Procedura : 2010/0059(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0285/2010

Teksty złożone :

A7-0285/2010

Debaty :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Głosowanie :

PV 21/10/2010 - 7.2
PV 21/10/2010 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0382

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 856kWORD 407k
11.10.2010
PE 445.880v02-00 A7-0285/2010

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju

(COM(2010)0102 – C7‑0079/2010 – 2010/0059(COD))

Komisja Rozwoju

Sprawozdawca Charles Goerens

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Budżetowej
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju

(COM(2010)0102 – C7‑0079/2010 – 2010/0059(COD))

(Zwykła procedura prawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0102),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 209 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0079/2010),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając uzasadnione opinie dotyczące zgodności projektu aktu z zasadą pomocniczości, przesłane przewodniczącemu przez parlamenty narodowe,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju oraz opinię Komisji Budżetowej (A7-0285/2010),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  jest zdania, że w wyniku drastycznej obniżki marginesu w obrębie pułapu działu 4 wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013 (WRF) wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nie pozostawia wystarczającego pola manewru jeżeli chodzi o właściwą reakcję na potencjalny kryzys;

3.  jest zdania, że ponieważ handel bananami to kwestia omawiana już od dłuższego czasu, proponowane środki mogły zostać włączone do WRF na wcześniejszym etapie;

4.  potwierdza przekonanie, że żaden nowy instrument nie może być finansowany w drodze przesunięcia środków, ponieważ zagroziłoby to realizacji aktualnych priorytetów;

5.  przypomina, że celem instrumentu elastyczności jest finansowanie „jasno określonych wydatków, których nie można było pokryć w ramach dostępnych pułapów”(1) i jest zdania, że środki odnoszące się do handlu bananami to środki towarzyszące należące do tej kategorii;

6.  jest zatem zdania, że wniosek ten nie jest zgodny z pułapem działu 4 wieloletnich ram finansowych i domaga się rewizji tych ostatnich za pomocą wszelkich środków przewidzianych w punktach 21-23 porozumienia międzyinstytucjonalnego z 17 maja 2006 r. lub innych środków, jak te wymienione w pkt. 25 i 27;

7.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

8.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt -1 preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(-1) Polityka Unii Europejskiej (UE) w dziedzinie rozwoju ma na celu zmniejszenie, a ostatecznie wyeliminowanie ubóstwa.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Unia Europejska, jako członek Światowej Organizacji Handlu, jest zaangażowana we włączanie handlu w strategie na rzecz rozwoju oraz w propagowanie handlu międzynarodowego w celu przyspieszenia rozwoju i zmniejszenia ubóstwa na świecie.

(1) UE, jako członek Światowej Organizacji Handlu, jest zaangażowana we włączanie handlu w strategie na rzecz rozwoju oraz w propagowanie handlu międzynarodowego w celu przyspieszenia rozwoju i zmniejszenia oraz, w dłuższej perspektywie, wyeliminowania ubóstwa na świecie.

Uzasadnienie

Art. 208 TFUE podkreśla, że głównym celem polityki Unii w zakresie współpracy na rzecz rozwoju jest zmniejszenie, oraz, w dłuższej perspektywie, pozbycie się ubóstwa. Poza tym stanowi on, że przy realizacji strategii, które mogłyby mieć wpływ na kraje rozwijające się, Unia bierze pod uwagę cele współpracy na rzecz rozwoju.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) UE jest zaangażowana we wspieranie sprawnej i stopniowej integracji krajów rozwijających się do gospodarki światowej w celu osiągnięcia przez nie trwałego rozwoju. Kraje AKP będące głównymi eksporterami bananów mogą napotykać trudności w związku ze zmieniającymi się ustaleniami dotyczącymi handlu, przede wszystkim w wyniku liberalizacji KNU w ramach WTO. Środki towarzyszące odnoszące się do bananów powinny zatem zostać włączone do obowiązującego rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju6.

(3) UE jest zaangażowana we wspieranie sprawnej i stopniowej integracji krajów rozwijających się do gospodarki światowej w celu osiągnięcia przez nie trwałego rozwoju. Kraje AKP będące głównymi eksporterami bananów będą napotykać trudności w związku ze zmieniającymi się ustaleniami dotyczącymi handlu, przede wszystkim w wyniku liberalizacji taryf KNU w ramach WTO oraz w wyniku umów dwustronnych lub regionalnych zawartych lub w trakcie zawierania między Unią Europejską i krajami Ameryki Łacińskiej. Środki towarzyszące odnoszące się do bananów powinny zatem zostać włączone do obowiązującego rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju6.

Uzasadnienie

Należy również uwzględnić skutki dwustronnych i regionalnych umów handlowych zawartych między Unią Europejską i krajami Ameryki Łacińskiej. Kraje Ameryki Łacińskiej są w istocie głównymi eksporterami bananów na rynek Unii Europejskiej. Tak więc zmniejszenie taryf celnych na banany zawartych w umowach handlowych podpisanych z Ameryką Łacińską ma wpływ na wywóz bananów pochodzących z krajów AKP.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Środki pomocy finansowej, jakie należy przyjąć w ramach tego programu, mają na celu wsparcie dostosowania lub restrukturyzacji obszarów zależnych od eksportu bananów poprzez ukierunkowane wsparcie finansowe lub konkretne działania. Środki te będą zmierzać do ustanowienia polityki kształtowania odporności socjalnej, dywersyfikacji gospodarczej lub inwestycji w poprawę konkurencyjności, w przypadkach, w których taka strategia wydaje się efektywna biorąc pod uwagę rezultaty i doświadczenia uzyskane w ramach specjalnego systemu pomocy dla krajów AKP będących tradycyjnymi dostawcami bananów7 oraz specjalnych ram pomocy dla tych państw8.

(4) Środki pomocy finansowej, jakie należy przyjąć w ramach tego programu, powinny mieć na celu poprawę poziomu i warunków życia ludzi zamieszkujących obszary uprawy bananów oraz uczestniczących w łańcuchach wartości w sektorze bananów, zwłaszcza drobnych rolników i małych gospodarstw, a także zgodność z normami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normami jakości środowiska, szczególnie normami dotyczącymi stosowania pestycydów i narażenia na kontakt z nimi, poprzez wsparcie dostosowania i w stosownych przypadkach restrukturyzację obszarów zależnych od eksportu bananów poprzez ukierunkowane wsparcie finansowe lub konkretne działania. Środki te powinny zmierzać do ustanowienia polityki kształtowania odporności socjalnej, dywersyfikacji gospodarczej lub inwestycji w poprawę konkurencyjności, w przypadkach, w których wydaje się to efektywne, biorąc pod uwagę rezultaty i doświadczenia uzyskane w ramach specjalnego systemu pomocy dla krajów AKP będących tradycyjnymi dostawcami bananów7 oraz specjalnych ram pomocy dla tych państw8. UE uznaje znaczenie propagowania sprawiedliwszego podziału dochodów pochodzących z sektora bananów.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Program powinien towarzyszyć procesowi dostosowania w krajach AKP, które w ostatnich latach eksportowały do UE znaczne ilości bananów i które będą odczuwały skutki liberalizacji w ramach WTO9. Program opiera się o specjalne ramy pomocy dla krajów AKP będących tradycyjnymi dostawcami bananów. Program jest zgodny ze zobowiązaniami międzynarodowymi UE w ramach WTO i jest przeznaczony bezpośrednio na cele restrukturyzacji, a zatem ma określoną długość trwania, która wynosi maksymalnie cztery lata (2010-2013),

(5) Program powinien towarzyszyć procesowi dostosowania w krajach AKP, które w ostatnich latach eksportowały do UE znaczne ilości bananów i które będą odczuwały skutki liberalizacji w ramach WTO9 oraz w wyniku umów dwustronnych lub regionalnych zawartych lub będących w trakcie zawierania między Unią Europejską i krajami Ameryki Łacińskiej i Środkowej. Program opiera się o specjalne ramy pomocy dla krajów AKP będących tradycyjnymi dostawcami bananów. Program jest zgodny ze zobowiązaniami międzynarodowymi UE w ramach WTO i jest przeznaczony na cele restrukturyzacji oraz poprawy konkurencyjności, a zatem ma określoną długość trwania, która wynosi maksymalnie cztery lata (2010-2013), Rok przed zakończeniem programu zostanie dokonana ocena programu i postępów państw, która będzie zawierać zalecenia co do przewidywanych ewentualnych działań i ich charakteru.

Uzasadnienie

La Commission européenne a récemment conclu (Colombie/Pérou) ou est en voie de conclure (Amérique centrale) des accords commerciaux bilatéraux, qui consacrent encore davantage le démantèlement du tarif douanier de la banane négocié à l'OMC en décembre 2009. Ces concessions douanières auront donc un impact durable dans les pays ACP encore exportateurs de bananes, concurrents des pays NPF de loin les leaders de ce marché. En conséquence, l'Union européenne doit, par l'intermédiaire de cet instrument financier, soutenir en priorité la compétitivité des pays ACP encore exportateurs de bananes, tout en permettant aux pays désireux de sortir de la dépendance de ce produit, de restructurer et de diversifier une partie de leur économie. Enfin, et comme la Commission s'y était engagée par écrit vis-à vis du ministre du commerce du Cameroun (coordinateur des ACP sur la banane), selon la situation des filières bananes ACP à l'horizon 2013, il conviendra d'envisager de maintenir ce type d'instrument afin de répondre aux effets induits par la poursuite de la réduction du droit de douane.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5a) Według wniosków z opracowywanego co dwa lata sprawozdania w sprawie specjalnych ram pomocy udzielanej tradycyjnym dostawcom bananów z krajów AKP programy pomocy realizowane w przeszłości znacząco przyczyniły się do poprawy zdolności skutecznego zróżnicowania gospodarczego, chociaż nie można jeszcze określić ich pełnego wpływu, zaś trwałość eksportu bananów z krajów AKP pozostaje niepewna.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 5 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b) Komisja dokonała oceny specjalnych ram pomocy i nie przeprowadziła oceny wpływu środków towarzyszących w sektorze bananów.

La Commission européenne a récemment conclu (Colombie/Pérou) ou est en voie de conclure (Amérique centrale) des accords commerciaux bilatéraux, qui consacrent encore davantage le démantèlement du tarif douanier de la banane négocié à l'OMC en décembre 2009. Ces concessions douanières impacteront donc durablement les pays ACP encore exportateurs de bananes, concurrents des pays NPF de loin les leaders de ce marché. En conséquence, l'Union européenne doit, par l'intermédiaire de cet instrument financier, soutenir en priorité la compétitivité des pays ACP encore exportateurs de bananes, tout en permettant aux pays désireux de sortir de la dépendance de ce produit, de restructurer et de diversifier une partie de leur économie. Enfin, et comme la Commission s'y était engagée par écrit au Ministre du Commerce du Cameroun (coordinateur des ACP sur la banane), selon la situation des filières bananes ACP à l'horizon 2013, il conviendra d'envisager de maintenir ce type d'instrument afin de répondre aux effets induits par la poursuite de la réduction du droit de douane.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 5 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5 c) Do obowiązków Komisji należy skuteczna koordynacja tego programu z indykatywnymi programami regionalnymi i krajowymi realizowanymi w krajach korzystających z pomocy, zwłaszcza w zakresie realizacji celów o charakterze gospodarczym, rolniczym, społecznym i środowiskowym;

Uzasadnienie

Aby zapewnić spójność polityki, należy koniecznie przypomnieć, że programowanie i wprowadzanie w życie środków towarzyszących w sektorze bananów (BAM) wymaga koordynacji z programowaniem EFR za pośrednictwem krajowych i regionalnych programów indykatywnych.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 5 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5 d) Prawie 2 % światowego handlu bananami ma certyfikat organizacji producentów sprawiedliwego handlu. Minimalne ceny w sprawiedliwym handlu ustala się na podstawie obliczenia „trwałych kosztów produkcji”, które ustala się po konsultacji z podmiotami uczestniczącymi w celu zinternalizowania kosztów dostosowania do odpowiednich norm socjalnych i ekologicznych oraz uzyskania rozsądnego zysku, dzięki któremu producenci mogą zainwestować w długoterminową stabilność swojej działalności.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 5 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5 e) Gałąź produkcyjna w sektorze bananów powinna uzgodnić sprawiedliwy podział dochodów uzyskiwanych w tym sektorze, żeby uniknąć wyzysku lokalnych pracowników.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006

Punkt 27 preambuły

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1) motyw 27 otrzymuje brzmienie:

 

„(27) W odniesieniu do geograficznych dokumentów strategicznych, wieloletnich programów indykatywnych oraz dokumentów strategicznych dotyczących programów tematycznych i środków towarzyszących Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ponieważ dokumenty te uzupełniają niniejsze rozporządzenie i mają zasięg ogólny. Jest szczególnie istotne, by Komisja prowadziła odpowiednie konsultacje przez cały okres trwania prac przygotowawczych, także na poziomie eksperckim.”

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006

Artykuł 17 a, ustęp 1, wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Kraje AKP będące dostawcami bananów, wymienione w załączniku IIIa, korzystają ze środków towarzyszących odnoszących się do bananów. Unijna pomoc dla tych krajów ma na celu wsparcie ich procesu dostosowania w związku z liberalizacją rynku bananów w UE w ramach Światowej Organizacji Handlu. Pomoc unijna bierze pod uwagę strategie dostosowywania tych krajów i ukierunkowana jest w szczególności na następujące obszary współpracy:

1. Kraje AKP będące dostawcami bananów, wymienione w załączniku IIIa, korzystają ze środków towarzyszących odnoszących się do bananów. Unijna pomoc dla tych krajów ma na celu wsparcie ich procesu dostosowania w związku z liberalizacją rynku bananów w UE w ramach Światowej Organizacji Handlu. Pomoc unijna jest w szczególności przeznaczana na zwalczanie ubóstwa poprzez poprawę poziomu i warunków życia rolników i zainteresowanych osób, w stosownych przypadkach małych gospodarstw, w tym poprzez dbanie o zgodność z normami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z normami jakości środowiska, w tym normami dotyczącymi stosowania pestycydów i narażenia na kontakt z nimi. Pomoc unijna bierze pod uwagę strategie dostosowywania tych krajów, jak również ich uwarunkowania regionalne (pod względem odległości od regionów peryferyjnych UE oraz krajów i terytoriów zamorskich) i ukierunkowana jest w szczególności na następujące obszary współpracy:

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006

Artykuł 17 a – ustęp 1 – litera b)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) działanie na rzecz zróżnicowania gospodarczego w obszarach zależnych od bananów;

b) działanie na rzecz zróżnicowania gospodarczego w obszarach zależnych od bananów w przypadkach, w których taka strategia będzie efektywna;

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku wsparcia konkurencyjności, Komisja będzie musiała zwrócić szczególną uwagę, aby zróżnicowanie gospodarcze w obszarach zależnych od bananów stosowane było tylko w przypadkach, w których taka opcja została przewidziana w dokumentach dotyczących wieloletniej strategii krajowej. Niektóre przykłady z poprzedniego programu pomocy krajom AKP produkującym banany (w latach 1999-2008) pokazują, że wykorzystanie środków przeznaczonych na zróżnicowanie gospodarcze nie zawsze odnosiło oczekiwane skutki.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006

Artykuł 2 a – ustęp 17

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W ramach kwoty, o której mowa w załączniku IV, Komisja określa maksymalną kwotę dostępną dla każdego kwalifikującego się w oparciu o szereg obiektywnych wskaźników kraju AKP będącego dostawcą bananów na cele finansowania działań, o których mowa w ust. 1. Wskaźniki obejmują wartość wymiany handlowej w zakresie bananów z UE; znaczenie eksportu bananów dla gospodarki danego kraju AKP; poziom rozwoju danego kraju. Pomiar kryteriów przydziału opiera się na danych z lat poprzedzających rok 2009.

2. W ramach kwoty, o której mowa w załączniku IV, Komisja określa maksymalną kwotę dostępną dla każdego kraju AKP będącego dostawcą bananów, o których mowa w ust. 1 w oparciu o następujące obiektywne i wyważone wskaźniki: na pierwszym miejscu wartość wymiany handlowej w zakresie bananów z UE; na drugim miejscu znaczenie eksportu bananów dla gospodarki danego kraju AKP oraz poziom jego rozwoju. Pomiar kryteriów przydziału opiera się na reprezentatywnych danych z lat poprzedzających rok 2010, obejmujących okres nie dłuższy niż pięć lat, oraz na przeprowadzonych przez Komisję badaniach zawierających ocenę skutków, jakie dla krajów AKP ma umowa zawarta w ramach WTO oraz umowy dwustronne lub regionalne zawarte lub będące w trakcie zawierania między Unią Europejską i krajami Ameryki Łacińskiej i Środkowej, będącymi głównymi eksporterami bananów.

Uzasadnienie

Les critères permettant de répartir l'aide doivent être transparents. Ainsi pour une meilleure transparence dans l'allocation des aides, il paraît nécessaire de pondérer les critères. En outre, l'allocation doit être fonction des besoins des pays. L'objectif des mesures d'accompagnement est principalement de permettre aux pays ACP producteurs de bananes de s'adapter à la réduction de leurs préférences tarifaires. Les ressources devraient ainsi viser en priorité les pays ACP qui souhaitent effectivement maintenir leur secteur bananier eu égard au rôle du secteur de la banane dans le développement durable de leur pays.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006

Artykuł 17 a – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja przyjmuje wieloletnie strategie wsparcia analogicznie do art. 19 i zgodnie z art. 21. Komisja zadba o to, aby strategiom tym towarzyszyły geograficzne dokumenty strategiczne danego kraju i aby środki towarzyszące odnoszące się do bananów miały charakter tymczasowy. Strategie wsparcia podlegają, w razie konieczności, przeglądowi ad hoc, ale nie są poddawane przeglądowi śródokresowemu.

3. Komisja przyjmuje wieloletnie strategie wsparcia analogicznie do art. 19 i zgodnie z art. 21. Komisja zadba o to, aby strategiom tym towarzyszyły geograficzne dokumenty strategiczne danego kraju i aby środki towarzyszące odnoszące się do bananów miały charakter tymczasowy.

 

Wieloletnie strategie wsparcia w odniesieniu do środków towarzyszących w sektorze bananów obejmują między innymi:

 

a) uaktualniony profil środowiskowy, ze zwróceniem należytej uwagi na sektor bananów danego kraju, w tym szczególnie na pestycydy;

 

b) informacje o osiągnięciach programów pomocy w sektorze bananów realizowanych w przeszłości;

 

c) wskaźniki oceny postępów w odniesieniu do warunków dokonywania wydatków, jeżeli na formę finansowania zostanie wybrane wsparcie z budżetu;

 

d) oczekiwane wyniki pomocy;

 

e) harmonogram działań wspierających i oczekiwanych wydatków dla każdego kraju korzystającego z pomocy;

 

f) sposoby osiągania i monitorowania postępów w przestrzeganiu uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym podstawowych przepisów prawa pracy MOP i odpowiednich konwencji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także stosownych, uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym podstawowych norm jakości środowiska.

 

Strategie wsparcia podlegają niezależnej ocenie ex ante i w razie konieczności przeglądowi ad hoc.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006

Artykuł 21

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dokumenty strategiczne i wieloletnie programy indykatywne, o których mowa w art. 19 i 20, oraz ich przeglądy, o których mowa w art. 19 ust. 2 oraz w art. 20 ust. 1, oraz środki towarzyszące, o których mowa odpowiednio w art. 17 oraz 17a, przyjmowane są przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 35 ust. 2.

„Dokumenty strategiczne i wieloletnie programy indykatywne, o których mowa w art. 19 i 20, oraz ich przeglądy, o których mowa w art. 19 ust. 2 oraz w art. 20 ust. 1, oraz środki towarzyszące, o których mowa odpowiednio w art. 17 oraz 17a, przyjmowane są przez Komisję w drodze aktów delegowanych przyjmowanych zgodnie z art. 35 i z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 35a i 35b.”

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006

Artykuł 25 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3 a) Artykuł 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. Pomocy Unii co do zasady nie wykorzystuje się w celu uiszczenia podatków, ceł i opłat w krajach korzystających z pomocy.”

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006

Artykuł 35

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5 a) Artykuł 35 otrzymuje brzmienie:

 

„Artykuł 35

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 17 ust. 2, art. 17a i 21, przyznaje się Komisji na okres stosowania niniejszego rozporządzenia.

 

2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

 

3. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych przyznaje się Komisji na warunkach określonych w art. 35a i 35b.”

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 5 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006

Artykuł 35 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5 b) Po art. 35 dodaje się artykuł 35a w brzmieniu:

 

„Artykuł 35a

 

Odwołanie przekazania uprawnień

 

1. Parlament Europejski lub Rada może w dowolnym momencie odwołać przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 17 ust. 2, art. 17a i 21.

 

2. Instytucja, która wszczęła procedurę wewnętrzną mającą na celu podjęcie decyzji o ewentualnym odwołaniu przekazanych uprawnień, dokłada starań by powiadomić drugą instytucję i Komisję w rozsądnym czasie, przed podjęciem ostatecznej decyzji, określając, które z przekazanych uprawnień mogłyby zostać odwołane, i wskazując ewentualne przyczyny takiego odwołania.

 

3. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Wchodzi ona w życie bezzwłocznie lub z dniem w niej określonym. Nie narusza ona ważności już obowiązujących aktów delegowanych. Zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.”.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 -punkt 5 c (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006

Artykuł 35 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5 c) Po art. 35a dodaje się artykuł 35b w brzmieniu:

 

„Artykuł 35b

 

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

 

1. Parlament Europejski lub Rada może wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy od daty powiadomienia.

 

Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o dwa miesiące.

 

2. Jeżeli przed upływem tego okresu ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, akt ten publikowany jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w nim określonym.

 

Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają wyrazić sprzeciwu.

 

3. Jeżeli Parlament Europejski lub Rada wyraża sprzeciw wobec przyjętego aktu delegowanego, nie wchodzi on w życie. Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec aktu delegowanego przedstawia powody tego sprzeciwu.”

(1)

pkt. 27 porozumienia miêdzyinstytucjonalnego z 17 maja 2006 r.


UZASADNIENIE

Wniosek Komisji Europejskiej zmierza do wsparcia głównych krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), które eksportują banany, co ma nastąpić dzięki środkom towarzyszącym w sektorze bananów (BAM), przewidywanym na okres czterech lat (2010–2013).

Wprawdzie przewidziano w przeszłości finansowanie działań (specjalne ramy pomocy) w celu udzielenia krajom AKP pomocy w dostosowaniu się do zmian w konkurencji międzynarodowej, jednak wciąż borykamy się z podobnymi problemami, a „trwałość eksportu bananów z krajów AKP pozostaje niepewna(1)”.

Z tego względu mamy obowiązek podejścia do przedmiotowej sprawy pod kątem pomocy na rzecz rozwoju i zwalczania ubóstwa. Celem naszej pracy w Komisji Rozwoju jest sprawdzenie, czy zaproponowane środki zmierzają do osiągnięcia głównego celu polityki Unii w dziedzinie rozwoju, czyli zmniejszenia, a ostatecznie wyeliminowania ubóstwa. Największym wyzwaniem jest więc wyjście z dawnych schematów, które opracowano w perspektywie handlowej, a nie rozwojowej. Należy zatem podejmować starania nad skuteczną poprawą poziomu życia danych społeczeństw, poszanowaniem prawa pracy i zasad bezpieczeństwa, a także nad zagwarantowaniem podziału pomocy, który będzie w stanie zapobiec zakłóceniom konkurencji na rynku, jednocześnie sprzyjając rolnikom, którzy są obecnie na początku łańcucha produkcyjnego, a tymczasem trafia do nich jedynie mała część ostatecznej ceny płaconej przez konsumentów europejskich.

Nasze prace okażą się owocne, jeżeli nie ograniczymy przedmiotowej sprawy do polityki handlowej i będziemy mogli poprawić wniosek Komisji, by mógł on skutecznie sprzyjać trwałemu rozwojowi i zwalczaniu ubóstwa na przedmiotowych obszarach.

Działanie środków towarzyszących w sektorze bananów

Środki towarzyszące w sektorze bananów zaproponowane przez Komisję mają na celu wsparcie dostosowania obszarów zależnych od eksportu bananów poprzez pomoc finansową lub konkretne działania. Komisja ustaliła trzy następujące dziedziny współpracy:

· poprawa konkurencyjności

· działanie na rzecz zróżnicowania gospodarczego w obszarach zależnych od bananów;

· uwzględnienie rozległych skutków procesu dostosowywania.

Ze środków towarzyszących skorzystają następujące kraje AKP: Belize, Dominika, Republika Dominikańska, Jamajka, Kamerun, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Surinam i Wybrzeże Kości Słoniowej.

Komisja proponuje zatem dostosowanie strategii wieloletniej pomocy i ustalenie dla każdego kraju korzystającego ze środków towarzyszących w sektorze bananów maksymalnej kwoty finansowania na podstawie ogółu następujących obiektywnych wskaźników:

· handel bananami z UE,

· znaczenie eksportu bananów dla gospodarki danego kraju AKP,

· poziom rozwoju danego kraju.

Oczekuje się, że pomoc w wysokości 190 mln EUR umożliwi krajom AKP, które ostatnio dokonały wywozu znaczącej ilości bananów do UE, kontynuowanie lub uruchomienie inwestycji i programów dostosowawczych, w celu przeciwdziałania skutkom obniżenia stawek celnych i ich złagodzenia.

Zdaniem Komisji każdy kraj powinien wypracować we współpracy z jego zainteresowanymi stronami własną krajową strategię dostosowawczą w sektorze bananów, a jeżeli taka strategia już istnieje, przystąpić do jej aktualizacji, przy poszanowaniu swoich bardziej ogólnych strategii politycznych w dziedzinie rolnictwa, środowiska i zatrudnienia, a także swoich strategii rozwoju.

*****

Wydaje się, że wsparcie dla środków towarzyszących w sektorze bananów jest słusznym rozwiązaniem w celu polepszenia poziomu życia ludności krajów AKP, które są dostawcami bananów i które będą ponosiły skutki zmian w taryfach celnych dla importu bananów do UE. W tym celu należy jednak znaleźć innowacyjne rozwiązania. Dlatego we wniosku Komisji należałoby uwzględnić następujące aspekty:

· środki towarzyszące w sektorze bananów muszą mieć pozytywny wpływ na rolników, którzy są obecnie na początku łańcucha produkcyjnego, a tymczasem trafia do nich jedynie bardzo ograniczona część ostatecznej ceny płaconej przez konsumentów europejskich;

· należy wziąć pod uwagę kryteria walki z ubóstwem, tak aby cały sektor mógł skorzystać z należytych warunków życia oraz z ułatwionego dostępu do rynków;

· cały sektor powinien uzgodnić sprawiedliwy podział dochodów uzyskiwanych w tym sektorze;

· należy lepiej określić klucz przydziału świadczeń;

· w dokumencie strategicznym należy określić wzmocnione mechanizmy koordynacji z innymi podmiotami udzielającymi pomocy (matryce darczyńców), żeby znać dodatkowe działania podejmowane przez państwa członkowskie i inne podmioty udzielające pomocy oraz uniknąć dublowania działań;

· wszystkie strategie krajowe muszą zawierać:

· część „niezależna ocena”, która musi być ujmowana w negocjacjach w formie specyfikacji ważnej dla wszystkich umów,

· wskaźniki, jakie należy stosować w ocenie warunków dopuszczalności wsparcia budżetowego,

· wyniki oczekiwane w dziedzinie ukierunkowanych reform w sektorze bananów,

· warunki przyznawania pomocy,

· precyzyjny harmonogram reform i przewidywanych wydatków dla każdego kraju korzystającego z pomocy,

· środki ochrony środowiska, a także środki ochrony zdrowia pracowników, którzy na ogół są narażeni na kontakt z pestycydami;

· w dokumentach strategicznych należy w pierwszym rzędzie wspierać projekty, które sprzyjają przetwarzaniu bananów na miejscu i poprawiają warunki życia pracowników;

· w przypadku krajów zmierzających do przekształceń sektorowych projekty przekształceń powinny opierać się na ocenie wpływu ex ante, w której zostanie określony sektor lub sektory, w których należałoby dokonać przekształcenia plantacji bananów;

· środki przyjmowane przez Komisję muszą odpowiadać zdolności do skorzystania z nich przez kraje-beneficjentów;

· należy unikać sytuacji, w której środki pomocy wywołają zakłócenie konkurencji ze szkodą dla dochodów pracowników i ich zdrowia, zwłaszcza w związku z masowym narażeniem na kontakt z pestycydami lub nieprzestrzeganiem przepisów prawa pracy przyjętych przez MOP.

Należy zatem starać się o wdrożenie środków towarzyszących, które będą miały pozytywny wpływ na pracowników sektora, tak aby po 2013 r. można było ocenić realizację oczekiwanych postępów, a nie tylko znów uświadomić sobie trudności w pomiarze oczekiwanych rezultatów.

***

Procedura

Sprawozdawca ocenia, że rola Parlamentu Europejskiego ma wybitnie polityczny charakter, co powinno oznaczać procedowanie w sposób ściśle zgodny z uprawnieniami Parlamentu Europejskiego. Dla poszanowania tych demokratycznych uprawnień zasadnicze znaczenie ma możliwość wykonywania przez Parlament wszystkich przysługujących mu uprawnień do demokratycznej kontroli, w tym uznanej w traktacie lizbońskim możliwości przekazania Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów nieustawodawczych o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają inne niż istotne elementy aktu ustawodawczego, a zatem w szczególności wieloletnich dokumentów strategicznych i programujących w sprawie środków towarzyszących w sektorze bananów.

Ostatnia uwaga dotyczy procedury umożliwiającej parlamentom narodowym ocenę zgodności wniosków legislacyjnych z zasadą pomocniczości. W treści sprawozdania wzięto pod uwagę trzy opinie o zgodności wydane przez portugalskie Zgromadzenie , włoski Senat i polski Senat , w tym wniosek polskiego Senatu dotyczący przestrzegania obowiązku przewidzianego w art. 5 protokołu w sprawie zasady pomocniczości, który nakazuje, by zawrzeć w treści aktu ustawodawczego „szczegółowe stwierdzenie umożliwiające ocenę zgodności z zasadami pomocniczości i proporcjonalności(2)”.

(1)

Źródło: Wnioski z opracowywanego co dwa lata sprawozdania w sprawie specjalnych ram pomocy udzielanej tradycyjnym dostawcom bananów z krajów AKP.

(2)

Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, Dz.U. C 310/207 z 16/12/2004.


OPINIA Komisji Budżetowej (15.9.2010)

dla Komisji Rozwoju

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju

(COM(2010)0102 – C7‑0079/2010 – 2010/0059(COD))

Sprawozdawca Ivailo Kalfin

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 17 marca Komisja przyjęła wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI), którego celem jest umożliwienie sfinansowania działań towarzyszących w sektorze bananów (BAM) przewidzianych w ramach negocjacji ŚOH dotyczących tej kwestii. Komisja przyznała, że umowa w sprawie nowych warunków handlu bananami oznacza, że kraje AKP produkujące i eksportujące banany będą musiały liczyć się z koniecznością wprowadzenia dodatkowych zmian.

Budżet na działania adaptacyjne tych krajów wynosi 190 mln euro na lata 2010, 2011, 2012 i 2013, przewiduje się również dodatkowe 10 mln euro, jeżeli kwota ta będzie mieścić się w ustalonych marginesach (średni poziom środków przewidzianych na BAM wynosi 47,5 mln). Należy podkreślić, że BAM to nie program kompensacyjny, ale ukierunkowane wsparcie mające towarzyszyć działaniom adaptacyjnym zainteresowanych krajów, a także że całkowity proponowany budżet opiera się na średnim poziomie wsparcia dla krajów AKP w obrębie specjalnych ram pomocy (obejmujących lata 1998-2008), uwzględniając wzrost w handlu bananami od czasu rozpoczęcia funkcjonowania specjalnych ram pomocy.

Roczne rozbicie budżetu w środkach na zobowiązania przedstawia się następująco:

2010:                                       75 mln

2011:                                       43 mln

2012:                                       41 mln

2013:                                       31 mln

Ogółem:                                   190 mln

Rozbieżność w wysokości środków w ciągu czterech lat wynika z faktu, że pierwsza i największa redukcja taryf będzie miała miejsce w 2010 r. z działaniem wstecznym od grudnia 2009 r. (obniżka o 45% całkowitej redukcji taryf zostanie zastosowana już w 2010 r.).

Proponowane finansowanie przedstawia się następująco:

Przesunięcie:                              95,8 mln

Margines w dziale 4:                   75,9 mln

Instrument elastyczności:  18,3 mln

Ogółem:                                   190 mln

Choć działania adaptacyjne wymagają wsparcia, ponieważ wynikają z wcześniejszych zobowiązań, sprawozdawca jest zdania, że niektórych aspektów legislacyjnego sprawozdania finansowego nie przedstawiono w wystarczający sposób, co budzi zaniepokojenie:

- przede wszystkim zadziwiające jest to, że pomimo faktu, iż kwestia handlu bananami jest dyskutowana w ŚOH już od dziesięcioleci, Komisja i Rada nie rozważyły potencjalnych konsekwencji finansowych wycofania systemu preferencyjnego, ani w trakcie negocjacji wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013, ani w trakcie śródokresowego przeglądu instrumentu współpracy na rzecz rozwoju;

- ponadto nie przeprowadzono właściwej oceny wpływu, zatem UE otrzymuje niejasne i nieprzewidywalne wyniki dotyczące tych konkretnych działań odnoszące się do perspektywy średnio- i długookresowej;

- proponowane przesunięcie środków na przestrzeni czterech lat będzie miało wpływ na instrumenty, których pozycja w ramach UE jako partnera globalnego mogłaby w przeciwnym razie zostać wzmocniona; przykładowo wątpliwym działaniem byłoby obniżenie poziomu środków na instrument ochrony ludności w krajach trzecich w sytuacji, gdy najuboższe kraje trzeciego świata regularnie dotykają katastrofy naturalne;

- ponadto w kwestii uruchomienia instrumentu elastyczności przewiduje się wkład w wysokości jedynie 9,6% (18,3 mln z 190 mln) całkowitego finansowania BAM (tylko w 2010 r), podczas gdy instrument ten mógłby zostać uruchomiony do kwoty 115 mln w 2010 r.;

- wskutek tego nadmierne wykorzystywanie marginesu obniża zdolności Unii do walki z nieprzewidzianym kryzysem i nie przemawia za proponowanym sposobem finansowania;

- dlatego też chroniczne niedofinansowanie działu 4, na które zwróciła uwagę Komisja w sprawozdaniu z oceny funkcjonowania porozumienia międzyinstytucjonalnego nie gwarantuje trwałości finansowania BAM. Wniosek nie jest zatem zgodny z WRF na lata 2007-2013 i ich modyfikacja, za pomocą wszelkich środków przewidzianych w pkt. 21-23 PMI, jest nieunikniona.

Dla informacji, proponowana całkowita wysokość finansowania (w tym przesunięcia) w ciągu czterech lat przedstawia się następująco (w mln euro):

B.A.M. Finansowanie B.A.M. w latach 2010-2013

mln EUR

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Pozycja w budżecie

2010

2011

2012

2013

OGÓŁEM

Uruchomienie instrumentu elastyczności

 

18,3

 

 

 

18,3

Margines działu 4

 

0,875

25

25

25

75,875

Przesunięcie

 

55,825

18

16

6

95,825

Instrument szybkiego reagowania na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się

21 02 03

17,4

 

 

 

17,4

Umowy w sprawie określonych towarów

21 07 04

1,8

 

 

 

1,8

Środki nadzwyczajne podejmowane w związku z kryzysem finansowym i gospodarczym w krajach rozwijających się

19 06 08

2,5

 

 

 

2,5

Działanie przygotowawcze – Transfer technologii związanych z przemysłem farmaceutycznym na rzecz krajów rozwijających się

21 05 01 06

3,3

 

 

 

3,3

Działanie przygotowawcze – Monitorowanie środowiska basenu Morza Czarnego oraz wspólny europejski program ramowy na rzecz rozwoju regionu Morza Czarnego

07 02 04

1,5

 

 

 

1,5

Gwarancja podaży żywności

21 02 01

1

2

1

 

4

Udział podmiotów niepaństwowych w polityce rozwojowej

21 03 01

 

1

2

 

3

Wymiar ludzki i społeczny rozwoju

21 05 01 01

1

2

1

 

4

Wsparcie dostosowawcze dla krajów objętych protokołem w sprawie cukru

21 06 03

24,325

 

 

 

24,325

Współpraca z krajami rozwijającymi się Ameryki Łacińskiej

19 09 01

1

4

4

 

9

Współpraca z azjatyckimi krajami rozwijającymi się

19 10 01 01

2

4

3

 

9

Ochrona ludności - instrument finansowy ochrony ludności

23 03 06

 

5

5

6

16

 

75

43

41

31

190

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących poprawek:

Poprawka  1

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

 

1a. jest zdania, że w wyniku drastycznej obniżki marginesu w obrębie pułapu działu 4 wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013 (WRF) wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nie pozostawia wystarczającego pola manewru jeżeli chodzi o właściwą reakcję na potencjalny kryzys;

Poprawka  2

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

 

1b. jest zdania, że ponieważ handel bananami to kwestia omawiana już od dłuższego czasu, proponowane środki mogły zostać włączone do WRF na wcześniejszym etapie;

Poprawka  3

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

 

1c. potwierdza przekonanie, że żaden nowy instrument nie może być finansowany w drodze przesunięcia środków, ponieważ zagroziłoby to realizacji aktualnych priorytetów;

Poprawka  4

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 d (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

 

1d. przypomina, że celem instrumentu elastyczności jest finansowanie „jasno określonych wydatków, których nie można było pokryć w ramach pułapów1” i jest zdania, że środki odnoszące się do handlu bananami to środki towarzyszące należące do tej kategorii;

 

____________

1 pkt. 27 PMI z 17 maja 2006 r.

 

Poprawka  5

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 e (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

 

1e. jest zatem zdania, że wniosek ten nie jest zgodny z pułapem działu 4 WRF i domaga się rewizji tych ostatnich za pomocą wszelkich środków przewidzianych w punktach 21-23 PMI z 17 maja 2006 r. lub innych środków, jak te wymienione w pkt. 25 i 27;

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1905/2006 ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju

Odsyłacze

COM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

DEVE

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

24.3.2010

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Ivailo Kalfin

21.4.2010

 

 

Data przyjęcia

13.9.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Damien Abad, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Gerben-Jan Gerbrandy, Roberto Gualtieri, Riikka Manner, Jan Olbrycht, Paul Rübig


PROCEDURA

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju

Odsyłacze

COM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD)

Data przedstawienia w PE

17.3.2010

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

24.3.2010

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

17.6.2010

BUDG

24.3.2010

AGRI

24.3.2010

 

Opinia niewydana

Data zatwierdzenia

INTA

28.9.2010

AGRI

6.4.2010

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Charles Goerens

4.5.2010

 

 

Rozpatrzenie w komisji

21.6.2010

13.7.2010

30.8.2010

 

Data przyjęcia

5.10.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, David-Maria Sassoli, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Gabriele Zimmer

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, Isabella Lövin, Miguel Angel Martínez Martínez, Bart Staes, Patrizia Toia

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności