Postup : 2010/2094(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0283/2010

Předložené texty :

A7-0283/2010

Rozpravy :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Hlasování :

PV 20/10/2010 - 4.5
CRE 20/10/2010 - 4.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0370

ZPRÁVA     
PDF 162kWORD 99k
11. 10. 2010
PE 445.962v02-00 A7-0283/2010

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2010 na rozpočtový rok 2010,

oddíl II – Evropská rada a Rada

oddíl III – Komise

oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost

(13475/2010 – C7‑0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajové: Roberto Gualtieri, László Surján

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro ústavní záležitosti
 STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2010 na rozpočtový rok 2010, oddíl II – Evropská rada a Rada, oddíl III – Komise, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost

(13475/2010 – C7‑0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, a na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1), a zejména články 37 a 38 tohoto nařízení,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2010 schválený s konečnou platností dne 17. prosince 2009(2),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3),

–   s ohledem na návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2010 na rozpočtový rok 2010, který Komise předložila dne 17. června 2010 (KOM(2010)0315),

–   s ohledem na postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2010 přijatý Radou dne 13. září 2010 (13475/2010 – C7‑0262/2010),

–   s ohledem na články 75b a 75e jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7‑0283/2010),

A.  vzhledem k tomu, že tento opravný rozpočet je třetí a poslední částí legislativy nezbytné k tomu, aby se mohla uplatňovat politická dohoda a následné rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje Evropská služba pro vnější činnost, přičemž zbylé dvě části této legislativy jsou úprava finančního nařízení a úprava služebního řádu,

B.  vzhledem k tomu, že zřízení Evropské služby pro vnější činnost se musí řídit zásadami efektivity nákladů, rozpočtové neutrality a řádného a účinného řízení a zároveň musí zohlednit dopad hospodářské krize na veřejné finance a potřebu provádět přísná rozpočtová opatření,

C.  vzhledem k tomu, že je také nezbytné zabránit jakémukoli přesahu a střetu kompetencí, zejména s ohledem na to, že tento problém by vedl nejen k méně účinným vnějším politikám, ale také k neúčinnému využívání omezených rozpočtových prostředků,

D.  vzhledem k tomu, že finančním potřebám v roce 2011 se vyjde vstříc prostřednictvím návrhu na změnu č. 1/2010 v rozpočtu na rok 2011 a tyto potřeby budou začleněny do běžného rozpočtového procesu pro daný rok,

E.   vzhledem k tomu, že nezbytný objem prostředků bude jednoduše převeden z oddílů Evropské rady, Rady a Komise, ale je požadována také omezená část nových prostředků na zaměstnance a smluvní zaměstnance,

F.   vzhledem k tomu, že tento návrh opravného rozpočetu č. 6/2010 formálně zapíše tuto rozpočtovou úpravu do rozpočtu na rok 2010 a zároveň vytvoří nový zvláštní oddíl X, což je součástí politické dohody,

G.  vzhledem k tomu, že je třeba zachovat pravomoci Parlamentu, pokud jde o udělování absolutoria za plnění rozpočtu,

H.  vzhledem k tomu, že je třeba znovu připomenout, že pro EU je nezbytně nutné, aby byla schopna v plné míře uplatňovat své vnější nástroje v rámci kompaktní struktury, a vzhledem k tomu, že poskytnutí prostředků z rozpočtu na rok 2010 na zřízení této struktury v počáteční fázi je politickým záměrem této zprávy,

I.    vzhledem k tomu, že Rada přijala svůj postoj dne 13. září 2010,

1.   bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 6/2010;

2.   schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2010 beze změny a pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 6/2010 za schválený s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a dalším orgánům a institucím, jichž se týká.

(1)

Úř. věst. L 248, 16. 9. 2002, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 64, 12.3.2010.

(3)

Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Politická dohoda o Evropské službě pro vnější činnost a zřízení její úvodní struktury představují zásadní otázku. Předložený rozpočtový návrh má tudíž plnou politickou podporu.

Další pozornost bude samozřejmě třeba věnovat analýze „paralelního“ návrhu na změnu č. 1 v rozpočtu na rok 2011, nejspíše především s ohledem na plán pracovních míst obecně a také na vytvoření dalších pracovních míst ve vysokých funkcích, případné dopady na náklady na budovy a jakékoli dopady v rámci vnějších politik (z pohledu příslušného výboru/příslušných výborů).

Panuje přesvědčení, že požadavky na zřízení dodatečných 100 pracovních míst v rámci plánu pracovních míst a poskytnutí finančních prostředků na pokrytí nákladů na 70 smluvních zaměstnanců, jsou v této fázi zřizování nové služby přijatelné. Vlastně je možné poskytnout jim politickou podporu na základě důvodů předložených Komisí.

Je třeba připomenout, že se jedná o třetí a poslední část legislativy, jež tvoří součást „prováděcího balíčku“, který vychází z politické dohody o Evropské službě pro vnější činnost uzavřené začátkem léta. Zbylé dvě části této legislativy jsou úprava služebního řádu a úprava finančního nařízení.


STANOVISKO Výboru pro ústavní záležitosti (4. 10. 2010)

pro Rozpočtový výbor

k postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6 k souhrnnému rozpočtu na rok 2010 – výkaz příjmů a výdajů podle oddílů, oddíl II – Evropská rada a Rada, oddíl III – Komise, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost

(13475/2010 – C7-0262/2010 – 210/2094(BUD))

Navrhovatel: Guy Verhofstadt

NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.   připomíná, že Evropský parlament hodlá plně vykonávat pravomoci, které mu náleží při vypracovávání a kontrole společné zahraniční a bezpečnostní politiky a které vysoká představitelka uznala ve svém prohlášení o politické odpovědnosti(1);

2.   schvaluje tento opravný rozpočet a připomíná ustanovení článku 4 rozhodnutí Rady 2010/427/EU ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost(2) i závazky, které přijala vysoká představitelka ve svém prohlášení učiněném na plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 7. července 2010 ohledně základní organizace centrální správy Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ);

3.   připomíná, že ESVČ musí mít rozpočtovou autonomii, která jí umožní zdárně plnit úkoly, jež jí svěřují Smlouvy;

4.   připomíná, že hodlá plně vykonávat svá práva, která mu náležejí v rámci rozpočtového procesu, zejména práva týkající se udělování absolutoria, jak je připomíná čl. 8 odst. 6 rozhodnutí 2010/427/EU;

5.   připomíná požadavky, které Evropský parlament vyjadřoval po celou dobu jednání, jež vedl za účelem zřízení ESVČ, aby byla vytvořena účinná a výkonná služba, která zamezí překrývání činností; zdůrazňuje, že vytvoření ESVČ by mělo umožnit rozvíjet synergie, které uvolní prostředky pro zahájení nových iniciativ, jež budou muset být předloženy Evropskému parlamentu ke konzultaci;

6.   trvá na tom, aby jmenování do vedoucích pozic probíhala na základě skutečných schopností uchazečů při současném respektování rovnováhy zastoupení jednotlivých aktérů pověřených prováděním vnější politiky Unie;

7.  trvá rovněž na tom, aby byli pracovníci ESVČ jmenováni na základě zásluh, zkušeností a vynikajících výsledků a aby byla v přiměřeném rozsahu dodržována geografická rovnováha i rovnováha v zastoupení mužů a žen, Komise, Rady a diplomatických služeb jednotlivých států, a byl přitom plně dodržován čl. 6 odst. 6, 8 a 11 rozhodnutí 2010/427/EU.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

4.10.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Enrique Guerrero Salom, Alexandra Thein

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Inés Ayala Sender

(1)

Prohlášení připojené k postoji Evropského parlamentu ze dne 8. července 2010 o návrhu rozhodnutí Rady o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (P7_TA(2010)0280)).

(2)

Úř. věst. L 201, 3. 8. 2010, s. 30.


STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu (27. 9. 2010)

pro Rozpočtový výbor

k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6 na rozpočtový rok 2010 – výkaz příjmů a výdajů podle oddílů, oddíl II – Evropská rada a Rada, oddíl III – Komise, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost

(KOM(2010)0315 – C7-0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Navrhovatel: Zigmantas Balčytis

NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto návrhy:

A.  vzhledem k tomu, že Parlament by měl mít kontrolní pravomoc nad zahraniční politikou Unie a jejím prováděním,

B.   vzhledem k tomu, že právo Parlamentu udělovat absolutorium ESVČ za její finanční řízení má zásadní důležitost,

C.  vzhledem k tomu, že při zřizování ESVČ by měly být respektovány zásady rozpočtové neutrality, nákladové efektivnosti a řádného finančního řízení,

1.   vítá prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o politické odpovědnosti, které posiluje kontrolní pravomoci Parlamentu nad společnou zahraniční a bezpečnostní politikou (SZBP) a vnější činností EU;

2.   je přesvědčen, že je nutné zajistit rozpočtovou autonomii ESVČ, která je pro její hladké fungování zásadní; domnívá se proto, že vytvoření samostatného rozpočtového oddílu pro ESVČ by bylo v souladu s návrhem Komise na změnu finančního nařízení;

3.   vyzývá k jasnému rozlišení správního rozpočtu ESVČ a jejího operačního rozpočtu, za jehož správu bude i nadále po finanční stránce odpovídat Komise;

4.   připomíná, že Parlament by měl mít stejné právo udělovat absolutorium za plnění rozpočtu ESVČ, jaké má v současnosti ve vztahu k rozpočtu Komise; domnívá se proto, že by se na ESVČ měly vztahovat postupy týkající se udělení absolutoria, které jsou stanoveny v článku 319 Smlouvy o fungování Evropské unie a v článcích 145 až 147 finančního nařízení;

5.  bere na vědomí obtíže s tím, aby první fáze vytváření ESVČ byla rozpočtově neutrální; zdůrazňuje však, že je důležité, aby nedošlo ke zdvojování úkolů, funkcí a zdrojů ESVČ ze strany jiných struktur a aby byly využity všechny příležitosti k zajištění účelnosti výdajů;

6.  bere na vědomí, že návrh opravného rozpočtu č. 6/2010 se týká částky ve výši 9 521 362 EUR; konstatuje, že 1 583 972 EUR z této částky je určeno pro rozpočtovou položku „Budovy a související výdaje delegací Evropské unie pro vnější vztahy“; připomíná, že rozpočtový orgán musí být v souladu s čl. 179 odst. 3 finančního nařízení co nejdříve informován o každém projektu, který se týká nemovitostí a může mít značný finanční vliv na rozpočet; upozorňuje na skutečnost, že totéž platí pro ESVČ;

7.  domnívá se, že je jak praktické, tak v zájmu řádného finanční řízení nezbytné, aby měl interní auditor Komise také celkovou odpovědnost za ESVČ.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

27.9.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

21

1

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Jan Olbrycht, Crescenzio Rivellini, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Christofer Fjellner, Edit Herczog, Véronique Mathieu


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

7.10.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

François Alfonsi, Richard Ashworth, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Jan Mulder

Právní upozornění - Ochrana soukromí