Procedūra : 2010/2094(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0283/2010

Pateikti tekstai :

A7-0283/2010

Debatai :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Balsavimas :

PV 20/10/2010 - 4.5
CRE 20/10/2010 - 4.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0370

PRANEŠIMAS     
PDF 160kWORD 100k
11.10.2010
PE 445.962v02-00 A7-0283/2010

dėl 2010 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 6/2010,

II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

III skirsnis – Komisija

X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba

(13475/2010 – C7‑0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjai: Roberto Gualtieri, László Surján

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Konstitucinių reikalų komiteto NUOMONĖ
 Biudžeto kontrolės komiteto NUOMONĖ
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2010 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 6/2010, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba, III skirsnis – Komisija,

X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba.

(13475/2010 – C7‑0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį, ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(1), ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 17 d. patvirtintą Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrąjį biudžetą(2),

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3),

–   atsižvelgdamas į 2010 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 6/2010 projektą, kurį Komisija pateikė 2010 m. birželio 17 d. (COM(2010)0315),

–   atsižvelgdamas į Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 6/2010 projekto, kurį Taryba parengė 2010 m. rugsėjo 13 d. (13475/2010 – C7–0262/2010),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75b ir 75e straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7‑0283/2010),

A. kadangi šis taisomasis biudžetas yra trečioji paskutinė teisės aktų rinkinio, reikalingo politiniam susitarimui ir tolesniam Tarybos sprendimui, pagal kurį įsteigiama Europos išorės veiksmų tarnyba, įgyvendinti, dalis (kitos dvi dalys – Finansinio reglamento ir Tarnybos nuostatų pataisos),

B.  kadangi Europos išorės veiksmų tarnyba turi būti steigiama vadovaujantis sąnaudų naudingumo, biudžeto neutralumo ir patikimo bei veiksmingo valdymo principais visapusiškai atsižvelgiant į ekonomikos krizės poveikį valstybės finansams ir į būtinybę taikyti griežtas biudžeto valdymo priemones,

C. kadangi taip pat būtina dėti visas pastangas siekiant išvengti bet kokio kompetencijos dubliavimosi ir galimo gebėjimų konflikto, ypač todėl, kad dėl šios priežasties ne tik nukentėtų išorės politikos veiksmingumas, bet ir būtų neveiksmingai naudojami ir taip nedideli biudžeto ištekliai,

D.  kadangi 2011 m. reikmes aprėpia 2011 m. biudžeto taisomasis raštas Nr. 1/2010 ir kadangi jos bus įtrauktos į tų metų bendrąjį biudžetą,

E.   kadangi, nors didžioji būtinų išteklių dalis bus paprasčiausiai perkelta iš Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai bei Komisijai skirtų skirsnių, taip pat prašoma skirti tam tikrą naujų išteklių sumą išlaidoms už personalą ir pagal sutartis įdarbintą personalą padengti,

F.   kadangi remiantis šiuo Taisomojo biudžeto Nr. 6/2010 projektu ši biudžeto korekcija bus oficialiai įtraukta į 2010 m. biudžetą, įskaitant tai, kad remiantis politiniu susitarimu bus sukurtas naujas atskiras X skirsnis,

G.  kadangi turi būti apsaugotos Parlamento teisės tvirtinti biudžeto įvykdymą,

H.  kadangi dar kartą turi būti priminta, jog itin svarbu, kad ES būtų užtikrintos sąlygos visoms jos išorės priemonėms visapusiškai išnaudoti remiantis nuosekliai parengta struktūra, ir kadangi politinis šio pranešimo tikslas – užtikrinti 2010 m. biudžeto išteklius šiai struktūrai pradiniu etapu parengti,

I.   kadangi 2010 m. rugsėjo 13 d. Taryba priėmė savo poziciją,

1.  atkreipia dėmesį į Taisomojo biudžeto Nr. 6/2010 projektą;

2.  pritaria Tarybos pozicijai dėl Taisomojo biudžeto Nr. 6/2010 projekto be pakeitimų ir paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 6/2010 galutinai patvirtintas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei kitoms atitinkamoms institucijoms ir organams.

(1)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(2)

OL L 64, 2010 3 12.

(3)

OL C 139, 2006 6 14, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

Politinis susitarimas dėl Europos išorės veiksmų tarnybos ir jos pradinės struktūros parengimas yra itin svarbūs klausimai. Taigi, politiniu požiūriu pateiktam biudžeto pasiūlymui visapusiškai pritariama.

Tam tikri klausimai turės būti papildomai svarstomi analizuojant analogišką 2011 m. biudžeto taisomajame rašte Nr. 1 pateiktą pasiūlymą, ypač todėl, kad jis susijęs su įsteigimo planu apskritai, įskaitant papildomų aukšto rango postų sukūrimą, galimą poveikį statybos sąnaudoms, o atsakingas komitetas ar komitetai turės įvertinti bet kokias pasekmes politikai.

Numanoma, kad šiuo naujosios tarnybos steigimo etapu būtų priimtina sukurti dar 100 postų, kaip prašoma pagal personalo projektą, ir suteikti finansinį paketą dar 70 sutartinių darbuotojų postų finansuoti. Iš esmės tai gali būti politiškai remiama vadovaujantis Komisijos nustatytu pagrindu.

Vertėtų prisiminti, kad tai trečioji ir paskutinė teisės aktų, kurie sudaro įgyvendinimo paketą, parengtą vasaros pradžioje priėmus politinį susitarimą dėl Europos išorės veiksmų tarnybos, dalis (kitos dvi dalys – Tarnybos nuostatų ir Finansinio reglamento pataisos).


Konstitucinių reikalų komiteto NUOMONĖ (4.10.2010)

pateikta Biudžeto komitetui

dėl Tarybos pozicijos dėl 2010 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 6 projekto. Įplaukų ir išlaidų suvestinė pagal skirsnius. II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba. III skirsnis – Komisija. X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba

(2010/2094(BUD))

Nuomonės referentas: Guy Verhofstadt

PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.   primena, kad Europos Parlamentas ketina visapusiškai vykdyti jam pavestas pareigas ir rengiant, ir kontroliuojant bendrą užsienio ir saugumo politiką, – šias pareigas pripažino vyriausioji įgaliotinė savo deklaracijoje dėl politinės atsakomybės(1);

2.   patvirtina šį taisomąjį biudžetą ir primena 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimo 2010/427/ES, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas, 4 straipsnio nuostatas(2), taip pat vyriausiosios įgaliotinės įsipareigojimus, prisiimtus jos per 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento plenarinį posėdį paskelbtoje deklaracijoje dėl Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) administracijos pagrindinės struktūros;

3.   primena, kad EIVT turi būti suteikta biudžetinė nepriklausomybė, nes tai jai padėtų gerai vykdyti sutartyse patikėtas užduotis;

4.   primena, kad ketina visapusiškai naudotis savo teisėmis vykdant biudžeto procedūrą, ypač tomis, kurios susijusios su biudžeto įvykdymo patvirtinimu, kaip nurodyta Sprendimo 2010/427/ES 8 straipsnio 6 dalyje;

5.   primena Europos Parlamento per visą derybų procesą, kuriam vykstant buvo kuriama EIVT, išsakytus reikalavimus įsteigti veiksmingą ir rezultatyvią tarnybą, kurioje nebūtų nereikalingų darbo vietų; pabrėžia, kad įsteigus EIVT turėtų būti galima pasiekti sąveikų, kurios padėtų sutaupyti lėšų naujoms iniciatyvoms, dėl kurių turėtų būti konsultuojamasi su Parlamentu;

6.   primygtinai reikalauja, kad asmenys į vadovaujamas pareigas būtų skiriami atsižvelgiant į atitinkamą kandidatų kompetenciją ir išlaikant įvairių veikėjų, atsakingų už Sąjungos išorės politikos vykdymą, pusiausvyrą bei užtikrinant atstovavimą visoms valstybėms narėms;

7.   taip pat reikalauja, kad EIVT darbuotojai būtų skiriami remiantis jų nuopelnais, kompetencija ir puikiais darbo rezultatais, taip pat, kad juos skiriant būtų proporcingai ir tinkamai išlaikoma geografinė bei lyčių, Komisijos, Tarybos ir nacionalinių diplomatinių tarnybų pusiausvyra, visapusiškai laikantis Sprendimo 2010/427/ES 6 straipsnio 6, 8 ir 11 dalių.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.10.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Enrique Guerrero Salom, Alexandra Thein

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Inés Ayala Sender

(1)

Deklaracija, pateikta priede prie 2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento pozicijos dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas (tą dieną priimti tekstai (P7_TA(2010)0280)).

(2)

OL L 201, 2010 8 3, p.30


Biudžeto kontrolės komiteto NUOMONĖ (27.9.2010)

pateikta Biudžeto komitetui

dėl 2010 m. Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 6/2010 projekto. Įplaukų ir išlaidų suvestinė pagal skirsnius. II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba. III skirsnis. Komisija. X skirsnis. Europos išorės veiksmų tarnyba

(COM(2010)0315 – C7-0000/2010 – 2010/2094(BUD))

Nuomonės referentas: Zigmantas Balčytis

PASIŪLYMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina Biudžeto komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pasiūlymus:

A.  kadangi Parlamentas turėtų turėti Sąjungos užsienio politikos ir jos įgyvendinimo priežiūros įgaliojimus,

B.   kadangi Parlamento teisė suteikti EIVT jos finansinio valdymo įvykdymo patvirtinimą yra itin svarbi,

C.  kadangi steigiant EIVT reikėtų laikytis biudžeto neutralumo, rentabilumo ir patikimo finansų valdymo principų,

1.   palankiai vertina Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl politinės atskaitomybės, kuriame patvirtinami Parlamento įgaliojimai prižiūrėti bendrą užsienio ir saugumo politiką (BUSP) ir ES išorės veiksmus;

2.   mano, jog reikia užtikrinti sklandžiam EIVT veikimui būtiną biudžetinį savarankiškumą; taigi mano, kad biudžeto atskiras EIVT skirsnis turėtų būti sukurtas vadovaujantis Komisijos pasiūlymu dėl Finansinio reglamento pakeitimo;

3.   ragina aiškiai atskirti EIVT administravimo biudžetą ir veiklos biudžetą, už kurio valdymą ir toliau finansiškai bus atsakinga Komisija;

4.   primena, kad Parlamentas turėtų turėti tokią pat teisę patvirtinti EIVT biudžeto įvykdymą kaip šiuo metu jis turi teisę patvirtinti Komisijos biudžeto įvykdymą; taigi mano, kad EIVT turėtų būti taikomos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros, numatytos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnyje ir Finansinio reglamento 145–147 straipsniuose;

5.  atkreipia dėmesį į tai, jog pirmuoju EIVT steigimo etapu susidurta su sunkumais siekiant užtikrinti biudžeto neutralumą; vis dėlto pabrėžia, kad svarbu užtikrinti, jog kitos tarnybos nedubliuotų EIVT užduočių, funkcijų ir išteklių, ir naudotis visomis galimybėmis užtikrinti išlaidų veiksmingumą;

6.  pažymi, kad Taisomojo biudžeto Nr. 6/2010 projekte numatyta suma siekia 9 521 362 EUR; taip pat pažymi, kad iš jų 1 583 972 EUR priklauso biudžeto eilutei „Pastatai ir susijusios Europos Sąjungos išorės santykių srities išlaidos delegacijose“; primena, kad biudžeto valdymo institucija, remiantis Finansinio reglamento 179 straipsnio 3 dalies nuostatomis, privalo būti nedelsiant informuojama apie bet kokius su pastatais susijusius projektus, galinčius turėti reikšmingą finansinį poveikį biudžetui; atkreipia dėmesį į tai, kad ši nuostata taip pat taikoma EIVT;

7.  mano, kad siekiant objektyvumo ir patikimo finansų valdymo Komisijos vidaus auditoriaus bendrosios kompetencijos sričiai turėtų priklausyti ir Europos išorės veiksmų tarnyba.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

27.9.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Jan Olbrycht, Crescenzio Rivellini, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Christofer Fjellner, Edit Herczog, Véronique Mathieu


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

7.10.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

François Alfonsi, Richard Ashworth, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Jan Mulder

Teisinė informacija - Privatumo politika