Διαδικασία : 2010/2094(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0283/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0283/2010

Συζήτηση :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Ψηφοφορία :

PV 20/10/2010 - 4.5
CRE 20/10/2010 - 4.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0370

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 175kWORD 110k
11.10.2010
PE 445.962v02-00 A7-0283/2010

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 6/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010

Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

Τμήμα III — Επιτροπή

Τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

(13475/2010 – C7‑0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητές: Roberto Gualtieri, László Surján

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 6/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο, Τμήμα III — Επιτροπή, Τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

(13475/2010 – C7‑0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, καθώς και τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του Δημοσιονομικού Κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1), και ιδίως τα άρθρα 37 και 38,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 17 Δεκεμβρίου 2009(2),

–   έχοντας υπόψη την Διοργανική συμφωνία, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 6/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή στις 17 Ιουνίου 2010 (COM(2010)0315),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 6/2010, την οποία έλαβε το Συμβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 2010 (13475/2010 – C7‑0262/2010),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 75β και 75ε του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0283/2010),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παρών διορθωτικός προϋπολογισμός είναι τρίτο και τελευταίο μέρος μιας νομοθετικής δέσμης αναγκαίας για την υλοποίηση της πολιτικής συμφωνίας και της συνακόλουθης απόφασης του Συμβουλίου για την ίδρυση της ΕΥΕΔ· τα άλλα δύο μέρη της νομοθετικής δέσμης συνίστανται στην τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού και την τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδρυση της ΕΥΕΔ πρέπει να διέπεται από τις αρχές της οικονομικής απόδοσης, της δημοσιονομικής ουδετερότητας, και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και να λαμβάνει πλήρως υπόψη τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στα δημόσια οικονομικά και την ανάγκη για δημοσιονομική λιτότητα,

Γ.  λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η αποφυγή των επικαλύψεων και των συγκρούσεων αρμοδιοτήτων, που όχι μόνο θα μείωναν την αποτελεσματικότητα των εξωτερικών πολιτικών αλλά θα εμπόδιζαν επίσης την αποδοτική αξιοποίηση των περιορισμένων πόρων του προϋπολογισμού·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες για το 2011 καλύπτονται με τη διορθωτική επιστολή 1/2010 για τον προϋπολογισμό του 2011 και θα ενσωματωθούν στη διαδικασία του προϋπολογισμού του έτους αυτού,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες από τις απαιτούμενες πιστώσεις θα μεταφερθούν απλώς από τα τμήματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, αλλά ότι ζητούνται και ορισμένοι νέοι πόροι για μόνιμους και συμβασιούχους υπαλλήλους,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με το παρόν σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 6/2010 η συγκεκριμένη δημοσιονομική προσαρμογή θα εγγραφεί επίσημα στον προϋπολογισμό του 2010, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέου, ξεχωριστού τμήματος X, όπως προβλέπεται στην πολιτική συμφωνία·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διαφυλαχτούν τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου όσον αφορά την απαλλαγή για τον προϋπολογισμό,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει, για μια ακόμη φορά, να υπενθυμιστεί πως έχει καθοριστική σημασία, η ΕΕ να είναι σε θέση να αξιοποιεί το πλήρες φάσμα των μέσων εξωτερικής πολιτικής της στο πλαίσιο μιας συνεκτικής διάρθρωσης, δεδομένου ότι πολιτικός σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η πρόβλεψη των δημοσιονομικών πόρων από τον προϋπολογισμό του 2010 για τη δημιουργία μιας τέτοιας δομής, στην αρχική της φάση,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του στις 13 Σεπτεμβρίου 2010,

1.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού 6/2010·

2.  εγκρίνει χωρίς τροποποιήσεις τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 6/2010 και αναθέτει στον Πρόεδρό του να κηρύξει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού 6/2010 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στα άλλα ενδιαφερόμενα θεσμικά και λοιπά όργανα·

(1)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1

(2)

ΕΕ L 64, 12.3.2010.

(3)

ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πολιτική συμφωνία για την ΕΥΕΔ και η συγκρότηση της αρχικής της δομής είναι θέματα καθοριστικής σημασίας. Συνεπώς, η παρούσα δημοσιονομική πρόταση έχει πλήρη υποστήριξη σε πολιτικό επίπεδο.

Θα χρειαστεί προφανώς περαιτέρω προβληματισμός και ανάλυση όσον αφορά την «παράλληλη» πρόταση διορθωτικής επιστολής αριθ. 1 για τον προϋπολογισμό του 2010, ιδιαίτερα ίσως σε σχέση με το οργανόγραμμα γενικά, συμπεριλαμβανομένων της δημιουργίας υψηλών θέσεων, των ενδεχόμενων επιπτώσεων στο κόστος κτιρίων και, από την αρμόδια επιτροπή ή τις αρμόδιες επιτροπές, των τυχόν συνεπειών στην εξωτερική πολιτική·

Το παρόν αίτημα για 100 πρόσθετες θέσεις στο οργανόγραμμα, και η διάθεση πιστώσεων για τη χρηματοδότηση 70 θέσεων συμβασιούχων υπαλλήλων, κρίνονται αποδεκτά στο παρόν στάδιο της σύστασης της νέας υπηρεσίας. Μπορούν μάλιστα να υποστηριχτούν και πολιτικά, με το σκεπτικό που εκθέτει η Επιτροπή.

Υπενθυμίζεται ότι τούτο είναι το τρίτο και τελευταίο νομοθετικό μέτρο της «δέσμης εφαρμογής» για την υλοποίηση της πολιτικής συμφωνίας για την ΕΥΕΔ, που επιτεύχθηκε φέτος το καλοκαίρι· τα άλλα δύο μέρη της δέσμης είναι η τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης και η τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (4.10.2010)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 στο γενικό προϋπολογισμό του 2010 – κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τμήμα, Τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο, Τμήμα III – Επιτροπή, Τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

(13475/2010 – C7-0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Εισηγητής: Guy Verhofstadt

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.   υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σκοπεύει να ασκεί πλήρως τις αρμοδιότητες που του αναλογούν τόσο ως προς τη διαμόρφωση όσο και ως προς τον έλεγχο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, αρμοδιότητες τις οποίες αναγνώρισε η ύπατη εκπρόσωπος στη δήλωσή της σχετικά με την πολιτική ευθύνη(1)·

2.   εγκρίνει το διορθωτικό αυτό προϋπολογισμό και υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 2010 για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης(2), καθώς και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ύπατη εκπρόσωπος στη δήλωση στην οποία προέβη στη συνεδρίαση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τη βασική οργάνωση της κεντρικής διοίκησης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)·

3.   υπενθυμίζει ότι η ΕΥΕΔ πρέπει να διαθέτει δημοσιονομική αυτονομία που θα της επιτρέπει να φέρει εις πέρας τα καθήκοντα που της αναθέτουν οι συνθήκες·

4.   υπενθυμίζει την πρόθεσή του να κάνει πλήρη χρήση των δικαιωμάτων που του αναλογούν στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού, ιδίως εκείνων που άπτονται της απαλλαγής, όπως υπενθυμίζονται στο άρθρο 8, παράγραφος 6, της απόφασης 2010/427/ΕΕ·

5.   υπενθυμίζει την αξίωση που διατύπωσε το Κοινοβούλιο καθ' όλη τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας που οδήγησε στη δημιουργία της ΕΥΕΔ, για τη συγκρότηση μιας αποτελεσματικής και αποδοτικής υπηρεσίας που θα αποφεύγει τις επικαλύψεις· υπογραμμίζει ότι με τη λειτουργία της ΕΥΕΔ αναμένεται ότι θα καταστεί δυνατή η ανάπτυξη συνεργειών απ' όπου θα προκύψουν τα μέσα για τη δρομολόγηση νέων πρωτοβουλιών για τις οποίες θα πρέπει να ζητείται η γνώμη του Κοινοβουλίου·

6.   εμμένει στην άποψη ότι οι διορισμοί στις διευθυντικές θέσεις θα πρέπει να γίνουν επί τη βάσει των πραγματικών προσόντων των υποψηφίων, σε πνεύμα σεβασμού της ισορροπίας και της αντιπροσωπευτικότητας των διαφόρων φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης·

7.   υποστηρίζει επίσης την άποψη ότι το προσωπικό της ΕΥΕΔ θα πρέπει να διοριστεί με βάση την αξία, την εμπειρογνωμοσύνη και την αριστεία και ότι θα πρέπει να προέρχεται, επί τη βάσει κατάλληλης αναλογίας που θα τηρεί τη γεωγραφική ισορροπία και την ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών, από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες, σε πνεύμα πλήρους σεβασμού του άρθρου 6, παράγραφοι 6, 8 και 11, της απόφασης 2010/427/ΕΕ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.10.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Guerrero Salom, Alexandra Thein

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender

(1)

Δήλωση που επισυνάπτεται στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (εγκριθέντα κείμενα της ημερομηνίας αυτής (P7_TA(2010)0280)).

(2)

ΕΕ L 201, 3.8.2010, σελ. 30.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (27.9.2010)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 στον γενικό προϋπολογισμό του 2010 – κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τμήμα, Τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο, Τμήμα III – Επιτροπή, Τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

(COM(2010)0315 – C7-0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Zigmantas Balčytis

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. εκτιμώντας ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει εξουσία ελέγχου επί της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και της εφαρμογής της,

B.   εκτιμώντας ότι έχει κρίσιμη σημασία το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να χορηγήσει απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) για την χρηματοοικονομική της διαχείριση,

Γ.   εκτιμώντας ότι η σύσταση της ΕΥΕΔ πρέπει να τηρήσει τις αρχές της δημοσιονομικής ουδετερότητας, της αποτελεσματικότητας των δαπανών και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

1.   επιδοκιμάζει τη Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας σχετικά με την πολιτική λογοδοσία, η οποία ενισχύει τις εξουσίες ελέγχου του Κοινοβουλίου επί της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

2.   πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί η δημοσιονομική αυτονομία που είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της ΕΥΕΔ· θεωρεί, ωστόσο, ότι η δημιουργία χωριστού τμήματος προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του Δημοσιονομικού Κανονισμού·

3.   ζητεί να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ του διοικητικού προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ, ο οποίος θα συνεχίσει να αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης υπό την δημοσιονομική ευθύνη της Επιτροπής·

4.   υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει το ίδιο δικαίωμα χορήγησης απαλλαγής για τον προϋπολογισμό της ΕΥΕΔ όπως έχει, επί του παρόντος, για τον προϋπολογισμό της Επιτροπής· θεωρεί, ωστόσο, ότι η ΕΥΕΔ θα πρέπει να υπαχθεί στις διαδικασίες σχετικά με την χορήγηση απαλλαγής που προβλέπονται στο άρθρο 319 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα άρθρα 145 έως 147 του Δημοσιονομικού Κανονισμού·

5.  επισημαίνει τις δυσκολίες για την επίτευξη δημοσιονομικής ουδετερότητας στην πρώτη φάση σύστασης της ΕΥΕΔ· ωστόσο, τονίζει τη σημασία να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των καθηκόντων, λειτουργιών και πόρων της ΕΥΕΔ με άλλες δομές, και να χρησιμοποιηθούν όλες οι ευκαιρίες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των δαπανών·

6.  επισημαίνει ότι το Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2010 ισούται με 9 521 362 ευρώ· επισημαίνει περαιτέρω ότι 1 583 972 ευρώ εξ αυτών σχετίζονται με το κονδύλι του προϋπολογισμού "Κτίρια και συναφείς δαπάνες των αντιπροσωπειών του τομέα πολιτικής "Εξωτερικές σχέσεις" της Ευρωπαϊκής Ένωσης"· υπενθυμίζει ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 179, παράγραφος 3 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, πρέπει να ενημερώνεται, το συντομότερο δυνατόν, όσον αφορά κατασκευαστικά έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το ίδιο εφαρμόζεται και για την ΕΥΕΔ·

7.  θεωρεί χρήσιμο και επιβεβλημένο για λόγους χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης να ανατεθεί στον εσωτερικό ελεγκτή της Επιτροπής γενική αρμοδιότητα και για την ΕΥΕΔ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.9.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Jan Olbrycht, Crescenzio Rivellini, Christel Schaldemose, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Bart Staes, Γεώργιος Σταυρακάκης, Søren Bo Søndergaard

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Christofer Fjellner, Edit Herczog, Véronique Mathieu


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

7.10.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz, Надежда Нейнски

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi, Richard Ashworth, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Paul Rübig, Peter Šťastný, Γεώργιος Σταυρακάκης

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Mulder

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου