RAPPORT dwar ir-reviżjoni tal-ftehim ta' qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea

7.10.2010 - (2010/2118(ACI))

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
Rapporteur: Paulo Rangel

Proċedura : 2010/2118(ACI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A7-0279/2010

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-reviżjoni tal-ftehim ta' qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea

(2010/2118(ACI))

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 295 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tas-26 ta’ Mejju 2005 dwar ir-reviżjoni tal-ftehim ta’ qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni[1] u r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta’ Frar 2010 dwar Ftehim ta' Qafas rivedut bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni għall-perjodu leġiżlattiv li jmiss,

–   wara li kkunsidra d-deċiżjonijiet tal-Konferenza tal-Presidenti tal-26 ta' Novembru 2009 u tal-1 ta' Lulju 2010,

–   wara li kkunsidra l-abbozz ta’ ftehim ta' qafas rivedut dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea (minn hawn 'il quddiem “il-ftehim rivedut”),

–   wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu ta' … dwar l-adattament tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament għall-ftehim ta' qafas rivedut dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea[2],

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 25(3) u 127 u l-Anness VII, punt XVIII(4) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A7-0279/2010),

A. billi t-Trattati issa jipprovdu, għall-ewwel darba, bażi legali espliċita għall-ftehimiet interistituzzjonali,

B.  billi t-Trattat ta’ Lisbona jagħti setgħat ġodda lill-Parlament u lill-Kummissjoni u jipprovdi bilanċ interistituzzjonali ġdid li għandu jkun rifless fil-ftehim,

C. billi t-Trattat ta’ Lisbona japprofondixxi d-demokrazija fl-UE b’mod sinifikanti, ladarba jagħti liċ-ċittadini tal-Unjoni, prinċipalment permezz tal-Parlament, setgħa msaħħa ta’ skrutinju fuq il-Kummissjoni,

D. billi t-Trattat ta' Lisbona jpoġġi lill-Parlament fuq bażi ndaqs mal-Kunsill fil-proċedura leġiżlattiva ordinarja u fi kwestjonijiet baġitarji, u jsaħħaħ ir-rwol tal-Parlament fil-politika esterna tal-UE, inkluża l-Politika Estera u ta' Sigurta Komuni, skont id-dispożizzjonijiet relatati magħha,

E.  billi l-ftehim rivedut jirrifletti dawn l-iżviluppi, minkejja li jeħtieġlu ċerti kjarifiki li huma mfissra hawn taħt,

1.  Iqis il-ftehim rivedut bħala żvilupp pożittiv importanti għall-Parlament fil-kooperazzjoni tiegħu mal-Kummissjoni;

2.  Ifakkar fis-setgħat tradizzjonali mogħtija lill-parlamenti fid-dawl tad-duttrina tas-separazzjoni tas-setgħat, li, fir-rispett sħiħ tat-Trattat ta' Lisbona, se tkun sottostanti għall-kisbiet tal-ftehim rivedut: kompetenzi leġiżlattivi, skrutinju parlamentari fuq l-eżekuttiv (inkluża d-dimensjoni tar-relazzjonijiet internazzjonali), obbligi tal-għoti ta' informazzjoni u l-preżenza tal-eżekuttiv fil-Parlament;

3.  Jilqa’, b’mod partikolari, it-titjib li ġej inkluż fil-ftehim rivedut:

–    Proċedura u ppjanar tal-leġiżlazzjoni: kooperazzjoni reċiproka

(a)  id-dispożizzjonijiet riveduti dwar il-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni u l-programmazzjoni tal-UE, b’titjib fl-involviment tal-Parlament (il-punti 33, 36 u 53 u l-Anness 4),

(b)  ir-rieżami tal-proposti kollha pendenti fil-bidu tal-mandat ta' Kummissjoni ġdida fil-kariga, filwaqt li jitqiesu l-opinjonijiet espressi mill-Parlament (il-punt 39),

(c)  ir-rekwiżit, fl-oqsma fejn il-Parlament normalment ikun involut fil-proċess leġiżlattiv, li l-Kummissjoni għandha tuża l-liġi mhux vinkolanti (soft law) biss fil-każijiet debitament ġustifikati u wara li qabel tkun ikkonsultat lill-Parlament (il-punt 43),

(d)  l-impenn magħmul mill-Kummissjoni dwar l-adattament tal-acquis communautaire mill-aktar fis possibbli għar-reġim il-ġdid ta' atti ddelegati (il-punt 51),

(e)  l-impenn mill-Kummissjoni li tirrapporta dwar is-segwitu konkret għal kwalunkwe talba ta’ inizjattiva leġiżlattiva skont l-Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

–    Skrutinju Parlamentari

(f)   id-dispożizzjonijiet dettaljati dwar l-elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni u dwar din tal-aħħar bħala entità u l-kompożizzjoni tagħha, il-modifika u r-riallokazzjoni possibbli tal-kompiti fi ħdanha,

(g)  ir-regoli l-ġodda għall-parteċipazzjoni tal-Kummissarji f'kampanji elettorali (il-punt 4),

(h)  l-obbligu li l-Kummissjoni tfittex l-opinjoni tal-Parlament meta tkun biħsiebha tirrevedi l-Kodiċi ta' Kondotta tal-Kummissarji,

(i)   l-obbligu li l-persuni nominati għall-karigi ta’ diretturi eżekuttivi ta' aġenziji regolatorji jidhru quddiem il-kumitati parlamentari responsabbli għal seduta ta’ smigħ (il-punt 32),

–    Dimensjoni interistituzzjonali tar-relazzjonijiet internazzjonali tal-UE

(j)   id-dispożizzjonijiet dettaljati dwar ir-rwol imsaħħaħ tal-Parlament f’negozjati internazzjonali inkluż l-impenn mill-Kummissjoni li tgħaddi dokumenti kunfidenzjali li jkollhom x'jaqsmu ma' dawn in-negozjati, bl-applikazzjoni tal-proċeduri u s-salvagwardji xierqa (il-punti 23 sa 27 u l-Anness 3);

–    Obbligi tal-għoti ta' informazzjoni

(k)  ir-rikonoxximent mill-Kummissjoni tar-rwoli rispettivi mogħtija lill-Parlament u lill-Kunsill mit-Trattati, b'mod partikolari b'referenza għall-prinċipju bażiku ta’ trattament ugwali, speċjalment rigward l-aċċess għal-laqgħat u l-għoti ta' kontributi jew informazzjoni oħra, b'mod partikolari dwar kwestjonijiet leġiżlattivi u baġitarji (il-punt 9),

(l) l-istabbiliment ta’ djalogu regolari bejn il-President tal-Kummissjoni u l-President tal-Parlament dwar kwestjonijiet orizzontali ewlenin u proposti leġiżlattivi ewlenin bla ħsara għar-rwol tal-Konferenza tal-Presidenti jew għall-proċeduri baġitarji u leġislattivi statutarji (il-punt 11, inċiż 2),

(m) id-dispożizzjonijiet dettaljati dwar l-informazzjoni li għandha tingħata lill-Parlament dwar laqgħat tal-Kummissjoni ma' esperti nazzjonali u t-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u tal-leġiżlazzjoni mhux vinkolanti (soft law) tagħha (il-punt 15 u l-Anness 1),

(n)  il-modalitajiet ta’ kooperazzjoni fil-qasam tar-relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali (il-punt 18),

(o)  il-dispożizzjoni dettaljata dwar l-aċċess tal-Parlament għal informazzjoni kunfidenzjali, inklużi dokumenti klassifikati (l-Anness 2);

–    Il-preżenza tal-Kummissjoni fil-Parlament

(p)  l-impenn tal-Kummissjoni li tagħti prijorità lill-preżenza tagħha, jekk tintalab, fis-seduti tal-plenarja jew laqgħat ta' entitajiet oħra tal-Parlament (il-punt 45),

(q)  is-Siegħa tal-Mistoqsijiet il-ġdida mal-Membri kollha tal-Kummissjoni, skont il-mudell tas-Siegħa tal-Mistoqsijiet mal-President tal-Kummissjoni (il-punt 46),

(r)  titjib fil-ħinijiet disponibbli għall-interventi mill-kelliema, b’rispett tal-ħin indikattiv allokat,

(s)  l-istedina għal attendenza fil-laqgħa tal-Konferenza tal-Presdienti u l-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati (il-punt 11 inċiż 3);

4.  Jistieden lill-kumitat kompetenti tiegħu ifittex jikseb l-opinjoni tal-Kummissjoni meta l-Parlament iressaq reviżjoni tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu rigward ir-relazzjonijiet mal-Kummissjoni;

5.  Huwa tal-fehma li l-opinjoni li dwarha jiddisponi l-punt 8 tal-ftehim rivedut hija opinjoni li għandha tingħadda mill-President tal-Parlament, wara deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti; iqis li, qabel ma tieħu deċiżjoni bħal din, il-Konferenza tal-Presidenti għandha tfittex tikseb il-fehmiet tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati dwar il-Kodiċi ta' Kondotta tal-Kummissarji rivedut bi rbit mal-kunflitti tal-interess jew l-aġir etiku;

6.  Jinnota li fil-konferenzi internazzjonali kollha l-Kummissjoni lill-Membri tal-Parlament għandha tagħtihom status ta' osservaturi u tiffaċilitalhom l-attendenza fil-laqgħat kollha rilevanti, b'mod partikolari l-laqgħat ta' koordinament, meta l-Kummissjoni jeħtiġilha tinforma lill-Parlament dwar il-pożizzjoni tagħha fil-proċess tan-negozjati; jinnota li l-Kummissjoni tista' tirrifjuta li tagħti status ta' osservaturi lill-Membri tal-Parlament biss f'każijiet eċċezzjonali, abbażi ta' nuqqas ta' possibbiltajiet legali, tekniċi jew diplomatiċi, imma jqis li dawn il-kunċetti għandhom jitfissru minn qabel lill-Parlament u għandhom ikunu interpretati strettament ħafna mill-Kummissjoni;

7.  Jifhem li t-terminu “konferenzi internazzjonali”, imsemmi fil-punti 25 u 27 tal-ftehim rivedut, għandu jinftiehem li jkopri mhux biss ftehimiet multilaterali, iżda wkoll dawk bilaterali ta’ importanza politika partikolari (jiġifieri, dawk dwar kooperazzjoni politika sinfikanti, ftehimiet kummerċjali jew tas-sajd) li dwarhom il-kunsens tal-Parlament huwa meħtieġ fi kwalunkwe każ;

8.  Iqis li t-terminu “laqgħat ta’ korpi stabbiliti permezz ta’ ftehimiet internazzjonali multilaterali” fil-punt 26 tal-ftehim rivedut ikopri wkoll il-korpi stabbiliti permezz tal-ftehimiet bilaterali, sakemm il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dak il-punt jiġu sodisfatti;

9.  Jinnota li l-Artikolu 218(10) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jirrikjedi li l-Kummissjoni tinforma lill-Parlament minnufih u bis-sħiħ meta jkun biħsiebha tipproponi l-applikazzjoni proviżorja jew is-sospensjoni ta' ftehim internazzjonali, u li tqis il-fehmiet tal-Parlament qabel ma l-Kunsill jieħu d-deċiżjonijiet rilevanti;

10. Lill-Kummisjsoni jitlobha tagħti lill-Parlament l-informazzjoni kollha rigward in-negozjati ta' ftehimiet internazzjonal, inkluża "informazzjoni kunfidenzjali" fit-tifsira tal-punt 1.2.1 tal-Anness 2 tal-ftehim rivedut, skont l-arranġamenti dettaljati stipulati f'dak l-Anness; iqis li dan japplika wkoll għal dokumenti kunfidenzjali mill-Istati Membri jew minn pajjiżi terzi, soġġett għall-qbil tal-oriġinatur;

11. Jifhem li l-kunċett ta' leġiżlazzjoni mhux vinkolanti (soft law) fil-kuntest tal-ftehim rivedut għandha tinkludi rakkomandazzjonijiet, komunikazzjonijiet interpretattivi, ftehimiet volontarji u strumenti fakultattivi;

12. Japprova l-ftehim rivedut anness ma' din id-deċiżjoni;

13. Jiddeċiedi li jannessa l-ftehim rivedut mar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, filwaqt li jissostitwixxi l-Anness XIV tagħhom, biex jiffaċilita l-aċċess u jiżgura t-trasparenza;

14. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-Deċiżjoni u l-anness tagħha lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti tal-Istati Membri, bħala informazzjoni.

  • [1]  ĠU C 117 E, 18.5.2006, p. 123.
  • [2]  Testi adotatti, P7_TA(…)…

NOTA SPJEGATTIVA

Qabel it-Trattat ta' Lisbona u l-bażi legali ġdida tal-Artikolu 295 TFUE, it-Trattati ma kinux espliċitament jinkoraġġixxu lill-istituzzjonijiet tal-UE biex jikkonkludu ftehimiet interistituzzjonali. Il-ftehimiet interistituzzjonali ma jistgħux ibiddlu l-istipulazzjonijiet tad-dritt primarju; madankollu, ta’ sikwit jikkjarifikawhom. L-abbozz rivedut tal-ftehim ta’ qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament u l-Kummissjoni, li l-Konferenza tal-Presidenti għaddiet lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali bil-ħsieb li tkun approvat fis-seduta plenarja, hu l- ħames ftehim ta’ dan it-tip bejn iż-żewġ istituzzjonijiet, u jirrifletti strettament il-bilanċ istituzzjonali stabbilit bit-Trattat ta' Lisbona.

Il-ftehim il-ġdid jirrappreżenta titjib ċar u sinifikanti fir-relazzjonijiet mal-Kummissjoni. Bħall-ftehimiet kollha, it-test finali għandu tendenza li jkun kompromess bejn iż-żewġ partijiet; iżda dan il-kompromess finali jippreżenta ġudizzju bilanċjat u implimentazzjoni raġunata u koerenti tat-Trattat ta' Lisbona.

Meta wieħed iżomm f'moħħu l-pilastri ewlenin tal-arkitettura parlamentari msemmija fir-rapport – il-kompetenzi leġiżlattivi, l-iskrutinju parlamentari tal-eżekuttiv (inkluża d-dimensjoni tar-relazzjonijiet internazzjonali), id-doveri ta’ informazzjoni u l-preżenza eżekuttiva fil-Parlament –, ir-rimarki tan-nota spjegattivi għandhom ikunu ristretti għall-punti li mhumiex imsemmija fir-rapport.

Rigward il-proċedura leġiżlattiva u l-ippjanar, għandhom jiġu enfasizzati żewġ kwistjonijiet li mhumiex indirizzati speċifikament. L-ewwelnett, l-emendi dwar tfassil aħjar tal-liġijiet u t-tħabbira ta' reviżjoni tal-ftehim Interistituzzjonali dwar Leġiżlar Aħjar, li hi pożizzjoni politika sinifikanti ħafna. It-tieninett, ir-regoli ġodda dwar il-proċedura tal- evalwazzjoni tal-impatt imwettqa mill-Kummissjoni. Proċedura li għandha tkun trasparenti, tqis xenarji differenti, inkluża l-għażla li ma jsir xejn, u li għandha fil-prinċipju tiġi ppreżentata lill-kumitat parlamentari rilevanti matul il-perjodu ta' konsultazzjoni mal-parlamenti nazzjonali skond it-Trattat ta' Lisbona.

Dwar l-iskrutinju Parlamentari, l-aktar punti rilevanti huma esposti fir-rapport. Rigward id-dimensjoni interistituzzjonali tar-relazzjonijiet internazzjonali tal-UE, għandna niftakru li din il-kwestjoni saret l-aktar punt diffiċli tan-negozjati. L-għan tal-Parlament hu li jkun infurmat bis-sħiħ biex iservi l-għan li jiffaċilita l-kunsens tal-Parlament, li jagħti aktar prevedibbiltà għall-proċedura u li jevita li nuqqas ta' konklużjoni ta' ftehimiet internazzjonali meta l-negozjati jkunu diġà tlestew.

F'dak li għandu x'jaqsam mad-dmirijiet ta' informazzjoni, kwestjonijiet relatati ma’ informazzjoni kunfidenzjali u d-detenturi fil-kariga li jistgħu jitolbu l-informazzjoni ġew diskussi ħafna u fil-fond, u d-dettalji tekniċi dwar kif u meta għandha tingħata l-informazzjoni ħadu ammont sostanzjali ta' żmien. Il-kooperazzjoni bikrija mal-Parlament dwar kwalunkwe talbiet għal inizjattivi leġiżlattivi li joħorġu minn inizjattivi taċ-ċittadini saret miżura sinifikanti li tiżgura il-kollegament tal-Parlament maċ-ċittadini. Ir-regoli ġodda għall-monitoraġġ aħjar tat-traspożizzjoni u tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni huma XXX tal-kompetenzi parlamentari ġodda.

Rigward il-preżenza tal-Kummissjoni fil-Parlament, id-dispożizzjonijiet ewlenin huma spjegati fir-Rapport. Minkejja dan, għandu jiġi enfasizzat li dawn id-dispożizzjonijiet jikkonċernaw il-Kummissarji kollha, inkluż il-President u l-Viċi-President għar-Relazzjonijiet Esterni / ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà.

Skont l-aħħar punt tiegħu, dan il-ftehim ta’ qafas se jiġi rivedut fid-dawl tal-esperjenza prattika sal-aħħar tal-2011.

Nikkonkludi li l-ftehim ta’ qafas ġdid sottomess lill-Parlament għall-approvazzjoni jikkonsolida l-kisbiet tat-Trattat ta' Lisbona u jżid għadd ta’ dispożizzjonijiet, b’rispett sħiħ tat-Trattati, li jirrappreżentaw pass kbir ‘il quddiem fil-proċess tat-tisħiħ tar-relazzjonijiet politiċi bejn iż-żewġ istituzzjonijiet.

ANNESS: FTEHIM TA' QAFAS RIVEDUT BEJN IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUMMISSJONI EWROPEA

Il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea ▌(minn issa 'l quddiem "iż-żewġ Istituzzjonijiet"),

- wara li kkunsidraw it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), partikolarment l-Artikolu 295 tiegħu, u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (minn issa 'l quddiem it-Trattati"),

- wara li kkunsidraw il-Ftehimiet Inter-istituzzjonali u t-testi li jkopru r-relazzjonijiet bejn iż-żewġ istituzzjonijiet,

-         wara li kkunsidraw ir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament[1], u b'mod partikolari l-Artikoli 105, 106 u 127 tagħhom u l-Annessi VIII u XIV għalihom,

-          wara li kkunsidraw il-linji gwida politiċi maħruġin, u l-istqarrijiet rilevanti magħmulin, mill-President elett tal-Kummissjoni fil-15 ta' Settembru 2009 u d-9 ta' Frar 2010 kif ukoll l-istqarrijiet li għamel kull wieħed mill-kandidati Membri tal-Kummissjoni waqt is-seduti ta' smigħ tagħhom quddiem il-kumitati tal-Parlament Ewropew;

A.       billi t-Trattat ta' Lisbona jsaħħaħ il-leġittimità demokratika tal-proċess tat-teħid ta' deċiżjoni tal-Unjoni,

B.        billi ż-żewġ istituzzjonijiet jagħtu l-ikbar importanza lit-traspożizzjoni effettiva u l-implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni,

C.       billi dan il-Ftehim Qafas ma jaffettwax il-poteri u l-prerogattivi tal-Parlament, il-Kummissjoni jew istituzzjoni oħra jew korp tal-Unjoni, imma jfittex li jiżgura li dawk il-prerogattivi jiġu eżerċitati bl-iżjed mod effettiv u trasparenti possibbli,

D.       billi dan il-Ftehim Qafas għandu jkun interpretat b'konformità mal-qafas istituzzjonali hekk kif organizzat mit-Trattati,

E.       billi l-Kummissjoni tqis kif jistħoqq l-irwoli rispettivi mogħtija mit-Trattati lill-Parlament u lill-Kunsill, b'mod partikolari b'riferiment għall-prinċipju bażiku ta' trattament indaqs stipulat taħt il-punt 9,

F.       billi huwa xieraq li jiġi emendat il-Ftehim Qafas konkluż f'Mejju 2005[2] u għandu jinbidel bit-test li ġej,

jaqblu kif ġej:

I. KAMP TA' APPLIKAZZJONI

1.        Bil-għan li tiġi riflessa aħjar is-"sħubija speċjali" l-ġdida bejn il-Parlament u l-Kummissjoni, iż-żewġ Istituzzjonijiet jaqblu fuq il-miżuri li ġejjin biex isaħħu r-responsabbiltà u l-leġittimità politika tal-Kummissjoni, jestendu d-djalogu kostruttiv u jtejbu l-iskambju ta' tagħrif bejn iż-żewġ Istituzzjonijiet, kif ukoll itejbu l-kooperazzjoni fil-proċeduri u fl-ippjanar.

Jaqblu wkoll fuq dispożizzjonijiet speċifiċi:

         dwar laqgħat tal-Kummissjoni mal-esperti nazzjonali, kif inhu stipulat fl-Anness 1;

–         dwar il-preżentazzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali ▌lill-Parlament, kif inhu stipulat fl-Anness 2;

         dwar in-negozjati u l-konklużjoni ta' ftehimiet internazzjonali, kif inhu stipulat fl-Anness 3; u

–         dwar l-iskeda tal-Programm ▌ta' Ħidma tal-Kummissjoni, kif inhu stipulat fl-Anness 4.

II. RESPONSABBILTÀ POLITIKA

2. Wara n-nomina tiegħu mill-Kunsill Ewropew, il-President nominat tal-Kummissjoni jippreżenta lill-Parlament linji gwida politiċi għall-mandat tiegħu bil-għan li jippermettu li jsir skambju infurmat ta' opinjonijiet mal-Parlament qabel ma dan jieħu l-vot dwar l-elezzjoni.

3. Il-Parlament, b'konformità mal-Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, għandu jikkomunika mal-President-elett tal-Kummissjoni f'ħin xieraq qabel il-ftuħ tal-proċeduri relatati mal-approvazzjoni tiegħu għall-Kummissjoni l-ġdida. Il-Parlament għandu jqis kummenti espressi mill-President-elett.

Il-Membri nominati tal-Kummissjoni għandhom jiżguraw li jagħtu t-tagħrif rilevanti kollu, bi qbil mal-obbligu ta' indipendenza stabbilit fl-Artikolu 245 TFUE.

Il-proċeduri għandhom jitfasslu b'tali mod li jkun żgurat li l-Kummissjoni nominata kollha tkun evalwata b'mod miftuħ, ġust u konsistenti.

4.        Kull Kummissarju għandu jerfà responsabbiltà politika għal azzjoni fl-oqsma li jkun responsabbli għalihom, bla ma jagħmel ħsara lill-prinċipju tal-kulleġġjalità tal-Kummissjoni.

Hija r-responsabbiltà sħiħa tal-President tal-Kummissjoni li jidentifika kull kunflitt ta' interess li jimpedixxi Kummissarju milli jaqdi dmirijietu.

Il-President tal-Kummissjoni huwa wkoll responsabbli għal kull azzjoni sussegwenti meħuda f'tali ċirkustanzi u għandu immedjatament javża bil-miktub lill-President tal-Parlament.

Il-parteċipazzjoni tal-Membri tal-Kummissjoni fil-kampanji elettorali hija regolata mill-Kodiċi ta' Kondotta għall-Kummissarji.

Il-Membri tal-Kummissjoni li jipparteċipaw f'kampanji elettorali bħala kandidati fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew għandhom jieħu leave mingħajr ħlas għall-elezzjonijiet b'effett mit-tmiem tal-aħħar sessjoni parzjali qabel l-elezzjonijiet.

Il-President tal-Kummissjoni għandu jgħarraf lill-Parlament f'ħin xieraq bid-deċiżjoni tiegħu li jagħti dan il-leave, filwaqt li jindika liema Membru tal-Kummissjoni se jassumi r-responsabbiltajiet rilevanti għal dak il-perjodu ta' leave.

