Postopek : 2010/2094(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0283/2010

Predložena besedila :

A7-0283/2010

Razprave :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Glasovanja :

PV 20/10/2010 - 4.5
CRE 20/10/2010 - 4.5
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0370

POROČILO     
PDF 155kWORD 95k
11.10.2010
PE 445.962v02-00 A7-0283/2010

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 6/2010 Evropske unije za proračunsko leto 2010

Oddelek II – Evropski svet in Svet

Oddelek III – Komisija

Oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje

(13475/2010 – C7‑0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalca: Roberto Gualtieri, László Surján

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za ustavne zadeve
 MNENJE Odbora za proračunski nadzor
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 6/2010 Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek II – Evropski svet in Svet, oddelek III – Komisija,

oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje

(13475/2010 – C7‑0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 314 te pogodbe, in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti člena 106a te pogodbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti, zlasti členov 37 in 38,

–   ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, kot je bil dokončno sprejet 17. decembra 2009(1),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(2),

–   ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 6/2010 Evropske unije za proračunsko leto 2010, ki ga je Komisija predložila 17. junija 2010 (KOM(2010)0315),

–   ob upoštevanju stališča Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 6/2010, ki ga je Svet določil 13. septembra 2010 (13475/2010 – C7-0262/2010),

–   ob upoštevanju členov 75b in 75e svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7–0283/2010),

A. ker je ta sprememba proračuna tretji in zadnji del zakonodaje, potrebne za izvajanje političnega dogovora in poznejšega sklepa Sveta o ustanovitvi Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD), medtem ko sta druga dva dokumenta sprememba finančne uredbe in sprememba kadrovskih predpisov,

B.  ker morajo ustanovitev ESZD voditi načela stroškovne učinkovitosti, proračunske nevtralnosti ter dobrega in učinkovitega poslovodenja, ob popolnem upoštevanju vpliva gospodarske krize na javne finance in potreb po proračunski strogosti,

C. ker si je treba tudi prizadevati za preprečevanje podvajanja in morebitnega navzkrižja glede pristojnosti, zlasti ker to ne bi vodilo samo k manj učinkovitim zunanjim politikam, ampak tudi k neučinkoviti uporabi skromnih proračunskih virov,

D.  ker so potrebe za leto 2011 zajete v spremembi proračuna št. 1/2010 k proračunu za leto 2011 in bodo vključene v splošni postopek proračuna za to leto,

E.   ker bo večji del potrebnih sredstev enostavno prerazporejen iz oddelkov Evropskega sveta, Sveta in Komisije, vendar se v zvezi z uslužbenci in pogodbenimi uslužbenci zahteva omejen znesek novih virov,

F.   ker je namen predloga spremembe proračuna št. 6/2010 uradno vključiti to proračunsko spremembo v proračun za leto 2010, vključno z oblikovanjem novega, ločenega oddelka X, ki je del političnega dogovora,

G.  ker morajo biti pravice Parlamenta glede proračunske razrešnice zaščitene,

H.  ker je treba ponovno opozoriti, da je za EU bistvenega pomena, da lahko upravlja celotni niz svojih zunanjih instrumentov v okviru skladne strukture, in ker je politični namen tega poročila zagotoviti proračunska sredstva za leto 2010 za vzpostavitev takšne strukture v začetni fazi,

I.    ker je Svet sprejel svoje stališče 13. septembra 2010,

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 6/2010;

2.  odobrava stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 6/2010 brez predlogov sprememb in naroča svojemu predsedniku, naj razglasi, da je bila sprememba proračuna št. 6/2010 dokončno sprejeta, ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter drugim zadevnim institucijam in organom.

(1)

UL L 64, 12. 3. 2010.

(2)

UL C 139, 14. 6. 2006, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

Politični dogovor o ESZD in vzpostavljanje njene začetne strukture sta osrednji vprašanji. Predstavljeni predlog proračuna je s političnega vidika v celoti podprt.

Dodatno pozornost bo treba nameniti analiziranju vzporednega predloga iz spremembe proračuna št. 1 k proračunu za leto 2011, mogoče zlasti glede kadrovskega načrta na splošno, vključno z oblikovanjem dodatnih visokih položajev, morebitnih vplivov na ceno nepremičnin, in vseh posledic zunanje politike za pristojni odbor/pristojne odbore.

Zdi se, da so dodatnih 100 zahtevanih delovnih mest v kadrovskem načrtu in finančna sredstva za financiranje dodatnih 70 pogodbenih uslužbencev v tej fazi vzpostavljanja nove službe sprejemljivi. Zahtevo je mogoče na podlagi razlogov, ki jih je podala Komisija, dejansko politično podpreti.

Treba je opozoriti, da je to tretji in zadnji del zakonodaje, ki je del "izvajalskega svežnja" po političnem dogovoru o ESZD, doseženem v začetku poletja, druga dokumenta pa sta sprememba kadrovskih predpisov in sprememba finančne uredbe.


MNENJE Odbora za ustavne zadeve (4.10.2010)

za Odbor za proračun

o stališču Sveta glede predloga spremembe proračuna št. 6 k splošnemu proračunu za leto 2010 – izkaz prihodkov in odhodkov po oddelkih, oddelek II – Evropski svet in Svet, oddelek III – Komisija, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje

(2010/2094)

Pripravljavec mnenja: Guy Verhofstadt

POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.   opozarja, da namerava Evropski parlament glede priprave in nadzora skupne zunanje in varnostne politike v celoti izvajati svoje pristojnosti, ki jih je visoka predstavnica priznala v svoji izjavi o politični odgovornosti(1);

2.   odobri to spremembo proračuna in opozarja na določbe iz člena 4 Sklepa Sveta 2010/427/EU z dne 26. julija 2010 o organizaciji in delovanju Evropske službe za zunanje delovanje(2) ter na zaveze visoke predstavnice iz njene izjave s plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta z dne 7. julija 2010 o osnovni organiziranosti centralne uprave Evropske službe za zunanje delovanje;

3.   opozarja, da mora biti Evropska služba za zunanje delovanje proračunsko neodvisna, kar ji bo omogočilo dobro izvajanje nalog, ki so ji namenjene v okviru pogodb;

4.   opozarja, da namerava v celoti uveljavljati svoje pravice, ki mu pripadajo v okviru proračunskega postopka, zlasti tiste, ki se nanašajo na podelitev razrešnice v skladu s členom 8(6) Sklepa 2010/427/EU;

5.   opozarja, da je Evropski parlament ves čas med postopkom pogajanja za ustanovitev Evropske službe za zunanje delovanje zahteval, da je treba vzpostaviti učinkovito in uspešno službo, ki bo preprečila podvajanje dela; poudarja, da bi moral začetek delovanja te službe omogočiti razvoj sinergij, s čimer bi se sprostila sredstva za sprožitev novih pobud, o katerih se bo treba posvetovati s Parlamentom;

6.   vztraja, da morajo biti imenovanja na vodstvenih položajih opravljena na podlagi osebnih sposobnosti kandidatov ob upoštevanju uravnoteženosti in reprezentativnosti različnih akterjev, zadolženih za vodenje zunanje politike Unije;

7.   prav tako vztraja, da mora biti osebje Evropske službe za zunanje delovanje imenovano na podlagi zaslug, strokovnega znanja in odličnosti ter mora biti izbrano iz osebja Komisije, Sveta in nacionalnih diplomatskih služb v skladu z uravnoteženo geografsko in spolno zastopanostjo ob popolnem spoštovanju določb člena 6(6), (8) in (11) Sklepa 2010/427/EU;

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

4.10.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Enrique Guerrero Salom, Alexandra Thein

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender

(1)

Izjava je priložena stališču Evropskega parlamenta z dne 8. julija 2010 o predlogu sklepa Sveta o organizaciji in delovanju Evropske službe za zunanje delovanje (sprejeta besedila na ta datum (P7_TA(2010)0280)).

(2)

UL L 201, 3. 8. 2010, str. 30.


MNENJE Odbora za proračunski nadzor (27.9.2010)

za Odbor za proračun

o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2010 za proračunsko leto 2010 – izkaz prihodkov in odhodkov po oddelkih, oddelek II – Evropski svet in Svet, oddelek III – Komisija, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje

(KOM(2010)0315 – C7‑0000/2010 – 2010/2094(BUD))

Pripravljavec mnenja: Zigmantas Balčytis

POBUDE

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za proračun, naj v svoje poročilo vključi naslednje pobude:

A.  ker bi Parlament moral imeti nadzor nad zunanjo politiko Evropske unije in njenim izvajanjem,

B.   ker je pravica Parlamenta, da poda razrešnico za finančno poslovodenje Evropske službe za zunanje delovanje, bistvenega pomena,

C.  ker mora biti vzpostavitev Evropske službe za zunanje delovanje v skladu z načeli proračunske nevtralnosti, stroškovne učinkovitosti in dobrega finančnega poslovodenja,

1.   pozdravlja deklaracijo visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o politični odgovornosti, ki krepi pooblastila Parlamenta za nadzor nad skupno zunanjo in varnostno politiko ter zunanjim ukrepanjem EU;

2.   meni, da je treba zagotoviti proračunsko neodvisnost, ki je bistvenega pomena za nemoteno delovanje Evropske službe za zunanje delovanje; zato meni, da je uvedba ločenega proračunskega oddelka za Evropsko službo za zunanje delovanje v skladu s predlogom Komisije za spremembo finančne uredbe;

3.   poziva k jasnemu razlikovanju med upravnim proračunom Evropske službe za zunanje delovanje in njenim operativnim proračunom, ki bo še vedno sodil pod finančno odgovornost Komisije;

4.   opominja, da mora imeti Parlament isto pravico podeljevanja razrešnice glede proračuna Evropske službe za zunanje delovanje, kot jo ima zdaj za proračun Komisije; zato meni, da morajo za Evropsko službo za zunanje delovanje veljati postopki o razrešnici iz člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije in členov od 145 do 147 finančne uredbe;

5.  je seznanjen s težavami pri doseganju proračunske nevtralnosti v prvi fazi vzpostavljanja Evropske službe za zunanje delovanje; vendar poudarja, da je treba preprečiti podvajanje nalog Evropske službe za zunanje delovanje ter njenih funkcij in virov pri drugih strukturah ter izrabiti vse priložnosti za zagotovitev učinkovitosti odhodkov;

6.  ugotavlja, da predlog spremembe proračuna št. 6/2010 znaša 9.521.363 EUR; ugotavlja tudi, da se od tega 1.583.972 EUR nanaša na proračunsko vrstico „Odhodki za zgradbe in z njimi povezani odhodki na področju 'Zunanji odnosi': delegacije Evropske unije“; opozarja, da je treba v skladu s členom 179(3) finančne uredbe proračunski organ čim prej obvestiti o vsakem gradbenem projektu, ki bi utegnil imeti znatne finančne posledice za proračun; opozarja na dejstvo, da to velja tudi za Evropsko službo za zunanje delovanje;

7.  meni, da je smiselno in z vidika dobrega finančnega poslovodenja tudi potrebno, da je notranji revizor Komisije pristojen tudi za Evropsko službo za zunanje delovanje.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

27.9.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Jan Olbrycht, Crescenzio Rivellini, Christel Schaldemose, Teodoros Skilakakis( Theodoros Skylakakis), Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Christofer Fjellner, Edit Herczog, Véronique Mathieu


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

7.10.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

François Alfonsi, Richard Ashworth, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jan Mulder

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov