Menettely : 2010/2094(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0283/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0283/2010

Keskustelut :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Äänestykset :

PV 20/10/2010 - 4.5
CRE 20/10/2010 - 4.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0370

MIETINTÖ     
PDF 147kWORD 87k
11.10.2010
PE 445.962v02-00 A7-0283/2010

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6 varainhoitovuodeksi 2010, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto, pääluokka III – Komissio ja pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto

(13475/2010 – C7‑0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Roberto Gualtieri, László Surján

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 PERUSTELUT
 perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnaN LAUSUNTO
 talousarvion valvontavaliokunnaN LAUSUNTO
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6 varainhoitovuodeksi 2010, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto, pääluokka III – Komissio ja pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto

(13475/2010 – C7‑0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

–   ottaa huomioon 17. joulukuuta 2009 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2010(2),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–   ottaa huomioon komission 17. kesäkuuta 2010 esittämän alustavan esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6 varainhoitovuodeksi 2010 (KOM(2010)0315),

–   ottaa huomioon neuvoston 13. syyskuuta 2010 vahvistaman kannan esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6 varainhoitovuodeksi 2010 (13475/2010 – C7-0262/2010),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 b ja 75 e artiklan,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7‑0283/2010),

A.  ottaa huomioon, että tämä lisätalousarvioesitys on kolmas ja viimeinen vaihe annettaessa tarvittavia säännöksiä, joilla pannaan täytäntöön Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamista koskeva poliittinen sopimus ja sitä seurannut neuvoston päätös, ja toteaa, että kaksi aiempaa vaihetta olivat varainhoitoasetuksen muuttaminen ja henkilöstösääntöjen muuttaminen,

B.  ottaa huomioon, että Euroopan ulkosuhdehallinnon on perustuttava kustannustehokkuuden, budjettivaikutusten välttämisen sekä moitteettoman ja tehokkaan johtamisen periaatteille pitäen lisäksi täysin mielessä talouskriisin vaikutukset julkiseen talouteen sekä talousarviorajoitusten tarpeen,

C.  ottaa myös huomioon, että olisi pyrittävä kaikin keinoin välttämään päällekkäisyyksiä ja mahdollisia toimivaltakiistoja, jotka johtaisivat ulkoisten toimien tehokkuuden heikentymiseen mutta myös niukkojen talousarviovarojen tehottomaan käyttöön,

D.  ottaa huomioon, että vuoden 2011 tarpeet katetaan oikaisukirjelmällä nro 1/2010 vuoden 2011 talousarvioon ja otetaan osaksi kyseisen vuoden yleistä talousarviomenettelyä,

E.   ottaa huomioon, että suuri osa tarvittavista varoista yksinkertaisesti siirretään Eurooppa-neuvoston ja neuvoston sekä komission pääluokista, mutta henkilöstötaulukon toimia ja sopimussuhteista henkilöstöä varten pyydetään jonkin verran uutta rahoitusta,

F.   ottaa huomioon, että lisätalousarvioesitys nro 6/2010 sisällyttää tämän talousarviomukautuksen muodollisesti vuoden 2010 talousarvioon ja luo samalla talousarvioon uuden, erillisen pääluokan X osana poliittista sopimusta,

G.  ottaa huomioon, että parlamentin on säilytettävä vastuuvapauden myöntämistä koskevat oikeutensa,

H.  haluaa jälleen kerran muistuttaa olevan erittäin tärkeää, että EU pystyy käyttämään kaikkia ulkoisia välineitään johdonmukaisen rakenteen avulla, ja ottaa huomioon, että tämän mietinnön poliittinen tarkoitus on osoittaa vuoden 2010 talousarvioon varat kyseisen rakenteen alullepanoa varten,

I.    ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi kantansa 13. syyskuuta 2010,

1.   panee merkille lisätalousarvioesityksen nro 6/2010;

2.   hyväksyy neuvoston kannan lisätalousarvioesitykseen nro 6/2010 sellaisenaan ja kehottaa puhemiestä julistamaan lisätalousarvion nro 6/2010 lopullisesti vahvistetuksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä muille asianomaisille toimielimille ja elimille.

(1)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)

EUVL L 64, 12.3.2010.

(3)

EUVL C 139, 14.6.2006, s 1.


PERUSTELUT

On erittäin tärkeää päästä poliittiseen sopimukseen Euroopan ulkosuhdehallinnosta ja sen rakenteen alullepanosta. Tämä talousarvioesitys saa siten täyden poliittisen tuen.

Vuoden 2011 talousarviota koskevaan oikaisukirjelmään nro 1 sisältynyttä samansuuntaista ehdotusta on arvioitava vielä lisää ja olisi ehkä hyvä kiinnittää huomiota erityisesti yleiseen henkilöstötaulukkoon, mukaan luettuna korkean tason lisävirkojen perustaminen ja rakennuskustannusten mahdolliset vaikutukset. Lisäksi asiasta vastaavan valiokunnan (asiasta vastaavien valiokuntien) olisi tutkittava mahdollisia ulkopoliittisia vaikutuksia.

Henkilöstötaulukkoon pyydetyt 100 lisävirkaa ja rahoitus 70 uuden sopimussuhteisen toimihenkilön rekrytoimiseksi ovat hyväksyttäviä uuden yksikön perustamisvaiheessa. Niille komissio onkin löytänyt poliittiset perusteet.

Tämä lisätalousarvioesitys on kolmas ja viimeinen vaihe annettaessa säännöksiä, jotka kuuluvat ns. täytäntöönpanopakettiin aiemmin kesällä Euroopan ulkosuhdehallinnosta tehdyn poliittisen sopimuksen seurauksena. Kaksi aiempaa vaihettahan olivat henkilöstösääntöjen muuttaminen ja varainhoitoasetuksen muuttaminen.


perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnaN LAUSUNTO (4.10.2010)

budjettivaliokunnalle

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6 vuoden 2010 yleiseen talousarvioon – Tulo- ja menotaulukko pääluokittain, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto, pääluokka III – Komissio, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto

(13475/2010 – C7-0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Valmistelija: Guy Verhofstadt

EHDOTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.   muistuttaa, että Euroopan parlamentti aikoo kantaa täyden vastuunsa sekä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan muotoilusta että valvonnasta, ja toteaa, että korkea edustaja on tunnustanut tämän vastuun poliittisesta vastuusta antamassaan julkilausumassa(1);

2.   hyväksyy lisätalousarvion ja palauttaa mieliin Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta 26. heinäkuuta 2010 tehdyn neuvoston päätöksen 2010/427/EU(2) 4 artiklan säännökset sekä sitoumukset, jotka korkea edustaja antoi julkilausumassaan Euroopan ulkosuhdehallinnon keskushallinnon perusorganisaatiosta Euroopan parlamentin täysistunnossa 7. heinäkuuta 2010;

3.   muistuttaa, että ulkosuhdehallinnon olisi voitava päättää itsenäisesti talousarviostaan ja saada siten mahdollisuus huolehtia asianmukaisesti sille perussopimuksissa annetuista tehtävistä;

4.   muistuttaa aikovansa käyttää täysimääräisesti talousarviomenettelyyn liittyviä oikeuksiaan ja etenkin vastuuvapauden myöntämiseen liittyviä oikeuksiaan, joihin viitataan päätöksen 2010/427/EU 8 artiklan 6 kohdassa;

5.   muistuttaa, että Euroopan parlamentti vaati ulkosuhdehallinnon perustamiseen johtaneiden neuvottelujen alusta loppuun, että on luotava tehokas ja aikaansaava yksikkö, jossa vältetään toimintojen päällekkäisyyttä; korostaa, että ulkosuhdehallinnon perustamisella olisi saatava aikaan synergiaa, joka vapauttaa resursseja ja antaa siten mahdollisuuden tehdä uusia aloitteita, joista olisi kuultava myös Euroopan parlamenttia;

6.   korostaa, että johtajien virkanimitykset on tehtävä hakijoiden pätevyyden perusteella huolehtien kuitenkin samalla siitä, että unionin ulkopolitiikasta vastaavat eri toimijat ovat tasapainoisesti ja asianmukaisesti edustettuina;

7.   korostaa lisäksi, että ulkosuhdehallinnon henkilöstö on nimitettävä ansioiden, asiantuntemuksen ja erityisosaamisen perusteella ja että se on muodostettava komission, neuvoston ja jäsenvaltioiden ulkoasiainhallintojen edustajista siten, että samalla huolehditaan riittävästä maantieteellisestä ja sukupuolten välisestä tasapainosta ja noudatetaan täysimääräisesti päätöksen 2010/427/EU 6 artiklan 6, 8 ja 11 kohdan säännöksiä.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

4.10.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Enrique Guerrero Salom, Alexandra Thein

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Inés Ayala Sender

(1)

Ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta 8. heinäkuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin kannan liitteenä oleva julkilausuma (hyväksytyt tekstit (P7_TA(2010)0280)).

(2)

EUVL L 201, 3.8.2010, s. 30.


talousarvion valvontavaliokunnaN LAUSUNTO (27.9.2010)

budjettivaliokunnalle

esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6 vuoden 2010 yleiseen talousarvioon – Tulo- ja menotaulukko pääluokittain, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto, pääluokka III – Komissio, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto

(KOM(2010)0315 – C7‑0262/2010 – 2010/2094(BUD)

Valmistelija: Zigmantas Balčytis

EHDOTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää budjettivaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat ehdotukset:

A.  ottaa huomioon, että parlamentilla pitäisi olla valtuudet valvoa unionin ulkopolitiikkaa ja sen toteutusta,

B.   katsoo, että on hyvin tärkeää, että parlamentilla on oikeus myöntää vastuuvapaus Euroopan ulkosuhdehallinnon varainhoidosta,

C.  ottaa huomioon, että Euroopan ulkosuhdehallintoa perustettaessa olisi kunnioitettava budjettivaikutusten välttämisen, kustannustehokkuuden ja moitteettoman varainhoidon periaatteita,

1.   panee tyytyväisenä merkille unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan poliittista vastuuta koskevan lausunnon, joka vahvistaa parlamentin toimivaltaa valvoa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) sekä EU:n ulkoisia toimia;

2.   katsoo, että Euroopan ulkosuhdehallinnon moitteettoman toiminnan kannalta on välttämätöntä, että sille vahvistetaan oma talousarvio; katsoo siksi, että Euroopan ulkosuhdehallinnon oman pääluokan luominen talousarvioon on toteutettava johdonmukaisesti varainhoitoasetuksen muuttamista koskevan komission ehdotuksen kanssa;

3.   kehottaa erottamaan selkeästi toisistaan Euroopan ulkosuhdehallinnon hallintomenot ja toimintamenot, joita hallinnoi edelleen komissio;

4.   muistuttaa, että parlamentilla pitäisi olla yhtäläinen oikeus myöntää vastuuvapaus Euroopan ulkosuhdehallinnon talousarvion toteutuksesta kuin komission talousarvion toteutuksesta; katsoo siksi, että Euroopan ulkosuhdehallintoon olisi sovellettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklassa ja varainhoitoasetuksen 145–147 artiklassa tarkoitettuja vastuuvapausmenettelyjä;

5.   panee merkille, että Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamisen alkuvaiheessa on ollut vaikeaa välttää budjettivaikutuksia; korostaa kuitenkin, että on tärkeää, että Euroopan ulkosuhdehallinnon tehtävät, toiminnot ja resurssit eivät mene päällekkäin muiden rakenteiden kanssa ja että varmistetaan kaikin tavoin menojen tehokkuus;

6.   panee merkille, että lisätalousarvioesityksen nro 6/2010 määrärahat ovat 9 521 362 euroa; panee myös merkille, että 1 583 972 euroa liittyy budjettikohtaan "Kiinteistöt ja niihin liittyvät menot ulkosuhteiden toimintalohkoon kuuluvissa Euroopan unionin edustustoissa"; muistuttaa, että budjettivallan käyttäjälle on varainhoitoasetuksen 179 artiklan 3 kohdan mukaan toimitettava hyvissä ajoin tiedot jokaisesta kiinteistöhankkeesta, jolla voi olla huomattavaa taloudellista vaikutusta talousarvioon; kiinnittää huomiota siihen, että tämä koskee myös Euroopan ulkosuhdehallintoa;

7.  pitää käytännön kannalta asianmukaisena ja moitteettoman varainhoidon kannalta välttämättömänä, että komission sisäinen tarkastaja on vastuussa myös Euroopan ulkosuhdehallinnon yleisestä varainhoidosta.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

27.9.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Jan Olbrycht, Crescenzio Rivellini, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Christofer Fjellner, Edit Herczog, Véronique Mathieu


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

7.10.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

François Alfonsi, Richard Ashworth, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Jan Mulder

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö