Procedura : 2010/2094(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0283/2010

Teksty złożone :

A7-0283/2010

Debaty :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Głosowanie :

PV 20/10/2010 - 4.5
CRE 20/10/2010 - 4.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0370

SPRAWOZDANIE     
PDF 158kWORD 98k
11.10.2010
PE 445.962v02-00 A7-0283/2010

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2010 na rok budżetowy 2010

Sekcja 2 – Rada Europejska i Rada

Sekcja 3 – Komisja

Sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

(13475/2010 – C7‑0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Roberto Gualtieri, László Surján

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Spraw Konstytucyjnych
 OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2010 na rok budżetowy 2010, sekcja 2 – Rada Europejska i Rada, sekcja 3 – Komisja, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

(13475/2010 – C7‑0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(1), a w szczególności jego art. 37 i 38,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 17 grudnia 2009 r.(2),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(3),

–   uwzględniając projekt budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2010 na rok budżetowy 2010, przedstawiony przez Komisję dnia 17 czerwca 2010 r. (COM(2010)0315),

–   uwzględniając stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6/2010, zajęte przez Radę dnia 13 września 2010 r. (13475/2010 – C7-0262/2010),

–   uwzględniając art. 75b i 75e Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0283/2010),

A.  mając na uwadze, że niniejszy budżet korygujący jest trzecim i ostatnim z aktów ustawodawczych niezbędnych do wdrożenia porozumienia politycznego i wynikającej zeń decyzji Rady o ustanowieniu ESDZ, a dwa pozostałe dotyczą modyfikacji rozporządzenia finansowego i regulaminu pracowniczego,

B.  mając na uwadze, że tworząc ESDZ, należy się kierować zasadą racjonalności kosztów, neutralności budżetowej oraz należytego i skutecznego zarządzania oraz w pełni uwzględnić skutki kryzysu gospodarczego w dziedzinie finansów publicznych, jak i potrzebę restrykcyjności budżetowej,

C.  mając również na uwadze, że należy uczynić wszystko, aby nie dopuścić do powielania i konfliktu kompetencji, zwłaszcza że doprowadziłoby to nie tylko do osłabienia skuteczności polityki zewnętrznej, lecz również do nieefektywnego wykorzystania szczupłych zasobów budżetowych,

D.  mając na uwadze, że potrzeby na rok 2011 uwzględniono w liście w sprawie poprawek (nr 1/2010) do budżetu na rok 2011 oraz że zostaną one włączone do procedury ustanawiania budżetu ogólnego na tenże rok,

E.   mając na uwadze, że większość niezbędnych środków zostanie po prostu przesunięta z sekcji 2 (Rada Europejska i Rada) i 3 (Komisja), lecz wnioskuje się również o pewną ograniczoną kwotę nowych środków na potrzeby kadrowe (w tym pracowników kontraktowych),

F.   mając na uwadze, że na mocy projektu budżetu korygującego nr 6/2010 niniejsze dostosowanie budżetowe zostanie formalnie ujęte w budżecie na 2010 r., łącznie z utworzeniem nowej i odrębnej sekcji 10, co jest zgodne z osiągniętym porozumieniem politycznym,

G.  mając na uwadze, że prawa Parlamentu w odniesieniu do absolutorium z wykonania budżetu muszą być chronione,

H.  mając na uwadze, że ponownie należy przypomnieć o konieczności posiadania przez UE zdolności do operacyjnego stosowania wszystkich instrumentów zewnętrznych w ramach spójnej struktury, a także mając na uwadze, że udostępnienie środków budżetowych w 2010 r. z myślą o ustanowieniu takiej struktury w jej początkowej fazie jest politycznym celem niniejszego sprawozdania,

I.    mając na uwadze, że Rada przyjęła swe stanowisko dnia 13 września 2010 r.,

1.  przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 6/2010;

2.  zatwierdza stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6/2010 bez poprawek i zobowiązuje przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 6/2010 został ostatecznie przyjęty, a także do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także innym zainteresowanym instytucjom i organom.

(1)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(2)

Dz.U. L 64 z 12.3.2010

(3)

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.


UZASADNIENIE

Porozumienie polityczne w sprawie ESDZ oraz ustanowienie jej wstępnej struktury to kwestie zasadnicze. Przedstawiony wniosek budżetowy cieszy się zatem pełnym poparciem politycznym.

Dalszej analizie będzie należało oczywiście poddać „równoległą” propozycję dotyczącą listu w sprawie poprawek (nr 1) do budżetu na rok 2011, zwłaszcza w odniesieniu do ogólnego planu zatrudnienia, w tym również utworzenia dodatkowych stanowisk wysokiego szczebla, ewentualnych zmian w kosztach budynków i wszelkich skutków w zakresie polityki zewnętrznej właściwych komisji.

Wydaje się, że na obecnym etapie powoływania nowej służby można zaakceptować dodatkowe 100 stanowisk w planie zatrudnienia, o które się niniejszym wnioskuje, a także środki na sfinansowanie zatrudnienia dodatkowych 70 pracowników kontraktowych. W rzeczy samej poparcie polityczne jest jak najbardziej możliwe w oparciu o uzasadnienie Komisji.

Należy przypomnieć, że jest to trzeci i ostatni akt ustawodawczy stanowiący część „pakietu wdrożeniowego” będącego wynikiem porozumienia politycznego w sprawie ESDZ, osiągniętego latem, przy czym dwa pozostałe akty dotyczą modyfikacji rozporządzenia finansowego i regulaminu pracowniczego.


OPINIA Komisji Spraw Konstytucyjnych (4.10.2010)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 6 do budżetu ogólnego na 2010 r. – zestawienie dochodów i wydatków według sekcji, sekcja 2 – Rada Europejska i Rada, sekcja 3 – Komisja, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

(13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Guy Verhofstadt

WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.   przypomina, że Parlament Europejski zamierza w pełni wykonywać uprawnienia, jakimi dysponuje, zarówno w zakresie opracowywania, jak i kontroli wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – uprawnienia te zostały uznane przez wysoką przedstawiciel w oświadczeniu na temat odpowiedzialności politycznej(1);

2.   zatwierdza ten budżet korygujący i przypomina postanowienia art. 4 decyzji Rady 2010/427/UE z dnia 26 lipca 2010 r. określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych(2), jak również zobowiązania przyjęte przez wysoką przedstawiciel w oświadczeniu złożonym podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego dnia 7 lipca 2010 r. na temat podstawowej organizacji administracji centralnej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ);

3.   przypomina, że ESDZ powinna mieć autonomię budżetową umożliwiającą jej właściwe wykonywanie zadań powierzonych jej na mocy traktatów;

4.   przypomina zamiar pełnego wykorzystywania swoich uprawnień w zakresie procedury budżetowej, zwłaszcza uprawnień dotyczących absolutorium, przypomnianych w art. 8 ust. 6 decyzji 2010/427/UE;

5.   przypomina, że Parlament Europejski w trakcie trwania procesu negocjacji, który doprowadził do utworzenia ESDZ, domagał się ustanowienia skutecznej i sprawnej służby unikającej powielania zadań; podkreśla, że utworzenie ESDZ powinno umożliwić rozwijanie synergii, które zapewnią zasoby pozwalające na rozpoczynanie nowych inicjatyw, co do których należało będzie skonsultować się z Parlamentem Europejskim;

6.   nalega, aby stanowiska kierownicze obsadzono w oparciu o kompetencje kandydatów, przy jednoczesnym poszanowaniu równowagi i reprezentatywności różnych podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej Unii;

7.   nalega również, aby pracownicy ESDZ mianowani byli w oparciu o ich zasługi, kompetencje i wyniki oraz aby byli wyłaniani, z zachowaniem właściwych proporcji zapewniających równowagę geograficzną i równowagę płci, spośród pracowników Komisji, Rady i krajowych służb dyplomatycznych, przy pełnym poszanowaniu art. 6 ust. 6, 8 i 11 decyzji 2010/427/UE.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

4.10.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Enrique Guerrero Salom, Alexandra Thein

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender

(1)

Oświadczenie załączone do stanowiska Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (teksty przyjęte w tym dniu (P7_TA(2010)0280)).

(2)

Dz.U. L 201 z 3.8.2010, s. 30.


OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej (27.9.2010)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6 do budżetu ogólnego na 2010 r. – zestawienie dochodów i wydatków według sekcji, sekcja 2– Rada Europejska i Rada, sekcja 3 – Komisja, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

(COM(2010)0315 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Zigmantas Balčytis

WSKAZÓWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Budżetowej o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących wskazówek:

A.  mając na uwadze, że Parlament powinien mieć prawo do kontroli polityki zagranicznej Unii i jej realizacji,

B.   mając na uwadze, że prawo Parlamentu do udzielania absolutorium ESDZ za zarządzanie przez nią finansami ma kluczowe znaczenie,

C.  mając na uwadze, że tworząc ESDZ należy respektować zasadę neutralności budżetowej, gospodarności i należytego zarządzania finansami,

1.   z zadowoleniem przyjmuje deklarację Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie odpowiedzialności politycznej, która umacnia prawo Parlamentu do kontroli wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) i działań zewnętrznych UE;

2.   uważa, że konieczne jest zagwarantowanie autonomii budżetowej koniecznej dla sprawnego funkcjonowania ESDZ; uważa w związku z tym, że utworzenie odrębnej sekcji budżetowej dla ESDZ powinno być zgodne z wnioskiem Komisji w sprawie zmiany rozporządzenia finansowego;

3.   wzywa do wyraźnego oddzielenia budżetu administracyjnego ESDZ od budżetu operacyjnego, za którego zarządzanie Komisja będzie nadal finansowo odpowiedzialna;

4.   przypomina, że Parlament powinien posiadać takie samo prawo do udzielania absolutorium odnośnie do budżetu ESDZ, jak w przypadku budżetu Komisji; uważa w związku z tym, że ESDZ powinna podlegać procedurom dotyczącym absolutorium, o których mowa w art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i w art. 145-147 rozporządzenia finansowego;

5.  zauważa trudności z osiągnięciem neutralności budżetowej w pierwszej fazie tworzenia ESDZ; niemniej jednak podkreśla, że należy unikać powielania przez ESDZ powierzonych innym strukturom zadań, funkcji i zasobów i korzystać z wszelkich okazji, aby zapewnić skuteczność ponoszonych wydatków;

6.  zauważa, że projekt budżetu korygującego nr 6/2010 opiewa na kwotę 9 521 362 EUR; odnotowuje ponadto, że z kwoty tej 1 583 972 EUR dotyczy linii budżetowej „Wydatki przedstawicielstw (Stosunki zewnętrzne) Unii Europejskiej na budynki i koszty pochodne”; przypomina, że władza budżetowa, zgodnie z art. 179 ust. 3 rozporządzenia finansowego, musi być możliwie szybko informowana o wszelkich projektach budowlanych, mogących mieć znaczące implikacje finansowe dla budżetu; zwraca uwagę, że ma to również zastosowanie odnośnie do ESDZ;

7.  uważa, że ogólna odpowiedzialność audytora wewnętrznego Komisji również za Europejską Służbę Działań Zewnętrznych jest zarówno praktyczna, jak i istotna z uwagi na należyte zarządzanie finansami.WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

27.9.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Jan Olbrycht, Crescenzio Rivellini, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Christofer Fjellner, Edit Herczog, Véronique Mathieu


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

7.10.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

François Alfonsi, Richard Ashworth, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jan Mulder

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności