Procedura : 2010/2001(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0284/2010

Teksty złożone :

A7-0284/2010

Debaty :

PV 19/10/2010 - 12
CRE 19/10/2010 - 12

Głosowanie :

PV 20/10/2010 - 6.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0372

SPRAWOZDANIE     
PDF 1191kWORD 2435k
11.10.2010
PE 448.942v03-00 A7-0284/2010(Par1)

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 – wszystkie sekcje

(12699/2010 – C7‑0202/2010 – 2010/2001(BUD))

oraz listów w sprawie poprawek nr 1/2011 (SEC(2010)1064), 2/2011 (SEC(2010)0000) oraz 3/2011 (SEC(2010)0000) do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011

Część 1: Projekt rezolucji

Komisja Budżetowa

Sprawozdawczynie: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska - (sekcja 3 - Komisja)

Helga Trüpel - (inne sekcje)

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych
 OPINIA Komisji Rozwoju
 OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego
 OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej
 OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej
 OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 OPINIA Komisji Transportu i Turystyki
 OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego
 OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 OPINIA Komisji Rybołówstwa
 OPINIA Komisji Kultury i Edukacji
 OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 OPINIA Komisji Spraw Konstytucyjnych
 OPINIA Komisji Petycji
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 – wszystkie sekcje (12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD)) oraz listów w sprawie poprawek nr 1/2011 (SEC(2010)1064), 2/2011 (SEC(2010)xxxx) oraz 3/2010 (SEC(2010)xxxx) do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–       uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(1),

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2),

–       uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(3),

–       uwzględniając rezolucję z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie priorytetów dotyczących budżetu na rok 2011 - Sekcja 3 - Komisja(4),

–       uwzględniając rezolucję z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2011(5),

–       uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 przedstawiony przez Komisję dnia 27 kwietnia 2010 r. (COM(2010)0300),

–       uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej przyjęte przez Radę w dniu 12 sierpnia 2010 r. (12699/2010 - C7-0202/2010),

–       uwzględniając list w sprawie poprawek nr 1/2011 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 przedstawiony przez Komisję w dniu 15 września 2010 r.,

–       uwzględniając art. 75b Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie zainteresowanych komisji (A7–0284/2010),

SEKCJA 3

Kluczowe zagadnienia i priorytety budżetu na rok 2011

1.      jest głęboko przekonany, że procedura budżetowa zgodnie z nowym Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wymaga pełnego politycznego zaangażowania na wysokim szczeblu wszystkich zainteresowanych instytucji; podkreśla, że postępowanie pojednawcze ma na celu pogodzenie stanowisk obu organów władzy budżetowej oraz że wspólny projekt budżetu na rok 2011 będzie jeszcze musiał zostać zatwierdzony przez oba organy zgodnie z ich własnymi zasadami i art. 314 ust. 7 traktatu;

2.      uważa, że pisemna procedura przyjmowania stanowiska Rady jest szczególnie niewłaściwa w odniesieniu do procedury budżetowej oraz że budzi ona wątpliwości w związku z brakiem publicznego i wyraźnego poparcia politycznego ze strony Rady na szczeblu ministerialnym dla tak istotnej części prawodawstwa UE;

3.      ponadto jest dość zaniepokojony tym, jak ocenić stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu na rok 2011, ponieważ przyjęte cięcia nie odpowiadają wyraźnie określonym celom i – przeciwnie – wydaje się, że zostały rozdzielone losowo i radykalnie na cały budżet; uważa, że arbitralne ograniczenia środków nie są zgodne z należytym sporządzaniem budżetu;

4.      uważa, że wejście w życie TFUE, który wzmacnia strategie polityczne UE i tworzy nowe obszary kompetencji – zwłaszcza w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, konkurencyjności i innowacji, przestrzeni kosmicznej, turystyki, walki ze zmianami klimatu, polityki socjalnej, polityki energetycznej, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych – zakłada „lizbonizację” budżetu, w związku z czym oba organy władzy budżetowej muszą zachować konsekwencję i zgodność w odniesieniu do zwiększonych możliwości finansowych;

5.      przypomina, że mimo kolejnych zmian traktatu i większej odpowiedzialności przekazanej Unii budżet unijny wynosi skromne 1% DNP; konsekwentnie przeciwstawia się surowym cięciom przyjętym przez Radę;

6.      rozumie wyrażone przez niektóre delegacje w Radzie zaniepokojenie tym, że presje wywierane na budżety państw członkowskich w odniesieniu do roku budżetowego 2011 są wyjątkowo intensywne i że oszczędności są tym bardziej konieczne, niemniej jednak uważa, że arbitralne ograniczenia środków na płatności nie są zgodne z należytym sporządzaniem budżetu i uważa ponadto, że arbitralne ograniczenia środków na zobowiązania zagrażają realizacji uzgodnionych już unijnych strategii politycznych i programów;

7.      przypomina raz jeszcze, że budżet UE nie powinien być postrzegany i oceniany jako zwykła pozycja finansowa dodana do budżetów krajowych i obciążająca je, ale przeciwnie, należy go pojmować jako możliwość przygotowania tych inicjatyw i inwestycji, które stanowią korzyść i wartość dodaną dla UE jako całości, w przeważającej mierze są ustalane wspólnie przez Parlament i Radę i tym samym również legitymizowane na szczeblu krajowym; wzywa instytucje UE do opracowania odpowiedniego mechanizmu oceniania „kosztów braku wspólnego działania w Europie”, który podkreśliłby oszczędności w budżetach narodowych uzyskane dzięki wspólnemu mobilizowaniu zasobów;

8.      powtarza, że nie należy kontrolować i ograniczać uzupełniającego charakteru budżetu UE względem budżetów krajowych oraz siły napędowej, jaką stanowi, przez arbitralne ograniczenia stanowiące znikomą część (mniej niż 0,02%) skumulowanych budżetów 27 państw członkowskich;

9.      przypomina, że strategie polityczne dotyczące młodzieży, kształcenia i mobilności zostały uznane przez Parlament za jeden z jego najważniejszych priorytetów dla budżetu na rok 2011, pośród innych wymienionych w rezolucji Parlamentu w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych, przyjętej w czerwcu 2010 r., ponieważ stanowią one istotną i konieczną część strategii UE na rzecz ożywienia gospodarczego i strategii Europa 2020; podkreśla, że proponowane zwiększenie środków dla wybranej liczby pozycji budżetu jest korzystne zarówno dla krótko-, jak i długoterminowych strategii na rzecz przyszłości UE;

10.    powtarza swoje głębokie przekonanie dotyczące tego, że w kontekście skromnych środków finansowych i spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego finansowanie strategii politycznych UE powinno być ściśle monitorowane w celu uniknięcia jakichkolwiek wydatków, za którymi nie stoją jasne i rozpoznawalne cele, mając na uwadze europejską wartość dodaną budżetu UE, ponieważ wspólna mobilizacja zasobów finansowych stanowi wyraz solidarności i efektywności, gdyż w przeciwnym razie zostały by one wykorzystane w sposób rozproszony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym; ponadto podkreśla, że przytłaczająca część wydatków budżetowych UE wspiera długoterminowe inwestycje niezbędne dla stymulowania wzrostu gospodarczego UE;

11.    wskazuje, że marginesy wynikające z wieloletnich ram finansowych nie pozostawiają rzeczywistego pola manewru, zwłaszcza w działach 1a, 3b i 4 oraz ograniczają zdolność UE do reagowania na zmiany polityczne i nieprzewidziane potrzeby, przy jednoczesnym zachowaniu priorytetów; podkreśla, że zakres wyzwań, przed którymi stoi UE, wymaga środków wykraczających daleko poza obecne pułapy wieloletnich ram finansowych; w związku z tym przypomina, że absolutnie konieczny jest poważny przegląd budżetu oraz że różne wyzwania i pojawienie się nowych priorytetów sprawiły, że nieuniknione jest niezwłoczne przeprowadzenie przeglądu pułapów obecnych wieloletnich ram finansowych, a także niektórych przepisów Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami;

12.    nalega, aby Rada w pełni uwzględniła jasne warunki określone w rezolucji z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2007-2013 ((COM(2010)0072 - 2010/0048(APP))(6), w oparciu o które Parlament udzieli zgody na nowe rozporządzenie w sprawie WRF, zgodnie z TFUE;

13.    przypomina, że finansowanie priorytetów Parlamentu oraz nowych strategii politycznych wynikających z wejścia w życie traktatu nie byłoby możliwe przy pułapach ustanowionych w wieloletnich ramach finansowych; podkreśla, że aby ułatwić negocjacje w komitecie pojednawczym, Parlament zaproponował – kosztem poważnych wyrzeczeń – finansowanie tych strategii politycznych w ramach powyższych pułapów; zauważa jednak, że finansowanie to może być zrealizowane jedynie przez ograniczenie środków przeznaczonych na inne, konkretne i starannie wybrane pozycje w budżecie;

14.    w odniesieniu do środków na płatności odmawia uznania ogólnej kwoty ze stanowiska Rady za ostateczny cel, który zostałby osiągnięty przez zmniejszenie bądź zwiększenie wydatków w poszczególnych pozycjach bez dokonania dokładnej oceny rzeczywistych potrzeb;

15.    przypomina, że taka praktyka Rady może mieć wpływ na wskaźnik wykonania zobowiązań za ten sam rok przez spowolnienie tempa podpisywania nowych umów, zwłaszcza w ostatnim kwartale, zakłócając tym samym wieloletnie cykle realizacji programów UE;

16.    uważa, że wydatki administracyjne wspierające programy UE nie powinny podlegać cięciom, co pozwoli zapewnić szybkie wdrożenie tych programów, jak również ich jakość i odpowiednie monitorowanie; dlatego przywraca wszystkie cięcia Rady w odniesieniu do pozycji dotyczących administracyjnego zarządzania tymi programami;

Poddział 1a

17.    przypomina że horyzontalne priorytety PE w budżecie na rok 2011 – młodzież, edukacja i mobilność – wymagają, w ramach różnych strategii politycznych, docelowych międzysektorowych inwestycji umożliwiających wspieranie wzrostu i rozwoju UE; dlatego wyraża wolę zwiększenia środków na wszystkie programy związane z tym priorytetami, a mianowicie: program uczenia się przez całe życie, „Ludzie” i Erasmus Mundus;

18.    uważa zwłaszcza, że mobilność zawodowa młodzieży ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia rozwoju konkurencyjnego i dynamicznego rynku pracy w Europie i że w związku z tym należy ją stymulować; dlatego opowiada się za zwiększeniem środków na Europejskie Służby Zatrudnienia i zdecydowanie popiera w tym celu rozpoczęcie działania przygotowawczego „Twoja pierwsza praca z EURES-em”, którego celem jest pomaganie młodym ludziom we wchodzeniu na rynek pracy lub zdobywaniu wyspecjalizowanych stanowisk w innym państwie członkowskim UE i który stanowi pierwszy krok ku specjalnemu nieakademickiemu programowi mobilności młodych ludzi;

19.    uznaje wartość dodaną finansowanych przez UE badań naukowych, które nadają rozmachu oddzielnym krajowym wysiłkom i inwestycjom w dziedzinie badań, a zwłaszcza badań dotyczących energii, w tym energii odnawialnej, a także uznaje główną rolę odgrywaną przez MŚP w podnoszeniu europejskiej stopy wzrostu i zatrudnienia; powtarza zatem swoje poparcie dla programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji, a zwłaszcza dla programów na rzecz przedsiębiorczości, innowacji oraz inteligentnej energii przez zwiększenie środków na zobowiązania i na płatności w wybranych pozycjach; zauważa, że należy zapewnić sprawne wdrażanie programów R&D w celu uniknięcia przesunięć środków z ich docelowych zastosowań na koniec roku budżetowego;

20.    wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z niewystarczającą ilością dostępnych środków na finansowanie strategii politycznych, które mają podstawowe znaczenie dla konkurencyjności na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w związku z pogorszeniem się tej sytuacji z powodu przewidywanego finansowania strategii Europa 2020; przypomina, że inwestycje w takie obszary polityki jak edukacja, badania, innowacje, transport (w szczególności transeuropejskie sieci transportowe) i turystyka odgrywają zasadniczą rolę jako impuls dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia;

21.    uważa, że niezwykle ważne jest, by niedawno powołane europejskie organy nadzoru finansowego od samego początku były finansowane w odpowiedni i dostateczny sposób, który pozwoli im przyczynić się do stabilności europejskiego i międzynarodowego systemu finansowego;

22.    jest przekonany, że należy ponownie rozpatrzyć finansowanie wspólnego przedsiębiorstwa Euratom na rzecz realizacji ITER w kontekście propozycji Komisji dotyczącej finansowania ITER w latach 2012-2013; nie może zaakceptować przesunięć środków w ramach istniejącego siódmego programu ramowego w zakresie badań w celu finansowania rosnących potrzeb finansowych, które odbiegają już teraz od pierwotnej propozycji; dlatego uważa, że w świetle opóźnień w realizacji oraz w celu rozpoczęcia negocjacji z Radą w sprawie przyszłego finansowania ITER, najodpowiedniejszą opcją budżetową jest zmniejszenie o 47 mln EUR środków na zobowiązania i płatności w pozycji 08 20 02;

23.    wspiera wniosek Komisji dotyczący udostępnienia środków na płatności w ramach działu dotyczącego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w celu uproszczenia procedur finansowych związanych z wnioskami zatwierdzonymi przez oba organy władzy budżetowej; wskutek tego przywraca kwotę domyślną, zauważając, że może ona być niewystarczająca na pokrycie potrzeb w 2011 r.;

24     wyraża przekonanie, że potrzebna jest strategiczna perspektywa w zakresie sytuacji energetycznej w Europie; zauważa, że Komisja ustanowiła strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych (SET), który nadal znajduje się w niepewnej sytuacji finansowej; w tym celu utworzył pozycje p.m. dla różnych obszarów planu SET, które wkrótce powinny zostać uaktywnione;

Poddział 1b

25.    odnotowuje, że stanowisko Rady nie zmienia propozycji Komisji w odniesieniu do zobowiązań oraz podkreśla, że to stanowisko dotyczące środków na zobowiązania pozostaje w zgodzie z podziałami ustalonymi w wieloletnich ramach finansowych, biorąc pod uwagę techniczne dostosowanie do ram finansowych roku 2011, zgodnie z pkt 17 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 czerwca 2006 r.;

26.    wyraża ubolewanie z powodu restrykcyjnego podejścia Rady do płatności, które zmniejszono o 1 075 mln EUR (z czego połowa przeznaczona jest na sfinalizowanie okresu programowania na lata 2006-2010) w stosunku do prognoz Komisji dotyczących potrzeb w zakresie płatności na 2011 r.; podkreśla, że Parlament Europejski stwierdził, że prawdopodobnie potrzeby te zostały zbyt nisko oszacowane oraz że podejście Rady może zagrozić koniecznemu nadrobieniu zaległości w zakresie wdrażania programu, po spowolnionym starcie na początku okresu 2007-2013, a także ostatnim modyfikacjom legislacyjnym uzgodnionym pomiędzy Parlamentem i Radą w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej;

27.    w związku z tym przywraca cięcia dokonane przez Radę w środkach na płatności do poziomu z projektu budżetu, jednocześnie podtrzymując swoją pierwotną opinię, zgodnie z którą Komisja i Rada powinny szybko przedstawić i przyjąć budżet korygujący, jeśli okaże się że środki na płatności nie wystarczają do pokrycia potrzeb; z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie Rady na ten temat;

28.    przypomina, że plan działania strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego stwierdza, że proponowane działania powinny o ile to możliwe być finansowane z istniejących źródeł, w tym funduszy strukturalnych i spójności; zwraca uwagę, że wnioski Rady w sprawie strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego zawierają stwierdzenie, że strategia opiera się na wydajnym wykorzystaniu istniejących instrumentów i funduszy, jak i innych istniejących zasobów i instrumentów finansowych; podkreśla, że strategii tej należy nadać odpowiednie uznanie i środki finansowania;

Dział 2

29.    zwraca uwagę, że głównym celem WPR powinno być zapewnienie stabilności rynku, bezpieczeństwa żywnościowego, uczciwych dochodów dla rolników, w tym ochrony środowiska naturalnego i krajobrazów, w związku z czym wzywa Komisję, aby zapewniła w budżecie na rok 2011 zabezpieczenie finansowe niezbędne w celu bezpośredniego dostępu do środków finansowych w przypadku wystąpienia wahań rynku w 2011 r.;

30.    dostrzega korzyści płynące ze specjalnego wsparcia rynku produktów mlecznych w wysokości 300 mln EUR, które przewidziano w budżecie na rok 2010 r.; popiera utworzenie nowej linii budżetowej mającej pełnić rolę funduszu mlecznego i zapewniać wsparcie w zakresie modernizacji, dywersyfikacji i restrukturyzacji tego rynku oraz uskuteczniać działania marketingowe; zwraca uwagę, że Komisja zatwierdziła już fundusz mleczny;

31.    jest zdania, że należy utrzymać krajowy program wsparcia dla sektora win, choć poziom wsparcia powinien zostać obniżony; zwraca uwagę, że podczas reformy systemu rynku wina Komisja wyraźnie stwierdziła, że reforma ta powinna być budżetowo neutralna;

32.    podkreśla, że Parlament jednoznacznie sprzeciwił się wykorzystywaniu środków finansowych na rzecz żywych zwierząt, które mają być użyte w śmiertelnych walkach byków, i zwraca uwagę, że oczekuje od Komisji, by upewniła się, że ograniczenie to zostało wprowadzone;

33.    przyznaje, że programy dystrybucji owoców i mleka w szkołach są istotne z punktu widzenia zachęcania dzieci do zdrowego odżywiania się; z zadowoleniem przyjmuje proponowane przez Komisję zwiększenie finansowania tych dwóch programów oraz postanawia zwiększyć środki na nie przeznaczone; podkreśla znaczenie programu pomocy dla osób potrzebujących oraz postanawia zwiększyć środki przeznaczone na ten program, przypomina jednak, że należy go realizować w świetle postępowania przed sądem;

34.    zgodnie ze swymi priorytetami popiera stworzenie projektu pilotażowego mającego na celu propagowanie wymiany godnych naśladowania praktyk pomiędzy młodymi rolnikami, zwłaszcza jeżeli chodzi o wyzwania, przed jakimi stoi europejskie rolnictwo;

35.    jest przekonany, że należy jeszcze bardziej wzmocnić LIFE+ (instrument finansowy dla środowiska na lata 2007-2013), aby możliwa była realizacja dodatkowych działań; podkreśla, że problemy środowiskowe stanowią priorytet w polityce środowiskowej i rolnej oraz że podwyższenie środków finansowych ma istotne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej; uważa, że poza LIFE + kryteria zrównoważonego rozwoju powinny zostać ujęte we wszystkich istotnych instrumentach UE;

Poddział 3a

36.    uważa, że szereg programów, takich jak program dotyczący zapobiegania terroryzmowi, przygotowania na ataki terrorystyczne i zarządzania ich skutkami, za istotne elementy wdrażania programu sztokholmskiego oraz potwierdza swe wsparcie dla programu Daphne (walka z przemocą) obejmującego programy warte realizacji, które nie mogą zostać sfinansowane z uwagi na niedostateczne środki, oraz programu Profilaktyka i informacja antynarkotykowa; w tym kontekście kładzie szczególny akcent na zwalczanie przemocy wobec kobiet, w tym za pośrednictwem wymuszania aborcji, okaleczania narządów płciowych kobiet, przymusowej sterylizacji i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania;

37.    z uwagi na niski poziom informacji na temat dalszych kroków z związku z projektem SIS II przedstawionym Parlamentowi jest zdania, że rezerwa na środki będzie najodpowiedniejszym sposobem uzyskania wymaganych informacji odnośnie koniecznych postępów;

38.    uznaje planowanie ujęte w dokumencie roboczym służb Komisji z dnia 21 września 2010 r. za niedostateczne, by uczynić zadość wnioskom Parlamentu dotyczącym informacji w sprawie niezbędnych postępów oraz pełnego zarysu budżetowania SIS II;

Poddział 3b

39.    przypomina, że działem 3b objęte są działania polityczne mające bezpośredni wpływ na codzienne życie obywateli Europy oraz jest w pełni przekonany, że rzeczywisty potencjał tego działu nie może zostać w pełni zrealizowany w obrębie wąskich granic wyznaczonych aktualnymi wieloletnimi ramami finansowymi; podkreśla, że proponowane finansowanie tych instrumentów przez Radę nie odpowiada głównym priorytetom wyznaczonym dla tego działu, a w szczególności podkreśla, że niezwykle wysokie wskaźniki realizacji programów dotyczących młodzieży dowodzą, że programy te zasługują na znacznie wyższe środki;

40.    ponownie podkreśla zamiar podwyższenia środków na program „Młodzież w działaniu”, Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, punkty informacyjne oraz prowadzone aktualnie działania przygotowawcze w dziedzinie sportu; odnotowuje inicjatywę Rady polegającą na zaprezentowaniu nowego działania przygotowawczego na temat miejsc pamięci w Europie i jest zdania, że działanie to mogłoby wspierać obywatelstwo UE poprzez zachowanie miejsc historycznych będących obiektami wspólnej pamięci europejskiej oraz ułatwianie dostępu do nich;

Dział 4

41.    jest głęboko przekonany, że w granicach przewidzianych w wieloletnich ramach finansowych nie da się właściwie sfinansować roli UE jako światowego partnera, a także że znalezienie rozwiązania problemu tego niedoboru środków przez dwa organy władzy nie może odbywać się w drodze kompromisów wypracowywanych w ostatniej chwili, bez uwzględnienia potrzeb w perspektywie średnioterminowej; przypomina, że przegląd wieloletnich ram finansowych oraz korekta pułapu działu 4 uwzględniające zaistniałe potrzeby, których nie można było przewidzieć w 2006 r., to warunek niezbędny do zagwarantowania możliwości zarządzania i trwałości tego działu;

42.    jest zdania, że w kontekście bardzo wąskiego pola manewru w ramach tego działu oraz dążenia do wprowadzania oszczędności zapoczątkowanego przez Radę, finansowanie priorytetów można zagwarantować jedynie poprzez wybrane cięcia środków w określonych pozycjach w budżecie; jest zdania, że środki przewidziane na pomoc w odbudowie Afganistanu i pomoc makroekonomiczną mogłyby zostać częściowo zredukowane bez istotnego negatywnego wpływu na prowadzone działania; w tym samym kontekście postanawia przywrócić środki przeznaczone na wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa na poziomie z budżetu na rok 2010, zgodnie z pkt 42 PMI;

43.    ponownie podkreśla zobowiązanie do powstrzymania się od arbitralnego obniżania środków na pomoc dla Palestyny, na proces pokojowy oraz UNRWA; przypomina jednak o swym zdecydowanym przekonaniu, że rozbieżność pomiędzy ogólną pomocą finansową UE – która jest pierwszym darczyńcą – a jej ograniczonym wpływem na proces pokojowy nie jest ani uzasadniona ani zrozumiała i że należy się nią gruntownie zająć, zwłaszcza w kontekście nowo utworzonej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych;

44.    podkreśla swój sprzeciw wobec proponowanych przesunięć środków z różnych instrumentów i programów do środków towarzyszących w sektorze bananów oraz instrumentu współpracy z uprzemysłowionymi państwami (ICI+), których finansowanie nie było przewidziane w czasie przyjmowania obecnych wieloletnich ram finansowych, ponownie wyraża jednak swoje poparcie dla tych instrumentów; podkreśla, że instrument współpracy na rzecz rozwoju nie może być postrzegany jako fundusz, z którego można korzystać w celu finansowania wszelkich nowych potrzeb pojawiających się w dziedzinie objętej działem 4, ponieważ został on utworzony i jest finansowany w celu realizacji konkretnego zestawu celów, do których realizacji UE zobowiązała się przy różnych okazjach; wzywa zatem Radę do przyjęcia wieloletniego finansowania tych rozwiązań za pośrednictwem wszystkich środków przewidzianych w PMI;

45.    postanawia przenieść część środków na środowisko i zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, w tym na energię, do rezerwy, w oczekiwaniu na przedstawienie przez Komisję politycznie wiążącego dokumentu wykazującego, że „szybkie uruchomienie finansowe” pakietu przeznaczonego na łagodzenie zmian klimatu jest rzeczywiście dodatkowe, że asygnuje on środki UE regionom partnerskim w geograficznie zrównoważony sposób i że nie odbywa się to kosztem istniejących programów współpracy na rzecz rozwoju, jak również jasnych informacji na temat kryteriów selekcji beneficjentów oraz szczegółów porozumień z krajami rozwijającymi się;

46.    zapoczątkowuje uogólnione podejście do wsparcia UE dla sprawiedliwego handlu poprzez różne tytuły budżetowe;

47.    jest zdania, że zgodnie z negocjacjami czterostronnymi w sprawie stworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych należy dążyć do wzmocnionej identyfikacji misji w ramach WPZiB oraz WPBiO w interesie większej przejrzystości oraz ułatwienia dokonywania przeglądu budżetu; w związku z tym postanawia rozdzielić pozycje 19 03 01, 19 03 03 oraz 19 03 07 w celu stworzenia oddzielnych linii budżetowych dla EUMM Gruzja, EULEX Kosowo oraz EUPOL Afganistan, które są głównymi misjami prowadzonymi w ramach WPZiB i WPBiO w roku 2011;

48.    jest zdania, zgodnie ze swoimi rezolucjami w sprawie stosunków transatlantyckich, że partnerstwo strategiczne UE-USA musi być wyraźnie określone poprzez utworzenie specjalnej pozycji w budżecie zatytułowanej „Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi”;

49.    jest przekonany, że konieczne jest dalsze zwiększenie koperty finansowej przeznaczonej dla wsparcia społeczności tureckich Cypryjczyków, aby zapewnić właściwe finansowanie pracy Komitetu ds. osób zaginionych na Cyprze, jak również projektów restauratorskich technicznej komisji ds. dziedzictwa kulturowego; uważa, że prace tych komisji mają nadrzędne znaczenie dla obu społeczności na Cyprze;

Dział 5

50.    odrzuca ogólne stanowisko Rady w sprawie wydatków w dziale 5, które polega na ogólnej redukcji o ponad 115 mln EUR wynikającej z braku uwzględnienia w budżecie korekty płac i świadczeń emerytalnych o 1,85%, globalnej redukcji linii budżetowych dotyczących szkół europejskich, która stoi w sprzeczności z priorytetami Parlamentu w ramach programu Młodzież, Edukacja i Mobilność;

51.    podkreśla, że takie restrykcyjne podejście, choć przynosi budżetowi UE i państwom członkowskim krótkoterminowe korzyści, stanowi zagrożenie dla realizacji działań i programów politycznych UE; podkreśla ponadto, że instytucje powinny otrzymywać odpowiednie środki, aby realizować swoje zadania, zwłaszcza po wejściu w życie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

52.    dlatego też na ogół przywraca środki odebrane przez Radę, przenosząc jednocześnie do rezerwy kwoty odpowiadające waloryzacji wynagrodzeń o 1,85% w oczekiwaniu na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości; uważa, że ujęcie takich wydatków w budżecie odpowiada zasadzie należytego i rozważnego zarządzania budżetem;

53.    przywraca projekt budżetu Komisji w odniesieniu do wszystkich innych wyżej wymienionych cięć z wyjątkiem ograniczenia wydatków na konferencje, posiedzenia i komisje; uważa, że cięcia w budżecie szkół europejskich są nie do zaakceptowania; zastanawia się ponadto, w jaki sposób Rada jest w stanie dokładniej ocenić ewentualny poziom zatrudnienia w służbach Komisji niż sama Komisja;

54.    zwraca się do Rady o szybkie przyjęcie listu w sprawie poprawek nr 1/2011, tak aby Europejska Służba Działań Zewnętrznych mogła rozpocząć działalność w oparciu o odpowiednie zasoby od początku roku 2011, podejmuje jednak decyzję o przeniesieniu środków do rezerwy w oczekiwaniu na udzielenie odpowiednim organom Parlamentu dalszych informacji przez wiceprzewodniczącą Komisji i wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie priorytetów, na które mają zostać przeznaczone środki uwolnione w wyniku połączenia obecnych struktur Komisji i Rady;

55.    ustanawia rezerwy w określonych pozycjach administracyjnych w oczekiwaniu na specyficzne działania, działania następcze lub wnioski Komisji, lub też w oczekiwaniu na uzyskanie dodatkowych informacji od Komisji; domaga się w szczególności przeglądu kodeksu postępowania komisarzy oraz ścisłego jego stosowania odnośnie do warunków zastosowania emerytur i rent dla byłych członków Komisji, aby uwolnić pewną część tych rezerw;

W sprawie agencji

56.    zatwierdza co do zasady oceny Komisji dotyczące potrzeb budżetowych agencji i odrzuca zasady, na których opierało się stanowisko Rady dotyczące budżetów zdecentralizowanych agencji UE w porównaniu z rokiem 2010, tj.:

- ograniczenie wzrostu do 1,5% dla agencji, które osiągnęły stan pełnej operacyjności;

- ograniczenie wzrostu do 3% dla agencji, którym powierzono nowe zadania, przyznając im jednak jedynie połowę liczby stanowisk, o które wnioskowały;

- brak poprawek do wniosku Komisji w przypadku nowych agencji;

57.    uważa jednak, że dotacji UE dla agencji pobierających opłaty nie należy obniżać o kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, aby zapewnić im odpowiednią elastyczność budżetową w związku z nieprzewidywalną wysokością dochodów z tytułu pobieranych opłat;

58.    podejmuje ponadto decyzję o podniesieniu przydziału finansowego w budżecie na 2011 r. dla trzech nowych agencji nadzoru finansowego stosownie do dostępnych szacunków skutków budżetowych, jakie będzie miał wynik negocjacji z Radą, aby stworzyć rezerwę dla Europejskiego Kolegium Policyjnego w oczekiwaniu na wynik procedury udzielania absolutorium za rok 2008 oraz w celu zapewnienia wyższych środków finansowych UE na rzecz Europejskiej Fundacji Kształcenia, co jest zgodne z priorytetami Parlamentu; ponadto podejmuje decyzję o zwiększenie środków budżetowych przeznaczonych na Agencję Kontroli Rybołówstwa, tak aby była ona w stanie wywiązywać się z obowiązków w zakresie kontroli na wodach międzynarodowych;

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

59.    podkreśla, że przyjęte w niewielkiej liczbie projekty pilotażowe i działania przygotowawcze zostały gruntownie przeanalizowane i ocenione, również w świetle użytecznej i konstruktywnej pierwszej oceny dokonanej przez Komisję w lipcu 2010 r., aby uniknąć podwajania się działań, które są już objęte istniejącymi programami; przypomina, że projekty pilotażowe i działania przygotowawcze mają na celu formułowanie priorytetów politycznych oraz wprowadzanie nowych inicjatyw, które mogą w przyszłości przekształcić się w działania i programy UE;

***

SEKCJE 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ogólne ramy

60.    przypomina, że instytucje powinny sporządzać swoje budżety w oparciu o solidne i skuteczne zarządzanie oraz – w obliczu skutków obecnego kryzysu gospodarczego – podejmować wysiłki gwarantujące efektywne wykorzystanie zasobów, dzięki czemu będą w stanie wypełniać obowiązki wynikające z traktatu lizbońskiego i jednocześnie szukać ewentualnych oszczędności;

61.    zwraca uwagę na sprawę toczącą się przed Trybunałem Sprawiedliwości, wniesioną przez Komisję, która dotyczy waloryzacji wynagrodzeń, oraz podejmuje decyzję o przeniesieniu środków do rezerwy w oparciu o zasadę ostrożności budżetowej w celu pokrycia kosztów w 2011 r., gdyby orzeczenie Trybunału w sprawie rzeczonej waloryzacji wynagrodzeń o 1,85% było korzystne dla Komisji;

62.    zauważa, że Rada obniżyła środki dla Chorwacji w oparciu o inną hipotezę roboczą dotyczącą daty przystąpienia Chorwacji niż hipoteza Komisji; z braku nowych elementów uzasadniających modyfikację w chwili obecnej postanawia przyjąć podejście Komisji;

63.    po dokonaniu oceny wniosków każdej z instytucji postanawia przywrócić część środków zredukowanych przez Radę w budżecie instytucji w przypadkach, w których konkretne wnioski każdej z instytucji są w pełni uzasadnione;

64.    podkreśla, że dotychczasowa niezdolność Rady do wypracowania stanowiska w sprawie budżetu korygującego 2/2010 dla Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego nie pozostawia innego wyjścia niż uczynienie treści budżetu korygującego przedmiotem dyskusji nad budżetem na 2011 r.;

Sekcja 1 – Parlament Europejski

Ramy ogólne

65.    podkreśla, że negocjacje odbyły się podczas dwóch wstępnych posiedzeń pojednawczych w marcu i kwietniu 2010 r. oraz że w odniesieniu do wielu kwestii osiągnięto jednoznaczne wyniki na etapie ustalania preliminarza; wyraża swoje zadowolenie z powodu dobrej woli wykazanej podczas tych posiedzeń oraz ich konstruktywnego charakteru; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że list w sprawie poprawek przyjęty przez Prezydium we wrześniu 2010 r. nie wprowadza poważnych zmian do preliminarza;

66.    zdaje sobie sprawę, że konieczne jest podjęcie trudu znalezienia zadowalającej równowagi miedzy koniecznością pełnej realizacji przez Parlament zadań określonych w traktacie lizbońskim, które wymagają zwiększenia zasobów, a stosowaniem solidnych zasad budżetowych i ograniczaniem wydatków w dobie kryzysu finansowego; dlatego też dokonał szczegółowej analizy różnych linii budżetowych, wprowadzając pewne modyfikacje środków ujętych w preliminarzu;

67.    zwraca uwagę, że ogólna wysokość jego budżetu wynosi 1 700 349 283 EUR, stanowiąc udział w wysokości 20,21% wydatków w ramach działu 5 (wydatki administracyjne) wieloletnich ram finansowych, co odpowiada postulatowi zawartemu we wcześniejszych rezolucjach, zgodnie z którymi wydatki powinny wynosić ok. 20%;

68.    w związku z tym podkreśla, że kwota ta uwzględnia znaczny przyrost kompetencji oraz potrzeby kadrowe i dotyczące innych zasobów, wynikające z traktatu lizbońskiego;

69.    zauważa, że ostateczna kwota ustanowiona przez władzę budżetową stanowi redukcję netto w wysokości 6 198 071 EUR w porównaniu z projektem budżetu i 25 029 014 EUR w porównaniu z pierwotnymi propozycjami budżetu przed postępowaniem pojednawczym z Prezydium;

70.    podtrzymuje stanowisko, zgodnie z którym polityka poszukiwania ewentualnych oszczędności oraz dążenie do reorganizacji i przesunięć w ramach istniejących zasobów to kluczowe elementy polityki budżetowej, zwłaszcza w dobie obecnego kryzysu gospodarczego;

Zasoby kadrowe

71.    dostrzega silny nacisk na pomoc pośrednią dla posłów, zaproponowaną przez Prezydium i zatwierdzoną przez Komisję Budżetową, która wyraża się wyraźnym wzmocnieniem obszarów takich jak możliwości Parlamentu w dziedzinie prowadzenia badań i analiz politycznych, usługi biblioteczne, departamenty tematyczne i obszary pokrewne; przypomina, że z uwagi na nową i silniejszą rolę Parlamentu jest to odpowiednie uzupełnienie pomocy bezpośredniej, którą zwiększono już w budżecie na rok 2010 i w budżecie korygującym 1/2010;

72.    przypomina rezolucję z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie preliminarza wpływów i wydatków na rok 2011 i załączony plan zatrudnienia; postanawia obecnie dokonać pewnych dostosowań zgodnie z opisem zawartym w poniższych ustępach;

73.    przypomina, że podjął decyzję o zwiększeniu możliwości biblioteki poprzez zatwierdzenie 15 nowych stanowisk w 2011 r. i przekształcenie 13 stanowisk pracowników kontraktowych w stanowiska stałe w ramach tego procesu; postanawia zmniejszyć środki związane z 8 z tych stanowisk w celu uruchomienia procesu rekrutacyjnego w okresie dwóch lat;

74.    postanowił utrzymać w rezerwie środki dotyczące 30 stanowisk (6 AD5 i 24 AST1) na „inne działy” w oczekiwaniu na dalsze niezbędne informacje;

75.    postanowił zatwierdzić internalizację służby akredytacyjnej, co zaproponowano w liście w sprawie poprawek i tym samym o utworzeniu 16 nowych stanowisk w ramach planu zatrudnienia (1 AD5 i 15 AST1) oraz udostępnieniu odpowiednich środków;

76.    zatwierdza, w następstwie listu w sprawie poprawek, poniższe działania neutralne dla budżetu:

- przekształcenie 5 istniejących stanowisk czasowych w stanowiska stałe (1 AD9cz. w 1 AD5st., 1 AD8cz. w 1 AD5st., 1 AD5cz. w 1 AD5st. oraz 2 AST3cz. w 2 AST1st.),

- przekształcenie dwóch stanowisk czasowych AD11 w AD12,

- przekształcenie 15 stanowisk AST (5 AST10, 5 AST6 i 5 AST5) w 15 stanowisk AD5;

77.    uwolnił z rezerwy środki odnoszące się do Chorwacji w wysokości 3 mln EUR, zgodnie z decyzją w sprawie przesunięcia C1/2010; dokonał przesunięcia tych środków do pozycji budżetowej dotyczącej zatrudnienia pracowników kontraktowych;

Bezpośrednia pomoc dla posłów

78.    w nawiązaniu do wcześniejszej wnikliwej debaty nad dodatkiem z tytułu pomocy parlamentarnej w związku z budżetem korygującym 2010 i propozycji Prezydium na rok 2011 w odniesieniu do drugiej transzy wsparcia podejmuje decyzję o utrzymaniu tych środków w rezerwie; odnotowuje odpowiedzi udzielone przez administrację, lecz uważa, że nie uzasadniają one dalszego zwiększenia środków na tym etapie; przypomina swoją prośbę o informacje zgodnie z głosowaniem w dniu 25 marca 2010 r. nad rezolucją w sprawie wytycznych dla procedury budżetowej na 2011 r.;

79.    odrzuca wniosek Prezydium o zmianę zaszeregowania asystentów kwestorów z kategorii AST4 na AST8;

Polityka dotycząca nieruchomości

80.    zmienił treść pozycji budżetowej 2 0 0 8 w celu zapewnienia większej przejrzystości w zakresie różnych projektów budowlanych;

81.    domaga się bycia regularnie informowanym o rozwoju sytuacji w zakresie projektów budowlanych mających znaczący wpływ na budżet, takich jak np. rozbudowa budynku KAD, i oczekuje odpowiedzi w odniesieniu do wpływu finansowego na budżet ewentualnych równoległych projektów budowlanych w Brukseli;

Polityka informacyjna i komunikacyjna

82.    odnotowuje odpowiedzi udzielone na temat stanu systemu zarządzania wiedzą, który jednak na tym etapie projektu nie może być jeszcze poddany ocenie, czy spełni sformułowane oczekiwania; podkreśla potrzebę sporządzenia kalendarza odnośnie do wdrożenia tego systemu; przypomina swój wniosek zawarty w rezolucji w sprawie wytycznych, by system ten stał się łatwo dostępny dla obywateli europejskich za pośrednictwem Internetu; domaga się informacji odnośnie do możliwości dokonania oszczędności w następstwie wdrożenia systemu zarządzania wiedzą;

83.    zauważa, że wielu posłów zwróciło się z pytaniami odnośnie do treści i stanu projektu dotyczącego mobilności informatycznej, co może uzasadniać bardziej dogłębną analizę i dyskusję; postanowił umieścić chwilowo w rezerwie środki związane z tym projektem, by pozwolić na taką dyskusję i analizę;

84.    pragnie regularnie otrzymywać informacje o rozwoju sytuacji w odniesieniu do parlamentarnego kanału telewizji internetowej (WEB TV) i postanawia umieścić w rezerwie 1 mln EUR;

Kwestie związane z ochroną środowiska

85.    przypomina o swym wsparciu dla efektywnego wprowadzania konkretnych zachęt i środków na rzecz częstszego i lepszego wykorzystywania środków transportu, które w mniejszym stopniu zanieczyszczają środowisko niż samoloty i samochody, jak np. transport publiczny i rowery, co również może pomóc w ustaleniu możliwych przyszłych oszczędności w pozycjach budżetowych takich jak np. „samochody”;

86.    w tym samym duchu podkreśla potrzebę opracowania dalszych środków mających na celu poprawę skutecznego wykorzystywania zasobów pod względem budżetowym i środowiskowym;

87.    wyraża zadowolenie, że można dokonać pewnych dalszych oszczędności w pozycji budżetowej dotyczącej kosztów podróży posłów oraz w pozycji dotyczącej zużycia energii wynoszących ogółem 4 mln EUR;

Projekty wieloletnie i inne pozycje wydatków

88.    w odniesieniu do Domu Historii Europejskiej postanawia umieścić w rezerwie wnioskowane 2,5 mln EUR na dalsze badania; zauważa, że do czasu oceny propozycji architektonicznych, przegląd ogólnych kosztów projektu ciągle jeszcze nie jest dostępny; przypomina również o innych żądaniach sformułowanych w różnych rezolucjach Parlamentu, na które do tej pory nie otrzymano odpowiedzi, jak np. o możliwą współpracę z innymi instytucjami i ewentualnymi innymi zainteresowanymi partnerami;

89.    postanawia dostosować środki w innych pozycjach budżetowych i utworzyć pewne rezerwy dla tych pozycji budżetowych, gdzie trudno jest przewidzieć dokładne potrzeby środków i ewentualne dodatkowe zapotrzebowanie, lub przeciwnie, w trakcie roku mogą pojawić się oszczędności;

90.    przypomina, że na etapie sporządzania preliminarza i postępowania pojednawczego między Komisją Budżetową a Prezydium początkowa kwota 1,2 mln EUR rozważana w odniesieniu do finansowania decyzji Prezydium w sprawie wprowadzenia dodatku dla osoby piastującej urząd została zmniejszona do 400 000 EUR; przypomina ponadto, że wydatki związane z tym dodatkiem dla osoby piastującej urząd mogą zostać pokryte jedynie za okazaniem dokumentów potwierdzających w pełni uzasadniających takie koszty; wskazuje, że inne podniesienie środków w odniesieniu do roku budżetowego 2010 dotyczą głównie odnowienia zasobów artykułów reprezentacyjnych służb protokolarnych; uważa, że jeśli zasoby te zostaną odnowione w tym roku, wydatki na tę pozycję mogą pewnie zostać zredukowane w nadchodzących latach; podkreśla potrzebę zachowania ostrożności budżetowej w zakresie wniosków dotyczących podróży służbowych pomiędzy miejscami pracy Parlamentu oraz innych podróży służbowych oraz jak największego samoograniczenia się w odniesieniu do wydatków reprezentacyjnych w obecnych czasach kryzysu gospodarczego; zatem z ogromnym zadowoleniem przyjąłby ograniczenie takich kosztów w ciągu roku w porównaniu z pierwotnie prognozowanymi potrzebami;

Sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości

91.    postanawia o utworzeniu 29 nowych stanowisk z wnioskowanych 39, głównie z powodu dużego wzrostu liczby spraw oraz wynikającego z tego obciążenia pracą prowadzącego do zwiększonej potrzeby zatrudnienia prawników-lingwistów i tłumaczeń (24 stanowiska są z tym powiązane), i wyraża zgodę na ograniczoną liczbę innych uzasadnionych zwiększeń środków;

92.    stwierdza, że w trakcie czytania Rada dokonała zmniejszenia środków ujętych w tej pozycji w sposób, który nie odzwierciedla należycie wysokiej stopy wykorzystania stanowisk osiągniętej przez Trybunał Sprawiedliwości w 2009 r. i w pierwszej połowie 2010 r.; postanowił dlatego, że 3% obniżenie środków przez Radę (i równoznaczne z podniesieniem standardowego potrącenia z 2,5% do 5,5%) należy obniżyć do 1% w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb planu zatrudnienia Trybunału i umożliwienia Trybunałowi Sprawiedliwości należytego pełnienia swoich funkcji;

93.    zajmuje kompromisowe stanowisko w odniesieniu do szeregu pozycji dotyczących wydatków pomocniczych, przydzielając więcej środków niż Rada, lecz mniej niż projekt budżetu; robi wyjątek dla niektórych wydatków związanych z IT w tych przypadkach, gdzie wedle zewnętrznych zaleceń z kontroli, pełna kwota jest dostępna w ramach dwóch pozycji budżetowych;

Sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy

94.    zauważa, że projekt budżetu Trybunału został jedynie nieznacznie zmieniony przez Radę, i że wynikające z tego kwoty mogą w sumie zostać zaakceptowane; odnotowuje, że w następstwie zwiększenia o 32 liczby stanowisk audytorów w minionych dwóch latach, dokonując samoograniczenia nie zwrócono się o dodatkowy personel, mimo iż było to planowane;

95.    przyjmuje z zadowoleniem systematyczne zaangażowanie Trybunału na rzecz zmniejszenia swych kosztów wsparcia administracyjnego i przeprowadzania wewnętrznych kontroli budżetowych; chciałby zbadać, w jakim stopniu inne instytucje mogą korzystać z doświadczenia Trybunału w tej kwestii;

Sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

96.    postanawia wprowadzić rozwiązanie kompromisowe dotyczące nowych stanowisk wnioskowanych w następstwie Traktatu z Lizbony, wraz z pozycjami zaproponowanymi już w lecie przez prezydencję hiszpańską, polegające na utworzeniu 11 nowych stanowisk w celu uporania się ze zwiększonymi uprawnieniami i obciążeniem pracą, co przedstawia się w następujący sposób: 6 AD5, 3 stanowiska czasowe AD9 i 2 AST3;

97.    zauważa, że stanowiska te powinny m.in. zwiększyć potencjał Komitetu w zakresie prac konsultacyjnych, programowania i stosunków ze społeczeństwem obywatelskim, i że stanowią one możliwy do przyjęcia kompromis pomiędzy pierwotnymi wnioskami Komitetu, a projektem budżetu Rady;

98.    postanawia, po uwzględnieniu aktualnej liczby wakatów i wysłuchaniu Komitetu w tej sprawie, o zastosowaniu potrącenia w wysokości 4,5% w odniesieniu do wynagrodzeń, zamiast 5,5% proponowanych przez Radę, aby nie utrudniać efektywnego obsadzania wakatów;

99.    podkreśla konieczność niezwłocznego wdrożenia decyzji Komitetu o zwracaniu posłom kosztów ich biletów za transport na podstawie rzeczywistych kosztów i zniesieniu obecnie istniejącego systemu ryczałtów; przyjmuje z zadowoleniem tę zasadniczą decyzję; udostępnił środki związane z tą zmianą systemu i będzie nadal monitorował tę sprawę;

100.  wyraża zgodę na ograniczoną liczbę zwiększeń środków w porównaniu z czytaniem w Radzie, choć nadal stanowi to oszczędność w porównaniu z projektem budżet, co dotyczy różnych pozycji wydatków pomocniczych;

Sekcja 7 – Komitet Regionów

101.  postanawia wprowadzić rozwiązanie kompromisowe dotyczące nowych stanowisk wnioskowanych w następstwie Traktatu z Lizbony, wraz z pozycjami zaproponowanymi już w lecie przez prezydencję hiszpańską, polegające na utworzeniu 18 nowych stanowisk w celu uporania się ze zwiększonymi uprawnieniami i obciążeniem pracą, co przedstawia się w następujący sposób: 2 AD9, 5 AD7, 7 AD5, 2 AST3 i 2 AST1;

102.  zauważa, że stanowiska te mają za zadanie m.in. zwiększyć potencjał Komitetu w dziedzinie pomocniczości, spójności terytorialnej, oceny wpływu, prac konsultacyjnych i nasilonych działań międzyregionalnych;

103.  postanawia wprowadzić ogólną stawkę potrącenia w wysokości 5% po wysłuchaniu argumentów Komitetu dotyczących poziomu naboru i skali nieobsadzonych etatów;

104.  zajmuje kompromisowe stanowisko pomiędzy wnioskami Komitetu i redukcjami Rady w odniesieniu do różnych pozycji pomocniczych;

Sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

105.  uważa, że projekt budżetu tej instytucji jest w dużej mierze zadowalający oraz dostrzega, że Rada wprowadziła bardzo niewiele zmian;

106.  podkreśla jednak, że ma odmienne od Rady zdanie w kwestii utworzenia 1 stanowiska na czas określony, bez wpływu na budżet, ponieważ te same wydatki są obecnie ponoszone poprzez kontrakty, i tym samym postanawia zatwierdzić to stanowisko;

Sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych

107.  uwzględniając połączone obciążenie pracą tej instytucji, wynikające z wcześniej istniejących obowiązków oraz nowych obowiązków w ramach Traktatu z Lizbony, skutkujące częstszymi konsultacjami dotyczącymi uchwalania przepisów mających wpływ na ochronę danych, postanowił o utworzeniu dwóch stanowisk na 2011 r. (1AD6 i 1 AD9);

108.  przyjął restrykcyjne podejście wobec zwiększenia środków, o które zwrócono się w innych pozycjach i zwraca się do Inspektora o zajęcie się tymi potrzebami na szczeblu wewnętrznym, w ramach bieżącego budżetu;

***

109.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz innym zainteresowanym instytucjom i organom.

(1)

Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.

(2)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(3)

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(4)

Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0086.

(5)

Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0205.

(6)

Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0328.


UZASADNIENIE

I.         Wstęp

1.        Traktat z Lizbony wprowadza znaczne zmiany do struktury finansów UE. Skutki tych zmian zostały przeanalizowane w rezolucji w sprawie aspektów finansowych traktatu z Lizbony, przyjętej przez PE w maju 2009 r. na podstawie sprawozdania sporządzonego przez Catherine Guy-Quint w imieniu Komisji Budżetowej. W niniejszym dokumencie roboczym wykorzystano informacje zawarte w tej rezolucji i rozwinięto niektóre aspekty dotyczące skutków głównych zmian wprowadzonych traktatem z Lizbony do procedury budżetowej jeśli chodzi o organizację prac w Parlamencie i rozwój dialogu międzyinstytucjonalnego, skutków wywieranych na harmonogram itd. Z uwzględnieniem wytycznych politycznych zawartych w wymienionej rezolucji w dokumencie roboczym połączono elementy uzgodnione przez Parlament Europejski, Radę i Komisję we wspólnej deklaracji w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego oraz zmiany wprowadzone w Regulaminie Parlamentu. Wspólna deklaracja ma charakter tymczasowy. Zważywszy na trudności związane z terminami to tymczasowe porozumienia powinno zostać zamienione na porozumienie stałe na podstawie doświadczeń zgromadzonych podczas procedury budżetowej 2011.

2.        Zmiany wprowadzone na mocy traktatu z Lizbony w zakresie spraw finansowych dotyczą głównie wieloletnich ram finansowych (WRF) i rocznej procedury budżetowej.

3.        WRF stają się prawnie wiążącym aktem, który jest przyjmowany przez Radę jednomyślnie po uzyskaniu zgody PE (większością głosów członków wchodzących w jego skład).

4.        W przypadku budżetu rocznego główna zmiana polega na zniesieniu rozróżnienia pomiędzy wydatkami obowiązkowymi i nieobowiązkowymi, co oznacza, że PE i Rada stają się współodpowiedzialne za wszystkie wydatki UE, co do których wspólnie podejmują decyzje.

Modyfikacja ta oznacza znaczne zmiany w rocznej procedurze budżetowej, która staje się specjalną procedurą prawodawczą (budżet jest przyjmowany w drodze rozporządzenia), która może być uznawana za szczególny przypadek procedury współdecyzji lub, by uniknąć nieporozumień, za procedurę prowadzącą do wspólnej decyzji PE i Rady.

Traktat z Lizbony dodatkowo upraszcza tę procedurę, w ramach której każda instytucja przeprowadza tylko jedno czytanie, po czym w razie braku porozumienia między dwoma organami władzy budżetowej zwoływany jest komitet pojednawczy.

Ogólnie rzecz biorąc zachowana zostaje równowaga instytucjonalna, a kontrola demokratyczna nad budżetem zostaje wzmocniona, ponieważ PE będzie współdecydował o całym budżecie. Ponadto podczas gdy żadnego budżetu nie można przyjąć wbrew woli PE, w szczególnym przypadku możliwe jest (przynajmniej w teorii) narzucenie budżetu przez PE wbrew woli Rady.

II.       Nowa roczna procedura budżetowa

1. Inicjatywa: Komisja przedstawia PB zamiast WPB

Nie ma już wstępnego projektu budżetu (WPB). Zamiast niego Komisja przedstawia projekt budżetu (PB), który jest wnioskiem będącym podstawą do rozpoczęcia procedury (art. 314 ust. 2 TFUE).

Komisja może zmieniać PB aż do momentu powołania komitetu pojednawczego (art. 314 ust. 2 TFUE). Może to powodować problemy związane z dostępnością danych dotyczących roku w rolnictwie i z przedstawieniem na czas, przed zwołaniem komitetu pojednawczego, tradycyjnego listu w sprawie poprawek dotyczących rolnictwa.

Harmonogram: art. 314 ust. 2 TFUE przewiduje, że PB winien zostać przedłożony do dnia 1 września.

Pragmatyczny harmonogram(1): Komisja przedstawi PB pod koniec kwietnia lub na początku maja (najpóźniej w tygodniu18.), zgodnie z pkt 5 wspólnej deklaracji. W rzeczywistości jest to praktyka identyczna z praktyką stosowaną dotychczas.

(Rozmowy trójstronne w marcu – patrz s. 7 poniżej)

2. Czytanie w Radzie

Rada przyjmuje stanowisko w sprawie PB do dnia 1 października (art. 314 ust. 3 TFUE).

Pragmatyczny harmonogram: Rada przedstawi swoje stanowisko do końca lipca (tydzień 30. – pkt 5 wspólnej deklaracji).

(Rozmowy trójstronne w lipcu – patrz s. 7 poniżej)

3. Czytanie w PE

PE ma 42 dni (licząc od dnia 1 października) na zatwierdzenie projektu budżetu zmienionego przez Radę lub przyjęcie poprawek do niego (art. 314 ust. 4 TFUE).

Pragmatyczny harmonogram: PE kończy czytanie w tygodniu 42. (połowa października); Komisja Budżetowa przeprowadza głosowanie przed końcem tygodnia 39. (pkt 5 wspólnej deklaracji).

Konsekwencje czytania w PE (art. 314 ust. 4 TFUE):

-       Jeżeli PE przyjmie PB zmieniony przez Radę lub nie podejmie decyzji, budżet uznaje się za przyjęty (art. 314 ust. 4 lit. a) i b)).

-       Jeżeli PE przyjmie poprawki (bezwzględną większością głosów jego członków) do stanowiska Rady, jego przewodniczący po skontaktowaniu się z przewodniczącym Rady musi niezwłocznie zwołać komitet pojednawczy (art. 314 ust. 4 lit. c)).

Jednak komitet pojednawczy nie zbiera się, jeżeli w terminie 10 dni Rada poinformuje PE o przyjęciu wszystkich jego poprawek (TFUE, art. 314 ust. 4 lit. c)).

W takim wypadku budżet uznaje się za przyjęty w takiej właśnie formie.

4. Komitet pojednawczy

Komitet pojednawczy ma 21 dni na doprowadzenie do porozumienia w sprawie wspólnego projektu (art. 314 ust. 6 TFUE). Jego prace powinny zakończyć się przed końcem tygodnia 45. (pkt 5).

Skład:

W skład komitetu pojednawczego wejdzie równa liczba przedstawicieli państw członkowskich i PE (zasadniczo 27 członków każdej delegacji).

Członkowie delegacji PE będą mianowani przez grupy polityczne, w miarę możliwości „spośród członków komisji odpowiedzialnej za kwestie budżetowe oraz innych zainteresowanych komisji” (art. 75d ust. 3 Regulaminu). Delegacji przewodniczy przewodniczący PE, który może powierzyć to zadanie „wiceprzewodniczącemu mającemu doświadczenie w kwestiach budżetowych lub przewodniczącemu komisji właściwej dla spraw budżetowych”.

Organizacja i prace:

Instytucje będą musiały uzgodnić między sobą organizację i metody pracy komitetu pojednawczego zgodnie z pkt 7 wspólnej deklaracji. Wspomniana powyżej rezolucja w sprawie aspektów finansowych traktatu z Lizbony zawiera wytyczne dotyczące organizacji prac komitetu pojednawczego, które stanowią obecny mandat negocjatorów z ramienia PE. Sprawy, które trzeba będzie ustalić, obejmują poziom reprezentacji uczestników komitetu pojednawczego, przygotowanie posiedzeń na szczeblu politycznym, organizację sekretariatu komitetu pojednawczego, dokumenty, które należy przygotować do celów jego prac itd.

Wyraźnym przykładem kwestii, które należy uregulować na szczeblu wewnętrznym lub międzyinstytucjonalnym, jest rzecz następująca: celem komitetu pojednawczego jest doprowadzenie do porozumienia w sprawie wspólnego projektu w celu ostatecznego ustalenia budżetu. Z praktycznego punktu widzenia jego członkowie w liczbie po 27 z każdej strony oraz doradcy nie mogą wykonać tego całego zadania wspólnie. Zgodnie ze zwyczajem przyjętym przed wejściem w życie traktatu z Lizbony decyzja mogłaby zostać przygotowana przez mniejszy zespół. Wydaje się pożądane, aby w tych negocjacjach ze strony Parlamentu uczestnikami mogli być, oprócz przewodniczącego Komisji Budżetowej i sprawozdawcy ds. budżetu, również, w zależności od tematu, stali sprawozdawcy lub sprawozdawcy komisji opiniodawczych z ramienia wyspecjalizowanych komisji. W związku z tym ta część zespołu negocjacyjnego mogłaby być zmieniana w zależności od tematu. Obecnie jedynym elementem uzgodnionym przez instytucje jest następujące zobowiązanie:

instytucje „ściśle ze sobą współpracują z myślą o zakończeniu prac komitetu pojednawczego w ciągu 21 dni” oraz „instytucje przekazują sobie jak najszybciej dokumentację niezbędną, by przygotować się do wypracowania porozumienia” (pkt 5 wspólnej deklaracji). W kolejnym dokumencie roboczym sprawozdawcy mogliby przedstawić propozycje dotyczące tych kwestii, które PE w każdym razie powinien uzgodnić.

Procedura decyzyjna:

Komitet pojednawczy podejmie decyzję większością kwalifikowaną członków delegacji Rady oraz bezwzględną większością głosów członków delegacji PE (art. 314 ust. 5 TFUE).

Podstawę prac komitetu pojednawczego stanowią stanowiska Rady i PE.

Komisja nie może oficjalnie zmienić swojego projektu budżetu po zwołaniu komitetu pojednawczego, lecz będzie odgrywać istotną rolę jeśli chodzi o ułatwianie osiągnięcia porozumienia przez dwa organy władzy budżetowej.

Zakończenie prac komitetu pojednawczego – brak wspólnego projektu:

Jeżeli w terminie 21 dni komitet pojednawczy nie osiągnie porozumienia w sprawie wspólnego projektu, Komisja musi przedłożyć nowy PB i procedura rozpocznie się ponownie (art. 314 ust. 8 TFUE).

Zakończenie prac komitetu pojednawczego – uzgodnienie wspólnego projektu:

Jeżeli komitet pojednawczy osiągnie porozumienie w sprawie wspólnego projektu, zostanie on przedłożony obydwóm organom władzy budżetowej, które będą miały 14 dni na jego przyjęcie (art. 314 ust. 6 TFUE). W pkt 5 wspólnej deklaracji instytucje uzgadniają, że „będą dążyły do jak najszybszego zatwierdzenia wyników posiedzenia komitetu pojednawczego w ramach art. 314 ust. 6 TFUE, zgodnie ze swoimi odnośnymi regulaminami wewnętrznymi”.

Możliwe rezultaty osiągnięcia przez komitet pojednawczy porozumienia w sprawie wspólnego projektu można podsumować w poniższy sposób:

Budżet zostaje przyjęty w następujących sytuacjach:

- zatwierdzenie przez PE + zatwierdzenie przez Radę

- zatwierdzenie przez PE + brak opinii Rady

- zatwierdzenie przez PE + odrzucenie przez Radę (budżet zostaje przyjęty zgodnie z poprawkami PE lub wspólnym projektem)

- brak opinii PE + zatwierdzenie przez Radę

- brak opinii PE + brak opinii Rady

Budżet zostaje odrzucony w następujących sytuacjach:

- brak opinii PE + odrzucenie przez Radę

- odrzucenie przez PE + zatwierdzenie przez Radę

- odrzucenie przez PE + brak opinii Rady

- odrzucenie przez PE + odrzucenie przez Radę

Należy zauważyć, że odrzucenie wspólnego projektu przez PE wymaga większości głosów jego członków (art. 314 ust. 7 TFUE oraz art. 75d ust. 6 Regulaminu), natomiast do jego zatwierdzenia wystarczy zwykła większość (przy czym należy pamiętać, że w razie braku decyzji wspólny projekt uznaje się za przyjęty).

Zgodnie z art. 75d ust. 6 Regulaminu wspólny projekt stanowi przedmiot jednego głosowania. Wspólny projekt uznaje się za przyjęty, o ile nie zostanie on odrzucony większością głosów posłów do PE (art. 75d ust. 6 Regulaminu).

Odrzucenie wspólnego projektu:

W razie odrzucenia wspólnego projektu Komisja przedkłada nowy PB i procedura rozpoczyna się ponownie.

W razie konieczności zastosowany zostanie system miesięcznego prowizorium budżetowego (art. 315 TFUE).

Głosowanie potwierdzające:

Jeżeli PE zatwierdzi wspólny projekt, a Rada go odrzuci, PE będzie miał 14 dni (po odrzuceniu przez Radę) na potwierdzenie poprawek, które przyjął podczas czytania (wymagana jest większość członków wchodzących w jego skład i trzy piąte oddanych głosów). Chociaż jest to możliwość raczej teoretyczna, oznacza to, że ustalając swój harmonogram roczny PE powinien uwzględnić konieczność odbycia posiedzenia plenarnego w terminie 14 dni po ewentualnej odmownej decyzji Rady (wskazane również byłoby ustalenie przez PE i Radę wspólnych wytycznych dotyczących sposobu postępowania w celu uniknięcia problemów związanych z tym napiętym harmonogramem(2)).

Budżet uznaje się wówczas za przyjęty w formie zmienionej przez PE. W przypadku linii budżetowych, co do których poprawki nie zostały potwierdzone przez PE wymaganą większością głosów, wspólny projekt uznany zostanie za przyjęty (art. 314 ust. 7 lit. d) TFUE).

Zgodnie z Regulaminem to Komisja Budżetowa składa na posiedzeniu plenarnym poprawki, które według niej wymagają głosowania potwierdzającego (art. 75d ust. 7). Trzeba będzie dodatkowo przemyśleć sposób postępowania komisji BUDG w tej sytuacji (rezolucja wskazująca poprawki, które należy poddać pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym?).

Chociaż harmonogram jest bardzo napięty, z politycznego punktu widzenia należałoby stworzyć nieformalną procedurę konsultacji między głównym sprawozdawcą a sprawozdawcami wyspecjalizowanych komisji, tak aby komisja BUDG mogła otrzymać opinie tych komisji przed podjęciem decyzji o tym, które poprawki należy zaproponować do głosowania potwierdzającego na posiedzeniu plenarnym.

III.      Prace przygotowawcze i nieformalny dialog międzyistytucjonalny

Zmiany w rocznej procedurze budżetowej wymagają większego wewnętrznego przygotowania i wzmocnionego dialogu międzyinstytucjonalnego jako sposobów zapewnienia pomyślnego ukończenia procedury.

Na szczeblu wewnętrznym słuszność praktyki Komisji Budżetowej polegającej na organizacji posiedzeń z udziałem sprawozdawców ds. budżetu z ramienia wyspecjalizowanych komisji od samego początku roku budżetowego została potwierdzona przez Konferencję Przewodniczących. Zaapelowała ona o utworzenie konferencji sprawozdawców ds. planowania budżetowego i legislacyjnego(3), aby usprawnić przygotowywanie debat na temat RSP i wytycznych budżetowych oraz aby przygotować debatę na temat rocznego programu prac legislacyjnych i podjąć działania w związku z nią itd., jako elementu nowego planowania legislacyjnego i budżetowego umożliwionego dzięki traktatowi z Lizbony.

W 2010 r. ze względu na wyjątkową sytuację w związku z powoływaniem Komisji nie odbędzie się debata na temat RSP. Jednak koordynatorzy z komisji BUDG poparli zamiar głównego sprawozdawcy dotyczący przeprowadzenia debaty na temat wytycznych budżetowych i głosowania nad rezolucją przygotowaną przez komisję BUDG.

Zwiększa to potrzebę rozpoczęcia prac wraz ze sprawozdawcami z wyspecjalizowanych komisji. Pierwsze posiedzenie przygotowawcze mogłoby zostać zwołane już podczas pierwszej sesji plenarnej w lutym w Strasburgu.

Debata na temat wytycznych budżetowych mogłaby odbyć się podczas jednej z sesji plenarnych w marcu (patrz harmonogram w załączniku 1).

Jak wspomniano w sprawozdaniu Catherine Guy-Quint zasadnicze znaczenie będzie miało wzmocnienie dialogu międzyinstytucjonalnego i przesunięcie go na wcześniejsze terminy, aby wywrzeć wpływ na przygotowywanie PB przez Komisję oraz umożliwić przeprowadzenie czytania PB w obu organach władzy budżetowej w optymalnych warunkach.

W tym kontekście istotnym momentem mogą stać się tradycyjne wiosenne rozmowy trójstronne, podczas których Parlament i Rada omawiają swoje odpowiednie priorytety budżetowe. Z tego względu ważne byłoby przyjmowanie przez PE sprawozdania w sprawie priorytetów budżetowych przed tymi rozmowami trójstronnymi, co dotyczy nawet tak szczególnej sytuacji, jaka zachodzi w tym roku, w którym Komisja nie przedstawi swojej RSP.

Tradycyjne rozmowy trójstronne w lipcu również powinny zostać przesunięte na nieco wcześniejszy termin, aby umożliwić przeprowadzenie dyskusji między dwoma organami władzy budżetowej na temat ich odpowiednich priorytetów na podstawie projektu budżetu Komisji. Te rozmowy trójstronne mogłyby również pozwolić na określenie głównych kwestii spornych do późniejszych dyskusji oraz na podsumowanie obszarów, w których porozumienie między instytucjami wydaje się osiągalne.

W harmonogramie znajdującym się w załączniku 1 zaproponowano pierwszy projekt głównych „kluczowych terminów” w ramach tego dialogu międzyinstytucjonalnego.

Procedura budżetowa 2011 – tymczasowy harmonogram

(Aktualizacja: 3 lutego 2010 r.)

Tydzień

Zdarzenie

Tydzień 6. (10 lutego)

Pierwsze posiedzenie z udziałem sprawozdawców ds. budżetu z wyspecjalizowanych komisji

Tydzień 8. (23 lutego)

Przedstawienie projektu sprawozdania w sprawie priorytetów budżetowych na rok 2011

Tydzień 9. (4 marca)

Przyjęcie sprawozdania w sprawie priorytetów budżetowych na rok 2011 przez komisję BUDG

Tydzień 11. (16 marca)

Kierunki budżetowe (Rada ECOFIN)

Tydzień 12. (24–25 marca)

Przyjęcie sprawozdania w sprawie priorytetów budżetowych na rok 2011 na posiedzeniu plenarnym

Tydzień 11. (17 marca) lub tydzień 12. (23 marca)

Rozmowy trójstronne (do potwierdzenia)

Tydzień 17. (28 kwietnia)

Przyjęcie projektu budżetu przez Komisję i przedstawienie go komisji COBU dnia 28 kwietnia

Tydzień 20. (17–20 maja)

Drugie posiedzenie z udziałem sprawozdawców ds. budżetu z wyspecjalizowanych komisji (do potwierdzenia)

Tydzień 25.

(22 czerwca) lub tydzień 26. (30 czerwca)

Rozmowy trójstronne (do potwierdzenia)

Tydzień 27. (5–8 lipca)

Czytanie w Radzie. Przyjęcie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu

Tydzień 36. (6-9 września)

Termin składania poprawek budżetowych przez komisje i pojedynczych posłów

Tydzień 37. (13-17 września)

Termin składania poprawek budżetowych przez grupy polityczne

Tydzień 38. (20-24 września)

Trzecie posiedzenie z udziałem sprawozdawców ds. budżetu z wyspecjalizowanych komisji (do potwierdzenia)

Tydzień 39. (28–30 września)

Komisja BUDG: rozpatrzenie poprawek budżetowych i głosowanie nad nimi

Tydzień 40.

Tydzień 41. (11-15 października)

Przyjęcie projektów rezolucji przez komisję BUDG (Sekcja 3 i inne sekcje)

Tydzień 42. (18–22 października)

Czytanie w PE. Przyjęcie poprawek PE do stanowiska Rady. Zwołanie komitetu pojednawczego przez przewodniczącego PE

Tygodnie 43.–45. (25 października–12 listopada)

Komitet pojednawczy ustala wspólny projekt w terminie 21 dni (przed 12 listopada).

Faza prac komitetu pojednawczego / posiedzenia przygotowawcze(4)

 

Tydzień 47. (22–25 listopada)

Przyjęcie wspólnego projektu (posiedzenie plenarne)

1. Roczne programowanie finansowe

1. Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. przewiduje w pkt 46 regularną aktualizację programowania finansowego: dwa razy w roku - po przyjęciu budżetu i wraz z przedstawieniem WPB. Wraz z aktualizacją Komisja przekazuje ogólny zarys programowania, w którym w grudniu uwzględnia decyzję dwóch organów władzy budżetowej, a także włącza propozycje priorytetów określonych przez Komisję. Programowanie finansowe jest zatem „statycznym”, regularnie korygowanym obrazem finansów.

2. Jak wskazano w dokumencie roboczym w sprawie przeglądu śródokresowego WRF (sprawozdawca: Reimer Böge), programowanie ma charakter orientacyjny, ponieważ wysokość środków jest ustalana przez władzę budżetową w ramach procedury budżetowej.

3. Ponadto trzeba przypomnieć, że istnieje pewne pole manewru:

- chociaż ogólna koperta finansowa w przypadku programu przyjętego zgodnie z procedurą współdecyzji stanowi główny punkt odniesienia (pkt 37 PMI), władza budżetowa ma możliwość przenoszenia środków między poszczególnymi latami

- ogólna koperta finansowa w przypadku programu przyjętego przez Radę jest jedynie „kwotą stanowiącą odniesienie finansowe” (a nie kopertę finansową), co daje margines elastyczności i możliwości dostosowania (pkt 38 PMI)

- w sytuacji ograniczonych możliwości finansowych można by wziąć pod uwagę działania finansowane zgodnie z prerogatywami Komisji, określone w pkt 49 ppkt 6 PMI. W załączniku znajduje się wykaz linii budżetowych, z których finansowane są działania prowadzone przez Komisję zgodnie z zadaniami wynikającymi z jej prerogatyw instytucjonalnych.

4. Oprócz tych różnych potencjalnych sposobów zwiększenia elastyczności można by dodatkowo wykorzystać postanowienie pkt 37 PMI, który stanowi, że (w niektórych okolicznościach) od kwoty koperty finansowej w przypadku programów przyjętych w ramach procedury współdecyzji można odejść o 5%. Sprawozdawczyni podkreśla, że z uwagi na fakt, iż budżet na 2011 r. jest czwartym budżetem w ramach bieżących WRF, ta elastyczność jest obecnie w pełni uzasadniona i powinna zdecydowanie być brana pod uwagę w trakcie rocznej procedury budżetowej.

2. Włączenie projektów pilotażowych i działań przygotowawczych do budżetu

5. Art. 49 ust. 6 rozporządzenia finansowego stanowi, że w przypadku projektów pilotażowych i działań przygotowawczych (PP/DP) można odstąpić od zasady, zgodnie z którą środki mogą zostać ujęte w budżecie wyłącznie pod warunkiem uprzedniego przyjęcia aktu prawnego.

6. Co do pułapów, PMI ustala ogólną kwotę środków na 140 mln w każdym roku budżetowym: 40 mln na PP i 100 mln na DP (w tym 50 mln na nowe DP).

7. Komisja nie uwzględnia zaplanowanych środków przeznaczonych na PP/DP przy aktualizacji programowania finansowego na rok N+1. Oznacza to, że pułapy przewidziane w PMI w przypadku PP/DP podlegają pułapom określonym w WRF: bez co najmniej równoważnego marginesu w działach władza budżetowa nie będzie mogła wykorzystać określonych w PMI pułapów środków przeznaczonych na PP/DP. Analogicznie środki na PP/DP odpowiednio ograniczają dostępne marginesy.

3. Sytuacja w przypadku poszczególnych działów WRF

Dział 1a

8. Trzeba przypomnieć, że w budżecie na 2010 r. pozostał wyjątkowo ograniczony margines wynoszący 147 000 EUR. Wysokość środków finansowych ujętych w dziale 1a uzgodniono z trudnościami, ponieważ priorytety i ówczesna konieczność sfinansowania planu naprawy były w opozycji do ograniczonych możliwości finansowych.

9. Jeśli chodzi o likwidację elektrowni jądrowej w Kozłoduju, w WRF na lata 2007-2013 nie uwzględniono tej kwestii, chociaż było o niej dobrze wiadomo. W trakcie procedury budżetowej 2010 tymczasowo uzgodniono określoną kwotę poprzez uruchomienie instrumentu elastyczności (75 mln) w celu wywiązania się z zobowiązania politycznego wobec Bułgarii. Trzeba będzie jednak nadal wyasygnować dodatkową kwotę 225 mln w latach 2011-2013, przy czym roczna koperta finansowa wynosi 75 mln.

10. Innym niespełnionym zobowiązaniem jest finansowanie GMES. Środki na pokrycie zobowiązań w 2011 r. ustalono na 10 mln.

11. Środki na nowo przyjęty instrument mikrofinansowy, 25 mln w 2011 r., zostały wyrównane w ramach działu 1a za pomocą odpowiedniego przegrupowania z programu Progress, zgodnie z ustaleniami dokonanymi w ramach procedury pojednawczej.

12. Wreszcie, trzy nowe zdecentralizowane agencje zajmujące się dziedziną usług finansowych, sprawozdawczością i audytem otrzymają ogólny budżet w wysokości 15 mln.

13. Komisja proponuje sfinansowanie tych potrzeb poprzez

- między innymi przegrupowanie środków z programu „Konkurencyjność i innowacje” (CIP) - środki przeznaczone na ten program zostają zmniejszone o 6,5 mln w 2011 r. (19 mln w latach 2011-2013), chociaż był on jednym z nielicznych priorytetów, które Parlamentowi udało się zagwarantować i poprzeć w drugim czytaniu;

- ograniczenie marginesu - w maju 2009 r. margines przewidziany w budżecie na 2011 r. wyniósł 127 mln; w styczniu 2010 r. ten zaplanowany margines zmniejszył się do 37 mln

14. Sprawozdawczyni ma całkowitą świadomość, że taki niewielki margines nie pozostawia pola manewru w październikowym czytaniu. Sprawozdawczyni chciałaby przypomnieć, że w WPB na 2010 r. margines wynosił 119 mln, którą to kwotę Parlament już oszacował jako zbyt niską, aby umożliwiła sfinansowanie jego priorytetów.

15. Jak wspomniano powyżej, PP/DP nie zostały uwzględnione w programowaniu finansowym. Środki przeznaczone na PP/DP w dziale 1a wyniosły 28,1 mln w budżecie na 2010 r. - jeżeli Parlament chciałby jedynie przywrócić taką samą kwotę środków na PP/DP (i wprowadzić nowe PP/DP z tą samą kwotą, która została przeznaczona na PP/DP ukończone), margines obniżyłby się do kwoty poniżej 9 mln, która stanowi 0,07% pułapu w dziale 1a.

16. Sytuacja ta pokazuje, że finansowanie realizacji priorytetów z budżetu na 2011 r. w takiej postaci, w jakiej określono w rezolucji PE, która zostanie przyjęta w marcu 2010 r., będzie matematycznie niemożliwe bez wcześniejszego przegrupowania środków z niektórych programów i instrumentów (możliwe, że na podstawie niezadowalających wskaźników wykonania) lub będzie musiało nastąpić w innym okresie w latach 2007-2013 zgodnie z jednym ze sposobów przewidzianych w PMI.

 

Budżet 2010

Programowanie finansowe

2010

2011

DZIAŁ 1A – KONKURENCYJNOŚĆ NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA

Programy podlegające procedurze współdecyzji

12.969,288

11.600,469

 

 

 

Ramowy program badań naukowych (KE)

6.932,938

7.959,302

Program ramowy „Konkurencyjność i innowacje”

525,708

557,860

PROGRESS

109,570

88,631

Środki na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczeniom

20,500

23,000

Marco Polo II

63,940

66,000

Galileo

894,400

195,942

Transeuropejskie sieci transportowe (TEN)

1.062,440

1.242,000

Transeuropejskie sieci energetyczne

21,460

22,100

Bezpieczniejszy Internet Plus

 

 

Bezpieczniejszy Internet Plus (kontynuacja)

11,070

11,000

Europejskie treści zapisywane w formacie cyfrowym w sieciach globalnych (eContent Plus)

 

 

Cła, lata 2008-2013

51,450

55,900

Komputeryzacja systemu informacji akcyzowej (EMCS)

 

 

Fiscalis, lata 2003-2007

 

 

Fiscalis, lata 2008-2013

24,000

27,800

Erasmus Mundus

 

 

Erasmus Mundus 2

97,988

98,838

Europejski Instytut Technologiczny

30,200

62,800

Uczenie się przez całe życie

1.009,301

1.037,000

Herkules II

14,100

14,200

IDAbc

 

 

Interoperacyjne rozwiązania dla europejskich administracji publicznych (ISA)

23,800

26,000

Produkcja informacji statystycznych

 

 

Wspólnotowy program statystyczny, lata 2008-2012

54,519

58,546

MEETS

10,655

11,200

Wsparcie dla usług finansowych i audytu

6,000

7,350

Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarczej

1.980,000

 

Europejski instrument mikrofinansowy

25,250

25,000

Europejski program obserwacji Ziemi (GMES)

 

10,000

 

 

 

Decyzje Rady

885,887

896,865

Ramowy program badań naukowych (EURATOM)

609,487

631,365

Ramowy program badań naukowych (EURATOM), dodatkowy reaktor wysokostrumieniowy

 

 

Likwidacja elektrowni jądrowych: Bohunice

60,000

62,000

Likwidacja elektrowni jądrowych: Ignalina

120,000

121,000

Likwidacja elektrowni jądrowych: Kozłoduj

75,000

75,000

Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich (2007) — w kierunku sprawiedliwego społeczeństwa

 

 

Perykles

0,900

1,000

System informacyjnego zapobiegania nadużyciom finansowym

5,500

6,500

Międzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii

15,000

 

 

 

 

Programy w dziale 1A ogółem (bez EFG)

13.855,176

12.497,334

Inne wydatki

506,678

452,625

 

 

 

DZIAŁ 1A OGÓŁEM (bez EFG)

14.361,853

12.949,959

Pułap ram finansowych

14.167,000

12.987,000

Margines

0,147

37,041

FLEX

195,000

 

Rezerwa na Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

500,000

 

Wartości we wszystkich tabelach podano w milionach EUR, źródło: Komisja Europejska

Działy 1b, 2 i 3a

17. Omawianie marginesu w dziale 1b nie ma związku z tematem, ponieważ programowanie finansowe jest dostosowywane do potrzeb określonych przez państwa członkowskie.

W przypadku działu 2 margines pozostaje bez zmian, chociaż zgodnie z decyzją Komisji zaplanowano przesunięcie 53 mln z wydatków związanych z rynkiem i pomocą bezpośrednią do pozycji dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich.

Margines w dziale 3a pozostaje bez zmian i wynosi 19,7 mln na 2011 r., lecz na tym etapie z informacji przedstawionych przez Komisję nie wynika jasno, czy w programowaniu tym uwzględniono program sztokholmski.

 

Budżet 2010

Programowanie finansowe

2010

2011

DZIAŁ 1B – SPÓJNOŚĆ NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA

Fundusze strukturalne ogółem

39.191,847

39.688,663

Fundusze spójności ogółem

10.190,245

10.961,150

 

 

 

Programy w dziale 1B ogółem

49.382,092

50.649,813

Inne wydatki

5,500

 

 

 

 

DZIAŁ 1B OGÓŁEM

49.387,592

50.649,813

Pułap ram finansowych

49.388,000

50.651,000

Margines

0,408

1,187

DZIAŁ 2 - ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NATURALNYMI I ICH OCHRONA

Programy podlegające procedurze współdecyzji

306,855

326,057

Wydatki związane z rynkiem i pomoc bezpośrednia (po przesunięciu do rozwoju obszarów wiejskich), w tym następujące programy ustalone zgodnie z procedurą współdecyzji: Przeglądy struktury gospodarstw rolnych

306,855

326,057

Przeglądy struktury gospodarstw rolnych (uwzględnione w wydatkach związanych z rynkiem i w pomocy bezpośredniej)

15,100

0,550

 

 

 

Decyzje Rady

59.104,925

59.865,062

Wydatki związane z rynkiem i pomoc bezpośrednia (po przesunięciu do rozwoju obszarów wiejskich)

43.819,802

44.437,590

Rozwój obszarów wiejskich

14.363,565

14.465,117

Wspólna polityka rybacka i prawo morskie

277,530

304,070

Europejski Fundusz Rybacki

644,029

658,285

 

 

 

Programy w dziale 2 ogółem

59.411,780

60.191,119

Inne wydatki

87,053

44,807

Działania związane ze zmianami klimatycznymi

15,000

 

 

 

 

DZIAŁ 2 OGÓŁEM

59.498,833

60.235,926

Pułap ram finansowych

59.955,000

60.338,000

Margines

456,167

102,074

DZIAŁ 3A - WOLNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Programy podlegające procedurze współdecyzji

403,850

507,080

Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców

102,650

104,030

Fundusz Granic Zewnętrznych

208,000

254,000

Daphne

18,350

18,000

Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych

15,800

16,000

Upowszechnianie informacji o narkotykach i zapobieganie ich spożyciu

3,050

3,050

System Informacyjny Schengen (SIS II)

35,000

(1)

System Informacji Wizowej (VIS)

21,000

112,000

 

 

 

Decyzje Rady

348,200

419,950

Integracja - państwa trzecie

111,000

132,000

Prawa podstawowe

14,000

14,100

Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych

26,300

26,850

Terroryzm

20,520

23,400

Przestępczość

86,380

109,600

Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców

 

 

Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

88,000

114,000

Eurodac

2,000

 

 

 

 

Programy w dziale 3A ogółem

752,050

927,030

Inne wydatki

254,437

259,310

 

 

 

DZIAŁ 3A OGÓŁEM

1.006,487

1.186,340

Pułap ram finansowych

1.025,000

1.206,000

Margines

18,513

19,660

Dział 3b

18. Dział 3b wraz z działem 1a jest podstawowym elementem służącym finansowaniu priorytetów PE w budżecie na 2011 r., a ogólniej - kształtowaniu „Europy dla obywateli”.

19. Ze względu na fakt, że w 2009 r. wstępnie przydzielono środki na działania UE w związku z pandemią świńskiej grypy, w 2011 r. zaplanowano nieznaczne podwyższenie środków, tak aby margines wyniósł 9,4 mln. W WPB na 2010 r. margines był dwukrotnie wyższy i wynosił 18,7 mln. W grudniu 2009 r. władza budżetowa przegłosowała budżet, w którym w dziale 3b przewidziano zerowy margines.

20. Zaplanowany margines z pewnością nie umożliwi sfinansowania nowych priorytetów dotyczących młodzieży i działań powiązanych, ponieważ na przykład kwota przeznaczona na PP/DP wyniosła już 9 mln w budżecie na 2010 r. w dziale 3b. Potencjalny pozostały margines w wysokości 400 000 EUR (obliczony na podstawie ewentualnego przedłużenia wszystkich PP/DP odliczonych od marginesu) jest nie do przyjęcia jako punkt wyjścia i takie same rozwiązania należałoby rozważyć w przypadku działu 1a.

 

Budżet 2010

Programowanie finansowe

2010

2011

DZIAŁ 3B - OBYWATELSTWO

Programy podlegające procedurze współdecyzji

406,134

415,614

Zdrowie publiczne

51,370

52,700

Ochrona konsumentów

21,920

22,800

Kultura 2007

58,164

61,514

Młodzież

127,800

127,700

Media 2007

111,005

114,000

Obywatel

35,875

31,900

Media Mundus

 

5,000

 

 

 

Decyzje Rady

18,000

19,150

Instrument Finansowy Ochrony Ludności

18,000

19,150

 

 

 

Programy w dziale 3B ogółem

424,134

434,764

Inne wydatki

243,866

238,900

 

 

 

DZIAŁ 3B OGÓŁEM

668,000

673,664

Pułap ram finansowych

668,000

683,000

Margines

 

9,336

Dział 4

21. Margines pozostawiony w budżecie na 2010 r. wyniósł jedynie 900 000, co było spowodowane faktem, że konkurencję dla tradycyjnych priorytetów popieranych przez Parlament stanowiły nieprzewidywalne potrzeby w krajach trzecich, które wyniknęły w trakcie procedury budżetowej.

22. W dziale 4 na 2011 r. zaplanowano margines w wysokości 128 mln, która to kwota stanowi jedynie 1,5% pułapu. Fundusze przeznaczone na środki towarzyszące w odniesieniu do bananów w kwocie 25 mln odpowiednio ograniczyły zaplanowany margines, pomimo zdecydowanej niechęci Parlamentu do wykorzystywania marginesu na finansowanie działań nieprzewidzianych w WRF. Jak wielokrotnie przypominano, „nowe działania wymagają nowych funduszy”.

23. Ponadto należy przypomnieć, że PE zawsze wyrażał zdecydowany sprzeciw wobec powtarzającego się stosowania przez Komisję metody zaniżania w jej wniosku środków niezbędnych dla Palestyny i twierdził, że rzeczywistych potrzeb nie można ocenić w tym okresie roku.

24. Na margines w dziale 4 trzeba spojrzeć z uwzględnieniem faktu, że na PP/DP ujęte w dziale 4 przeznaczono 26 mln w budżecie na 2010 r. oraz że w 2011 r. nie zaplanowano żadnych środków na strategię UE w zakresie Morza Bałtyckiego ani na programy informacyjne i komunikacyjne dla państw trzecich (odpowiednio 20 i 10 mln w budżecie na 2010 r.). Na tym wstępnym etapie przygotowywania projektu budżetu Komisji należałoby dowiedzieć się, jakimi względami kieruje się ona, gdy nie planuje środków na strategię UE w zakresie Morza Bałtyckiego, która zawsze była wyraźnie wskazywana jako priorytet PE.

 

Budżet 2010

Programowanie finansowe

2010

2011

DZIAŁ 4 - UNIA EUROPEJSKA JAKO PARTNER GLOBALNY

Programy podlegające procedurze współdecyzji

5.329,491

5.514,847

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI)

1.675,359

1.704,675

Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI)

2.469,857

2.532,166

Europejski instrument na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (EIDHR)

164,198

163,112

Instrument na rzecz stabilności (IFS)

219,559

290,200

Pomoc humanitarna

800,518

824,693

 

 

 

Decyzje Rady

2.226,637

2.622,229

Instrument pomocy przedakcesyjnej

1.587,100

1.796,793

Instrument współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego

70,453

75,813

Pomoc makrofinansowa

98,985

114,869

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

281,541

327,374

Rezerwy na gwarancje związane z pożyczkami

93,810

200,000

Instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie

24,094

24,663

Instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie ICI+

34,500

45,000

Instrument Finansowy Ochrony Ludności

8,000

9,000

Współpraca z Grenlandią

28,154

28,717

 

 

 

Programy w dziale 4 ogółem

7.556,128

8.137,076

Inne wydatki

165,996

164,832

 

 

 

DZIAŁ 4 OGÓŁEM (bez Europejskiej Agencji Odbudowy)

7.892,124

8.301,908

Pułap ram finansowych

7.893,000

8.430,000

Margines

0,876

128,092

Rezerwa na pomoc nadzwyczajną

248,882

253,860

Dział 5

25. Sytuacja związana z marginesem w tym dziale w 2011 r. zależy częściowo od orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w związku z zakwestionowaniem przez Komisję i Parlament Europejski podwyżki płac w 2009 r. Ponieważ Trybunał ostatnio odmówił rozpatrzenia sprawy w postępowaniu przyspieszonym, możliwe, że ewentualne płatności uzupełniające (w przypadku podjęcia takiej decyzji) trzeba będzie ująć w budżecie na 2011 r.

26. Celem przypomnienia - różnica przypadająca do zapłaty z mocą wsteczną mogłaby wynieść 135 mln dla wszystkich instytucji, którą to kwotę należy porównać z zaplanowanym marginesem w wysokości 109 mln w 2011 r.

27. Wreszcie, sprawozdawczyni chciałaby przypomnieć, że Parlament zawsze domagał się, aby wszystkie wydatki administracyjne były ujmowane w dziale 5, i wyrażał dezaprobatę wobec praktyki umieszczania niektórych wydatków administracyjnych w innych działach.

 

Budżet 2010

Programowanie finansowe

2010

2011

DZIAŁ 5 - ADMINISTRACJA

Wydatki Komisji z wyłączeniem emerytur i szkół europejskich

3.604,622

3.749,042

Emerytury (wszystkie instytucje)

1.192,789

1.302,764

Szkoły europejskie

154,212

162,861

Wydatki innych instytucji z wyłączeniem emerytur

2.937,432

3.091,950

 

 

 

DZIAŁ 5 OGÓŁEM

7.889,055

8.306,617

Pułap ram finansowych

7.962,000

8.416,000

Margines

72,945

109,383

ZAŁĄCZNIK:

I.  Ramy prawne dotyczące projektów pilotażowych i działań przygotowawczych

1.        Projekty pilotażowe (PP) i działania przygotowawcze (DP) zostały po raz pierwszy wykorzystane przez Parlament Europejski w 1975 r., a dzięki różnym negocjacjom międzyinstytucjonalnym przekształciły się w ważne narzędzia służące formułowaniu priorytetów politycznych i wprowadzaniu nowych inicjatyw, które mogą przekształcić się w działania i programy UE.

2.        Ich podstawę prawną stanowi art. 49 ust. 6 rozporządzenia finansowego, w którym wspomniano o odstępstwach od zasady, zgodnie z którą środki mogą zostać ujęte w budżecie wyłącznie pod warunkiem uprzedniego przyjęcia aktu prawnego; w przypadku PP/DP decyzja budżetowa jest zatem podejmowana przed decyzją prawodawczą.

3.        W rozporządzeniu finansowym wyraźnie określono charakter i cel tych dwóch instrumentów:

PP określono jako projekty o charakterze eksperymentalnym, przeznaczone do zbadania wstępnej oceny wykonalności działania i jego użyteczności. Odpowiednie środki na pokrycie zobowiązań mogą zostać ujęte w budżecie na nie więcej niż dwa kolejne lata budżetowe.

DP określono jako działania w obszarze zastosowania traktatu WE i traktatu Euratom oraz tytułu VI TUE, przeznaczone na przygotowanie propozycji w celu przyjęcia przyszłych działań. Działania przygotowawcze mają być konsekwentne i mogą przyjmować różne formy. Odpowiednie środki na pokrycie zobowiązań mogą zostać ujęte w budżecie na nie więcej niż trzy kolejne lata budżetowe. Procedura legislacyjna musi zostać zakończona przed końcem trzeciego roku budżetowego.

4.        W porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. określono w bardziej szczegółowy sposób ramy i przepisy dotyczące wykonania PP i DP. Załącznik II do PMI lit. D) stanowi, że aby Komisja mogła w odpowiednim czasie ocenić możliwość realizacji poprawek przewidzianych przez władzę budżetową, dotyczących utworzenia nowych działań przygotowawczych/projektów pilotażowych lub przedłużenia istniejących, obydwa organy władzy budżetowej poinformują Komisję do połowy czerwca o swoich zamiarach w tym względzie, tak by pierwsze rozmowy mogły odbyć się podczas spotkania pojednawczego przy pierwszym czytaniu w Radzie.

5.        Co do pułapów, PMI stanowi, że instytucje postanawiają ograniczyć ogólną kwotę środków na projekty pilotażowe do 40 mln w każdym roku budżetowym. Ponadto postanawiają ograniczyć do 50 mln całkowitą kwotę środków na nowe działania przygotowawcze w każdym roku budżetowym, a całkowitą kwotę środków faktycznie przyznanych na działania przygotowawcze do 100 mln.

II.       Zmiany związane z traktatem z Lizbony

6.        Traktat z Lizbony nie wprowadza żadnych nowych postanowień mających bezpośredni wpływ na PP i DP; mimo to wejście traktatu w życie sprawia, że konieczne jest wprowadzenie nowych przepisów dotyczących rozporządzenia finansowego i nowego PMI.

7.        W zaproponowanym niedawno „pakiecie” dotyczącym zmiany PMI i rozporządzenia finansowego Komisja zmienia ramy odnoszące się do PP i DP:

           -          załącznik D do PMI nie zawiera już odniesienia do pułapów dla PP i DP;

-          dwa organy władzy budżetowej zobowiązują się do poinformowania Komisji do połowy czerwca o swoich zamiarach dotyczących PP i DP, tak by pierwsze rozmowy mogły odbyć się już podczas czerwcowych rozmów trójstronnych;

-          w art. 32 przepisów wykonawczych do rozporządzenia finansowego określono pułapy, które pozostają bez zmian.

Sprawozdawcy podkreślają, że elementy te nie przesądzają o wyniku negocjacji międzyinstytucjonalnych dotyczących zmienionego PMI i rozporządzenia finansowego.

8.        Poza tymi zmianami, mającymi raczej charakter techniczny, należy wyraźnie przypomnieć, że zmiany wprowadzone traktatem z Lizbony mogą mieć wyraźne implikacje dla przyjmowania PP i DP: do procedury budżetowej za 2010 r. PP i DP były zaklasyfikowane jako „wydatki nieobowiązkowe”, a zatem wchodziły w zakres kompetencji PE, który miał ostatnie słowo w kwestii takich wydatków. Uchylenie kategorii wydatków oznacza, że Rada może teraz przedkładać wnioski dotyczące PP i DP oraz zwracać się o włączenie tradycyjnego „pakietu kompromisowego” dotyczącego PP i DP do ogólnych negocjacji w sprawie budżetu na 2011 r. podczas postępowania porozumiewawczego.

III.      Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze w budżecie na 2010 r.: fakty i liczby

9.        W budżecie na 2010 r. przyjęto 56 PP i 47 DP. Na PP przeznaczono środki na pokrycie zobowiązań mieszczące się w przedziale od 2,5 mln (PP dotyczący opieki zdrowotnej dla ofiar przemocy seksualnej w Demokratycznej Republice Konga) do 1 mln (dotyczy to 18 PP; pozostałe uzyskały tylko p.m.).

10.       Co się tyczy DP, pula środków finansowych mieści się w przedziale od 7,5 mln (DP dotyczące unijnych sił szybkiego reagowania) do 0,5 mln (DP dotyczące programu Erasmus dla dziennikarzy).

11.       Ogólna kwota przyznana na PP w 2010 r. wynosi 40 mln w środkach na pokrycie zobowiązań (maksimum przewidziane w PMI) i 61,9 mln w środkach na płatności (PMI nie przewiduje ograniczenia); DP zostały sfinansowane do 63,25 mln (w ramach pułapu wynoszącego 100 mln), podzielonych pomiędzy nowe DP (13,75 mln, w ramach pułapu wynoszącego 50 mln) a bieżące (49,5 mln, w ramach pułapu wynoszącego 50 mln).

IV.      Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze w budżecie na 2010 r.: wykonanie

12.       W dniu 3 marca Komisja przekazała swoje pierwsze sprawozdanie okresowe dotyczące wykonania PP i DP w 2010 r., zwracając uwagę na planowane sposoby ich wykonania (dokument w załączniku). Bardziej szczegółowe i obszerne sprawozdanie zostanie przekazane wraz z projektem budżetu na 2011 r., który ma zostać przedstawiony w dniu 28 kwietnia. Sprawozdawcy oczekują, że w następnym sprawozdaniu zostanie jasno określona wykonalność wdrożenia i najlepszy mechanizm realizacji.

V. Wnioski dotyczące przygotowania pierwszego czytania w PE

13.       Co się tyczy harmonogramu przyjęcia PP i DP, sprawozdawcy chcieliby zaproponować następujący wstępny harmonogram:

- tydzień 6 (10 lutego):                 pierwsze posiedzenie z udziałem sprawozdawców ds. budżetu z wyspecjalizowanych komisji

- tydzień 9 (3 marca):                  pierwsze sprawozdanie okresowe KE dotyczące wykonania PP/DP w budżecie

- tydzień 11 (16–17 marca):         przedstawienie dokumentu roboczego w sprawie PP/DP w komisji BUDG

- tydzień 17 (28 kwietnia):           przyjęcie projektu budżetu przez KE

- tydzień 20 (19 maja):                  drugie posiedzenie z udziałem sprawozdawców ds. budżetu z wyspecjalizowanych komisji

- tydzień 22 (31 maja–4 czerwca): przekazanie propozycji dotyczących PP/DP przez sprawozdawców ds. budżetu z wyspecjalizowanych komisji do komisji BUDG i przygotowanie skonsolidowanego dokumentu

- tydzień 23 (7-11 czerwca):          przekazanie propozycji dotyczących PP/DP do KE

- tydzień 25 (21-25 czerwca):        rozmowy trójstronne

- tydzień 27 (5–8 lipca):                sprawozdanie oceniające KE w sprawie propozycji dotyczących PP/DP

- tydzień 36 (6-10 września):         termin składania poprawek budżetowych przez komisje

- tydzień 38 (20-24 września):       trzecie posiedzenie z udziałem sprawozdawców ds. budżetu z wyspecjalizowanych komisji

- tydzień 39 (27-30 września):       głosowanie nad poprawkami budżetowymi w komisji BUDG

- tydzień 42 (18–22 października):  pierwsze czytanie w PE w sprawie budżetu na 2011 r.

Pierwsze sprawozdanie okresowe Komisji w sprawie wykonania projektów pilotażowych i działań przygotowawczych w 2010 r.

WYKONANIE PROJEKTÓW PILOTAŻOWYCH

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

UZASADNIENIE

Wykonanie projektów pilotażowych

Dział 1a

Warunki pracy i życia delegowanych pracowników (04 03 09)

Działania służące podtrzymaniu zatrudnienia (04 03 10)

Wzrost mobilności i integracji pracowników w ramach UE (04 03 11)

Pełna współpraca pomiędzy władzami publicznymi, firmami handlowymi i przedsiębiorstwami nienastawionymi na zysk na rzecz integracji społecznej i zawodowej

Wspieranie zamiany pracy dorywczej na pracę, w której pracownikowi przysługują prawa (04 04 08)

Zapobieganie znęcaniu się nad osobami starszymi (04 04 11)

Zatrudnianie osób z zespołem autystycznym (04 04 13)

Portplus – Plan dotyczący zrównoważonej energii dla portów (06 04 08)

Odzyskiwanie odpadów i ich waloryzacja na rzecz czystej energii (06 04 15)

Koszty studiów studentów pochodzących z krajów EPS oraz związanej z nimi działalności akademickiej (15 02 31)

Europejska polityka sąsiedztwa — Poszerzenie na obszar edukacji za pomocą stypendiów i wymiany (15 02 32)

Przejrzystość i stabilność na rynkach finansowych (17 02 04)

Dział 1b

Wzmacnianie współpracy regionalnej i lokalnej poprzez promowanie polityki regionalnej UE na skalę globalną (13 03 23)

Działania w sektorze tekstylnym i obuwniczym (13 03 25)

Dział 2

Wsparcie dla spółdzielni rolniczych (05 02 17 01)

Europejski system monitorowania cen i marż produktów rolnych (05 02 17 02)

Wsparcie inicjatyw rolników i konsumentów na rzecz niskiej emisji dwutlenku węgla, niskiego zużycia energii oraz produkcji żywności wprowadzanej na rynek na szczeblu lokalnym (05 02 17 03)

Rozwój działań prewencyjnych w celu powstrzymania pustynnienia w Europie ('07 03 16)

Odzyskiwanie przestarzałych statków niewykorzystywanych już w handlu produktami rybołówstwa (07 03 18)

Straty ekonomiczne powstałe w wyniku marnotrawienia ogromnych ilości wody w miastach (07 03 19)

Certyfikacja niskoemisyjnych praktyk rolniczych (07 03 21)

Kompleksowe badania naukowe w zakresie metod kontrolowania rozpowszechniania się alergii na pyłek ambrozji i innych alergii pyłkowych (07 03 22)

Wspieranie zastąpienia statków europejskiej floty handlowej statkami mającymi niewielki wpływ na środowisko (11 09 03)

Europejski system kaucji za aluminiowe puszki po napojach (17 03 18)

Dział 3a

Ocena skutków środków legislacyjnych w prawie umownym (18 06 09)

Dział 3b

Sieci szybkiego ostrzegania w razie szkód wyrządzonych dziedzictwu kulturalnemu (15 04 46)

Dział 4

Wsparcie środków nadzoru i ochrony statków wspólnotowych pływających w rejonach zagrożonych piractwem (19 06 07)

Program na rzecz działań z zakresu budowania pokoju, prowadzonych przez organizacje pozarządowe (19 06 09)

Finansowanie produkcji rolnej (21 02 04)

Lepsza opieka zdrowotna dla ofiar przemocy seksualnej w Demokratycznej Republice Konga (21 05 01 08)

Dział 5

Europejskie dotacje na prowadzenie badań naukowych w zakresie tansgranicznego dziennikarstwa śledczego (16 02 05)

Międzyinstytucjonalny system określania długoterminowych trendów stojących przed UE (25 01 09)

Wykonanie działań przygotowawczych

Dział 1a

Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców (02 02 03 05)

Modelowe Ośrodki Turystyczne Europy (EDEN) (02 02 08 01)

Zrównoważona turystyka (02 02 08 02)

Turystyka socjalna w Europie (02 02 08 03)

Dział 1b

Propagowanie w Europie bardziej przyjaznego środowiska dla mikrokredytów (13 03 24)

Dział 2

Klimat basenu karpackiego (07 03 17)

Zdolność szybkiego reagowania UE (07 04 05)

Punkty kontroli (punkty odpoczynku) w transporcie zwierząt (17 04 03 03)

Dział 3b

Program Erasmus dla dziennikarzy (09 06 05)

Działanie przygotowawcze w dziedzinie sportu (15 05 11)

Europejski Rok Wolontariatu 2011 (15 06 11)

Środki nadzoru polityki ochrony konsumentów(17 02 03)

Dział 4

Monitorowanie środowiska basenu Morza Czarnego oraz wspólny europejski program ramowy na rzecz rozwoju regionu Morza Czarnego (07 02 04)

Realizacja programów MEDIA 2007 w krajach trzecich (09 06 01 02)

Reagowanie na sytuacje krytyczne spowodowane kryzysem finansowym i gospodarczym w krajach rozwijających się (19 06 08)

Mniejszość w Rosji – rozwój kultury, mediów i społeczeństwa obywatelskiego (19 08 01 05)

UE-Azja - integracja polityki i praktyki (19 10 01 06)

Gospodarka wodna w krajach rozwijających się (21 04 06)

Transfer technologii związanych z przemysłem farmaceutycznym na rzecz krajów rozwijających się (21 05 01 06)

Badania nad chorobami związanymi z ubóstwem, chorobami tropikalnymi i zaniedbanymi (21 05 01 07)

Ochrona i odtwarzanie dziedzictwa kulturowego na obszarach ogarniętych konfliktami (22 02 09)

Dział 5

Program dotyczący administracji publicznej w ramach Erasmusa (26 03 03)

Załącznik: Odpowiedzialne Dyrekcje Generalne oraz osoby kontaktowe

OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych

OPINIA Komisji Rozwoju

OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego

OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej

OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

OPINIA Komisji Transportu i Turystyki

OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego

OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

OPINIA Komisji Rybołówstwa

OPINIA Komisji Kultury i Edukacji

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

OPINIA Komisji Spraw Konstytucyjnych

OPINIA Komisji Petycji

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Jest to pierwsze sprawozdanie okresowe Komisji w sprawie wykonania projektów pilotażowych i działań przygotowawczych w 2010 r.

Obejmuje projekty/działania przyjęte przez władzę budżetową w odniesieniu budżetu na 2010 r. i koncentruje się na 32 nowych projektach/22 działaniach oraz istniejących projektach/działaniach, w odniesieniu do których zatwierdzono dodatkowe środki na pokrycie zobowiązań. W sprawozdaniu określono intendentów odpowiedzialnych za wykonanie tych działań oraz zarysowano plany wykonania. Drugie sprawozdanie zostanie przekazane wraz z projektem budżetu (PB) na 2011 r., zgodnie z wymogami art. 49 ust 6 lit. a) i b) zmienionego rozporządzenia finansowego. Będzie ono bardziej szczegółowe i będzie także zawierało informacje o projektach pilotażowych i działaniach przygotowawczych będących w fazie ukończenia, tzn. takich, w odniesieniu do których nie ma nowych zobowiązań w 2010 r., ale wciąż istnieją środki na pokrycie płatności.

Wykonanie projektów pilotażowych

Dział 1a

Warunki pracy i życia delegowanych pracowników (04 03 09)

1. Cel

W oparciu o zeszłoroczne działania ogólnym celem jest uzyskanie lepszych danych na temat tego, jak delegowanie pracowników wygląda w praktyce.

2. Wykonanie

Cel jest realizowany za pośrednictwem trzech odrębnych działań:

1. Zapewnianie dotacji na inicjatywy pomagające zbadać rzeczywiste warunki pracy i życia delegowanych pracowników oraz praktyczne działanie państw członkowskich, partnerów społecznych i inspekcji pracy. Szczegółowe cele tego środka są następujące:

– wspieranie wymiany stosownych informacji, ustanowienie najlepszych praktyk oraz opublikowanie przeglądu stanu prac w państwach członkowskich oraz

– analizowanie wszelkich kwestii i problemów wiążących się z praktycznym stosowaniem prawodawstwa dotyczącego delegowania pracowników oraz z jego egzekwowaniem.

2. Studium dotyczące prawnych aspektów delegowania pracowników w ramach świadczenia usług w Unii Europejskiej służące przeanalizowaniu wszelkich problemów wiążących się z praktycznym stosowaniem prawodawstwa dotyczącego delegowania pracowników oraz z jego egzekwowaniem.

3. Studium dotyczące oddziaływania gospodarczego i społecznego delegowania pracowników w Unii Europejskiej, które będzie miało na celu ocenę gospodarczych i społecznych skutków związanych ze zjawiskiem delegowania pracowników w kontekście transgranicznego świadczenia usług, koncentrujące się na tych sektorach, w których delegowanie pracowników jest najczęściej wykorzystywane oraz na państwach członkowskich ze stosunkowo dużą liczbą pracowników delegowanych (krajów przyjmujących lub wysyłających).

W 2009 r. opublikowano zaproszenia do składania wniosków w odniesieniu do wszystkich 3 działań, a umowy podpisano pod koniec 2009 r.

3. Prognoza na 2010 r.

Oczekuje się, że pierwsze wyniki tych działań pojawią się w 3 trymestrze 2010 r. Drugie zaproszenie do składania wniosków dotyczących inicjatyw służących zbadaniu rzeczywistych warunków pracy i życia delegowanych pracowników oraz radzenia sobie z tą sytuacją w praktyce zaplanowano na drugi trymestr 2010 r. Drugie studium dotyczące prawnych aspektów delegowania pracowników obejmujące te państwa członkowskie, których nie udało się uwzględnić w pierwszym studium, zostanie zainicjowane w 2010 r.

Działania służące podtrzymaniu zatrudnienia (04 03 10)

1. Cel

Zgodnie z uwagą do budżetu zamieszczoną w budżecie na 2010 r., aby pomóc złagodzić skutki obecnego kryzysu dla zatrudnienia i skutki społeczne, należy uruchomić projekt pilotażowy mający na celu przetestowanie dalszych sposobów wzmacniania wspólnych wysiłków mających na celu złagodzenie negatywnego oddziaływania kryzysu na szczeblu europejskim. Za pośrednictwem projektu pilotażowego należy przeanalizować, w jakim stopniu można skutecznie utrzymać miejsca pracy zagrożone na skutek kryzysu finansowego i gospodarczego, wprowadzając środki takie jak skrócenie czasu pracy i szkolenie. Należy ustanowić najlepsze praktyki i wspierać wymianę istotnych informacji.

2. Wykonanie

Aby osiągnąć te cele, w pierwszym kwartale 2010 r. zostaną opublikowane trzy zaproszenia do składania ofert dotyczące poniższych kwestii.

Analiza dotycząca „skróconego czas pracy podczas kryzysu i wniosków do wyciągnięcia”

W wielu państwach członkowskich rynki pracy zareagowały po pierwsze poprzez dostosowanie produkcji i łącznego czasu pracy, aby zrównoważyć spadek popytu bez ograniczania poziomu zatrudnienia. Programy wyrównawcze w przypadku skróconego czasu pracy, w ramach których pracodawcy mogą ubiegać się o tymczasową pomoc państwa na uzupełnienie płac pracowników, którym ograniczono godziny pracy, zapewniły ochronę europejskim miejscom pracy przed początkowym wpływem recesji. W studium należy przeanalizować, na ile dotychczas programy te rzeczywiście wpłynęły na relatywną odporność rynku w Unii Europejskiej (UE) dzięki wykorzystaniu tych wewnętrznych środków dostosowawczych (np. krótkoterminowych programów pracy i krótszych godzin pracy, tymczasowego zamknięcia przedsiębiorstwa itp.) i jak prezentuje się to w porównaniu z wcześniejszymi doświadczeniami z podobnymi środkami wykorzystywanymi w sytuacjach kryzysowych w przeszłości. W studium należy także ocenić środki przedsięwzięte przez rządy w celu zagwarantowania maksymalnej skuteczności tych środków, np. poprzez dokonanie analizy przepisów odnoszących się do kryteriów kwalifikowalności. Ponadto w studium należy przeanalizować skuteczność środków wiążących skrócony czas pracy ze szkoleniami pracowniczymi pod względem ich wpływu na szanse zatrudnienia objętych nimi pracowników (np. czy ułatwia to ewentualne przejście do innej pracy). W studium należy także przeanalizować, czy i jak ograniczono ryzyko zmniejszenia netto korzyści ekonomicznych związane z tymi środkami. Ponadto w studium należy przeanalizować rolę poszczególnych zainteresowanych stron w tym kontekście, w tym władz krajowych, publicznych służb zatrudnienia, partnerów społecznych, władz miejskich i innymi podmiotów zainteresowanymi rynkiem pracy.

Studium dotyczące „podaży staży w państwach członkowskich ”

Celem studium jest dokonanie oceny wpływu kryzysu na sytuację (młodych) ludzi, którzy kończą teraz edukację, i stojącego przed nimi zagrożenia bezrobociem i brakiem aktywności zawodowej oraz dalszych konsekwencji tego zagrożenia pod względem ich szans zatrudnienia nawet po ożywieniu gospodarczym. W studium należy sformułować zalecenia dotyczące tego, jak najlepiej wspierać młodych ludzi którzy wchodzą obecnie na rynek pracy, np. w postaci staży, praktycznych szkoleń związanych z pracą lub dostępu do dalszej nauki, aby mogli zdobyć kluczowe kompetencje potrzebne do odniesienia w przyszłości sukcesu na rynku pracy. W studium należy także ocenić obecne praktyki w zakresie staży w przedsiębiorstwach i w sektorze publicznym oraz potencjał ustanowienia krajowych celów i większej dostępności do mobilności w celach edukacyjnych, także w ramach praktyk przyuczania do zawodu w przedsiębiorstwach, kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym dla absolwentów odbywających staż. Ponadto w studium należy ocenić rolę UE w rozpowszechnianiu najlepszych praktyk i projektów wzajemnego uczenia się oraz w zwiększeniu jakości staży, a także sformułować zalecenia dotyczące potencjalnych środków, które należy zaplanować, aby zachęcić przedsiębiorstwa do oferowania większej liczby staży i zaangażowania się w zwiększanie szans zatrudnienia nowych pracowników, w tym stażystów.

Studium dotyczące „kompleksowego przeglądu rozwiązań dotyczących staży w państwach członkowskich”

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat utrzymywały się dwie zasadnicze słabości strukturalne w integracji na rynku pracy ludzi młodych: wysokie poziomy bezrobocia młodych ludzi oraz brak stabilności wielu miejsc pracy młodych ludzi. Słabości w powiązaniu edukacji i zatrudnienia na wczesnym etapie oraz wciąż duża liczba młodych ludzi o zbyt niskich umiejętnościach i kompetencjach (w szczególności osób porzucających naukę na wczesnym etapie) hamują udane i sprawne przejście z kształcenia do zatrudnienia. W wielu krajach problemy w większym stopniu występują w konkretnych grupach młodych ludzi, wśród imigrantów i niektórych mniejszości etnicznych. Jest to szczególnie niepokojące, jako że te młode osoby stanowią coraz większą część populacji młodzieży, zwłaszcza na obszarach miejskich. Jednocześnie coraz trudniej zaspokoić zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników, ponieważ w wielu państwach członkowskich zapewnianie wysokiej jakości atrakcyjnego kształcenia i szkolenia zawodowego jest niewystarczające. W studium należy przyjrzeć się temu, jak rozwiązania dotyczące staży w państwach członkowskich pozwalają poradzić sobie z tymi problemami. W tym celu w studium zostanie przedstawiony przegląd dostępności staży dla młodych osób w przedsiębiorstwach i sektorze publicznym w poszczególnych państwach członkowskich oraz warunków odbywania tych staży. W studium zostaną określone ewentualne wyzwania w tym kontekście, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich pięciu lat, a w szczególności zostaną uwzględnione skutki kryzysu. Studium będzie zawierało ocenę potencjału programów staży pod względem zapewniania stabilności młodym ludziom oraz stosunku pomiędzy tymi programami a indywidualnymi wyborami w zakresie ścieżek kształcenia i szkolenia. Ponadto w studium zostanie przedstawiona analiza opcji włączenia kształcenia zawodowego w szkołach i rozwiązań w zakresie pracy tymczasowej w stworzenie szczebli w karierze młodych osób wchodzących na rynek pracy. Studium będzie także zawierało analizę skuteczności programów staży pod względem stwarzania szans zatrudnienia młodym ludziom i unikania dłuższych okresów braku aktywności zawodowej wśród młodych ludzi.

Z drugiej strony, aby wspierać wymianę stosownych informacji i ustanowić oraz nagłośnić najlepsze praktyki po uzyskaniu wyników z zainicjowanych studiów, zostaną zorganizowane wydarzenia popularyzujące.

Komisja opublikuje trzy zaproszenia do składania ofert w związku z wyżej wymienionym działaniem. Komisja przeznaczy na to działanie przydzieloną kwotę 1 000 000 EUR.

3. Prognoza na 2010 r.

Zaproszenia do składania ofert zostaną opublikowane w pierwszym kwartale 2010 r. Wykonanie działania rozpocznie się w 3 kwartale 2010 r., a zakończy w 2011 r.

Wzrost mobilności i integracji pracowników w ramach UE (04 03 11)

1. Cel

Chociaż swobodny przepływ pracowników w Unii Europejskiej (UE) jest w dużej mierze pozytywnym zjawiskiem, istnieją potencjalne negatywne skutki uboczne, zwłaszcza dla narażonych pracowników. W związku z powyższym przedmiotowy projekt pilotażowy ma pomóc w przezwyciężeniu niektórych trudności, w tym trudności społecznych, wobec których stają narażeni pracownicy w kraju przyjmującym. W projekcie uznano, że luki we wsparciu dla pracowników narażonych są często wypełniane przez społeczeństwo obywatelskie. Należy zatem wspierać jego rolę, aby można było utworzyć sieci i partnerstwa oraz powiązać służby doradcze w struktury doradcze.

2. Wykonanie

W grudniu 2009 r. Komisja przedstawiła wytyczne dotyczące działania EURES w latach 2010–2013. Omawiając te wytyczne, Komisja wzięła pod uwagę opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w sprawie europejskiego planu działania na rzecz mobilności w zatrudnieniu (2007–2010), w którym między innymi zwrócono się do Komisji o ułatwienie mobilności narażonych grup ludności oraz pomoc w likwidacji przeszkód, które napotykają, poprzez stworzenie większej liczby miejsc pracy wysokiej jakości, walkę z dyskryminacją, zwalczanie nowych form wykluczenia społecznego, wspieranie równości płci, wspieranie rodziny oraz skuteczne zapewnianie dostępu do miejsc pracy, zakwaterowania i transportu.

We wniosku dotyczącym wytycznych EURES Komisja przedstawiła działanie wzywające członków EURES do: „ustanowienia mechanizmów współpracy z organizacjami zajmującymi się udzielaniem informacji i wsparcia pracownikom i ich rodzinom, w szczególności grupom narażonym. Działanie to powinny przeprowadzić kraje przyjmujące.”

Komisja proponuje przydzielić 1 000 000 na to działanie, które ma zostać wykonane poprzez coroczne dotacje dla EURES począwszy od czerwca 2010 r. Pierwszym krokiem będzie zwrócenie się do wybranej grupy krajów o wykonanie tych działań.

W grudniu 2009 r. Komisja opublikowała zaproszenie do składania wniosków (VP/2009/008) zawierające wyżej wspomniane działanie. Komisja przydzieliła 1 000 000 EUR na to działanie, które ma zostać wykonane poprzez coroczne dotacje dla EURES.

3. Prognoza na 2010 r.

Działanie to rozpocznie się w czerwcu 2010 r. i zakończy w maju 2011 r. W ramach pierwszego kroku można oczekiwać wykonania tych działań przez kraje przyjmujące.

Pełna współpraca pomiędzy władzami publicznymi, firmami handlowymi i przedsiębiorstwami nienastawionymi na zysk na rzecz integracji społecznej i zawodowej

1. Cel

Rozwój przedsiębiorstw gospodarki społecznej zwiększa wysokiej jakości, stabilne zatrudnienie, nie tylko w usługach związanych z polityką pomocy społecznej. Zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie gospodarki społecznej, strategią lizbońską i agendą społeczną ważne jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw w tym sektorze poprzez projekty współpracy pomiędzy rządami a przedsiębiorstwami, nastawione na zysk lub nie, promujące możliwe do przeniesienia modele i praktyki, zwłaszcza w czasach kryzysu, kiedy liczba osób zagrożonych marginalizacją wzrasta.

W związku z powyższym projekt powinien zwiększać świadomość środowiska biznesowego w zakresie odpowiedzialności społecznej, poprzez wsparcie dla przedsiębiorstw związane z integracją siły roboczej, a tym samym zwiększać obszary siły roboczej objętej integracją społeczną oraz zatrudnienie grup znajdujących się w mniej korzystnym położeniu (rolnictwo, przemysł, handel itp.).

2. Wykonanie

Projekt będzie wykonywany dzięki dotacjom po zaproszeniu do składania wniosków, które zostanie zorganizowane w 2010 r.

We wnioskach należy zaproponować skuteczne i wydajne rozwiązania problemów społeczno-gospodarczych właściwych dla terytorium populacji odniesienia; przede wszystkim poprzez współpracę pomiędzy administracjami, przedsiębiorstwami nastawionymi i nienastawionymi na zysk. W związku z powyższym należy przewidzieć utworzenie sieci pomiędzy instytucjami publicznymi i przedsiębiorstwami, zdolne do wprowadzania innowacji w zakresie sprawowania rządów lub sformułowania wskaźników dobrobytu społecznego, mające ilościowy wpływ na populacje odniesienia. Budżet dostępny na 2010 r. wynosi 1 500 000 EUR. Wysokość wkładu Wspólnoty nie powinna przekroczyć 80% łącznych kosztów kwalifikowanych.

3. Prognoza na 2010 r.

Orientacyjny harmonogram:

Publikacja zaproszenia do składania wniosków   maj/czerwiec 2010 r.

Termin składania wniosków                            wrzesień 2010 r.

Decyzja o przyznaniu dotacji                           grudzień 2010 r.

Wykonanie projektu (projektów)            w 2011 r.

Wspieranie zamiany pracy dorywczej na pracę, w której pracownikowi przysługują prawa (04 04 08)

1. Cel

Ogólnym celem tego projektu pilotażowego jest lepsze zrozumienie zjawiska „pracy dorywczej” w jej najszerszym sensie na terenie Unii Europejskiej (UE) oraz wspieranie zamiany pracy dorywczej na umowy o pracę wiążące się z większymi prawami socjalnymi, zwłaszcza poprzez dogłębne zbadanie konkretnych kroków podjętych na szczeblu państw członkowskich w celu wspierania takiej zamiany.

2. Wykonanie

Cel jest realizowany za pośrednictwem dwóch odrębnych działań:

Zapewnianie dotacji na transgraniczne projekty w zakresie zamiany pracy dorywczej na pracę związaną z prawami. Szczegółowe cele tego środka są następujące:

- wspieranie analizy i/lub monitorowania konkretnych środków przedsięwziętych w celu ochrony osób wykonujących pracę dorywczą;

- wymiana i rozpowszechnianie istotnych informacji dotyczących krajowych praktyk lub inicjatyw w zakresie współpracy mających na celu zajęcie się kwestią zamiany pracy dorywczej na pracę, w której pracownikowi przysługują prawa;

- analiza roli pracy dorywczej w ogólnych ramach zmian społecznych, gospodarczych i demograficznych, ze skoncentrowaniem się na wykluczeniu społecznym i ubóstwie osób pracujących, a także konkretnym oddziaływaniu na warunki pracy i życia młodych pracowników, kobiet i imigrantów;

- analiza znaczenia gospodarczego, przyczyn i skutków pracy dorywczej w kontekście obecnych wzorców pracy oraz stopnia, w jakim praca dorywcza przyczynia się do elastyczności rynku pracy.

Studium zawierające opis i analizę środków politycznych i dobrych praktyk wdrożonych ostatnio w państwach członkowskich w celu wspierania zamiany pracy dorywczej na umowy o pracę wiążące się z większymi prawami socjalnymi. Studium powinno pomóc w opracowaniu jasnej koncepcji dorywczego charakteru w stosunkach pracy oraz określeniu, co mogłoby stanowić podstawowe prawa socjalne.

3. Prognoza na 2010 r.

Zaproszenie do składania wniosków i zaproszenie do składania ofert zaplanowano na drugi kwartał 2010 r.

Zapobieganie znęcaniu się nad osobami starszymi (04 04 11)

1. Cel

Zgodnie z uwagami do budżetu projekt pilotażowy ma na celu finansowanie inicjatyw pomagających w wykryciu rozmiarów znęcania się nad starszymi osobami w Unii Europejskiej. Projekt pilotażowy będzie się skupiał w szczególności na następujących punktach:

· ocenie skali znęcania się nad osobami starszymi według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) (fizyczne, psychiczne i finansowe znęcanie się),

· zyskaniu lepszego zrozumienia przyczyn znęcania się nad osobami starszymi,

· określeniu istniejących podejść politycznych i dobrych praktyk w państwach członkowskich służących zapobieganiu zjawisku znęcania się nad osobami starszymi oraz sformułowaniu zaleceń dotyczących poprawy jakości opieki nad osobami starszymi. W odniesieniu do tego punktu należy zauważyć, że w miarę możliwości zostaną podjęte wysiłki mające na celu ustosunkowanie się do tego, o co zwrócono się w uwagach do budżetu.

Należy zauważyć, że ostatni punkt jest mniej ambitny niż to, o co zwrócono się w uwagach do budżetu („ocena skuteczności reakcji politycznych w państwach członkowskich”).

2. Wykonanie

Komisja wykona projekt pilotażowy poprzez zaproszenie do składania wniosków, konferencję zorganizowaną podczas prezydencji belgijskiej oraz współpracę z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Celem zaproszenia do składania wniosków jest wsparcie inicjatywy mającej zbadać, jak najlepiej zapobiegać znęcaniu się nad osobami starszymi, zapewniając wysoką jakość i godność w usługach opieki długoterminowej. Celem dotacji będzie przeprowadzenie procesu refleksji w różnych państwach członkowskich, poprzez zgromadzenie przedstawicieli władz publicznych odpowiedzialnych za nadzór nad usługami opieki długoterminowej, podmiotów świadczących takie usługi, opiekunów i osób korzystających z usług. Projekt ma na celu zbadanie, w oparciu o istniejące zalecenia i karty na szczeblu krajowym i europejskim, jak można zastosować te standardy w praktyce. Konferencja, która zostanie zorganizowana przez prezydencję belgijską (drugi semestr 2010 r.) będzie poświęcona analizie tego, jak zapewnić poszanowanie godności słabych osób starszych, oraz ocenie ukończonych lub realizowanych projektów badawczych dotyczących znęcania się nad osobami starszymi, finansowanych przez Unię Europejską.

Komisja zamierza realizować wraz z OECD projekt zorientowany politycznie, mający na celu przeanalizowanie dostępnych inicjatyw oraz przedstawienie zaleceń dotyczących opracowania strategii politycznych w zakresie jakości i satysfakcji użytkowników w systemach opieki długoterminowej w Unii Europejskiej, a co za tym idzie wspieranie reform, które zmniejszą ryzyko znęcania się nad osobami starszymi. Projekt będzie koncentrował się na trzech najważniejszych elementach: i) monitorowaniu jakości i systemach kontroli; ii) uregulowaniu jakości w systemach opieki długoterminowej (LTC); iii) strategiach politycznych mających na celu usunięcie braków dotyczących jakości, w tym szkoleniu opiekunów i pracowników systemu LTC.

3. Prognoza na 2010 r.

1. Zaproszenie do składania wniosków:

Maj 2010 r.:                publikacja zaproszenia do składania wniosków

Sierpień 2010 r.:           termin składania wniosków

Październik 2010 r.:      podjęcie decyzji o przyznaniu dotacji przez komitet oceniający

Listopad 2010 r.:           podpisanie umowy (na 24 miesiące)

Listopad 2012 r.:           przedstawienie i upowszechnienie ostatecznych wyników

2. Konferencja podczas prezydencji belgijskiej

Konferencja powinna odbyć się w drugiej połowie 2010 r. Po szeregu kontaktów z rządem belgijskim Komisja wciąż oczekuje ostatecznego potwierdzenia tej inicjatywy ze strony belgijskiej. Jeżeli planowana konferencja miałaby nie odbyć się podczas prezydencji belgijskiej, mogłaby zostać zorganizowana przez Komisję na początku 2011 r.

3. Współpraca z OECD

Projekt powinien opierać się na trwającym projekcie OECD dotyczącym przeglądu strategii politycznych dotyczących zapewniania opieki długoterminowej i siły roboczej oraz oddziaływania tych strategii na dobro nieformalnych opiekunów, dostęp do LTC i jej stabilne finansowanie.

Listopad 2010 r.:           podpisanie umowy

Listopad 2012 r.:           przedstawienie i upowszechnienie ostatecznych wyników

Zatrudnianie osób z zespołem autystycznym (04 04 13)

1. Cel

Celem jest finansowanie projektów pomagających w opracowaniu strategii politycznych na rzecz zatrudnienia i integracji społecznej osób z autyzmem. Przewidziano wspieranie innowacyjnych i zintegrowanych projektów mających na celu rozwiązywanie licznych problemów, przed jakimi stają osoby z zespołem autystycznym, przy wzięciu pod uwagę mocnych stron, jakie oferują. Projekty powinny pomóc w określeniu skutecznych strategii politycznych oraz ustanowieniu i wspieraniu wymiany dobrych praktyk.

2. Wykonanie

Projekt będzie wykonywany poprzez zaproszenie do składania wniosków. Proponowane projekty dotyczą opracowania lub sprawdzania podejść służących poprawie dostępu do zatrudnienia i utrzymania zatrudnienia przez osoby z zespołem autystycznym w praktyczny sposób, z uwzględnieniem wszystkich istotnych zainteresowanych stron. Projekty powinny być skonstruowane wokół prawdziwych przypadków, które umożliwią wystarczającej liczbie osób z autyzmem wykonywanie pracy za wynagrodzeniem w środowisku integracyjnym. Proponowane projekty muszą zawierać szczegółową ocenę, którą można wykorzystać do rozpowszechniania wyników projektu. Projekty muszą być zaprojektowane w sposób, który zapewni wystarczającą stabilność po zakończeniu finansowania WE.

3. Prognoza na 2010 r.

Orientacyjny harmonogram:                    zaproszenie do składania wniosków zostanie opublikowane w drugim kwartale 2010 r.

                                                             Podpisanie umów w sprawie przyznania dotacji 4 kwartał 2010 r. (od 3 do 6 projektów)

Orientacyjna kwota:                               1 000 000 EUR

Maksymalna stopa współfinansowania:  80% łącznych kosztów kwalifikowanych działania. Współfinansowanie przez Komisję w odniesieniu do każdego finansowanego projektu wyniesie pomiędzy 150 000 EUR a 400 000 EUR. Okres realizacji projektów wynosi do 24   miesięcy.

Portplus – Plan dotyczący zrównoważonej energii dla portów (06 04 08)

1. Cel

Celem określonym przez Parlament Europejski byłoby wspieranie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności energetycznej poprzez działania ukierunkowane na struktury i instalacje portowe oraz zapewnienie prywatnym podmiotom narzędzia inwestycyjnego dotyczącego technologii umożliwiających oszczędności energii. Wniosek jest interesujący, ponieważ łączy przemysłową działalność gospodarczą i środki energetyczne.

2. Wykonanie

Wiadomo, że dużą część ramowego programu badań (7PR) poświęcono efektywności energetycznej. W związku z powyższym proponowane działania są dobrze dopasowane do 7PR. Komisja zaproponuje włączenie tego projektu do swojego następnego programu prac, który zostanie opublikowany w lipcu 2010 r. Po włączeniu zaproponowanego projektu do programu prac projekt zostanie objęty standardowymi etapami cyklu projektu w ramach 7PR i będzie podlegał odpowiednim przepisom dotyczącym komitologii.

3. Prognoza na 2010 r.

Nie przewidziano wydatków, ponieważ finansowanie pochodziłoby z 7PR.

Odzyskiwanie odpadów i ich waloryzacja na rzecz czystej energii (06 04 15)

1. Cel

Cel określony przez Parlament Europejski obejmowałby waloryzację odpadów pochodzących z gospodarstw domowych wyrzucanych/składowanych na składowiskach odpadów.

2. Wykonanie

Po namyśle wydaje się, że wykopywanie składowanych odpadów komunalnych stałych ze starych składowisk odpadów jest technologią o niepotwierdzonym działaniu, a szanse na jej udane zastosowania komercyjne i wprowadzenie są minimalne. Składowane odpady komunalne stałe są w pewnym (lub znacznym) stopniu rozłożone i straciły już znaczną część swojej gęstości energetycznej poprzez procesy tlenowe i/lub beztlenowe. Ponadto zawartość wilgoci jest stosunkowo wysoka, dlatego oprócz kosztów wydobycia będzie trzeba wspierać znaczne koszty (zarówno pod względem gospodarczym, jak i w odniesieniu do zużycia energii) związane z homogenizacją wielkości i osuszaniem. Biorąc pod uwagę fakt, że odpady komunalne stałe były składowane przez długie okresy, wszystkie składniki będą skażone różnymi substancjami zanieczyszczającymi.

Wykopywanie odpadów ze starych składowisk może spowodować poważne zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia. Ponadto podczas procesu wykopywania zostaną uwolnione znaczne ilości metanu, gazu cieplarnianego 24 razy silniejszego od dwutlenku węgla, co sprawi, że końcowe korzyści pod względem redukcji emisji gazów cieplarnianych będą zerowe lub w najlepszym wypadku minimalne.

W odniesieniu do przedmiotowego projektu pilotażowego Komisja uważa, że znacznie skuteczniejsze jest unikanie składowania, poprzez umożliwianie tworzenia strategii politycznych w oparciu o ramową dyrektywę w sprawie odpadów. W przypadkach, w których wciąż praktykuje się składowanie, należy stosować szeroko zakrojone pozyskiwanie gazu ze składowisk i wykorzystywanie go w celach energetycznych. Komisja uważa, że przedmiotowy projekt pilotażowy w zaproponowanej wersji nie zapewni skutecznego wkładu w czystą i tanią gospodarkę energetyczną, dlatego sugeruje, by go nie wykonywać.

3. Prognoza na 2010 r.

Nie przewidziano wydatków.

Koszty studiów studentów pochodzących z krajów EPS oraz związanej z nimi działalności akademickiej (15 02 31)

1. Cel

Celem tego projektu pilotażowego jest umożliwienie studentom z krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa (EPS) zapoznania się z obszarami polityki i instytucjami Unii Europejskiej (UE) poprzez udział w specjalistycznych kursach oferowanych w ramach systemu stypendiów, zgodnie z nową wzmocnioną europejską polityka sąsiedztwa.

2. Wykonanie

Parlament Europejski wyznaczył Kolegium Europejskie (dwa kampusy: w Brugii i Natolinie/Warszawie) jako instytucję akademicką, w ramach której uczestnicy będą realizować indywidualnie dobrane programy do celów tego projektu pilotażowego, uwzględniając szczegółowe cechy i wysoki stopień specjalizacji. W związku z powyższym Kolegium Europejskie ma de facto pozycję monopolisty, jeśli chodzi o wykonywanie zadań tego projektu pilotażowego, zgodnie z art. 168 ust. 1 lit. c) przepisów wykonawczych do rozporządzenia finansowego.

Komisja Europejska ma przyjąć roczny program pracy w związku z tym projektem do marca 2010 r. W programie pracy zostaną określone następujące kwestie: rodzaj programów szkoleniowych (kursy; czas trwania itp.); orientacyjna liczba uczestników/wybranych studentów z krajów objętych EPS; kryteria oceny (w odniesieniu do selekcji i przyznania dotacji); warunki i harmonogram w odniesieniu do formularzy zgłoszeniowych studentów; kwota i zakres stypendium (zryczałtowane).

3. Prognoza na 2010 r.

Selekcja studentów odbędzie się w okresie od kwietnia do czerwca 2010 r. Wsparcie finansowe wspólnoty zostanie udzielone poprzez umowę w sprawie przyznania dotacji.

Europejska polityka sąsiedztwa — Poszerzenie na obszar edukacji za pomocą stypendiów i wymiany (15 02 32)

1. Cel

Przedmiotowy projekt pilotażowy będzie obejmował stypendia dla studentów z krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa (EPS),(5) studiujących europeistykę na studiach magisterskich w latach 2010–11. Celem będzie rozszerzenie umiejętności zawodowych studentów i umożliwienie im zajmowania się zagadnieniem polityki wspólnotowej. Inicjatywa ta może sprzyjać powstaniu w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa nowej generacji proeuropejskich urzędników służby cywilnej.

2. Wykonanie

Projekt będzie wykonywany poprzez otwarte zaproszenie do składania wniosków skierowane do instytucji szkolnictwa wyższego w UE prowadzących studia magisterskie w dziedzinie europeistyki. Instytucje zostaną poproszone o złożenie wniosku i dokonanie preselekcji absolwentów będących obywatelami i mieszkańcami kraju objętego EPS (maksymalnie 3 uszeregowanych kandydatów i 2 na listę rezerwową).

Komisja Europejska będzie odpowiedzialna za przyznanie stypendiów wybranym kandydatom będącym absolwentami zaproponowanym przez instytucje uczestniczące, którzy będą studiować europeistykę na studiach magisterskich.

3. Prognoza na 2010 r.

Dotacje będą objęte umowami ze wszystkimi instytucjami, z których pochodzili studenci z krajów objętych EPS, którym przyznano stypendia. Należy oczekiwać przyznania od 30 do 40 pełnych stypendiów (zależnie od trwania studiów magisterskich). Stypendia będą obejmować czesne, koszty utrzymania (stawki ryczałtowe dla poszczególnych krajów) oraz koszty podróży i zakwaterowania.

Harmonogram i orientacyjna kwota zaproszenia (zaproszeń) do składania ofert wygląda następująco:

– marzec 2010 r.: publikacja zaproszenia do składania ofert;

– 30 kwietnia 2010 r.: termin składania wniosków;

– marzec – czerwiec 2010 r.: procedura przyznawania dotacji i decyzja o przyznaniu dotacji;

– 30 czerwca 2010 r.: poinformowanie instytucji szkolnictwa wyższego przez Komisję Europejską.

Orientacyjne kwoty będą następujące: 960 000 EUR na dotacje i 40 000 EUR na udzielenie zamówienia (wnioski otrzymane po zaproszeniu do składania wniosków zostaną ocenione przez ekspertów).

Przejrzystość i stabilność na rynkach finansowych (17 02 04)

1. Cel

W odniesieniu do uwagi do budżetu przyjętej w budżecie na 2010 r. Komisja wnikliwie oceniła uzasadnienie i opis kontekstu tego projektu pilotażowego.

Bardziej stabilne i przejrzyste rynki finansowe stanowią zasadniczy cel działania instytucji UE i rządów krajów UE. W swoim niedawnym komunikacie „Działania na rzecz sprawnych, bezpiecznych oraz należycie działających rynków instrumentów pochodnych” (COM (2009) 332) Komisja ogłosiła już przyszłe działania mające zwiększyć przejrzystość rynków instrumentów pochodnych.

W ramach odpowiedzi na kryzys finansowy, w komunikacie KE „Realizacja europejskiego planu naprawy” (COM (2009)114) zaproponowano dalsze wspieranie edukacji finansowej w całej UE, wzmocnienie prawa głosu europejskich inwestorów oraz zapewnienie bezpośredniego finansowania w celu ułatwienia budowania zdolności zainteresowanych stron – inwestorów w celu reprezentowania ich interesów w ramach strategii politycznych na szczeblu UE dotyczących usług finansowych poprzez szkolenie, badania i informacje. Mając na względzie taki cel, służby Komisji nawiązały kontakty z Parlamentem Europejskim, aby wymieniać się pomysłami dotyczącymi najlepszego podejścia do wykonania tego projektu pilotażowego; uzgodniono także tryb postępowania, skoncentrowany na szkoleniu i udzielaniu informacji w szczegółowych obszarach usług finansowych.

Faktem jest, że wykorzystanie bardziej złożonych produktów finansowych, które pierwotnie były adresowane do podmiotów branżowych, nie ogranicza się już do profesjonalnych zastosowań w instytucjach finansowych. Zanim nastał kryzys finansowy, produkty takie w dużej mierze dystrybuowano wśród konsumentów, których nakłaniano do ich kupna, choć nie byli dostatecznie świadomi ryzyka i konsekwencji.

Brak przejrzystości takich produktów finansowych wynika z ich złożoności technicznej, która uniemożliwia konsumentom uzyskanie wystarczających informacji na temat związanych z nimi zagrożeń. Ponadto często brakuje odpowiedniego doradztwa dostosowanego do profili konsumentów i innych użytkowników końcowych, co sprawia, że kupują oni produkty niedopasowane do swoich potrzeb.

W dziedzinie ochrony konsumentów działania w zakresie szkolenia i informowania adresowane do organizacji i podmiotów zajmujących się podnoszeniem świadomości i doradztwem mogą stanowić skuteczny sposób poprawy jakości podejmowania decyzji finansowych i doradztwa zapewnianego konsumentom. W przypadku gdy organizacje zapewniają doradztwo konsumentom, ten rodzaj edukacji finansowej rozwija zdolności konsumentów i wzmacnia ich pozycję, pozwalając na dokonywanie świadomych wyborów, dzięki czemu konsumenci zyskują niezbędne informacje, aby kupować produkty dostosowane do swoich potrzeb i unikać zbędnego ryzyka.

2. Wykonanie

Komisja przeprowadzi kurs mający na celu przeszkolenie doradców konsumentów w różnych kwestiach dotyczących usług finansowych. Celem kursu będzie przeszkolenie doradców w szerokim zakresie zagadnień finansowych, takich jak doradztwo w zakresie zarządzania pieniędzmi i budżetu rodzinnego, produkty kredytowe i działalność inwestycyjna, w tym ocena ryzyka.

Populacja docelowa obejmowałaby organizacje wolontariackie stworzone przez rządy i niezależne organizacje pozarządowe, podmioty społeczne, organizacje konsumenckie i wszelkie inne właściwe organy zajmujące się doradzaniem konsumentom. W miarę możliwości oraz jeżeli jest to właściwe, można rozszerzyć grupę docelową uczestniczącą w kursach o stowarzyszenia administracji lokalnych. Wykonawca wybrany przez Komisję zostanie poproszony o zidentyfikowanie potrzeb informacyjnych właściwych organizacji w odniesieniu do kwestii finansowych oraz o przeprowadzenie szkoleń dostosowanych do potrzeb. Działania te zostałyby zaplanowane w celu uzyskania efektu mnożnikowego dzięki rozpowszechnianiu wiedzy i informacji wśród właściwych odbiorców docelowych.

Aby zapewnić wydajne i skuteczne wykorzystanie zasobów, nie sposób zorganizować kursów we wszystkich 27 państwach członkowskich, dlatego zaplanowano przeprowadzenie kursów w wybranych państwach członkowskich lub klastrach państw członkowskich.

Podmiot, który przeprowadzi kursy, zostanie wybrany przez Komisję w drodze zaproszenia do składania ofert.

3. Prognoza na 2010 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostanie opublikowane w czerwcu 2010 r., a termin składania ofert przez potencjalnych oferentów zostanie wyznaczony na wrzesień 2010 r. Procedura oceny odbędzie się w październiku 2010 r., a wewnętrzna kontrola zamówienia w listopadzie 2010 r.

Dział 1b

Wzmacnianie współpracy regionalnej i lokalnej poprzez promowanie polityki regionalnej UE na skalę globalną (13 03 23)

1. Cel

Projekt pilotażowy miałby:

· bardziej efektywnie przyczynić się do partnerstwa strategicznego pomiędzy Komisją a państwami trzecimi zgodnie z zasadniczymi postulatami państw trzecich dotyczącymi zwiększenia współpracy w tym zakresie;

· umożliwić podzielenie się obszernymi doświadczeniami UE w zakresie tego, jak polityka regionalna i polityka spójności leżą u podstaw procesów integracji gospodarczej i politycznej, przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu, trwałego rozwoju, równych szans i współpracy transgranicznej;

· przyczynić się do wspierania międzynarodowego wizerunku Unii;

· przyczynić się do lepszego zrozumienia europejskich wartości, podstawowych zasad, struktur służących realizacji i strategii politycznych. Ważną częścią projektu pilotażowego jest wykorzystanie możliwości współpracy z organizacjami międzynarodowymi w zakresie budowania partnerstw regionalnych i wsparcie tych organizacji w tym zadaniu.

Określone przez Komisję priorytety dotyczące projektu pilotażowego są zgodne z priorytetami wytyczonymi w uwagach do budżetu przegłosowanymi przez Parlament i potwierdzonymi podczas dwóch posiedzeń, które odbyły się w 2009 r. z udziałem Lamberta van Nistelrooija, posła do PE i członka parlamentarnej Komisji Rozwoju Regionalnego.

Dodatkowe środki na 2010 r. pomogą w rozwoju dialogu z państwami trzecimi, który jest tylko wstępną fazą. Środki te pomogą Komisji w pogłębieniu i poszerzeniu jej działań i rzeczywistym wsparciu państw trzecich w ich staraniach mających na celu ulepszenie polityki publicznej w zakresie rozwoju regionalnego oraz sprawowania rządów na szczeblu regionalnym i lokalnym.

2. Wykonanie

Tak jak w 2009 r. w 2010 r. projekt pilotażowy będzie wykonywany poprzez wykorzystanie umów ramowych lub dotacji. Wspierane działania będą obejmować organizację międzynarodowych konferencji i innych wydarzeń, działania informacyjne, wizyty studyjne, budowanie sieci i studia.

W odniesieniu do niektórych studiów zostaną także wykorzystane zaproszenia do składania ofert.

3. Prognoza na 2010 r.

Ekspertyzy (razem z OECD i inne) orientacyjny budżet w wysokości 700 000 EUR

Przegląd terytorialny na Ukrainie jest przygotowywany wspólnie z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Ponadto potencjał rozwojowy regionalnych systemów innowacji w Chinach jest analizowany z wykorzystaniem wspólnego studium realizowanego z OECD i chińską krajową komisją ds. rozwoju i reform. Przewidziano szereg studiów dotyczących poniższych kwestii:

· potencjał rozwojowy regionalnych systemów innowacji w Chinach (z OECD);

· przegląd terytorialny Ukrainy (z OECD);

· współpraca transgraniczna w Afryce;

· regionalne systemy innowacji związane z działaniami następczymi w Ameryce Łacińskiej;

· analizy w zakresie wzajemnej oceny w wybranych regionach ukraińskich.

Seminaria informacyjne (wizyty studyjne i seminaria) – orientacyjny budżet w wysokości 750 000 EUR

Seminaria stanowią ważny środek wymiany informacji i wspierania wzajemnego zrozumienia z państwami trzecimi. Ze strony państw trzecich rośnie zapotrzebowanie na bezpośrednie doświadczenia związane z praktycznym wdrażaniem polityki regionalnej UE w różnych kontekstach. Projekt pilotażowy to umożliwia, ponieważ zakłada pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania poniesionych przez mianowanych ekspertów i uczestników z państw trzecich.

Zaplanowano szereg seminariów w najważniejszych krajach partnerskich, poświęconych zagadnieniom takim jak: kwestie strategiczne i dotyczące sprawowania rządów, systemy informacyjne, ocena, regionalne systemy innowacji, współpraca transgraniczna itp.

· Brazylia: seminarium na temat współpracy w zakresie polityki regionalnej UE–Brazylia;

· Brazylia: warsztaty na temat informacji, oceny, kontroli finansowej i audytu;

· Chiny: seminarium na temat współpracy w zakresie polityki regionalnej UE–Chiny i udziału w wystawie World Expo w Szanghaju (seminarium, stoisko, budowanie sieci);

· Chiny: dwa programy szkoleniowe wraz z Akademią Prawa Europejskiego z Trewiru (za pośrednictwem istniejącej umowy lub zaproszenia do składania ofert);

· Argentyna: seminarium na temat regionalnych systemów innowacji w Ameryce Łacińskiej (z OECD) i ewentualnie seminarium na temat współpracy transgranicznej;

· Ukraina: seria seminariów wprowadzających na temat europejskiej polityki regionalnej w wybranych regionach (Odessa, Czerniowce, Charków i Donieck), z udziałem urzędników Komisji i ekspertów regionalnych UE;

· RPA: seminarium na temat polityki regionalnej zorganizowane przez rząd, z udziałem urzędników UE i ekspertów regionalnych UE;

· Australia: pierwsza konferencja na temat polityki regionalnej.

Zaplanowano szereg programów, adresowanych do brazylijskich przedstawicieli regionalnych oraz chińskich urzędników szczebla krajowego i regionalnego. Ukraina, Afryka Zachodnia (Union économique et monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS)) i Afryka Południowa także mogłyby uczestniczyć w tych wymianach, jeżeli wyrażą zainteresowanie.

· Brazylia: drugi program wymiany dla 40 przedstawicieli regionalnych, wizyty w europejskich regionach oraz Open Days — Europejski Tydzień Miast i Regionów;

· Ukraina: wizyty ukraińskich urzędników w Brukseli, Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Planowania Przestrzennego (ESPON), regionach UE oraz na Open Days — Europejskim Tygodniu Miast i Regionów;

· Inne możliwości: Afryka Zachodnia i/lub Południowa: wizyty urzędników w Brukseli, ESPON, regionach UE oraz na Open Days — Europejskim Tygodniu Miast i Regionów; kontakty/wizyty następcze dla krajów Ameryki Środkowej w kontekście negocjacji w sprawie układów o stowarzyszeniu z UE.

Wsparcie narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych – orientacyjny budżet w wysokości 50 000 EUR

Aby zwiększyć widoczność działań i priorytetów polityki regionalnej, ważne jest przygotowanie produktów informacyjnych i komunikacyjnych oraz przetłumaczenie ich na inne języki.

Komisarz i/lub DG REGIO są często zapraszani do wygłaszania wystąpień oraz umieszczania stanowisk na konferencjach na całym świecie. Ponieważ nie sposób spełnić wszystkich tych próśb, rozsądnym rozwiązaniem jest przygotowanie gotowych materiałów i stanowisk, które można by wysyłać w te miejsca. Działanie to zostanie wykonane za pośrednictwem umowy o świadczenie usług.

Działania w sektorze tekstylnym i obuwniczym (13 03 25)

1. Cel

Zgodnie z przydzielonymi środkami, przyjętymi w budżecie na 2010 r., przedmiotowy projekt pilotażowy ma na celu opracowanie strategii wspólnotowej dla sektora tekstylnego/odzieżowego i obuwniczego, w szczególności dla regionów w trudnym położeniu.

W tym kontekście środki mają zostać wykorzystane na przeprowadzenie dogłębnej oceny sytuacji w sektorze tekstylnym/odzieżowym i obuwniczym w Unii Europejskiej, w tym perspektyw ich rozwoju. Ocena skoncentruje się na obszarach podkreślonych w uwadze do budżetu, w szczególności badaniach i innowacjach, restrukturyzacji, szkoleniu zawodowym oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i będzie ukierunkowana na kwestie regionalne. Zostaną w niej podkreślone strategiczne zmiany wymagane, by zwiększyć konkurencyjność unijnego sektora tekstylnego/odzieżowego i obuwniczego.

2. Wykonanie

Projekt będzie wykonywany poprzez zaproszenie do składania ofert mające na celu sfinansowanie dogłębnej oceny sytuacji sektorów i perspektyw ich rozwoju.

Zaproszenie do składania ofert, które zostanie opublikowane w pierwszym semestrze 2010 r., będzie składało się z dwóch części: skoncentrowanej na dogłębnej ocenie europejskiego sektora tekstylnego i odzieżowego oraz dogłębnej ocenie europejskiego sektora obuwniczego.

W ramach każdej części projekt będzie się składał z 6 niezależnych sprawozdań/ocen:

a.     Badanie sytuacji europejskiego sektora tekstylnego/odzieżowego i obuwniczego oraz perspektyw rozwoju.

b.     Ocena sposobu, w jaki wyspecjalizowane ośrodki badań i innowacji współpracują/dokonują transferu technologii do przedsiębiorstw tekstylnych/odzieżowych i obuwniczych w różnych regionach Unii Europejskiej. Określenie najlepszych praktyk, czynników powodzenia i trudności. Określenie potencjalnych zmian.

c.     Ocena największych trudności, wobec których stają MŚP w sektorze tekstylnym/odzieżowym i obuwniczym w różnych regionach Unii Europejskiej, oraz perspektyw przezwyciężenia tych trudności.

d.     Ocena ukończonych lub trwających procesów restrukturyzacji i modernizacji w przedsiębiorstwach w sektorze tekstylnym/odzieżowym i obuwniczym w różnych regionach Unii Europejskiej. Przewidzenie przyszłych procesów modernizacji i restrukturyzacji.

e.     Określenie optymalnych podejść w zakresie szkolenia (najlepszych praktyk) mających zastosowanie do przedsiębiorstw w sektorze tekstylnym/odzieżowym i obuwniczym w różnych regionach Unii Europejskiej. Określenie przyszłych potrzeb w zakresie szkolenia.

f.      Ocena zmian praktyk w zakresie badań i innowacji w sektorze tekstylnym/odzieżowym i obuwniczym w różnych regionach Unii Europejskiej. Perspektywy dla badań i innowacji w sektorze.

Projekt będzie w szczególności koncentrował się na konkretnych regionach Unii Europejskiej.

W ostatecznym sprawozdaniu podsumowującym, w którym wykorzystane zostaną najważniejsze ustalenia z 6 niezależnych ocen, zostanie zwrócona uwaga na kierunek działania w obu sektorach.

Ogólny budżet: 1 000 000 EUR (630 000 EUR na część 1 i 370 000 EUR na część 2)

3. Prognoza na 2010 r.

Zaproszenie do składania ofert z 2 częściami zostanie opublikowane w pierwszym semestrze 2010 r.

Najważniejszym wyzwaniem będzie przyciągnięcie do składania ofert multidyscyplinarnych zespołów, dysponujących dogłębną wiedzą na temat sektora tekstylnego i/lub obuwniczego oraz dogłębną wiedzą na temat różnych obszarów, którymi należy się zająć.

Dział 2

Wsparcie dla spółdzielni rolniczych (05 02 17 01)

Komisja wciąż zastanawia się nad wykonalnością i najbardziej odpowiednim mechanizmem realizacji.

Europejski system monitorowania cen i marż produktów rolnych (05 02 17 02)

Komisja wciąż zastanawia się nad wykonalnością i najbardziej odpowiednim mechanizmem realizacji.

Wsparcie inicjatyw rolników i konsumentów na rzecz niskiej emisji dwutlenku węgla, niskiego zużycia energii oraz produkcji żywności wprowadzanej na rynek na szczeblu lokalnym (05 02 17 03)

Komisja wciąż zastanawia się nad wykonalnością i najbardziej odpowiednim mechanizmem realizacji.

Rozwój działań prewencyjnych w celu powstrzymania pustynnienia w Europie ('07 03 16)

1. Cel

Co się tyczy uwagi do budżetu przyjętej w budżecie na 2010 r., projekt ten ma na celu określenie i rozwój działań prewencyjnych w celu powstrzymania pustynnienia w Europie.

Z uwagi na niezwykle szeroki zakres działań objętych uwagą do budżetu zorganizowano kilka posiedzeń z udziałem Parlamentu Europejskiego, aby określić ewentualne kwestie, na które należy położyć nacisk, nieobjęte jeszcze innymi obszarami polityki (tzn. badania i rozwój).

Po rozmowach z PE projekt pilotażowy będzie koncentrował się na wspieraniu rozwoju konkretnych inicjatyw pilotażowych, aby przyczynić się do wymiany najlepszych praktyk i innowacji na szczeblu lokalnym w odniesieniu do czterech kwestii priorytetowych (zatrzymywanie wody deszczowej i wód powierzchniowych, alternatywne formy nawadniania, środki w zakresie oszczędzania wody/efektywności energetycznej i uprawy zużywające mniej wody) w celu powstrzymania pustynnienia w Europie. W szczególności projekt będzie się koncentrował na testowaniu specjalnie zaprojektowanych niskokosztowych technologii, technik i praktyk mających na celu zaradzenie problemowi niedoboru wody i susz, aby poprawić warunki społeczne i środowiskowe w różnych regionach (być może w określonych regionach priorytetowych) Europy. Projekt obejmowałby określenie, wsparcie finansowe, monitorowanie wykonania i ocenę 3–5 konkretnych inicjatyw pilotażowych.

2. Wykonanie

Zobowiązania na ten projekt w wysokości 1 000 000 EUR znalazły się już w budżecie na 2009 r.

Dodatkowe środki na pokrycie zobowiązań w wysokości 1 500 000 EUR przydzielono w budżecie na 2010 r.

Dodatkowe środki zostaną włączone do tego samego zaproszenia do składania wniosków i umożliwią wykonanie 3–5 projektów pilotażowych, czyli większej liczby, niż pierwotnie zaplanowano.

3. Prognoza na 2010 r.

Projekt będzie wykonywany w dwóch etapach.

Pierwszym etapem było zainicjowanie umowy o świadczenie usług polegającej na wsparciu Komisji w selekcji, monitorowaniu i ocenie projektów pilotażowych. Umowę podpisano w 2009 r. i jest realizowana.

Drugi etap rozpocznie się w 2010 r. i ma obejmować ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków na orientacyjną kwotę w wysokości 2 400 000 EUR w pierwszym kwartale roku.

Wybór projektów pilotażowych i podpisanie umów w sprawie przyznania dotacji odbędzie się w drugiej połowie roku (orientacyjny termin to październik 2010 r.).

Odzyskiwanie przestarzałych statków niewykorzystywanych już w handlu produktami rybołówstwa (07 03 18)

1. Cel

Zakres statków objętych projektem pilotażowym, określony przez władzę budżetową, jest szeroki. Zaproponowano skoncentrowanie zakresu na statkach związanych tylko z Europą: małych statkach prowadzących połowy w Unii Europejskiej (UE), okrętach marynarki wojennej i innych jednostkach rządowych oraz dużych statkach morskich powiązanych z UE (zawijających do portów w UE, pływających pod banderą kraju UE lub tych, których posiadacz zależny jest Europejczykiem). Duże statki morskie prowadzące działalność połowową poza UE nie będą brane pod uwagę.

Ponadto, uwzględniając uwagę do budżetu i uzasadnienie, nie jest jasne, czy celem jest analiza, czy faktyczny projekt operacyjny dotyczący recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów i właściwego gospodarowania pozostałymi odpadami niebezpiecznymi.

Proponowane podejście na 2010 r. obejmowałoby przeprowadzenie badania określającego zakres, w którym określono by spis liczby i składu statków oraz procesy recyklingu już stosowane lub będące w fazie rozwoju. Wyniki tego studium mogłyby w końcu doprowadzić do drugiej fazy (w 2011 r.), w której można by dopracować analizę i dzielić się najlepszymi praktykami dzięki imprezom mającym na celu podnoszenie świadomości, organizowanym w odpowiednich państwach członkowskich (etap 2).

Projekt będzie się składał z następujących etapów:

etap 1 (2010 r.): stworzenie spisu statków, ich składu, lokalizacji i metod demontażu (w tym wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne). Określenie najlepszych praktyk.

Etap 2 (2011 r.): zorganizowanie w państwach członkowskich imprez mających na celu podnoszenie świadomości, aby udzielić informacji o najlepszych praktykach, sprzyjać debacie publicznej i sformułować nowe rozwiązania i pomysły z właściwymi zainteresowanymi stronami (władze lokalne, armatorzy, zakłady recyklingu statków, organizacje pozarządowe...)

Wyniki tych etapów mogłyby przyczynić się do określenia ewentualnych dalszych zmian, na przykład pod względem technologii gospodarowania odpadami, recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów zawartych w statkach, takich jak włókno szklane i żywice, a także lepszego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi powstałymi w wyniku recyklingu statków. Zmiany takie można wspierać, proponując nadanie szczególnego priorytetu projektom, które będą finansowane za pośrednictwem przyszłego zaproszenia do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego.

2. Wykonanie

Etap 1:

istotne informacje na temat dużych handlowych statków morskich zostaną pozyskane w drodze procedury negocjowanej (istnieje komercyjna baza danych).

Następnie informacje te zostaną wykorzystane za pośrednictwem studium (zaproszenie do składania ofert).

Etap 2: imprezy mające na celu podnoszenie świadomości zostaną zorganizowane za pośrednictwem szczegółowej procedury przetargowej (procedur przetargowych).

3. Prognoza na 2010 r.

Projekt należy przeprowadzić w 2 fazach. Tylko faza 1 (300 000 EUR) powinna zostać sfinansowana z budżetu na 2010 r. za pośrednictwem procedury udzielania zamówień publicznych. Decyzja i szczegółowe opracowanie fazy 2 powinno nastąpić dopiero po uzyskaniu podstawowych informacji w wyniku fazy 1. Także tę fazę należy wdrożyć za pośrednictwem procedury udzielania zamówień publicznych (budżet na 2011 r.).

Decyzja w sprawie finansowania fazy 1 zostanie zaproponowana do przyjęcia do kwietnia 2010 r.

Zaproszenie do składania ofert zostanie opublikowane możliwie jak najszybciej w pierwszej połowie 2010 r. Z uwagi na procedurę udzielania zamówień publicznych nie należy oczekiwać podpisania umowy wcześniej niż w pierwszej połowie 2010 r.

Potencjalne trudności mogą wiązać się z demontażem dużych statków morskich odbywającym się głównie w państwach trzecich oraz dostępem do informacji na temat wpływu poszczególnych metod recyklingu.

Straty ekonomiczne powstałe w wyniku marnotrawienia ogromnych ilości wody w miastach (07 03 19)

1. Cel

Celem tego projektu jest ocena przesyłowych strat wody i powiązanych z nimi strat ekonomicznych w dużych miastach w Unii Europejskiej (UE). Proponowane cele można podsumować następująco:

1) Ocena i oszacowanie przesyłowych strat wody w różnych reprezentatywnych miastach.

2) Analiza konsekwencji, powiązanych strat ekonomicznych i oddziaływania na środowisko naturalne.

Problem utraty zasobów wodnych jest ważny zarówno z punktu widzenia zasobów, jak i gospodarki. W związku z powyższym projekt będzie miał na celu stworzenie powiązania pomiędzy stratami wody a wartością wody w danych zlewiskach.

2. Wykonanie

Projekt będzie wykonywany poprzez otwarte zaproszenie do składania ofert.

Umowa będzie miała na celu określenie poziomu bazowego opisującego straty wody w wybranych dużych miastach UE.

Jak zaznaczono w uwagach do budżetu, projekt powinien być powiązany ze zobowiązaniem UE do walki z problemem niedoboru wody i susz, a wybranymi krajami będą te, w których występują znaczne problemy z niedoborem wody i/lub suszami, gdzie stwierdzono wysokie straty, a zatem potencjał w zakresie ich redukcji jest duży, a także miasta, które zminimalizowały straty wody, aby przeanalizować najlepsze praktyki.

Problem utraty zasobów wodnych jest ważny zarówno z punktu widzenia zasobów, jak i gospodarki. W związku z powyższym projekt będzie miał na celu stworzenie powiązania pomiędzy stratami wody a wartością wody w danych zlewiskach.

3. Prognoza na 2010 r.

Komisja opublikuje otwarte zaproszenie do składania ofert na początku 2010 r., aby zrealizować powyższe cele.

Podpisanie umowy ma nastąpić przed końcem roku.

Certyfikacja niskoemisyjnych praktyk rolniczych (07 03 21)

1. Cel

Uwzględniając cele określone w uwadze do budżetu, Komisja podeszłaby do wykonania projektu pilotażowego, koncentrując się na trzech najważniejszych zadaniach:

- po pierwsze, porównaniu istniejących kalkulatorów emisji dwutlenku węgla na poziomie gospodarstwa rolnego i znalezieniu najbardziej odpowiedniego kalkulatora lub najbardziej odpowiedniego połączenia do przetestowania na trzecim etapie projektu. Zaplanowano pewne wyjście poza opis zawarty w uwadze do budżetu, aby włączyć inne rodzaje oddziaływania systemów rolniczych na środowisko naturalne oraz środków ograniczających ryzyko, aby kalkulator emisji w odniesieniu do zmian klimatu nie wiązał się np. ze szkodą dla różnorodności biologicznej;

- po drugie, zbadaniu, jaki rodzaj administracji byłby potrzebny do ustanowienia systemu certyfikacji;

- po trzecie, przetestowaniu kalkulatora emisji dwutlenku węgla (z zadania 1) i praktyczności propozycji administracyjnych (z zadania 2) na szczeblu regionalnym, aby ocenić wykonalność w całej Unii Europejskiej (UE).

2. Wykonanie

Jak zaznaczono w piśmie Komisji z listopada 2009 r. w sprawie wykonalności poprawek przegłosowanych w pierwszym czytaniu budżetu na 2010 r., Komisja prowadzi już analizy dotyczące kwestii objętych programem pilotażowym. Dane z tych analiz będą dostępne pod koniec 2010 r. i powinny stanowić podstawę opracowania działań w ramach projektu pilotażowego.

Co się tyczy wykonania, zaplanowano, że DG ENV będzie współpracować z WCB w związku z realizacją trzech zadań.

3. Prognoza na 2010 r.

Decyzja w sprawie finansowania dotycząca opublikowania wstępnej analizy zostanie zaproponowana do przyjęcia do kwietnia 2010 r.

Umowy i / lub uzgodnienia administracyjne z WCB dotyczące zadań 1 i 2 mają zostać podpisane w drugiej połowie 2010 r., a usługi mają być świadczone w 2011 r. i 2012 r. Co się tyczy zadania 3, należy jeszcze określić, czy zadanie może zostać sfinansowane ze środków na 2010 r.

Kompleksowe badania naukowe w zakresie metod kontrolowania rozpowszechniania się alergii na pyłek ambrozji i innych alergii pyłkowych (07 03 22)

1. Cel

Zgodnie z uwagą do budżetu przyjętą w budżecie na 2010 r. projekt ma na celu:

- przeanalizowanie różnych metod kontroli rozprzestrzeniania się ambrozji i zidentyfikowanie najskuteczniejszej metody;

- stworzenie mechanizmu zapobiegania służącego kontrolowaniu rozprzestrzeniania się ambrozji.

Inwazyjne gatunki obce, do których należy ambrozja, są uważane za drugie najpoważniejsze zagrożenie dla różnorodności biologicznej na świecie. W nadchodzącym stuleciu problem ma się nasilić w związku ze zmianami klimatu oraz rozwojem handlu i turystyki.

Cel ten obejmuje cele 1, 2 i 6 przegłosowane przez Parlament. Nie obejmuje celów 3, 4 i 5 odnoszących się do działania alergizującego pyłku ambrozji. Zostało to uzgodnione na posiedzeniu z udziałem Komisji (DG ENV i DG SANCO) i posła do PE Jánosa Ádera w dniu 8 grudnia 2009 r. Uznano, że analizy dotyczące działania alergizującego i walki z nim nie nadają się do projektu pilotażowego.

Uwzględniając znaczną kwotę udostępnioną przez Parlament Europejski w budżecie, Komisja skoncentruje projekt pilotażowy na następujących kwestiach:

- rozprzestrzenianie się ambrozji bylicolistnej w Unii Europejskiej (UE), poprzez zaprojektowanie i ustanowienie systemu wczesnego ostrzegania w celu monitorowania rozprzestrzeniania się ambrozji. Określenie takiego systemu odbędzie się w ścisłym powiązaniu z innymi prowadzonymi pracami (np. w Europejskiej Agencji Środowiska) oraz w ramach kształtujących się ram strategii UE dotyczącej inwazyjnych gatunków obcych. Zostanie zbadana możliwość zaprojektowania systemu w sposób umożliwiający objęcie nim innych inwazyjnych gatunków obcych;

- negatywny wpływ ambrozji bylicolistnej na zdrowie publiczne, różnorodność biologiczną i systemy produkcji;

- realizacja szerokiej gamy eksperymentów w celu oceny wyników stosowania technik zwalczania i ich wpływu na gatunki inne niż docelowy oraz analizy wzorców agronomicznych i organizacyjnych związanych ze zwalczaniem ambrozji.

Działania te mają się przyczynić do zaprojektowania i wykonania przyszłych działań mających przeciwdziałać pladze ambrozji.

2. Wykonanie

Projekt, na który w budżecie na 2010 r. przewidziano łącznie 1 500 000 EUR, zostanie wykonany, koncentrując się na następujących obszarach:

 zaproszenie do składania wniosków, na orientacyjną kwotę 500 000 EUR, w celu wsparcia realizacji szerokiej gamy eksperymentów niezbędnych do oceny metod zwalczania ambrozji bylicolistnej oraz opracowania i rozpowszechnienia zbioru zaleceń dotyczących wyników środków kontroli, ich wzorców agronomicznych i organizacyjnych, czynników powodzenia i wpływu na gatunki inne niż docelowy. Zaproszenie zostanie opublikowane w marcu/kwietniu 2010 r. (po przyjęciu niezbędnej decyzji w sprawie finansowania) i oczekujemy, że projekty rozpoczną się do końca 2010 r. i potrwają maksymalnie przez 3 lata;

 umowa o świadczenie usług zostanie zawarta po otwartym zaproszeniu do składania ofert, które zostanie opublikowane w marcu 2010 r., na maksymalną kwotę 500 000 EUR. Umowa zapewni analizę możliwych opcji zorganizowania systemu wczesnego ostrzegania. Podpisanie umowy i rozpoczęcie prac ma nastąpić w listopadzie 2010 r.;

 umowa o świadczenie usług zostanie zawarta po otwartym zaproszeniu do składania ofert, które zostanie opublikowane w marcu 2010 r., na maksymalną kwotę 500 000 EUR. Umowa zapewni ocenę, w ujęciu pieniężnym, wpływu ambrozji bylicolistnej na zdrowie publiczne, różnorodność biologiczną i systemy produkcji. Będzie obejmowała zarówno koszty bezpośrednie, jak i pośrednie.

3. Prognoza na 2010 r.

W marcu 2010 r. zostanie opublikowane otwarte zaproszenie do składania ofert na umowę o świadczenie usług w zakresie ustanowienia systemu wczesnego ostrzegania. Także w marcu 2010 r. zostanie opublikowane otwarte zaproszenie do składania ofert na umowę o świadczenie usług w zakresie wpływu ambrozji bylicolistnej w UE.

Prace związane z obiema umowami mają rozpocząć się w listopadzie 2010 r.

Zaproszenie do składania wniosków w sprawie eksperymentów dotyczących kontroli i zwalczania ambrozji zostanie opublikowane po przyjęciu decyzji w sprawie finansowania. Termin zakończenia zostanie wyznaczony na maj, a umowa w sprawie przyznania dotacji ma zostać sfinalizowana w trzecim kwartale 2010 r.

Potencjalne trudności, zwłaszcza odnoszące się do zaproszenia do składania ofert, wynikają z faktu, że strategia UE dotycząca gatunków inwazyjnych będzie przygotowywana równocześnie, a jej postanowienia powinny zostać uwzględnione podczas projektowania i analizowania opcji w zakresie systemu wczesnego ostrzegania, ale może nie zostać ukończona na czas. Ponadto obecnie odbywa się przegląd strategii UE dotyczącej zdrowia roślin. Wyniki tego procesu także powinny zostać wzięte pod uwagę. Oprócz tego trudności mogą wynikać ze skoncentrowania systemu wczesnego ostrzegania na jednym konkretnym gatunku, w momencie gdy jednocześnie analizowane są przepisy dotyczące bardziej ogólnego systemu ostrzegania w odniesieniu do gatunków inwazyjnych.

Wspieranie zastąpienia statków europejskiej floty handlowej statkami mającymi niewielki wpływ na środowisko (11 09 03)

Wewnątrz Komisji nadal toczą się dyskusje nad przydziałem wśród DG i najbardziej odpowiednim mechanizmem wykonania.

Europejski system kaucji za aluminiowe puszki po napojach (17 03 18)

1. Cel

Celem projektu jest zbadanie wpływu wprowadzenia ogólnoeuropejskiego zharmonizowanego systemu kaucji za puszki aluminiowe i – w razie gdyby wpływ ten okazał się pozytywny – wprowadzenie fazy pilotażowej takiego projektu w wybranej grupie państw członkowskich. W tym celu należy przeprowadzić kompleksową ocenę wpływu obejmującą kwestie środowiskowe, gospodarcze, społeczne i związane z obciążeniem administracyjnym, z uwzględnieniem sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, której to ocenie powinien towarzyszyć szczegółowy plan przedstawiający uwarunkowania projektu pilotażowego.

W ramach wykonania zadania Komisja planuje zainicjować analizę oceny wpływu w celu określenia zakresu problemu i oceny wykonalności potencjalnych rozwiązań (300 000 EUR).

W ramach pierwszego etapu wykonawca ocenia wpływ środowiskowy, gospodarczy, społeczny i związany z obciążeniem administracyjnym, wynikający z wprowadzenia wspólnych reguł dotyczących kaucji za puszki. Wpływ jest analizowany w ujęciu jakościowym i ilościowym.

Po drugie, wykonawca określa rozwiązania, które mogą przynieść największe korzyści i wiązać się z najmniejszymi kosztami dla całego społeczeństwa. Ocena będzie obejmowała analizę kosztów i korzyści każdej opcji. Należy opracować modele zawierające prognozę potencjalnych korzyści (środowiskowych, gospodarczych i społecznych) wprowadzenia takiego systemu w perspektywie 10 lat oraz powiązanych z tym kosztów, dla Unii Europejskiej (UE,) całego społeczeństwa i poszczególnych państw członkowskich.

W ocenie zostanie także określony odpowiedni szczebel rządów, na którym należy podjąć działania, zgodnie z traktatem i protokołami dotyczącymi pomocniczości i proporcjonalności.

Środki takie mogą obejmować ukierunkowane kampanie mające na celu podnoszenie świadomości, transgraniczne warsztaty z udziałem wielu zainteresowanych stron, harmonizację ustawodawstwa krajowego itp.

Jeżeli szczebel krajowy i regionalny zostaną uznane za najbardziej odpowiednie do podjęcia działań, należy zaproponować środki mające na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie zwiększania zgodności systemów kaucji za puszki aluminiowe. Środki takie mogą obejmować ukierunkowane kampanie mające na celu podnoszenie świadomości, transgraniczne warsztaty z udziałem wielu zainteresowanych stron, harmonizację ustawodawstwa krajowego itp. Należy opisać koszty i korzyści wprowadzenia takich środków, harmonogramy i konkretne kroki dotyczące poszczególnych działań.

Wyniki oceny wpływu mogą na koniec doprowadzić do drugiej fazy, która może obejmować przetestowanie w praktyce wykonalności i wartości dodanej najlepszej (najlepszych) opcji z analizy.

2. Wykonanie

Komisja zamierza zainicjować ocenę wpływu, która ma zostać sfinansowana z budżetu na 2010 r. za pośrednictwem procedury udzielania zamówień publicznych. Orientacyjny budżet w wysokości 300 000 EUR, obejmujący: określenie i ocenę ewentualnych opcji zajęcia się problemem, opracowanie scenariuszy oraz ocenę ich wpływu środowiskowego, gospodarczego i społecznego.

Decyzja w sprawie finansowania fazy 1 zostanie zaproponowana do przyjęcia do kwietnia 2010 r.

Zaproszenie do składania ofert zostanie opublikowane możliwie jak najszybciej w pierwszej połowie 2010 r. Z uwagi na procedurę udzielania zamówień publicznych nie należy oczekiwać podpisania umowy wcześniej niż w pierwszej połowie 2010 r.

Zależnie od wyniku oceny wpływu może zostać zaplanowana faza 2 obejmująca praktyczne wykonanie. Decyzję w sprawie konieczności i wartości dodanej fazy 2 można podjąć dopiero po uzyskaniu podstawowych informacji z oceny wpływu.

3. Prognoza na 2010 r.

Decyzja w sprawie finansowania dotycząca opublikowania wstępnej analizy zostanie zaproponowana do przyjęcia do kwietnia 2010 r.

Zaproszenie do składania ofert zostanie opublikowane w pierwszej połowie 2010 r.

Należy oczekiwać podpisania umowy w drugiej połowie 2010 r.

Wyników oceny wpływu należy oczekiwać pod koniec 2011 r.

Dział 3a

Ocena skutków środków legislacyjnych w prawie umownym (18 06 09)

1. Cel

Ogólne cele projektu są następujące:

a)        wyeliminowanie przeszkód prawnych w skutecznym funkcjonowaniu transakcji transgranicznych pomiędzy przedsiębiorstwami w państwach członkowskich;

b)        poprawa codziennego życia obywateli i funkcjonowania przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im dochodzenia swoich praw w całej Unii Europejskiej;

c)         wspieranie zbadania i opracowania wspólnego systemu odniesienia w zakresie europejskiego prawa umów oraz

d)        posunięcie do przodu dyskusji na temat przydatności 28 systemu umów.

2. Wykonanie

Projekt pilotażowy będzie obejmował następujące działania, które mają zostać zainicjowane w 2010 r:

(a) Tłumaczenie projektu wspólnego systemu odniesienia (DCFR) w zakresie europejskiego prawa umów oraz komentarzy i uwag do niego na pięć ważnych języków, a także tłumaczenie innych prac naukowych w zakresie europejskiego prawa umów na język niemiecki, francuski, hiszpański, włoski i polski. Z uwagi na ograniczone środki nie będzie możliwe przetłumaczenie całego DCFR. Planowane rozwiązanie zakłada przetłumaczenie tylko części odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do prawa umów. Aby wspierać szerszą dyskusję, konieczne jest także przetłumaczenie innych prac naukowych na wyżej wspomniane języki. W tym kontekście tekst „Guiding principles of European Contract Law” (wiodące zasady europejskiego prawa umów) („European Contract Law”)(6) także wymaga przetłumaczenia. Analiza ta została sporządzona w języku francuskim, a jej objętość to ok. 170 stron. Została już przetłumaczona na angielski, ale dla celów dyskusji bardzo przydatne byłoby także przetłumaczenie jej na język niemiecki, włoski, hiszpański i polski.

(b) Analiza dotycząca nastawienia europejskich przedsiębiorstw do 28. systemu umów: system ten byłby podobny do tych opracowanych dla innych obszarów rynku wewnętrznego (np. spółki europejskiej, europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych czy wspólnotowego znaku towarowego) i wspierałby rozwój handlu wewnątrzwspólnotowego dzięki ustanowieniu jednych ram prawnych mających bezpośrednie zastosowanie.

(c) Do pięciu seminariów dotyczących szczegółowych kwestii w obszarze prawa umów, np. tzw. niebieskiego pola (idea ta zakłada, że strony uczestniczące w elektronicznych transakcjach transgranicznych mogą zaznaczyć niebieskie pole, aby zaakceptować, że do ich umowy będzie miał zastosowanie dobrowolny instrument europejski zamiast systemów krajowych).

W celu realizacji tych działań Komisja odniesie się do różnych istniejących umów ramowych.

3. Prognoza na 2010 r.

1 kwartał: przyjęcie decyzji finansowej

2 kwartał: rozpoczęcie tłumaczenia i analizy

3 i 4 kwartał: organizacja konferencji:

Dział 3b

Sieci szybkiego ostrzegania w razie szkód wyrządzonych dziedzictwu kulturalnemu (15 04 46)

1. Cel

W uwagach do budżetu, w brzmieniu przyjętym w ramach budżetu na 2010 r., przewiduje się utworzenie sieci bezpośredniej wymiany informacji pomiędzy każdym z oficjalnych punktów kontaktowych ustanowionych w poszczególnych państwach członkowskich w celu zgłaszania przypadków kradzieży, przemytu lub bezprawnego wywozu dóbr dziedzictwa kulturowego lub zabytków podlegających ochronie oraz dostarczania wszelkich związanych z nimi informacji i zapewniania niezbędnej w tym celu infrastruktury.

Sieć opierałaby się przede wszystkim na należycie dokumentowanej bazie danych wyszczególniającej skradzione przedmioty i wszelkie użyteczne informacje, aby ułatwiać poszukiwanie i odzyskiwanie skradzionych przedmiotów, uzgadnianie pomiędzy punktami kontaktowymi środków przeciwdziałania kradzieży i przemytowi dóbr dziedzictwa kulturowego oraz szybkie dostarczanie informacji organom policji, władzom portów i lotnisk oraz organom celnym.

2. Wykonanie

Pilotażowe przedsięwzięcie Parlamentu Europejskiego wpisuje się w ramy konkluzji Rady ds. WSiSW z dni 27–28 listopada 2008 r., która między innymi zachęciła Komisję Europejską do sporządzenia i przedłożenia do dnia 31 grudnia 2010 r. sprawozdania podsumowującego istniejące instrumenty legislacyjne, normatywne i operacyjne w zakresie kradzieży dóbr kultury w Unii Europejskiej (UE).

Podkreśliła również znaczenie ścisłej współpracy pomiędzy służbami państw członkowskich wyspecjalizowanymi w przeciwdziałaniu przemytowi dóbr kultury, na przykład poprzez wyznaczenie punktów kontaktowych w każdym z państw członkowskich, oraz zaleciła zbadanie możliwości rozpowszechniania w sposób szybszy i na większą skalę informacji dotyczących skradzionych dóbr kultury, zawartych w istniejących systemach krajowych.

W celu nadania dalszego biegu powyższym wnioskom Komisja zapoczątkowała szereg działań:

w odpowiedzi na konkluzje Rady ds. WSiSW z dni 27–28 listopada 2008 r. zobowiązano Interpol do udoskonalenia swojej bazy danych i systemu ostrzegania. Nowo utworzona grupa robocza ogłosi swoje zalecenia w połowie 2010 r.; ich wykonanie będzie mogło nastąpić w ramach programu „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości” zarządzanego przez Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa.

Prowadzone jest również badanie na temat zapobiegania przemytowi dóbr kultury w UE; przewiduje się, że badanie ukończone zostanie na przełomie 2010 r. i 2011 r., zaś jego wyniki powinny pozwolić na rozpoznanie potrzeb i możliwych zasad współpracy na szczeblu europejskim.

-  Grupa ekspertów ds. wzajemnego udostępniania zbiorów muzealnych, zarządzana przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury, pracuje obecnie nad wskazaniem środków służących poprawie skuteczności zapobiegania i przeciwdziałania przemytowi dóbr kultury w państwach członkowskich. Przewiduje się, że wnioski z prac grupy zostaną ogłoszone w 2010 r.

3. Prognoza na 2010 r.

Zdaniem Komisji, przed rozważeniem możliwości wdrożenia bardziej operacyjnych działań takich, jak te zalecone w pilotażowym przedsięwzięciu przyjętym przez Parlament, należałoby poczekać na wnioski z powyższych inicjatyw. Komisja będzie oczywiście informować Parlament Europejski o wynikach prowadzonych działań.

Zważywszy na napięty harmonogram istnieje małe prawdopodobieństwo, aby Komisja była w stanie zapoczątkować pilotażowe przedsięwzięcie do końca 2010 r.

Niemniej, jeżeli w ciągu roku udostępnione zostałyby dostatecznie przekonujące wyniki, Komisja mogłaby rozważyć zasadność wykorzystania dostępnych środków finansowych w celu uzupełnienia prowadzonych inicjatyw.

Dział 4

Wsparcie środków nadzoru i ochrony statków wspólnotowych pływających w rejonach zagrożonych piractwem (19 06 07)

1. Cel

Pierwszym i najważniejszym celem będzie rutynowe dostarczanie danych z nadzoru morskiego odnoszących się do regionu wzdłuż wybrzeży Somalii użytkownikom w tej dziedzinie – np. NAVFOR UE zależnie od okresu trwania mandatu, a następnie odpowiedniemu podmiotowi prowadzącemu działania następcze. Aby chronić poufność danych, informacje w zakresie monitoringu i nadzoru morskiego z systemów Unii Europejskiej (UE) nie mogą być dzielone z podmiotami, których nie upoważniono do udziału w ochronie i zabezpieczaniu statków wspólnotowych na tym obszarze, lub z którymi nie zawarto możliwej do wyegzekwowania umowy o ochronie takich danych.

Kolejnym wynikiem będzie lepsze zrozumienie działań związanych z obszarami morskimi i wynikająca z tego ocena ryzyka. Przyjmuje się założenie, że zapewni to lepszą ochronę statków pływających na obszarach wysokiego ryzyka.

2. Wykonanie

Proponowana metoda wykonania to bezpośrednie zcentralizowane zarządzanie. Projekt obejmuję usługę, tzn. analizę możliwości zapewniania zintegrowanych informacji morskich, w tym fazę testową. W tych warunkach wykonanie odnoszących się do tego zadań powierzono WCB.

3. Prognoza na 2010 r.

W ramach projektu pilotażowego przewidziano następujące działania:

Ukończenie wykazu realizowanych inicjatyw i zaangażowanych podmiotów.

Ustanowienie i przetestowanie gromadzenia danych z nadzoru morskiego, połączenia i kontakty w wybranych krajach Rogu Afryki i w Zatoce Adeńskiej.

Uzyskanie stałego strumienia danych z nadzoru morskiego z różnych źródeł.

Uruchomienie najważniejszych części systemu w ramach fazy testowej w wybranych krajach w regionie wzdłuż wybrzeży Somalii,(7) aby pomóc w ustaleniu, które z różnych możliwych metod są wykonalne i skuteczne w praktyce.

Przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści wykorzystywania konkretnych środków nadzoru i komunikacji, w oparciu o którą zostaną podjęte decyzje o ich dalszym wykorzystaniu w fazie operacyjnej.

Program na rzecz działań z zakresu budowania pokoju, prowadzonych przez organizacje pozarządowe (19 06 09)

1. Cel

W swoim piśmie w sprawie wykonalności Komisja zasygnalizowała już, że nie potrzeba szczegółowego projektu pilotażowego mającego na celu współpracę ze społeczeństwem obywatelskim w zakresie budowania pokoju, ponieważ KE prowadzi już znaczne prace z organizacjami pozarządowymi w ramach Instrumentu na rzecz Stabilności (IfS).

Prawie jedna czwarta wszystkich środków na reagowanie w sytuacjach kryzysowych przyznanych w ramach IfS zgodnie z art. 3 rozporządzenia w sprawie IfS (19.060101), ok. 60 mln EUR, jest wykorzystywana przez organizacje pozarządowe na całym świecie, a od 2007 r. przyznano ponad 80 dotacji. Najważniejsze przykłady obejmują Zimbabwe, Południową Tajlandię, Kolumbię, Gruzję, Bangladesz, Filipiny i Kubę.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie IfS środki dla organizacji pozarządowych wyniosły ok. 9 mln EUR na okres 2007–2009, a szacuje się, że od 2010 r. do 2013 r. dla organizacji pozarządowych zostanie przeznaczona dodatkowa kwota rzędu 10 mln EUR.

Zob.: http://ec.europa.eu/external_relations/grants_contracts/grants/awards/index_en.htm

Ponadto Komisja przyjęła ostatnio decyzję w sprawie finansowania zgodnie z art. 3 IfS – trzeci instrument w zakresie pilnych działań obejmujących doradztwo polityczne, wsparcie techniczne, mediację i proces porozumienia dla państw trzecich dotkniętych sytuacjami kryzysowymi (PAMF 3) i publikowane na jej stronie internetowej (http://ec.europa.eu/external_relations/ifs/index_en.htm). Z instrumentu tego będzie pochodzić ponad 3 mln EUR przeznaczone na działania prowadzone przez organizacje pozarządowe w sektorach wymienionych w projekcie pilotażowym.

W tym kontekście dodatkowy 1 mln EUR pochodzący z projektu pilotażowego zostanie wykorzystany w obrębie tych istniejących ram, zgodnie z uwagami do budżetu przegłosowanymi przez Parlament.

2. Wykonanie

Przewidziano wykonanie tego projektu pilotażowego na podstawie nowej decyzji w sprawie finansowania w 2010 r. dotyczącej 4. instrumentu dotyczącego pilnych działań obejmujących doradztwo polityczne, wsparcie techniczne, mediację i proces porozumienia dla państw trzecich dotkniętych sytuacjami kryzysowymi, w ramach którego przewidziano przydzielenie konkretnych środków na działania prowadzone przez organizacje pozarządowe.

W ramach decyzji zostaną zatwierdzone wydatki na 19.0601 i 19.0609 (projekt pilotażowy). Być może zostanie rozważone ograniczone zaproszenie do składania wniosków, zwłaszcza w odniesieniu do działań odbywających się w stabilnych warunkach, a nie w sytuacji kryzysowej. Zostaną ustanowione konkretne rozwiązania w zakresie działań następczych i sprawozdawczości dotyczącej wydatków, podjętych działań i wyników uzyskanych w projekcie pilotażowym.

3. Prognoza na 2010 r.

Wyżej wspomniana decyzja w sprawie finansowania zostanie podjęta w 1 kwartale 2010 r., a dotacje na działania prowadzone przez organizacje pozarządowe będą przyznawane począwszy od 4 kwartału 2010 r.

Finansowanie produkcji rolnej (21 02 04)

1. Cel

Ogólnym celem przedmiotowego projektu jest ułatwienie rolnikom małorolnym dostępu do środków finansowych, które należy wykorzystać do pobudzenia produkcji rolnej w krajach rozwijających się.

Obecnie (luty 2010 r.) Komisja planuje misje rozpoznawcze w Malawi, aby sprawdzić istnienie i rzetelność finansową organizacji specjalizujących się w mikrofinansowaniu, w tym lokalnych banków i stowarzyszeń. Misje rozpoznawcze pozwolą określić możliwe projekty w zakresie mikrokredytów dla rolników małorolnych, których najbardziej dotknął kryzys żywnościowy i którzy poszukują środków finansowych na zwiększenie produkcji i plonów. Potrzebne byłoby wtedy prawidłowe ukierunkowanie projektu na możliwych beneficjentów końcowych.

2. Wykonanie

W oparciu o wyniki misji rozpoznawczych Komisja stwierdzi, czy możliwe jest zawarcie umowy bezpośredniej z lokalnymi instytucjami zajmującymi się mikrofinansowaniem już działającymi w danym kraju i posiadającymi de facto pozycję monopolisty. Preferowaną opcją byłby właśnie projekt celowy.

W ramach rozwiązania awaryjnego, gdyby powyższa opcja była niemożliwa do zrealizowania, Komisja rozważy opublikowanie zaproszenia do składania wniosków, którego docelowymi odbiorcami będą instytucje wyspecjalizowane w zakresie mikrofinansowania.

3. Prognoza na 2010 r.

Po zakończeniu misji identyfikacyjnej (prognozowany termin: marzec/kwiecień 2010 r.) w przypadku projektów celowych Komisja uruchomi procedurę mającą na celu przeznaczenie środków, która doprowadzi do przyjęcia decyzji Komisji (prognozowany termin: maj 2010 r.), a następnie podpisania umów (prognozowany termin: wrzesień 2010 r.).

Jeżeli konieczne będzie opublikowanie zaproszenia do składania wniosków, procedura ma wyglądać następująco:

– październik–kwiecień 2010 r.: publikacja wytycznych

– grudzień 2010 r.: przedłożenie notatek koncepcyjnych

– styczeń 2011 r.: rozpoczęcie oceny

– połowa kwietnia 2011 r.: przedłożenie pełnych wniosków

– koniec maja 2011 r.: wybór zwycięskich wniosków

– czerwiec 2011 r.: podpisanie umów w sprawie dotacji

Lepsza opieka zdrowotna dla ofiar przemocy seksualnej w Demokratycznej Republice Konga (21 05 01 08)

1. Cel

Zgodnie z uwagą do budżetu przyjętą w budżecie na 2010 r. przedmiotowy projekt pilotażowy ma na celu poprawę opieki zdrowotnej dla ofiar przemocy seksualnej w Demokratycznej Republice Konga (DRK).

2. Wykonanie

Z uwagi na to, że projekt uzgodniono dopiero niedawno, delegatura Komisji w DRK wciąż sporządza jego plan.

Najpierw delegacja zawrze umowę z konsultantem krótkoterminowym, którego zadaniem będzie zbadanie opcji dotyczących projektu, mogących obejmować następujące kwestie:

o bezpośrednie wsparcie dla istniejących placówek medycznych we wschodniej części DRK udzielających pomocy ofiarom przemocy seksualnej

o zbadanie możliwości zapewnienia szkoleń i sprzętu placówkom medycznym we wschodniej części DRK pracującym z ofiarami przemocy seksualnej.

 o 

3. Prognoza na 2010 r.

o Sfinalizowanie zakresu zadań do określenia: koniec lutego

o Procedura selekcji konsultanta (część 8 umowy ramowej): marzec

o Ukończenie analizy: lipiec

o Przedłożenie wniosku dotyczącego finansowania do Brukseli: wrzesień

Dział 5

Europejskie dotacje na prowadzenie badań naukowych w zakresie tansgranicznego dziennikarstwa śledczego (16 02 05)

1. Cel

Zmiana budżetowa wprowadzona w budżecie na rok 2010 dotyczy projektu, którego celem jest rozwój poważnych transgranicznych badań dziennikarskich na skalę europejską (UE) w ramach zaproszeń do składania wniosków organizowanych w celu wyłonienia wspólnych projektów śledczych, w których uczestniczyć będą dziennikarze z przynajmniej dwóch państw członkowskich UE i które będą miały wymiar transgraniczny lub europejski wychodzący z perspektywy krajowej, regionalnej lub lokalnej.

Na tym etapie Komisja nawiązała wstępny kontakt z administracją Parlamentu Europejskiego. Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji zamierza prowadzić dalsze rozmowy z odpowiednimi posłami do Parlamentu Europejskiego.

2. Wykonanie

Komisja analizuje obecnie dostępne jej sposoby wdrożenia tego projektu pilotażowego. Projekt jest delikatny z politycznego punktu widzenia, bowiem zakłada przekazanie środków publicznych indywidualnym dziennikarzom.

3. Prognoza na 2010 r.

Faza wykonania zostanie określona po przeprowadzeniu dokładnej oceny.

Międzyinstytucjonalny system określania długoterminowych trendów stojących przed UE (25 01 09)

Wewnątrz Komisji nadal toczą się dyskusje nad najbardziej odpowiednim mechanizmem wykonania. W międzyczasie służby Komisji prowadzą rozmowy z Parlamentem Europejskim w sprawie wymiany pomysłów dotyczących najlepszego podejścia do realizacji tego projektu pilotażowego.

Wykonanie działań przygotowawczych

Dział 1a

Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców (02 02 03 05)

1. Cel

Europa potrzebuje większej liczby przedsiębiorców. Przedsiębiorczość ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Wiele osób, które założyły małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), nie posiada doświadczenia z zakresu zarządzania ani umiejętności kluczowych dla biznesu. Ogranicza to wzrost gospodarczy, tym bardziej, że ogromna większość MŚP prowadzi działalność w jednym tylko kraju.

Program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” pomaga początkującym przedsiębiorcom UE wzbogacić swoje doświadczenie, pogłębić wiedzę i skorzystać z możliwości pracy z doświadczonymi przedsiębiorcami w ich przedsiębiorstwach w innym państwie członkowskim UE. Ogólnym celem działania przygotowawczego jest stymulowanie przedsiębiorczości oraz zwiększanie międzynarodowego charakteru i konkurencyjności europejskich MŚP, a także prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu przez przyszłych młodych przedsiębiorców i niedawno założone mikro i małe przedsiębiorstwa w UE.

Działanie przygotowawcze przyczyni się również do przygotowania podstawy prawnej stałego programu realizowanego po roku 2011.

2. Wykonanie

Działanie przygotowawcze będzie wdrażane poprzez zaproszenie do składnia wniosków. Zaproszenie do składania wniosków zostanie opublikowane około marca 2010 r. Oczekuje się, że wybranych zostanie około 30–35 wniosków.

3. Prognoza na 2010 r.

Cele na 2010 rok obejmują:

o Zorganizowanie zaproszenia do składania wniosków w 2010 r.

o Zarządzanie zawartymi w 2009 r. umowami dotacji przyznanymi w ramach zaproszeń do składania wniosków oraz wymianami transgranicznymi.

o Cel: 1200 wymian do czerwca 2011 r.

o Ocena projektu pilotażowego i działania przygotowawczego.

o Zorganizowanie konferencji dla podmiotów zainteresowanych na temat przyszłego rozwoju programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”.

o Przygotowanie podstawy prawnej stałego programu.

Przewidywany harmonogram:

OKRES

CEL

OCZEKIWANY WYNIK

Marzec 2010

Publikacja zaproszenia do składania wniosków dla drugiego cyklu działania przygotowawczego.

Otrzymanie wniosków od odpowiednich organizacji z całej UE.

12–13 kwietnia 2010 r.

Konferencja podmiotów zainteresowanych (Bruksela)

Wkład w ocenę projektu pilotażowego i działania przygotowawczego, ułatwiający przygotowanie podstawy prawnej.

Lipiec 2010

Ocena wniosków.

Wyselekcjonowanie najlepszych wniosków (około 25–30), przyjęcie sprawozdania z oceny wniosków i podpisanie decyzji o przyznaniu pomocy.

Wrzesień 2010

Pierwsze sprawozdanie z okresowej oceny.

Wkład w przygotowanie podstawy prawnej.

Październik – grudzień 2010

Przygotowanie i podpisanie umów dotacji.

Maksymalne wykorzystanie przyznanych środków w związku z podpisaniem umów dotacji.

Czerwiec – grudzień 2010

Opracowanie podstawy prawnej.

Przygotowanie tekstu podstawy prawnej na potrzeby rozpowszechnienia i zatwierdzenia.

Modelowe Ośrodki Turystyczne Europy (EDEN) (02 02 08 01)

1. Cel

Celem tej inicjatywy od czasu rozpoczęcia projektu jest zwrócenie uwagi na wartość, różnorodność i wspólne cechy ośrodków turystycznych w Europie oraz promowanie zarówno w Europie, jak i w państwach trzecich, europejskich ośrodków turystycznych, w których wzrost gospodarczy idzie w parze ze zrównoważonym rozwojem turystyki pod względem społecznym, kulturowym i ekologicznym. Środek ten ma również pomóc europejskim obywatelom w lepszym poznawaniu siebie nawzajem.

W istocie, w 2006 r. władze budżetowe przyjęły projekt pilotażowy „Modelowe Ośrodki Turystyczne Europy” (EDEN), uznając go za sposób zainicjowania działania Wspólnoty na rzecz wspierania turystyki w Europie przy rocznym budżecie sięgającym 1 mln EUR. W 2007 r. projekt pilotażowy został zakończony. W 2008 r. władze budżetowe przyjęły budżet w wysokości 2,5 mln EUR w celu wdrożenia działania przygotowawczego zapewniającego kontynuację projektu pilotażowego. Taki sam budżet przyjęto w 2009 r. Na trzeci i ostatni rok działania przygotowawczego władze budżetowe opowiedziały się ze zwiększeniem budżetu do 3 mln EUR.

Cele projektu obejmują w szczególności:

· promowanie powstających europejskich ośrodków turystycznych, zwłaszcza tych mniej znanych,

· zwiększanie świadomości o wysokiej jakości usług i różnorodności ośrodków turystycznych w Europie,

· promowanie wszystkich europejskich państw i regionów zarówno w Europie, jak i na głównych rynkach państw trzecich,

· rozładowanie tłoku, przeciwdziałanie sezonowości oraz kierowanie napływających turystów do mniej uczęszczanych ośrodków turystycznych,

· przyznawanie nagród za zrównoważone formy rozwoju turystyki,

· stworzenie platformy wymiany dobrych praktyk na szczeblu europejskim,

· tworzenie sieci między nagrodzonymi ośrodkami, zachęcając w ten sposób inne ośrodki do przyjmowania modeli zrównoważonego rozwoju turystyki.

Projekt ten otrzymał również konkretne wsparcie od Parlamentu Europejskiego przy okazji organizowanej w Parlamencie ceremonii rozdania nagród w konkursie fotograficznym EDEN w grudniu 2009 r.

2. Wykonanie

W 2009 r. Komisja:

1. Wdrożyła projekt EDEN III (pod nazwą „Turystyka i obszary chronione”), wspierając państwa członkowskie przyznaniem dotacji (do 75% kwalifikujących się kosztów) na krajowe procedury selekcji modelowych ośrodków turystycznych. Selekcja taka była prowadzona na szczeblu krajowym w pierwszej połowie 2009 r. przez 22 państwa (20 państw członkowskich i 2 państwa kandydujące): Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Francja, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Turcja.

W rezultacie w czerwcu 2009 r. wyselekcjonowano 22 zwycięzców. Kwalifikującymi się ośrodkami były te obszary chronione (tzn. obszary lądowe i/lub obszary morskie/wód śródlądowych wyznaczone specjalnie w celu ochrony i utrzymania różnorodności biologicznej oraz zasobów naturalnych i związanego z nimi dziedzictwa kulturowego, a także zarządzane zgodnie z środkami prawnymi lub innymi wiążącymi środkami) i/lub obszary z nimi graniczące, na których stworzony został ekonomicznie opłacalny produkt turystyczny przy wykorzystaniu obszaru chronionego jako jego atutu, z poszanowaniem chronionego środowiska oraz przy zaspokojeniu potrzeb lokalnych mieszkańców i turystów.

2. Ponadto, aby bardziej uwidocznić działanie przygotowawcze, Komisja skorzystała z następujących środków komunikacji:

a. produkcja materiału audiowizualnego o nagrodzonych ośrodkach turystycznych oraz zawierającego relację z ceremonii wręczenia nagród EDEN;

b. organizacja ceremonii wręczenia nagród EDEN oraz wystawy EDEN podczas Europejskiego Forum Turystyki w Brukseli w dniach 7–8 października 2009 r.;

c. produkcja materiałów promocyjnych (np. notatek i ogłoszeń prasowych, broszur, plakatów, itp.);

d. uruchomienie podstrony na Facebooku, zredagowanie strony EDEN w Wikipedii, opublikowanie artykułów w różnorakich czasopismach; przygotowanie specjalnego wydania magazynu Parlamentu poświęconego konkursowi;

e. prowadzenie i aktualizowanie specjalnego portalu internetowego (www.edenineurope.eu);

f. zorganizowanie konkursu fotograficznego na temat zrównoważonej turystyki z ceremonią wręczenia nagród w Parlamencie Europejskim;

3. Aby zapewnić wsparcie ośrodkom turystycznym w zakresie działań związanych z tworzeniem sieci ośrodków oraz działań promocyjnych i marketingowych, podejmowanych w celu uwydatnienia aspektów zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu europejskimi ośrodkami turystycznymi, Komisja:

a. prowadziła sieć ośrodków turystycznych EDEN;

b. zaproponowała podpisanie tzw. deklaracji brukselskiej ośrodkom turystycznym, które zwyciężyły w konkursach drugiej edycji EDEN i które w związku z tym powiększyły sieć współpracujących ośrodków;

c. zorganizowała dwa spotkania (jedno w Irlandii w lutym i jedno w Brukseli w październiku);

d. podjęła starania w celu zaangażowania krajowych biur turystycznych w promocję zwycięskich ośrodków.

3. Prognoza na 2010 r.

Obowiązywały będą te same cele i procedura, co w ubiegłych latach: przewidywanym tematem, uzgodnionym z państwami członkowskimi, jest „turystyka i odnowa obiektów”.

W lutym planowana jest publikacja zaproszeń do składania wniosków, które kierowane będą do zainteresowanych państw członkowskich, państw kandydujących i państw należących do Europejskiej Strefy Wolnego Handlu (EFTA). Kwota przeznaczona na dotacje związane z procedurą selekcji będzie taka sama, jak w 2009 r. (1 mln EUR).

Dzięki większemu budżetowi, więcej środków zostanie przeznaczonych na kampanię informacyjną, która ma rozpowszechnić projekt w Europie i poza jej granicami, a także poprawić funkcjonowanie sieci EDEN, która powinna stać się platformą referencyjną dla lokalnych władz zamierzających powiązać lokalny wzrost gospodarczy z ofertami zrównoważonej turystyki.

Projekt EDEN IV zakończy się ceremonią wręczenia nagród w ostatnim kwartale roku, która będzie towarzyszyła dużej imprezie turystycznej w celu przyciągnięcia możliwie największej liczby osób.

W tym celu wzmocniona zostanie współpraca z różnymi podmiotami zainteresowanymi, w szczególności z Europejską Komisją Podróży oraz tematycznymi kanałami telewizyjnymi i czasopismami.

Wiodącym ogólnym celem w tym roku będzie zwiększanie wiedzy ogółu społeczeństwa na temat nietradycyjnych, wschodzących ośrodków turystycznych w całej Europie. I tak jeszcze przed latem 2010 roku 25 ośrodków zostanie nagrodzonych mianem ośrodka EDEN za ofertę dotyczącą zrównoważonej turystyki wodnej; selekcja kandydatów do kolejnej rundy konkursu EDEN rozpocznie się przed końcem roku; sieć EDEN zostanie powiększona i wzmocniona pod przewodnictwem eksperta w dziedzinie marketingu i budowania marki usług turystycznych.

Potencjalne trudności wiążą się z ogólnym kryzysem gospodarczym. Wiele podmiotów biorących udział w projekcie już napotkało trudności w zarządzaniu projektem z powodu zmniejszenia zarówno zasobów finansowych, jak i zasobów ludzkich. Wielce prawdopodobne jest, że liczba państw uczestniczących w projekcie nie będzie mogła zostać zwiększona.

Zrównoważona turystyka (02 02 08 02)

1. Cel

Wykonanie działania przygotowawczego w 2009 r. odbyło się dzięki wykorzystaniu dotychczasowych umów ramowych oraz niskiej wartości przetargu(poniżej 60 000 EUR). Działanie obejmowało dwie inicjatywy poszerzające wiedzę w przedmiotowym zakresie. Pierwsza inicjatywa polegała na wyprodukowaniu krótkiego wideoklipu, który promował jazdę na rowerze nie tylko jako sposób spędzania wolnego czasu, ale także jako środek transportu turysty dbającego o zrównoważony rozwój środowiska, a dodatkowo promował również dostępne trasy rowerowe EuroVelo.

Druga inicjatywa obejmowała organizację trzech regionalnych warsztatów w Europie, które miały na celu:

- podkreślenie wzrastającej rangi turystyki rowerowej, wynikających z niej korzyści oraz jej wpływu na gospodarkę regionalną, a także zwrócenie uwagi na konieczność włączenia „Szlaku Żelaznej Kurtyny” do tras rowerowych EuroVelo, które przyniesie korzyści odległym obszarom położonym wzdłuż dawnej żelaznej kurtyny;

- przedstawienie najlepszych praktyk europejskich na podstawie innych tras EuroVelo, a także przykładów ich wykorzystania na odcinkach „Szlaku Żelaznej Kurtyny”;

- zbadanie zainteresowania państw i regionów położonych wzdłuż dawnej żelaznej kurtyny wdrażaniem projektu takiego szlaku rowerowego i jego potencjalnym rozwojem, poprzez wskazanie wykonalnych/konkretnych inicjatyw dotyczących możliwego wsparcia Komisji przy wdrażaniu projektu w latach 2010 i 2011;

- promowanie współpracy krajów i regionów położonych wzdłuż dawnej żelaznej kurtyny, zmierzającej do utworzenia w przyszłości ponadpaństwowej trasy rowerowej zwanej „Szlakiem Żelaznej Kurtyny”;

- upamiętnienie wspólnej historii państw i narodów wzdłuż dawnej żelaznej kurtyny przy jednoczesnym podkreśleniu ich europejskiego obywatelstwa.

W każdym z dwóch pierwszych warsztatów uczestniczyło od 90 do 120 osób reprezentujących lokalne, regionalne i krajowe organy transportu i turystyki oraz inne zainteresowane podmioty, dziennikarze i przedstawiciele mass mediów, którzy okazali ogromne zainteresowanie tematem turystyki rowerowej. Poseł do Parlamentu Europejskiego, Michael Cramer, inicjator i promotor projektu „Szlak Żelaznej Kurtyny”, został zaproszony na warsztaty jako prelegent.

2. Wykonanie

Działanie przygotowawcze będzie wdrażane w 2010 r. poprzez zaproszenie do składnia wniosków.

3. Prognoza na 2010 r.

Wydaje się, że wdrożenie dalszych działań zwiększających świadomość w zakresie turystyki rowerowej zostanie najlepiej osiągnięte za pomocą zaproszenia do składania wniosków, kierowanego do następujących beneficjentów: władz krajowych i/lub regionalnych oraz stowarzyszeń zajmujących się rozwojem regionalnym i/lub turystyką w państwach członkowskich.

Harmonogram na rok 2010 (przybliżony):

Kwiecień: zorganizowanie zaproszenia do składania wniosków dotyczących najlepszych praktyk związanych z transgranicznymi sieciami zrównoważonej turystyki rowerowej i kolejowej.

Listopad: publikacja wyników.

Grudzień: ogłoszenie decyzji dotyczącej przyznania nagród.

Oczekiwany wynik:

Oczekuje się, że nagrodzonych zostanie od co najmniej 3 do maksymalnie 10 transgranicznych sieci (w zależności od skali projektu).

Przewidywane trudności:

- wyszukanie odpowiednich synergii z podobnymi zaproszeniami organizowanymi w ramach programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Turystyka socjalna w Europie (02 02 08 03)

1. Cel

Wdrożenie tego projektu byłoby doskonałą okazją do promowania partnerstw, zainicjowanych dzięki Unii Europejskiej, między partnerami społecznymi oraz sektorami publicznym i prywatnym. Regionalne programy wymiany (takie jak Interreg współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)) rzeczywiście są przejawem skłonności do promowania współpracy regionalnej i transgranicznej. W tym kontekście Calypso ma być narzędziem upowszechniania na pozostałym obszarze Europy dobrych praktyk stosowanych obecnie w innych regionach, a jednocześnie zapewniać dostęp do turystyki, w ramach wymiany turystycznej, różnym grupom docelowym w celu uwzględnienia dodatkowej grupy populacji w Europie.

W 2009 r. przystąpiono do przeprowadzenia badania (z wykorzystaniem środków z 2009 r.), które wyraźnie odzwierciedla główne założenia Calypso. Do celów badania należą:

- skatalogowanie głównych (najbardziej reprezentatywnych) dobrych praktyk będących sposobem stymulowania turystyki zwłaszcza poza sezonem, które w związku z tym wpływają na zwiększenie liczby miejsc pracy w okresach tradycyjnie niskiego popytu na usługi turystyczne;

- zidentyfikowanie środków dotychczas stosowanych na szczeblu europejskim i krajowym, umożliwiających wymianę turystyczną osób z następujących grup docelowych: osób starszych, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej;

- analiza trudności związanych z taką wymianą turystyczną oraz przedstawienie najbardziej odpowiednich rozwiązań;

- zaproponowanie jednego lub kilku mechanizmów w sezonie o niskim natężeniu ruchu turystycznego, które pozwoliłyby grupom docelowym (osobom starszym, młodzieży, osobom niepełnosprawnym i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji socjalnej) na wakacyjny wyjazd do innego państwa członkowskiego/kandydującego, który obejmuje tematyczne programy i oferty zakwaterowania koordynowane przez władze państwa członkowskiego/kandydującego (krajowe, regionalne lub lokalne władze publiczne) i opiera się na inicjatywach podmiotów zainteresowanych, wśród których znajdują się władze miasta, organizacje charytatywne, parafie kościelne, związki, partnerzy społeczni, spółdzielnie lub inne organizacje non-profit.

2. Wykonanie

Na 2010 r. zaplanowano – oprócz innych inicjatyw – przeprowadzenie takiego badania. Osiągnięcie powyższych celów przyczyniłoby się do:

- zwiększenia aktywności ekonomicznej ludności i wzrostu gospodarczego w Europie (poprzez ułatwianie rozwoju europejskich programów turystycznych dla grup docelowych);

- przeciwdziałania sezonowości w europejskiej turystyce, zwłaszcza poprzez funkcję polityki socjalnej w turystyce (modele rozwoju turystyki; zachęcanie do podejmowania działalności gospodarczej poza sezonem, która będzie nakierowana na grupy docelowe i będzie sposobem ograniczenia ryzyka bezrobocia wśród personelu turystycznego; zmniejszanie presji wywieranej na fizyczną infrastrukturę rozwiniętych już ośrodków turystycznych poprzez promowanie turystyki poza miesiącami największego natężenia ruchu turystycznego; pomaganie w rozwoju małych, wschodzących ośrodków turystycznych w kontekście rozwoju regionalnego);

- stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy w sektorze turystycznym (uwzględnienie wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem turystyki(8); zwiększenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia w przeciwieństwie do sezonowej pracy w niepełnym wymiarze godzin; poprawa warunków zatrudnienia poprzez podkreślenie znaczenia jakości środowiska pracy w całym łańcuchu dostawczym w sektorze turystyki).

- większego utożsamiania się z obywatelstwem europejskim (zapewnianie rodzinom, młodzieży i osobom starszym realnych możliwości zwiększenia mobilności oraz spełniania marzeń, nawiązywania nowych znajomości i aktywnej nauki).

3. Prognoza na 2010 r.

Przewiduje się, że obecnie prowadzone badanie zaowocuje wydaniem odpowiednich zaleceń dotyczących przyszłych kierunków Calypso. Mając na celu ułatwienie wymiany turystycznej i rozwój turystyki socjalnej na szczeblu europejskim, Komisja zamierza zorganizować najpierw zaproszenie do składania wniosków we wszystkich państwach Europy zainteresowanych tym działaniem przygotowawczym. Budżet wyniesie około 800 000 EUR.

Oprócz przeprowadzenia badania przewidziano również inne działania, które obejmują kampanię informacyjną (wykorzystanie dotychczasowych umów ramowych) i spotkania w różnych miejscach Europy, których celem jest większe rozpowszechnienie przedmiotowego działania przygotowawczego. Kampania informacyjna będzie obejmowała, między innymi, opracowanie logo, ulotek, itp., a także kompilację docelowych baz danych i wzmocnienie relacji z zainteresowanymi podmiotami. Z kolei spotkania zostały tak zaplanowane, aby odbywały się równolegle z różnymi fazami przeprowadzania badania, i będą obejmowały konferencję końcową (organizowaną we współpracy z prezydencją hiszpańską) w czerwcu 2010 r.

Komisji w jej staraniach towarzyszy grupa ekspertów złożona z różnych podmiotów zainteresowanych (urzędnicy Komisji, organy reprezentujące turystykę europejską, członkowie Grupy ds. zrównoważonego rozwoju turystyki, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, itp.), z którą prowadzone są konsultacje na kolejnych etapach badania.

Dział 1b

Propagowanie w Europie bardziej przyjaznego środowiska dla mikrokredytów (13 03 24)

1. Cel

W dniu 13 listopada 2007 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat (COM(2007)708) zatytułowany „Europejska inicjatywa na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” ((9)) (dalej „Europejska Inicjatywa”), którego celem jest propagowanie rozwoju mikrokredytów w Unii Europejskiej. Proponowana inicjatywa obejmuje cztery różne obszary działań:

e. poprawę otoczenia prawnego i instytucjonalnego w państwach członkowskich;

f. dalszą zmianę klimatu dla przedsiębiorczości;

g. promowanie upowszechniania najlepszych praktyk;

h. zapewnienie dodatkowego kapitału finansowego dla instytucji mikrokredytowych.

W komunikacie Komisja podkreśliła w szczególności, że odpowiednie wsparcie techniczne i finansowe jest konieczne, aby pomóc w uwolnieniu potencjału instytucjom mikrofinansowym (MFI)/mikrokredytodawcom.

Komisja razem z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) uruchomiła odpowiednio w dniach 10 i 11 września 2008 r. wspólną inicjatywę JASMINE (Wspólne Działania na rzecz Wspierania Instytucji Mikrofinansowych w Europie), która wspiera pozabankowych mikrokredytodawców w zakresie poprawy jakości ich działań, rozszerzania działalności i osiągania zrównoważonego rozwoju.

Celem fazy pilotażowej tej inicjatywy jest sprawdzenie zdolności rynku europejskiego do zapewnienia wsparcia mikrokredytodawcom / instytucjom mikrofinansowym w warunkach wolnorynkowych. Wdrażanie i rozwój JASMINE rozpoczęło się w III kwartale 2009 r. Faza pilotażowa trwała będzie trzy lata od 2009 do 2011 roku i obejmuje około 30 pozabankowych instytucji mikrofinansowych w UE.

W związku ze wspomnianą fazą pilotażową Komisja i EBI podjęły następujące uzgodnienia:

i. inicjatywa JASMINE będzie prowadzona i zarządzana przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI);

j. Komisja sfinansuje działania związane z udzielaniem pomocy technicznej pozabankowym mikrokredytodawcom/instytucjom mikrofinansowym, np. oceny/ratingi oraz szkolenia, zgodnie z Propozycją 2 w komunikacie COM(2007)708 (I filar), oraz

k. EBI zapewni środki finansowe wybranym instytucjom mikrofinansowym na zasadach wolnorynkowych w ramach mechanizmu poręczeń o wartości 20 mln EUR (II filar). Ma to służyć wspieraniu przez podmioty mikrofinansowe rozwoju bardzo małych mikroprzedsiębiorstw, które są bliskie osiągnięcia samowystarczalności lub znajdują się zasadniczo w fazie rozwoju prowadzącej do kwalifikowania się do pełnego korzystania z usług bankowych. Instrumenty finansowe obejmują dotowane i niedotowane umowy o podziale ryzyka i inwestycje w papiery wartościowe oraz będą finansowane wraz z partnerami współfinansującymi, takimi jak banki czy fundusze inwestycyjne.

Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego o rozpoczęciu działania przygotowawczego w celu propagowania bardziej przyjaznego środowiska dla mikrokredytów w Europie, która jest zgodna z postanowieniami inicjatywy COM(2007)708 przyjętej przez Komisję w dniu 13 listopada 2007 r. („Europejska inicjatywa na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”), Komisja i EFI wyszła z założenia, że przesunięcie środków w budżecie przez Parlament Europejski może zostać wykorzystane do uzupełnienia działań przewidzianych w ramach inicjatywy JASMINE, pozwalając na oferowanie szerszego zakresu usług dla europejskich instytucji mikrofinansowych, mianowicie:

Dodatkowy kapitał podwyższonego ryzyka i wsparcie finansowe, aby pomóc mniejszym i mniej stabilnym instytucjom mikrofinansowym, w porównaniu do instytucji objętych II filarem, w osiąganiu znaczącego rozmiaru i zdolności finansowej (III filar). Zasoby udostępniane w ramach działania przygotowawczego („zasoby EPPA”) zostaną wykorzystane na ten cel w powiązaniu z mechanizmem poręczeń lub z jakimkolwiek innym nowym instrumentem europejskim związanym z mikrofinansowaniem.

Te trzy filary będą stanowiły odrębne bloki finansowe i będą stosownie do tego zarządzane.

2. Zakres i cel działania

Celem działania jest wdrożenie działania przygotowawczego. Z kolei celem działania przygotowawczego jest stymulowanie rozwoju mikrokredytów w sposób zrównoważony, w szczególności poprzez zapewnienie kapitału początkowego dla pozabankowych instytucji mikrofinansowych w UE.

Budżet przyznany na działanie (4 000 000 EUR) zostanie wykorzystany na zapewnienie kapitału początkowego i innych form wsparcia finansowego wybranym instytucjom mikrofinansowym/pozabankowym mikrokredytodawcom w UE. Ma to pomóc małym instytucjom mikrofinansowym/mikrokredytodawcom w osiągnięciu znaczącego rozmiaru i zdolności finansowej.

Przedmiotowe działanie powinno usprawnić rozwój mikrokredytów w UE w powiązaniu z inicjatywą JASMINE, która została wdrożona i opracowana przez Komisję i EBI w 2008 r., i która łączy pomoc finansową (I filar) z mechanizmem poręczeń (II filar).

Ponieważ nie wszystkie instytucje mikrofinansowe/mikrokredytodawcy zakwalifikują się do finansowania w ramach mechanizmu poręczeń, którego wytyczne przewidują, iż „celem finansowym inicjatywy na rzecz mikrokredytów będzie osiągnięcie pełnego pokrycia kosztów oraz utrzymanie realnej wartości danej inwestycji”, zasoby EPPA pozwolą na finansowanie od podstaw tych inwestycji, które są dobrze uzasadnione ze społecznego punktu widzenia, oraz pomogą takim inwestycjom osiągnąć stabilność finansową w średnim lub w długim okresie. Kapitał początkowy, zwany też zalążkowym, jest wykorzystywany na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jego kwota jest zazwyczaj relatywnie niska, ponieważ firma wciąż znajduje się na etapie koncepcyjnym. Takie przedsięwzięcie znajduje się zwykle poniżej progu rentowności, a kapitał początkowy niezbędny jest do pokrycia wstępnych wydatków operacyjnych, do czasu aż oferowana usługa zacznie przynosić zysk, a także do przyciągnięcia uwagi inwestorów prywatnych.

3. Wykonanie

Przedmiotowy projekt zostanie wykonany poprzez bezpośrednie przekazanie EFI dotacji (4 mln EUR) przez Komisję zgodnie z art. 168 lit. d) i f) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. Zarząd EFI zatwierdził w dniu 22 grudnia 2009 r. zwiększenie tej kwoty o dodatkowe 250 000 EUR. Dzięki temu możliwe będzie podpisanie z EFI umowy w sprawie wkładu w pierwszym kwartale 2010 r.

Środki przeznaczone na to działanie przygotowawcze zostaną wykorzystane do wspierania 5 pozabankowych mikrokredytodawców w osiąganiu stabilności i zdolności finansowej w średnim okresie. Będą one kolejno przyznawane wybranym instytucjom mikrofinansowym/mikrokredytodawcom przez cały 2010 r. Część środków zostanie również przeznaczona na osiągnięcie koordynacji z JASMINE. Koszty administracyjne związane z zarządzaniem projektem szacuje się na 7% w całym okresie jego realizacji.

EFI przewiduje wykorzystanie tych środków zasadniczo w dwojaki sposób:

Autonomiczne finansowanie ze środków w celu zapewnienia kapitału początkowego nowym instytucjom mikrofinansowym/mikrokredytodawcom, mogącym potencjalnie wywrzeć istotny wpływ na tworzenie miejsc pracy i integrację finansową, ale nie będącym w stanie uzyskać pożyczki w warunkach wolnorynkowych. W tym przypadku EFI będzie wspierał finansowo nowo założone/rozwijające się instytucje mikrofinansowe/mikrokredytodawców (tj. lokalne inicjatywy w państwach Europy Zachodniej) poprzez finansowanie kapitału początkowego. Ogólnym celem zasobów w kontekście autonomicznego finansowania jest wnoszenie wkładu w powstawanie i funkcjonowanie nowych mikrokredytodawców.

Powiązanie kapitału początkowego/finansowania z zasobów EPPA z finansowaniem komercyjnym w ramach mechanizmu poręczeń w celu pokrycia ryzyka, które zagraża instytucjom mikrofinansowym/mikrokredytodawcom posiadającym wysokiej jakości portfolio, ale potrzebującym zastrzyku kapitału w celu zaspokojenia rosnącego popytu (tj. otwieranie nowych oddziałów istniejących już instytucji mikrofinansowych/mikrokredytodawców; rekrutacja pracowników; rozbudowa obiektów, itp.); lub z innego nowego instrumentu europejskiego związanego z mikrofinansowaniem.

4. Prognoza na 2010 r.

Działanie rozpocznie się w pierwszym kwartale 2010 r. i potrwa do 31 grudnia 2020 r. Okres inwestowania będzie wynosił maksymalnie 4 lata, poczynając od daty otrzymania środków przez EFI.

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu oraz Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans zamierzają koordynować swoje działania w celu poprawy synergii pomiędzy istniejącymi instrumentami kierowanymi do mikroprzedsiębiorstw a finansową integracją potencjalnych przedsiębiorców, czyli między JEREMIE i JASMINE oraz Programem Ramowym na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) i niedawno ogłoszonym projektem PROGRESS w dziedzinie mikrofinansowania.

Dział 2

Klimat basenu karpackiego (07 03 17)

1. Cel

Celem przedmiotowego działania przygotowawczego jest zbadanie szczegółowej struktury meteorologicznej i przestrzennej Karpat i basenu karpackiego za pomocą zintegrowanych lub co najmniej porównywalnych metod. Podstawowe wyniki będą przydatne do celów regionalnych analiz zmienności klimatu i zachodzących w nim zmian, a także klimatologii stosowanej.

Przedmiotowy projekt pilotażowy trwa już drugi rok: 2,5 mln EUR zostało przeznaczonych na projekt w budżecie na rok 2009, a 2 mln EUR wyasygnowano w budżecie na rok 2010.

Realizowany już projekt koncentruje się na gromadzeniu i opracowywaniu stosownych danych w celu prowadzenia w czasie rzeczywistym monitoringu ruchu mas powietrza w regionie Karpat oraz stworzenia protokołu/platformy wymiany informacji.

Komisja uważa, że dalsze inwestowanie w drugim roku trwania projektu w gromadzenie i opracowywanie danych nie jest właściwe, gdyż wyniki pozyskane w pierwszym roku finansowania nie zostały jeszcze zebrane i przeanalizowane.

Komisja proponuje, by w 2010 r. - zgodne z Białą księgą Komisji zatytułowaną „Adaptacja do zmian klimatu” oraz uwzględniając potrzeby regionu Karpat/południowo-wschodniej Europy - skoncentrować analizę na podatności tego regionu na zmiany klimatu oraz na przedstawieniu potencjalnych środków adaptacyjnych. Wyniki takiej analizy będą silnie powiązane z prowadzonymi już pracami, a także wniosą wkład w rozwój Adaptation Clearinghouse, unijnej platformy internetowej służącej wymianie informacji na temat skutków zmian klimatu, podatności na zmiany i adaptacji, o której mówi Biała Księga w sprawie adaptacji do zmian klimatu.

2. Wykonanie

Komisja chciałaby podpisać jedną lub kilka umów o wykonanie analizy podatności na skutki zmian klimatu oraz analizy potencjalnych środków adaptacyjnych.

3. Prognoza na 2010 r.

W drugim kwartale 2010 r. zorganizowane zostanie jedno lub kilka otwartych zaproszeń do składania wniosków w następstwie przyjęcia decyzji o finansowaniu.

Zdolność szybkiego reagowania UE (07 04 05)

1. Cel

Celem przedmiotowego działania przygotowawczego jest sprostanie wyzwaniom związanym z ochroną ludności w sposób przedstawiony w rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie walki z naturalnymi klęskami żywiołowymi, w komunikacie Komisji w sprawie zwiększania zdolności UE do reagowania w przypadku katastrof oraz w rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie pożarów lasów w lecie 2009 r. Działanie obejmuje tworzenie sztabów kryzysowych i gromadzenie sprzętu w odniesieniu do szerszego zakresu katastrof oraz zmniejszanie istniejących luk w zdolności reagowania. Zostało ono rozpoczęte w ramach budżetu na rok 2008 i wznowione w 2009 r. poprzez zintegrowanie w jedno działanie przygotowawcze z projektem pilotażowym z 2008 r. dotyczącym rezerwy taktycznej na rzecz gaszenia pożarów lasów w UE. Stało się tak dlatego, że ów projekt pilotażowy i działanie przygotowawcze w 2008 r. obejmowały ściśle związane ze sobą działania, choć projekt pilotażowy ograniczał się do pożarów lasów.

Przedłużenie działania przygotowawczego na rok 2010 (trzeci i ostatni rok budżetowy) pozwoli rozwijać, wzmacniać i dywersyfikować zdolność szybkiego reagowania ustanowioną w latach 2008 i 2009 przed przedstawieniem przez Komisję i przyjęciem przez organ prawodawczy projektu aktu prawnego, który nada zdolności szybkiego reagowania stały charakter.

Proponowana wysokość środków jest taka sama, jak przyznana tej pozycji w budżecie na 2009 r.

2. Wykonanie

Środki zostaną wykorzystane w następujący sposób:

1) zaproszenie do składania wniosków (przyznawanie dotacji) mające na celu poprawę ogólnej zdolności Unii Europejskiej do natychmiastowego reagowania na krytyczne potrzeby będące konsekwencją poważnych klęsk żywiołowych wewnątrz UE i poza jej granicami; oraz

2) zaproszenie do składania ofert (studium) mające na celu ocenę różnych modeli zarządzania oraz ustaleń dotyczących rozwoju zdolności szybkiego reagowania UE.

3. Prognoza na 2010 r.

Obecnie trwają prace nad przyjęciem decyzji ad hoc o finansowaniu działania.

Zorganizowanie zaproszenia do składania wniosków o wartości 7 350 000 EUR planowane jest na luty 2010 r., a podpisanie umów dotacji – na kwiecień 2010 r. Planuje się również zorganizowanie dnia informacyjnego w lutym 2010 r.

Z kolei zorganizowanie przetargu na wykonanie studium o wartości 150 000 EUR planowane jest na luty 2010 r., a podpisanie umowy – na kwiecień 2010 r.

Oczekuje się, że dotacje zostaną przyznane beneficjentom jeszcze przed latem. Działanie przygotowawcze powinno umożliwić dalsze testowanie różnych ustaleń dotyczących udostępniania zasobów na rzecz działań UE związanych z ochroną ludności.

Mogą one obejmować:

- utrzymanie w pogotowiu dodatkowych europejskich zdolności szybkiego reagowania, które mogą zostać użyte na żądanie Komisji/Ośrodka Monitoringu i Informacji (MIC);

- dalsze wydłużanie okresów utrzymania w pogotowiu oraz rozmieszczanie dodatkowych zasobów udostępnianych jako rezultat zaproszeń zorganizowanych w ramach działania przygotowawczego w latach 2008 i 2009;

- uzupełniającą napowietrzną rezerwę taktyczną na rzecz gaszenia pożarów, która będzie udzielać pomocy państwom członkowskim lub krajom trzecim walczącym z pożarami lasów.

 - 

Punkty kontroli (punkty odpoczynku) w transporcie zwierząt (17 04 03 03)

1. Cel

Coraz częstszy i długotrwały transport samochodowy zwierząt uwidocznił potrzebę zapewnienia lepszych punktów kontroli, w których zwierzęta mogą odpocząć. W celu utrzymania zdrowia i dobrostanu zwierząt konieczne było wprowadzenie konkretnych środków zmierzających do uniknięcia stresu zwierząt przy rozładunku i ponownym ich załadunku oraz zapobieżenia rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Celem przedmiotowego działania jest zwiększenie wykorzystania punktów kontroli i dążenie do tworzenia punktów kontroli o wysokiej jakości.

Działanie przygotowawcze w 2010 r. jest kontynuacją podobnych działań przygotowawczych prowadzonych w latach 2009 i 2008.

2. Wykonanie

Projekt zostanie wdrożony w drodze przyznania dotacji na remont punktów kontroli lub budowę punktów kontroli o wysokiej jakości oraz na stworzenie systemu certyfikacji, który zwiększałby wykorzystanie takich punktów kontroli przez przewoźników żywego inwentarza.

Nad wykonaniem projektu będzie czuwała bezpośrednio Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów.

3. Prognoza na 2010 r.

Obecnie przeprowadzana jest wstępna analiza wykonalności w celu określenia najlepszych kryteriów przyznania dotacji, a jej wyniki poznamy w maju 2010 r. (w oparciu o kwoty przyznane w 2009 r.)

Przygotowywana jest decyzja o finansowania przedmiotowego działania, która już niedługo zostanie przyjęta.

Opublikowane zostanie również jednorazowe zaproszenie do składania wniosków o wartości 2 000 000 EUR. Działanie będzie przeprowadzane przez 24 miesiące od podpisania umowy dotacji. Zaproszenie zostanie opublikowane po zakończeniu wstępnej analizy wykonalności.

Przewidywane trudności:

W poprzednim zaproszeniu, które zostało zorganizowane w 2008 r. i dotyczyło tego samego tematu, niewiele osób wyraziło zainteresowanie udziałem w projekcie. Ponadto, wnioskujący nie mieli odpowiednich możliwości współfinansowania albo stabilności finansowej, które mogłyby zapewnić trwałe uczestnictwo w proponowanych projektach.

Kolejne zaproszenie zostanie opublikowane w sposób zapewniający szerszy odbiór społeczny i uświadamiający zainteresowane podmioty o konieczności zapewnienia swoim projektom opłacalności finansowej.

Dział 3b

Program Erasmus dla dziennikarzy (09 06 05)

1. Cel

Zmiana budżetowa przyjęta w budżecie na rok 2010 przewiduje, że zapewnienie pluralizmu w Europie jest jednym z najważniejszych celów polityki medialnej UE. Skutecznym sposobem zwiększania pluralizmu jest zapewnienie dostępu do pluralizmu dziennikarzom. Można to osiągnąć poprzez finansowanie wymiany dziennikarzy między różnymi państwami i mediami w UE. Celem jest zapewnienie dziennikarzom możliwości uzyskania szerszego i bardziej kompleksowego pojmowania spraw UE oraz jej różnych środków masowego przekazu i kultur.

Pierwszy rok trwania działania przygotowawczego pozwoli określić kryteria pomyślnego wdrożenia tego działania promowanego przez Parlament Europejski (poseł do Parlamentu Europejskiego, Paul Rübig).

2. Wykonanie

Pierwszy etap działania przygotowawczego przewiduje zlecenie analizy badawczej/wykonalności. Analiza badawcza pozwoli sprawdzić związaną z tym tematem logikę interwencji oraz określić przepisy wykonawcze dla przyszłego programu „Erasmus dla dziennikarzy”. Uzyskane wyniki powinny mieć formę oryginalnej analizy, aniżeli formę zbioru danych ze źródeł wtórnych; powinny one uwzględniać obecnie realizowane programy Erasmus, aby zapewnić możliwość skorzystania z ich doświadczeń i uniknięcia powielania zakresu działań, a także mogą proponować alternatywne środki. Analiza powinna składać się z dwóch części. Pierwsza część powinna szczegółowo określać sposób opracowania i realizacji przyszłego programu. Druga część analizy powinna przedstawiać stosowne informacje o obecnej sytuacji dziennikarstwa i sektora mediów w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ta część analizy powinna obejmować tworzenie bazy danych i przygotowanie analizy na potrzeby zarządzania przyszłym programem przez podmiot zewnętrzny.

3. Prognoza na 2010 r.

Cel: Zlecone zostanie przeprowadzenie analizy badawczej/wykonalności. Analizę należy ukończyć w ciągu 12 miesięcy, przy czym część pierwsza powinna zostać udostępniona do września 2010 r.

Harmonogram:

Okres

Główne zadania

23 stycznia

Organizacja zaproszenia do składania ofert związanych z analizą wykonalności.

Luty – marzec 2010

Ocena ofert, przyznanie zamówień i podpisanie umów dotyczących analizy badawczej.

Wrzesień 2010

Udostępnienie wstępnego sprawozdania dotyczącego części pierwszej analizy wraz z uwagami dotyczącymi przygotowania projektu pilotażowego.

Marzec 2011

Przedstawienie części drugiej zawierającej dane statystyczne na potrzeby zarządzania projektem.

Oczekiwany wynik:

Analiza badawcza/wykonalności, która zawiera informacje niezbędne do wdrożenia projektu „Erasmus dla dziennikarzy”.

Przewidywane trudności

Nie przewiduje się wystąpienia szczególnych trudności. Stworzenie wymaganej statystycznej bazy danych dotyczącej obecnej sytuacji dziennikarstwa i sektora mediów może powodować powstanie wielu pytań dotyczących drugiej części prac. Problem ten pomogą rozwiązań regularne konsultacje z kontrahentem będące częścią zarządzania wykonaniem analizy.

Działanie przygotowawcze w dziedzinie sportu (15 05 11)

1. Cel

Zgodnie z art. 165 TFUE „Unia przyczynia się do wspierania europejskich przedsięwzięć w zakresie sportu, uwzględniając jego szczególny charakter, jego struktury oparte na zasadzie dobrowolności oraz uwzględniając jego funkcję społeczną i edukacyjną”. Celem przedmiotowego działania przygotowawczego w roku 2010 jest zapewnienie wsparcia politycznego w celu określenia przyszłych działań w ramach polityki w dziedzinie sportu (badania, ankiety, konferencje i seminaria); a także sprawdzenie możliwości ustanowienia i funkcjonowania odpowiednich sieci i dobrych praktyk.

2. Wykonanie

Zaproszenie do składania wniosków obejmie wsparcie sieci i dobrych praktyk w trzech głównych obszarach:

· zwalczanie dopingu (orientacyjna liczba projektów: 5. Orientacyjna kwota: 1 mln EUR);

· propagowanie integracji społecznej w sporcie i za pośrednictwem sportu (orientacyjna liczba projektów: 5. Orientacyjna kwota: 1 mln EUR);

· propagowanie wolontariatu w sporcie (orientacyjna liczba projektów: 1. Orientacyjna kwota: 0,5 mln EUR).

Do potencjalnych beneficjentów należeć będą władze publiczne, organizacje sportowe, instytucje edukacyjne i organy społeczeństwa obywatelskiego.

W związku z tym działaniem nawiązane zostały nieformalne rozmowy z Parlamentem Europejskim. Na posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji, które odbyło się w styczniu 2010 r., Komisja zapowiedziała, że rozpoczyna konsultacje z podmiotami zainteresowanymi w dziedzinie sportu, które będą stanowiły podstawę przyszłych inicjatyw w tym obszarze, oraz określi swoje podejście polityczne do sportu stosownie do art. 165 ust. 2 TFUE.

3. Prognoza na 2010 r.

Zamówienia publiczne: przeprowadzone zostaną badania, ankiety, konferencje i seminaria w celu wsparcia zorganizowanego dialogu Komisji z podmiotami zainteresowanymi w dziedzinie sportu oraz w celu określenia przyszłych działań w dziedzinie sportu na podstawie priorytetów przedstawionych w Białej księdze na temat sportu wydanej w 2007 r.

Europejski Rok Wolontariatu 2011 (15 06 11)

1. Cel

Celem przedmiotowego działania przygotowawczego w 2010 r. jest położenie fundamentów pod pomyślne przeprowadzenie działań na rzecz aktywnego obywatelstwa w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu. Zgodnie z uwagami do pozycji 15.06.11 w budżecie, działania przygotowawcze skoncentrują się na opracowaniu i przeprowadzeniu kampanii informacyjnych i promocyjnych oraz na skoordynowanym mobilizowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Dobrze ukierunkowana i profesjonalnie przygotowana kampania informacyjna i promocyjna warunkuje sukces Europejskiego Roku Wolontariatu. Kampania zostanie opracowana i przeprowadzona w 2010 r. w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadomości w 2011 r. W ramach wielokrotnej umowy ramowej nr EAC/20/2008 podpisana zostanie specjalna umowa przewidująca wznowienie przetargów na świadczenie zintegrowanych usług informacyjnych. Wybrany usługodawca będzie miał następujący zakres obowiązków: opracowanie, wdrożenie i monitorowanie kampanii i strategii informacyjnej związanej z Europejskim Rokiem Wolontariatu; opracowanie i rozpowszechnianie narzędzi komunikacyjnych i materiałów promocyjnych, obejmujących również europejską stronę internetową; organizację imprez zwiększających świadomość.

Wolontariusze i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które reprezentują wolontariuszy i współpracują z nimi, są kluczowymi podmiotami w obchodach Europejskiego Roku Wolontariatu. Przyznana zostanie dotacja na strukturę koordynacyjną skupiającą najważniejsze podmioty zainteresowane na szczeblu europejskim w celu mobilizowania wolontariuszy i utożsamiania się społeczeństwa obywatelskiego z założeniami Roku.

Alliance jest unikatowym ogólnoeuropejskim zrzeszeniem skupiającym 22 międzynarodowe i europejskie sieci organizacji pozarządowych i posiadającym niezrównany zasób wiedzy i doświadczeń. Reprezentuje ono około 1500 organizacji społeczeństwa obywatelskiego aktywnie działających na szczeblu krajowym i regionalnym oraz obejmuje wszystkie sektory i typy wolontariatu, a także wolontariuszy w każdym wieku, i w związku z tym posiada de facto pozycję monopolisty w zakresie wykonywania zadań struktury koordynacyjnej społeczeństwa obywatelskiego zgodnie z art. 168 ust. 1 lit. c) rozporządzenia wykonawczego. Żaden inny organ nie może rywalizować z Alliance pod względem zakresu działań, zasięgu geograficznego i skali reprezentacji. Sekretariat Alliance zostanie zaproszony do złożenia wniosku o dotację i poproszony o określenie w jaki sposób Alliance: zaplanowałoby i przeprowadziło działania adresowane w szczególności do wolontariuszy i organizacji społeczeństwa obywatelskiego i mające na celu zwiększenie świadomości wagi i wartości wolontariatu, stymulowanie projektów i promowanie budowania partnerstw między społeczeństwem obywatelskim, przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi i władzami publicznymi, wspieranie debaty i wymiany doświadczeń w celu ulepszenia ram politycznych wolontariatu i stworzenia lepszych warunków dla podejmowania działań wolontariackich w Unii Europejskiej.

2. Wykonanie

Przygotowany program prac, który obejmuje te dwa działania, znajduje się obecnie na etapie konsultacji międzydepartamentalnych. Program prac powinien zostać przyjęty z początkiem marca, umożliwiając podpisanie umów dotyczących kampanii informacyjnej i struktury koordynacyjnej społeczeństwa obywatelskiego oraz rozpoczęcie prac pod koniec marca lub w kwietniu 2010 r.

W związku z tym działaniem nawiązane zostały nieformalne rozmowy z Parlamentem Europejskim.

3. Prognoza na 2010 r.

Bezpośrednia procedura przetargowa powinna zatem rozpocząć się w Ikwartale 2010 r.

Środki nadzoru polityki ochrony konsumentów(17 02 03)

1. Cel

Nie określono jeszcze dokładnego typu działania i gromadzonych danych. Ogólnym celem jest lepsze rozumienie funkcjonowania rynku wewnętrznego z perspektywy konsumenta i strony popytu. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki kontynuacji dotychczasowych ankiet i badań, dzięki określeniu najlepszego sposobu upowszechniania wyników i optymalizacji wybranych metodologii, a także dzięki możliwości finansowania dalszych badań rynku – poprawiając w ten sposób jakość tablicy wyników dla rynków konsumenckich.

2. Wykonanie

W zależności od rezultatów trwających obecnie dyskusji, do wykonania różnych części działania wykorzystane zostanie zaproszenie do składania ofert, wnioski o dotacje lub umowa ramowa.

3. Prognoza na 2010 r.

Opierając się na wynikach trzeciej tablicy wyników dla rynków konsumenckich (która ma ukazać się w marcu 2010 r.), Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów wskaże rynki konsumenckie, które wykazują najpoważniejsze oznaki niewłaściwego funkcjonowania z niekorzyścią dla konsumenta. Jeden lub większa liczba takich rynków zostanie następnie poddana głębszemu badaniu.

Aby osiągnąć większy postęp we wprowadzeniu na skalę ogólnoeuropejską zharmonizowanych metod klasyfikacji i metod sprawozdawczych, przeprowadzona zostanie analiza najlepszych sposobów pokonywania przeszkód w osiąganiu takiego postępu. Analiza obejmie również możliwości lepszego rozpowszechniania danych zebranych w tablicy wyników.

Dział 4

Monitorowanie środowiska basenu Morza Czarnego oraz wspólny europejski program ramowy na rzecz rozwoju regionu Morza Czarnego (07 02 04)

1. Cel

Celem działania przygotowawczego jest wspieranie środków w zakresie regularnego monitorowania stanu środowiska morskiego i przybrzeżnego, a także zwalczanie zanieczyszczeń w regionie Morza Czarnego.

Do jego celów zalicza się w szczególności:

- analizę stopnia zanieczyszczenia środowiska morskiego i przybrzeżnego; prowadzenie badań nad wpływem zanieczyszczenia na różnorodność biologiczną oraz na miejsca pracy związane ze środowiskiem morskim i przybrzeżnym;

- opracowanie nowych technologii ochrony środowiska i usuwania zanieczyszczeń w sytuacji kryzysowej;

- opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu monitorowania środowiska morskiego i przybrzeżnego w tym regionie;

- utworzenie sieci infrastruktury do dynamicznego zdalnego monitorowania systemu „morze - wybrzeże - rzeka”;

- szkolenie i przygotowanie personelu do wykonywania czynności związanych z samym monitorowaniem.

2. Wykonanie

Przedmiotowe działanie przygotowawcze jest kontynuacją projektu pilotażowego dotyczącego monitorowania środowiska basenu Morza Czarnego oraz wspólnego europejskiego programu ramowego na rzecz rozwoju regionu Morza Czarnego utworzonego w 2008 r.

W ramach budżetów na lata 2008 i 2009 przyznane zostały dwie dotacje – każda o wysokości 1 mln EUR – dla Komisji ds. Morza Czarnego, jedynej organizacji, która przez wzgląd na swój zakres kompetencji i strukturę mogłaby zagwarantować efektywny dialog na temat zanieczyszczenia pomiędzy krajami położonymi w pasie przybrzeżnym:

- Pierwsza umowa dotacji została podpisana w grudniu 2008 r., a działanie rozpoczęło się w styczniu 2009 r. i potrwa 24 miesiące. Projekt ten ma na celu wzmocnienie instytucjonalnej współpracy w celu osiągnięcia konsensusu w zakresie rozwiązywania problemów zanieczyszczenia ropą oraz przygotowanie do stworzenia platformy monitoringowej i informacyjnej w zakresie zanieczyszczenia ropą.

- Druga umowa dotacji została podpisana w grudniu 2009 r. i oczekuje się, że projekt zostanie zakończony przed końcem 2011 r. Koncentruje się on na rozwoju zdolności informacyjnych i monitoringowych niezbędnych do umożliwienia krajom położonym w pasie przybrzeżnym eliminowania zanieczyszczeń spowodowanych ropą.

Wyniki tych dwóch projektów będą znane przed końcem 2011 r. Jak już wskazano w piśmie w sprawie wykonalności przekazanym Parlamentowi w listopadzie 2009 r., Komisja uważa, iż należy poczekać na wyniki wspomnianych wyżej projektów przed uruchomieniem nowych działań związanych z zanieczyszczeniem ropą.

Uwzględniając Strategiczny Plan Działania konwencji bukaresztańskiej przyjęty w 2009 r. przez konferencję ministerialną konwencji bukaresztańskiej, bieżący Plan Prac konwencji czarnomorskiej, priorytetowe potraktowanie przez Unię Europejską wdrożenia dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej, a także inne regionalne inicjatywy, takie jak inicjatywa wodna UE czy zespół zadaniowy Dunaj - Morze Czarne (DABLAS), konieczne może okazać się prowadzenie dalszych prac w 2010 r., m.in. w następujących obszarach:

- współpraca pomiędzy konwencją czarnomorską i konwencją dunajską (Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Dunaju - ICPDR);

- wzmocnienie współpracy z pozostałymi europejskimi regionalnymi konwencjami o ochronie mórz;

- wspieranie inicjatywy wodnej UE (geograficzny komponent obejmujący obszar Kaukazu).

Działania takie przyczynią się do badania zanieczyszczenia, do zaprojektowania i wdrożenia zintegrowanego systemu monitorowania środowiska morskiego i przybrzeżnego oraz do szkolenia personelu do faktycznego wykonywania czynności związanych z samym monitorowaniem, zgodnie z celami Parlamentu Europejskiego; szacuje się, że niezbędne środki w budżecie nie przekroczą 500 000 EUR.

3. Prognoza na 2010 r.

Komisja podejmie wszelkie niezbędne działania, obejmujące również nieformalne konsultacje z najważniejszymi podmiotami zainteresowanymi, w celu wdrożenia działania przygotowawczego nakierowanego na dalsze propagowanie ochrony środowiska w regionie Morza Czarnego, uwzględniając konieczność oparcia się na dotychczasowych projektach i wynikach, aby uniknąć powielania zakresów działań z wdrażanymi lub planowanymi działaniami oraz uwzględnić zdolność do absorpcji projektów przez organizacje wdrażające je w tym regionie w przyszłości.

Realizacja programów MEDIA 2007 w krajach trzecich (09 06 01 02)

1. Cel

W kontekście rosnącego znaczenia międzynarodowego wymiaru polityki audiowizualnej, celem działania przygotowawczego „MEDIA International” jest wzmocnienie handlowych i kulturalnych związków między europejskimi specjalistami branży filmowej i ich odpowiednikami w krajach trzecich. Oczekuje się, iż globalna współpraca sektora audiowizualnego umożliwi zaoferowanie konsumentowi większej możliwości wyboru poprzez wprowadzenie bardziej kulturowo zróżnicowanych produktów na rynki europejskie i międzynarodowe oraz stworzenie nowych możliwości rozwoju biznesu.

2. Wykonanie

Kwota 1 mln EUR została przegłosowana na trzeci rok działania przygotowawczego „MEDIA International”, w porównaniu do 5 mln EUR w 2009 r. Należy postrzegać to w szerszym kontekście uruchamiania programu MEDIA Mundus od 2011 r. z rocznym budżetem w wysokości 5 mln EUR.

Jak już wyjaśniono w dokumencie poświęconym wykonalności budżetu, z uwagi na zmniejszenie budżetu, zaproszenie do składania wniosków na 2010 r., które ma rozpocząć się w lutym 2010 r., obejmować będzie tylko dwie linie działania w 2010 r. (w porównaniu do pięciu w 2009 r.), tj. szkolenie specjalistów i dostęp do rynków. Budżet nie pozwoli na kontynuację niektórych wartościowych projektów wybranych w przeszłości(10).

3. Prognoza na 2010 r.

Zaproszenie zostanie ogłoszone w lutym. Selekcja projektów będzie miała miejsce w kwietniu/maju. Oczekuje się, iż wsparcie otrzyma około 10 projektów, w porównaniu do 18 w 2008 r. i 40 w 2009 r. Projekty mogłyby się rozpocząć w drugiej połowie 2010 r.

Podczas gdy zaproszenie do składania wniosków w 2009 r. było otwarte dla projektów w obszarze wstępnego kształcenia, kształcenia ustawicznego, promocji, dystrybucji, wyświetlania dzieł kinematografii oraz dla projektów mających na celu podniesienie liczby odbiorców, zaproszenie do składania wniosków w 2010 r. będzie musiało koncentrować się na kształceniu ustawicznym i dostępie do rynku.

Reagowanie na sytuacje krytyczne spowodowane kryzysem finansowym i gospodarczym w krajach rozwijających się (19 06 08)

1. Cel

Budżet Wspólnoty nie jest przystosowany do bezpośredniego eliminowania skutków kryzysu finansowego i gospodarczego w 50 państwach Instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI) i nie może zastąpić makroekonomicznej i sektorowej roli oraz mandatu międzynarodowych instytucji finansowych.

Ważne jest także, by przypomnieć o uruchomieniu dodatkowych środków w wysokości 1 mld EUR na rzecz Instrumentu żywnościowego, których część alokowana jest do krajów DCI; wobec pokaźnej części tego miliarda zostały już podjęte w tym roku zobowiązania i będzie ona w dalszym ciągu wypłacana w najbliższych miesiącach.

Z uwagi na ograniczoną kwotę, celem przedmiotowego działania przygotowawczego powinna być raczej, zgodnie z celem Parlamentu Europejskiego, ocena skutków kryzysu finansowego i gospodarczego w krajach rozwijających się.

2. Wykonanie i prognoza na 2010 r.

Komisja proponuje przystąpić do wdrażania w 2010 r. poprzez rozpoczęcia badania skutków kryzysu w krajach rozwijających się. Szacuje się, że kwota 500 000 EUR wystarczyłaby na przeprowadzenie badania.

Mniejszość w Rosji – rozwój kultury, mediów i społeczeństwa obywatelskiego (19 08 01 05)

1. Cel

Ogólnym celem jest kontynuacja czynności zaplanowanych w poprzedniej fazie przedmiotowego działania przygotowawczego („Etniczne i narodowe mniejszości w Rosji: promowanie integralności i dialogu międzykulturowego”, których wdrożenie ma rozpocząć się zgodnie z oczekiwaniami w 2011 r.). Całe działanie przygotowawcze proponowane przez Parlament Europejski „Mniejszości w Rosji: rozwój języków, kultury, mediów i społeczeństwa obywatelskiego” skupia się na promowaniu mniejszości etnicznych i narodowych w Rosji oraz na zwiększaniu uznania dla ich integralności w odniesieniu do języków, kultury, edukacji, mediów i społeczeństwa obywatelskiego.

2. Wykonanie

Przedmiotowa faza (jak dwie poprzednie) zostanie wdrożona we wspólnym zarządzaniu z międzynarodową organizacją (wykorzystana zostanie zwykła umowa o wkładzie). Wyznaczoną do tego celu organizacją jest Rada Europy.

3. Prognoza na 2010 r.

Wstępny tekst zaproszenia do projektu ma być planowo gotowy latem 2010 r.; podpisanie umowy planowane jest na 2011 r., kiedy dostępne będą stosowne wyniki poprzednich działań. Na obecnym etapie, przedmiotowe działanie jest kontynuacją poprzednich i oczekuję się po nim wyników zgodnych z wynikami drugiego etapu.

Zważywszy na delikatny charakter podejmowanych w przedmiotowym działaniu kwestii, konieczne jest pełne poparcie władz Rosji.

UE-Azja - integracja polityki i praktyki (19 10 01 06)

W przyjętej uwadze do budżetu na 2010 r., Parlament Europejski zwrócił się do Komisji o odniesienie się, na potrzeby wdrażania działania, bezpośrednio do konkretnie określonej organizacji. Jest to sprzeczne z przepisami rozporządzenia finansowego (FR).

Komisja proponuje wdrożenie przedmiotowego działania przygotowawczego w drodze zaproszenia do składania wniosków lub zaproszenia do składania ofert, zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego, oraz w konsekwencji nadal rozważa, w jaki sposób zorganizować wdrożenie.

Gospodarka wodna w krajach rozwijających się (21 04 06)

1. Cel

Przedmiotowe działanie, wprowadzone w 2007 r. w formie projektów pilotażowych i później rozszerzone jako działanie przygotowawcze, ma na celu promowanie zintegrowanej gospodarki zasobami wodnymi w krajach rozwijających się, ze szczególnym uwzględnieniem wzmacniania współpracy na szczeblu regionalnym i kontynentalnym w dążeniu do realizacji milenijnych celów rozwoju.

W 2010 r. szczególna uwaga poświęcona jest dostosowaniu polityki i praktyk z zakresu gospodarki wodnej do oczekiwanego wpływu zmian klimatycznych, aby zmniejszyć ryzyko niedoboru wody i zredukować związane z tym konflikty.

2. Wykonanie

Projekty finansowane z tej pozycji budżetowej identyfikowane i formułowane są przy zaangażowaniu Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju, Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych, Biura Współpracy EuropeAid i przedstawicielstw UE.

Projekty dotychczas finansowane:

Rok

Nazwa

Wkład WE w EUR

Partner we wdrażaniu

2007

Budowanie lokalnych zdolności do oferowania zrównoważonych usług wodociągowych i sanitarnych w basenach transgranicznych w ramach podejścia uwzględniającego szeroki udział w Ameryce Środkowej (2008–2010)

1,5 mln

Biuro ONZ ds. Obsługi Projektów (UNOPS)

 

Promowanie zintegrowanej gospodarki zasobami wodnymi i rozwijania transgranicznego dialogu w Azji Środkowej

1,5 mln

Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP)

2008

Rozwijanie zintegrowanej gospodarki zasobami i międzyrządowej współpracy w sektorze wodnym w Afryce

1,5 mln

Wspólne Centrum Badawcze (JRC)

 

Wspieranie Komisji Unii Afrykańskiej w dążeniu do usprawnienia zintegrowanej gospodarki zasobami wodnymi poprzez współpracę międzyrządową

1,5 mln

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)

2009

Usprawnianie zarządzania gospodarką wodną basenu w skali mikro

1 mln

 

 

Latynoamerykańska sieć ośrodków wiedzy o sektorze wodnym

2 mln

 

Zważywszy na zapotrzebowanie na wodę uzgodniono, iż co dwa lata działania finansowane z tej pozycji budżetowej będą miały miejsce w Afryce subsaharyjskiej. Zgodnie z rozkładem geograficznym, powyższymi celami oraz z uwzględnieniem bieżących inicjatyw w przedmiotowym sektorze, rozważane jest finansowanie następujących opcji w 2010 r.:

i) Działania przygotowawcze na rzecz rozwoju transgranicznej gospodarki wodnej w Afryce, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmian klimatycznych na gospodarkę wodną, a także zapobiegania konfliktom. Przedmiotowe prace bazować będą na wzmocnieniu współpracy między Unią Afrykańską, Afrykańską Ministerialną Radą ds. Wody (AMCOW) i regionalnymi instytucjami (wsparcie z tej pozycji budżetowej w 2008 r.) oraz na wzmocnieniu koordynacji donatorów. Wymiana wiedzy oparta będzie na pracach badawczej części Inicjatywy Wodnej UE, zwłaszcza europejskiej sieci badawczej SPLASH ERANET, i wzmocniona zostanie współpraca z właściwymi organizacjami i sieciami, takimi jak Globalne Partnerstwo dla Wody (wspierające AMCOW w kwestiach transgranicznych), Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i jej Zasobów (IUCN) i inne. Celem jest wniesienie wkładu w przygotowanie i wdrożenie solidnych programów zarządzania zasobami wodnymi na szczeblu transgranicznym, które będą w stanie przyciągnąć środki na swoją realizację, także w ramach partnerstwa UE i Afryki na rzecz rozwoju infrastruktury;

ii) Ekspansja afrykańskiej sieci centrów doskonałości (por. program w 2008 r.) do nowych regionów;

Wsparcie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w programy transgranicznego zarządzania basenami, takie jak Dyskurs o dorzeczu Nilu, w celu rozwijania koncepcji transgranicznych basenów opartej na podejściu uwzględniającym szeroki udział oraz zaangażowanie zainteresowanych stron.

3. Prognoza na 2010 r.

Przewidziane działania znajdują się obecnie na różnych etapach identyfikacji. Zależnie od wyników fazy identyfikacji, ostatecznie podjęte zostaną wszystkie trzy działania wspomniane powyżej lub tylko część z nich.

Oczekuje się, iż finansowa decyzja o wykorzystaniu środków przyznanych na 2010 r. zostanie podjęta przez Komisję nie później niż w październiku 2010 r.

Transfer technologii związanych z przemysłem farmaceutycznym na rzecz krajów rozwijających się (21 05 01 06)

1. Cel

Celem przedmiotowego działania przygotowawczego jest wsparcie rozwijania zdolności krajów rozwijających się w zakresie farmaceutycznych badań, rozwoju i produkcji, aby zwiększyć dostęp, szczególnie w biednych i najsłabiej rozwiniętych krajach, do leków na choroby związane z ubóstwem, choroby tropikalne i zaniedbane, a także chorób niezakaźnych.

2. Wykonanie

W ciągu pierwszego roku realizacji przedmiotowego działania przygotowawczego – budżet 2008 r. – podpisana została umowa o wkładzie ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) w grudniu 2008 r. w zakresie wdrożenia szeroko zakrojonych konsultacji z zainteresowanymi podmiotami. Celem przedmiotowego badania jest identyfikacja głównych wyzwań i przeszkód dla lokalnej produkcji farmaceutycznej i związanego z tym transferu technologii do krajów rozwijających się oraz przedstawienie zaleceń i wytycznych do dalszych działań w tym obszarze. Badanie zostało rozpoczęte w styczniu 2009 r. i będzie prowadzone przez 24 miesiące.

Część przyznanych środków w drugim roku realizacji działania przygotowawczego – budżet 2009 r. – została wykorzystana do poszerzenia przedmiotowego badania o szczepionki i diagnostykę w drodze poprawki do pierwotnej umowy o wkładzie z WHO (519 000 EUR). Dalsze działania zostaną zidentyfikowane wspólnie z WHO i Konferencją Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), ponieważ pierwsze częściowe wyniki badania będą dostępne od marca 2010 r. W tej drugiej fazie (4 481 000 EUR) rozpoczną się prace przygotowawcze na rzecz wdrożenia zaleceń wynikających z badania oraz określone zostaną ramy dla konkretnych środków służących rozwijaniu potencjału zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami i priorytetami. Oczekuje się, że wdrożenie zostanie przeprowadzone w drodze umowy o wkładzie z najbardziej odpowiednią agendą ONZ.

Druga faza przedmiotowego działania została zaprojektowana w elastyczny sposób, aby rozpocząć prace nad planami rozwijania zdolności w obszarze zasobów ludzkich oraz uwzględnić pierwsze wyniki badania, kiedy będą dostępne. Zważywszy, że przedmiotowe działania są już objęte środkami budżetowymi przyznanymi w 2009 r., wsparcie dla innych obszarów powinno być oparte na zaleceniach wynikłych z badania. Dlatego też przedwczesne i bardzo trudne byłoby identyfikowanie dodatkowych działań przed 2011 r.

Badania nad chorobami związanymi z ubóstwem, chorobami tropikalnymi i zaniedbanymi (21 05 01 07)

1. Cel

Celem przedmiotowego działania jest wspieranie badań nad chorobami związanymi z ubóstwem, chorobami tropikalnymi i zaniedbanymi, aby zwiększać dostęp, szczególnie w biednych i najsłabiej rozwiniętych krajach, do publicznej opieki zdrowotnej, skutecznych usług zdrowotnych, lekarstw i szczepionek w celu zwalczania tych chorób.

2. Wykonanie

W 2008 r., będącym pierwszym rokiem realizacji przedmiotowego działania przygotowawczego, zidentyfikowane i przygotowane zostało działanie w konsultacji z odpowiednimi służbami Komisji, głównie Dyrekcją Generalną ds. Badań. Umowa w sprawie wkładu została podpisana ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) w grudniu 2008 na rzecz organizacji szeroko zakrojonych konsultacji wśród zainteresowanych podmiotów w celu zidentyfikowania najbardziej naglących priorytetów dotyczących badań i rozwoju w zakresie chorób związanych z ubóstwem, chorób tropikalnych i zaniedbanych oraz przygotowania zaleceń do dalszych działań w tym obszarze. Konsultacje prowadzone są w ramach Specjalnego Programu Badań i Szkoleń w zakresie Chorób Tropikalnych (TDR) i stanowią część większego programu. Głównym wynikiem będzie globalne sprawozdanie w sprawie badań nad chorobami zakaźnymi wynikającymi z ubóstwa, zawierające zalecenia dotyczące priorytetów dla badań.

W 2009 r. została podpisana nowa umowa w sprawie wkładu z WHO/TDR w celu wspierania organizacji trwałych regionalnych sieci innowacyjnych w zakresie badań i rozwoju nad produktami leczniczymi, aby budować zdolności do tworzenia innowacji produktowych w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej oraz aby wzmacniać współpracę w tym obszarze na osi południe-południe. Działanie to wesprze organizację regionalnej sieci w Afryce oraz rozwój strategicznych biznesplanów dla sieci w Azji i Ameryce Łacińskiej.

Identyfikacja nowych działań w obszarze badań i rozwoju powinna być oparta na wytycznych z końcowych zaleceń powstałych w wyniku prowadzonych obecnie konsultacji, które nie będą dostępne przed końcem 2010 r. Konsultacje zostaną zorganizowane z WHO/TDR, w bliskiej współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Badań, aby zidentyfikować obszary badań i rozwoju, w których wspólne inicjatywy przyniosłyby wartość dodaną, szczególnie w świetle Globalnej strategii i planu działania w zakresie publicznej opieki zdrowotnej, innowacji i własności intelektualnej. Zostanie również zbadana możliwość udzielania dalszego wsparcia dla budowania potencjału na szczeblu regionalnym.

3. Prognoza na 2010 r.

Identyfikacja dalszych działań przewidzianych do wdrożenia w ramach budżetu na 2010 r. zostanie dokonana w bliskiej współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Badań i w drodze nieformalnych konsultacji z WHO, z uwzględnieniem konieczności uniknięcia powielania zakresu działań z programem ramowym UE na rzecz badań i rozwoju oraz konieczności budowania na gruncie trwających już działań.

Marzec – czerwiec 2010 r.: konsultacja z właściwymi służbami Komisji i zainteresowanymi podmiotami w celu zidentyfikowania działania.

Lipiec – wrzesień 2010 r.: sformułowanie działania.

Październik – listopad 2010 r.: procedura podejmowania decyzji o finansowaniu.

Ochrona i odtwarzanie dziedzictwa kulturowego na obszarach ogarniętych konfliktami (22 02 09)

1. Cel

Zgodnie z uwagą ujętą w budżecie na 2010 r., środki należy wykorzystać na wspieranie projektów ochrony i restauracji obiektów cennych z punktu widzenia kultury i religii (kościoły, meczety, biblioteki, muzea, pomniki itp.) uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku wojny lub innych konfliktów politycznych. Środki mogą być wykorzystywane do celów wspierania organizacji publicznych, a także organizacji pozarządowych realizujących projekty w tej dziedzinie.

Komisja gotowa jest wdrożyć przedmiotowe działanie przygotowawcze z tak postawionym celem w Bałkanach Zachodnich i Turcji. Komisja zwróciła również uwagę, iż bazując na doświadczeniach z projektów pilotażowych prowadzonych w latach 2008–2009, „powinna…dalej je rozwijać, łącznie z zaproponowaniem stałej podstawy prawnej”. W odniesieniu do Bałkanów Zachodnich i Turcji, podobne działania w przyszłości mogą rzeczywiście być objęte instrumentem pomocy przedakcesyjnej (IPA), a więc nie jest konieczna osobna podstawa prawna.

W odniesieniu do wykorzystania przyznanych środków, jak i możliwości opracowania stałej, konkretnej podstawy prawnej związanej z dziedzictwem kulturowym innych części świata, Komisja musi ocenić, jak te doświadczenia można rozszerzyć na inne regiony.

2. Wykonanie

Zależnie od prowadzonej obecnie oceny, środki ujęte w pozycji 22 02 09 mogą być wykorzystane, w części lub całości, w Bałkanach Zachodnich i Turcji. Wdrożenie odbędzie się w drodze zaproszenia do składania wniosków dla organizacji pozarządowych.

3. Prognoza na 2010 r.

Zgodnie z zamierzeniami, umowy mają być podpisane przed końcem 2011 r. W ciągu 2010 r. przygotowane zostanie zaproszenie do składania wniosków.

Dział 5

Program dotyczący administracji publicznej w ramach Erasmusa (26 03 03)

1. Cel

Przedmiotowe działanie przygotowawcze jest kontynuacją projektu pilotażowego o tej samej nazwie, finansowanego z pozycji budżetowej 26 03 02 w latach budżetowych 2008 i 2009, wdrażanego wspólnie przez Dyrekcję Generalną Komisji ds. Zasobów Ludzkich i Europejską Szkołę Administracji (EAS). W ciągu czterech już zorganizowanych sesji osiągnięto wysoki poziom satysfakcji z ocenami 4 lub 5 (w skali od 1 do 5) wystawionymi przez blisko 98% uczestników w zakresie ogólnej satysfakcji. Uczestników wysłały wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem dwóch, a wiele państw posiada długie listy oczekujących kandydatów.

Celem jest pielęgnowanie współpracy między organami administracji państw członkowskich (na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym) i instytucjami Unii Europejskiej (UE) poprzez umożliwianie stosunkowo niedawno mianowanym urzędnikom, których zakres obowiązków powiązany jest z zagadnieniami dotyczącymi UE, lepszego poznania tych instytucji, za pomocą programu konferencji, wizyt i sesji szkoleniowych.

2. Wykonanie

W 2010 r. przewidziane są cztery dwutygodniowe sesje szkoleń, wizyt i konferencji we wszystkich instytucjach UE w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu. Dotychczas przyjęto maksymalnie 60 uczestników, ale ta liczba może nieznacznie wzrosnąć.

Uczestnicy będą musieli spełnić pewną liczbę kryteriów, z których najważniejszymi jest staż pracy w swoim departamencie nie dłuższy niż pięć lat, zakres obowiązków powiązany z zagadnieniami dotyczącymi UE, brak wcześniejszej pracy w jakimkolwiek charakterze w innej instytucji UE. Kryteria te zostały przewidziane z myślą o zapewnieniu maksymalnego efektu działania przygotowawczego.

Nabór kandydatów zostanie przeprowadzony, podobnie jak w przypadku projektu pilotażowego, za pośrednictwem Stałych Przedstawicielstw państw członkowskich. Decyzja, których kandydatów przyjąć zgodnie z kryteriami Komisji oraz przy uwzględnieniu w miarę możliwości preferencji państwa członkowskiego, zostanie podjęta przez komisję selekcyjną, złożoną z przedstawicieli służb Komisji i EAS.

Proponując przedmiotowe działanie przygotowawcze, Parlament Europejski zwrócił się do Komisji o „zbadanie, jak owe środki [służące wdrażaniu projektu pilotażowego w ramach Erasmusa dla administracji publicznej] można dalej rozwinąć”. Proponuje się, by EAS prowadziła cztery krótkie programy szkoleniowe na rok, które będą otwarte dla kadry zarządzającej administracji państw członkowskich, budując na bazie udanego działania eksperymentalnego, zainicjowanego przez nią w ubiegłym roku. Taki rozwój sytuacji byłby zgodny z ogólnym celem działania przygotowawczego w zakresie administracji publicznej w ramach Erasmusa dzięki wzmacnianiu związków między organami administracji państw członkowskich i instytucjami poprzez zapewnianie możliwości wspólnego uczenia się oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także promowanie tworzenia użytecznych sieci. Aby zrealizować te kursy, EAS skorzysta ze swoich wewnętrznych trenerów i istniejących umów, których przedmiotem jest doradztwo.

3. Prognoza na 2010 r.

Zważywszy na czas, który był konieczny do uruchomienia projektu pilotażowego, trzy z czterech sesji finansowanych z budżetu na 2008 r. miały miejsce w 2009 r., a środki wyasygnowane w 2009 r. są wykorzystywane do finansowania czterech sesji w 2010 r.

Podobnie, większość środków wyasygnowanych w 2010 r. będzie wykorzystana do finansowania dwutygodniowej wizyty w 2011 r., chociaż część środków zostanie wykorzystana w 2010 r., głównie do sfinansowania zwiększonej liczby uczestników w sesjach oraz programów dla kadry zarządzającej, o czym mowa w punkcie 2.

Dlatego nie będzie potrzeby wyasygnowania żadnych środków w 2011 r. Komisja i EAS aktywnie badają kwestię wniosku dotyczącego przyszłej podstawy prawnej.

Załącznik: Odpowiedzialne Dyrekcje Generalne oraz osoby kontaktowe

PROJEKTY PILOTAŻOWE

Numer pozycji

Dział

Odpowiedzialna Dyrekcja Generalna

Osoba kontaktowa

Dział 1a

04 03 09

Projekt pilotażowy – Warunki pracy i życia delegowanych pracowników

EMPL

Tim RENTROP

04 03 10

Projekt pilotażowy – Działania służące podtrzymaniu zatrudnienia

EMPL

Egbert HOLTHUIS

04 03 11

Projekt pilotażowy – Wzrost mobilności i integracji pracowników w ramach UE

EMPL

Marco FERRI

04 03 12

Projekt pilotażowy – Pełna współpraca pomiędzy władzami publicznymi, firmami handlowymi i przedsiębiorstwami nienastawionymi na zysk na rzecz integracji społecznej i zawodowej

EMPL

Peter SZATMARI

04 04 08

Projekt pilotażowy – Wspieranie zamiany pracy dorywczej na pracę, w której pracownikowi przysługują prawa

EMPL

Bertrand MULLER SCHLEIDEN

04 04 11

Projekt pilotażowy – Zapobieganie znęcaniu się nad osobami starszymi

EMPL

Sven MATSKE

04 04 13

Projekt pilotażowy – Zatrudnianie osób z zespołem autystycznym

EMPL

Daniel SCHMIDT

06 04 08

Projekt pilotażowy – Portplus – Plan dotyczący zrównoważonej energii dla portów

ENER

Stefan TOSTMANN

06 04 15

Projekt pilotażowy – Odzyskiwanie odpadów i ich waloryzacja na rzecz czystej energii

 

 

15 02 31

Projekt pilotażowy – Koszty studiów studentów pochodzących z krajów EPS oraz związanej z nimi działalności akademickiej

EAC

Ana MAGRANER

15 02 32

Projekt pilotażowy – Europejska polityka sąsiedztwa – Poszerzenie na obszar edukacji za pomocą stypendiów i wymiany

EAC

Pedro MARTINEZ MACIAS

17 02 04

Projekt pilotażowy – Przejrzystość i stabilność na rynkach finansowych

SANCO

Myriam CAZZANIGA

Dział 1b

13 03 23

Projekt pilotażowy – Wzmacnianie współpracy regionalnej i lokalnej poprzez promowanie polityki regionalnej UE na skalę globalną

REGIO

Raphael GOULET

13 03 25

Projekt pilotażowy – Działania w sektorze tekstylnym i obuwniczym

ENTR

Ivone KAIZELER

Dział 2

05 02 17 01

Projekt pilotażowy – Wsparcie dla spółdzielni rolniczych

 

 

05 02 17 02

Projekt pilotażowy - Europejski system monitorowania cen i marż produktów rolnych

 

 

05 02 17 03

Projekt pilotażowy – Wsparcie inicjatyw rolników i konsumentów na rzecz niskiej emisji dwutlenku węgla, niskiego zużycia energii oraz produkcji żywności wprowadzanej na rynek na szczeblu lokalnym

 

 

07 03 16

Projekt pilotażowy – Rozwój działań prewencyjnych w celu powstrzymania pustynnienia w Europie

ENV

Andrea NAM

07 03 18

Projekt pilotażowy – Odzyskiwanie przestarzałych statków niewykorzystywanych już w handlu produktami rybołówstwa

ENV

Laurence MATRINGE

 

07 03 19

Projekt pilotażowy – Straty ekonomiczne powstałe w wyniku marnotrawienia ogromnych ilości wody w miastach

ENV

Henriette FAERGEMANN

 

07 03 21

Projekt pilotażowy – Certyfikacja niskoemisyjnych praktyk rolniczych

ENV

Jana POLAKOVA

07 03 22

Projekt pilotażowy – Kompleksowe badania naukowe w zakresie metod kontrolowania rozpowszechniania się alergii na pyłek ambrozji i innych alergii pyłkowych

ENV

WAKENHUT François

 

11 09 03

Projekt pilotażowy – Wspieranie zastąpienia statków europejskiej floty handlowej statkami mającymi niewielki wpływ na środowisko

 

 

17 03 18

Projekt pilotażowy – Europejski system kaucji za aluminiowe puszki po napojach

ENV

Diana OANCEA

 

Dział 3a

18 06 09

Projekt pilotażowy – Ocena skutków środków legislacyjnych w prawie umownym

JLS

Lenka ZDRAHALOVA

Dział 3b

15 04 46

Projekt pilotażowy – Sieci szybkiego ostrzegania w razie szkód wyrządzonych dziedzictwu kulturalnemu

JLS

F. KNECHCIAK

Dział 4

19 06 07

Projekt pilotażowy – Wsparcie środków nadzoru i ochrony statków wspólnotowych pływających w rejonach zagrożonych piractwem

AIDCO

Elisabeth SANDFUCHS

19 06 09

Projekt pilotażowy – Program na rzecz działań z zakresu budowania pokoju, prowadzonych przez organizacje pozarządowe

RELEX

Christian MEUNIER

21 02 04

Projekt pilotażowy – Finansowanie produkcji rolnej

AIDCO

Simona MARI

21 05 01 08

Projekt pilotażowy – Lepsza opieka zdrowotna dla ofiar przemocy seksualnej w Demokratycznej Republice Konga

AIDCO

Bronte FLECKER

Dział 5

16 02 05

Projekt pilotażowy – Europejskie dotacje na prowadzenie badań naukowych w zakresie tansgranicznego dziennikarstwa śledczego

COMM

Stefaan DE RYNCK

25 01 09

Projekt piltażowy – Międzyinstytucjonalny system określania długoterminowych trendów stojących przed UE

SG

Julien MOUSNIER

DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE

Numer pozycji

Dział

Odpowiedzialna Dyrekcja Generalna

Osoba kontaktowa

Dział 1a

02 02 03 05

Działanie przygotowawcze – Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców

ENTR

Gloria LORENZO LERONES

02 02 08 01

Działanie przygotowawcze – Modelowe Ośrodki Turystyczne Europy (EDEN)

ENTR

Francesca TUDINI / Iuliana ALUAS

02 02 08 02

Działanie przygotowawcze – Zrównoważona turystyka

ENTR

Renate PENITZ

02 02 08 03

Działanie przygotowawcze – Turystyka socjalna w Europie

ENTR

Alan VELLA

Dział 1b

13 03 24

Działanie przygotowawcze – Propagowanie w Europie bardziej przyjaznego środowiska dla mikrokredytów

REGIO

Philippe DELVAUX

Dział 2

07 03 17

Działanie przygotowawcze – Klimat basenu karpackiego

ENV

Jacques DELSALLE

07 04 05

Działanie przygotowawcze – Zdolność szybkiego reagowania UE

ENV

Martine BETRI DE MEYER

 

17 04 03 03

Działanie przygotowawcze – Punkty kontroli (punkty odpoczynku) w transporcie zwierząt

SANCO

Andrea GAVINELLI / Denis SIMONIN

Dział 3b

09 06 05

Działanie przygotowawcze – Program Erasmus dla dziennikarzy

INFSO

Kalman DEZSERI

15 05 11

Działanie przygotowawcze w dziedzinie sportu

EAC

Jaime BARDOLET

15 06 11

Działanie przygotowawcze – Europejski Rok Wolontariatu 2011

COMM

Jennifer WANNAN

17 02 03

Działanie przygotowawcze – Środki nadzoru polityki ochrony konsumentów

SANCO

David MAIR / Marie-Loise ALTMUTTER

Dział 4

07 02 04

Działanie przygotowawcze – Monitorowanie środowiska basenu Morza Czarnego oraz wspólny europejski program ramowy na rzecz rozwoju regionu Morza Czarnego

ENV

Michail PAPADOYANNAKIS

 

09 06 01 02

Działanie przygotowawcze – Realizacja programów MEDIA 2007 w krajach trzecich

EAC

Irina ORSSICH

19 06 08

Działanie przygotowawcze – Reagowanie na sytuacje krytyczne spowodowane kryzysem finansowym i gospodarczym w krajach rozwijających się

AIDCO

Angelo BAGLIO

19 08 01 05

Działanie przygotowawcze – Mniejszość w Rosji – rozwój kultury, mediów i społeczeństwa obywatelskiego

AIDCO

Jyrki TORNI

19 10 01 06

Działanie przygotowawcze – UE-Azja – integracja polityki i praktyki

AIDCO

Thierry ROMMEL

21 04 06

Działanie przygotowawcze – Gospodarka wodna w krajach rozwijających się

AIDCO

Louis du BREIL de PONTBRIAND

21 05 01 06

Działanie przygotowawcze – Transfer technologii związanych z przemysłem farmaceutycznym na rzecz krajów rozwijających się

AIDCO

Cristina TORRES

21 05 01 07

Działanie przygotowawcze – Badania nad chorobami związanymi z ubóstwem, chorobami tropikalnymi i zaniedbanymi

AIDCO

Cristina TORRES

22 02 09

Działanie przygotowawcze – Ochrona i odtwarzanie dziedzictwa kulturowego na obszarach ogarniętych konfliktami

ELARG

Anna Claire MICHAEL

Dział 5

26 03 03

Działanie przygotowawcze – Program dotyczący administracji publicznej w ramach Erasmusa

WP

Hendrik VANTILBORGH

Dokument roboczy w sprawie polityki spójności – dział 1b WRF

1. Niniejszy dokument roboczy koncentruje się na budżetowych aspektach polityki spójności, na którą składają się Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i Fundusz Spójności (FS), ze szczególnym naciskiem na budżet na 2011 r.

2. Biorąc pod uwagę terminy dotyczące kwalifikowanych wydatków w latach 2000–2006, w ciągu 2011 r. oczekuje się bardzo niskiego poziomu płatności w porównaniu z poprzednim okresem programowania. W związku z tym niniejszy dokument roboczy koncentruje się głównie na latach 2007–2013, chociaż sprawozdawczyni za sprawę pierwszorzędnej wagi uważa również szybkie zamknięcie okresu programowania obejmującego lata 2000–2006 (i okresów wcześniejszych).

Aktualna sytuacja

3. W okresie programowania 2007–2013 państwa członkowskie mają obowiązek przedłożyć Komisji do zatwierdzenia następujące dokumenty: wydane przez niezależny organ kontroli sprawozdanie zawierające ocenę zgodności, opinię(11) dotyczącą opisu systemu w przypadku każdego programu operacyjnego (ogółem 434 programy operacyjne we wszystkich państwach członkowskich), a także strategię kontroli. Elementy te stanowią część systemu zarządzania i kontroli w latach 2007–2013, podstawowej struktury, która na poziomie krajowym składa się z instytucji zarządzającej, certyfikującej i instytucji audytu, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1083/2006(12).

4. Komisja początkowo przewidywała, że oceny zgodności zostaną ukończone do końca 2008 r., a pierwsze płatności okresowe zostaną dokonane na początku 2009 r. Jednakże zatwierdzanie przez Komisję większości systemów zarządzania kontroli państw członkowskich, zgodnie z art. 71 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, odbywało się powoli i nastąpiło głównie w drugiej połowie 2009 r., w szczególności z powodu trudności na szczeblu krajowym w zakresie transpozycji złożonych wymagań regulacyjnych UE lub nowych ustaleń organizacyjnych, czego skutkiem były uciążliwe procedury (patrz poniżej). Opóźnienie to wpłynęło na poziom płatności dla państw członkowskich i na koniec 2009 r. kilka państw członkowskich otrzymało jedynie płatności z tytułu prefinansowania. W tym samym czasie, tj. trzy lata po rozpoczęciu okresu programowania, wskaźnik wykonania budżetu polityki spójności wynosił około połowy (12%) wskaźnika odnotowanego na tym samym etapie poprzedniego okresu programowania.

5. Podczas gdy Parlament Europejski (a także Rada) wielokrotnie zaniżał znaczenie pełnego i efektywnego wykorzystania dostępnych środków, niski wskaźnik absorpcji wszystkich funduszy strukturalnych UE w ubiegłych latach spowodował powiększenie się rozbieżności między środkami na pokrycie zobowiązań a środkami na pokrycie płatności ujętymi w tym dziale (patrz tabela poniżej) oraz znaczny wzrost zobowiązań pozostających do spłaty (RAL).

Wykonanie budżetu polityki spójności w latach 2007-2013 (EUR)

 

Wynik za 2009 r.

Wynik za 2008 r.

Wynik za 2007 r.

 

Środki na pokrycie zobowiązań

Środki na pokrycie płatności

Środki na pokrycie zobowiązań

Środki na pokrycie płatności

Środki na pokrycie zobowiązań

Środki na pokrycie płatności

13 03 16 EFRR – Konwergencja

22 417 259 853

11 719 113 679

22 214 199 721

5 042 066 871

20 980 317 541

2 962 793 999

13 03 17 EFRR – PEACE

31 466 303

9 678 184

30 849 316

6 745 369

30 244 428

4 496 913

13 03 18 EFRR – Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

4 633 542 658

2 088 250 347

4 988 612 298

975 969 847

5 325 424 141

592 878 567

13 03 19 EFRR – Europejska współpraca terytorialna

1 044 712 714

291 003 601

1 148 761 991

248 832 150

884 635 554

129 987 703

13 03 20 EFRR – Operacyjna pomoc techniczna

38 518 918

28 402 091

39 092 010

41 100 334

28 622 403

1 290 670

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ogółem

28 165 500 446

14 136 447 902

28 421 515 336

6 314 714 571

27 249 244 067

3 691 447 852

 

 

 

 

 

 

 

13 04 02 Fundusz Spójności

9 287 121 769

4 302 640 240

8 142 934 367

2 797 798 864

7 115 314 105

1 582 788 048

 

 

 

 

 

 

 

04 02 17 EFS – Konwergencja

7 305 903 755

4 390 658 515

7 007 279 761

1 604 058 625

6 759 975 961

1 035 501 851

04 02 18 EFS – PEACE

0

0

0

0

 

 

04 02 19 EFS – Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

3 477 243 743

2 616 162 792

3 603 844 752

764 099 609

3 726 328 031

478 419 579

04 02 20 EFS – Operacyjna pomoc techniczna

7 932 259

3 678 982

9 635 899

2 084 758

7 969 537

31 999

Europejski Fundusz Społeczny ogółem

10 791 079 757

7 010 500 289

10 620 760 412

2 370 242 992

10 494 273 529

1 513 953 429

 

 

 

 

 

 

 

EFRR + FS + EFS OGÓŁEM

48 243 701 972

25 449 588 431

47 185 210 115

11 482 756 427

44 858 831 701

6 788 189 329

(cd.)

Budżet na 2010 r.

Wynik ogółem za lata 2007–2009

 

Środki na pokrycie zobowiązań

Środki na

pokrycie

płatności

Środki na

pokrycie

zobowiązań

Środki na

pokrycie

płatności

13 03 16 EFRR – Konwergencja

22 782 329 782

14 884 200 000

65 611 777 115

19 723 974 548

13 03 17 EFRR – PEACE

32 095 629

15 600 000

92 560 047

20 920 467

13 03 18 EFRR – Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

4 261 005 835

3 330 700 000

14 947 579 097

3 657 098 761

13 03 19 EFRR – Europejska współpraca terytorialna

1 069 579 848

520 400 000

3 078 110 259

669 823 454

13 03 20 EFRR – Operacyjna pomoc techniczna

50 000 000

41 600 000

106 233 330

70 793 095

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ogółem

28 195 011 094

18 792 500 000

83 836 259 848

24 142 610 325

 

 

 

 

13 04 02 Fundusz Spójności

10 185 294 880

4 350 000 000

24 545 370 241

8 683 227 152

 

 

 

 

04 02 17 EFS – Konwergencja

7 473 667 217

5 256 700 000

21 073 159 477

7 030 218 992

04 02 18 EFS – PEACE

p.m

p.m

 

 

04 02 19 EFS – Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

3 343 826 311

2 416 700 000

10 807 416 526

3 858 681 980

04 02 20 EFS – Operacyjna pomoc techniczna

10 471 454

10 500 000

25 537 695

5 795 739

Europejski Fundusz Społeczny ogółem

10 827 964 982

7 683 900 000

31 906 113 698

10 894 696 710

 

 

 

 

EFRR + FS + EFS OGÓŁEM

49 208 270 956

30 826 400 000

140 287 743 787

43 720 534 187

Zobowiązania pozostające do spłaty (wyłącznie za lata 2007–2013)

n/d

96 567 209 600

Źródło: Sprawozdania Komisji dotyczące wyniku budżetowego, budżet ogólny na 2010 r. i obliczenia własne

6. Zabudżetowane i spożytkowane środki na pokrycie zobowiązań, przedstawione powyżej, to środki przewidziane w kopertach finansowych, które zostały ustalone z wyprzedzeniem na każdy rok w okresie 2007–2013 w przypadku wszystkich funduszy. Ich kwoty są zatem zgodne z rocznym przydziałem środków w dziale 1b, przewidzianym w wieloletnich ramach finansowych.

7. Poniżej przedstawiono programowanie finansowe dla działu 1b na lata 2010 i 2011 (zobowiązania). W tym przypadku, jak sprawozdawczyni wspomniała już w poprzednim dokumencie roboczym w sprawie programowania finansowego, należy zwrócić uwagę, że dyskusja na temat marginesu w dziale 1b jest bezprzedmiotowa, ponieważ programowanie finansowe jest dostosowywane do potrzeb określanych przez poszczególne państwa członkowskie.

Programowanie finansowe – dział 1b (w mln EUR)

 

DZIAŁ 1B – SPÓJNOŚĆ NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA

 

 

 

2010 r.

2011 r.

 

Fundusze strukturalne ogółem

39 191 847

39 688,663

 

Fundusze spójności ogółem

10 190,245

10 961,150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy w dziale 1B ogółem

49 382,092

50 649,813

 

 

 

 

 

Inne wydatki

5,500

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ 1B OGÓŁEM

49 387,592

50 649,813

 

Pułap ram finansowych

49 388,000

50 651,000

 

Margines

0,408

1,187

Źródło: Komisja Europejska

8. W porównaniu z programami operacyjnymi sytuacja głównych projektów jest jeszcze trudniejsza, ponieważ w ich przypadku odnotowuje się najniższy wskaźnik zatwierdzonych systemów zarządzania i kontroli (101 z 949 na dzień 1 marca 2010 r.), a zatem bardzo niski wskaźnik wykonania. Według dyrektora generalnego DG REGIO(13), kryzys gospodarczy i wynikające z niego ograniczenia budżetów krajowych spowodują prawdopodobnie rezygnację z realizacji niektórych z nich.

9. Stwierdzono, że bardzo wolne wchodzenie w fazę wstępną w tym okresie było spowodowane głównie:

- opóźnieniami w zawieraniu porozumień w sprawie budżetu UE, przyjmowaniu rozporządzeń i w negocjacjach dotyczących programów,

- wymogiem wprowadzenia przez władze krajowe ocen zgodności systemów zarządzania i kontroli,

- obowiązkowym zatwierdzeniem systemów zarządzania i kontroli przed dokonaniem płatności okresowych,

- pracami w związku z problemem pokrywających się okresów programowania: władze krajowe nadal pracują nad ukończeniem programów na lata 2000–2006,

- w wielu przypadkach niejasnym krajowym podziałem zadań, niewystarczającym doświadczeniem lub brakiem zdolności administracyjnych w instytucjach zarządzających i podmiotach będących beneficjentami oraz procesami wewnętrznej reorganizacji organów administracji publicznej,

- wpływem światowej recesji gospodarczej, która rozpoczęła się jesienią 2008 r.

10. W tabeli poniżej przedstawiono najnowsze dane dotyczące wykonania dla poszczególnych państw członkowskich (na dzień 24/02/2010 r.) w przypadku wszystkich trzech funduszy łącznie.

Wskaźniki absorpcji i dane dla poszczególnych państw członkowskich (wszystkie fundusze) wg stanu nadzień 24/02/2010 r. (w mln EUR)

Kraj

Środki ustalone

Środki zaangażowane

Środki wypłacone

Środki wypłacone / środki zaangażowane

Środki wypłacone / środki ustalone

AT

1 204,479

679,586

245,575

36,14%

20,39%

BE

2 063,501

1 276,387

418,387

32,78%

20,28%

CB

7 815,225

4 271,354

791,157

18,52%

10,12%

CY

612,435

480,393

93,348

19,43%

15,24%

CZ

26 302,604

14 035,435

3 280,128

23,37%

12,47%

DE

25 488,616

14 393,826

4 915,749

34,15%

19,29%

DK

509,577

282,512

78,783

27,89%

15,46%

EE

3 403,460

1 690,292

780,239

46,16%

22,92%

ES

34 657,734

21 649,371

4 793,282

22,14%

13,83%

FI

1 595,966

952,314

279,693

29,37%

17,52%

FR

13 449,221

7 456,226

2 102,815

28,20%

15,64%

GB

9 890,937

5 822,786

1 754,316

30,13%

17,74%

GR

20 210,261

11 761,802

2 236,584

19,02%

11,07%

HU

24 921,149

13 115,732

3 298,703

25,15%

13,24%

IE

750,725

572,948

219,708

38,35%

29,27%

IT

27 965,315

15 742,591

3 367,328

21,39%

12,04%

LT

6 775,493

3 418,579

1 530,561

44,77%

22,59%

LU

50,487

27,990

7,210

25,76%

14,28%

LV

4 530,448

2 272,505

763,077

33,58%

16,84%

MT

840,123

465,645

98,987

21,26%

11,78%

NL

1 660,003

920,315

225,693

24,52%

13,60%

PL

65 221,853

35 049,048

9 555,918

27,26%

14,65%

PT

21 411,561

12 034,498

2 863,450

23,79%

13,37%

SE

1 626,092

901,514

262,692

29,14%

16,15%

SI

4 101,049

2 250,815

578,510

25,70%

14,11%

SK

11 360,620

5 770,092

1 302,742

22,58%

11,47%

BG

6 673,628

3 189,422

645,324

20,23%

9,67%

RO

19 213,037

8 669,953

1 982,597

22,87%

10,32%

Suma:

344 305,598

189 153,933

48 472,557

25,63%

14,08%

Źródło: DG ds. Polityki Regionalnej

11. Przyczyny wyjaśniające powyższe różnice pomiędzy państwami członkowskimi pod względem wskaźników absorpcji to:

- różne strategie i treści programów; np. programy, które są związane ze złożonymi dużymi infrastrukturami, mają dłuższe okresy wdrażania niż inne,

- różne krajowe struktury administracyjne,

- fakt, że państwa członkowskie nie znajdowały się na tym samym etapie kończenia programów przewidzianych we wcześniejszym okresie programowania, co opóźniło rozpoczęcie nowego okresu; ponadto w związku z kilkoma przypadkami przedłużenia okresów kwalifikowalności programów na lata 2000–2006 (do 1 lipca 2010 r., jeśli chodzi o EFS i EFRR) państwa członkowskie nadal muszą wyasygnować zasoby, które w przeciwnym razie wykorzystano by w latach 2007–2013.

12. We wspólnych oświadczeniach dotyczących realizacji polityki spójności z listopada 2008 r., kwietnia 2009 r. i listopada 2009 r. trzy instytucje podkreśliły konieczność przyspieszenia realizacji funduszy strukturalnych i funduszy spójności, w szczególności zwracając się o szybsze zatwierdzanie systemów zarządzania i kontroli.

13. W listopadzie 2009 r. instytucje odnotowały również, że tempo zatwierdzania systemów zarządzania i kontroli oraz głównych projektów stopniowo się zwiększa, lecz uważały, że zatwierdzanie to odbywa się zbyt powoli.

14. W swoich priorytetach dotyczących budżetu na 2011 r. Parlament z zadowoleniem przyjął przedłożenie przez państwa członkowskie opisów systemów zarządzania i kontroli w przypadku prawie wszystkich programów operacyjnych oraz wskaźnik ich zatwierdzenia przez Komisję, który do końca 2009 r. wyniósł 87%.

15. Zgodnie z ostatnimi zaktualizowanymi informacjami przedstawionymi przez Komisję (12 marca 2010 r.) państwa członkowskie złożyły prawie wszystkie sprawozdania dotyczące systemów zarządzania i kontroli (428 programów z 434). W przypadku 94% programów (406) zaakceptowano systemy zarządzani i kontroli, a w przypadku 87% programów (377) dokonano co najmniej jednej płatności okresowej. Zatem można oczekiwać, że zatwierdzenie przez Komisję ostatnich systemów zarządzania i kontroli spowoduje znaczny wzrost płatności okresowych w latach 2010 i 2011.

16. Potwierdza to poniższa tabela, w której przedstawiono te dane (na ten sam dzień) w rozbiciu na EFS oraz EFRR/FS.

Płatności według rodzajów do dnia 12/03/2011 r. (w mln EUR)

Fundusz

Środki przyznane ogółem na lata 2007–13

Zaliczki w latach 2007–09

Płatności okresowe w roku 2008 i 2009

Płatności okresowe w 2010 r.

EFS

76 253,0

6 093,0

4 795,9

454,9

EFRR/FS

269 400,2

23 290,4

9 447,5

4 920,3

OGÓŁEM

345 653,1

29 383,4

14 243,4

5 375,2

Źródło: Odpowiedź Komisji na pytanie Komisji Budżetowej przed posiedzeniem grupy monitorującej w sprawie polityki spójności w dniu 17/03/2010 r.

17. Tabela ta pokazuje, że płatności okresowe dokonane w ciągu pierwszych 70 dni 2010 r. stanowią już w przybliżeniu 38% płatności dokonanych w latach 2008 i 2009. Można to uznać za zachęcający sygnał, jeśli chodzi o szybką realizację polityki spójności w najbliższych miesiącach i w 2011 r.

18. Komisja powinna jednak nadal ściśle współpracować szczególnie z tymi państwami członkowskimi, które odnotowały niskie wskaźniki absorpcji w poprzednim okresie programowania, w celu utrzymania tempa i dalszej poprawy sytuacji.

Uproszczenie, płatności zaliczkowe i ostatnie wnioski legislacyjne

19. Wiosną 2009 r. Komisja rozpoczęła realizację europejskiego planu naprawy obejmującego szereg środków mających na celu przyspieszenie realizacji funduszy. Inicjatywa objęła zmianę ram legislacyjnych, która przewidywała dodatkowe płatności zaliczkowe w kwocie 6,25 mld EUR oraz szereg uproszczeń mających na celu zapewnienie większej elastyczności w zakresie realizacji programów (na przykład pełny zwrot w programach pomocy państwa przed ich realizacją). Wszystkie zaliczki w ramach europejskiego planu naprawy zostały wypłacone państwom członkowskim w kwietniu 2009 r.

20. We wspólnym oświadczeniu z listopada 2009 r. Parlament Europejski i Rada oświadczyły, że uważają, iż możliwości zapewniane przez fundusze strukturalne można wykorzystać do prowadzenia bardziej ukierunkowanych działań ułatwiających radzenie sobie ze skutkami kryzysu gospodarczego, co dotyczy zwłaszcza tych działań, które wspierają wzrost gospodarczy i konkurencyjność oraz ograniczają utratę miejsc pracy.

21. Wprowadzane ostatnio uproszczenia i wynikające z nich modyfikacje przepisów prawa (w szczególności dodatkowe zwiększenie zaliczek i elastyczność w zakresie umarzania środków na 2007 r.) niewątpliwie pozytywnie wpłyną na tempo realizacji w państwach członkowskich i powinny zmniejszyć obciążenia administracyjne dla beneficjentów i instytucji zarządzających(14).

22. Z technicznego punktu widzenia można by zwrócić się o dodatkowe informacje dotyczące metody stosowanej do podziału szóstych części ponownie angażowanych środków na 2007 r. między lata 2008–2013. Czy będzie to oznaczać, że ze środków na 2007 r. nie zostaną dokonane żadne płatności, a pierwsze płatności w latach 2007–2013 nastąpią ze środków na 2008 r.? W jaki sposób mechanizm taki zostanie potraktowany w budżecie? Czy będzie to miało wpływ na margines przewidziany w pułapie WRF?

23. Co do modyfikacji związanych z uproszczeniem, bieżący wniosek dotyczący modyfikacji jest wnioskiem trzecim, po modyfikacji art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 i propozycjach przedstawionych w ramach planu naprawy wiosną 2009 r. Wszystkie te środki upraszczające oznaczają próbę uproszczenia i doprecyzowania przepisów oraz obniżenia stopnia ich administracyjnej złożoności, a zatem zwiększenie ich atrakcyjności dla beneficjentów lub potencjalnych beneficjentów. W związku z tym Komisja oczekuje zwiększenia się liczby promotorów projektów ubiegających się o finansowanie, co powinno spowodować szybszą absorpcję.

24. Należy jednak zauważyć, że na szczeblu krajowym pojawiły się trudności, na przykład w zakresie transpozycji wymogów regulacyjnych UE(15), nowych ustaleń organizacyjnych (utworzenie organu zarządzającego, certyfikującego i organu audytu), zasobów ludzkich i tworzenia niezbędnych narzędzi (elektroniczne systemy informacyjne i komunikacyjne, wytyczne dotyczące wykonania). W tym zakresie sprawozdawczyni chciałaby podkreślić, że kwestią pierwszorzędnej wagi, dotyczącą najpóźniej następnego okresu programowania, są (dodatkowe) ulepszenia strukturalne i uproszczenia w celu uniknięcia powtarzającego się problemu niewykorzystania środków oraz dopilnowania, by kwoty środków na pokrycie płatności kształtowały się adekwatnie do kwot środków na pokrycie zobowiązań.

25. Jednak ogólnie rzecz biorąc, ostatnie uproszczenia powinny spowodować większe zapotrzebowanie na środki na pokrycie płatności w 2011 r., biorąc pod uwagę równoczesne automatyczne podwyższenie zaliczek oraz fakt, że w tym okresie nadal będą dostępne środki na 2007 r.

Prognozy na 2011 r.

26. Polityka spójności stanowi 35,6 proc. ram finansowych na lata 2007–2013. W WRF pułap działu 1b na 2011 r. ustalono na 50,65 mld EUR w cenach bieżących.

27. Sprawozdawczyni chciałaby podkreślić, że w przypadku budżetu na 2011 r. faktycznie nie będzie pola manewru, jeśli chodzi o środki na pokrycie zobowiązań, ponieważ powinny one być równe rocznym, wcześniej alokowanym kopertom ustalonym na początku okresu, z zastrzeżeniem ewentualnego dostosowania, jak przewidziano w pkt 17 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami.

28. Ponadto wskutek ostatnich modyfikacji prawodawstwa w 2011 r. dostępne będą niektóre kwoty pochodzące ze środków na 2007 r., które nie zostały umorzone. Główne pytanie dotyczy zatem poziomu środków na pokrycie płatności, które zostaną uwzględnione w budżecie.

29. Z powodów przedstawionych powyżej środki na pokrycie płatności z pewnością trzeba będzie podwyższyć w porównaniu z poprzednimi latami. W rzeczywistości ich kwoty powinny być wystarczające na następujące potrzeby:

- ewentualne podwyższenie płatności zaliczkowych, które nie zostały jeszcze sfinansowane za pomocą środków z budżetu na 2010 r.,

- rok 2011 będzie prawdopodobnie pierwszym pełnym rokiem, na który zostaną zatwierdzone wszystkie systemy zarządzania i kontroli, a zatem dokonane zostaną płatności okresowe na rzecz wszystkich programów operacyjnych: w piątym roku okresu programowania realizacja wreszcie osiągnie właściwe tempo,

- dostępne będą dodatkowe środki na pokrycie zobowiązań, ponieważ w okresie 2008‑2013 w każdym roku zostanie dodana 1/6 środków na zobowiązania na 2007 r.; stworzy to dodatkowe możliwości spożytkowania w terenie środków przeznaczonych na nieuregulowane jeszcze zobowiązania(16),

- ponadto środki na 2007 r., które zostały realokowane na lata 2009 i 2010, mogą zwiększyć kwotę środków przeniesionych na 2011 r.,

- można również zasadnie oczekiwać, że zwiększy się konkretna realizacja projektów, przede wszystkim dzięki uproszczeniom wymienionym powyżej,

- poprzedni okres programowania będzie stanowić coraz mniejsze utrudnienie dla państw członkowskich.

30. Ponieważ jednak ze względu na pilny charakter sprawy nie dokonano oceny wpływu dwóch ostatnich wniosków Komisji dotyczących uproszczenia, obecnie nie można podać pewnego szacunku dodatkowych funduszy, które zostaną przyznane w ciągu najbliższych lat, a w szczególności w 2011 r. Należy jednak pamiętać, że same dodatkowe płatności zaliczkowe dla państw członkowskich w ramach EFS i Funduszu Spójności szacuje się na 775 mln EUR. Faktycznie nie można zagwarantować, że płatności ujęte w budżecie na 2010 r. będą wystarczające, co wywrze dodatkowy wpływ na budżet na 2011 r.

31. Jednakże, z powodów przedstawionych powyżej, sprawozdawczyni jest zdania, że w dziale 1b potrzebny będzie znacznie wyższy poziom płatności w 2011 r.

Jakość realizacji polityki spójności

32. Zgodnie z priorytetami Parlamentu dotyczącymi budżetu na 2011 r., poprawa realizacji i jakości wydatków powinna stanowić wiodącą zasadę umożliwiającą optymalne wykorzystanie budżetu UE oraz kształtowanie polityki w oparciu o sprawdzone dane. W tym przypadku istotne znaczenie mają lepsze systemy kontroli i oceny, przy czym należy odpowiednio uwzględnić jasno określone cele, cele liczbowe i logikę interwencji. Pod tym względem strategiczne sprawozdanie podsumowujące Komisji, które ma zostać wydane w kwietniu 2010 r., mogłoby stanowić znaczny wkład w ocenę realizacji polityki spójności w terenie.

33. Celem byłoby osiągnięcie lepszej równowagi pomiędzy, z jednej strony, przepisami i procedurami niezbędnymi do zapewnienia legalności i prawidłowości wydatków UE oraz, z drugiej strony, większym ukierunkowaniem polityki spójności na wyniki i zwiększeniem jej efektywności pod względem kosztów, zgodnie z priorytetami PE dotyczącymi budżetu na 2011 r. W rzeczywistości niektórzy obserwatorzy i niektóre podmioty na szczeblu krajowym uważają, że wymogi regulacyjne na lata 2007–2013 są nadal ukierunkowane na kontrolę, zamiast na treść (tj. kontrola w pewnym stopniu odwraca uwagę od treści). W związku z tym instytucje zarządzające funduszami strukturalnymi poświęcają więcej czasu na ocenę zgodności z wymogami w zakresie zarządzania finansami i kontroli niż na osiąganie celów programów.

34. Wydaje się zatem, że trzeba w większym stopniu skoncentrować się na osiągnięciu celów w przeciwieństwie do legalności i prawidłowości absorpcji funduszy. To w tym kontekście należy rozważać zmiany wprowadzone do ram prawnych w 2009 r., które były próbą ograniczenia obciążenia państw członkowskich kontrolami bez konieczności odstępstwa od najważniejszych przepisów w zakresie należytego zarządzania finansami, oraz bieżący plan działań dotyczący funduszy strukturalnych(17).

35. W odpowiedziach na pytania Komisji Budżetowej przed posiedzeniem grupy monitorującej w sprawie polityki spójności w dniu 17 marca Komisja podkreśliła, że sama nie kontrolowała wykorzystania płatności zaliczkowych(18). Podwyższenie kwot płatności zaliczkowych przewidziane przez ostatnie zmiany przepisów oznacza zatem, że większa kwota funduszy strukturalnych będzie podlegać mniejszej kontroli lub nie będzie kontrolowana wcale, co budzi pewne obawy. Chociaż komisarz Samecki przesłał ostatnio do państw członkowskich pismo z prośbą o przedstawienie informacji na temat absorpcji dodatkowych zaliczek, do Komisji można nadal zwrócić się o rozwiązanie tego problemu poprzez większą kontrolę płatności zaliczkowych. Można się również do niej zwrócić o przedstawienie PE sprawozdania na temat ich wykorzystania, zgodnie z priorytetami PE dotyczącymi budżetu na 2011 r., w ramach których PE wnioskował o terminowe przekazywanie pełnych i aktualizowanych informacji władzy budżetowej.

Wnioski wstępne – osiągnięcie priorytetów UE

36. W kontekście nowej strategii „UE 2020” Komisja podkreśliła już znaczny wkład, który może wnieść polityka spójności, podobnie jak miało to miejsce w przypadku bieżącego i poprzedniego okresu programowania, jeśli chodzi o strategię lizbońską na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Komisja zobowiązała się do uzgodnienia celów polityki spójności z wizją przewidzianą w strategii „UE 2020” pod względem wspierania inteligentnego, bardziej ekologicznego i konkurencyjnego rozwoju gospodarek regionalnych w oparciu o wiedzę, innowacje i efektywne wykorzystywanie zasobów, także dzięki zwiększeniu wspólnych wysiłków i wykorzystaniu efektu synergii pomiędzy powiązanymi politykami wspólnotowymi.

37. Komisja wspomniała, że w ramach koperty finansowej w kwocie 350 mld EUR przeznaczonej na politykę spójności na lata 2007–2013 na cele strategii „UE 2020” zostanie przeznaczona kwota pomiędzy 200 a 250 mld EUR(19).

38. Oprócz powodów przedstawionych powyżej, zdaniem sprawozdawczyni, z ostatniej uwagi wynika, że potrzeba przydzielenia polityce spójności środków na płatności w budżecie na 2011 r. w sposób wystarczająco ambitny, jest jeszcze pilniejsza. Rok 2011 faktycznie będzie piątym rokiem realizacji w bieżącym okresie programowania, w którym programy operacyjne osiągną dojrzałość, co oznacza ich szybką realizację.

39. Z powyższych względów sprawozdawczyni chciałaby zwrócić uwagę na poniższe nierozstrzygnięte kwestie i wnioski z myślą o następnej procedurze budżetowej:

- Komisja powinna nadal ściśle współpracować zwłaszcza z tymi państwami członkowskimi, które odnotowały niskie wskaźniki absorpcji w poprzednim okresie programowania, w celu utrzymania tempa i dalszej poprawy sytuacji,

- konieczne mogą być dodatkowe ulepszenia strukturalne i uproszczenia w celu uniknięcia powtarzającego się problemu niewykorzystania środków,

- Parlament powinien być informowany o treści ewentualnego dostosowania kopert finansowych przewidzianego w art. 17 porozumienia międzyinstytucjonalnego,

- Komisja powinna przedstawić metodę stosowaną do podziału szóstych części ponownie angażowanych środków na 2007 r. między lata 2008–2013. W jaki sposób nieumorzone środki na 2007 r. zostaną udostępnione w 2011 r.? Czy będzie to oznaczać, że ze środków na 2007 r. nie zostaną dokonane żadne płatności? W jaki sposób mechanizm taki zostanie potraktowany w budżecie? Czy będzie to miało wpływ na margines przewidziany w pułapie WRF?

- ponieważ nie można zagwarantować, że środki na pokrycie płatności ujęte w budżecie na 2010 r. będą wystarczające do realizacji dodatkowych płatności zaliczkowych i okresowych, Parlament powinien być regularnie informowany o ich skutkach dla budżetu: ewentualnych budżetach korygujących w 2010 r. oraz ewentualnych dodatkowych potrzebach w budżecie na 2011 r.,

- Komisja powinna zaproponować najlepszy sposób koncentracji na osiągnięciu celów w przeciwieństwie do legalności i prawidłowości, bez konieczności odstępstwa od najważniejszej zasady należytego zarządzania finansami,

- Komisja powinna rozwiązać problem słabego systemu kontroli w fazie wstępnej, przede wszystkim poprzez zwiększenie kontroli płatności zaliczkowych, oraz przedstawić PE informacje na temat ich wykorzystania.

Wstęp

Niniejszy dokument przedstawia w ujęciu budżetowym programy i działania wspierające cele „Młodzież, edukacja i mobilność”, analizuje pomoc finansową, jaką budżet UE przyznaje tym instrumentom, oraz wskaźnik wykonania budżetu w 2009 i 2010 r. w porównaniu z kwotami proponowanymi w PB 2011, a także, gdzie to istotne, ocenia ich ewolucję. Celem dokumentu jest dostarczenie członkom Komisji Budżetowej dodatkowej pomocy z myślą o procedurze budżetowej 2011.

Dokument roboczy wyróżnia w swej pierwszej części programy i działania bezpośrednio lub pośrednio wspierające młodzież, w drugiej zaś części przedstawia istotne kluczowe elementy budżetowe - w rozbiciu na poszczególne obszary polityki – ukazując ewolucję rocznych środków wyasygnowanych na programy odnoszące się do Młodzieży w budżetach na 2009 i 2010 r., wskaźnik ich wykonania oraz przedstawia kwoty środków w PB 2011. W trzeciej części dokumentu roboczego przedstawiono również sytuację finansową agencji wdrażających programy i działania związane z celem „Młodzież”.

I. DEFINICJA INSTRUMENTÓW BUDŻETOWYCH DOTYCZĄCYCH MŁODZIEŻY-EDUKACJI-MOBILNOŚCI

1.1. Instrumenty budżetowe udzielające bezpośredniego wsparcia młodzieży

W ramach budżetu UE cel „Młodzież” uzyskuje bezpośrednie wsparcie poprzez wyspecjalizowane wieloletnie programy, takie jak Uczenie się przez całe życie, Erasmus Mundus, „Młodzież w działaniu”, szczegółowy program „Ludzie” na rzecz mobilności naukowców (7PR), uzupełnione przez szereg określonych projektów pilotażowych oraz działań przygotowawczych (PP/DP). Poza programem „Młodzież w działaniu” oraz niektórymi PP/DP odnoszącymi się do młodzieży, finansowanymi ze środków działu 3b, programy te i działania finansowane są w ramach działu 1a WRF. Międzynarodowy wymiar działań wspierających młodzież jest finansowana w ramach działu 4 budżetu (współpraca z państwami trzecimi w zakresie edukacji i kształcenia zawodowego oraz Europejska Fundacja Kształcenia (EFT).

1.1.1. Program uczenia się przez całe życie (LLL) obejmuje cztery programy sektorowe dotyczące edukacji szkolnej (Comenius), szkolnictwa wyższego (Erasmus), kształcenia zawodowego (Leonardo da Vinci) oraz kształcenia dorosłych (Grundtvig), jak również program Jean Monet Action oraz program międzysektorowy wspierający konkretne kluczowe działania, jak nauka języków, oferowanie uczniom, nauczycielom i szkoleniowcom możliwości nauki lub wykładania w innym państwie członkowskim.

Uczenie się przez całe życie przyczynia się do rozwoju UE jako zaawansowanego, opartego na wiedzy społeczeństwa o zrównoważonym - pod względem gospodarczym – rozwoju, większej ilości lepszych miejsc pracy i głębszej spójności socjalnej. Dąży on w szczególności do promowania wymiany, współpracy i mobilności między systemami edukacji i kształcenia zawodowego w Unii, tak by stały się one światowym wzorcem jakości. Program wspiera wielostronne partnerstwa i projekty, ponadnarodową mobilność oraz wymianę w całej Unii.

1.1.2. Program Erasmus Mundus jest programem UE w dziedzinie współpracy i mobilności na poziomie szkolnictwa wyższego. Ma na celu podniesienie jakości europejskiego szkolnictwa wyższego oraz promowanie międzykulturowego porozumienia za pośrednictwem współpracy z krajami nie będącymi państwami członkowskimi. Przyczynia się również do podniesienia atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego w całym świecie.

1.1.3. Program „Młodzież w działaniu” ma na celu propagowanie czynnej postawy obywatelskiej wśród ludzi młodych, a w szczególności ich obywatelstwa europejskiego. Program obejmuje Wolontariat europejski, którego celem jest mobilizowanie młodych ludzi do udziału w różnych formach działań dobrowolnych, a także dotację do Europejskiego Forum Młodzieży.

Wartość dodana programu „Młodzież w działaniu” odnosi się do dwóch głównych celów: wzmocnienie zasobów ludzkich w Europie poprzez udzielenie szczególnego wsparcia nieformalnym doświadczeniom zdobywania wiedzy oraz rozwijanie aktywności obywatelskiej (w tym obywatelstwa europejskiego) młodych ludzi. W obu aspektach wartość dodana leży w zdolności Unii Europejskiej do zaprezentowania atutów inicjatyw, które wspierają mobilność młodych ludzi, jak również korzyści, jakie dla młodzieżowych organizacji pozarządowych wynikają z „europeizacji” ich pracy. W większości krajów nie istnieją takie programy mobilności.

Poza tym możliwości wymiany najlepszych wzorców (zwłaszcza poprzez upowszechnianie wyników tych projektów) oraz uzupełnienia na poziomie krajowym/regionalnym „kapitału rozruchowego”, jakim jest Młodzież w działaniu, generuje silny efekt mnożnikowy, który uzasadnia działanie na poziomie europejskim. Taka mobilność oraz inne wspierane projekty pomagają ponadto w przybliżaniu Unii Europejskiej młodym ludziom oraz w integracji osób o gorszym starcie społecznym, które miałyby mniejsze możliwości udziału w innych europejskich projektach.

1.1.4. Program „Ludzie” na rzecz mobilności naukowców: Zdolność przyciągnięcia i zatrzymania licznych i wysoce wykwalifikowanych badaczy w Europie jest koniecznym warunkiem osiągnięcia postępów w nauce i tworzenia warunków dla innowacyjności, jak również ważnym czynnikiem przyciągania i utrzymania inwestorów w obszarze badań przez publiczne i prywatne podmioty.

Wobec rosnącej konkurencji w świecie program naukowy „Ludzie” (7PR) ma na celu podniesienie atrakcyjności Europy dla najlepszych naukowców poprzez:

- promowanie powstawania w Europie otwartego rynku pracy dla naukowców, wolnego od jakichkolwiek form dyskryminacji, oraz zróżnicowania umiejętności i ścieżek kariery naukowców;

- stymulowanie osób do podejmowania zawodu naukowca i zachęcanie badaczy europejskich do pozostania w Europie, m.in. za pośrednictwem grantów służących reintegracji;

- ustrukturyzowanie w całej Europie organizacji, przebiegu i jakości kształcenia w obszarze badań, czynnego rozwoju kariery naukowej, przekazywania wiedzy przez naukowców między nauką a przemysłem, organizacjami akademickimi i badawczymi, a także silnego udziału kobiet oraz badaczy niższego szczebla w badaniach i rozwoju.

Działania „Marie Curie” przyczyniają się do podnoszenia kwalifikacji badaczy na wszystkich etapach kariery z myślą o poprawie szans na zatrudnienie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym za pośrednictwem programów badawczych, których celem jest stymulowanie innowacyjności w Europie.

1.2. Instrumenty budżetowe udzielające pośredniego wsparcia celowi „Młodzież”

Poza głównymi programami wsparcia celów „Młodzież, edukacja i mobilność” istnieją też inne programy UE, które wspierają młodych ludzi. Dodatkowego wsparcia udziela się w obszarze polityki zatrudnienia i spraw społecznych (Program Progress, EURES, działania na rzecz mobilności, Europejski Fundusz Społeczny (EFS)), w obszarze polityki rozwoju regionalnego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)), wspólnej polityki rolnej, a zwłaszcza polityki rozwoju obszarów wiejskich wspierającej młodych rolników, Europejskiego Funduszu Rybołówstwa (EFR), które są odpowiednio zasilane z działów 1a, 1b i 2 budżetu. W ramach tych obszarów polityki nie ma jednak konkretnych linii budżetowych ani środków, które wyraźnie byłyby przeznaczone na młodzież.

1.2.1. Program PROGRESS jest jednym z instrumentów wspierających państwa członkowskie w rozwijaniu i wdrażaniu polityki zatrudnienia i socjalnej w pięciu obszarach: zatrudnienia, integracji społecznej i ochrony socjalnej społecznej, warunków pracy, niedyskryminacji i równouprawnienia płci. Ukierunkowany jest on na państwa członkowskie, władze szczebla lokalnego i regionalnego, publiczne służby zatrudnienia i krajowe urzędy statystyczne. Mogą w nim również uczestniczyć wyspecjalizowane organy, uniwersytety i instytuty badawcze, jak również partnerzy społeczni i organizacje pozarządowe.

Program Progress jest narzędziem dostarczającym analiz i poradnictwa w zakresie strategii politycznych odnośnie do agendy politycznej UE, monitorującym/oceniającym i składającym sprawozdania w zakresie wdrażania prawodawstwa i strategii politycznych UE, propagującym przekazywanie władzy, identyfikującym i upowszechniającym dobre wzorce w pokrewnych obszarach polityki, wzajemne uczenie się i wsparcie między państwami członkowskim, gromadzącym wsparcie i promującym zaangażowanie kluczowych unijnych i krajowych zainteresowanych podmiotów; nie udziela on bezpośredniego wsparcia działaniom poświęconym młodzieży i mobilności.

1.2.2. Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES) składają się z sieci przeszło 800 doradców i portali EURES gromadzących wszystkie wakujące stanowiska z publicznych służb zatrudnienia EURES państw członkowskich (UE, EOG i Konfederacja Szwajcarska) wraz z informacjami o warunkach życia i pracy w państwach członkowskich.

EURES dąży do promowania geograficznej i zawodowej mobilności pracowników w Europie celem pokonania utrzymujących się przeszkód w swobodnym przepływie oraz przyczynienia się do powstania rzeczywistego rynku pracy na poziomie europejskim.

1.2.3. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) to główny instrument inwestowania w edukację i kształcenie zawodowe w obszarze polityki spójności. W ramach priorytetów strategicznych dotyczących tematycznych i regionalnych programów operacyjnych niezmiennie istnieje obszar, który koncentruje się na działaniach skierowanych do różnych grup docelowych, m.in. do ludzi młodych. W zależności od specyficznej sytuacji w każdym państwie członkowskim i regionie, EFS wspiera różne projekty ukierunkowane na ludzi młodych, ułatwiając im przejście ze szkoły do pracy lub pomagając im powrócić do szkoły celem podniesienia swych kwalifikacji.

1.2.4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) wspiera w głównej mierze infrastrukturę w obszarze edukacji i kształcenia zawodowego. Wsparcie to jednak nie jest skierowane w szczególności do ludzi młodych i nie ma na celu promowania mobilności. Wsparcie EFRR na rzecz oświaty i kształcenia zawodowego (wyłączając infrastrukturę) jest marginalne.

1.2.5. Wspólna polityka rolna wspiera kilka rozwiązań dla młodych rolników w ramach swego filaru rozwoju obszarów wiejskich (środek: „podejmowanie działalności przez młodych rolników”). Młodzi rolnicy mogą również korzystać z innych środków, jak „Kształcenie zawodowe i działania informacyjne” i „Modernizacja gospodarstw rolnych”, w ramach których określone działania często skierowane są do młodych ludzi.

1.2.6. Postanowienia Europejskiego Funduszu Rybołówstwa (EFR) odnoszące się do obszaru Młodzież można odnaleźć w ramach środka „Rekompensata społeczno-gospodarcza w celu zarządzania wspólnotową flotą rybacką”(20). To do państw członkowskich należy decyzja, jaką kwotę zamierzają one przekazać na te działania. Nie udało się dostarczyć danych w sprawie wielkości budżetu przeznaczonego na te konkretne działania.

II. Struktura budżetowa programów i zakres działań „Młodzież, mobilność, edukacja”

Przeważająca część programów i działań dotyczących „Młodzieży” ujęta jest w rozdziale 15 budżetu. Kilka działań dotyczących mobilności pokrywanych jest ze środków tytułu 04 budżetu, jako część obszaru polityki zatrudnienia i spraw społecznych. W tym obszarze polityki nie ma jednak programów bezpośrednio poświęconych młodzieży.

2.1. Obszar działalności Edukacja i kultura (15)

Tablica: Programy „Młodzież, edukacja i mobilność" finansowane ze środków tytułu 15

 

 

 

Budżet 2009

Budżet 2010

PB 2011

Pozycja w budżecie

Tytuł

WRF

Środki na zobowiązania

Wykonanie

%

Środki na płatności

Wykonanie

%

Środki na zobowiązania

Wykonanie(21)

%

Środki na płatności

Wykonanie(22)

%

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

15 02 02 05

Program Erasmus Mundus

1a

75 523 024

100

75 894 879

99,9

94 163 000

-

78 800 000

0,76

94 540 000

88 000 000

15 01 04 14

Erasmus Mundus — Wydatki admin.

1a

1 326 664

99,6

1 326 664

48,0

770 000

18,8

770 000

10,3

996 000

996 000

15 02 03

Współpraca z państwami trzecimi w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego

4

7 598 370

98,9

3 569 764

97,9

8 000 000

0,4

5 200 000

31,1

9 000 000

5 000 000

15 01 04 17

Idem – Wydatki admin.

4

114 983

100

114 983

48,0

65 000

-

65 000

5,4

80 000

80 000

15 02 22

Program Uczenie się przez całe życie

1a

1 087 476 158

100

1 018 078 157

100

982 313 500

74,9

953 200 000

22,0

1 009 655 000

956 000 000

15 01 04 22

Idem – Wydatki admin.

1a

9 371 661

100

9 371 661

61,3

8 843 000

23,8

8 843 000

12,1

9 000 000

9 000 000

15 05 55

Program Młodzież w działaniu

3b

144 087 708

100

137 645 004

100

124 106 000

61,2

121 000 000

20,1

126 108 000

117 000 000

15 01 04 55

Młodzież w działaniu - Wydatki admin.

3b

986 063

100

986 063

69,2

780 000

32,8

780 000

12,6

780 000

780 000

15 07 77

Program „Ludzie” na rzecz mobilności naukowców (7 PR)

1a

543 908 038

100

412 891 192

100

534 190 000

0,5

284 000 000

11,2

754 407 000

500 000 000

Źródło: Dokumenty robocze Komisji – dane z PB 2011

Pomimo bardzo wysokiego poziomu wykonania linii budżetowych tytułu 15 (w przeważającej części osiągającego 100% poziomu wykonania), wzrost środków na zobowiązania w PB 2011 jest raczej ograniczony, z wyjątkiem konkretnego programu Ludzie, którego portfel został znacznie zwiększony, zarówno jeśli chodzi o zobowiązania, jak i płatności.

Ogólnie poziom płatności pozostaje taki sam. Programowi Erasmus Mundur zaproponowano znaczny wzrost (+12%), podczas gdy płatności na program Młodzież w działaniu spadły o 3,3% w PB 2011.

2.1.1. Erasmus Mundus: Proponowana w PB 2011 ogólna kwota środków wynosi 94,5 mln EUR w środkach na zobowiązania i 88 mln EUR w środkach na płatności wydatków operacyjnych oraz 0,996 mln na wydatki administracyjne. W porównaniu z 2010 r. wydatki operacyjne programu nieznacznie wzrosły: o 0,3 mln EUR w w środkach na zobowiązania (+0,4%) i o 9 mln EUR w środkach na płatności (+11,7%).

W 2011 r. program będzie nadal finansował nową kategorię grantów indywidualnych (kandydatów na studia doktoranckie i europejskich studentów uczęszczających na zajęcia magisterskie w ramach Erasmus Mundus). W 2010 r. po raz pierwszy wszystkie elementy nowego programu Erasumus Mundus (II) będą w pełni operacyjne.

Ocena ex-post pierwszego programu Erasmus Mundus (2004-2008) pokazuje, że dzięki programowi wzrosła liczba studentów krajów trzecich uczęszczających na zajęcia na wydziałach i w instytucjach objętych programem. Wielu organizatorów zajęć, z którymi się skontaktowano podczas oceny programu, odnotowało, że dzięki Erasmus Mundus ich wydziały zdołały przyciągnąć studentów krajów trzecich z ogromnej ilości państw, a tym samym zerwać z tradycyjnym wzorcem rekrutacji. Ponadto 89% koordynatorów zajęć stwierdziło, że studenci Erasmus Mundur reprezentowali poziom „wyraźnie przewyższający” (53%) lub „przewyższający” (36%) średni standard studentów cyklu magisterskiego ich uniwersytetów(23).

2.1.2. Program „Uczenie się przez całe życie”: PB 2011 proponuje ogółem na program Uczenie się przez całe życie kwotę 1 009,6 mln EUR w środkach na zobowiązania i 956 mln EUR w środkach na płatności. Jeśli porównamy te wysokości do budżetu 2010, wzrost ten sprowadza się do dodatkowych 27 mln EUR na środki na zobowiązania (+2,8%) oraz dodatkowych 2,8 mln w środkach na płatności (+0,3%).

W 2011 r. środki te zaprogramowano na wsparcie następujących trzech konkretnych celów:

- Rozwijanie Europejskiego obszaru uczenia się przez całe życie oraz propagowanie mobilności z myślą o podniesieniu europejskiej konkurencyjności, budowaniu gospodarki intensywnie wykorzystującej wiedzę oraz pogłębieniu poczucia europejskiej tożsamości i obywatelstwa (896 125 mln EUR)

- Modernizacja i reforma systemów edukacji i kształcenia UE zgodnie ze strategią Europa 2020 (101 730 mln EUR)

- Modernizacja i reforma systemów edukacji i kształcenia UE zgodnie ze strategią Europa 2020; sprawienie, by wielojęzyczność umożliwiała obywatelom europejskim posługiwanie się kilkoma językami, udzielała im dostępu do kultury i partycypowania w niej jako czynni obywatele, by mogli czerpać korzyści z lepszej komunikacji, integracji i szerszych możliwości zatrudnienia, jak również szans na rozwijanie biznesu (11 800 mln EUR)

2.1.3. Program Młodzież w działaniu: Proponowana w PB 2011 dla programu Młodzież w działaniu kwota wynosi ogółem 126,1 mln EUR w zobowiązaniach i 117,0 mln EUR w płatnościach na wydatki operacyjne, przy czym zaledwie 0,78 mln EUR przewidziano na wydatki administracyjne.

W porównaniu z budżetem 2010 oznacza to wzrost środków na zobowiązania o zaledwie 1,6% oraz spadek w płatnościach o 3,3%, podczas gdy – na co wskazano w powyższej tabeli – wskaźnik wykonania na dzień 19 kwietnia 2010 r. osiągnął już 61,2%, zaś pod koniec 2009 r. – 100%.

Sporządzona przez Komisję ocena programu Młodzież (2000-2006) potwierdziła skuteczność programu jeśli chodzi o poprawę szans na zatrudnienie i orientację zawodową ludzi młodych (którzy rozwijają umiejętności dzięki nieformalnym doświadczeniom zawodowym, które z kolei wynikają z udziału w programie), jak również rozwój ich cech obywatelskich oraz poczucia solidarności i bycia Europejczykami.

2.1.4. Program Ludzie: PB 2011 proponuje na ten program kwotę 754,407 mln EUR w środkach na zobowiązania i 500 mln EUR w środkach na płatności. Odpowiada to wzrostowi o 41,2% kwoty środków na zobowiązania (+220 mln) oraz wzrostowi o 76% kwoty środków na płatności (+216 mln EUR) w porównaniu z budżetem 2010.

Zgodnie z dokumentem roboczym Komisji(24), znaczący wzrost w PB 2011 środków przeznaczonych na program szczegółowy Ludzie odpowiada wzrostowi poziomu popytu na różne cele programu oraz kluczowe obszary działalności zawarte w tym programie. Największy odsetek środków w budżecie 2011 nadal będzie przeznaczony na wspieranie początkowego kształcenia naukowców za pośrednictwem działań sieci szkoleń początkowych (ITN) im. Marie Curie. Pozwoli to również podnieść środki na wewnątrzeuropejską i międzynarodową mobilność badaczy i wspieranie rozwoju ich kariery za pośrednictwem stypendiów naukowo-badawczych oraz współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów (COFUND), światowych stypendiów naukowo-badawczych (OIF, IIF i IRSES), międzysektorowej mobilności (ITN oraz działania Partnerstw i ścieżek rozwoju między przemysłem a uczelniami wyższymi (IAPP)).

Przewiduje się kontynuowanie w 2011 r. działań zmierzających do propagowania „piątej swobody” poprzez wdrożenie „Europejskiego partnerstwa na rzecz naukowców” z myślą o poprawie kariery i mobilności, co obejmuje działania EURAXESS – portalu mobilnych naukowców, zasięganie opinii zainteresowanych stron oraz gromadzenie danych i badania nad europejskim funduszem emerytalnym. Ponadto zostaną zainicjowane nowe działania, w tym rozwinięcie linków EURAXESS, analiza wykonalności „karty naukowca” oraz dalsze analizy i przygotowanie rozwiązań dotyczących mobilności i kariery badaczy oraz modeli z myślą o komunikacie dotyczącym Europejskiego partnerstwa na rzecz naukowców.

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych jest odpowiedzialna za zarządzanie wszystkimi obszarami działalności programu Ludzie, z wyjątkiem polityki związanej z działaniem na rzecz rozwoju otwartego rynku pracy naukowców. Od powołania Komisji w nowym składzie, Agencja ta podlega DG ds. Edukacji i Kultury. Spowodowało to również zmianę w nomenklaturze – 15 07 77 (tytuł 15: edukacja i klutura) zamiast poprzedniego 08 11 01 (tytuł 08: Badania naukowe).

2.2. Obszar zatrudnienia i spraw społecznych (tytuł 04)

2.2.1. Dialog społeczny i wymiar społeczny Unii (04 03 03)

 

 

 

Budżet 2009

Budżet 2010

PB 2011

Pozycja w budżecie

Tytuł

WRF

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

Wykonanie

(środki na zobowiązania)

%

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

Wykonanie(25)

(środki na zobowiązania)

%

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

04 03 03 01

Stosunki przemysłowe i dialog społeczny

1a

15 328 292

13 679 843

99

16 000 000

14 000 000

7

16 390 000

14 000 000

04 03 03 02

Działania informacyjne i szkoleniowe dla organizacji pracowniczych

1a

16 922 212

16 209 903

100

16 400 000

15 000 000

19

16 700 000

15 000 000

04 03 03 03

Informacja, konsultacja i udział przedstawicieli przedsiębiorstw

1a

6 873 440

5 271 298

94

7 300 000

5 500 000

-

7 300 000

5 500 000

OGÓŁEM

39 123 944

55 161 044

 

39 700 000

34 500 000

 

40 390 000

34 500 000

Źródło: Dokumenty robocze Komisji – dane z PB 2011

Działania w zakresie dialogu społecznego i społecznego wymiaru UE mają na celu wzmocnienie roli dialogu społecznego i propagowanie przyjmowania porozumień między partnerami społecznymi. Obszar ten zajmuje się wpieraniem działań podejmowanych przez partnerów społecznych w celu propagowania dialogu społecznego i kwestii odnoszących się do skutków, jakie globalizacja wywiera na podmioty UE. Współfinansuje również program pracy badań prowadzonych przez związki zawodowe oraz ich instytut kształcenia (ETUI-REHS), wspiera działalność szkoleniową organizacji pracowniczych, badanie i wymianę najlepszych wzorów w zakresie stosunków przemysłowych w Europie, działania partnerów społecznych zmierzające do poprawy i promowania strategii lizbońskiej, informację, zasięganie opinii i udział przedstawicieli przedsiębiorstw.

PB 2011: Kwoty środków pozostają stałe. Ogólnie PB 2011 nie przewidział żadnego podnoszenia kwoty środków dla tych linii budżetowych, z wyjątkiem niewielkiej podwyżki kwoty na zobowiązania – tylko dla następujących pozycji budżetowych: 04 03 03 01, 04 03 03 02 (odpowiednio o 0,39 mln EUR i o 0,3 mln).

2.2.2. EURES - Europejskie Służby ds. Zatrudnienia (04 03 04)

EURES : Środki budżetowe i wskaźnik wykonania

 

Budżet 2009

Budżet 2010

PB 2011

Pozycja w budżecie

Tytuł

WRF

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

Wykonanie

(środki na zobowiązania)

%

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

Wykonanie(26)

(środki na zobowiązania)

%

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

04 03 04

EURES

1a

19 838 034

15 121 218

100

19 100 000

16 000 000

7

19 500 000

16 000 000

04 01 04 04

EURES – wydatki admin.

1a

477 975

477 975

99

470 000

470 000

36

470 000

470 000

Źródło: Dokumenty robocze Komisji – dane z PB 2011

Zgodnie z dokumentem roboczym Komisji, z uwagi na obecny kryzys korzystanie z usług EURES znacznie wzrosło. Tym samym Komisja zamierza nadal rozwijać tę służbę, a w szczególności wzmocnić usługi pośrednictwa pracy.

Środki przewidziane w PB 2011 pozostają na tym samym poziomie; zaproponowano tylko wzrost o 0,4 mln EUR odnośnie do zobowiązań w 2011 r. Kwota na wydatki operacyjne wynosi 19,5 mln EUR w środkach na zobowiązania i 16 mln EUR na płatności.

Programowanie EURES 2011 (w zobowiązaniach):

2,3 mln EUR:              Rozwijanie strony internetowej EURES, działu pomocy technicznej (help-desk) i portalu mobilności zawodowej

15 mln EUR:               Wspieranie publicznych służb zatrudnienia we wspomaganiu rozwoju europejskich rynków pracy - otwartych i dostępnych dla wszystkich za pośrednictwem EURES

2,2 mln EUR:              Działania informacyjne i komunikacyjne, kształcenie i tworze