5.        Jekk il-Parlament jitlob lill-President tal-Kummissjoni jirtira l-fiduċja lil xi Membru individwali tal-Kummissjoni, huwa jeżamina serjament jekk għandux jitlob ir-riżenzja ta' dak il-Membru, skont l-Artikolu 17(6) TUE. Il-President għandu jitlob ir-riżenja ta' dak il-Membru jew jispjega quddiem il-Parlament iċ-ċaħda tiegħu li jagħmel dan fis-sessjoni parzjali ta' wara.

6.        Meta tqum il-ħtieġa li Membru tal-Kummissjoni jinbidel waqt il-mandat tiegħu, skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 246 TFUE, il-President tal-Kummissjoni jeżamina serjament ir-riżultat tal-konsultazzjoni tal-Parlament qabel ma jagħti l-kunsens tiegħu għad-deċiżjoni tal-Kunsill.

Il-Parlament għandu jassigura li l-proċeduri tiegħu jitmexxew b'ħeffa, sabiex jippermettu li l-President tal-Kummissjoni jeżamina serjament l-opinjoni tal-Parlament qabel ma jinħatar il-Membru l-ġdid.

Bl-istess mod, skont it-tielet paragrafu tal-Artikolu 246 TFUE, meta ż-żmien li jkun fadal għall-mandat tal-Kummissjoni jkun qasir, il-President tal-Kummissjoni jrid jeżamina serjament il-pożizzjoni tal-Parlament.

7.        Jekk il-President tal-Kummissjoni jkun biħsiebu jbiddel l-allokazzjoni tar-responsabbiltajiet fost il-Membri tal-Kummissjoni matul il-mandat tagħha skont l-Artikolu 248 TFUE, għandu jgħarraf lill-Parlament f'ħin xieraq għall-konsultazzjoni parlamentari rilevanti fir-rigward ta' dan it-tibdil. Id-deċiżjoni tal-President li jbiddel l-allokazzjoni tal-portafolli jista' jkollha effett minnufih.

8.        Kull meta l-Kummissjoni tressaq reviżjoni tal-Kodiċi ta' Kondotta tal-Kummissarji dwar kunflitt ta' interess jew imġiba etika, għandha titlob l-opinjoni tal-Parlament.

DJALOGU KOSTRUTTIV U SKAMBJU TA' TAGĦRIF

(i) Dispożizzjonijiet ġenerali

9.        Il-Kummissjoni tiggarantixxi li tapplika l-prinċipju bażiku ta' trattament indaqs għall-Parlament u għall-Kunsill, speċjalment f'dak li huwa aċċess għal-laqgħat u l-għoti ta' kontributi u tagħrif ieħor, b'mod partikolari fi kwistjonijiet leġislattivi u baġitarji.

10.      Fi ħdan il-kompetenzi tagħha, il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri biex tinvolvi aħjar il-Parlament b'tali mod li tqis kemm jista' jkun il-fehmiet tal-Parlament fil-qasam tal-Politika Barranija u ta' Sigurtà Komuni.

11.      Għandhom isiru għadd ta' arranġamenti kif ġej biex tiġi implimentata s-"sħubija speċjali" bejn il-Parlament u l-Kummissjoni:

- il-President tal-Kummissjoni jiltaqa' mal-Konferenza tal-Presidenti fuq talba tal-Parlament, mhux inqas minn darbtejn fis-sena biex jiddiskutu kwistjonijiet ta' interess komuni.

- il-President tal-Kummissjoni jkollu djalogu regolari mal-President tal-Parlament dwar kwistjonijiet orizzontali fundamentali u proposti leġislattivi ewlenin. Dan id-djalogu għandu jinkludi wkoll stediniet lill-President tal-Parlament biex jattendi laqgħat tal-Kulleġġ tal-Kummissarji;

- il-President tal-Kummissjoni jew il-Viċi President responsabbli mir-relazzjoni interistituzzjonali għandu jkun mistieden jattendi l-laqgħat tal-Konferenza tal-Presidenti u l-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati meta jiġu diskussi kwistjonijiet speċifiċi relatati mat-tfassil tal-aġenda għas-sessjoni plenarja, mar-relazzjonijiet interistituzzjonali bejn il-Parlament u l-Kummissjoni u ma' kwistjonijiet leġislattivi u baġitarji;

- għandhom isiru laqgħat kull sena bejn il-Konferenza tal-Presidenti u l-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati u l-Kulleġġ tal-Kummissarji sabiex jiġu diskussi kwistjonijiet rilevanti, inklużi t-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Programm ta' Ħidma;

- il-Konferenza tal-Presidenti u l-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni fi żmien xieraq bir-riżultati tad-diskussjonijiet tagħhom li jkollhom dimensjoni interistituzzjonali. Barra minn hekk il-Parlament għandu jżomm il-Kummissjoni mgħarrfa bis-sħiħ u regolarment dwar l-eżitu tal-laqgħat li jittrattaw it-tħejjija tas-sessjonijiet parzjali, billi jqis il-fehmiet tal-Kummissjoni. Dan huwa mingħajr preġudizzju għall-punt 45;

- Bil-għan li jiġi garantit skambju ta' tagħrif rilevanti bejn iż-żewġ Istituzzjonijiet, is-Segretarji Ġenerali tal-Parlament u tal-Kummissjoni għandhom jiltaqgħu fuq bażi regolari.

12.      Kull Kummissarju jrid jiżgura li jkun hemm skambju regolari u dirett ta' tagħrif bejn il-Kummissarju u l-Presidenti tal-kumitat parlamentari relevanti.

13.      Il-Kummissjoni ma għandhiex tagħmel pubblika xi proposta leġislattiva jew xi inizjattiva jew deċiżjoni sinifikanti qabel ma tavża lill-Parlament bil-miktub.

Iż-żewġ Istituzzjonijiet għandhom jidentifikaw minn qabel, bi ftehim komuni, fuq bażi tal-Programm ▌ta' Ħidma tal-Kummissjoni ▌, l-inizjattivi ewlenin li għandhom jiġu ppreżentati fis-sessjoni plenarja. Bħala prinċipju, il-Kummissjoni għandha l-ewwel tippreżenta dawn l-inizjattivi waqt is-sessjoni plenarja u biss wara dan lill-pubbliku.

Bl-istess mod, għandhom jidentifikaw dawk il-proposti u l-inizjattivi li għalihom hemm bżonn jiġi ppreżentat tagħrif quddiem il-Konferenza tal-Presidenti, jew billi jiġi mgħarraf b'mod xieraq il-kumitat parlamentari relevanti jew il-president tiegħu.

Dawn id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu fil-qafas tad-djalogu regolari bejn iż-żewġ Istituzzjonijiet, kif inhu stipulat fil-punt 11, u għandhom jiġu aġġornati fuq bażi regolari billi jitqiesu kwalunkwe żviluppi politiċi.

14.      Jekk dokument intern tal-Kummissjoni - li dwaru l-Parlament ma kienx avżat skont dan il-Ftehim Qafas - jiċċirkola barra mill-Istituzzjonijiet, il-President tal-Parlament jista' jitlob li d-dokument konċernat jintbagħat lill-Parlament mingħajr dewmien ħalli jgħaddih lil kull Membru tal-Parlament li jsaqsi għalih.

15.      Il-Kummissjoni tipprovdi kull tagħrif u dokumentazzjoni dwar il-laqgħat tagħha mal-esperti nazzjonali fil-qafas tal-ħidma tagħha għat-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni, inklużi liġijiet li ma jorbtux u atti delegati. Il-Kummissjoni, f'każ li tintalab tagħmel dan mill-Parlament, tista' wkoll tistieden l-esperti tal-Parlament biex jattendu għal dawk il-laqgħat.

Id-dispożizzjonijiet rilevanti huma stipulati fl-Anness I.

16.      Fi żmien tliet xhur wara l-adozzjoni ta' riżoluzzjoni parlamentari, il-Kummissjoni għandha tipprovdi tagħrif ▌ bil-miktub lill-Parlament dwar l-azzjoni meħuda bħala tweġiba għal talba speċifika indirizzata lilha mir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament, inkluż f'każijiet fejn ma setgħatx tieħu azzjoni skont il-fehmiet tiegħu. F'każ li t-talba tkun urġenti, dak il-perjodu jista' jitqassar. Jista' jiġi prorogat b'xahar meta t-talba tkun teħtieġ ħidma aktar eżawrjenti u meta din tkun debitament kif jistħoqq. Il-Parlament għandu jiżgura ruħu li dan it-tagħrif jinxtered b'mod wiesa' mal-istituzzjoni.

Il-Parlament għandu jagħmel ħiltu biex jevita li jagħmel mistoqsijiet bil-fomm jew bil-miktub dwar kwistjonijiet li dwarhom il-Kummissjoni tkun diġà għarrfet lill-Parlament dwar il-pożizzjoni tagħha permezz ta' komunikazzjoni ta' segwitu bil-miktub.

Il-Kummissjoni għandha tintrabat li tirrapporta dwar is-segwitu konkret li jkun ingħata lil kwalunkwe talba għal preżentazzjoni ta' proposta skont l-Artikolu 225 TFUE (rapport ta' inizjattiva leġislattiva) fi żmien tliet xhur wara l-adozzjoni tar-risoluzzjoni korrispondenti fil-plenarja. Il-Kummissjoni għandha tressaq proposta leġislattiva sa mhux iktar tard minn sena wara jew tinkludi l-proposta fil-Programm ta' Ħidma tagħha tas-sena ta' wara. Jekk il-Kummissjoni ma tippreżentax proposta, din għandha tagħti spjegazzjonijiet dettaljati lill-Parlament Ewropew dwar ir-raġunijiet.

Il-Kummissjoni għandha wkoll timpenja ruħha favur kooperazzjoni mill-qrib u bikrija mal-Parlament dwar kull talba ta' inizjattiva leġislattiva minn inizjattivi taċ-ċittadini.

Rigward il-proċedura ta' kwittanza, id-disposizzjonijiet speċifiċi stipulati fil-punt 31 għandhom japplikaw.

17.      Meta jsiru inizjattivi, rakkomandazzjonijiet jew talbiet għal atti leġislattivi skont l-Artikolu 289(4) TFUE, il-Kummissjoni għandha tavża lill-Parlament, jekk dan ikun mitlub, dwar il-pożizzjoni tagħha dwar dawk il-proposti miġjuba quddiem il-kumitat parlamentari rilevanti.

18.      Iż-żewġ Istituzzjonijiet jaqblu li jikkooperaw fil-qasam tar-relazzjonijiet mal-Parlamenti nazzjonali.

Il-Parlament u l-Kummissjoni għandhom jikkooperaw fl-implimentazzjoni tal-Protokoll nru 2 tat-TFUE dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità. Din il-kooperazzjoni għandha tinkludi arranġamenti li jkollhom x'jaqsmu ma' kwalunkwe traduzzjoni meħtieġa tal-opinjonijiet motivati ppreżentati mill-Parlamenti nazzjonali.

Meta l-limiti msemmija fl-Artikolu 7 tal-Protokoll nru 2 tat-TFUE jkunu ġew sodisfatti, il-Kummissjoni għandha tipprovdi t-traduzzjonijiet tal-opinjonijiet motivati kollha ppreżentati mill-Parlamenti nazzjonali flimkien mal-pożizzjoni tagħha f'dan ir-rigward.

19.      Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Parlament dwar il-lista tal-gruppi esperti tagħha mwaqqfa sabiex jgħinu lill-Kummissjoni fit-twettiq tad-dritt tagħha għall-inizjattiva. Din il-lista għandha tkun aġġornata fuq bażi regulari u pubblikata.

F'dan il-qafas, il-Kummissjoni għandha tgħarraf b'mod xieraq lill-kumitat parlamentari kompetenti, fuq rikjesta speċifika u motivata tal-president tiegħu, dwar l-attivitajiet u l-kompożizzjoni ta' gruppi bħal dawn.

20.      Bl-għajnuna ta' mekkaniżmi xierqa, iż-żewġ istituzzjonijiet għandu jkollhom djalogu kostruttiv dwar mistoqsijiet li jikkonċernaw oqsma amministrattivi importanti, l-iżjed dwar kwistjonijiet li jkollhom implikazzjonijiet diretti għall-amministrazzjoni tal-Parlament stess.

21.      Il-Parlament għandu jitlob l-opinjoni tal-Kummissjoni, meta huwa jressaq reviżjoni tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu dwar ir-relazzjonijiet mal-Kummissjoni.

22.      Meta tkun invokata l-kunfidenzjalità dwar kwalunkwe tagħrif mibgħut skont din il-Ftehim Qafas, għandhom japplikaw id-disposizzjonijiet imsemmija fl-Anness 2.

(ii) Ftehimiet internazzjonali u tkabbir ▌

23.      Il-Parlament għandu jkun mgħarraf minnufih u bis-sħiħ f'kull fażi tan-negozjati u tal-konklużjoni ta' ftehimiet internazzjonali, inkluża d-definizzjoni ta' direttivi ta' negozjati. Il-Kummissjoni għandha taġixxi b'mod tali li tagħti effett sħiħ lill-obbligi tagħha skont l-Artikolu 218 TFUE, filwaqt li tirrispetta l-irwol ta' kull Istituzzjoni skont l-Artikolu 13(2) TUE.

Il-Kummissjoni għandha tapplika l-arranġamenti stipulati fl-Anness 3.

24.      It-tagħrif imsemmi fil-punt 23 għandu jingħata lill-Parlament fi żmien biżżejjed biex jekk hemm bżonn, ikun jista' jagħti l-opinjoni tiegħu, u lill-Kummissjoni biex safejn ikun possibbli tkun tista' tqis l-opinjoni tal-Parlament. Dan it-tagħrif għandu, bħala regola ġenerali, jkun provdut lill-Parlament mill-kumitat parlamentari responsabbli u, fejn hu xieraq, waqt seduta plenarja. F'każijiet ġustifikati kif jistħoqq, dan għandu jingħata lil aktar minn kumitat parlamentari wieħed.

▌Bi qbil mad-dispożizzjonijiet tal-Anness 2, il-Parlament u l-Kummissjoni jieħdu ħsieb jistabbilixxu proċeduri u salvagwardji xierqa għall-preżentazzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali mill-Kummissjoni lill-Parlament.

25.      Iż-żewġ -Istituzzjonijiet jagħrfu illi minħabba l-irwoli istituzzjonali differenti tagħhom, il-Kummissjoni tirrappreżenta l-Unjoni Ewropea f'negozjati internazzjonali, għajr f'dawk li għandhom x'jaqsmu mal-Politika Barranija u ta' Sigurtà Komuni u f'każijiet oħra kif jiddisponu t-Trattati.

Meta l-Kummissjoni tirrappreżenta l-Unjoni f'konferenzi internazzjonali, hija għandha fuq talba tal-Parlament, tiffaċilita l-inklużjoni ta' delegazzjoni ta' Membri tal-Parlament Ewropew bħala osservaturi f'delegazzjonijiet tal-Unjoni, sabiex ikun mgħarraf minnufih u bis-sħiħ dwar il-ħidma tal-konferenza. Il-Kummissjoni tieħu ħsieb, fejn japplika, li sistematikament tgħarraf lid-delegazzjoni tal-Parlament bl-eżitu tan-negozjati.

Il-Membri tal-Parlament Ewropew ma jistgħux jieħdu sehem direttament f'dawn in-negozjati. Suġġett għall-possibilitajiet ġuridiċi, tekniċi u diplomatiċi, jistgħu jingħataw status ta' osservaturi mill-Kummissjoni. F'każ li dan jiġi miċħud, il-Kummissjoni tgħarraf lill-Parlament bir-raġunijiet għal din id-deċiżjoni.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-parteċipazzjoni ta' Membri tal-Parlament Ewropew bħala osservaturi fil-laqgħat kollha rilevanti taħt ir-responsabbiltà tagħha qabel u wara s-sessjonijiet tan-negozjati.

26.      Taħt l-istess kundizzjonijiet, il-Kummissjoni għandha żżomm lill-Parlament mgħarraf sistematikament dwar il-laqgħat ta' korpi mwaqqfa bi ftehimiet internazzjonali multilaterali li jinvolvu l-Unjoni u tiffaċilita l-aċċess għal Membri tal-Parlament Ewropew li jkunu parti minn delegazzjonijiet tal-Unjoni, kulmeta dawn il-korpi jintalbu jieħdu deċiżjonijiet li jkunu jeħtieġu l-approvazzjoni tal-Parlament jew li l-implimentazzjoni tagħhom tkun tista' tirrikjedi l-adozzjoni ta' atti ġuridiċi skont il-proċedura leġislattiva ordinarja.

27.      Il-Kummissjoni għandha barra minn hekk tagħti lid-delegazzjonijiet tal-Parlament inklużi fid-delegazzjonijiet tal-Unjoni għal konferenzi internazzjonali aċċess għall-użu tal-faċilitajiet kollha tad-delegazzjoni tal-UE f'dawn l-okkażjonijiet, konformement mal-prinċipju ġenerali ta' kooperazzjoni tajba bejn l-istituzzjonijiet u billi tqis il-loġistika disponibbli.

Il-President tal-Parlament għandu jibgħat proposta lill-President tal-Kummissjoni dwar l-inklużjoni ta' delegazzjoni tal-Parlament fid-delegazzjoni tal-Unjoni mhux aktar tard minn 4 ġimgħat qabel il-bidu tal-konferenza, u jispeċifika l-kap tad-delegazzjoni tal-Parlament u n-numru ta' Membri tal-Parlament Ewropew li għandhom ikunu inklużi. F'każijiet debitament ġustifikati, dan it-terminu jista' jitqassar f'ċirkostanzi eċċezzjonali.

In-numru ta' Membri tal-Parlament Ewropew inklużi fid-delegazzjoni tal-Parlament u tal-persunal ta' sostenn għandu jkun proporzjonat għad-daqs kumplessiv tad-delegazzjoni tal-Unjoni.

28.      Il-Kummissjoni għandha żżomm lill-Parlament infurmat għal kollox dwar il-progress tan-negozjati għal sħubija u b'mod partikulari dwar aspetti u żviluppi prinċipali, sabiex tagħtih opportunità jesprimi l-opinjonijiet tiegħu f'ħin biżżejjed bl-għajnuna tal-proċeduri parlamentari xierqa.

29.      Meta l-Parlament jadotta rakkomandazzjoni dwar dawn is-suġġetti msemmijin fil-punt 28, skont l-Artikolu 90(5) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, u meta l-Kummissjoni tiddeċiedi għal raġunijiet importanti li ma tistax tappoġġja rakkomandazzjoni bħal din, hija għandha tispjega r-raġunijiet quddiem il-Parlament, waqt seduta plenarja jew waqt il-laqgħa li jkun imiss tal-kumitat parlamentari rilevanti.

(iii) Implimentazzjoni baġitarja

30.      Waqt konferenzi ta' donaturi, qabel ma jsir irbit finanzjarju li jinvolvi impriżi finanzjarji ġodda u li jitlob il-qbil tal-awtorità baġitarja, il-Kummissjoni għandha tavża l-awtorità baġitarja u tevalwa l-kummenti tagħha.

31.      Fir-rigward tal-kwittanza annwali rregolata mill-Artikolu 319 TFUE, il-Kummissjoni għandha tikkomunika it-tagħrif kollu meħtieġ għall-kontroll tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena rilevanti, li jitlob mingħandha għal dak il-għan il-president tal-kumitat parlamentari responsabbli għall-proċedura ta' kwittanza, skont l-Anness VII tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament.

Jekk joħorġu aspetti ġodda li jikkonċernaw is-snin preċedenti, li għalihom tkun diġà ngħatat il-kwittanza, il-Kummissjoni għandha tgħaddi t-tagħrif kollhu meħtieġ dwar il-kwistjoni bil-għan li tintlaħaq soluzzjoni li tkun aċċettabbli għaż-żewġ naħat.

(iv) Relazzjoni ma' aġenziji regolatorji

32.      Il-persuni nominati għall-kariga ta' Direttur Eżekuttiv ta' aġenziji regolatorji għandhom ikunu preżenti għas-seduti ta' smigħ tal-kumitati parlamentari.

Barra minn hekk, fl-ambitu tad-diskussjonijiet tal-Grupp ta' Ħidma interistituzzjonali dwar l-aġenziji mwaqqaf f'Marzu 2009, il-Kummissjoni u l-Parlament ifittxu approċċ komuni fir-rigward tal-irwol u tal-pożizzjoni tal-aġenziji deċentralizzati fil-qafas istituzzjonali tal-Unjoni, akkumpanjat b'linji gwida komuni għall-ħolqien, l-istruttura u l-operat ta' dawk l-aġenziji, flimkien ma' kwistjonijiet relatati mal-finanzjament, mal-baġit, mal-viġilanza u mal-ġestjoni.

IV. KOOPERAZZJONI FIR-RIGWARD TAL-PROĊEDURI LEĠISLATTIVI U

TAL-IPPJANAR LEĠISLATTIV

(i) Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni ▌u l-programmazzjoni

▌tal-Unjoni Ewropea

33.      Il-Kummissjoni għandha tagħti bidu ▌għall-programmazzjoni annwali u multiannwali tal-Unjoni bil-għan li jintlaħquftehimiet interistituzzjonali.

34.      Kull sena, il-Kummissjoni għandha tippreżenta ▌l-Programm ta' Ħidma tagħha.

35.      ▌Iż-żewġ Istituzzjonijiet għandhom jikkooperaw skont l-iskeda mħejjija fl-Anness 4.

Il-Kummissjoni għandha tqis il-prijoritajiet espressi mill-Parlament.

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi biżżejjed dettalji dwar x'inhu previst minn kull punt fil-Programm ta' Ħidma tagħha.

36.      Il-Kummissjoni għandha tispjega meta ma tistax tressaq proposti individwali fil-Programm ta' Ħidma tagħha għas-sena kkonċernata jew meta titbiegħed minnu.

Il-Viċi President tal-Kummissjoni responsabbli mir-relazzjonijiet interistituzzjonali jieħu ħsieb li jippreżenta regolarment rapport lill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, li jispeċifika l-implimentazzjoni politika tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għas-sena kkonċernata ▌.

(ii) Proċedura għall-adozzjoni ta' atti

37.      Il-Kummissjoni għandha tevalwa bir-reqqa l-emendi għall-proposti leġislattivi tagħha adottati mill-Parlament, bil-għan li dawn jitqiesu fi kwalunkwe proposta emendata.

Meta tagħti l-opinjoni tagħha dwar l-emendi tal-Parlament skont l-Artikolu 294 TFUE, il-Kummissjoni għandha tqis bir-reqqa l-emendi adottati fit-tieni qari; jekk tiddeċiedi, għal raġunijiet importanti u wara konsiderazzjoni mill-Kulleġġ, biex ma tadottax jew ma tappoġġjax emendi bħal dawn, għandha tispjega d-deċiżjoni tagħha quddiem il-Parlament, u f'kull każ fl-opinjoni tagħha dwar l-emendi tal-Parlament, skont il- punt (ċ) ▌ tal-Artikolu 294(7) TFUE.

38. Meta tittratta inizjattiva ppreżentata minn mhux inqas minn kwart tal-Istati Membri, b'konformità mal-Artikolu 76 TFUE, il-Parlament jieħu ħsieb li ma jadotta l-ebda rapport fil-kumitat rilevanti qabel ma jirċievi l-opinjoni tal-Kummissjoni dwar l-inizjattiva.

Il-Kummissjoni tieħu ħsieb toħroġ l-opinjoni tagħha dwar inizjattiva bħal din sa mhux aktar tard minn 10 ġimgħat wara li tkun ġiet ippreżentata.

39.      Il-Kummissjoni għandha tipprovdi spjegazzjoni dettaljata fi żmien xieraq qabel ma tirtira kwalunkwe proposta li dwarha l-Parlament ikun diġà esprima pożizzjoni fl-ewwel qari.

Il-Kummissjoni għandha tipproċedi b'analiżi tal-proposti kollha pendenti fil-bidu tal-mandat tal-Kummissjoni l-ġdida, biex tikkonfermahom jew tirtirahom politikament, filwaqt li tqis kif jistħoqq il-fehmiet espressi mill-Parlament.

40.      Għall-proċeduri leġislattivi speċjali li dwarhom il-Parlament għandu jiġi kkonsultat, inklużi proċeduri oħrajn bħal dik imniżżla fl-Artikolu 148 TFUE, il-Kummissjoni:

(i)       għandha tieħu miżuri biex tinvolvi aħjar lill-Parlament b'mod li tqis kemm jista' jkun il-fehmiet tal-Parlament, partikolarment biex tiżgura li l-Parlament ikollu ż-żmien meħtieġ biex iqis il-proposta tal-Kummissjoni;

(ii)       għandha tiżgura li l-korpi tal-Kunsill jiġu mfakkra fi żmien xieraq biex ma jilħqux ftehim politiku għall-proposti tagħha qabel ma l-Parlament ikun adotta l-opinjoni tiegħu. Hi għandha titlob li d-diskussjoni tiġi konkluża fuq livell ministerjali wara li jkun ingħata żmien raġonevoli lill-membri tal-Kunsill biex jeżaminaw l-opinjoni tal-Parlament;

(iii)      għandha tiżgura li l-Kunsill josserva r-regoli stabbiliti mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li jeżiġu li l-Parlament jerġa' jiġi kkonsultat jekk il-Kunsill jemenda proposta tal-Kummissjoni b'mod sostanzjali. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Parlament dwar kull avviż mogħti lill-Kunsill dwar il-ħtieġa ta' konsultazzjoni mill-ġdid;

(iv)      tieħu ħsieb, jekk hu xieraq, biex tirtira proposta leġislattiva li l-Parlament ikun ċaħad. Jekk, għal raġunijiet importanti u wara konsiderazzjoni mill-Kulleġġ, il-Kummissjoni tiddeċiedi li żżomm il-proposta tagħha, għandha tispjega r-raġunijiet għal dik id-deċiżjoni f'dikjarazzjoni quddiem il-Parlament.

41.      Min-naħa tiegħu, sabiex itejjeb l-ippjanar leġislattiv, il-Parlament jieħu ħsieb:

(i)        li jippjana t-taqsimiet leġislattivi tal-aġenda tiegħu, jadattahom mal-Programm ta' Ħidma attwali tal-Kummissjoni u mar-riżoluzzjonijiet li jkun adotta fuq dak il-programm b'mod partikolari bil-ħsieb ta' titjib fl-ippjanar tad-dibattiti prijoritarji;

(ii)       li josserva skadenzi raġonevoli, safejn dawn huma utli għall-proċedura, meta jkun qed jadotta l-posizzjoni tiegħu waqt l-ewwel qari skont il-proċedura leġislattiva ordinarja jew l-opinjoni tiegħu skont il-proċedura ta' konsultazzjoni;

(iii)      li sa fejn ikun possibbli jaħtar rapporteurs fuq proposti fil-ġejjieni hekk kif jiġi adottat il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni;

(iv)      li jikkunsidra talbiet għal konsultazzjoni mill-ġdid bħala kwistjoni ta' prijorità assoluta kemm-il darba jkun irċieva t-tagħrif kollu meħtieġ.

Kwistjonijiet relatati ma' Tfassil Aħjar tal-Liġijiet

42.      Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-valutazzjonijiet tal-impatt li tagħmel jitwettqu taħt ir-responsabbiltà tagħha permezz ta' proċedura trasparenti li tiggarantixxi valutazzjoni indipendenti. Il-valutazzjonijiet tal-impatt għandhom ikunu ppubblikati fi żmien xieraq, filwaqt li jitqiesu xenarji differenti, fosthom għażla li jinżamm l-istatus quo, u għandhom fil-prinċipju jiġu ppreżentati lill-kumitat parlamentari rilevanti fil-fażi ta' għoti ta' tagħrif lill-Parlamenti nazzjonali skont il-Protokolli nri 1 u 2 tat-TFUE.

43.      Fl-oqsma fejn il-Parlament normalment huwa involut fil-proċess leġislattiv, il-Kummissjoni għandha tuża liġijiet li ma jorbtux, fejn dan ikun xieraq, u fuq bażi ġustifikata kif jistħoqq wara li tkun tat lill-Parlament l-opportunità li jesprimi fehmietu. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi spjegazzjoni dettaljata lill-Parlament dwar il-mod kif fehmietu jkunu tqiesu meta tadotta l-proposti tagħha.

44.      Sabiex ikun żgurat monitoraġġ aħjar tat-traspożizzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, il-Kummissjoni u l-Parlament għandhom jagħmlu ħilithom biex jinkludu tabelli ta' korrelazzjoni obbligatorji u limitu ta' żmien li jorbot għat-traspożizzjoni, li fil-każ tad-direttivi normalment ma għandux jisboq perjodu ta' sentejn.

Barra mir-rapporti speċjali u mir-rapport annwali dwar l-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Parlament tagħrif fil-qosor dwar il-proċeduri ta' ksur kollha mill-ittra ta' avviż formali, inkluż, jekk il-Parlament jitlob dan, fuq bażi ta' każ b'każ u fir-rispett tar-regoli relatati mal-kunfidenzjalità, partikolarment dawk rikonoxxuti mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, dwar il-kwistjonijiet li magħhom ikollha x'taqsam il-proċedura ta' ksur.

V. IL-PARTEĊIPAZZJONI TAL-KUMMISSJONI FIL-PROĊEDURI PARLAMENTARI

45.      Il-Kummissjoni għandha tagħti prijorità lill-preżenza tagħha, jekk hekk jintalab, fis-seduti plenarji jew fil-laqgħat tal-korpi l-oħra tal-Parlament, qabel ġrajjiet jew stediniet oħra li jseħħu fl-istess ħin.

B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tiżgura, bħala regola ġenerali, li l-Membri tal-Kummissjoni jkunu preżenti kull meta l-Parlament jitlob dan waqt seduti plenarji li fihom jiġu diskussi punti tal-aġenda li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tagħhom. Dan japplika għall-abbozzi preliminari tal-aġendi li jkunu ġew approvati mill-Konferenza tal-Presidenti fis-sessjonijiet parzjali preċedenti.

Il-Parlament ifittex li jiżgura, bħala regola ġenerali, li punti tal-aġenda tas-sessjonijiet parzjali li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà ta' Membru tal-Kummissjoni jiġu raggruppati.

46.      Fuq talba tal-Parlament, issir disposizzjoni għal Siegħa ta' Mistoqsijiet regolari mal-President tal-Kummissjoni. Din is-Siegħa ta' Mistoqsijiet tkun tikkonsisti f'żewġ partijiet: l-ewwel waħda mal-mexxejja tal-gruppi politiċi jew mar-rappreżentanti tagħhom, li titmexxa fuq bażi totalment spontanja; it-tieni waħda ddedikata lil tema politika miftiehma minn qabel, mhux aktar tard mill-Ħamis qabel is-sessjoni parzjali rilevanti, iżda mingħajr mistoqsijiet imħejjija.

Barra minn hekk, għandha tiddaħħal Siegħa ta' Mistoqsijiet mal-membri tal Kummissjoni, fosthom il-Viċi President għar-Relazzjonijiet Esterni/ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, fuq il-mudell tas-Siegħa ta' Mistoqsijiet mal-President tal-Kummissjoni, bil-għan li jiġi riformat il-Ħin għall-Mistoqsijiet attwali. Din is-Siegħa ta' Mistoqsijiet għandha jkollha x'taqsam mal-portafoll tal-Membri tal-Kummissjoni rispettivi.

47.      Il-Kummissarji għandhom jinstemgħu jekk huma jitolbu dan.

Bla ħsara għall-Artikolu 230 TFUE, iż-żewġ Istituzzjonijiet għandhom jaqblu dwar regoli ġenerali dwar l-allokazzjoni tal-ħin tad-diskorsi bejn l-Istituzzjonijiet.

Iż-żewġ istituzzjonijiet jaqblu li l-allokazzjoni indikattiva tal-ħin tad-diskorsi tagħhom għandha tiġi rispettata.

48.      Bil-għan li tiġi żgurata l-preżenza tal-Kummissarji, il-Parlament jieħu ħsieb li jagħmel mill-aħjar biex jaderixxi ma' l-abbozz finali tal-aġenda tiegħu.

Meta l-Parlament jemenda l-abbozz finali ta' l-aġenda, jew iċaqlaq punti mill-aġenda fis-sessjoni parzjali, il-Parlament għandu jgħarraf minnufih lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-aħjar li tista' biex tiżgura l-preżenza tal-Membru responsabbli tal-Kummissjoni.

49.      Il-Kummissjoni tista' tipproponi l-inklużjoni ta' punti fl-aġenda sa mhux aktar tard mil-mil-laqgħa tal-Konferenza tal-Presidenti li tiddeċiedi dwar l-abbozz aħħari tal-aġenda ta' sessjoni parzjali. Il-Parlament għandu jqis bis-sħiħ proposti bħal dawn.

50.      Kwalunkwe kumitat parlamentari għandu jfittex li jżomm l-abbozzi ta' l-aġenda u l-aġenda tiegħu.

Kull meta kumitat parlamentari jemenda l-abbozz għall-aġenda jew l-aġenda tiegħu, il-Kummissjoni għandha tiġi mgħarrfa minnufih. B'mod partikolari, il-kumitati parlamentari għandhom jagħmlu ħilithom biex jirrispettaw skadenza raġonevoli li tippermetti l-preżenza ta' Membri tal-Kummissjoni fil-laqgħat tagħhom.

Meta l-preżenza ta' Membru tal-Kummissjoni ma tkunx espliċitament mitluba waqt laqgħa tal-kumitat parlamentari, il-Kummissjoni għandha tiżgura li tkun rappreżentata minn uffiċjal kompetenti fil-livell xieraq.

Il-kumitati parlamentari jagħmlu ħilithom biex jikkoordinaw xogħolhom, inkluż li ma jħallux li jsiru laqgħat paralleli dwar l-istess suġġett, u jagħmlu ħilithom biex ma jitbiegħdux mill-abbozz ta' aġenda, biex il-Kummissjoni tkun tista' tiggarantixxi livell xieraq ta' rappreżentanza.

Jekk tintalab il-preżenza ta' uffiċjal ta' livell għoli (Direttur Ġenerali jew Direttur) f'laqgħa ta' kumitat li tittratta proposta tal-Kummissjoni, ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jitħalla jagħmel interventi.

VI. DISPOŻIZZJONIJIET AĦĦARIN

51.      Il-Kummissjoni tikkonferma l-impenn tagħha li teżamina mill-aktar fis possibbli l-atti leġislattivi li ma kinux ġew adattati għall-proċedura regolatorja bi skrutinju qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, bil-għan li jiġi valutat jekk dawk l-istrumenti jeħtiġux jiġu adattati għar-reġim ta' atti delegati introdott mill-Artikolu 290 TFUE.

Bħala għan aħħari, sistema koerenti ta' atti delegati u ta' atti ta' implimentazzjoni, konsisteni bis-sħiħ mat-Trattat il-ġdid, għandha tinkiseb permezz ta' valutazzjoni progressiva tax-xorta u tal-kontenuti ta' miżuri attwalment suġġetti għall-proċedura regolatorja bi skrutinju, sabiex jiġu adattati fi żmien xieraq għar-reġim stipulat fl-Artikolu 290 TFUE.

52.      Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim Qafas jissupplimenta l-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet[3] mingħajr ma jaffettwawh u bla ħsara għal kwalunkwe reviżjoni oħra tiegħu. Bla ħsara għan-negozjati imminenti bejn il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill, iż-żewġ Istituzzjonijiet jintrabtu li jaqblu dwar tibdil ewlieni fit-tħejjija ta' negozjati ġejjienin dwar l-adattament tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet għad-dispożizzjonijiet il-ġodda imdaħħla mit-Trattat ta' Lisbona, filwaqt li titqies il-prattika attwali u dan il-Ftehim Qafas.

Jaqblu wkoll dwar il-bżonn li jissaħħaħ il-mekkaniżmu eżistenti ta' kuntatt interistituzzjonali, fuq livell politiku u tekniku, fir-rigward tat-Tfassil Ahjar tal-Liġijiet, biex tiġi żgurata kooperazzjoni interistituzzjonali effettiva bejn il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill.

53.      Il-Kummissjoni tintrabat li tagħti bidu malajr lill-programmazzjoni annwali u multiannwali tal-Unjoni bil-għan li jintlaħqu ftehimiet interistituzzjonali, skont l-Artikolu 17 TUE.

Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni huwa l-kontribut tal-Kummissjoni għall-programmazzjoni annwali u multiannwali tal-Unjoni. Wara l-adozzjoni tiegħu mill-Kummissjoni, għandu jsir trilogu bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni bil-għan li jintlaħaq qbil dwar il-programmazzjoni tal-Unjoni.

F'dan il-kuntest u malli l-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni jkunu laħqu kunsens dwar il-programmazzjoni tal-Unjoni, iż-żewġ Istituzzjonijiet għandhom jirrivedu d-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim Qafas li għandhom x'jaqsmu mal-programmazzjoni.

Il-Parlament u l-Kummissjoni jistiednu lill-Kunsill biex mill-iktar fis possibli jidħol f'taħditiet dwar il-programmazzjoni tal-Unjoni kif previst fl-Artikolu 17 TUE mill-aktar fis possibbli.

54.      L-implimentazzjoni prattika ta' dan il-Ftehim Qafas u l-Annessi tiegħu se tkun valutata perjodikament miż-żewġ Istituzzjonijiet. Sa tmiem l-2011, għandha ssir reviżjoni fid-dawl tal-esperjenza prattika ▌.

Magħmul

Għall-Parlament Ewropew                                                   Għall-Kummissjoni Ewropea

Il-President                                                                        Il-President

ANNESS 1

Laqgħat tal-Kummissjoni ma' esperti nazzjonali

Dan l-Anness jistipula l-kundizzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-punt 15 tal-Ftehim Qafas.

1.        Kamp ta' Applikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet tal-punt 15 tal-Ftehim Qafas jikkonċernaw il-laqgħat segwenti:

1)        Laqgħat tal-Kummissjoni li jsiru fil-qafas tal-gruppi ta' esperti stabbiliti mill-Kummissjoni u li għalihom ikunu mistednin l-awtoritajiet nazzjonali mill-Istati Membri kollha, meta dawn ikunu dwar it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni, inklużi liġijiet li ma jorbtux u atti delegati;

2)        Laqgħat ad hoc tal-Kummissjoni li għalihom ikunu mistednin esperti nazzjonali mill-Istati Membri kollha, meta dawn ikunu dwar it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni, inklużi liġijiet li ma jorbtux u atti delegati.

Huma esklużi l-laqgħat tal-kumitati tal-komitoloġija, bla ħsara għall-arranġamenti speċifiċi eżistenti u tal-ġejjieni dwar l-għoti ta' tagħrif lill-Parlament Ewropew dwar l-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni tal-Kummissjoni[4].

2.        Tagħrif li għandu jintbagħat lill-Parlament

Il-Kummissjoni tintrabat li tibgħat lill-Parlament l-istess dokumentazzjoni li tibgħat lill-awtoritajiet nazzjonali fir-rigward tal-laqgħat imsemmija hawn fuq. Il-Kummissjoni tibgħat dawn id-dokumenti, inklużi l-aġendi, f'kaxxa tal-posta funzjonali tal-Parlament fl-istess żmien li jintbagħtu lill-esperti nazzjonali.

3.        Stedina ta' esperti tal-Parlament

Fuq talba tal-Parlament, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li tistieden lill-Parlament jibgħat esperti tal-Parlament biex jattendu l-laqgħat tal-Kummissjoni ma' esperti nazzjonali kif identifikat fil-punt 1.

  ANNESS 2

Tagħrif kunfidenzjali ▌mibgħuta lill-Parlament

1. Kamp ta' applikazzjoni

1.1.     Dan l-Anness għandu jirregola t-twassil lill-Parlament u l-ġestjoni ta' tagħrif kunfidenzjali, kif definit fil-punt 1.2., mill-Kummissjoni f'relazzjoni mal-eżerċizzju tal-prerogattivi u tal-kompetenzi tal-Parlament. Iż-żewġ Istituzzjonijiet għandhom jaġixxu skont id-doveri reċiproċi ta' kooperazzjoni sinċiera fl-ispirtu ta' fiduċja kompleta u reċiproka u f'konformità stretta mad-disposizzjonijiet relevanti tat-Trattat ▌.

1.2.     'Tagħrif' tfisser kwalunkwe tagħrif miktub jew bil-fomm, ikun x'ikun il-mezz u jkun min ikun l-awtur.

1.2.1.  ' Tagħrif kunfidenzjali' tfisser 'tagħrif klassifikat tal-UE' (IKUE) u 'tagħrif kunfidenzjali ieħor' mhux klassifikat.

1.2.2.  'Tagħrif klassifikat tal-UE' (IKUE) tfisser kwalunkwe tagħrif u materjal, klassifikat bħala 'TRÈS SECRET UE/ EU TOP SECRET', 'SECRET UE', 'CONFIDENTIEL UE' jew 'RESTREINT UE' jew b'indikazzjonijiet ta' klassifikazzjoni nazzjonali jew internazzjonali ekwivalenti, li l-iżvelar mhux awtorizzat tiegħu jaf jikkaġuna livelli varji ta' preġudizzju għall-interessi tal-Unjoni, jew għal xi Stat Membru wieħed jew iżjed tagħha, kemm jekk dan it-tagħrif joriġina fl-Unjoni jew ikun ġej mill-Istati Membri, minn Stati terzi jew minn organizzazzjonijiet internazzjonali.

(a) TRÈS SECRET UE/ EU TOP SECRET: din il-klassifikazzjoni għandha tiġi applikata biss għal tagħrif u materjal li l-iżvelar mhux awtorizzat tagħhom jista' jipperikola b'mod eċċezzjonalment gravi l-interessi essenzjali tal-Unjoni Ewropea jew ta' xi Stat Membru wieħed jew iżjed tagħha.

(b) Secret UE: din il-klassifikazzjoni għandha tiġi applikata biss għal tagħrif u materjal li l-iżvelar mhux awtorizzat tagħhom jista' jwassal għal ħsara gravi fl-interessi essenzjali tal-Unjoni jew ta' xi Stat Membru wieħed jew iżjed tagħha.

(c) Confidentiel UE: din il-klassifikazzjoni għandha tiġi applikata għal tagħrif u materjal li l-iżvelar mhux awtorizzat tagħhom jista' jkun ta' ħsara għall-interessi essenzjali tal-Unjoni jew ta' xi Stat Membru wieħed jew iżjed tagħha;

(d) RESTREINT UE: din il-klassifikazzjoni għandha tiġi applikata għal tagħrif u materjal li l-iżvelar mhux awtorizzat tagħhom jista' jkun ta' żvantaġġ għall-interessi tal-Unjoni jew ta' xi Stat Membru wieħed jew iżjed tagħha;

1.2.3 'Tagħrif kunfidenzjali ieħor' tfisser kwalunkwe tagħrif kunfidenzjali, inkluż tagħrif kopert bl-obbligu tas-sigriet professjonali, mitlub mill-Parlament u/jew mibgħut mill-Kummissjoni.

1.3.     Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-Parlament jingħata aċċess għat-tagħrif kunfidenzjali, skont id-disposizzjonijiet ta' dan l-Anness, kull meta tirċievi mingħand wieħed mill-korpi parlamentari jew detenturi ta' kariga msemmijin fil-punt 1.4, talba dwar it-trażmissjoni ta' tagħrif kunfidenzjali. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tista' tibgħat kwalunkwe tagħrif kunfidenzjali lill-Parlament fuq inizjattiva tagħha stess skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Anness.

1.4.     Fil-kuntest ta' dan l-Anness, dawn li ġejjin jistgħu jitolbu tagħrif kunfidenzjali mill-Kummissjoni:

–         il-President tal-Parlament,

–         il-presidenti tal-kumitati parlamentari kkonċernati,

–         il-Bureau u l-Konferenza tal-Presidenti, u

–         u l-kap tad-delegazzjoni tal-Parlament fi ħdan id-delegazzjoni tal-Unjoni f'konferenza internazzjonali.

1.5.     Tagħrif dwar proċeduri ta' ksur u proċeduri dwar kompetizzjoni, sakemm ma jkunux koperti minn deċiżjoni aħħarija tal-Kummissjoni jew minn sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fid-data meta tiġi rċevuta it-talba minn wieħed mill-korpi parlamentari / mid-detenturi ta' kariga msemmija fil-punt 1.4, u tagħrif li jkollu x'jaqsam mal-ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni għandu jitħalla barra mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan l-Anness. Dan japplika mingħajr preġudizzju għall-punt 44 tal-Ftehim Qafas u għad-drittijiet ta' kontroll tal-baġit li jgawdi l-Parlament.

1.6.     Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw mingħajr preġudizzju għad-Deċiżjoni 95/167/KE, Euratom, KESE tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni tad-19 ta' April 1995 dwar id-dispożizzjonijiet dettaljati li jikkontrollaw it-tħaddim tad-dritt tal-Parlament Ewropew tal-investigazzjoni[5] u d-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 1999/352/KE, KESE, Euratom tat-28 ta' April 1999 li twaqqaf l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF)[6].

2. Regoli ġenerali

2.1.     Fuq talba ta' wieħed mill-korpi parlamentari / mid-detenturi ta' kariga msemmija fil-punt 1.4, il-Kummissjoni għandha tibgħat lil dak il-korp parlamentari / lid-detentur ta' kariga, b'ħeffa kif jistħoqq, kwalunkwe tagħrif kunfidenzjali meħtieġ għat-tħaddim tal-prerogattivi u tal-kompetenzi tal-Parlament. Skond is-setgħat u r-responsabilitajiet rispettivi tagħhom, iż-żewġ istituzzjonijiet għandhom jirrispettaw:

-          id-drittijiet fundamentali tal-bniedem, inkluż id-dritt għal proċess ġuridiku ġust u d-dritt għall-protezzjoni tal-privatezza;

-          id-disposizzjonijiet li jirregolaw proċeduri ġuridiċi u dixxiplinarji;

-          il-protezzjoni tas-segretezza fin-negozju u tar-relazzjonijiet kummerċjali;

-          il-protezzjoni tal-interessi tal-Unjoni, b'mod partikulari dawk dwar is-sigurtà pubblika, id-difiża, ir-relazzjonijiet internazzjonali, l-istabbilità monetarja u l-interessi finanzjarji.

Fil-każ ta' nuqqas ta' qbil, il-punt għandu jgħaddi f'idejn il-Presidenti taż-żewġ Istituzzjonijiet sabiex ikunu jistgħu jsolvu l-kwistjoni.

Tagħrif kunfidenzjali minn Stat, istituzzjoni jew organizzazzjoni internazzjonali għandu jiġi trażmess biss bil-kunsens tiegħu.

2.2.     L-IKUE għandha tintbagħat lill-Parlament u tkun ġestita u protetta minnu b'konformità mal-istandards komuni minimi ta' sigurtà applikati minn Istituzzjonijiet oħrajn tal-Unjoni, partikolarment il-Kummissjoni.

Hi u tikklassifika t-tagħrif li jkun ġejja mingħandha, il-Kummissjoni għandha tiżgura ruħha li tapplika livelli adegwati ta' klassifikazzjoni konformi mal-istandards u mad-definizzjonijiet internazzjonali u mar-regoli interni tagħha, filwaqt li tqis kif jistħoqq il-ħtieġa li l-Parlament ikun jista' jkollu aċċess għad-dokumenti klassifikati għat-tħaddim effikaċi tal-kompetenzi u tal-prerogattivi tiegħu.

