit;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului și Comisiei.

Amendamentul  1

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 9 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

(2) Comportamentul deputaților este caracterizat de respect reciproc, se bazează pe valorile și principiile definite în textele fundamentale ale Uniunii Europene, păstrează demnitatea Parlamentului și nu trebuie să compromită buna desfășurare a lucrărilor parlamentare, nici liniștea în oricare dintre incintele Parlamentului.

(2) Comportamentul deputaților este caracterizat de respect reciproc, se bazează pe valorile și principiile definite în textele fundamentale ale Uniunii Europene, păstrează demnitatea Parlamentului și nu trebuie să compromită buna desfășurare a lucrărilor parlamentare, nici liniștea în oricare dintre incintele Parlamentului. Deputații respectă normele Parlamentului privind regimul aplicabil datelor confidențiale.

Nerespectarea acestor principii poate conduce la aplicarea măsurilor prevăzute la articolele 152, 153 și 154.

Nerespectarea acestor principii și norme poate conduce la aplicarea unor măsuri în conformitate cu articolele 152, 153 și 154.

(Amendamentul la articolul (9) alineatul (2), amendamentul la articolul 23 – alineatul (11a) nou și amendamentul la anexa VIII – partea A – alineatul (5) sunt conexe.)

Amendamentul  2

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 23 – alineatul 11a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(11a) Biroul stabilește norme privind regimul informațiilor confidențiale aplicabil de Parlament și organismele sale, precum și de către titularii de mandat și alți deputați, luând în considerare toate acordurile interinstituționale încheiate în materie. Respectivele norme urmează să fie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și anexate la prezentul Regulament de procedură.

 

(Prezenta dispoziție înlocuiește anexa VIII – partea A – alineatul (1) punctul (4) care, în cazul în care acest amendament va fi adoptat, urmează să fie eliminat.)

(Amendamentul la articolul (9) alineatul (2) și amendamentul la articolul 23 – alineatul (11a) nou sunt conexe.)

Amendamentul  3

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 35

Textul în vigoare

Amendamentul

Programul legislativ și de lucru al Comisiei

Programul de lucru al Comisiei

(1) Parlamentul alături de Comisie și Consiliu contribuie la definirea programării legislative a Uniunii Europene.

(1) Parlamentul alături de Comisie și Consiliu contribuie la definirea programării legislative a Uniunii Europene.

Parlamentul și Comisia cooperează la pregătirea programului legislativ și de lucru al Comisiei, pe baza calendarului și a modalităților convenite între cele două instituții și precizate în anexă.

Parlamentul și Comisia cooperează la pregătirea programului de lucru al Comisiei, care constituie contribuția Comisiei la programarea anuală și multianuală a Uniunii, pe baza calendarului și a modalităților convenite între cele două instituții și precizate în anexă.

(2) În situații de urgență sau neprevăzute, o instituție poate propune, din proprie inițiativă și în conformitate cu procedurile stabilite de tratate, adăugarea unei măsuri legislative la cele propuse în programul legislativ și de lucru anual.

(2) În situații de urgență sau neprevăzute, o instituție poate propune, din proprie inițiativă și în conformitate cu procedurile stabilite de tratate, adăugarea unei măsuri legislative la cele propuse în programul de lucru.

(3) Președintele transmite rezoluția adoptată de Parlament celorlalte instituții care participă la procedura legislativă a Uniunii Europene, precum și parlamentelor statelor membre.

(3) Președintele transmite rezoluția adoptată de Parlament celorlalte instituții care participă la procedura legislativă a Uniunii Europene, precum și parlamentelor statelor membre.

Președintele solicită Consiliului emiterea unui aviz privind programul legislativ și de lucru anual al Comisiei și rezoluția Parlamentului.

Președintele solicită Consiliului emiterea unui aviz privind programul de lucru al Comisiei și rezoluția Parlamentului.

(4) În cazul în care o instituție se află în imposibilitatea de a respecta calendarul stabilit, aceasta informează celelalte instituții în legătură cu motivele întârzierii și propune un nou calendar.

(4) În cazul în care o instituție se află în imposibilitatea de a respecta calendarul stabilit, aceasta informează celelalte instituții în legătură cu motivele întârzierii și propune un nou calendar.

Justificare

Programul legislativ și de lucru anual al Comisiei se înlocuiește cu programul de lucru. Punere de acord cu noile dispoziții de la punctul (53) din Acordul-cadru.

Amendamentul  4

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 43 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul în vigoare

Amendamentul

În cazul în care o propunere este prevăzută în programul legislativ anual, comisia competentă poate decide numirea unui raportor responsabil cu urmărirea elaborării acesteia.

În cazul în care o propunere este prevăzută în programul de lucru, comisia competentă poate decide numirea unui raportor responsabil cu urmărirea elaborării acesteia.

Justificare

Programul legislativ și de lucru anual al Comisiei se înlocuiește cu programul de lucru.

Amendamentul  5

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 44 – alineatul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

(3) Înainte de a se proceda la vot, comisia competentă întreabă Comisia dacă a luat poziție cu privire la inițiativă și, în cazul în care răspunsul este afirmativ, îi cere să o informeze în legătură cu poziția respectivă.

(3) Înainte de a se proceda la vot, comisia competentă întreabă Comisia dacă elaborează un aviz cu privire la inițiativă. În caz afirmativ, comisia nu își adoptă raportul înainte de a primi avizul Comisiei.

Justificare

Punere de acord cu noile dispoziții de la punctul (38) din Acordul-cadru.

Amendamentul  6

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 45 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

(2) După luarea deciziei privind procedura de urmat și în cazul în care articolul 46 nu se aplică, comisia desemnează dintre membrii titulari sau supleanți permanenți un raportor pentru propunerea de act legislativ, cu excepția cazului în care a făcut deja acest lucru, pe baza programului legislativ și de lucru anual convenit în conformitate cu articolul 35.

(2) După luarea deciziei privind procedura de urmat și în cazul în care articolul 46 nu se aplică, comisia desemnează dintre membrii titulari sau supleanți permanenți un raportor pentru propunerea de act legislativ, cu excepția cazului în care a făcut deja acest lucru, pe baza programului de lucru convenit în conformitate cu articolul 35.

Justificare

Programul legislativ și de lucru anual al Comisiei se înlocuiește cu programul de lucru.

Amendamentul  7

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 90 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

(1) În cazul în care se intenționează deschiderea negocierilor privind încheierea, reînnoirea sau modificarea unui acord internațional, care poate fi un acord într-un domeniu specific, cum ar fi chestiunile monetare sau comerțul, comisia competentă poate decide să redacteze un raport sau să monitorizeze în alt fel procedura și să informeze Conferința președinților de comisie cu privire la respectiva decizie. Atunci când este cazul, poate fi solicitat avizul altor comisii, în conformitate cu articolul 49 alineatul (1). După caz, se aplică articolul 188 alineatul (2), articolul 50 sau articolul 51.

(1) În cazul în care se intenționează deschiderea negocierilor privind încheierea, reînnoirea sau modificarea unui acord internațional, comisia competentă poate decide să redacteze un raport sau să monitorizeze în alt fel procedura și să informeze Conferința președinților de comisie cu privire la respectiva decizie. Atunci când este cazul, poate fi solicitat avizul altor comisii, în conformitate cu articolul 49 alineatul (1). După caz, se aplică articolul 188 alineatul (2), articolul 50 sau articolul 51.

Președinții și raportorii comisiei competente și, după caz, ai comisiilor asociate adoptă împreună măsuri adecvate pentru a garanta că Parlamentului i se furnizează informații complete de către Comisie, în mod confidențial, dacă este necesar, cu privire la recomandările sale privind mandatul de negociere, precum și informațiile menționate la alineatele (3) și (4).

Președinții și raportorii comisiei competente și ai comisiilor asociate adoptă împreună măsuri adecvate pentru a garanta că Parlamentului i se furnizează imediat și regulat informații complete, în mod confidențial, dacă este necesar, în toate stadiile de negociere și încheiere a acordurilor internaționale, inclusiv a proiectelor și textelor adoptate definitiv ale directivelor de negociere, precum și informațiile menționate la alineatul (3).

 

– de către Comisie, în conformitate cu obligațiile acesteia în temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și cu angajamentele sale în temeiul Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană, și

 

– de către Consiliu, în conformitate cu obligațiile acestuia în temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.

Justificare

Punere de acord cu noile dispoziții din Tratatul de la Lisabona și de la punctele 1 și 2 din anexa 3 la Acordul-cadru revizuit. Obligația de a furniza informații este aplicabilă atât în cazul Comisiei, cât și al Consiliului, deoarece directivele de negociere sunt adoptate de Consiliu.

Amendamentul  8

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 90 – alineatul 4

Textul în vigoare

Amendamentul

(4) Pe parcursul negocierilor, comisia competentă este informată periodic și complet de către Comisie și Consiliu, în mod confidențial, dacă este necesar, despre stadiul negocierilor.

eliminat

Amendamentul  9

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 91

Textul în vigoare

Amendamentul

În cazul în care Comisia și/sau Consiliul au obligația de a informa imediat și pe deplin Parlamentul, în conformitate cu articolul 218 alineatul (10) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, se face o declarație și se organizează o dezbatere în plen. Parlamentul poate formula recomandări în conformitate cu articolul 90 sau cu articolul 97.

În cazul în care Comisia, în conformitate cu obligațiile sale în temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și al Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană, informează Parlamentul și Consiliul cu privire la intenția sa de a propune aplicarea sau suspendarea provizorie a unui acord internațional, se face o declarație și se organizează o dezbatere în plen. Parlamentul poate formula recomandări în conformitate cu articolul 90 sau cu articolul 97.

 

Aceeași procedură este aplicabilă atunci când Comisia informează Parlamentul cu privire la o propunere referitoare la pozițiile ce urmează a fi adoptate în numele Uniunii în cadrul unui organism creat printr-un acord internațional.

Justificare

Punere de acord cu noile dispoziții de la punctele 7 și 8 din anexa 3 la Acordul-cadru revizuit.

Amendamentul  10

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 137 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

(1) Înainte de fiecare perioadă de sesiune, Conferința președinților întocmește proiectul de ordine de zi pe baza recomandărilor Conferinței președinților de comisie și ținând seama de programul legislativ și de lucru anual convenit, prevăzut la articolul 35.

(1) Înainte de fiecare perioadă de sesiune, Conferința președinților întocmește proiectul de ordine de zi pe baza recomandărilor Conferinței președinților de comisie și ținând seama de programul de lucru convenit, prevăzut la articolul 35.

Justificare

Programul legislativ și de lucru anual al Comisiei se înlocuiește cu programul de lucru.

Amendamentul  11

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 193 – alineatul 2 – interpretarea paragrafului 3a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Dispozițiile de la prezentul alineat se interpretează în conformitate cu alineatul (50) din Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană.

Amendamentul  12

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Anexa II – partea A – punctul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

3. Nu se admite o întrebare în cazul în care o întrebare identică sau echivalentă a fost deja prezentată și a primit un răspuns în cursul ultimelor trei luni, cu excepția cazului în care intervin elemente noi sau autorul acesteia vizează obținerea de informații suplimentare. În primul caz, se trimite autorului o copie a întrebării și a răspunsului.

3. Nu se admite o întrebare în cazul în care o întrebare identică sau echivalentă a fost deja prezentată și a primit un răspuns în cursul ultimelor trei luni, sau în măsura în care urmărește doar obținerea de informații cu privire la măsurile întreprinse în urma unei rezoluții specifice a Parlamentului, dacă Comisia a furnizat deja informații de acest tip într-o comunicare scrisă, cu excepția cazului în care intervin elemente noi sau autorul acesteia vizează obținerea de informații suplimentare. În primul caz, se trimite autorului o copie a întrebării și a răspunsului.

Justificare

Punere de acord cu noile dispoziții de la punctul (16) din Acordul-cadru revizuit.

Amendamentul  13

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Anexa III – punctul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

3. În cazul în care o întrebare identică sau similară a fost deja adresată și a primit un răspuns în cursul ultimelor șase luni, secretariatul trimite autorului o copie a întrebării precedente și a răspunsului. Noua întrebare nu este transmisă destinatarilor decât dacă autorul acesteia invocă elemente noi importante sau dacă dorește să obțină informații suplimentare.

3. În cazul în care o întrebare identică sau similară a fost deja adresată și a primit un răspuns în cursul ultimelor șase luni, sau în măsura în care o întrebare urmărește doar obținerea de informații cu privire la măsurile întreprinse în urma unei rezoluții specifice a Parlamentului, dacă Comisia a furnizat deja informații de acest tip într-o comunicare scrisă, secretariatul trimite autorului o copie a întrebării precedente și a răspunsului. Noua întrebare nu este transmisă destinatarilor decât dacă autorul acesteia invocă elemente noi importante sau dacă dorește să obțină informații suplimentare.

Justificare

Punere de acord cu noile dispoziții de la punctul (16) din Acordul-cadru revizuit.

Amendamentul  14

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Anexa VIII – partea A – punctul 5

Textul în vigoare

Amendamentul

5. Sancțiuni: în cazul unei încălcări, președintele comisiei, după consultarea vicepreședinților, hotărăște prin decizie motivată sancțiunile care se impun (mustrare, excludere temporară, prelungită sau definitivă din comisie).

5. Sancțiuni: în cazul unei încălcări, președintele comisiei acționează conform dispozițiilor de la articolul 9 alineatul (2) și de la articolele 152, 153 și 154.

Deputatul în cauză se poate opune acestei decizii printr-o cale de atac nesuspensivă. Calea de atac este examinată de Conferința președinților din Parlamentul European împreună cu biroul comisiei în cauză. Decizia se adoptă cu majoritate de voturi și este definitivă.

 

În cazul în care există dovada că un funcționar nu a respectat secretul, se aplică sancțiunile prevăzute de Statutul funcționarilor.

 

  • [1]  Texte adoptate, P7_TA(...)…

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

4.10.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Membri supleanți prezenți la votul final

Enrique Guerrero Salom, Alexandra Thein

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Maria Da Graça Carvalho, José Manuel Fernandes, Nuno Teixeira