POROČILO o prilagoditvi poslovnika Parlamenta na revidirani okvirni sporazum o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo

  7.10.2010 - (2010/2127(REG))

  Odbor za ustavne zadeve
  Poročevalec: Paulo Rangel


  Postopek : 2010/2127(REG)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A7-0278/2010

  PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o prilagoditvi poslovnika Parlamenta na revidirani okvirni sporazum o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo

  (2010/2127(REG))

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju členov 127, 211 in 212 svojega poslovnika,

  –   ob upoštevanju svojega sklepa z dne ... o reviziji okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo[1],

  –   ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7‑0278/2010),

  1.  se odloči spremeniti svoj poslovnik, kot sledi;

  2.  opozarja, da bodo predlogi sprememb začeli veljati prvi dan po začetku veljavnosti revidiranega okvirnega sporazuma;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

  Predlog spremembe  1

  Poslovnik Evropskega parlamenta

  Člen 9 – odstavek 2

  Sedanje besedilo

  Predlog spremembe

  2. Ravnanje poslancev izhaja iz medsebojnega spoštovanja, temelji na vrednotah in načelih, določenih v temeljnih besedilih Evropske unije, ohranja dostojanstvo Parlamenta in ne sme ogroziti poteka parlamentarnega dela kakor tudi ne miru v vseh parlamentarnih stavbah.

  2. Ravnanje poslancev izhaja iz medsebojnega spoštovanja, temelji na vrednotah in načelih, določenih v temeljnih besedilih Evropske unije, ohranja dostojanstvo Parlamenta in ne sme ogroziti poteka parlamentarnega dela kakor tudi ne miru v vseh parlamentarnih stavbah. Poslanci ravnajo v skladu s pravili Parlamenta o ravnanju z zaupnimi podatki.

  Nespoštovanje teh elementov lahko pripelje do uporabe ukrepov, predvidenih v členih 152, 153 in 154.

  Nespoštovanje teh elementov in pravil lahko pripelje do uporabe ukrepov v skladu s členi 152, 153 in 154.

  Sprememba člena 9 – odstavek 2, sprememba člena 23 – odstavek 11 a (novo) in sprememba Priloge VIII – del A – odstavek 5 so povezane.

  Predlog spremembe  2

  Poslovnik Evropskega parlamenta

  Člen 23 – odstavek 11 a (novo)

  Sedanje besedilo

  Predlog spremembe

   

  11a. Predsedstvo določi pravila o obravnavanju zaupnih informacij v Parlamentu in njegovih telesih, s strani nosilcev funkcij in drugih članov, pri čemer upošteva vse medinstitucionalne dogovore, ki so bili sprejeti o tej zadevi. Ta pravila se objavijo v Uradnem listu Evropske unije in se priložijo temu poslovniku.

   

  (Določba nadomešča Prilogo VIII – del A – odstavek 1 – pododstavek 4, ki bo črtan, če bo predlog spremembe sprejet)

  (Sprememba člena 9 – odstavek 2 in sprememba člena 23 – odstavek 11 a (novo) sta povezani.

  Predlog spremembe  3

  Poslovnik Evropskega parlamenta

  Člen 33

  Sedanje besedilo

  Predlog spremembe

  Zakonodajni in delovni program Komisije

  Delovni program Komisije

  1. Parlament sodeluje s Komisijo in Svetom pri določitvi zakonodajnega programa Evropske unije.

  1. Parlament sodeluje s Komisijo in Svetom pri določitvi zakonodajnega programa Evropske unije.

  Parlament in Komisija sodelujeta pri pripravljanju zakonodajnega in delovnega programa Komisije v skladu s časovnim razporedom in ureditvijo, o katerih se ti instituciji dogovorita in ki sta priložena temu poslovniku.

  Parlament in Komisija sodelujeta pri pripravljanju delovnega programa Komisije – ki je prispevek Komisije k letnemu in večletnemu načrtovanju Unije v skladu s časovnim razporedom in ureditvijo, o katerih se ti instituciji dogovorita in ki sta priložena temu poslovniku

  2. V nujnih in nepredvidenih primerih lahko institucija na lastno pobudo in v skladu s postopki, določenimi v Pogodbah, predlaga, da se zakonodajnim ukrepom, predlaganim v letnem zakonodajnem in delovnem programu, doda ukrep.

  2. V nujnih in nepredvidenih primerih lahko institucija na lastno pobudo in v skladu s postopki, določenimi v Pogodbah, predlaga, da se zakonodajnim ukrepom, predlaganim v delovnem programu, doda ukrep.

  3. Predsednik resolucijo, ki jo je sprejel Parlament, posreduje vsem ostalim institucijam, ki sodelujejo v zakonodajnem postopku Evropske unije, in parlamentom držav članic.

  3. Predsednik resolucijo, ki jo je sprejel Parlament, posreduje vsem ostalim institucijam, ki sodelujejo v zakonodajnem postopku Evropske unije, in parlamentom držav članic.

  Predsednik prosi Svet za mnenje o letnem zakonodajnem programu Komisije in resoluciji Parlamenta.

  Predsednik prosi Svet za mnenje o delovnem programu Komisije in resoluciji Parlamenta.

  4. Kadar se institucija ne more držati določenega časovnega razporeda, drugim institucijam sporoči razloge za zamudo in predlaga nov časovni razpored.

  4. Kadar se institucija ne more držati določenega časovnega razporeda, drugim institucijam sporoči razloge za zamudo in predlaga nov časovni razpored.

  Obrazložitev

  Zapis letni zakonodajni program Komisije se nadomesti z zapisom delovni program Komisije. Prilagoditev novim določbam točke53 revidiranega okvirnega sporazuma.

  Predlog spremembe  4

  Poslovnik Evropskega parlamenta

  Člen 43 – odstavek 1 – pododstavek 3

  Sedanje besedilo

  Predlog spremembe

  Kadar je predlog naveden v letnem zakonodajnem programu, lahko pristojni odbor sklene, da bo imenoval poročevalca za spremljanje pripravljalne faze predloga.

  Kadar je predlog naveden v delovnem programu, lahko pristojni odbor sklene, da bo imenoval poročevalca za spremljanje pripravljalne faze predloga.

  Obrazložitev

  Zapis letni zakonodajni program Komisije se nadomesti z zapisom delovni program Komisije.

  Predlog spremembe  5

  Poslovnik Evropskega parlamenta

  Člen 44 – odstavek 3

  Sedanje besedilo

  Predlog spremembe

  3. Preden pristojni odbor glasuje, vpraša Komisijo, če je pripravila stališče o pobudi, in če je temu tako, od nje zahteva, da svoje stališče predstavi odboru.

  3. Preden pristojni odbor glasuje, vpraša Komisijo, če pripravlja mnenje o pobudi. Če je odgovor pritrdilen, odbor ne sprejme poročila pred prejetjem mnenja Komisije.

  Obrazložitev

  Prilagoditev novim določbam točke38 revidiranega okvirnega sporazuma.

  Predlog spremembe  6

  Poslovnik Evropskega parlamenta

  Člen 45 – odstavek 2

  Sedanje besedilo

  Predlog spremembe

  2. Po sklepu o postopku, ki se bo uporabil, če se ne uporabi člen 46, odbor izmed svojih članov ali stalnih namestnikov imenuje poročevalca za predlog zakonodajnega akta, če tega ni že storil na podlagi letnega zakonodajnega programa, dogovorjenega v skladu s členom 35.

  2. Po sklepu o postopku, ki se bo uporabil, če se ne uporabi člen 46, odbor izmed svojih članov ali stalnih namestnikov imenuje poročevalca za predlog zakonodajnega akta, če tega ni že storil na podlagi delovnega programa, dogovorjenega v skladu s členom 35.

  Obrazložitev

  Zapis letni zakonodajni program Komisije se nadomesti z zapisom delovni program Komisije.

  Predlog spremembe  7

  Poslovnik Evropskega parlamenta

  Člen 90 – odstavek 1

  Sedanje besedilo

  Predlog spremembe

  1. Kadar se načrtuje začetek pogajanj za sklenitev, obnovo ali spremembo mednarodnega sporazuma, vključno s sporazumi na posebnih področjih, na primer pri monetarnih zadevah ali trgovini, se pristojni odbor lahko odloči, da bo pripravil poročilo ali drugače spremljal postopek, in o svoji odločitvi obvesti konferenco predsednikov odborov. Po potrebi se druge odbore lahko zaprosi za mnenje v skladu s členom 49(1). Če ustreza, se uporabljajo členi 188(2), 50 in 51.

  1. Kadar se načrtuje začetek pogajanj za sklenitev, obnovo ali spremembo mednarodnega sporazuma, se pristojni odbor lahko odloči, da bo pripravil poročilo ali drugače spremljal postopek, in o svoji odločitvi obvesti konferenco predsednikov odborov. Po potrebi se druge odbore lahko zaprosi za mnenje v skladu s členom 49(1). Če ustreza, se uporabljajo členi 188(2), 50 in 51.

  Predsedniki in poročevalci pristojnega odbora oziroma pridruženih odborov skupaj sprejmejo ustrezne ukrepe, da zagotovijo, da Komisija predloži Parlamentu vse informacije o priporočilih za pogajalski mandat, po potrebi zaupno, pa tudi informacije iz odstavkov 3 in 4.

  Predsedniki in poročevalci pristojnega odbora oziroma pridruženih odborov skupaj sprejmejo ustrezne ukrepe, da zagotovijo, da se Parlamentu predložijo takojšnje, redne in popolne informacije, po potrebi zaupno, na vseh stopnjah pogajanj o mednarodnih sporazumih in njihovih sklepanj, vključno z osnutkom in končnim sprejetim besedilom pogajalskih direktiv, pa tudi informacije iz odstavka 3

   

  – s strani Komisije v skladu z njenimi obveznostmi po Pogodbi o delovanju Evropske unije in zavezami po okvirnem sporazumu o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo ter

   

  – s strani Sveta v skladu z njegovimi obveznostmi po Pogodbi o delovanju Evropske unije.

  Obrazložitev

  Prilagoditev novim določbam Lizbonske pogodbe ter točkam 1 in 2 Priloge 3 revidiranega okvirnega sporazuma. Obveznost obveščanja velja tako za Komisijo kot za Svet, saj Svet sprejme pogajalske smernice.

  Predlog spremembe  8

  Poslovnik Evropskega parlamenta

  Člen 90 – odstavek 4

  Sedanje besedilo

  Predlog spremembe

  4. Med pogajanji Komisija in Svet redno in temeljito obveščata pristojni odbor o napredku pri pogajanjih, po potrebi zaupno.

  črtano

  Predlog spremembe  9

  Poslovnik Evropskega parlamenta

  Člen 91

  Sedanje besedilo

  Predlog spremembe

  Kadar sta Komisija in/ali Svet zavezana k takojšnjemu in celovitemu obveščanju Parlamenta v skladu s členom 218(10) Pogodbe o delovanju Evropske unije, se na plenarnem zasedanju da izjava, ki ji sledi razprava. Parlament lahko izda priporočila v skladu s členom 90 ali 97 tega poslovnika.

  Kadar Komisija v skladu s svojimi obveznostmi iz Pogodbe o delovanju Evropske unije in okvirnega sporazuma obvesti Parlament in Svet o svojem namenu, da predlaga začasno uporabo ali odložitev izvajanja mednarodnega sporazuma, se na plenarnem zasedanju da izjava, ki ji sledi razprava. Parlament lahko izda priporočila v skladu s členom 90 ali 97 tega poslovnika.

   

  Enak postopek se uporabi, ko Komisija obvesti Parlament o predlogu v zvezi s stališči, ki naj se v imenu Unije zagovarjajo v telesu, ustanovljenem z mednarodnim sporazumom.

  Obrazložitev

  Prilagoditev novim določbam priloge 3, odstavkov 7 in 8 revidiranega okvirnega sporazuma.

  Predlog spremembe  10

  Poslovnik Evropskega parlamenta

  Člen 137 – odstavek 1 – pododstavek 1

  Sedanje besedilo

  Predlog spremembe

  1. Pred vsakim delnim zasedanjem konferenca predsednikov pripravi osnutek dnevnega reda na podlagi priporočil konference predsednikov odborov in ob upoštevanju dogovorjenega letnega zakonodajnega in delovnega programa iz člena 35.

  1. Pred vsakim delnim zasedanjem konferenca predsednikov pripravi osnutek dnevnega reda na podlagi priporočil konference predsednikov odborov in ob upoštevanju dogovorjenega delovnega programa iz člena 35.

  Obrazložitev

  Zapis letni zakonodajni program Komisije se nadomesti z zapisom delovni program Komisije.

  Predlog spremembe  11

  Poslovnik Evropskega parlamenta

  Člen 193 – odstavek 2 – razlaga pododstavka 3a (novo)

  Sedanje besedilo

  Predlog spremembe

   

  Določbe tega odstavka se razlagajo v skladu z odstavkom 50 okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo.

  Predlog spremembe  12

  Poslovnik Evropskega parlamenta

  Priloga II – del A – odstavek 3

  Sedanje besedilo

  Predlog spremembe

  3. Vprašanje ni dopustno, če je bilo enako ali podobno vprašanje v preteklih treh mesecih že postavljeno in je bilo nanj odgovorjeno, razen če je prišlo do novih sprememb ali če spraševalec prosi za nadaljnje informacije. V prvem primeru se spraševalcu izroči kopija vprašanja in odgovora.

  3. Vprašanje ni dopustno, če je bilo enako ali podobno vprašanje v preteklih treh mesecih že postavljeno in je bilo nanj odgovorjeno, ali v primeru, da zahteva le take informacije o nadaljnjih ukrepih po določeni resoluciji Parlamenta, ki jih je Komisija že dala v pisnem sporočilu o nadaljnjih ukrepih, razen če je prišlo do novih sprememb ali če spraševalec prosi za nadaljnje informacije. V prvem primeru se spraševalcu izroči kopija vprašanja in odgovora.

  Obrazložitev

  Prilagoditev novim določbam odstavka 16 revidiranega okvirnega sporazuma.

  Predlog spremembe  13

  Poslovnik Evropskega parlamenta

  Priloga III – odstavek 3

  Sedanje besedilo

  Predlog spremembe

  3. Če je bilo enako ali podobno vprašanje zastavljeno v predhodnih šestih mesecih in je nanj že prispel odgovor, sekretariat pošlje avtorju kopijo predhodnega vprašanja in odgovora. Ponovno vprašanje se pošlje naprej naslovnikom samo, če avtor v njem navaja nova pomembna dejstva ali želi dobiti dodatne informacije.

  3. Če je bilo enako ali podobno vprašanje zastavljeno v predhodnih šestih mesecih in je nanj že prispel odgovor, ali v primeru, da zahteva le take informacije o nadaljnjih ukrepih po določeni resoluciji Parlamenta, ki jih je Komisija že dala v pisnem sporočilu o nadaljnjih ukrepih, sekretariat pošlje avtorju kopijo predhodnega vprašanja in odgovora. Ponovno vprašanje se pošlje naprej naslovnikom samo, če avtor v njem navaja nova pomembna dejstva ali želi dobiti dodatne informacije.

  Obrazložitev

  Prilagoditev novim določbam odstavka 16 revidiranega okvirnega sporazuma.

  Predlog spremembe  14

  Poslovnik Evropskega parlamenta

  Priloga III – del A – odstavek 5

  Sedanje besedilo

  Predlog spremembe

  5. Sankcije: v primeru kršitve predsednik odbora po posvetovanju s podpredsedniki v obrazloženem sklepu izreče sankcije (graja, krajša, daljša ali trajna izključitev iz odbora).

  5. Sankcije: v primeru kršitve predsednik odbora ravna v skladu s členi 9(2), 152, 153 in 154.

  Zadevni član lahko zoper ta sklep vloži pritožbo, ki ne odloži izvršitve. Pritožbo skupaj obravnavata konferenca predsednikov Evropskega parlamenta in predsedstvo zadevnega odbora. Njuna večinska odločitev je dokončna.

   

  Če je bilo dokazano, da zaupnosti ni upošteval uradnik, se uporabljajo sankcije, predvidene v Kadrovskih predpisih.

   

  • [1]  Sprejeta besedila, P7_TA(...) .....

  IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

  Datum sprejetja

  4.10.2010

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Enrique Guerrero Salom, Alexandra Thein

  Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Inés Ayala Sender, Maria Da Graça Carvalho, José Manuel Fernandes, Nuno Teixeira