2.3.     Fil-każ ta' dubji dwar ix-xorta kunfidenzjali ta' xi punt jew xi tagħrif jew dwar il-livell adegwat ta' klassifikazzjoni tiegħu, jew fejn hu meħtieġ li jsiru l-arranġamenti xierqa biex tiġi trażmessa skont waħda mill-għażliet imsemmija fil-punt 3.2, iż-żewġ Istituzzjonijiet għandhom jikkonsultaw lil xulxin mill-aktar fis possibbli u qabel it-trażmissjoni tad-dokument. F'dawn il-konsultazzjonijiet, il-Parlament għandu jkun rappreżentat mill-president tal-korp parlamentari kkonċernat, akkumpanjat fejn ikun meħtieġ mir-rapporteur jew mid-detentur ta' kariga li jkunu ippreżentaw t-talba. Il-Kummissjoni għandha tkun rappreżentata mill-Membru tal-Kummissjoni b'responsabbiltà għal dak il-qasam, wara konsultazzjoni mal- Membru tal-Kummissjoni responsabbli għall-affarijiet ta' sigurtà. Fil-każ ta' nuqqas ta' qbil, il-punt għandu jgħaddi f'idejn il-Presidenti taż-żewġ Istituzzjonijiet sabiex ikunu jistgħu jsolvu l-kwistjoni.

2.4.     Jekk fl-aħħar tal-proċedura msemmija fil-punt 2.3, ma jkun intlaħaq l-ebda ftehim, il-President tal-Parlament, bi tweġiba għal talba motivata mill-korp parlamentari / mid-detentur ta' kariga li jkun ippreżenta t-talba, għandu jitlob lill-Kummissjoni biex titrażmetti, skont l-iskadenza xierqa indikata kif suppost, it-tagħrif kunfidenzjali msemmi, waqt li jagħżel l-arranġamenti fost il-possibilitajiet imsemmija fil-punt 3.2 ta' dan l-Anness. Qabel l-iskadenza ta' dik id-data, il-Kummissjoni għandha tavża bil-miktub lill-Parlament dwar il-posizzjoni aħħarija tagħha. F'dan ir-rigward, jekk xieraq, il-Parlament jirriżerva d-dritt ta' rimedju.

2.5.     L-aċċess għall-IKUE għandu jingħata skont ir-regoli applikabbli għall-awtorizzazzjoni ta' sigurtà tal-persunal.

2.5.1.  L-aċċess għat-tagħrif klassifikat bħala "TRÈS SECRET UE/ EU" u "CONFIDENTIEL UE" jista' jingħata esklussivament lill-uffiċjali tal-Parlament u lil dawk l-impjegati tal-Parlament li jaħdmu għall-gruppi politiċi li għalihom huwa strettament meħtieġ, u li jkunu ntgħażlu minn qabel mill-korp parlamentari / mid-detentur ta' kariga bħala persuni li jeħtieġu jkunu mgħarrfa u li ngħataw awtorizzazzjoni ta' sigurtà xierqa.

2.5.2   Fid-dawl tal-prerogattivi u tal-kompetenzi tal-Parlament, dawk il-Membri li ma ngħatawx awtorizzazzjoni ta' sigurtà personali għandhom jingħataw aċċess għad-dokumenti kklassifikati "CONFIDENTIEL UE", skont arranġamenti prattiċi definiti bi qbil komuni, inkluż l-iffirmar ta' dikjarazzjoni solenni li ma għandhomx jiżvelaw il-kontenuti ta' dawk id-dokumenti lil xi terza persuna.

L-aċċess għad-dokument klassifikati "SECRET UE" għandu jingħata lill-Membri li ngħataw awtorizzazzjoni ta' sigurtà personali xierqa.

2.5.3.  Għandu jintlaħaq qbil bl-appoġġ tal-Kummissjoni biex jiġi garantit li l-kontribut mill-awtoritajiet nazzjonali meħtieġ fil-qafas tal-proċedura ta' awtorizzazzjoni ta' sigurtà jkun jista' jinkiseb kemm jista' jkun malajr mill-Parlament.

Id-dettalji tal-kategorija jew il-kategoriji ta' persuni b'aċċess għat-tagħrif kunfidenzjali għandhom jiġu kkomunikati fl-istess ħin mat-talba.

Qabel ma jingħata aċċess għal tagħrif bħal dan kull persuna għandha tkun mgħarrfa dwar il-livell ta' kunfidenzjalità u dwar l-obbligi ta' sigurtà li jirriżultaw.

Fil-kuntest tar-reviżjoni ta' dan l-Anness u tal-arranġamenti ġejjienin relatati mas-sigurtà, li hemm riferiment għalihom fil-punti 4.1 u 4.2, il-kwistjoni tal-awtorizzazzjonijiet ta' sigurtà se terġa' tkun eżaminata.

3. Arranġamenti għall-aċċess u l-ġestjoni ta' tagħrif kunfidenzjali

3.1.     Tagħrif kunfidenzjoni mogħti skond il-proċeduri msemmija fil-punt 2.3 u, fejn hu xieraq, il-punt 2.4, għandu isir disponibbli, taħt ir-responsibilità tal-President jew tal-Membru tal-Kummissjoni, lill-korp parlamentari/detentur ta' kariga li jkun għamel it-talba, taħt il-kundizzjonijiet li ġejjin:

           Il-Parlament u l-Kummissjoni jiżguraw r-reġistrazzjoni u t-traċċabbiltà tat- tagħrif kunfidenzjali.

           B'mod aktar speċifiku, l-IKUE ikklassifikat bħala "Confidentiel UE" u "SECRET UE" għandha tintbagħat mir-reġistru ċentrali tas-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni għand is-servizz ekwivalenti kompetenti tal-Parlament li jkun responsabbli li jqegħdha għad-dispożizzjoni, skont l-arranġamenti miftiehma, tal-korp parlamentari / tad-detentur ta' kariga li jkun għamel it-talba.

           It-trażmissjoni tal-IKUE ikklassifikati bħala "TRÈS SECRET UE/ EU TOP SECRET" għandha tkun suġġetta għal arranġamenti ulterjuri miftiehma bejn il-Kummissjoni u l-korp parlamentari / id-detentur ta' kariga li jkun għamel it-talba li jkunu mmirati li jiżguraw livell ta' ħarsien xieraq għal dik il-klassifikazzjoni.

3.2.     Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-punti 2.2 u 2.4. u għall-arranġamenti ta' sigurtà ġejjienin imsemmijin fil-punt 4.1, l-aċċess u l-arranġamenti magħmula biex jipproteġu l-kunfidenzjalità tat-tagħrif għandhom jiġu stipulati bi qbil komuni qabel ma jintbagħat it-tagħrif. Dak il-qbil bejn il-Membru tal-Kummissjoni b'responsabbiltà fil-qasam politiku involut u l-korp parlamentari (rappreżentat mill-president tiegħu) / id-detentur ta' kariga li jkun għamel t-talba, għandu jipprevedi l-għażla ta' waħda mill-għażliet stipulati fil-punti 3.2.1. u 3.2.2. sabiex jiġi garantit livell ta' kunfidenzjalità xieraq.

3.2.1.  Għal dak li għandu x'jaqsam mad-destinatarji tat-tagħrif kunfidenzjali għandha tkun prevista waħda minn dawn l-għażliet li ġejjin:

-          ▌ tagħrif li ▌jkun maħsub biss għall-President tal-Parlament, f'każijiet ġustifikati minn raġunijiet assolutament eċċezzjonali;

-          il-Bureau u/jew il-Konferenza tal-Presidenti,

-          il-president tal-kumitat parlamentari rilevanti u r-rapporteur tal-istess kumitat;

-          il-membri kollha (sħaħ jew supplenti) tal-kumitat parlamentari rilevanti;

-          il-Membri kollha tal-Parlament Ewropew.

It-tagħrif kunfidenzjali msemmij ma jistax ikun ippubblikat jew trażmess lil xi destinatarju ieħor mingħajr l-approvazzjoni tal-Kummissjoni.

3.2.2.  F'dak li għandu x'jaqsam mal-arranġamenti għall-ġestjoni tat- tagħrif kunfidenzjali, għandhom ikunu previsti l-għażliet li ġejjin:

a) eżami tad-dokumenti f'kamra tal-qari sikura f'każ li t-tagħrif ikun klassifikat "CONFIDENTIEL UE" u f'livelli ogħla;

b) il-laqgħa ssir in camera, bil-parteċipazzjoni esklussiva tal-membri tal-Bureau, tal-membri tal-Konferenza tal-Presidenti jew membri sħaħ jew supplenti tal-kumitat parlamentari kompetenti kif ukoll ta' uffiċjali tal-Parlament u dawk l-impjegati tal-Parlament li jaħdmu għall-gruppi politiċi li jkunu ntgħażlu minn qabel mill-president bħala persuni li jeħtieġu jkunu mgħarrfa u li l-preżenza tagħhom hija strettament meħtieġa, kemm-il darba ikunu ngħataw livell meħtieġ ta' awtorizzazzjoni ta' sigurtà, filwaqt li jitqiesu l-kundizzjonijiet li ġejjin:

-          kwalunkwe dokument jista' jiġi numerat u mqassam fil-bidu tal-laqgħa u jinġabar lura fi tmiemha. Ma jistgħu la jitniżżlu noti u lanqas isiru fotokopji ta' dawk id-dokumenti;

-          id-diskussjoni dwar punt trattat skont il-proċedura ta' kunfidenzjalità ma għandhiex tissemma fil-minuti tal-laqgħa.

Qabel it-trażmissjoni, id-data personali kollha tista' titneħħa mid-dokumenti.

It-tagħrif kunfidenzjali mogħti bil-fomm lid-destinatarji fil-Parlament għandu jkun suġġett għal-livell ekwivalenti ta' ħarsien tat-tagħrif kunfidenzjali mogħti lill-forma bil-miktub. Dan jista' jinkludi dikjarazzjoni solenni mid-destinatarji ta' dak it-tagħrif biex ma jxerrdux il-kontenut tiegħu lill-ebda persuna terza.

3.2.3   Meta t-tagħrif bil-miktub jiġi eżaminata f'kamra tal-qari sikura, il-Parlament għandu jiżgura li l-arranġamenti li ġejjin ikunu fis-seħħ:

-          sistema ta' ħżin sikura għat-tagħrif kunfidenzjali;

-          kamra tal-qari sigura ▌mingħajr magni tal-fotokopji, telefons, faċilitajiet għall-fax, 'scanners' jew kwalunkwe apparat tekniku ieħor għar-riproduzzjoni u t-trażmissjoni ta' dokumenti, eċċ▌;

-          disposizzjonijiet ta' sigurtà li jikkontrollaw l-aċċess għall-kamra tal-qari, inklużi l-ħtiġijiet ta' firma f'reġistru t'aċċess u dikjarazzjoni solenni biex ma jinxteredx it-tagħrif kunfidenzjal eżaminat.

3.2.4.  Dan li jingħad aktar 'l fuq ma jipprekludix arranġamenti ekwivalenti oħra miftiehmin bejn l-Istituzzjonijiet.

3.3.     Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità ma' dawn l-arranġamenti għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet dwar sanzjonijiet tal-Membri mniżżla fl-Anness VIII tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament u fir-rigward tal-uffiċjali u impjegati oħra tal-Parlament Ewropew, id-dispożizzjonijiet applikabbli tal-Artikolu 86 tar-Regolamenti tal-Persunal[7] jew tal-Artikolu 49 tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-aġenti l-oħra tal-Unjoni.

4. Dispożizzjonijiet aħħarin

4.1.     Il-Kummissjoni u l-Parlament għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Anness.

Għal dan il-għan, is-servizzi kompetenti tal-Kummissjoni u tal-Parlament għandhom jikkoordinaw mill-qrib l-implimentazzjoni ta' dan l-Anness. Dan għandu jinkludi l-verifika tat-traċċabbiltà tat-tagħrif kunfidenzjali u monitoraġġ perjodiku konġunt tal-arranġamenti relatati mas-sigurtà u l-istandards applikati.

Il-Parlament jintrabat li jadatta, fejn ikun meħtieġ, id-dispożizzjonijiet interni tiegħu biex jimplimenta r-regoli ta' sigurtà għat-tagħrif kunfidenzjali stabbiliti f'dan l-Anness.

           Il-Parlament jintrabat li jadotta malajr kemm jista' jkun l-arranġamenti ta' sigurtà ġejjienin u jivverifika dawn l-arranġamenti bi qbil komuni mal-Kummissjoni, bil-għan li jistabbilixxi ekwivalenza tal-istandards tas-sigurtà. Dan jagħti effett lil dan l-Anness fir-rigward ta':

-       id-dispożizzjonijiet u l-istandards tekniċi ta' sigurtà relatati mal-ġestjoni u mal-ħżin tat-tagħrif kunfidenzjali, inklużi l-miżuri ta' sigurtà fil-qasam tas-sigurtà fiżika, tal-informatika, tal-persunal u tad-dokumenti.

-       il-ħolqien ta' kumitat speċjali ta' sorveljanza magħmul minn Membri Parlamentari li għandhom awtorizzazzjoni ta' sigurtà meħtieġa għall-ġestjoni tal-IKUE ikklassifikat bħala "TRÈS SECRET UE/ EU TOP SECRET".

4.2.     Il-Parlament u l-Kummissjoni jirrevedu dan l-anness u, jekk ikun meħtieġ, jadattawh, sa mhux aktar tard miż-żmien ta' reviżjoni imsemmi fil-punt 54 tal-Ftehim Qafas, fid-dawl tal-iżviluppi dwar:

-       arranġamenti ta' sigurtà ġejjienin li jinvolvu l-Parlament u l-Kummissjoni;

-       ftehimiet jew atti ġuridiċi oħra rilevanti għat-trażmissjoni ta' tagħrif bejn l-Istituzzjonijiet.

ANNESS 3

Negozjati u konklużjoni ta' ftehimiet internazzjonali

Dan l-Anness jistipula l-arranġamenti dettaljati għall-għoti ta' tagħrif lill- Parlament dwar in-negozjati u l-konklużjoni ta' ftehimiet internazzjonali msemmija fil-punti 23, 24 u 25 tal-Ftehim Qafas:

(1)      Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Parlament bl-intenzjoni tagħha li tipproponi l-bidu tan-negozjati fl-istess ħin li tgħarraf lill-Kunsill.

2)        Konformement mad-dispożizzjonijiet tal-punt 24 tal-Ftehim Qafas, meta l-Kummissjoni tipproponi abbozz ta' direttivi ta' negozjati bil-għan li dawn jiġu adottati mill-Kunsill, hija għandha tippreżentah fl-istess ħin lill-Parlament.

3)        Il-Kummissjoni għandha tqis kif jistħoqq l-osservazzjonijiet tal-Parlament matul in-negozjati kollha.

4)        Konformement mad-dispożizzjonijiet tal-punt 23 tal-Ftehim Qafas, il-Kummissjoni għandha tgħarraf regolarment u malajr bl-iżvolġiment tan-negozjati sakemm il-ftehim ikun inizjalat u għandha tispjega jekk u sa liema punt l-osservazzjonijiet tal-Parlament ikunu ġew inkorporati fit-testi f'negozjati u, f'każ li ma jkunux, għaliex.

5)        Fil-każ ta' ftehimiet internazzjonali li l-konklużjoni tagħhom tkun teħtieġ l-approvazzjoni tal-Parlament, il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Parlament matul il-proċess tan-negozjati it-tagħrif kollu rilevanti li hija tipprovdi wkoll lill-Kunsill (jew lill-kumitat speċjali maħtur mill-Kunsill). Dan għandu jinkludi abbozzi ta' emendi għad-direttivi ta' negozjati adottati, abbozzi ta' testi ta' negozjati, artikoli miftehmin, id-data miftiehma biex jiġi inizjalat il-ftehim u t-test tal-ftehim qabel ma jiġi inizjalat. Il-Kummissjoni għandha wkoll tibgħat lill-Parlament, kif ukoll lill-Kunsill (jew lill-kumitat speċjali maħtur mill-Kunsill) id-dokumenti rilevanti kollha li tirċievi minn partijiet terzi, taħt riżerva tal-kunsens tal-awtur. Il-Kummissjoni għandha żżomm il-kumitat parlamentari responsabbli mgħarraf bl-iżviluppi fin-negozjati u, partikolarment, tispjega kif il-fehmiet tal-Parlament ikunu tqiesu.

6)        F'każ ta' ftehimiet internazzjonali li l-konklużjoni tagħhom ma tkunx teħtieġ l-approvazzjoni tal-Parlament, il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-Parlament ikun mgħarraf minnufih u bis-sħiħ, billi tagħti tagħrif li jkun ikopri mill-inqas l-abbozzi ta' direttivi ta' negozjati, id-direttivi ta' negozjati adottati, l-iżvoġiment sussegwenti tan-negozjati u l-konklużjoni tan-negozjati.

7)        Konformement mad-dispożizzjonijiet tal-punt 24 tal-Ftehim Qafas, il-Kummissjoni għandha tagħti tagħrif sħiħ lill-Parlament f' ħin xieraq meta tkun ġie inizjalat ftehim internazzjonali, u tgħarraf lill-Parlament malajr kemm jista' jkun meta tkun biħsiebha tipproponi lill-Kunsill l-applikazzjoni provviżorja tagħha u r-raġunijiet għal dan, għajr jekk il-Kummissjoni ma tkunx tista' tagħmel dan minħabba raġunijiet ta' urġenza.

8)        Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Kunsill u lill-Parlament fl-istess ħin u f'ħin xieraq bil-ħsieb tagħha li tipproponi lill-Kunsill is-sospensjoni ta' xi ftehim internazzjonali u r-raġunijiet għal dan.

9)        Għal ftehimiet internazzjonali li jaqgħu taħt il-proċedura ta' approvazzjoni stipulata fit-TFUE, il-Kummissjoni għandha wkoll iżżomm lill-Parlament mgħarrab bis-sħiħ qabel ma tapprova modifiki għal xi ftehim, kif ikun awtorizza l-Kunsill b'deroga, bi qbil mal-Artikolu 218(7) TFUE.

ANNESS 4

Skeda għall-Programm ▌ta' Ħidma tal-Kummissjoni

Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għandu jkun akkumpanjat b'lista ta' proposti leġislattivi u mhux leġislattivi għas-snin ta' wara. Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni jkopri s-sena kkonċernata li jkun jmiss u jagħti indikazzjoni dettaljata tal-prijoritajiet tal-Kummissjoni għas-snin sussegwenti. Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għalhekk jista' jservi ta' bażi għal djalogu strutturat mal-Parlament bil-għan li jinlaħaq kunsens.

Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għandu jinkludi wkoll l-inizjattivi ppjanati għal liġijiet li ma jorbtux, irtirar u simplifikazzjoni.

1.        Fl-ewwel semestru ta' sena partikolari, il-Membri tal-Kummissjoni għandhom jidħlu fi djalogu regolari kontinwu mal-kumitati parlamentari korrispondenti dwar l-implimentazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għas-sena kkonċernata u dwar it-tħejjija tal-Programm ta' Ħidma li jkun jmiss tal-Kummissjoni. Abbażi ta' dak id-djalogu, kull kumitat parlamentari għandu jipprovdi rapport lill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati dwar l-eżitu tiegħu.

2.        Parallelament, il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għandu jkollha skambju ta' opinjonijiet mal-Viċi President tal-Kummissjoni responsabbli għar-relazzjonijiet interistituzzjonali, sabiex jiġi valutat l-istat ta' implimentazzjoni tal-Programm ta' Ħidma attwali tal-Kummissjoni, sabiex tiġi diskussa it-tħejjija tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni li jkun jmiss, u sabiex isir rendikont tar-riżultati tad-djalogu bilaterali kontinwu bejn il-kumitati parlamentari kkonċernati u l-Membri rilevanti tal-Kummissjoni.

3.        F'Ġunju, il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għandha tippreżenta rapport fil-qosor lill-Konferenza tal-Presidenti, li għandu jkun fih ir-riżultati tal-analiżi tal-implimentazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni kif ukoll tal-prijoritajiet tal-Parlament għall-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni li jkun jmiss, u l-Parlament għandu jgħarraf lill-Kummissjoni b'dan.

4.        Abbażi ta' dak ir-rapport fil-qosor, waqt is-sessjoni parzjali ta' Lulju, il-Parlament għandu jadotta riżoluzzjoni li tagħti l-pożizzjoni tiegħu u tinkludi b'mod partikolari it-talbiet ibbażati fuq rapporti ta' inizjattiva leġislattiva.

5.        Kull sena matul l-ewwel sessjoni parzjali ta' Settembru, għandu jsir dibattitu dwar l-Istat tal-Unjoni li fih il-President tal-Kummissjoni għandu jagħmel diskors li fih jagħti rendikont tas-sena attwali filwaqt li jagħti ħarsa lejn il-prijoritajiet fil-ġejjieni għas-snin ta' wara. Għal dak il-għan, il-President tal-Kummissjoni għandu jistabbilixxi bil-miktub lill-Parlament b'mod parallel l-elementi ewlenin li jiggwidaw it-tħejjija tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għas-sena ta' wara.

6.        Mill-bidu ta' Settembru, il-kumitati parlamentari u l-Membri rilevanti tal-Kummissjoni jistgħu jiltaqgħu biex ikollhom skambju ta' opinjonijiet aktar dettaljat dwar il-prijoritajiet fil-ġejjieni f'kull wieħed mill-oqsma ▌ politiċi. Dawn il-laqgħat għandhom jintemmu b'laqgħa bejn il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati u l-Kulleġġ tal-Kummissarji u b'laqgħa bejn il-Konferenza tal-Presidenti u l-President tal-Kummissjoni, kif ikun xieraq.

7.             F'Ottubru, il-Kummissjoni għandha tadotta l-Programm ta' Ħidma tagħha għas-sena ta' wara. Wara, il-President tal-Kummissjoni għandu jippreżenta ▌dak il-Programm ta' Ħidma lill-Parlament f'livell xieraq.

8.             Il-Parlament jista' jagħmel dibattitu u jadotta riżoluzzjoni fis-sessjoni parzjali ta' Diċembru.

9.             Din l-iskeda għandha tiġi applikata għal kull ċiklu regolari tal-programmazzjoni, ħlief fis-snin ta' elezzjonijiet Parlamentari li jaħbtu fl-istess żmien tat-tmiem taż-żmien tal-kariga tal-Kummissjoni.

10.           Din l-iskeda m'għandhiex tkun ta' ħsara għal xi ftehim fil-ġejjieni dwar programmazzjoni interistituzzjonali.

  • [1]               ĠU L 44, 24.04.1998, p. 1 (Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 3, Volum 23, p. 3-65).
  • [2]               OJ C 121, ta’ l-24.4.2001, p. 122.
  • [3]  ĠU C 321, 31.12.2003.
  • [4]    It-tagħrif li għandu jingħata lill-Parlament dwar il-ħidma tal-kumitati tal-komitoloġija u l-prerogattivi tal-Parlament fl-operat tal-proċeduri ta' komitoloġija huma ddefiniċi b'mod ċar fi strumenti oħra: (1) Deċiżjoni tal-Kunsill tat-28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' l-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23), (2) ftehima interistituzzjonali tat-3 ta' Ġunju 2008 bejn il-Parlament u l-Kummissjoni dwar il-proċeduri ta' komitoloġija; u (3) strumenti meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 291 TFUE.
  • [5]               ĠU L 113, 24.04.1998, p. 2 (Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 3, Volum 23, p. 3-65).
  • [6]               ĠU L 136, 31.5.1999, p. 20.
  • [7]               Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 tad- 29 ta' Frar 1968 li jistabbilixxi r-Regolamenti tal-Persunal ta' l-uffiċjali u l-kondizzjonijiet ta' impjieg ta' uffiċjali oħra tal-Komunitajiet Ewropej u li jistabbilixxi miżuri temporanji applikabbli għall-Uffiċjali tal-Kummissjoni

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

4.10.2010

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

18

0

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Enrique Guerrero Salom, Alexandra Thein

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Inés Ayala Sender, Maria Da Graça Carvalho, José Manuel Fernandes, Nuno Teixeira