Menettely : 2010/2048(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0281/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0281/2010

Keskustelut :

PV 19/10/2010 - 12
CRE 19/10/2010 - 12

Äänestykset :

PV 20/10/2010 - 6.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0371

MIETINTÖ     
PDF 153kWORD 180k
8.10.2010
PE 441.300v02-00 A7-0281/2010

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2010 varainhoitovuodeksi 2010, pääluokka III – Komissio

(13472/2010 – C7‑0263/2010 – 2010/2048(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: László Surján

TARKISTUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2010 varainhoitovuodeksi 2010, pääluokka III – Komissio

(13472/2010 – C7‑0263/2010 – 2010/2048(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

-    ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 310 ja 314 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) ja erityisesti sen 37 artiklan,

–   ottaa huomioon 17. joulukuuta 2009 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2010(2),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

-    ottaa huomioon komission 8. huhtikuuta 2010 esittämän esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3 varainhoitovuodeksi 2010 (KOM(2010)0149),

-    ottaa huomioon komission 8. huhtikuuta 2010 esittämän ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöön ottamisesta (KOM(2010)0150),

-    ottaa huomioon komission 17. maaliskuuta 2010 esittämän ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta (KOM(2010)0102),

-    ottaa huomioon neuvoston 13. syyskuuta 2010 vahvistaman kannan lisätalousarvioesitykseen nro 3/2010 (13472/2010 – C7‑0263/2010),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 b artiklan,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7‑0281/2010),

A.  ottaa huomioon, että komissio ehdottaa asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamista niin, että siitä voidaan rahoittaa banaanialan liitännäistoimenpiteitä vuosina 2010–2013 yhteensä 190 miljoonalla eurolla, minkä lisäksi voidaan vielä myöntää 10 miljoonaa euroa, mikäli liikkumavara antaa myöten,

B.   ottaa huomioon, että banaanialan liitännäistoimenpiteisiin liittyvän rahoitusavun vuosittaista jakautumista koskevassa ehdotuksessa vuodeksi 2010 esitetään 75:tä miljoonaa euroa,

C.  ottaa huomioon, että otsakkeen 4 liikkumavara on vain 875 530 euroa, koska vuonna 2010 on rahoitettava mahdollisimman kattavasti EU:n ensisijaisia tavoitteita maailmanlaajuisena toimijana,

D.  ottaa huomioon, että suurin osa tästä rahoitusavusta saadaan vuonna 2010 otsakkeeseen 4 kuuluvien määrärahojen uudelleenkohdentamisen tuloksena (55,8 miljoonaa 75 miljoonasta eurosta),

E.   ottaa huomioon, että ehdotettu uudelleenkohdentaminen vaikuttaa välineisiin ja toimiin, jotka EU ja etenkin Euroopan parlamentti ovat määrittäneet erittäin merkittäviksi,

F.   ottaa huomioon, että banaanialan liitännäistoimenpiteisiin liittyvän taloudellisen tuen tarvetta ei ennakoitu nykyistä monivuotista rahoituskehystä hyväksyttäessä,

G.  huomauttaa, että tähän otsakkeeseen on aiemmissa talousarviomenettelyissä kohdistunut erittäin suuria paineita,

H.  katsoo, että EU:n taloudellista tukea AKP-banaanintuottajamaille, joihin suosituimmuuskohtelun vapauttaminen WTO:ssa on vaikuttanut, ei pitäisi kyseenalaistaa eikä talousarviosta maksettavaa rahoitusta pitäisi lykätä,

I.    ottaa huomioon, että parlamentti on pääosin valmis neuvottelemaan sovittelussa toisen budjettivallan käyttäjän kanssa,

J.   katsoo, että jäljellä olevaa 875 530 euron liikkumavaraa voitaisiin käyttää banaanialan liitännäistoimenpiteiden rahoittamiseen,

1.   panee merkille lisätalousarvioesityksen nro 3/2010 ja neuvoston kannan;

2.   muistuttaa periaatekannastaan, että uudet painopisteet olisi rahoitettava uusin varoin;

3.   katsoo, että banaanialan liitännäistoimenpiteiden rahoittaminen täyttää 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 27 kohdassa joustovälineen käytölle asetetut ehdot;

4.   kehottaa komissiota esittämään uuden ehdotuksen joustovälineessä jäljellä olevien 74 124 470 euron käyttöön ottamisesta;

5.   on päättänyt tarkistaa lisätalousarvioesitystä nro 3/2010 jäljempänä esitetyllä tavalla;

6.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

Esittäjä: Lazslo SURJAN         >>

PÄÄLUOKKA: III Komissio

 

Talousarvio 2010

Komissio

LTE 3/2010

Neuvoston kanta

EP:n tarkistus

Uusi määrä

 

 

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

07 02 04 Valmistelutoimi – Mustanmeren alueen ympäristövalvonta

Määrärahat

2.000.000

2.000.000

500.000

2.000.000

500.000

2.000.000

1.500.000

0

2.000.000

2.000.000

Varaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talousarvio 2010

Komissio

LTE 3/2010

Neuvoston kanta

EP:n tarkistus

Uusi määrä

 

 

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

19 06 08 Rahoitus- ja talouskriisiä koskeva hätäapu kehitysmaissa

Määrärahat

3.000.000

2.000.000

500.000

2.000.000

500.000

2.000.000

2.500.000

0

3.000.000

2.000.000

Varaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talousarvio 2010

Komissio

LTE 3/2010

Neuvoston kanta

EP:n tarkistus

Uusi määrä

 

 

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

19 09 01 Yhteistyö Latinalaisen Amerikan kehitysmaiden kanssa

Määrärahat

356.268.000

306.484.268

355.268.000

3.06.484.268

355.268.000

3.06.484.268

1.000.000

0

356.268.000

306.484.268

Varaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talousarvio 2010

Komissio

LTE 3/2010

Neuvoston kanta

EP:n tarkistus

Uusi määrä

 

 

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

19 10 01 01 Yhteistyö Aasian kehitysmaiden kanssa

Määrärahat

523.450.000

483.097.103

521.450.000

483.097.103

521.450.000

483.097.103

2.000.000

0

523.450.000

483.097.103

Varaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talousarvio 2010

Komissio

LTE 3/2010

Neuvoston kanta

EP:n tarkistus

Uusi määrä

 

 

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

21 02 01 Elintarviketurva

Määrärahat

238.766.452

190.000.000

237.766.452

190.000.000

237.766.452

190.000.000

1.000.000

0

238.766.452

190.000.000

Varaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talousarvio 2010

Komissio

LTE 3/2010

Neuvoston kanta

EP:n tarkistus

Uusi määrä

 

 

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

21 05 01 01 Terveys

Määrärahat

45.885.491

16.271.430

44.885.491

16.271.430

44.885.491

16.271.430

1.000.000

0

45.885.491

16.817.430

Varaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talousarvio 2010

Komissio

LTE 3/2010

Neuvoston kanta

EP:n tarkistus

Uusi määrä

 

 

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

21 05 01 06 Kehitysmaiden hyväksi toteutettavaa lääkealan tekniikan siirtoa koskeva valmistelutoimi

Määrärahat

3.300.000

3.000.000

p.m.

3.000.000

p.m.

3.000.000

3.300.000

0

3.300.000

3.000.000

Varaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talousarvio 2010

Komissio

LTE 3/2010

Neuvoston kanta

EP:n tarkistus

Uusi määrä

 

 

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

21 06 03 Sopeutustuki sokeripöytäkirjan maille

Määrärahat

175.756.786

80.000.000

151.432.316

80.000.000

151.432.316

80.000.000

24.324.470

0

175.756.786

80.000.000

Varaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talousarvio 2010

Komissio

LTE 3/2010

Neuvoston kanta

EP:n tarkistus

Uusi määrä

 

 

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

21 07 04 Perushyödykesopimukset

Määrärahat

4.600.000

4.600.000

2.800.000

4.600.000

2.800.000

4.600.000

1.800.000

1.800.000

4.600.000

4.600.000

Varaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talousarvio 2010

Komissio

LTE 3/2010

Neuvoston kanta

EP:n tarkistus

Uusi määrä

 

 

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

Maksusitoumus-määrärahat

Maksu-määrärahat

21 02 03 Rahoitusväline elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten kehitysmaissa

Määrärahat

162.700.000

342.700.000

145.300.000

342.700.000

145.300.000

342.700.000

17.400.000

0

162.700.000

342.700.000

Varaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)

EUVL L 64, 12.3.2010.

(3)

EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

7.10.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

François Alfonsi, Richard Ashworth, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Jan Mulder

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö