Procedură : 2010/2094(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0283/2010

Texte depuse :

A7-0283/2010

Dezbateri :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Voturi :

PV 20/10/2010 - 4.5
CRE 20/10/2010 - 4.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0370

RAPORT     
PDF 164kWORD 103k
11.10.2010
PE 445.962v02-00 A7-0283/2010

referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2010 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010,

secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

secțiunea III – Comisia

secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă

(13475/2010 – C7‑0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportori: Roberto Gualtieri, László Surján

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri constituŢionale
 AVIZ al Comisiei pentru control bugetar
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2010 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul, secțiunea III – Comisia, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă

(13475/2010 – C7‑0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Parlamentul European,

–   având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314, precum și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(1), în special articolele 37 și 38,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, adoptat definitiv la 17 decembrie 2009(2),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(3),

–   având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 6/2010 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, prezentat de Comisie la 17 iunie 2010 (COM(2010)0315),

–   având în vedere poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2010, adoptată de Consiliu la 13 septembrie 2010 (13475/2010 – C7‑0262/2010),

–   având în vedere articolele 75b și 75e din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7–0283/2010),

A.  întrucât prezentul buget rectificativ este al treilea și ultim element dintr-o serie de acte legislative necesare pentru punerea în aplicare a acordului politic și a deciziei ulterioare a Consiliului de creare a SEAE, celelalte două fiind o modificare a Regulamentului financiar și o modificare a Statutului funcționarilor;

B. întrucât instituirea SEAE trebuie să se ghideze după principii de rentabilitate, neutralitate bugetară și o gestiune solidă și eficientă, ținând totodată seama pe deplin de impactul crizei economice asupra finanțelor publice și de nevoia de austeritate bugetară;

C.  întrucât, de asemenea, trebuie să se depună toate eforturile pentru a garanta evitarea oricărei suprapuneri a competențelor sau a conflictelor între acestea, în special din cauză că acestea nu conduc doar la politici externe mai puțin eficiente, dar și la o utilizare ineficientă a resurselor bugetare reduse;

D.  întrucât nevoile pentru 2011 sunt acoperite de o scrisoare rectificativă nr. 1/2010 la bugetul 2011, care va fi integrată în procedura pentru bugetul general din exercițiul respectiv;

E.  întrucât cea mai mare parte a resurselor necesare vor fi transferate pur și simplu de la secțiunea aferentă Consiliului European și Consiliului și de la cea aferentă Comisiei, dar mai este necesară o cantitate limitată de resurse noi, pentru personalul permanent și agenții contractuali;

F.  întrucât acest proiect de buget rectificativ nr. 6/2010 va introduce oficial această ajustare bugetară în bugetul 2010, inclusiv crearea unei secțiuni X, noi și separate, care face parte din acordul politic;

G.  întrucât trebuie protejate drepturile Parlamentului în ceea ce privește descărcarea de gestiune;

H.  întrucât ar trebui reamintit încă o dată faptul că este esențial ca UE să poată să exploateze întreaga sa gamă de instrumente externe în cadrul unei structuri coerente și întrucât furnizarea resurselor bugetare pentru 2010 pentru instituirea unei astfel de structuri, în faza sa inițială, este scopul politic al acestui raport;

I.  întrucât Consiliul și-a adoptat poziția la 13 septembrie 2010,

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 6/2010;

2.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2010 fără modificări și încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 6/2010 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și celorlalte instituții și organe interesate.

(1)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(2)

JO L 64, 12.3.2010.

(3)

JO C 139, 14.6.2006, p. 1.


EXPUNERE DE MOTIVE

Acordul politic cu privire la SEAE și crearea structurii sale inițiale sunt chestiuni esențiale. Propunerea bugetară prezentată este, prin urmare, sprijinită în întregime din punct de vedere politic.

O examinare mai aprofundată va implica, evident, o analiză a propunerii „paralele” de scrisoare rectificativă nr. 1 la bugetul 2011, poate mai ales în ceea ce privește schema de personal, în general, inclusiv crearea unor posturi suplimentare de nivel înalt, efectele posibile asupra cheltuielilor cu clădirile și o analiză a comisiei (comisiilor) responsabile asupra tuturor implicațiilor în materie de politică externă.

Se consideră că cele 100 de posturi suplimentare pentru schema de personal solicitate aici și pachetul financiar pentru finanțarea a încă 70 de agenți contractuali sunt acceptabile în această etapă de constituire a noului serviciu. De fapt, acest lucru poate beneficia de sprijin politic pe considerentele expuse de Comisie.

Ar trebui reamintit faptul că acesta este al treilea și ultimul act legislativ care face parte din „pachetul de punere în aplicare” ce intervine în urma acordului politic privind SEAE convenit la începutul verii, celelalte două fiind o modificare a Statutului funcționarilor și a Regulamentului financiar.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri constituŢionale (4.10.2010)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget rectificativ nr. 6/2010 la bugetul general 2010 – situația veniturilor și a cheltuielilor pe secțiuni, Secțiunea II – Consiliul European și Consiliul, Secțiunea III – Comisia, Secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă

(13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD))

Raportor pentru aviz: Guy Verhofstadt

SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.   reamintește că Parlamentul European intenționează să își exercite pe deplin responsabilitățile care îi revin atât în cadrul elaborării, cât și în cadrul supravegherii politicii externe și de securitate comune, responsabilități recunoscute de Înaltul Reprezentant în declarația sa privind responsabilitatea politică(1);

