Procedure : 2010/2048(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0281/2010

Ingediende teksten :

A7-0281/2010

Debatten :

PV 19/10/2010 - 12
CRE 19/10/2010 - 12

Stemmingen :

PV 20/10/2010 - 6.1
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0371

VERSLAG     
PDF 154kWORD 176k
8.10.2010
PE 441.300v01-00 A7-0281/2010

over het standpunt van de Raad betreffende het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2010 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, Afdeling III – Commissie

(13472/2010 – C7‑0263/2010 – 2010/2048(BUD))

Begrotingscommissie

Rapporteur: László Surján

AMENDEMENTEN
ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad betreffende het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2010 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, Afdeling III – Commissie

(13472/2010 – C7‑0263/2010 – 2010/2048(BUD))

Het Europees Parlement,

- gelet op artikel 310 en 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

- gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(1), en met name artikel 37 daarvan,

- gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, definitief vastgesteld op 17 december 2009(2),

- gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(3),

- gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2010 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, ingediend door de Commissie op 8 april 2010 (COM(2010)0149),

- gezien het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument, ingediend door de Commissie op 8 april 2010 (COM(2010)0150),

- gezien het voorstel voor een verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, ingediend door de Commissie op 17 maart 2010 (COM(2010)0102),

- gezien het standpunt van de Raad betreffende het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2010, vastgesteld door de Raad op 13 september 2010 (13472/2010 – C7‑0263/2010),

- gelet op artikel 75 ter van zijn Reglement,

–    gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0281/2010),

A.  overwegende dat de Commissie voorstelt Verordening (EG) nr. 1905/2006 te wijzigen om de begeleidende maatregelen in de bananensector (BMB's) te kunnen financieren in de periode 2010-2013, dit met een totale begroting van 190 miljoen euro en eventueel nog eens 10 miljoen euro extra, indien de marges dit toelaten,

B.   overwegende dat de voorgestelde jaarlijkse spreiding van de financiële steun voor de BMB's voorziet in een bedrag van 75 miljoen euro in 2010,

C.  overwegende dat de beschikbare marge in rubriek 4 slechts 875.530 euro bedraagt omdat in 2010 voor het grootste deel de prioriteiten van de EU op het gebied van haar rol als mondiale partner moeten worden gefinancierd,

D.  overwegende dat het grootste deel van deze financiële steun in 2010 afkomstig is van herschikkingen binnen rubriek 4 van de begroting (55,8 miljoen van de vereiste 75 miljoen euro),

E.   overwegende dat de voorgestelde herschikkingen raken aan instrumenten en acties die de EU en met name het Europees Parlement als uitermate belangrijk hebben bestempeld,

F.   overwegende dat bij de vaststelling van het huidig meerjarig financieel kader niet was voorzien in de behoefte aan financiële steun voor BMB's,

G.  overwegende dat uit de voorgaande begrotingsprocedures is gebleken onder welke extreme druk deze rubriek staat,

H.  overwegende dat de financiële steun van de EU aan bananenexporterende ACS-landen die de gevolgen ondervinden van de meest begunstigde natie (MFN)-liberalisering in het kader van de WTO, niet in vraag kan worden gesteld en de begrotingsinspanning geen vertraging mag oplopen,

I.    overwegende dat het Parlement in wezen bereid is via bemiddeling met de andere tak van de begrotingsautoriteit te onderhandelen,

J.    overwegende dat de resterende marge van 875.530 euro kan worden gebruikt voor de financiering van de BMB's,

1.   neemt kennis van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2010 en van het standpunt van de Raad;

2.   herinnert aan zijn principiële standpunt dat nieuwe prioriteiten moeten worden gefinancierd met nieuwe middelen;

3.   is van oordeel dat de financiering van de BMB's voldoet aan de voorwaarden van punt 27 van het IIA van 17 mei 2006 betreffende het gebruik van het flexibiliteitsinstrument;

4.   verzoekt de Commissie een nieuw voorstel in te dienen betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor het resterende gedeelte van 74.124.470 euro;

5.   heeft besloten het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2010 te wijzigen zoals hieronder is aangegeven;

6.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Indiener: Lazslo SURJAN

AFDELING III - Commissie

 

Begroting 2010

Commissie

OGB 3/2010

Standpunt Raad

Amendement EP

Nieuw bedrag

 

 

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

07 02 04 Voorbereidende actie – Milieumonitoring van het Zwarte-Zeebekken

Kredieten

2.000.000

2.000.000

500.000

2.000.000

500.000

2.000.000

1.500.000

0

2.000.000

2.000.000

Reserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting 2010

Commissie

OGB 3/2010

Standpunt Raad

Amendement EP

Nieuw bedrag

 

 

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

19 06 08 Noodmaatregelen tegen de financiële en economische crisis in de ontwikkelingslanden

Kredieten

3.000.000

2.000.000

500.000

2.000.000

500.000

2.000.000

2.500.000

0

3.000.000

2.000.000

Reserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting 2010

Commissie

OGB 3/2010

Standpunt Raad

Amendement EP

Nieuw bedrag

 

 

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

19 09 01 Samenwerking met ontwikkelingslanden in Latijns-Amerika

Kredieten

356.268.000

306.484.268

355.268.000

306.484.268

355.268.000

306.484.268

1.000.000

0

356.268.000

306.484.268

Reserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting 2010

Commissie

OGB 3/2010

Standpunt Raad

Amendement EP

Nieuw bedrag

 

 

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

19 10 01 01 Samenwerking met ontwikkelingslanden in Azië

Kredieten

523.450.000

483.097.103

521.450.000

483.097.103

521.450.000

483.097.103

2.000.000

0

523.450.000

483.097.103

Reserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting 2010

Commissie

OGB 3/2010

Standpunt Raad

Amendement EP

Nieuw bedrag

 

 

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

21 02 01 Voedselzekerheid

Kredieten

238.766.452

190.000.000

237.766.452

190.000.000

237.766.452

190.000.000

1.000.000

0

238.766.452

190.000.000

Reserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting 2010

Commissie

OGB 3/2010

Standpunt Raad

Amendement EP

Nieuw bedrag

 

 

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

21 05 01 01 Gezondheid

Kredieten

45.885.491

16.271.430

44.885.491

16.271.430

44.885.491

16.271.430

1.000.000

0

45.885.491

16.817.430

Reserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting 2010

Commissie

OGB 3/2010

Standpunt Raad

Amendement EP

Nieuw bedrag

 

 

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

21 05 01 06 Voorbereidende actie voor de overdracht van technologie op farmaceutisch gebied ten behoeve van ontwikkelingslanden

Kredieten

3.300.000

3.000.000

p.m.

3.000.000

p.m.

3.000.000

3.300.000

0

3.300.000

3.000.000

Reserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting 2010

Commissie

OGB 3/2010

Standpunt Raad

Amendement EP

Nieuw bedrag

 

 

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

21 06 03 Aanpassingssteun voor de landen van het Suikerprotocol

Kredieten

175.756.786

80.000.000

151.432.316

80.000.000

151.432.316

80.000.000

24.324.470

0

175.756.786

80.000.000

Reserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting 2010

Commissie

OGB 3/2010

Standpunt Raad

Amendement EP

Nieuw bedrag

 

 

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

21 07 04 Grondstoffenovereenkomsten

Kredieten

4.600.000

4.600.000

2.800.000

4.600.000

2.800.000

4.600.000

1.800.000

0

4.600.000

4.600.000

Reserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting 2010

Commissie

OGB 3/2010

Standpunt Raad

Amendement EP

Nieuw bedrag

 

 

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

Vastleggings-kredieten

Betalings-kredieten

21 02 03 Snelleresponsfaciliteit voor maatregelen tegen de scherpe stijging van de voedselprijzen in de ontwikkelingslanden

Kredieten

162.700.000

342.700.000

145.300.000

342.700.000

145.300.000

342.700.000

17.400.000

0

162.700.000

342.700.000

Reserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(2)

PB L 64 van 12.3.2010.

(3)

PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

7.10.2010

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

41

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

François Alfonsi, Richard Ashworth, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Jan Mulder

Juridische mededeling - Privacybeleid