Betänkande - A7-0283/2010Betänkande
A7-0283/2010

BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2010 för budgetåret 2010, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet, avsnitt III – Kommissionen, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten

11.10.2010 - (13475/2010 – C7‑0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Budgetutskottet
Föredragande: Roberto Gualtieri, László Surján

Förfarande : 2010/2094(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0283/2010

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2010 för budgetåret 2010, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet, avsnitt III – Kommissionen, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten

(13475/2010 – C7‑0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314, och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[1], särskilt artiklarna 37 och 38,

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010, slutgiltigt antagen den 17 december 2009[2],

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[3],

–   med beaktande av förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2010 för budgetåret 2010 som kommissionen lade fram den 17 juni 2010 (KOM(2010)0315),

–   med beaktande av rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 6/2010 som rådet fastställde den 13 september 2010 (13475/2010 – C7‑0262/2010),

–   med beaktande artikel 75b och 75e i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7‑0283/2010).

A. Denna ändringsbudget är den tredje och sista delen av den lagstiftning som krävs för att genomföra den politiska överenskommelse och efterföljande rådsbeslut om inrättande av Europeiska utrikestjänsten (nedan kallad utrikestjänsten), där de andra två delarna utgörs av en modifiering av budgetförordningen och tjänsteförteckningen.

B.  Upprättandet av utrikestjänsten måste vägledas av principerna om kostnadseffektivitet, budgetneutralitet samt sund och effektiv förvaltning, samtidigt som man fullt ut tar hänsyn till den ekonomiska krisens effekter för de offentliga finanserna och behovet av budgetåtstramning.

C. Man måste göra allt för att undvika eventuella överlappningar och potentiella behörighetskonflikter, särskilt eftersom detta inte bara skulle leda till en mindre effektiv extern politik, utan också till en ineffektiv användning av knappa budgetresurser.

D.  Behoven under 2011 täcks av ändringsskrivelse 1/2010 till budgeten för 2011, och kommer att införlivas i budgetförfarandet för den allmänna budgeten för det året.

E.   Den största delen av de resurser som behövs kommer helt enkelt att överföras från avsnitten för Europeiska rådet och rådet samt kommissionen, men ett begränsat belopp för nya resurser i form av personal och kontraktsanställd personal begärs också.

F.   Detta förslag till ändringsbudget nr 6/2010 syftar till att formellt föra in denna budgetändring i budgeten för 2010, inklusive ett nytt och särskilt avsnitt X, vilket är en del av den politiska överenskommelsen.

G.  Parlamentets behörighet avseende ansvarsfriheten för budgetgenomförandet måste upprätthållas.

H.  Det förtjänar att ytterligare en gång upprepas att det är avgörande för EU att kunna utnyttja hela vidden av sina externa instrument inom ramen för en sammanhållen struktur, och det politiska syftet med detta betänkande är att se till att det skapas medel i budgeten för 2010 för att bygga upp de första delarna av en sådan struktur.

I.    Rådet antog sin ståndpunkt den 13 september 2010.

1.   Europaparlamentet har tagit del av förslaget till ändringsbudget nr 6/2010.

2.   Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 6/2010 utan ändringar och uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 6/2010 slutgiltigt antagen samt att se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till övriga berörda institutioner och organ.

  • [1]  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  EUT L 64, 12.3.2010.
  • [3]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

MOTIVERING

Den politiska överenskommelsen om Europeiska utrikestjänsten och utformningen av dess interna struktur är avgörande frågor. Därför får budgetförslaget helhjärtat politiskt stöd.

Det är uppenbart att det ”parallella” förslag som presenterades i ändringsskrivelse 1 till budgeten för 2011 måste övervägas ytterligare, kanske särskilt när det gäller tjänsteförteckningen generellt, inklusive inrättandet av ytterligare höga tjänster, eventuella följder för byggkostnaderna och, av de ansvariga utskotten, eventuella följder för den externa politiken.

De ytterligare 100 tjänster i tjänsteförteckningen som begärs här samt finansieringsramen för ytterligare 70 konstraktsanställda är acceptabel i denna fas av den nya tjänstens uppbyggnad. De kan få politiskt stöd av de skäl som kommissionen anger.

Man bör komma ihåg att detta är den tredje och sista delen av den lagstiftning som utgör ”genomförandepaketet” efter den politiska överenskommelsen om utrikestjänsten tidigare i sommar, där de andra två delarna utgörs av en modifiering av tjänsteförteckningen och budgetförordningen.

YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor (4.10.2010)

till budgetutskottet

över rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 6 till 2010 års allmänna budget – inkomst- och utgiftsberäkning per avsnitt, Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet, Avsnitt III – kommissionen, Avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten
(13475/2010 – C7-0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Föredragande: Guy Verhofstadt

FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet avser att ta sitt fulla ansvar i såväl utarbetandet som övervakningen av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, ett ansvar som den höga representanten har erkänt i sitt uttalande om politiskt ansvar[1].

2.  Europaparlamentet godkänner denna ändringsbudget och påminner om bestämmelserna i artikel 4 i rådets beslut 2010/427/EU av den 26 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta[2], liksom om den höga representantens åtaganden i hennes uttalande vid Europaparlamentets plenarsammanträde den 7 juli 2010 angående den grundläggande organisationen av den centrala förvaltningen vid Europeiska utrikestjänsten.

3.  Europaparlamentet påminner om att utrikestjänsten måste vara budgetmässigt oberoende, så att den kan fullgöra sina uppgifter enligt fördragen.

4.  Europaparlamentet påminner om sin avsikt att till fullo utöva sina rättigheter under budgetförfarandet, framför allt dem som rör ansvarsfriheten, såsom de framgår av artikel 8.6 i beslut 2010/427/EU.

5.  Europaparlamentet påminner om sina krav under förhandlingarna inför inrättandet av utrikestjänsten, som gick ut på att den måste bli effektiv och ändamålsenlig och undvika dubbelarbete. Parlamentet understryker att inrättandet av utrikestjänsten bör kunna leda till samverkansvinster som frigör resurser för nya initiativ som Europaparlamentet måste rådfrågas om.

6.  Europaparlamentet insisterar på att utnämningarna till de ledande tjänsterna måste ske på grundval av kandidaternas egen kompetens, samtidigt som man respekterar den jämna fördelningen och representativiteten för de olika aktörer som ansvarar för utförandet av EU:s utrikespolitik.

7.  Europaparlamentet insisterar även på att utrikestjänstens personal ska utnämnas på grundval av meriter, sakkunskap och kompetens och i lämplig andel – med hänsyn till den geografiska balansen och en jämn könsfördelning – komma från kommissionen, rådet och de nationella diplomattjänsterna, i full överensstämmelse med artikel 6.6, 6.8 och 6.11 i beslut 2010/427/EU.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

4.10.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Enrique Guerrero Salom, Alexandra Thein

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Inés Ayala Sender

  • [1]  Uttalande bifogat Europaparlamentets ståndpunkt av den 8 juli 2010 om förslaget till rådets beslut om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta (antagna texter, P7_TA(2010)0280).
  • [2]  EUT L 201, 3.8.2010, s. 30.

YTTRANDE från budgetkontrollutskottet (27.9.2010)

till budgetutskottet

över förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6 för budgetåret 2010 – inkomst- och utgiftsberäkning per avsnitt, Avsnitt II — Europeiska rådet och rådet, Avsnitt III – Kommissionen, Avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten)
(KOM(2010)0315 – C7-0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Föredragande: Zigmantas Balčytis

FÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt betänkande:

A.  Parlamentet bör ha befogenhet att granska unionens utrikespolitik och dess genomförande.

B.   Parlamentets rättighet att bevilja Europeiska utrikestjänsten ansvarsfrihet för dess ekonomiska förvaltning är mycket viktig.

C.  Vid inrättandet av Europeiska utrikestjänsten bör principerna om budgetneutralitet, kostnadseffektivitet och sund ekonomisk förvaltning respekteras.

1.   Europaparlamentet välkomnar uttalandet från unionens höga representant för utrikes- och säkerhetspolitik om politisk ansvarighet, som stärker parlamentets befogenheter att granska den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) och EU:s yttre åtgärder.

2.   Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att garantera det budgetoberoende som behövs för att Europeiska utrikestjänsten ska fungera smidigt. Parlamentet anser därför att inrättandet av det separata budgetavsnittet för Europeiska utrikestjänsten bör vara i linje med kommissionens förslag till ändring av budgetförordningen.

3.   Europaparlamentet begär en tydligare åtskillnad mellan den administrativa budgeten för Europeiska utrikestjänsten och driftsbudgeten, vars förvaltning även i fortsättningen kommer att ingå i kommissionens finansiella ansvar.

4.   Europaparlamentet påminner om att parlamentet bör ha samma rättighet att bevilja ansvarsfrihet för Europeiska utrikestjänstens budget som det för närvarande har för kommissionens budget. Parlamentet anser därför att Europeiska utrikestjänsten bör vara föremål för de ansvarsfrihetsförfaranden som anges i artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artiklarna 145–147 i budgetförordningen.

5.  Europaparlamentet påpekar svårigheterna med att uppnå budgetneutralitet i den första fasen av inrättandet av Europeiska utrikestjänsten. Parlamentet betonar att det är viktigt att undvika att andra strukturer utför dubbelarbete när det gäller Europeiska utrikestjänstens uppgifter, verksamhet och resurser och att använda alla möjligheter att garantera utgifternas effektivitet.

6.  Europaparlamentet noterar att förslaget till ändringsbudget nr 6/2010 uppgår till 9 521 362 EUR. Parlamentet noterar även att av detta belopp avser 1 583 972 EUR budgetposten ”Lokaler och övriga förvaltningsutgifter för Europeiska unionens delegationer med anknytning till politikområdet yttre förbindelser”. Parlamentet påminner om att budgetmyndigheten, i enlighet med artikel 179.3 i budgetförordningen, måste informeras så fort som möjligt om fastighetsprojekt som kan få betydande finansiella återverkningar på budgeten. Parlamentet framhåller att detta också gäller för Europeiska utrikestjänsten.

7.  Europaparlamentet anser att det är logiskt att kommissionens internrevisor även har det övergripande ansvaret för Europeiska utrikestjänsten, även med tanke på en ekonomisk budgetförvaltning.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

27.9.2010

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Jan Olbrycht, Crescenzio Rivellini, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Christofer Fjellner, Edit Herczog, Véronique Mathieu

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

7.10.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Slutomröstning: närvarande suppleanter

François Alfonsi, Richard Ashworth, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Jan Mulder