SPRÁVA o prispôsobení rokovacieho poriadku Parlamentu revidovanej rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou

7.10.2010 - (2010/2127(REG))

Výbor pre ústavné veci
Spravodajca: Paulo Rangel


Postup : 2010/2127(REG)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0278/2010

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o prispôsobení rokovacieho poriadku Parlamentu revidovanej rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou

(2010/2127(REG))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na články 127, 211 a 212 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na svoje rozhodnutie z ... o revízii rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou[1],

–   so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7‑0278/2010),

1.  sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedených zmien;

2.  upozorňuje, že tieto zmeny nadobúdajú účinnosť v prvý deň po nadobudnutí platnosti revidovanej rámcovej dohody;

3.  poveruje svojho pre predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii pre informáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 9 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Správanie poslancov je založené na vzájomnej úcte, hodnotách a princípoch ustanovených v základných zmluvách Európskej únie, rešpektuje dôstojnosť Parlamentu a nenarúša riadny priebeh parlamentnej činnosti ani pokojnú atmosféru vo všetkých priestoroch Parlamentu.

2. Správanie poslancov je založené na vzájomnej úcte, hodnotách a princípoch ustanovených v základných zmluvách Európskej únie, rešpektuje dôstojnosť Parlamentu a nenarúša riadny priebeh parlamentnej činnosti ani pokojnú atmosféru vo všetkých priestoroch Parlamentu. Poslanci dodržiavajú pravidlá Parlamentu o zaobchádzaní s dôvernými informáciami.

Nedodržiavanie týchto pravidiel môže viesť k použitiu opatrení uvedených v článkoch 152, 153 a 154.

Nedodržiavanie týchto noriem a pravidiel môže viesť k použitiu opatrení v súlade s článkami 152, 153 a 154.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh (ďalej len PDN) k článku 9 ods. 2, PDN k článku 23 ods. 11a (nový) a PDN k prílohe VIII časť A ods. 5 spolu súvisia.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 23 – odsek 11a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

11a. Predsedníctvo ustanoví pravidlá zaobchádzania Parlamentu a jeho orgánov, funkcionárov a ostatných poslancov s dôvernými informáciami, pričom zohľadní všetky medziinštitucionálne dohody uzatvorené v tejto oblasti. Tieto pravidlá sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie a uvedú sa v prílohe k tomuto rokovaciemu poriadku.

 

(Toto ustanovenie nahrádza prílohu VIII časť A ods. 1 pododsek 4, ktorý sa v prípade prijatia tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu vypustí.)

(PDN k článku 9 ods. 2 a PDN k článku 23 ods. 11a (nový) spolu súvisia.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 35

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Legislatívny a pracovný program Komisie

Pracovný program Komisie

1. Parlament spoločne s Komisiou a Radou stanovujú legislatívny plán Európskej únie.

1. Parlament spoločne s Komisiou a Radou stanovujú legislatívny plán Európskej únie.

Parlament a Komisia spolupracujú pri príprave legislatívneho a pracovného programu Komisie v súlade s časovým rozvrhom a opatreniami, na ktorých sa dohodli, a ktoré sú uvedené v prílohe rokovacieho poriadku.

Parlament a Komisia spolupracujú pri príprave pracovného programu Komisie, ktorým Komisia prispieva k ročnému a viacročnému plánovaniu Únie, a to v súlade s časovým rozvrhom a opatreniami, na ktorých sa dohodli a ktoré sú uvedené v prílohe rokovacieho poriadku.

2. V prípade naliehavých a nepredvídaných okolností môže ktorákoľvek inštitúcia z vlastného podnetu a v súlade s postupmi stanovenými v zmluvách navrhnúť doplnenie ročného legislatívneho a pracovného programu o ďalšie legislatívne opatrenie.

2. V prípade naliehavých a nepredvídaných okolností môže ktorákoľvek inštitúcia z vlastného podnetu a v súlade s postupmi stanovenými v zmluvách navrhnúť doplnenie pracovného programu o ďalšie legislatívne opatrenie.

3. Predseda postúpi uznesenie prijaté Parlamentom ostatným inštitúciám, ktoré sa zúčastňujú na legislatívnom procese Európskej únie, a parlamentom členských štátov.

3. Predseda postúpi uznesenie prijaté Parlamentom ostatným inštitúciám, ktoré sa zúčastňujú na legislatívnom procese Európskej únie, a parlamentom členských štátov.

Predseda požiada Radu o stanovisko k ročnému legislatívnemu a pracovnému programu Komisie, ako aj k uzneseniu Parlamentu.

Predseda požiada Radu o stanovisko k pracovnému programu Komisie, ako aj k uzneseniu Parlamentu.

4. Ak niektorá inštitúcia nie je schopná dodržať stanovený časový rozvrh, oznámi ostatným inštitúciám dôvod omeškania a navrhne nový časový rozvrh.

4. Ak niektorá inštitúcia nie je schopná dodržať stanovený časový rozvrh, oznámi ostatným inštitúciám dôvod omeškania a navrhne nový časový rozvrh.

Odôvodnenie

Ročný legislatívny a pracovný program Komisie sa nahrádza pracovným programom. Prispôsobenie novým ustanoveniam bodu 53 revidovanej rámcovej dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 43 – odsek 1 – pododsek 3

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak je návrh uvedený v ročnom legislatívnom programe, môže gestorský výbor rozhodnúť, že určí spravodajcu, ktorý bude sledovať prípravu návrhu.

Ak je návrh uvedený v pracovnom programe, môže gestorský výbor rozhodnúť, že určí spravodajcu, ktorý bude sledovať prípravu návrhu.

Odôvodnenie

Ročný legislatívny a pracovný program Komisie sa nahrádza pracovným programom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 44 – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Skôr ako gestorský výbor pristúpi k hlasovaniu, požiada Komisiu o vyjadrenie, či pripravila stanovisko k iniciatíve. Ak áno, požiada ju, aby výboru svoje stanovisko predstavila.

3. Skôr ako gestorský výbor pristúpi k hlasovaniu, požiada Komisiu o vyjadrenie, či pripravuje stanovisko k iniciatíve. Ak áno, výbor neprijme svoju správu, kým nedostane stanovisko Komisie.

Odôvodnenie

Prispôsobenie novým ustanoveniam bodu 38 revidovanej rámcovej dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 45 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Podľa rozhodnutia o ďalšom postupe a v prípade, že sa nepoužije článok 46, výbor vymenuje spomedzi svojich členov alebo stálych náhradníkov spravodajcu pre návrh legislatívneho aktu, ak tak už neurobil na základe ročného legislatívneho a pracovného programu prijatého podľa článku 35.

2. Podľa rozhodnutia o ďalšom postupe a v prípade, že sa nepoužije článok 46, výbor vymenuje spomedzi svojich členov alebo stálych náhradníkov spravodajcu pre návrh legislatívneho aktu, ak tak už neurobil na základe pracovného programu prijatého podľa článku 35.

Odôvodnenie

Ročný legislatívny a pracovný program Komisie sa nahrádza pracovným programom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 90 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pred začiatkom rokovaní o uzavretí, obnovení alebo zmene medzinárodnej dohody, vrátane dohôd v špecifických oblastiach, ako sú menové záležitosti alebo obchod, gestorský výbor môže rozhodnúť o vypracovaní správy alebo iným spôsobom monitorovať postup a o tomto rozhodnutí informuje Konferenciu predsedov výborov. Ak je to potrebné, iné výbory môžu byť požiadané o stanovisko v súlade s článkom 49 ods. 1. V prípade potreby sa použije článok 188 ods. 2, článok 50 alebo 51.

1. Pred začiatkom rokovaní o uzavretí, obnovení alebo zmene medzinárodnej dohody gestorský výbor môže rozhodnúť o vypracovaní správy alebo iným spôsobom monitorovať postup a o tomto rozhodnutí informuje Konferenciu predsedov výborov. Ak je to potrebné, iné výbory môžu byť požiadané o stanovisko v súlade s článkom 49 ods. 1. V prípade potreby sa použije článok 188 ods. 2, článok 50 alebo 51.

Predsedovia a spravodajcovia gestorského výboru a v prípade potreby pridružených výborov spoločne prijmú náležité kroky s cieľom zabezpečiť, aby Komisia poskytla Parlamentu v plnom rozsahu, a ak je to potrebné dôverne, informácie o odporúčaniach týkajúcich sa mandátu na rokovanie, ako aj informácie uvedené v odsekoch 3 a 4.

Predsedovia a spravodajcovia gestorského výboru a v prípade potreby pridružených výborov spoločne prijmú náležité kroky s cieľom zabezpečiť, aby Parlament dostával bezodkladne, pravidelne a v plnom rozsahu, a ak je to potrebné dôverne, informácie v každom štádiu rokovaní a uzatváraní medzinárodných dohôd vrátane návrhov a definitívne prijatých textov smerníc, o ktorých sa rokuje, ako aj informácie uvedené v odseku 3:

 

– od Komisie v súlade s jej povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o fungovaní Európskej únie a jej záväzkami vyplývajúcimi z rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiu a

 

– od Rady v súlade s jej povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Odôvodnenie

Prispôsobenie novým ustanoveniam Lisabonskej zmluvy a prílohy 3 ods. 1 a 2 rámcovej revidovanej dohody. Povinnosť informovať platí rovnako pre Komisiu a Radu, pretože smernice, o ktorých sa rokuje, prijíma Rada.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 90 – odsek 4

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Počas rokovaní Komisia a Rada pravidelne a dôsledne informujú gestorský výbor o pokroku v rokovaniach, v prípade potreby na dôvernej úrovni.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 91

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak je Komisia a/alebo Rada povinná bezodkladne a v plnom rozsahu informovať Parlament v súlade s článkom 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, urobí tak formou vyhlásenia v pléne, po ktorom nasleduje rozprava. Parlament môže vydať odporúčania v súlade s článkom 90 alebo 97.

Ak Komisia v súlade so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o fungovaní Európskej únie a rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou informuje Parlament a Radu o svojom zámere navrhnúť predbežné uplatňovanie alebo prerušenie uplatňovania medzinárodnej dohody, urobí tak formou vyhlásenia v pléne, po ktorom nasleduje rozprava. Parlament môže vydať odporúčania v súlade s článkom 90 alebo 97.

 

Rovnaký postup sa uplatňuje, keď Komisia informuje Parlament o návrhu týkajúcom sa pozície, ktorá má byť prijatá v mene Únie v orgáne ustanovenom medzinárodnou dohodou.

Odôvodnenie

Prispôsobenie novým ustanoveniam prílohy 3 ods. 7 a 8 revidovanej rámcovej dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 137 – odsek 1 – pododsek 1

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pred každou schôdzou vypracuje Konferencia predsedov návrh programu na základe odporúčaní Konferencie predsedov výborov a s ohľadom na schválený ročný legislatívny a pracovný program podľa článku 35.

1. Pred každou schôdzou vypracuje Konferencia predsedov návrh programu na základe odporúčaní Konferencie predsedov výborov a s ohľadom na schválený pracovný program podľa článku 35.

Odôvodnenie

Ročný legislatívny a pracovný program Komisie sa nahrádza pracovným programom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 193 – odsek 2 – vysvetľujúci pododsek 3a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Ustanovenia tohto odseku sa vykladajú v súlade s odsekom 50 rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Príloha II – časť A – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Otázka je neprípustná, ak bola rovnaká alebo podobná otázka položená a zodpovedaná v priebehu predchádzajúcich troch mesiacov a v danej veci nenastali nové skutočnosti alebo autor otázky nezisťuje ďalšie informácie. V prvom prípade sa autorovi otázky poskytne kópia otázky a odpovede.

3. Otázka je neprípustná, ak bola rovnaká alebo podobná otázka položená a zodpovedaná v priebehu predchádzajúcich troch mesiacov, alebo vtedy, ak je jej cieľom iba získanie takých informácií o opatreniach nasledujúcich po prijatí osobitného uznesenia Parlamentu, ktoré Komisia už poskytla v písomnom nadväzujúcom oznámení, ak v danej veci nenastali nové skutočnosti alebo autor otázky nezisťuje ďalšie informácie, V prvom prípade sa autorovi otázky poskytne kópia otázky a odpovede.

Odôvodnenie

Prispôsobenie novým ustanoveniam bodu 16 revidovanej rámcovej dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Príloha III – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak bola počas predchádzajúcich šiestich mesiacov položená a zodpovedaná rovnaká alebo podobná otázka, sekretariát poskytne kópiu predchádzajúcej otázky a odpovede autorovi. Nová otázka sa adresátom nepostúpi, ak sa autor neodvoláva na nové významné skutočnosti alebo nepožaduje ďalšie informácie.

3. Ak bola počas predchádzajúcich šiestich mesiacov položená a zodpovedaná rovnaká alebo podobná otázka, alebo ak je cieľom otázky iba získanie takých informácií o opatreniach nasledujúcich po prijatí osobitného uznesenia Parlamentu, ktoré Komisia už poskytla v písomnom nadväzujúcom oznámení, sekretariát poskytne kópiu predchádzajúcej otázky a odpovede autorovi. Nová otázka sa adresátom nepostúpi, ak sa autor neodvoláva na nové významné skutočnosti alebo nepožaduje ďalšie informácie.

Odôvodnenie

Prispôsobenie novým ustanoveniam bodu 16 revidovanej rámcovej dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Príloha VIII – časť A – odsek 5

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Sankcie: V prípadoch porušení rozhodne predseda výboru po porade s podpredsedami o použití sankcií (pokarhanie alebo krátkodobé, dlhodobé či trvalé vylúčenie z výboru) a svoje rozhodnutie odôvodní.

5. Sankcie: V prípadoch porušení predseda výboru postupuje v súlade s článkami 9 ods. 2, 152, 153 a 154.

Príslušný člen môže podať proti tomuto rozhodnutiu odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok. Toto odvolanie posúdia spoločne Konferencia predsedov Európskeho parlamentu a predsedníctvo príslušného výboru. Ich väčšinové rozhodnutie je konečné.

 

Ak sa dokáže, že niektorý úradník porušil zásadu mlčanlivosti, použitia sa sankcie stanovené v služobnom poriadku. B.

 

  • [1]  Prijaté texty, P7_TA(....)....

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

4.10.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Guerrero Salom, Alexandra Thein

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Maria Da Graça Carvalho, José Manuel Fernandes, Nuno Teixeira