2.   aprobă acest buget rectificativ și reamintește dispozițiile articolului 4 din Decizia 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă, precum și angajamentele asumate de Înaltul Reprezentant în declarația sa făcută cu ocazia ședinței plenare a Parlamentului European din 7 iulie 2010 privind organizarea de bază a administrației centrale a Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE);

3.   reamintește că SEAE trebuie să dispună de o autonomie bugetară care să-i permită să își îndeplinească corespunzător sarcinile care îi sunt atribuite prin tratate;

4.   reamintește intenția sa de a exercita pe deplin drepturile care îi sunt conferite în cadrul procedurii bugetare, în special cele legate de descărcarea de gestiune, reamintite la articolul 8 alineatul (6) din Decizia 2010/427/UE ;

5.   reamintește cerințele formulate de Parlamentul European pe tot parcursul procesului de negociere care a condus la crearea SEAE de a institui un serviciu eficace și performant care să evite dublarea activității; subliniază că instituirea SEAE ar trebui să permită dezvoltarea unor sinergii care vor facilita apariția unor mijloace pentru lansarea de noi inițiative în privința cărora Parlamentul European trebuie să fie consultat;

6.   insistă ca numirile în posturi de conducere să se facă pe baza competențelor proprii ale candidaților, respectându-se echilibrul și reprezentativitatea diferiților actori responsabili cu desfășurarea politicii externe a Uniunii;

7.   insistă, de asemenea, ca personalul SEAE să fie numit în funcție de merit, experiență în domeniu și excelență și să provină, într-o proporție adecvată și respectând echilibrul geografic și echilibrul dintre bărbați și femei, din cadrul Comisiei, al Consiliului și al serviciilor diplomatice naționale, în conformitate cu articolul 6 alineatele (6), (8) și (11) din Decizia 2010/427/UE.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

4.10.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Membri supleanți prezenți la votul final

Enrique Guerrero Salom, Alexandra Thein

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Inés Ayala Sender

(1)

Declarație anexată la poziția Parlamentului European din 8 iulie 2010 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă [texte adoptate la acea dată [P7_TA(2010)0280)].


AVIZ al Comisiei pentru control bugetar (27.9.2010)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget rectificativ nr. 6/2010 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010 - situația veniturilor și a cheltuielilor pe secțiuni, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul, secțiunea III - Comisia, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă

(COM(2010)0315 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD))

Raportor pentru aviz: Zigmantas Balčytis

SUGESTII

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele sugestii:

A.  întrucât Parlamentul ar trebui să aibă competențe de control asupra politicii externe a Uniunii și a punerii sale în aplicare;

B.   întrucât dreptul Parlamentului de a acorda SEAE descărcarea de gestiune pentru gestiunea sa financiară este esențial;

C.  întrucât instituirea SEAE ar trebui să se facă în conformitate cu principiile neutralității bugetare, rentabilității și bunei gestiuni financiare,

1.   salută declarația Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la răspunderea politică, declarație care confirmă competențele de control ale Parlamentului asupra politicii externe și de securitate comune (PESC) și asupra acțiunii externe a UE;

2.   consideră că este necesar să se garanteze autonomia bugetară, esențială pentru buna funcționare a SEAE; consideră, așadar, că secțiunea bugetară separată a SEAE ar trebui creată în conformitate cu propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului financiar;

3.   solicită să se facă o distincție clară între bugetul administrativ și bugetul operațional al SEAE, care va fi gestionat în continuare sub responsabilitatea financiară a Comisiei;

4.   reamintește că Parlamentul ar trebui să aibă și pentru bugetul SEAE dreptul de acordare a descărcării de gestiune pe care îl are în ceea ce privește bugetul Comisiei; consideră, prin urmare, că SEAE ar trebui să fie supus procedurilor de descărcare de gestiune prevăzute la articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la articolele 145-147 din Regulamentul financiar;

5.  ia act de dificultățile de realizare a neutralității bugetare în prima fază de instituire a SEAE; subliniază însă că este important să se evite suprapunerea sarcinilor, funcțiilor și resurselor SEAE cu cele ale altor structuri, precum și să se utilizeze toate posibilitățile de asigurare a eficienței cheltuielilor;

6.  observă că proiectul de buget rectificativ nr. 6/2010 se ridică la o valoare de 9 521 362 EUR; constată, în plus, că din această sumă 1 583 972 EUR sunt alocați liniei bugetare intitulate „Cheltuieli cu clădirile și alte cheltuieli aferente suportate de delegațiile Direcției Generale Relații Externe a Uniunii Europene”; reamintește că, în conformitate cu articolul 179 alineatul (3) din Regulamentul financiar, autoritatea bugetară trebuie să fie informată despre orice proiect de construcții cu implicații financiare semnificative asupra bugetului; atrage atenția asupra faptului că acest lucru se aplică și SEAE;

7.  consideră că atât practic, pentru o bună gestiune financiară, cât și esențial ca auditorul intern al Comisiei să aibă și responsabilitatea generală pentru SEAE.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

27.9.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Jan Olbrycht, Crescenzio Rivellini, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Membri supleanți prezenți la votul final

Christofer Fjellner, Edit Herczog, Véronique Mathieu


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

7.10.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Membri supleanți prezenți la votul final

François Alfonsi, Richard Ashworth, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jan Mulder

Aviz juridic - Politica de confidențialitate