Postup : 2010/2048(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0281/2010

Predkladané texty :

A7-0281/2010

Rozpravy :

PV 19/10/2010 - 12
CRE 19/10/2010 - 12

Hlasovanie :

PV 20/10/2010 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0371

SPRÁVA     
PDF 171kWORD 173k
8.10.2010
PE 441.300v02-00 A7-0281/2010

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2010 na rozpočtový rok 2010, oddiel III – Komisia

(13472/2010 – C7‑0263/2010 – 2010/2048(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: László Surján

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2010 na rozpočtový rok 2010, oddiel III – Komisia

(13472/2010 – C7‑0263/2010 – 2010/2048(BUD))

Európsky parlament,

- so zreteľom na články 310 a 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

- so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(1), a najmä na jeho článok 37,

- so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2010, prijatý s konečnou platnosťou 17. decembra 2009(2),

- so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3),

- so zreteľom na návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2010 na rozpočtový rok 2010 (KOM(2010)0149), ktorý Komisia predložila 8. apríla 2010,

- so zreteľom na návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility (KOM(2010)0150), ktorý Komisia predložila 8. apríla 2010,

- so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce (KOM(2010)0102), predložený Komisiou 17. marca 2010,

- so zreteľom na pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2010, ktorú Rada zostavila 13. septembra 2010 (13472/2010 – C7‑0263/2010),

- so zreteľom na článok 75b rokovacieho poriadku,

–    so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7–0281/2010),

A.  keďže Komisia navrhuje pozmeniť a doplniť nariadenie (ES, Euratom) č. 1905/2006 s cieľom umožniť financovanie sprievodných opatrení pre banány (BAM) v rokoch 2010 až 2013 s celkovým rozpočtom 190 miliónov EUR a možnosťou poskytnutia dodatočných 10 miliónov EUR v prípade, že to rezervy umožnia,

B.   keďže navrhnuté ročné rozčlenenie finančnej pomoci pre BAM počíta so sumou 75 miliónov EUR v roku 2010,

C.  keďže rezerva dostupná v okruhu 4 predstavuje len 875 530 EUR z dôvodu potreby financovať v čo najširšom možnom rozsahu priority EÚ v roku 2010, pokiaľ ide o jej postavenie globálneho aktéra,

D.  keďže hlavná časť tejto finančnej pomoci v roku 2010 pochádza z presunu v rámci okruhu 4 rozpočtu (55,8 zo 75 miliónov EUR),

E.   keďže navrhnutý presun ovplyvňuje nástroje a akcie, na ktorých má EÚ, a najmä Európsky parlament, veľký záujem,

F.   keďže s potrebou finančnej pomoci pre BAM sa pri prijímaní viacročného finančného rámca nepočítalo,

G.  keďže rozpočtové postupy v minulosti ukázali obrovský tlak, ktorému bol tento okruh vystavený,

H.  keďže finančná pomoc EÚ pre krajiny AKT, ktoré sú vývozcami banánov a ktoré sú ovplyvnené liberalizáciou vo forme doložiek najvyšších výhod v rámci WTO, by sa nemala spochybňovať a rozpočtové úsilie by sa nemalo zdržovať,

I.    keďže Parlament je v rámci zmierovacieho konania v zásade pripravený rokovať s druhou zložkou rozpočtového orgánu,

J.    keďže zvyšná rezerva vo výške 875 530 EUR by sa mohla použiť na financovanie BAM,

1.   berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 3/2010 a pozíciu Rady;

2.   pripomína svoj zásadný postoj, že nové priority by sa mali financovať z nových prostriedkov;

3.   domnieva sa, že financovanie BAM spĺňa podmienky ustanovené v bode 27 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 týkajúce sa používania nástroja flexibility;

4.   vyzýva Komisiu, aby predložila nový návrh na mobilizáciu nástroja flexibility pre zostávajúcu časť vo výške 74 124 470 EUR;

5.   rozhodol sa pre zmeny a doplnenia návrhu opravného rozpočtu č. 3/2010, ako sú uvedené nižšie;

6.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

Predkladá: Lazslo SURJAN   >>

ODDIEL: III Komisia

 

Rozpočet 2010

Komisia

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP

Nová suma

 

 

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

07 02 04 Prípravná akcia - Environmentálne monitorovanie čiernomorskej panvy a spoločný európsky rámcový program pre rozvoj čiernomorskej oblasti

Rozpočtové prostriedky

2.000.000

2.000.000

500.000

2.000.000

500.000

2.000.000

1.500.000

0

2.000.000

2.000.000

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet 2010

Komisia

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP

Nová suma

 

 

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

19 06 08 Núdzová reakcia na finančnú a hospodársku krízu v rozvojových krajinách

Rozpočtové prostriedky

3.000.000

2.000.000

500.000

2.000.000

500.000

2.000.000

2.500.000

0

3.000.000

2.000.000

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet 2010

Komisia

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP

Nová suma

 

 

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

19 09 01 Spolupráca s rozvojovými krajinami Latinskej Ameriky

Rozpočtové prostriedky

356.268.000

306.484.268

355.268.000

3.06.484.268

355.268.000

3.06.484.268

1.000.000

0

356.268.000

306.484.268

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet 2010

Komisia

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP

Nová suma

 

 

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

19 10 01 01 Spolupráca s rozvojovými krajinami Ázie

Rozpočtové prostriedky

523.450.000

483.097.103

521.450.000

483.097.103

521.450.000

483.097.103

2.000.000

0

523.450.000

483.097.103

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet 2010

Komisia

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP

Nová suma

 

 

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

21 02 01 Potravinová bezpečnosť

Rozpočtové prostriedky

238.766.452

190.000.000

237.766.452

190.000.000

237.766.452

190.000.000

1.000.000

0

238.766.452

190.000.000

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet 2010

Komisia

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP

Nová suma

 

 

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

21 05 01 01 Zdravie

Rozpočtové prostriedky

45.885.491

16.271.430

44.885.491

16.271.430

44.885.491

16.271.430

1.000.000

0

45.885.491

16.817.430

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet 2010

Komisia

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP

Nová suma

 

 

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

21 05 01 06 Prípravná akcia — Prenos farmaceutických technológií v prospech rozvojových krajín

Rozpočtové prostriedky

3.300.000

3.000.000

p.m.

3.000.000

p.m.

3.000.000

3.300.000

0

3.300.000

3.000.000

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet 2010

Komisia

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP

Nová suma

 

 

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

21 06 03 Podpora na prispôsobenie pre krajiny, ktoré podpísali protokol o cukre

Rozpočtové prostriedky

175.756.786

80.000.000

151.432.316

80.000.000

151.432.316

80.000.000

24.324.470

0

175.756.786

80.000.000

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet 2010

Komisia

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP

Nová suma

 

 

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

21 07 04 Zmluvy o komoditách

Rozpočtové prostriedky

4.600.000

4.600.000

2.800.000

4.600.000

2.800.000

4.600.000

1.800.000

1.800.000

4.600.000

4.600.000

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet 2010

Komisia

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP

Nová suma

 

 

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

21 02 03 — Nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách

Rozpočtové prostriedky

162.700.000

342.700.000

145.300.000

342.700.000

145.300.000

342.700.000

17.400.000

0

162.700.000

342.700.000

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

7.10.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

François Alfonsi, Richard Ashworth, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Mulder

(1)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)

Ú. v. ES L 64, 12.3.2010.

(3)

Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia