MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta

11.10.2010 - (KOM(2010)0102 – C7‑0079/2010 – 2010/0059(COD)) - ***I

Kehitysyhteistyövaliokunta
Esittelijä: Charles Goerens


Menettely : 2010/0059(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0285/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0285/2010
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta

(KOM(2010)0102 – C7‑0079/2010 – 2010/0059(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0102),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 209 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0079/2010),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon kansallisten parlamenttien Euroopan parlamentin puhemiehelle toimittamat perustellut lausunnot siitä, onko säädösesitys toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon kehitysyhteistyövaliokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan lausunnon (A7-0285/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  katsoo, että ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ei anna riittäviä mahdollisuuksia vastata ja reagoida asianmukaisesti mahdollisesti syntyviin kriiseihin, koska siinä leikataan rajusti vuosien 2007–2013 monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 4 enimmäismäärän liikkumavaraa;

3.  katsoo, että koska banaanikauppaan liittyvä kysymys on ollut ratkaisematta jo pitkään, ehdotetut toimenpiteet olisi voitu sisällyttää monivuotiseen rahoituskehykseen jo aikaisemmassa vaiheessa;

4.  toteaa jälleen olevansa vakuuttunut, että mahdollisia uusia välineitä ei pitäisi rahoittaa uudelleen kohdentamisen avulla, koska se vaarantaa jo asetettujen ensisijaisten tavoitteiden saavuttamisen;

5.  muistuttaa, että joustovälineen tavoitteena on rahoittaa "tarkasti määriteltyjä menoja, joita ei voida kattaa (...) enimmäismäärien rajoissa käytettävissä olevista määristä"[1], ja katsoo, että banaanikauppaan liittyvät toimet ovat tähän kategoriaan kuuluvia liitännäistoimenpiteitä;

6.  katsoo näin ollen, että ehdotus ei ole monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 4 enimmäismäärän mukainen, ja kehottaa tarkistamaan rahoituskehystä kaikkien 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 21–23 kohdan mukaisesti käytettävissä olevien keinojen avulla tai muiden keinojen, kuten 25 ja 27 kohdassa tarkoitettujen keinojen, avulla;

7.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(-1) Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteena on köyhyyden vähentäminen ja lopulta sen poistaminen.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Euroopan unioni (EU) on Maailman kauppajärjestön (WTO) sopimuspuolena sitoutunut kauppanäkökohtien sisällyttämiseen kehitysyhteistyöstrategioihin ja kansainvälisen kaupan edistämiseen tarkoituksenaan kehityksen tukeminen ja köyhyyden vähentäminen maailmanlaajuisesti.

(1) Euroopan unioni (EU) on Maailman kauppajärjestön (WTO) sopimuspuolena sitoutunut kauppanäkökohtien sisällyttämiseen kehitysyhteistyöstrategioihin ja kansainvälisen kaupan edistämiseen tarkoituksenaan kehityksen tukeminen ja köyhyyden vähentäminen ja lopulta sen poistaminen maailmanlaajuisesti.

Perustelu

SEUT-sopimuksen 208 artiklan mukaan unionin kehitysyhteistyöpolitiikan päätavoite on köyhyyden vähentäminen ja lopulta sen poistaminen. Samassa yhteydessä todetaan, että unioni ottaa huomioon kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteet toteuttaessaan muita sellaisia politiikkoja, jotka voivat vaikuttaa kehitysmaihin.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) EU on sitoutunut tukemaan kehitysmaiden kitkatonta ja asteittaista integroimista maailmantalouteen kestävän kehityksen varmistamiseksi. Tärkeimmät banaaneja vievät AKT-maat voivat kohdata haasteita, jotka liittyvät muuttuviin kauppajärjestelyihin, erityisesti seurauksena suosituimmuuskohtelun vapautumisesta WTO:ssa. Näin ollen voimassa olevaan kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1905/20066 olisi lisättävä AKT-maiden banaanialan liitännäistoimenpiteitä koskeva ohjelma.

(3) EU on sitoutunut tukemaan kehitysmaiden kitkatonta ja asteittaista integroimista maailmantalouteen kestävän kehityksen varmistamiseksi. Tärkeimmät banaaneja vievät AKT-maat voivat kohdata haasteita, jotka liittyvät muuttuviin kauppajärjestelyihin, erityisesti seurauksena suosituimmuustullin vapautumisesta WTO:ssa ja kahdenvälisistä tai alueellisista sopimuksista, joita EU on tehnyt tai on tekemässä Latinalaisen Amerikan maiden kanssa. Näin ollen voimassa olevaan kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1905/2006 olisi lisättävä AKT-maiden banaanialan liitännäistoimenpiteitä koskeva ohjelma.

Perustelu

EU:n ja Latinalaisen Amerikan maiden tekemien kahdenvälisten tai alueellisten kauppasopimusten vaikutukset on myös otettava huomioon. Latinalaisen Amerikan maat ovat tärkeimpiä unioniin banaaneja vieviä maita. Siksi banaanitullien alentaminen Latinalaisen Amerikan kanssa tehdyissä kauppasopimuksissa vaikuttaa AKT-maiden banaanien vientiin.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Ohjelman nojalla hyväksyttävien taloudellisten tukitoimenpiteiden tavoitteena olisi oltava banaaninviennistä riippuvaisten alueiden sopeutumisen ja/tai rakenneuudistuksen tukeminen alakohtaisella talousarviotuella tai hankekohtaisilla toimilla. Toimenpiteillä olisi pyrittävä edistämään yhteiskunnallista sopeutumiskykyä koskevia toimintalinjoja, talouden monipuolistamista tai investointeja kilpailukyvyn parantamiseksi, kun se on kestävä strategia, erityisestä tukijärjestelmästä perinteisille banaanien AKT-toimittajavaltioille7 ja erityisestä tukikehyksestä perinteisille AKT-banaanien toimittajavaltioille8 saatujen tulosten ja kokemusten perusteella.

(4) Ohjelman nojalla hyväksyttävien taloudellisten tukitoimenpiteiden tavoitteena olisi oltava banaaninviljelyalueiden ja banaanin arvoketjuissa toimivan väestön, etenkin pienviljelijöiden ja pienten toimijoiden, elintason ja elinolojen parantaminen sekä työelämän normien, työterveys- ja työturvallisuusmääräysten sekä ympäristönormien, varsinkin torjunta-aineiden käyttöä ja niille altistumista koskevien normien, noudattamisen varmistaminen tukemalla banaaninviennistä riippuvaisten alueiden sopeutumista ja tarvittaessa myös uudelleenjärjestelyä alakohtaisella talousarviotuella tai hankekohtaisilla toimilla. Toimenpiteillä olisi pyrittävä edistämään yhteiskunnallista sopeutumiskykyä koskevia toimintalinjoja, talouden monipuolistamista tai investointeja kilpailukyvyn parantamiseksi, kun se on kestävää, erityisestä tukijärjestelmästä perinteisille banaanien AKT-toimittajavaltioille7 ja erityisestä tukikehyksestä perinteisille AKT-banaanien toimittajavaltioille8 saatujen tulosten ja kokemusten perusteella. EU myöntää, että on tärkeää edistää banaanialan tulojen oikeudenmukaisempaa jakautumista.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Ohjelman olisi täydennettävä sopeutumisprosessia AKT-maissa, jotka ovat vieneet merkittäviä määriä banaaneja Euroopan yhteisöön viime vuosina ja joihin vapauttaminen WTO:ssa vaikuttaa9. Ohjelma perustuu perinteisille AKT-banaanien toimittajavaltioille tarkoitettuun erityiseen tukikehykseen. Se on EU:n WTO:n puitteissa antamien kansainvälisten velvoitteiden mukainen, ja sillä on selvästi rakenneuudistukseen liittyvä ja siten tilapäinen luonne ohjelman enimmäiskeston ollessa neljä vuotta (2010–2013),

(5) Ohjelman olisi täydennettävä sopeutumisprosessia AKT-maissa, jotka ovat vieneet merkittäviä määriä banaaneja Euroopan yhteisöön viime vuosina ja joihin vaikuttavat vapauttaminen WTO:ssa9 ja kahdenväliset tai alueelliset sopimukset, joita Euroopan unioni on tehnyt tai on tekemässä tiettyjen Latinalaisen ja Keski-Amerikan maiden kanssa. Ohjelma perustuu perinteisille AKT-banaanien toimittajavaltioille tarkoitettuun erityiseen tukikehykseen. Se on EU:n WTO:n puitteissa antamien kansainvälisten velvoitteiden mukainen, ja sillä on rakenneuudistukseen ja kilpailukyvyn parantamiseen liittyvä ja siten tilapäinen luonne ohjelman keston ollessa neljä vuotta (2010–2013). Ohjelmasta ja maiden kehittymisestä laaditaan vuotta ennen ohjelman päättymistä arvio ja siihen sisällytetään suosituksia mahdollisesti toteutettavista toimenpiteistä ja niiden luonteesta.

Perustelu

La Commission européenne a récemment conclu (Colombie/Pérou) ou est en voie de conclure (Amérique centrale) des accords commerciaux bilatéraux, qui consacrent encore davantage le démantèlement du tarif douanier de la banane négocié à l'OMC en décembre 2009. Ces concessions douanières auront donc un impact durable dans les pays ACP encore exportateurs de bananes, concurrents des pays NPF de loin les leaders de ce marché. En conséquence, l'Union européenne doit, par l'intermédiaire de cet instrument financier, soutenir en priorité la compétitivité des pays ACP encore exportateurs de bananes, tout en permettant aux pays désireux de sortir de la dépendance de ce produit, de restructurer et de diversifier une partie de leur économie. Enfin, et comme la Commission s'y était engagée par écrit vis-à vis du ministre du commerce du Cameroun (coordinateur des ACP sur la banane), selon la situation des filières bananes ACP à l'horizon 2013, il conviendra d'envisager de maintenir ce type d'instrument afin de répondre aux effets induits par la poursuite de la réduction du droit de douane.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(5 a) Perinteisille banaanien AKT-toimittajavaltioille tarkoitetusta erityisestä tukikehyksestä annetun komission kaksivuotiskertomuksen päätelmissä todetaan, että edelliset tukiohjelmat myötävaikuttivat huomattavasti siihen, että valmiudet menestykselliseen talouden monipuolistamiseen parantuivat, vaikka täyttä vaikutusta ei voida vielä määrittää, ja että AKT-banaanien viennin kestävyydessä on edelleen puutteita.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b) Komissio on laatinut arvion erityisestä tukikehyksestä muttei vaikutusarviointia banaanialan liitännäistoimenpiteistä.

La Commission européenne a récemment conclu (Colombie/Pérou) ou est en voie de conclure (Amérique centrale) des accords commerciaux bilatéraux, qui consacrent encore davantage le démantèlement du tarif douanier de la banane négocié à l'OMC en décembre 2009. Ces concessions douanières impacteront donc durablement les pays ACP encore exportateurs de bananes, concurrents des pays NPF de loin les leaders de ce marché. En conséquence, l'Union européenne doit, par l'intermédiaire de cet instrument financier, soutenir en priorité la compétitivité des pays ACP encore exportateurs de bananes, tout en permettant aux pays désireux de sortir de la dépendance de ce produit, de restructurer et de diversifier une partie de leur économie. Enfin, et comme la Commission s'y était engagée par écrit au Ministre du Commerce du Cameroun (coordinateur des ACP sur la banane), selon la situation des filières bananes ACP à l'horizon 2013, il conviendra d'envisager de maintenir ce type d'instrument afin de répondre aux effets induits par la poursuite de la réduction du droit de douane.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 c) Komission olisi huolehdittava tämän ohjelman käytännön koordinoinnista avunsaajamaissa toteutettavien alue- ja maaohjelmien kanssa, eritoten talouden ja maatalouden alan sekä sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Perustelu

Toimintalinjojen yhtenäisyyden lisäämiseksi on erittäin tärkeää muistuttaa, että banaanialan liitännäistoimenpiteiden ohjelmasuunnittelu ja täytäntöönpano on sovitettava yhteen EKR:n ohjelmien kanssa maa- ja alueohjelmien välityksellä.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 5 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(5 d) Reilun kaupan tuottajajärjestöt ovat sertifioineet lähes kaksi prosenttia banaanin maailmankaupasta. Reilun kaupan vähimmäishinnat asetetaan sellaisten "kestävien tuotantokustannusten" perusteella, jotka vahvistetaan asianomaisten osapuolten kuulemisen jälkeen, jotta hintoihin voidaan sisällyttää asianmukaisten sosiaali- ja ympäristönormien noudattamisesta aiheutuvat kustannukset ja saada aikaan kohtuullinen tuotto, jonka ansiosta tuottajat voivat investoida toimintansa pitkän aikavälin vakauteen.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 5 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(5 e) Paikallisten työntekijöiden hyväksikäytön estämiseksi banaanialan tuotantoketjun olisi sovittava alan synnyttämien tulojen oikeudenmukaisesta jakamisesta.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – -1 kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1905/2006

Johdanto-osan 27 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1) Korvataan johdanto-osan 27 kappale seuraavasti:

 

"(27) Komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta antaa säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä maantieteellisistä strategia-asiakirjoista, monivuotisista maa- tai alueohjelmista ja aihekohtaisia ohjelmia koskevista strategia-asiakirjoista sekä liitännäistoimenpiteistä, koska ne täydentävät tätä asetusta ja ovat soveltamisalaltaan yleisiä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.".

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 1905/2006

17 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Banaanialan liitännäistoimenpiteitä sovelletaan liitteessä III a lueteltuihin banaanien AKT-toimittajavaltioihin. Unionin näille maille antamalla avulla pyritään tukemaan niiden sopeutumista tilanteeseen, joka on seurausta EU:n banaanimarkkinoiden vapauttamisesta Maailman kauppajärjestön puitteissa. Unionin avussa otetaan huomioon näiden maiden politiikat ja sopeutumisstrategiat, ja erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin yhteistyöaloihin:

1. Banaanialan liitännäistoimenpiteitä sovelletaan liitteessä III a lueteltuihin banaanien AKT-toimittajavaltioihin. Unionin näille maille antamalla avulla pyritään tukemaan niiden sopeutumista tilanteeseen, joka on seurausta EU:n banaanimarkkinoiden vapauttamisesta Maailman kauppajärjestön puitteissa. Unionin apua käytetään erityisesti köyhyyden torjuntaan parantamalla asianomaisten viljelijöiden ja henkilöiden, soveltuvissa tapauksissa pienten toimijoiden, elintasoa ja elinoloja, muun muassa varmistamalla työ- ja turvallisuusmääräysten ja ympäristönormien, mukaan luettuina torjunta-aineiden käyttöä ja niille altistumista koskevien normien, noudattaminen. Unionin avussa otetaan huomioon näiden maiden politiikat ja sopeutumisstrategiat sekä niiden alueellinen ympäristö (EU:n syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden läheisyys), ja erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin yhteistyöaloihin:

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 1905/2006

17 a artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) banaaneista riippuvaisten alueiden talouden monipuolistamisen edistäminen;

b) banaaneista riippuvaisten alueiden talouden monipuolistamisen edistäminen, kun tämänkaltainen strategia on mahdollista toteuttaa;

Perustelu

Kuten kilpailukyvyn tukemisessa, komission olisi edistettävä banaaneista riippuvaisten alueiden talouden monipuolistamista vain, kun tämä vaihtoehto on mainittu monivuotista kansallista strategiaa koskevissa asiakirjoissa. Vuosina 1999–2008 sovelletusta banaaneja tuottavien AKT-maiden tukiohjelmasta on esimerkkejä, jotka osoittavat, että talouden monipuolistamiseen osoitettujen varojen käytöllä ei aina saavuteta odotettuja tuloksia.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 1905/2006

17 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio vahvistaa liitteessä IV esitetyn määrän puitteissa kullekin tukikelpoiselle banaanien AKT-toimittajavaltiolle edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimien rahoitukseen käytettävissä olevan enimmäismäärän puolueettomien indikaattoreiden perusteella. Indikaattoreihin kuuluvat banaanikauppa EU:n kanssa, banaaninviennin merkitys kyseisen AKT-maan taloudelle ja maan kehitystaso. Määrärahojen jakoperusteena käytetään vuotta 2009 edeltävien vuosien tietoja.

2. Komissio vahvistaa liitteessä IV esitetyn määrän puitteissa kullekin 1 kohdassa tarkoitetulle banaanien AKT-toimittajavaltiolle käytettävissä olevan enimmäismäärän seuraavien puolueettomien ja painotettujen indikaattoreiden perusteella: ensiksi banaanikauppa EU:n kanssa ja toiseksi banaaninviennin merkitys kyseisen AKT-maan taloudelle ja maan kehitystaso. Määrärahojen jakoperusteena käytetään edustavia tietoja vuotta 2010 edeltävältä ajalta, kuitenkin enintään viiden vuoden jaksolta, ja komission arviota siitä, miten AKT-maiden asemaan vaikuttavat WTO:ssa tehty sopimus ja kahdenväliset tai alueelliset sopimukset, joita Euroopan unioni on tehnyt tai on tekemässä tiettyjen Latinalaisen ja Keski-Amerikan suurimpien banaaninviejämaiden kanssa.

Perustelu

Les critères permettant de répartir l'aide doivent être transparents. Ainsi pour une meilleure transparence dans l'allocation des aides, il paraît nécessaire de pondérer les critères. En outre, l'allocation doit être fonction des besoins des pays. L'objectif des mesures d'accompagnement est principalement de permettre aux pays ACP producteurs de bananes de s'adapter à la réduction de leurs préférences tarifaires. Les ressources devraient ainsi viser en priorité les pays ACP qui souhaitent effectivement maintenir leur secteur bananier eu égard au rôle du secteur de la banane dans le développement durable de leur pays.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 1905/2006

17 a artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio hyväksyy monivuotiset tukistrategiat 19 artiklaa soveltuvin osin soveltaen ja 21 artiklan mukaisesti. Se varmistaa, että tällaiset strategiat täydentävät kyseisten maiden maantieteellisiä strategia-asiakirjoja ja että nämä banaanialan liitännäistoimenpiteet ovat luonteeltaan tilapäisiä. Tukistrategioita voidaan tarkistaa tarvittaessa, mutta niistä ei suoriteta väliarviointia.”.

3. Komissio hyväksyy monivuotiset tukistrategiat 19 artiklaa soveltuvin osin soveltaen ja 21 artiklan mukaisesti. Se varmistaa, että tällaiset strategiat täydentävät kyseisten maiden maantieteellisiä strategia-asiakirjoja ja että nämä banaanialan liitännäistoimenpiteet ovat luonteeltaan tilapäisiä.

 

Banaanialan liitännäistoimenpiteiden monivuotisiin tukistrategioihin on sisällyttävä

 

a) ajantasaistettu ympäristöprofiili, jossa kiinnitetään asianmukaista huomiota maan banaanialaan ja keskitytään muun muassa torjunta-aineisiin,

 

b) tiedot edellisten banaaneja koskevien tukiohjelmien tuloksista,

 

c) indikaattorit, joilla arvioidaan edistystä maksujen suorittamisedellytysten täyttämisessä, kun talousarviotuki on valittu tuen myöntämismenetelmäksi,

 

d) tuen odotetut tulokset,

 

e) tukitoimien aikataulu ja kunkin avunsaajamaan maksujen suorittamisen aikataulu,

 

f) tavat, joilla seurataan ja varmistetaan edistyminen ILO:n kansainvälisten työelämän perusnormien sekä asianmukaisten työterveys- ja työturvallisuusmääräysten sekä relevanttien kansainvälisesti sovittujen perusympäristönormien noudattamisessa,

 

Tukistrategioista tehdään etukäteen riippumaton arviointi ja tarvittaessa ad hoc -arviointi.".

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1905/2006

21 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

"Komissio hyväksyy 19 ja 20 artiklassa tarkoitetut strategia-asiakirjat ja monivuotiset tavoiteohjelmat sekä niiden 19 artiklan 2 kohdassa ja 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tarkistukset samoin kuin 17 ja 17 a artiklassa tarkoitetut liitännäistoimenpiteet 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen."

"Komissio hyväksyy 19 ja 20 artiklassa tarkoitetut strategia-asiakirjat ja monivuotiset tavoiteohjelmat sekä niiden 19 artiklan 2 kohdassa ja 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tarkistukset samoin kuin 17 ja 17 a artiklassa tarkoitetut liitännäistoimenpiteet 35 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 35 a ja 35 b artiklassa säädetyin ehdoin.".

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1905/2006

25 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Korvataan 25 artiklan 2 kohta seuraavasti:

 

"2. Unionin apua ei saa periaatteessa käyttää verojen tai maksujen maksamiseen avunsaajamaissa.".

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 5 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1905/2006

35 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Korvataan 35 artikla seuraavasti:

 

"35 artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 17 artiklan 2 kohdassa, 17 a artiklassa ja 21 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä tämän asetuksen soveltamisen ajaksi.

 

2. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 35 a ja 35 b artiklassa säädettyjä ehtoja.".

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 5 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1905/2006

35 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b) Lisätään 35 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

 

"35 a artikla

 

Säädösvallan siirron peruuttaminen

 

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 17 artiklan 2 kohdassa, 17 a ja 21 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

 

2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mainitsee mahdolliset peruuttamisen syyt.

 

3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.".

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 5 c kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1905/2006

35 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

(5 c) Lisätään 35 a artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

 

"35 b artikla

 

Delegoitujen säädösten vastustaminen

 

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi vastustaa delegoitua säädöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.

 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa pidennetään kahdella kuukaudella.

 

2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

 

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat molemmat ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio vastustaa kyseistä säädöstä.

 

3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan. Säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.".

  • [1]  17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 27 kohta.

PERUSTELUT

Komission ehdotuksen tarkoituksena on tukea Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) tärkeimpiä banaaninvientimaita nelivuotisiksi suunniteltujen banaaneja koskevien liitännäistoimenpiteiden kautta (2010–2013).

Vaikka aikaisemmat rahoitustoimenpiteet (erityinen tukikehys) oli tarkoitettu auttamaan AKT-maita sopeutumaan kansainvälisen kilpailun kehittymiseen, niiden on nyt kohdattava samat ongelmat, ja "AKT-banaanien viennin kestävyydessä on edelleen puutteita[1]".

Meidän on siis käsiteltävä tätä kysymystä kehitysyhteistyön ja köyhyyden torjunnan näkökulmasta. Kehitysyhteistyövaliokunnan työn tavoitteena on varmistaa, että ehdotetuilla toimenpiteillä pyritään saavuttamaan unionin kehitysyhteistyöpolitiikan päätavoite, joka on köyhyyden vähentäminen ja sen asteittainen poistaminen. Suurin haaste on jättää taakse vanhat suunnitelmat, jotka on laadittu kaupallisesta eikä kehitysyhteistyön näkökulmasta. Siksi on ponnisteltava asianomaisten väestönosien elintason parantamiseksi tehokkaasti, työ- ja turvallisuusnormien kunnioittamiseksi ja sellaisen avun jakamisen varmistamiseksi, jolla pystytään välttämään kilpailun vääristyminen markkinoilla ja tuetaan viljelijöitä, jotka nyt ovat tuotantoketjun alkupäässä eivätkä kuitenkaan saa kuin hyvin pienen osan loppuhinnasta, jonka eurooppalaiset kuluttajat maksavat.

Olemme tehneet hyvää työtä, jos emme rajoitu kauppapolitiikan käsittelyyn, vaan voimme parantaa komission ehdotusta, jotta se voi todella edistää kestävää kehitystä ja köyhyyden torjuntaa asianomaisilla alueilla.

Banaanialan liitännäistoimenpiteiden toiminta

Komission ehdottamien banaanialan liitännäistoimenpiteiden tavoitteena on tukea talousarviotuella tai erityistoimilla sellaisten alueiden sopeutumista, jotka ovat riippuvaisia banaaninviennistä. Komissio on kartoittanut kolme yhteistyöalaa:

·   kilpailukyvyn parantaminen;

·   banaaneista riippuvaisten alueiden talouden monipuolistamisen edistäminen;

·   sopeutumisprosessin synnyttämien laajempien vaikutusten käsittely.

Liitännäistoimenpiteistä hyötyvät seuraavat AKT-maat: Belize, Kamerun, Norsunluurannikko, Dominica, Dominikaaninen tasavalta, Ghana, Jamaika, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinit ja Suriname.

Komissio ehdottaa monivuotisten tukistrategioiden hyväksymistä ja sitä, että kullekin banaanialan liitännäistoimenpiteistä hyötyvälle maalle määritellään enimmäisrahoitus puolueettomien indikaattorien perusteella:

·   banaanikauppa EU:n kanssa;

·   banaaninviennin merkitys kyseisen AKT-maan taloudelle;

·   maan kehitystaso.

Suuruudeltaan 190 miljoonan euron tuen odotetaan mahdollistavan sen, että ne AKT-maat, jotka ovat lähimenneisyydessä vieneet merkittäviä määriä banaaneja EU:hun, voivat jatkaa ja/tai käynnistää välittömästi investointeja ja sopeutusohjelmia vastatakseen tullialennusten vaikutuksiin ja lieventääkseen niitä.

Komission mukaan kunkin maan olisi yhdessä asianomaisten osapuolien kanssa laadittava oma kansallinen banaanialan mukautusstrategia tai jos sellainen on jo olemassa, päivitettävä se yleisimpiä maatalous-, ympäristö- ja työllisyyspolitiikkojansa sekä kehitysyhteistyöpolitiikkojansa kunnioittaen.

*****

Banaanialan liitännäistoimenpiteet on syytä säilyttää, jotta parannetaan niiden ihmisten elintasoa, jotka asuvat banaaneista riippuvaisilla alueilla niissä banaanien AKT-toimittajavaltioissa, joihin EU:n banaanitullien muutos tulee vaikuttamaan. Tätä varten on löydettävä innovatiivisia ratkaisuja. Siksi komission ehdotuksessa olisi otettava huomioon seuraavat näkökohdat:

·   Banaanialan liitännäistoimenpiteillä on oltava positiivinen vaikutus viljelijöihin, jotka nyt ovat tuotantoketjun alkupäässä eivätkä saa kuin hyvin pienen osan loppuhinnasta, jonka eurooppalaiset kuluttajat maksavat AKT-maissa tuotetuista banaaneista.

·   Köyhyyden torjuntaa koskevat periaatteet on otettava huomioon siten, että koko tuotantoketju voi hyötyä kohtuullisista elinoloista ja helpommasta pääsystä markkinoille.

·   Koko tuotantoketjun olisi sovittava alan synnyttämien tulojen oikeudenmukaisesta jakamisesta.

·   Tukien jakomenetelmä on määriteltävä paremmin.

·   Strategia-asiakirjassa on vahvistettava vahvistetut koordinaatiomekanismit muiden avunantajien kanssa, jotta jäsenvaltioiden ja muiden avunantajien toteuttamat liitännäistoimenpiteet ovat tiedossa ja vältetään kaikkea päällekkäisyyttä.

·   Kaikkiin strategioihin on sisällyttävä:

· "riippumaton arviointi", jonka on oltava erottamaton osa neuvotteluja kaikille sopimuksille pätevänä ehtovalikoimana;

· budjettiavun saamisvaatimusten arvioinnissa käytettävät indikaattorit;

· odotetut tulokset banaanialan kohdennettujen uudistusten alalla;

· avun myöntämisedellytykset;

· kutakin edunsaajamaata koskeva tarkka uudistusaikataulu ja kustannusarviot;

· 

·   Strategia-asiakirjoissa on asetettava etusijalle hankkeet, joilla edistetään banaanien käsittelyä paikan päällä ja joilla parannetaan työntekijöiden elinoloja.

·   Uudistumiseen tähtäävien maiden uudistushankkeet olisi toteutettava sellaisen etukäteen tehtävän vaikutusarvioinnin perusteella, jossa määritellään millä alalla tai aloilla on syytä uudistaa banaaniviljelmiä.

·   Komission hyväksymien toimenpiteiden pitäisi sopia yhteen avunsaajamaiden vastaanottokyvyn kanssa.

·   On vältettävä, että aputoimenpiteet aiheuttavat kilpailun vääristymistä työntekijöiden tulojen ja terveyden kustannuksella, etenkään sen vuoksi, että torjunta-aineille altistutaan liikaa tai että ILOn hyväksymiä työnormeja ei noudateta.

Tämän vuoksi on ponnisteltava sellaisten liitännäistoimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi, joilla on positiivinen vaikutus alan työntekijöihin siten, että vuoden 2013 jälkeen voidaan arvioida suunnitellun edistyksen toteutumista eikä ainoastaan jälleen kerran havaita, kuinka vaikeaa on arvioida odotettuja tuloksia.

***

Menettely

Esittelijä katsoo, että Euroopan parlamentin rooli on huomattavan poliittinen, minkä on käytävä ilmi Euroopan parlamentin valtaoikeuksia asianmukaisesti kunnioittavina menettelyinä. Näiden demokraattisten valtaoikeuksien kunnioittamiseksi on tärkeää, että parlamentti voi harjoittaa kaikkia demokraattiseen valvontaan liittyviä toimivaltojaan, mukaan lukien Lissabonin sopimuksessa tunnustettua mahdollisuutta siirtää komissiolle valta antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia, ja näin ollen etenkin strategia-asiakirjoja ja banaanialan liitännäistoimenpiteisiin liittyviä monivuotisia ohjelmia.

Lopuksi on vielä mainittava menettelyt, jotka antavat kansallisille parlamenteille mahdollisuuden tutkia lainsäädäntöehdotusten yhteensopivuuden toissijaisuusperiaatteen kanssa. Mietinnössä otetaan huomioon Portugalin parlamentin, Italian senaatin ja Puolan senaatin antamat lausunnot sekä Puolan senaatin vaatimus noudattaa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevan pöytäkirjan 5 artiklan velvoitetta, jonka mukaan lainsäädäntötekstiin sisällytetään "yksityiskohtainen selvitys, jonka sisältämien tietojen avulla voidaan arvioida toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen noudattamista[2]".

  • [1]  Lähde: Komission kaksivuotiskertomuksen perinteisille AKT-banaanien toimittajavaltioille tarkoitetusta erityisestä tukikehyksestä päätelmät.
  • [2]  Pöytäkirja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta, EUVL C 310, 16.12.2004, s. 207.

budjettivaliokunnaN LAUSUNTO (15.9.2010)

kehitysyhteistyövaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta
(KOM(2010)0102 – C7‑0079/2010 – 2010/0059(COD))

Valmistelija: Ivailo Kalfin

LYHYET PERUSTELUT

Komissio hyväksyi 17. maaliskuuta ehdotuksen kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskevan asetuksen muuttamisesta tarkoituksena mahdollistaa banaanialan liitännäistoimenpiteiden rahoittaminen, kuten asiasta käydyissä WTO:n neuvotteluissa sovittiin. Komissio on nyt myöntänyt, että banaaneilla käytävän kaupan uudet ehdot merkitsevät sitä, että banaaneja tuottavat ja vievät AKT-maat joutuvat tekemään lisäsopeutuksia.

Toimien, joilla on tarkoitus tukea näiden maiden sopeutumista, määrärahat olisivat 190 miljoonaa euroa neljän vuoden aikana eli vuosina 2010, 2011, 2012 ja 2013 ja mahdollisesti lisäksi kymmenen miljoonaa euroa, mikäli liikkumavaraa on (banaanialan liitännäistoimenpiteisiin on kohdennettu keskimäärin 47,5 miljoonaa euroa). On syytä korostaa, että banaanialan liitännäistoimenpiteet eivät ole korvaava ohjelma, vaan kyseessä on kohdennettu tuki sopeutustoimiin maissa, joita asia koskee, ja että ehdotettu kokonaisrahoitus perustuu AKT-maille erityisen tukikehyksen (1998–2008) kautta myönnettyyn keskimääräiseen vuotuiseen tukeen ja sisältää banaanikaupan kasvun erityisen tukikehyksen alusta lähtien.

Maksusitoumusmäärärahat jakautuvat eri vuosille seuraavasti:

2010:                                       75 miljoonaa

2011:                                       43 miljoonaa

2012:                                       41 miljoonaa

2013:                                       31 miljoonaa

Yhteensä:                                  190 miljoonaa

Myönnettyjen määrien erot johtuvat siitä, että tullien ensimmäinen ja suurin leikkaus toteutetaan vuonna 2010 ja sitä sovelletaan takautuvasti joulukuusta 2009 alkaen (45 prosentin vähennys tullien kokonaisleikkauksesta toteutetaan jo vuonna 2010).

Toimen ehdotettu rahoitus on seuraava:

Uudelleen kohdentaminen: 95,8 miljoonaa

Liikkumavara otsakkeessa 4:       75,9 miljoonaa

Joustoväline:                              18,3 miljoonaa

Yhteensä:                                  190 miljoonaa

Toimenpiteitä on tuettava, koska ne ovat seurausta aiemmasta sitoumuksesta, mutta valmistelijan mielestä kaikkia säädökseen liittyvän rahoitusselvityksen näkökohtia ei ole käsitelty riittävästi ja ne aiheuttavat seuraavia huolen aiheita:

–   on yllättävää, että vaikka banaanikauppaa on käsitelty WTO:n piirissä jo vuosikymmenten ajan, komissio ja neuvosto eivät ole ottaneet etuisuuskohtelun päättymisen taloudellisia seurauksia huomioon vuosien 2007–2013 monivuotista rahoituskehystä koskevien neuvottelujen yhteydessä tai kehitysyhteistyön rahoitusvälineen puolivälin tarkistamisen yhteydessä;

–   asianmukaista vaikutustenarviointia ei ole suoritettu, joten EU:n on mahdoton ennustaa näiden välineiden vaikutuksia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;

–   neljän vuoden ajalle ehdotetut uudelleen kohdistamiset koskevat välineitä, joiden asemaa olisi päinvastoin voitu lujittaa ottaen huomioon EU:n roolin maailmanlaajuisena toimijana; esimerkiksi olisi kyseenalaista vähentää kolmansien maiden pelastuspalvelun välineen määrärahoja, kun luonnonkatastrofit vaikuttavat säännöllisesti kehitysmaiden köyhimpiin ihmisiin;

–   lisäksi joustovälineen käytön yhteydessä banaanialan liitännäistoimenpiteiden rahoitukseen on varattu (vain vuonna 2010) ainoastaan 9,6 prosentin osuus (18,3 miljoonaa euroa 190 miljoonasta), vaikka välineestä olisi voitu ottaa käyttöön jopa 115 miljoonaa euroa vuonna 2010;

–   tästä seuraa, että liikkumavaran laajamittainen käyttö vaarantaa unionin mahdollisuudet vastata ja reagoida yllättäen syntyviin kriiseihin, joten käytäntö ei puolla ehdotettua rahoitusta;

–   näin ollen banaanialan liitännäistoimenpiteitä ei voida rahoittaa kestävällä tavalla otsakkeessa 4 olevan jatkuvan rahoitusvajeen vuoksi, josta komissio aivan oikein huomautti kertomuksessaan toimielinten välisen sopimuksen toiminnan arvioinnista; nykyisellään ehdotus ei ole vuosien 2007–2013 monivuotisen rahoituskehyksen mukainen, ja sen tarkistaminen toimielinten välisen sopimuksen 21–23 kohdan mukaisesti on välttämätöntä.

Ehdotettu kokonaisrahoitus (uudelleen kohdistaminen mukaan lukien) neljän vuoden ajaksi on seuraava (miljoonaa euroa):

Banaanialan liitännäistoimien rahoitus 2010–2013

milj. euroa

RAHOITUSLÄHTEET

Budjetti-kohta

2010

2011

2012

2013

YHTEEN-SÄ

Joustovälineen käyttöönotto

 

18,3

 

 

 

18,3

Otsakkeen 4 liikkumavara

 

0,875

25

25

25

75,875

Uudelleen kohdentaminen

 

55,825

18

16

6

95,825

Rahoitusväline elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten kehitysmaissa

21 02 03

17,4

 

 

 

17,4

Perushyödykesopimukset

21 07 04

1,8

 

 

 

1,8

Rahoitus- ja talouskriisiä koskeva hätäapu kehitysmaissa

19 06 08

2,5

 

 

 

2,5

Kehitysmaiden hyväksi toteutettavaa lääkealan tekniikan siirtoa koskeva valmistelutoimi

21 05 01 06

3,3

 

 

 

3,3

Valmistelutoimi – Mustanmeren alueen ympäristövalvonta ja yhteinen eurooppalainen puiteohjelma Mustanmeren alueen kehittämistä varten

07 02 04

1,5

 

 

 

1,5

Elintarviketurva

21 02 01

1

2

1

 

4

Valtiosta riippumattomat kehitysyhteistyöalan toimijat

21 03 01

 

1

2

 

3

Inhimillinen ja sosiaalinen kehitys

21 05 01 01

1

2

1

 

4

Sopeutustuki sokeripöytäkirjan maille

21 06 03

24,325

 

 

 

24,325

Yhteistyö Latinalaisen Amerikan kehitysmaiden kanssa

19 09 01

1

4

4

 

9

Yhteistyö Aasian kehitysmaiden kanssa

19 10 01 01

2

4

3

 

9

Pelastuspalvelun rahoitusväline

23 03 06

 

5

5

6

16

 

75

43

41

31

190

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kehitysyhteistyövaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus suositukseksi

1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

1 a. katsoo, että ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ei anna riittäviä mahdollisuuksia vastata ja reagoida asianmukaisesti mahdollisesti syntyviin kriiseihin, koska siinä leikataan rajusti vuosien 2007–2013 monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 4 enimmäismäärän liikkumavaraa;

Tarkistus  2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 b. katsoo, että koska banaanikauppaan liittyvä kysymys on ollut ratkaisematta jo pitkään, ehdotetut toimenpiteet olisi voitu sisällyttää monivuotiseen rahoituskehykseen jo aikaisemmassa vaiheessa;

Tarkistus  3

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 c kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 c. toteaa jälleen olevansa vakuuttunut, että mahdollisia uusia välineitä ei pitäisi rahoittaa uudelleen kohdentamisen avulla, koska se vaarantaa jo asetettujen ensisijaisten tavoitteiden saavuttamisen;

Tarkistus  4

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 d kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 d. muistuttaa, että joustovälineen tavoitteena on rahoittaa "tarkasti määriteltyjä menoja, joita ei voida kattaa (...) enimmäismäärien rajoissa käytettävissä olevista määristä"1, ja katsoo, että banaanikauppaan liittyvät toimet ovat tähän kategoriaan kuuluvia liitännäistoimenpiteitä;

 

____________

1 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 27 kohta.

Tarkistus  5

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 e kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 e. katsoo näin ollen, että ehdotus ei ole monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 4 enimmäismäärän mukainen, ja kehottaa tarkistamaan rahoituskehystä kaikkien 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 21–23 kohdan mukaisesti käytettävissä olevien keinojen avulla tai muiden keinojen, kuten 25 ja 27 kohdassa tarkoitettujen keinojen, avulla;

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

DEVE

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

24.3.2010

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Ivailo Kalfin

21.4.2010

 

 

Hyväksytty (pvä)

13.9.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Damien Abad, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Gerben-Jan Gerbrandy, Roberto Gualtieri, Riikka Manner, Jan Olbrycht, Paul Rübig

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

17.3.2010

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

24.3.2010

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

17.6.2010

BUDG

24.3.2010

AGRI

24.3.2010

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

INTA

28.9.2010

AGRI

6.4.2010

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Charles Goerens

4.5.2010

 

 

Valiokuntakäsittely

21.6.2010

13.7.2010

30.8.2010

 

Hyväksytty (pvä)

5.10.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, David-Maria Sassoli, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Gabriele Zimmer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, Isabella Lövin, Miguel Angel Martínez Martínez, Bart Staes, Patrizia Toia

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.10.2010