Eljárás : 2010/2094(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0283/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0283/2010

Viták :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Szavazatok :

PV 20/10/2010 - 4.5
CRE 20/10/2010 - 4.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0370

JELENTÉS     
PDF 157kWORD 97k
11.10.2010
PE 445.962v02-00 A7-0283/2010

az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetéről,

II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

III. szakasz – Bizottság

X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat

(13475/2010 – C7‑0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Roberto Gualtieri, László Surján

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY az Alkotmányügyi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Ellenőrző Bizottság RÉSZÉRŐL
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács, III. szakasz – Bizottság, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat

(13475/2010 – C7‑0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 37. és 38. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2009. december 17-én fogadtak el véglegesen(2),

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(3),

–   tekintettel a Bizottság által 2010. június 17-én előterjesztett, az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetére (COM(2010)0315),

–   tekintettel a Tanácsnak a 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló, 2010. szeptember 13-i álláspontjára (13475/2010 – C7‑0262/2010),

–   tekintettel eljárási szabályzata 75b. és 75e. cikkére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7‑0283/2010),

A. mivel ezen költségvetési módosítás a harmadik, és egyben utolsó darabja az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásáról szóló politikai megállapodás és az azt követő tanácsi határozat végrehajtásához szükséges jogszabálycsomagnak, amelynek másik két eleme a költségvetési rendelet és a Személyzeti szabályzat módosítása,

B.  mivel az Európai Külügyi Szolgálat létrehozását a költséghatékonyság, a költségvetési semlegesség, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek kell vezérelniük, figyelembe véve ugyanakkor a gazdasági válság államháztartásra és költségvetési szigor szükségességére gyakorolt hatásait,

C.  mivel ezenkívül minden erőfeszítést meg kell tenni az átfedések és a lehetséges hatáskörbeli ütközések elkerülése érdekében, különösen mivel ez nemcsak kevésbé hatékony külpolitikát, hanem a szűkös költségvetési források nem hatékony felhasználását is eredményezné,

D.  mivel a 2011-es szükségleteket a 2011-es költségvetéshez fűzött 1/2010. sz. módosító indítvány fedezi, amelyet a 2011-es évi általános költségvetési eljárásba foglalnak majd bele,

E.   mivel a szükséges források nagy részét egyszerűen átcsoportosítják az Európai Tanácsra, a Tanácsra és a Bizottságra vonatkozó szakaszok alól, ám személyzet és szerződéses alkalmazottak tekintetében korlátozott mennyiségű új forrást is igényelnek,

F.   mivel ezen 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezet ezt a költségvetési kiigazítást hivatalosan a 2010-es költségvetésbe vezeti majd be, beleértve egy külön új X. szakasz létrehozását, ami része a politikai megállapodásnak,

G.  mivel szavatolni a kell a Parlament költségvetési mentesítéssel kapcsolatos jogait,

H.  mivel ismételten emlékeztetni kell arra, hogy az EU számára létfontosságú, hogy külügyi eszközeinek teljes skáláját egységes struktúrában működtethesse, és mivel e jelentés politikai célja az, hogy biztosítsa a 2010-es költségvetési forrásokat e struktúra létrehozásához annak kezdeti szakaszában,

I.   mivel a Tanács 2010. szeptember 13-án elfogadta álláspontját,

1.  tudomásul veszi a 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetet;

2.  módosítás nélkül jóváhagyja a 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot, és utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 6/2010. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a többi érintett intézménynek és szervnek.

(1)

HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(2)

HL L 64., 2010.3.12.

(3)

HL C 139., 2006.6.14., 1. o.


INDOKOLÁS

Az Európai Külügyi Szolgálatról szóló politikai megállapodás és kezdeti struktúrájának létrehozása kulcsfontosságú kérdések. Az ismertetett költségvetési javaslatot ezért politikailag teljes mértékben támogatjuk.

További vizsgálatot kíván természetesen a 2011-es költségvetéshez fűzendő 1. sz. módosító indítvánnyal kapcsolatos „párhuzamos” javaslat elemzése is, amely talán általánosságban a létszámtervre, konkrétan további magas szintű álláshelyek létrehozására, az ingatlanköltségek lehetséges hatásaira és az illetékes bizottság(ok) szempontjából a külpolitikai következményekre vonatkozik.

Álláspontunk szerint a létszámtervben igényelt további 100 álláshely, valamint a további 70 szerződéses alkalmazott finanszírozására szolgáló keret az új szolgálat létrehozásának ebben a szakaszában elfogadható. Az igény a Bizottság által megfogalmazott indokok alapján politikailag támogatható.

Emlékeztetünk rá, hogy ez a harmadik, és egyben utolsó darabja az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásáról szóló nyár eleji politikai megállapodást követő „végrehajtási csomagnak”, amelynek másik két eleme a költségvetési rendelet és a Személyzeti szabályzat módosítása.


VÉLEMÉNY az Alkotmányügyi Bizottság részéről (4.10.2010)

a Költségvetési Bizottság részére

a 2010. évi általános költségvetés 6. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspont – bevételi és kiadási kimutatás szakaszonként, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács, III. szakasz – Bizottság, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat

(13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD))

A vélemény előadója: Guy Verhofstadt

JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.   emlékeztet, hogy az Európai Parlament teljes körűen gyakorolni kívánja feladatait a közös kül- és biztonságpolitika mind kidolgozása, mind ellenőrzése során, mely hatásköreit a főképviselő is elismerte a politikai felelősségvállalásról szóló nyilatkozatában(1);

2.   elfogadja ezt a költségvetés-módosítást és emlékeztet az Európai Külügyi Szolgálat szervezeti felépítésének és működési rendjének meghatározásáról szóló 2010. július 26-i 2010/427/EU tanácsi határozat(2) 4. cikkének rendelkezéseire, valamint a főképviselőnek az Európai Parlament 2010. július 7-i plenáris ülésén tett, az Európai Külügyi Szolgálat központi igazgatásának megszervezéséről szóló nyilatkozatában vállalt kötelezettségvállalásokra;

3.   emlékeztet arra, hogy az Európai Külügyi Szolgálatnak olyan költségvetési önállósággal kell rendelkeznie, amely lehetővé teszi a szerződésekben ráruházott feladatainak sikeres teljesítését;

4.   emlékeztet azon szándékára, hogy jogait teljes körűen gyakorolja a költségvetési eljárás során, nevezetesen a mentesítésre vonatkozó jogait a 2010/427/EU határozat 8. cikke (6) bekezdésében foglaltak szerint;

5.   emlékeztet a Parlament által az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásához vezető tárgyalási folyamat egésze során megfogalmazott azon követelményekre, hogy egy hatékony, jó teljesítményű és az átfedéseket elkerülő szolgálat jöjjön létre; hangsúlyozza, hogy az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának szinergiák kialakulását kell lehetővé tennie, melyek – az Európai Parlamenttel megkonzultálandó – új kezdeményezések elindításához szükséges eszközöket eredményeznek;

6.   hangsúlyozza, hogy az igazgatósági helyekre való kinevezések a pályázók képességei alapján történjenek, tiszteletben tartva az uniós külpolitika irányításáért felelős különböző szerepelők egyensúlyát és megfelelő képviseletét;

7.   hangsúlyozza továbbá, hogy a Külügyi Szolgálat személyzeti állományának kinevezése érdem, szakértelem és kiválóság alapján történjen, és a személyzet megfelelő, a földrajzi, illetve a nők és férfiak közötti egyensúlyt tiszteletben tartó arányban a Bizottságból, a Tanácsból és a nemzeti diplomáciai szolgálatokból kerüljön ki a 2010/427/EU határozat 6. cikke (6), (8) és (11) bekezdésének megfelelően.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

4.10.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Enrique Guerrero Salom, Alexandra Thein

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Inés Ayala Sender

(1)

Az Európai Parlamentnek az Európai Külügyi Szolgálat szervezeti felépítésének és működési rendjének meghatározásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló, 2010. július 8-i állásfoglalásához csatolt nyilatkozat (P7_TA(2010)0280)).

(2)

HL L 201., 2010.8.3., 30. o.


VÉLEMÉNY a Költségvetési Ellenőrző Bizottság RÉSZÉRŐL (27.9.2010)

a Költségvetési Bizottság részére

az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetéről – szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatás, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács, III. szakasz – Bizottság, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat

(COM(2010)0315 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD))

A vélemény előadója: Zigmantas Balčytis

JAVASLATOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi javaslatokat:

A.  mivel a Parlamentnek ellenőrzési hatáskörrel kell rendelkeznie az uniós külpolitika és végrehajtásának ellenőrzése felett,

B.   mivel a Parlamentnek az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) pénzügyi irányítására vonatkozó mentesítés megadását illető jogköre döntően fontos,

C.  mivel az EKSZ létrehozása során a költségvetési semlegesség, a költséghatékonyság és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét tiszteletben kell tartani,

1.   üdvözli az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a politikai elszámoltathatóságról szóló nyilatkozatát, amely megerősíti a Parlament ellenőrzési hatáskörét a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) és az EU külső tevékenysége felett;

2.   meggyőződése, hogy biztosítani kell az EKSZ zökkenőmentes működéséhez elengedhetetlenül szükséges költségvetési önállóságot; ezért úgy véli, hogy a költségvetésben az EKSZ-re vonatkozó külön szakaszt a Bizottságnak a költségvetési rendelet módosításáról szóló javaslatával összhangban kell létrehozni;

3.   kéri, hogy az EKSZ igazgatási költségvetése világosan legyen elkülönítve működési költségvetésétől, amely továbbra is a Bizottság pénzügyi felelősségi körébe fog tartozni;

4.   emlékeztet arra, hogy a Parlamentnek ugyanolyan mentesítési jogkörrel kell rendelkeznie az EKSZ költségvetését illetően, mint amilyennel jelenleg a Bizottság költségvetését illetően rendelkezik; ezért úgy véli, hogy az EKSZ esetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkében és a költségvetési rendelet 145–147. cikkében előírt mentesítési eljárást kell alkalmazni;

5.  tudomásul veszi, hogy a költségvetési semlegesség betartása nehézségekbe ütközik az EKSZ létrehozásának első szakaszában; azonban hangsúlyozza, hogy fontos elkerülni az EKSZ feladatainak, funkcióinak és forrásainak megkettőzését, fontos továbbá minden lehetőséget felhasználni a kiadások hatékonyságának biztosítására;

6.  megállapítja, hogy a 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezet összege 9 521 362 euró; megállapítja továbbá, hogy ebből 1 583 972 euró az „Európai Unió külképviseleteinek épületei és kapcsolódó kiadásai” jogcímhez kapcsolódik; emlékeztet arra, hogy a költségvetési rendelet 179. cikkének (3) bekezdése értelmében a költségvetés szempontjából lehetséges, jelentős pénzügyi kihatással járó mindenfajta ingatlanprojektről a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni kell a költségvetési hatóságot; felhívja a figyelmet arra, hogy ez az előírás az EKSZ-re is alkalmazandó;

7.  célszerűnek, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás értelmében szükségesnek tartja, hogy a Bizottság belső ellenőre általános felelősséget viseljen az Európai Külügyi Szolgálat vonatkozásában is.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

27.9.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Jan Olbrycht, Crescenzio Rivellini, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Christofer Fjellner, Edit Herczog, Véronique Mathieu


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

7.10.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

François Alfonsi, Richard Ashworth, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Jan Mulder

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat