Διαδικασία : 2010/0059(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0285/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0285/2010

Συζήτηση :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2010 - 7.2
PV 21/10/2010 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0382

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 932kWORD 451k
11.10.2010
PE 445.880v02-00 A7-0285/2010

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας

(COM(2010)0102 – C7‑0079/2010 – 2010/0059(COD))

Επιτροπή Ανάπτυξης

Εισηγητής: Charles Goerens

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας

(COM(2010)0102 – C7‑0079/2010 – 2010/0059(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0102)),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 καθώς και το άρθρο 209, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0079/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που απηύθυναν εθνικά κοινοβούλια στον Πρόεδρό του σχετικά με τη συμβατότητα του σχεδίου πράξης με την αρχή της επικουρικότητας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7‑0285/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση, όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  πιστεύει ότι η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με το δραστικό περιορισμό του περιθωρίου του ανώτατου ορίου του τομέα 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013(ΠΔΠ), δεν αφήνει αρκετό περιθώριο ελιγμών για την αντιμετώπιση και ικανοποιητική αντίδραση σε πιθανές μελλοντικές κρίσεις·

3.  πιστεύει ότι, αφού το θέμα του εμπορίου μπανανών υπάρχει από καιρό στην ημερήσια διάταξη, τα προτεινόμενα μέτρα μπορούσαν να είχαν ενσωματωθεί ενωρίτερα στο ΠΔΠ·

4.  εκφράζει εκ νέου την πεποίθησή του ότι οιοδήποτε νέο μέσο δεν πρέπει να χρηματοδοτείται με αναδιάταξη πιστώσεων, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να διακυβεύσει τις υπάρχουσες προτεραιότητες·

5.  υπενθυμίζει ότι το μέσο ευελιξίας αποσκοπεί στη χρηματοδότηση "σαφώς προσδιορισμένων δαπανών οι οποίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των διαθέσιμων ανώτατων ορίων(1)", και θεωρεί τα μέτρα σχετικά με το εμπόριο της μπανάνας ως συνοδευτικά μέτρα που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή·

6.  πιστεύει επομένως ότι η πρόταση δεν συμβιβάζεται με το ανώτατο όριο του τομέα 4 του ΠΔΠ, και ζητά την αναθεώρηση του τελευταίου με όλα τα μέσα που προβλέπουν τα σημεία 21 έως 23 της ΔΣ της 17ης Μαΐου 2006, ή με άλλα μέσα όπως τα αναφερόμενα στα σημεία 25 και 27·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(-1) Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕE) στον τομέα της ανάπτυξης έχει ως σκοπό τη μείωση και, εν καιρώ, την εξάλειψη της φτώχειας.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ως συμβαλλόμενο μέρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), έχει δεσμευθεί για την ένταξη του εμπορίου στις αναπτυξιακές στρατηγικές και για την προώθηση του διεθνούς εμπορίου προκειμένου να ευνοηθούν η ανάπτυξη και η μείωση της φτώχειας παγκοσμίως.

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ως συμβαλλόμενο μέρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), έχει δεσμευθεί για την ένταξη του εμπορίου στις αναπτυξιακές στρατηγικές και για την προώθηση του διεθνούς εμπορίου προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη και να περιορισθεί και, μακροπρόθεσμα, να εξαλειφθεί η φτώχεια παγκοσμίως.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ υπογραμμίζει ότι κύριος στόχος της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα αυτό είναι ο περιορισμός και, μακροπρόθεσμα, η εξάλειψη της φτώχειας. Επιπλέον, ορίζει ότι η Ένωση λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) ) Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να στηρίξει την ομαλή και βαθμιαία ένταξη των αναπτυσσόμενων χωρών στην παγκόσμια οικονομία με σκοπό την διατηρήσιμη ανάπτυξη. Οι κυριότερες χώρες ΑΚΕ που εξάγουν μπανάνα ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων εμπορικών ρυθμίσεων, ιδίως ως απόρροια της ελευθέρωσης του καθεστώτος Μάλλον Ευνοούμενου Κράτους στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Ως εκ τούτου, στον υφιστάμενο κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας6 πρέπει να προστεθεί ένα πρόγραμμα συνοδευτικών μέτρων για τις μπανάνες ΑΚΕ.

(3) Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να στηρίξει την ομαλή και βαθμιαία ένταξη των αναπτυσσόμενων χωρών στην παγκόσμια οικονομία με σκοπό την διατηρήσιμη ανάπτυξη. Οι κυριότερες χώρες ΑΚΕ που εξάγουν μπανάνα ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων εμπορικών ρυθμίσεων, ιδίως της ελευθέρωσης του δασμολογίου του Μάλλον Ευνοούμενου Κράτους στο πλαίσιο του ΠΟΕ και των διμερών ή περιφερειακών συμφωνιών που έχουν συναφθεί ή πρόκειται να συναφθούν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών της Λατινικής Αμερικής. Ως εκ τούτου, στον υφιστάμενο κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας6 πρέπει να προστεθεί ένα πρόγραμμα συνοδευτικών μέτρων για τις μπανάνες ΑΚΕ.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη οι συνέπειες των διμερών και περιφερειακών συμφωνιών που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Πράγματι, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς μπανάνας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, η μείωση των δασμολογικών συντελεστών που περιλαμβάνονται στις εμπορικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τη Λατινική Αμερική έχει επίπτωση στις εξαγωγές μπανάνας προέλευσης χωρών ΑΚΕ.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Τα μέτρα χρηματοδοτικής συνδρομής που θα ληφθούν στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού πρέπει να αποσκοπούν στη στήριξη της προσαρμογής ή/και της αναδιάρθρωσης τομέων που εξαρτώνται από τις εξαγωγές μπανάνας μέσω ειδικής τομεακής στήριξης του προϋπολογισμού ή μέσω παρεμβάσεων για συγκεκριμένα σχέδια. Τα μέτρα θα αποβλέπουν στην εξασφάλιση πολιτικών κοινωνικής αποκατάστασης, οικονομικής διαφοροποίησης ή επενδύσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στις περιπτώσεις που η στρατηγική αυτή είναι βιώσιμη, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων και των εμπειριών που αποκτήθηκαν μέσω του ειδικού συστήματος βοήθειας στους παραδοσιακούς προμηθευτές μπανάνας7 ΑΚΕ και του ειδικού πλαισίου συνδρομής σε παραδοσιακούς προμηθευτές μπανάνας ΑΚΕ8.

(4) Τα μέτρα χρηματοδοτικής συνδρομής που θα ληφθούν στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού στις περιοχές καλλιέργειας μπανάνας και στις αλυσίδες αξιοποίησης της μπανάνας, ειδικότερα δε των μικροκαλλιεργητών και των μικρών φορέων, καθώς επίσης πρέπει να αποσκοπούν και στη συμμόρφωση με τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, και με τα περιβαλλοντικά πρότυπα, ιδίως εκείνα που αφορούν τη χρήση παρασιτοκτόνων και την έκθεση σε αυτά, με τη στήριξη της προσαρμογής ή/και με την αναδιάρθρωση τομέων που εξαρτώνται από τις εξαγωγές μπανάνας μέσω ειδικής τομεακής στήριξης του προϋπολογισμού ή μέσω παρεμβάσεων για συγκεκριμένα σχέδια. Τα μέτρα θα αποβλέπουν στην εξασφάλιση πολιτικών κοινωνικής αποκατάστασης, οικονομικής διαφοροποίησης ή επενδύσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στις περιπτώσεις που αυτό είναι βιώσιμο, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων και των εμπειριών που αποκτήθηκαν μέσω του ειδικού συστήματος βοήθειας στους παραδοσιακούς προμηθευτές μπανάνας7 ΑΚΕ και του ειδικού πλαισίου συνδρομής σε παραδοσιακούς προμηθευτές μπανάνας ΑΚΕ8. Η ΕΕ αναγνωρίζει τη σημασία της προαγωγής μιας δικαιότερης κατανομής των εσόδων που προέρχονται από τη μπανάνα.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Το πρόγραμμα πρέπει να συνοδεύει τη διαδικασία προσαρμογής στις χώρες ΑΚΕ που εξήγαγαν σημαντικές ποσότητες μπανάνας στην ΕΕ τα τελευταία έτη και τα οποία θα επηρεασθούν από την ελευθέρωση στο πλαίσιο του ΠΟΕ9. Το πρόγραμμα βασίζεται στο ειδικό πλαίσιο συνδρομής για τους παραδοσιακούς προμηθευτές μπανάνας ΑΚΕ. Συμμορφώνεται με τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΟΕ και έχει σαφή χαρακτήρα αναδιάρθρωσης, με αποτέλεσμα να είναι προσωρινής φύσεως, με μέγιστη διάρκεια τεσσάρων ετών (2010-2013),

(5) Το πρόγραμμα πρέπει να συνοδεύει τη διαδικασία προσαρμογής στις χώρες ΑΚΕ που εξήγαγαν σημαντικές ποσότητες μπανάνας στην ΕΕ τα τελευταία έτη και τα οποία θα επηρεασθούν από την ελευθέρωση στο πλαίσιο του ΠΟΕ9 και των διμερών ή περιφερειακών συμφωνιών που έχουν συναφθεί ή πρόκειται να συναφθούν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένων χωρών της Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής. Το πρόγραμμα βασίζεται στο ειδικό πλαίσιο συνδρομής για τους παραδοσιακούς προμηθευτές μπανάνας ΑΚΕ. Συμμορφώνεται με τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΟΕ και έχει χαρακτήρα αναδιάρθρωσης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και, κατά συνέπεια, είναι προσωρινής φύσεως, με διάρκεια τεσσάρων ετών (2010-2013). Ένα έτος πριν από την εκπνοή του, θα γίνει αξιολόγηση του προγράμματος και της προόδου των χωρών και θα περιλαμβάνει συστάσεις για τις δράσεις που ενδεχομένως θα πρέπει να προβλεφθούν και για τη φύση τους,

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα συνήψε (Κολομβία/Περού) ή πρόκειται να συνάψει (Κεντρική Αμερική) διμερείς εμπορικές συμφωνίες που επιβεβαιώνουν ακόμη περισσότερο την κατάργηση του δασμολογικού καθεστώτος της μπανάνας η οποία είχε συμφωνηθεί στον ΠΟΕ το Δεκέμβριο 2009. Οι δασμολογικές αυτές παραχωρήσεις θα επηρεάσουν επομένως μόνιμα όσες χώρες ΑΚΕ εξάγουν ακόμη μπανάνες και ανταγωνίζονται τα Πλέον Ευνοούμενα Κράτη, που είναι μακράν οι κυρίαρχοι αυτού του τομέα της αγοράς. Κατά συνέπεια, η ΕΕ οφείλει, μέσω του χρηματοδοτικού αυτού μηχανισμού, να στηρίξει κατά προτεραιότητα την ανταγωνιστικότητα των χωρών ΑΚΕ που ακόμη εξάγουν μπανάνες, επιτρέποντας ταυτόχρονα σε όσες χώρες επιθυμούν να εξέλθουν από αυτή την κατάσταση εξάρτησης από το συγκεκριμένο προϊόν, να αναδιαρθρώσουν και να διαφοροποιήσουν ένα τμήμα της οικονομίας τους. Τέλος, και όπως η Επιτροπή είχε αναλάβει γραπτώς έναντι του Υπουργού Εμπορίου του Καμερούν (ως συντονιστή των χωρών ΑΚΕ στο θέμα της μπανάνας), ανάλογα με την κατάσταση των κλάδων μπανάνας ΑΚΕ εν όψει του έτους 2013, θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να διατηρήσουμε αυτό το είδος μηχανισμών ώστε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη μείωση των τελωνειακών δασμών.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5α) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της διετούς εκθέσεως σχετικά με το ειδικό πλαίσιο συνδρομής υπέρ των παραδοσιακών προμηθευτών μπανάνας ΑΚΕ, τα παλαιά προγράμματα βοήθειας συνέβαλαν σημαντικά στη δημιουργία αυξημένων δυνατοτήτων για μια επιτυχή οικονομική διαφοροποίηση, παρ΄όλο ότι ο ακριβής αντίκτυπος δεν μπορεί ακόμη να υπολογιστεί ποσοτικά και η βιωσιμότητα των εξαγωγών μπανανών των χωρών ΑΚΕ παραμένει εύθραυστη,

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5β) Η Επιτροπή διενέργησε αξιολόγηση του προγράμματος ΕΠΣ αλλά όχι αξιολόγηση αντικτύπου των συνοδευτικών μέτρων για τη μπανάνα (BAM),

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα συνήψε (Κολομβία/Περού) ή πρόκειται να συνάψει (Κεντρική Αμερική) διμερείς εμπορικές συμφωνίες που επιβεβαιώνουν ακόμη περισσότερο την κατάργηση του δασμολογικού καθεστώτος της μπανάνας η οποία είχε συμφωνηθεί στον ΠΟΕ το Δεκέμβριο 2009. Οι δασμολογικές αυτές παραχωρήσεις θα επηρεάσουν επομένως μόνιμα όσες χώρες ΑΚΕ εξάγουν ακόμη μπανάνες και ανταγωνίζονται τα Πλέον Ευνοούμενα Κράτη, που είναι μακράν οι κυρίαρχοι αυτού του τομέα της αγοράς. Κατά συνέπεια, η ΕΕ οφείλει, μέσω του χρηματοδοτικού αυτού μηχανισμού, να στηρίξει κατά προτεραιότητα την ανταγωνιστικότητα των χωρών ΑΚΕ που ακόμη εξάγουν μπανάνες, επιτρέποντας ταυτόχρονα σε όσες χώρες επιθυμούν να εξέλθουν από αυτή την κατάσταση εξάρτησης από το συγκεκριμένο προϊόν, να αναδιαρθρώσουν και να διαφοροποιήσουν ένα τμήμα της οικονομίας τους. Τέλος, και όπως η Επιτροπή είχε αναλάβει γραπτώς έναντι του Υπουργού Εμπορίου του Καμερούν (ως συντονιστή των χωρών ΑΚΕ στο θέμα της μπανάνας), ανάλογα με την κατάσταση των κλάδων μπανάνας ΑΚΕ εν όψει του έτους 2013, θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να διατηρήσουμε αυτό το είδος μηχανισμών ώστε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη μείωση των τελωνειακών δασμών.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει για τον αποτελεσματικό συντονισμό του προγράμματος αυτού με τα περιφερειακά και εθνικά ενδεικτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στις δικαιούχους χώρες, ιδίως όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων στον τομέα της οικονομίας, της γεωργίας, τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό τομέα,

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συνέπεια στις πολιτικές, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο προγραμματισμός και η εφαρμογή των συνοδευτικών μέτρων στον τομέα της μπανάνας (BAM) θα πρέπει να συντονίζεται με τον προγραμματισμό του ΕΤΑ μέσω των ΕΕΠ και ΠΕΠ.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5δ) Το 2% του παγκόσμιου εμπορίου μπανάνας πιστοποιείται από οργανώσεις παραγωγών ως δίκαιο εμπόριο. Οι ελάχιστες τιμές του δίκαιου εμπορίου καθορίζονται βάσει του υπολογισμού του «βιώσιμου κόστους παραγωγής» οι οποίες καθορίζονται μετά από διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα μέρη, προκειμένου να συμπεριληφθεί το κόστος συμμόρφωσης προς τις αποδεκτές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές και να αποφέρουν λογικό κέρδος χάρη στο οποίο οι παραγωγοί θα μπορέσουν να επενδύσουν στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της δραστηριότητάς τους,

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5ε) Για να αποφευχθεί η εκμετάλλευση των εντόπιων εργαζομένων, η παραγωγική αλυσίδα του τομέα της μπανάνας πρέπει να συνεννοηθεί για το πώς θα γίνει δίκαιη κατανομή των εισοδημάτων που δημιουργούνται από τον τομέα.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006

Αιτιολογική σκέψη 27

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-1) Η αιτιολογική σκέψη 27 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"(27) Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτείται σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκδίδει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση που αφορούν έγγραφα γεωγραφικής στρατηγικής, πολυετή ενδεικτικά προγράμματα και έγγραφα στρατηγικής για θεματικά προγράμματα και τα συνοδευτικά τους μέτρα, δεδομένου ότι συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό και είναι γενικής εμβέλειας. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να προβαίνει στις δέουσες διαβουλεύσεις σε όλη τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων."

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006

Άρθρο 17 απαράγραφος 1 – εισαγωγή

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

"1. Οι αναφερόμενες στο παράρτημα IIIΑ χώρες ΑΚΕ που προμηθεύουν μπανάνες υπάγονται σε συνοδευτικά μέτρα στον τομέα της μπανάνας. Η συνδρομή της Ένωσης προς τις χώρες αυτές αποσκοπεί στην στήριξη της διαδικασίας προσαρμογής τους μετά την ελευθέρωση της αγοράς μπανάνας της ΕΕ στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου. Η συνδρομή από την ΕΕ λαμβάνει υπόψη τις πολιτικές και στρατηγικές προσαρμογής των χωρών αυτών και αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στους εξής τομείς συνεργασίας:"

"1. Οι αναφερόμενες στο παράρτημα IIIΑ χώρες ΑΚΕ που προμηθεύουν μπανάνες υπάγονται σε συνοδευτικά μέτρα στον τομέα της μπανάνας. Η συνδρομή της Ένωσης προς τις χώρες αυτές αποσκοπεί στην στήριξη της διαδικασίας προσαρμογής τους μετά την ελευθέρωση της αγοράς μπανάνας της ΕΕ στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου. Η ευρωπαϊκή βοήθεια θα χρησιμοποιηθεί ειδικότερα για την καταπολέμηση της φτώχειας μέσω της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και της θέσης των αγροτών και των ενδιαφερόμενων ατόμων, εκεί όπου υπάρχουν μικροί φορείς, μεταξύ άλλων και μέσω της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές εργασίας και ασφάλειας και προς τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με τη χρήση παρασιτοκτόνων και την έκθεση σε αυτά. Η συνδρομή από την ΕΕ λαμβάνει υπόψη τις πολιτικές και στρατηγικές προσαρμογής των χωρών αυτών, όπως επίσης και τον περιφερειακό περιβάλλοντα χώρο τους (εγγύτητα προς απομακρυσμένες περιφέρειες της ΕΕ και υπερπόντιες χώρες και εδάφη) και αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στους εξής τομείς συνεργασίας:"

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006

Άρθρο 17 απαράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) την προώθηση της οικονομικής διαφοροποίησης των περιοχών που εξαρτώνται από τη μπανάνα·

β) την προώθηση της οικονομικής διαφοροποίησης των περιοχών που εξαρτώνται από τη μπανάνα, στις περιπτώσεις που μια τέτοια στρατηγική είναι βιώσιμη·

Αιτιολόγηση

Όπως ισχύει και για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και να μην προβλέψει την οικονομική διαφοροποίηση των περιοχών που εξαρτώνται από τη μπανάνα παρά μόνο στις περιπτώσεις που η επιλογή αυτή προβλέπεται στα έγγραφα πολυετούς εθνικής στρατηγικής. Ορισμένα παραδείγματα του προηγούμενου προγράμματος υποστήριξης των μπανανοπαραγωγών χωρών ΑΚΕ (ΕΠΣ 1999-2008), καταδεικνύουν ότι η χρήση των πόρων που είχαν διατεθεί για την οικονομική διαφοροποίηση δεν είχε πάντα τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006

Άρθρο 17 απαράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εντός του ποσού που αναφέρεται στο παράρτημα IV, η Επιτροπή καθορίζει το ανώτατο ποσό που θα είναι διαθέσιμο για κάθε επιλέξιμη χώρα ΑΚΕ που προμηθεύει μπανάνες για τη χρηματοδότηση των ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 βάσει μιας σειράς αντικειμενικών δεικτών. Στους δείκτες περιλαμβάνεται το εμπόριο μπανάνας με την ΕΕ, η σημασία των εξαγωγών μπανάνας για την οικονομία της εκάστοτε χώρας ΑΚΕ, καθώς και το αναπτυξιακό της επίπεδο. Οι μετρήσεις για τα κριτήρια κατανομής βασίζονται στα δεδομένα των περιόδων εμπορίας πριν από το 2009.

2. Εντός του ποσού που αναφέρεται στο παράρτημα IV, η Επιτροπή καθορίζει το ανώτατο ποσό που θα είναι διαθέσιμο για κάθε επιλέξιμη χώρα ΑΚΕ που προμηθεύει μπανάνες της παραγράφου 1 βάσει των ακόλουθων αντικειμενικών και σταθμισμένων δεικτών: πρωτίστως, το εμπόριο μπανάνας με την ΕΕ, δευτερευόντως η σημασία των εξαγωγών μπανάνας για την οικονομία της εκάστοτε χώρας ΑΚΕ, καθώς και το αναπτυξιακό της επίπεδο. Οι μετρήσεις για τα κριτήρια κατανομής βασίζονται στα προ του 2010 αντιπροσωπευτικά δεδομένα και που καλύπτουν περίοδο όχι μεγαλύτερη των πέντε ετών καθώς και σε μια μελέτη της Επιτροπής που θα αξιολογεί την επίπτωση που έχουν για τις χώρες ΑΚΕ η συναφθείσα στο πλαίσιο του ΠΟΕ συμφωνία και οι διμερείς ή περιφερειακές συμφωνίες που συνήφθησαν ή ετοιμάζονται να συναφθούν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένων βασικών μπανανοεξαγωγικών χωρών της Λατινικής και της Κεντρικής Αμερικής.

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια που επιτρέπουν την κατανομή της βοήθειας πρέπει να είναι διαφανή. Έτσι, για μια μεγαλύτερη διαφάνεια στην κατανομή των ενισχύσεων, θα πρέπει να σταθμιστούν τα κριτήρια. Επί πλέον, η κατανομή πρέπει να είναι σε συνάρτηση με τις ανάγκες των χωρών. Σκοπός των συνοδευτικών μέτρων είναι κυρίως να μπορέσουν οι μπανανοπαραγωγοί χώρες ΑΚΕ να προσαρμοστούν στη μείωση των δασμολογικών προτιμήσεων των οποίων έχαιραν. Οι πιστώσεις θα πρέπει λοιπόν να καλύπτουν κατά προτεραιότητα όσες χώρες ΑΚΕ επιθυμούν όντως να διατηρήσουν τον μπανανοπαραγωγικό κλάδο τους λόγω του ρόλου του στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006

Άρθρο 17 απαράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εγκρίνει πολυετείς στρατηγικές στήριξης κατ' αναλογία προς το άρθρο 19 και σύμφωνα με το άρθρο 21. Εξασφαλίζει ότι οι στρατηγικές αυτές συμπληρώνουν τα έγγραφα γεωγραφικής στρατηγικής των υπόψη χωρών, καθώς και τον προσωρινό χαρακτήρα των συνοδευτικών μέτρων για τη μπανάνα. Οι στρατηγικές στήριξης δύνανται να υποστούν επανεξέταση σε βάση ad hoc, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, αλλά δεν υπόκεινται σε ενδιάμεση επανεξέταση.

3. Η Επιτροπή εγκρίνει πολυετείς στρατηγικές στήριξης κατ' αναλογία προς το άρθρο 19 και σύμφωνα με το άρθρο 21. Εξασφαλίζει ότι οι στρατηγικές αυτές συμπληρώνουν τα έγγραφα γεωγραφικής στρατηγικής των υπόψη χωρών, καθώς και τον προσωρινό χαρακτήρα των συνοδευτικών μέτρων για τη μπανάνα.

 

Οι πολυετείς στρατηγικές στήριξης για τα συνοδευτικά μέτρα στον τομέα της μπανάνας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 

a) επικαιροποιημένο περιβαλλοντικό προφίλ με τη δέουσα προσοχή στον μπανανοπαραγωγικό κλάδο της χώρας και ειδικότερα στο θέμα των παρασιτοκτόνων,

 

β) στοιχεία ως προς τα επιτεύγματα των παρελθόντων προγραμμάτων στήριξης της μπανάνας,

 

γ) δείκτες για την αξιολόγηση της προόδου ως προς τους όρους εκταμίευσης, σε περίπτωση που ως μορφή χρηματοδότησης επιλέγεται η στήριξη του προϋπολογισμού,

 

δ) τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της συνδρομής,

 

ε) χρονικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων στήριξης και των αναμενόμενων εκταμιεύσεων για κάθε δικαιούχο χώρα,

 

στ) τους τρόπους επίτευξης και παρακολούθησης της προόδου ως προς την τήρηση των διεθνώς συμφωνημένων βασικών κανόνων εργασίας της ΔΟΕ και των συναφών συμβάσεων περί ασφάλειας και υγιεινής, όπως και των σχετικών διεθνώς συμφωνημένων βασικών περιβαλλοντικών προδιαγραφών.

 

Οι στρατηγικές στήριξης υπόκεινται σε ανεξάρτητη εκ των προτέρων επανεξέταση και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, σε ad hoc επανεξέταση.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006

Άρθρο 21

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

"Τα έγγραφα στρατηγικής και τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα των άρθρων 19 και 20 καθώς και η τυχόν επανεξέτασή τους κατά το άρθρο 19, παράγραφος 2, και το άρθρο 20, παράγραφος 1, καθώς και τα συνοδευτικά μέτρα των άρθρων 17 και 17Α αντίστοιχα, εγκρίνονται από την Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 35, παράγραφος 2."

"Τα έγγραφα στρατηγικής και τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα των άρθρων 19 και 20 καθώς και η τυχόν επανεξέτασή τους κατά το άρθρο 19, παράγραφος 2, και το άρθρο 20, παράγραφος 1, καθώς και τα συνοδευτικά μέτρα των άρθρων 17 και 17Α αντίστοιχα, εγκρίνονται από την Επιτροπή μέσω των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 35 και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που καθορίζονται στα άρθρα 35 α και 35 β."

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1905/2006

Άρθρο 25 – παράγραφος 2

 

Η πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία

 

3a) Στο άρθρο 25, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

 

"2. Οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις δεν χρησιμοποιούνται καταρχήν για την καταβολή φόρων, τελών ή δασμών στις δικαιούχους χώρες."

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006

Άρθρο 35

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5α) Το άρθρο 35 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"Άρθρο 35

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1. Οι εξουσίες για την έκδοση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση όπως αναφέρονται στο άρθρο 17, παράγραφος 2, στο άρθρο 17α και στο άρθρο 21, ανατίθενται στην Επιτροπή για τη διάρκεια εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

 

2. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μία κατ' εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

3. Οι εξουσίες για την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθενται στην Επιτροπή υπόκεινται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 35α και 35β."

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006

Άρθρο 35 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5β) Προστίθεται το άρθρο 25α:

 

«Άρθρο 35a

 

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

 

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 17, παράγραφος 2, 17α, και 21 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο.

 

2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί εάν και κατά πόσο θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση μεριμνά να ενημερώσει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις εκχωρηθείσες εξουσίες που θα μπορούσαν να ανακληθούν και τους πιθανούς λόγους για την ανάκληση..

 

3. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Έχει άμεση ισχύ ή τίθεται σε ισχύ σε καθοριζόμενη μεταγενέστερη ημερομηνία. Δεν θίγει ο κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης."

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006

Άρθρο 35 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5γ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

"Άρθρο 35β

 

Ενστάσεις σε σχέση με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται να διατυπώνουν αντιρρήσεις έναντι κατ' εξουσιοδότηση πράξεων εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

 

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, αυτή η προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες.

 

2. Εάν, κατά τη λήξη αυτής της περιόδου, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο έχει αντιταχθεί στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή.

 

Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μην εγείρουν αντιρρήσεις.

 

3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις έναντι της κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που προβάλει αντιρρήσεις εκθέτει τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη."

(1)

Σημείο 27 της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπεί στην υποστήριξη των κυριότερων μπανανοεξαγωγικών χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) με συνοδευτικά μέτρα για τις μπανάνες (ΜΑΒ) προβλεπόμενης τετραετούς διάρκειας (2010- 2013).

Σήμερα, παρ΄όλο ότι τα μέτρα που χρηματοδοτήθηκαν κατά το παρελθόν με το Ειδικό Πλαίσιο Στήριξης (CSA) είχαν προβλεφθεί για να βοηθήσουν τις χώρες ΑΚΕ να προσαρμοστούν στις διακυμάνσεις του διεθνούς ανταγωνισμού, συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε παρόμοια προβλήματα και "η βιωσιμότητα των εξαγωγών μπανανών των χωρών ΑΚΕ παραμένει εύθραυστη"(1).

Οφείλουμε λοιπόν να εξετάσουμε το θέμα μέσα από το πρίσμα της αναπτυξιακής βοήθειας και του αγώνα κατά της φτώχειας. Σκοπός των εργασιών μας στην Επιτροπή Ανάπτυξης είναι να επαληθεύσουμε ότι τα προτεινόμενα μέτρα αποβλέπουν στην επίτευξη του βασικού σκοπού της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της ανάπτυξης, δηλ. τη μείωση και, μακροπρόθεσμα, την εξάλειψη της φτώχειας. Το κυριότερο πρόβλημα είναι επομένως να βγούμε από τα παλιά μοντέλα σκέψης που είχαν φτιαχτεί με μια εμπορική και όχι αναπτυξιακή προοπτική. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε πραγματικά το επίπεδο ζωής των ενδιαφερομένων πληθυσμών, να επιβάλουμε το σεβασμό των προδιαγραφών εργασίας και ασφαλείας και να πετύχουμε έναν τρόπο κατανομής της βοήθειας που να αποφεύγει τη νόθευση του ανταγωνισμού στην αγορά, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τους καλλιεργητές που είναι τώρα στην αρχή της παραγωγικής αλυσίδας και δεν εισπράττουν παρά ένα μικρό μόνο μέρος της τελικής τιμής που πληρώνουν οι ευρωπαίοι καταναλωτές.

Θα έχουμε κάνει καλή δουλειά εάν δεν περιορίσουμε τη συζήτηση στα όρια ενός ζητήματος εμπορικής πολιτικής και εάν μπορέσουμε να βελτιώσουμε την πρόταση της Επιτροπής ώστε να μπορέσει στ΄αλήθεια να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον αγώνα κατά της φτώχειας στις συγκεκριμένες περιοχές.

Λειτουργία των Συνοδευτικών Μέτρων για τις Μπανάνες

Τα προτεινόμενα από την Επιτροπή συνοδευτικά μέτρα για τις μπανάνες αποσκοπούν στο να διευκολύνουν την προσαρμογή των κλάδων που εξαρτώνται από τις εξαγωγές μπανανών μέσα από μια δημοσιονομική ενίσχυση ή μέσα από ειδικές παρεμβάσεις. Η Επιτροπή εντόπισε τους εξής τρεις τομείς συνεργασίας:

· τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

· την προαγωγή της οικονομικής διαφοροποίησης των περιοχών που εξαρτώνται από τις εξαγωγές μπανανών

· το συνυπολογισμό των γενικότερων επιπτώσεων της διαδικασίας προσαρμογής.

Οι ακόλουθες χώρες ΑΚΕ υπάγονται στα συνοδευτικά μέτρα: Μπελίζε, Καμερούν, Ακτή Ελεφαντοστού, Δομίνικα, Δομινικανή Δημοκρατία, Γκάνα, Τζαμάικα, Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες Νήσοι, Σουρινάμ.

Η Επιτροπή προτείνει λοιπόν να εγκριθούν στρατηγικές πολυετούς βοήθειας και να οριστούν για κάθε χώρα δικαιούχο συνοδευτικών μέτρων ένα μέγιστο ποσόν χρηματοδότησης βάσει ενός συνόλου αντικειμενικών δεικτών:

· το εμπόριο μπανανών με την ΕΕ

· τη σημασία των εξαγωγών μπανάνας για την οικονομία της συγκεκριμένης χώρας ΑΚΕ

· το επίπεδο ανάπτυξης της χώρας.

Η εξ 190 εκατομμυρίων ευρώ βοήθεια αναμένεται ότι θα επιτρέψει στις χώρες ΑΚΕ που εξήγαγαν στην ΕΕ μεγάλες ποσότητες μπανανών τα τρία τελευταία έτη να συνεχίσουν και/ή να ξεκινήσουν επενδύσεις και προγράμματα άμεσης προσαρμογής, ώστε να μειώσουν και να εξουδετερώσουν τις επιπτώσεις της δασμολογικής μείωσης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, κάθε χώρα θα πρέπει, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους κλάδους, να επεξεργαστεί τη δική της εθνική στρατηγική προσαρμογής του μπανανοπαραγωγικού τομέα ή, εάν ήδη υπάρχει μια τέτοια στρατηγική, να την επικαιροποιήσει λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες πολιτικές της στους τομείς της γεωργίας, του περιβάλλοντος και της απασχόλησης, καθώς τις αναπτυξιακές στρατηγικές της.

* * * * *

Μοιάζει σωστή η ιδέα του να υποστηρίξουμε τα συνοδευτικά μέτρα για να βελτιώσουμε το επίπεδο ζωής των πληθυσμών των μπανανοπαραγωγών χωρών ΑΚΕ, που θα πληγούν περισσότερο από την εξέλιξη των ευρωπαϊκών εισαγωγικών δασμών. Αλλά για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει να βρούμε καινοτόμες λύσεις. Πρέπει συνεπώς η πρόταση της Επιτροπής να λάβει υπόψη τις ακόλουθες πτυχές:

· Τα συνοδευτικά μέτρα για τις μπανάνες πρέπει να έχουν θετικό αντίκτυπο στους καλλιεργητές που σήμερα βρίσκονται στην αρχή της παραγωγικής αλυσίδας και εισπράττουν ένα πολύ μικρό μόνο μέρος της τελικής τιμής που καταβάλλουν οι ευρωπαίοι καταναλωτές

· Πρέπει να χρησιμοποιηθούν κριτήρια του αγώνα κατά της φτώχειας, ώστε όλος ο κλάδος να μπορέσει να αποκτήσει αποδεκτές συνθήκες διαβίωσης και εύκολη πρόσβαση στις αγορές

· Όλος ο κλάδος θα πρέπει να συνεννοηθεί για μια δίκαιη κατανομή των εσόδων που προκύπτουν από τις μπανάνες

· Ο συντελεστής κατανομής των πιστώσεων πρέπει να διευκρινισθεί καλύτερα

· Στο έγγραφο στρατηγικής πρέπει να προβλεφθούν ενισχυμένοι μηχανισμοί συντονισμού με τους άλλους χορηγούς κεφαλαίων (donor matrices), ώστε να γίνονται γνωστές οι επιπρόσθετες ενέργειες των κρατών μελών και των άλλων χορηγών κεφαλαίων και να αποφεύγονται οι επικαλύψεις

· Όλες οι στρατηγικές των χωρών πρέπει να περιλαμβάνουν:

· μία πτυχή "ανεξάρτητη αξιολόγηση" που πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των διαπραγματεύσεων υπό μορφή συγγραφής υποχρεώσεων που θα ισχύει για όλες τις συμφωνίες·

· δείκτες που θα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των όρων επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική στήριξη·

· τα προσδοκώμενα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων που έχουν ως στόχο τον τομέα της μπανάνας·

· τους όρους για τη χορήγηση της βοήθειας·

· συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των μεταρρυθμίσεων και των προβλεπόμενων δαπανών για κάθε δικαιούχο χώρα·

· μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και μέτρα για την υγεία των εργαζομένων οι οποίοι, κατά κανόνα, είναι υπέρμετρα εκτεθειμένοι στα παρασιτοκτόνα.

· Τα έγγραφα στρατηγικής πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στα έργα που ευνοούν την επί τόπου μεταποίηση των μπανανών και που βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων.

· Για τις χώρες που κλίνουν προς τη μετατροπή καλλιέργειας, τα σχέδια μετατροπής πρέπει να βασίζονται σε μία μελέτη εκ των προτέρων αξιολόγησης η οποία θα καθορίζει τον ή τους τομείς στον οποίο/στους οποίους θα ήταν σκόπιμο να μετατραπούν οι μπανανοκαλλιέργειες.

· Τα μέτρα που αποφασίζει η Επιτροπή πρέπει να είναι συμβατά με την ικανότητα απορρόφησης των δικαιούχων χωρών.

· Πρέπει να αποφευχθεί να δημιουργήσουν τα μέτρα στήριξης στρέβλωση του ανταγωνισμού εις βάρος των εισοδημάτων των εργαζομένων και της υγείας τους, κυρίως συνεπεία μαζικής έκθεσης στα παρασιτοκτόνα ή στη μη τήρηση των κανόνων εργασίας που έχει θεσπίσει η ΔΟΕ.

Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε συνοδευτικά μέτρα που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στους εργαζομένους του τομέα ώστε, μετά το 2013, να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε το βαθμό υλοποίησης των προσδοκώμενων θετικών αποτελεσμάτων και όχι μόνο να διαπιστώσουμε για μια ακόμα φορά ότι είναι δύσκολο να αξιολογηθούν τα επιτευχθέντα αποτελέσματα.

***

Ως προς τη διαδικασία

Ο εισηγητής εκτιμά ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κατ’εξοχήν πολιτικός, και τούτο πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε διαδικασίες που να σέβονται απόλυτα τις προνομίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάντα για τον σεβασμό των δημοκρατικών προνομιών του, είναι ουσιώδες να μπορεί το Κοινοβούλιο να ασκεί όλες τις εξουσίες του δημοκρατικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας που του αναγνωρίζεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας να εκχωρεί στην Επιτροπή την εξουσία να εκδίδει μη νομοθετικές πράξεις γενικού φάσματος οι οποίες συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης και, επομένως ειδικά τα μη ουσιώδη στοιχεία των εγγράφων στρατηγικής και πολυετούς προγραμματισμού που αφορούν τα συνοδευτικά μέτρα για τις μπανάνες (ΜΑΒ).

Μία τελευταία παρατήρηση σχετικά με τις διαδικασίες που παρέχουν στα εθνικά κοινοβούλια την δυνατότητα να εξετάζουν το συμβατό των νομοθετικών προτάσεων με την αρχή της επικουρικότητας. Το κείμενο της έκθεσης λαμβάνει υπόψη τις τρεις γνωμοδοτήσεις συμβατότητας: της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Πορτογαλίας, της Ιταλικής Γερουσίας και της Πολωνικής Γερουσίας, συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος της Πολωνικής Γερουσίας να τηρηθεί η υποχρέωση που προβλέπεται από το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου για την επικουρικότητα το οποίο προβλέπει ότι «Κάθε σχέδιο νομοθετικής πράξης πρέπει να περιλαμβάνει εμπεριστατωμένη έκθεση βάσει της οποίας μπορεί να κριθεί η τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας» (2)

15.9.2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

προς την Επιτροπή Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας

(COM(2010)0102 – C7‑0079/2010 – 2010/0059(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ivailo Kalfin

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 17 Μαρτίου, η Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της για την τροποποίηση του Κανονισμού για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI) με στόχο να επιτραπεί η χρηματοδότηση των συνοδευτικών μέτρων για την μπανάνα (ΣΜΜ), όπως προβλεπόταν στο πλαίσιο των σχετικών διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ. Πράγματι, η Επιτροπή έχει δεχτεί ότι η συμφωνία για τους νέους όρους εμπορίας της μπανάνας σημαίνουν ότι η χώρες παραγωγής και εξαγωγής ΑΚΕ θα αντιμετωπίσουν πρόσθετες ανάγκες προσαρμογής.

Τα μέτρα, που αποσκοπούν στη στήριξη της προσαρμογής των χωρών αυτών, θα έχουν προϋπολογισμό 190 εκατ. κατά την τετραετία 2010, 2011, 2012 & 2013, με πιθανότητα άλλων 10 εκατομμυρίων εάν το επιτρέψουν τα περιθώρια (η μέση κατανομή ΣΜΜ ορίστηκε σε 47,5 εκατ. ευρώ). Πρέπει να τονιστεί ότι τα ΣΜΜ δεν αποτελούν αντισταθμιστικό πρόγραμμα, αλλά στοχοθετημένη στήριξη για να συνοδεύσει την προσαρμογή των προσπαθειών των συμμετεχουσών χωρών, και ότι ο συνολικός προτεινόμενος φάκελος βασίζεται στο μέσο ετήσιο επίπεδο της βοήθειας προς χώρες ΑΚΕ στα πλαίσια του Ειδικού Πλαισίου Συνδρομής (1998-2008), συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του εμπορίου μπανανών μετά από την έναρξη του προγράμματος ΕΠΣ.

Η ετήσια ανάλυση έχει ως εξής, σε πιστώσεις υποχρεώσεων:

2010:                                       75 εκατομμύρια

2011:                                       43 εκατομμύρια

2012:                                       41 εκατομμύρια

2013:                                       31 εκατομμύρια

Σύνολο:                                   190 εκατομμύρια.

Αυτή η διαφορά στις κατανομές κατά την τετραετία απορρέει από το γεγονός ότι η πρώτη και μεγαλύτερη δασμολογική μείωση θα λάβει χώρα το 2010 με αναδρομική εφαρμογή από το Δεκέμβριο του 2009 (μείωση κατά 45% της συνολικής δασμολογικής περικοπής θα εφαρμοστεί ήδη το 2010).

Η προτεινόμενη χρηματοδότηση του μηχανισμού έχει ως εξής:

Επαναδιάθεση:                         95.8 εκατομμύρια

Περιθώριο του τομέα 4:            75.9 εκατομμύρια

Μέσο ευελιξίας:                       18.3 εκατομμύρια

Σύνολο:                                   190 εκατομμύρια.

Παρότι τα μέτρα θα πρέπει να υποστηριχθούν δεδομένου ότι ακολουθούν προηγούμενες υποχρεώσεις, ο συντάκτης πιστεύει ότι διάφορες πτυχές του νομοθετικού δημοσιονομικού δελτίου δεν αντιμετωπίστηκαν ικανοποιητικά και προκαλούν μεγάλο προβληματισμό:

- καταρχήν, με έκπληξη παρατηρούμε ότι, παρότι το ζήτημα του εμπορίου μπανάνας είναι επί δεκαετίες ανοιχτό στα πλαίσια του ΠΟΕ, η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν έθεσαν το θέμα των πιθανών δημοσιονομικών συνεπειών του τερματισμού του προτιμησιακού καθεστώτος, ούτε κατά τις διαπραγματεύσεις του ΠΔΠ 2007-2013, ούτε κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση του Μηχανισμού Ανάπτυξης και Συνεργασίας·

- δεύτερον, δεν έχει διενεργηθεί η δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων, αφήνοντας έτσι την ΕΕ με ασαφή και απρόβλεπτα αποτελέσματα που απορρέουν από αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·

- η προτεινόμενη επαναδιάθεση επί τέσσερα έτη επηρεάζει μέσα των οποίων η θέση στο πλαίσιο της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα θα μπορούσε αντιθέτως να ενισχυθεί· για παράδειγμα, μπορεί να αμφισβητηθεί η μείωση των πιστώσεων για το Μέσο Πολιτικής Προστασίας σε τρίτες χώρες τη στιγμή που φυσικές καταστροφές πλήττουν τακτικά τις φτωχότερες χώρες του τρίτου κόσμου·

- επιπλέον, όσον αφορά την κινητοποίηση της Μέσου Ευελιξίας, προβλέπεται μόνο συνεισφορά 9.6% (18,3 εκατ. των 190 εκατ.) στη συνολική χρηματοδότηση των ΣΜΜ (μόνο το 2010), τη στιγμή που το μέσο αυτό θα μπορούσε να κινητοποιηθεί σε ποσό 115 εκατ. το 2010·

- ως αποτέλεσμα, η εκτεταμένη χρήση του περιθωρίου διακυβεύει την ικανότητα της ΕΕ να αντιμετωπίζει απρόβλεπτες νέες κρίσεις, και δεν συνηγορεί υπέρ της προτεινόμενης χρηματοδότησης·

- επομένως, η χρόνια υποχρηματοδότηση του τομέα 4, που δικαίως επισημαίνεται από την Επιτροπή στην έκθεσή της για την αξιολόγηση της λειτουργίας της ΔΣ, δεν επιτρέπει τη βιώσιμη χρηματοδότηση των ΣΜΜ. Ως έχει, η πρόταση δεν συμβιβάζεται με το ΠΔΠ 2007-2013, και είναιs αναπόφευκτη η αναθεώρησή της, με όλα τα μέσα που προβλέπουν τα σημεία 21 έως 23 της ΔΣ.

Ενημερωτικά, η προτεινόμενη συνολική χρηματοδότηση (συμπεριλαμβανομένης της επαναδιάθεσης) κατά την τετραετία έχει ως εξής (σε εκατ. ευρώ):

Χρηματοδότηση των ΣΜΜ 2010-2013

Εκατ. ευρώ

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Θέση του προϋπολογισμού

2010

2011

2012

2013

ΣΥΝΟΛΟ

Κινητοποίηση του Μέσου Ευελιξίας

 

18,3

 

 

 

18,3

Περιθώριο του τομέα 4

 

0,875

25

25

25

75,875

Επαναδιάθεση

 

55,825

18

16

6

95,825

Διευκόλυνση για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες

21 02 03

17,4

 

 

 

17,4

Συμφωνίες βασικών προϊόντων

21 07 04

1,8

 

 

 

1,8

Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης σε αναπτυσσόμενες χώρες

19 06 08

2,5

 

 

 

2,5

Προπαρασκευαστική δράση – Σχετική με τα φάρμακα μεταφορά τεχνολογίας υπέρ αναπτυσσομένων χωρών

21 05 01 06

3,3

 

 

 

3,3

Προπαρασκευαστική δράση – Περιβαλλοντική παρακολούθηση της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας και κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανάπτυξη της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας

07 02 04

1,5

 

 

 

1,5

Επισιτιστική ασφάλεια

21 02 01

1

2

1

 

4

Μη κρατικοί παράγοντες στην ανάπτυξη

21 03 01

 

1

2

 

3

Ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη

21 05 01 01

1

2

1

 

4

Στήριξη της προσαρμογής χωρών του πρωτοκόλλου της ζάχαρης

21 06 03

24,325

 

 

 

24,325

Συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες στη Λατινική Αμερική

19 09 01

1

4

4

 

9

Συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες στην Ασία

19 10 01 01

2

4

3

 

9

ΧΜΠΠ πολιτικής προστασίας

23 03 06

 

5

5

6

16

 

75

43

41

31

190

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

1α. πιστεύει ότι η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με το δραστικό περιορισμό του περιθωρίου του ανώτατου ορίου του τομέα 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013(ΠΔΠ), δεν αφήνει αρκετό περιθώριο ελιγμών για την αντιμετώπιση και ικανοποιητική αντίδραση σε πιθανές μελλοντικές κρίσεις·

Τροπολογία  2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

1β. πιστεύει ότι, λόγω του από μακρόν εκκρεμούντος θέματος του εμπορίου μπανανών, τα προτεινόμενα μέτρα θα μπορούσαν να έχουν ενσωματωθεί σε προηγούμενο στάδιο στο ΠΔΠ·

Τροπολογία  3

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

1γ. εκφράζει εκ νέου την πεποίθησή του ότι οιοδήποτε νέο μέσο δεν πρέπει να χρηματοδοτείται με επαναδιάθεση, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να διακυβεύσει τις υπάρχουσες προτεραιότητες·

Τροπολογία  4

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

1δ. υπενθυμίζει ότι το μέσο ευελιξίας αποσκοπεί στη χρηματοδότηση "σαφώς προσδιορισμένων δαπανών οι οποίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των διαθέσιμων ανώτατων ορίων1", και θεωρεί τα μέτρα σχετικά με το εμπόριο της μπανάνας ως συνοδευτικά μέτρα που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή·

 

____________

1 Σημείο 27 της ΔΣ της 17ης Μαΐου 2006.

Τροπολογία  5

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 ε (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

1ε. πιστεύει επομένως ότι η πρόταση δεν συμβιβάζεται με το ανώτατο όριο του τομέα 4 του ΠΔΠ, και ζητά την αναθεώρηση του τελευταίου με όλα τα μέσα που προβλέπουν τα σημεία 21 έως 23 της ΔΣ της 17ης Μαΐου 2006, ή με άλλα μέσα όπως τα αναφερόμενα στα σημεία 25 και 27·

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

DEVE

Γνωμοδοτική επιτροπή

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

24.3.2010

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Ivailo Kalfin

21.4.2010

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

13.9.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Damien Abad, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerben-Jan Gerbrandy, Roberto Gualtieri, Riikka Manner, Jan Olbrycht, Paul Rübig

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

17.3.2010

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

24.3.2010

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

17.6.2010

BUDG

24.3.2010

AGRI

24.3.2010

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

INTA

28.9.2010

AGRI

6.4.2010

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Charles Goerens

4.5.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

21.6.2010

13.7.2010

30.8.2010

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.10.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, David-Maria Sassoli, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Gabriele Zimmer, Ελένη Θεοχάρους

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Santiago Fisas Ayxela, Isabella Lövin, Miguel Angel Martínez Martínez, Bart Staes, Patrizia Toia, Κρίτων Αρσένης

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ημερομηνία κατάθεσης

11.10.2010

(1)

Πηγή: Συμπεράσματα της διετούς έκθεσης για το ειδικό πλαίσιο στήριξης υπέρ των παραδοσιακών προμηθευτών μπανάνας ΑΚΕ

(2)

Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, ΕΕ C310/207 της 16/12/2004

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου