Procedură : 2010/0059(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0285/2010

Texte depuse :

A7-0285/2010

Dezbateri :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Voturi :

PV 21/10/2010 - 7.2
PV 21/10/2010 - 7.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0382

RAPORT     ***I
PDF 912kWORD 404k
11.10.2010
PE 445.880v01-00 A7-0285/2010

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare

(COM(2010)0102 – C7‑0079/2010 – 2010/0059(COD))

Comisia pentru dezvoltare

Raportor: Charles Goerens

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare

(COM(2010)0102 – C7‑0079/2010 – 2010/0059(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0102),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 209 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0079/2010),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizele motivate adresate Președintelui său de parlamentele naționale privind conformitatea proiectului de act cu principiul subsidiarității;

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare și avizul Comisiei pentru bugete (A7‑0285/2010),

1.  adoptă în primă lectură poziția prezentată în continuare;

2.  consideră că, prin reducerea drastică a marjei disponibile sub plafonul de la rubrica 4 a cadrului financiar multianual 2007-2013, propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului nu lasă o marjă suficientă de manevră pentru a putea face față unei posibile crize viitoare și pentru a reacționa adecvat la aceasta;

3.  consideră că, având în vedere problema persistentă legată de comerțul cu banane, măsurile propuse ar fi putut fi integrate într-o etapă anterioară în cadrul financiar multianual;

4.  își reiterează convingerea că niciun nou instrument nu ar trebui finanțat prin redistribuire, întrucât acest lucru ar pune în pericol prioritățile existente;

5.  reamintește că instrumentul de flexibilitate este destinat să permită finanțarea „unor cheltuieli identificate precis care nu ar putea fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile”(1) și estimează că măsurile privind comerțul cu banane sunt măsuri de însoțire care se încadrează în această categorie;

6.  consideră, prin urmare, că propunerea nu este compatibilă cu plafonul aferent rubricii 4 din cadrul financiar multianual și solicită revizuirea acestuia prin toate mijloacele prevăzute la punctele 21-23 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 sau prin alte mijloace, cum ar fi cele incluse la punctele 25 și 27;

7.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(-1) Politica Uniunii Europene în domeniul dezvoltării are ca scop reducerea și, pe termen lung, eradicarea sărăciei.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Uniunea Europeană (UE), în calitate de parte contractantă la Organizația Mondială a Comerțului (OMC), se angajează să includă comerțul în strategiile de dezvoltare și să promoveze comerțul internațional pentru intensificarea dezvoltării și reducerea sărăciei în lumea întreagă.

(1) Uniunea Europeană (UE), în calitate de parte contractantă la Organizația Mondială a Comerțului (OMC), se angajează să includă comerțul în strategiile de dezvoltare și să promoveze comerțul internațional pentru intensificarea dezvoltării și reducerea, iar, pe termen lung, eradicarea sărăciei în lumea întreagă.

Justificare

Articolul 208 TFUE subliniază că obiectivul fundamental al politicii Uniunii de cooperare pentru dezvoltare îl reprezintă reducerea și, pe termen lung, eradicarea sărăciei. De asemenea, acesta prevede că Uniunea ține seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare în cadrul politicilor pe care le aplică, atunci când acestea pot afecta țările în curs de dezvoltare.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) UE își exprimă angajamentul de a susține integrarea treptată și lină a țărilor în curs de dezvoltare în economia mondială în vederea dezvoltării viabile. Principalele țări ACP exportatoare de banane se pot confrunta cu dificultăți în contextul modificării regimurilor comerciale, în special ca urmare a liberalizării clauzei națiunii celei mai favorizate în cadrul OMC. Așadar un program de măsuri de însoțire destinat sectorului bananelor din țările ACP ar trebui adăugat la Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare6.

(3) UE își exprimă angajamentul de a susține integrarea treptată și lină a țărilor în curs de dezvoltare în economia mondială în vederea dezvoltării viabile. Principalele țări ACP exportatoare de banane se pot confrunta cu dificultăți în contextul modificării regimurilor comerciale, în special ca urmare a liberalizării tarifului clauzei națiunii celei mai favorizate în cadrul OMC și al acordurilor bilaterale și regionale încheiate, sau pe cale de a fi încheiate, între UE și țările din America Latină. Așadar un program de măsuri de însoțire destinat sectorului bananelor din țările ACP ar trebui adăugat la Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare6.

Justificare

Este de asemenea important să se ia în calcul impactul acordurilor comerciale bilaterale și regionale încheiate de UE cu țările din America Latină. Țările din America Latină sunt printre exportatorii principali de banane către UE. Prin urmare, reducerea tarifelor vamale la banane în cadrul acordurilor comerciale încheiate cu țările din America Latină va avea efecte asupra exporturilor de banane din țările ACP.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Măsurile de asistență financiară care urmează să fie adoptate în temeiul acestui program ar trebui să aibă ca scop sprijinirea adaptării și/sau restructurării zonelor care depind de exporturile de banane prin sprijin bugetar specific sectorului sau prin intervenții specifice proiectului. Prin aceste măsuri ar trebui să se asigure politici de adaptare socială, diversificarea economică sau investițiile în vederea îmbunătățirii competitivității, atunci când aceasta este o strategie viabilă, luând în considerare rezultatele și experiențele dobândite prin Sistemul special de asistență pentru furnizorii tradiționali de banane din ACP7 și prin Cadrul special de asistență pentru furnizorii tradiționali de banane din ACP8.

(4) Măsurile de asistență financiară care urmează să fie adoptate în temeiul acestui program ar trebui să aibă ca scop îmbunătățirea nivelului de trai și a condițiilor de viață ale persoanelor implicate în procesul de cultivare și procesare a bananelor, în special al micilor agricultori și al entităților mici, precum și conformarea cu standardele de sănătate și siguranță a muncii și cu standardele de mediu, în special cele referitoare la utilizarea pesticidelor și expunerea la acestea, prin sprijinirea adaptării și inclusiv, acolo unde este cazul, a reorganizării zonelor care depind de exporturile de banane prin sprijin bugetar specific sectorului sau prin intervenții specifice proiectului. Prin aceste măsuri ar trebui să se asigure politici de adaptare socială, diversificarea economică sau investițiile în vederea îmbunătățirii competitivității, atunci când acest lucru este viabil, luând în considerare rezultatele și experiențele dobândite prin Sistemul special de asistență pentru furnizorii tradiționali de banane din ACP7 și prin Cadrul special de asistență pentru furnizorii tradiționali de banane din ACP8. UE recunoaște importanța promovării unei distribuții mai echitabile a veniturilor din comerțul cu banane.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Programul ar trebui să însoțească procesul de adaptare în țările ACP care în ultimii ani au exportat volume importante de banane în CE și care vor fi afectate de liberalizare în cadrul OMC9. Programul are la bază Cadrul special de asistență pentru furnizorii tradiționali de banane din ACP, respectă obligațiile internaționale ale UE în cadrul OMC, promovează în mod clar restructurarea și așadar are un caracter temporar, cu o durată de maxim patru ani (2010-2013),

(5) Programul ar trebui să însoțească procesul de adaptare în țările ACP care în ultimii ani au exportat volume importante de banane în CE și care vor fi afectate de liberalizare în cadrul OMC9 sau în urma acordurilor bilaterale și regionale încheiate, sau pe cale de a fi încheiate, între UE și țările din America Latină și Centrală. Programul are la bază Cadrul special de asistență pentru furnizorii tradiționali de banane din ACP, respectă obligațiile internaționale ale UE în cadrul OMC, promovează restructurarea și ameliorarea competitivității și, așadar, are un caracter temporar, cu o durată de patru ani (2010-2013). Cu un an înainte de scadență, va fi realizată o evaluare a programului și a progreselor țărilor vizate, care va include recomandări cu privire la acțiunile eventuale care trebuie prevăzute și la natura acestora.

Justificare

La Commission européenne a récemment conclu (Colombie/Pérou) ou est en voie de conclure (Amérique centrale) des accords commerciaux bilatéraux, qui consacrent encore davantage le démantèlement du tarif douanier de la banane négocié à l'OMC en décembre 2009. Ces concessions douanières impacteront donc durablement les pays ACP encore exportateurs de bananes, concurrents des pays NPF de loin les leaders de ce marché. En conséquence, l'Union européenne doit, par l'intermédiaire de cet instrument financier, soutenir en priorité la compétitivité des pays ACP encore exportateurs de bananes, tout en permettant aux pays désireux de sortir de la dépendance de ce produit, de restructurer et de diversifier une partie de leur économie. Enfin, et comme la Commission s'y était engagée par écrit au Ministre du Commerce du Cameroun (coordinateur des ACP sur la banane), selon la situation des filières bananes ACP à l'horizon 2013, il conviendra d'envisager de maintenir ce type d'instrument afin de répondre aux effets induits par la poursuite de la réduction du droit de douane

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Concluziile raportului bienal referitor la Cadrul special de asistență pentru furnizorii tradiționali de banane din ACP arată că programele de asistență din trecut au contribuit în mod semnificativ la obținerea unei capacități îmbunătățite de diversificare economică reușită, deși impactul total al acestora nu poate fi încă măsurat, precum și că sustenabilitatea exporturilor de banane din țările ACP rămâne fragilă.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) Comisia a realizat o evaluare a Cadrului special de asistență, dar nu a elaborat încă o evaluare a impactului măsurilor de însoțire pentru sectorul bananelor (BAM).

Justificare

La Commission européenne a récemment conclu (Colombie/Pérou) ou est en voie de conclure (Amérique centrale) des accords commerciaux bilatéraux, qui consacrent encore davantage le démantèlement du tarif douanier de la banane négocié à l'OMC en décembre 2009. Ces concessions douanières impacteront donc durablement les pays ACP encore exportateurs de bananes, concurrents des pays NPF de loin les leaders de ce marché. En conséquence, l'Union européenne doit, par l'intermédiaire de cet instrument financier, soutenir en priorité la compétitivité des pays ACP encore exportateurs de bananes, tout en permettant aux pays désireux de sortir de la dépendance de ce produit, de restructurer et de diversifier une partie de leur économie. Enfin, et comme la Commission s'y était engagée par écrit au Ministre du Commerce du Cameroun (coordinateur des ACP sur la banane), selon la situation des filières bananes ACP à l'horizon 2013, il conviendra d'envisager de maintenir ce type d'instrument afin de répondre aux effets induits par la poursuite de la réduction du droit de douane.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5c) Comisia ar trebui să asigure o coordonare adecvată a acestui program cu programele orientative naționale și regionale din țările beneficiare, mai ales în ceea ce privește atingerea obiectivelor economice, agricole, sociale și de mediu.

Justificare

În vederea îmbunătățirii coerenței politicilor, este esențial să se sublinieze că programarea și implementarea BAM trebuie coordonată cu programarea FED prin intermediul PON și POR.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5d) Aproximativ 2% din comerțul mondial de banane este certificat de organizații de producători din sectorul comerțului echitabil. Prețurile minime din acest sector sunt stabilite pe baza „costurilor durabile de producție” fixate în urma consultării părților participante în scopul internalizării costurilor de aliniere la norme sociale și de mediu decente și al generării unui profit rezonabil, pe baza căruia producătorii să poată investi în stabilitatea pe termen lung a activității lor.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5e) Pentru a evita exploatarea lucrătorilor locali, filiera de producție din sectorul bananelor ar trebui să cadă de acord asupra unei repartizări echitabile a veniturilor generate de acest sector,

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1905/2006

Considerentul 27

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. Considerentul 27 se înlocuiește cu următorul text:

 

„(27) Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește documentele de strategie geografică, programele orientative multianuale și documentele de strategie privind programe tematice și măsurile de însoțire ale acestora, întrucât acestea completează prezentul regulament și au aplicabilitate generală. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți.”

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1905/2006

Articolul 17a – alineatul 1 – teza introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(1) Țările ACP furnizoare de banane enumerate în anexa IIIa beneficiază de măsuri de însoțire pentru sectorul bananelor. Asistența Uniunii pentru aceste țări va avea ca obiectiv sprijinirea procesului de adaptare a acestora ca urmare a liberalizării pieței UE a bananelor în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Asistența Uniunii ține seama de politicile și de strategiile de adaptare ale țărilor în cauză și acordă o atenție specială următoarelor domenii de cooperare:”

„(1) Țările ACP furnizoare de banane enumerate în anexa IIIa beneficiază de măsuri de însoțire pentru sectorul bananelor. Asistența Uniunii pentru aceste țări va avea ca obiectiv sprijinirea procesului de adaptare a acestora ca urmare a liberalizării pieței UE a bananelor în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Asistența acordată de Uniune va fi folosită în special pentru combaterea sărăciei prin îmbunătățirea nivelului de trai și a condițiilor de viață ale agricultorilor, ale persoanelor vizate și, acolo unde este cazul, ale entităților mici, inclusiv prin respectarea normelor de muncă și de securitate și a standardelor de mediu, inclusiv cele referitoare la utilizarea pesticidelor și expunerea la acestea. Asistența Uniunii ține seama de politicile și de strategiile de adaptare ale țărilor în cauză, precum și de poziția regională (în termeni de proximitate față de regiunile ultraperiferice și de teritoriile dependente ale UE) și acordă o atenție specială următoarelor domenii de cooperare: ”

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1905/2006

Articolul 17a – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) promovarea diversificării economice a zonelor care depind de banane;

(b) promovarea diversificării economice a zonelor care depind de comerțul cu banane, acolo unde o astfel de strategie este viabilă;

Justificare

Ca și în cazul ajutorului acordat pentru îmbunătățirea competitivității, Comisia trebuie să fie extrem de atentă să aibă în vedere diversificarea economică a zonelor producătoare în mod preponderent de banane, însă numai în acele cazuri menționate în documentele de strategie națională multianuală. Într-adevăr, câteva exemple în contextul programului anterior de sprijin acordat țărilor ACP producătoare de banane (SFA 1999-2008) indică faptul că utilizarea fondurilor alocate pentru diversificare economică nu a avut întotdeauna efectul scontat.

Amendamentul  14

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1905/2006

Articolul 17a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În limita sumei prevăzute în anexa IV, Comisia stabilește suma maximă disponibilă pentru fiecare țară ACP furnizoare de banane, eligibilă pentru finanțarea acțiunilor menționate la alineatul (1), pe baza unei serii de indicatori obiectivi. Indicatorii includ comerțul cu banane cu UE, importanța exporturilor de banane pentru economia țării ACP în cauză, nivelul de dezvoltare al țării. Cuantificarea criteriilor de alocare are la bază datele din anii de dinainte de 2009.

(2) În limita sumei prevăzute în anexa IV, Comisia stabilește suma maximă disponibilă pentru fiecare țară ACP furnizoare de banane menționată la alineatul (1), pe baza unor indicatori obiectivi și ponderați după cum urmează: în primul rând, comerțul cu banane cu UE, iar în al doilea rând, importanța exporturilor de banane pentru economia țării ACP în cauză și nivelul de dezvoltare al țării. Cuantificarea criteriilor de alocare are la bază datele reprezentative anterioare anului 2010 și care acoperă o perioadă de maximum cinci ani, precum și un studiu al Comisiei de evaluare a impactului asupra țărilor ACP al acordului încheiat în cadrul OMC, al acordurilor bilaterale și regionale încheiate, sau pe cale de a fi încheiate, între UE și țările din America Latină și Centrală, exportatori principali de banane.

Justificare

Les critères permettant de répartir l'aide doivent être transparents. Ainsi pour une meilleure transparence dans l'allocation des aides, il paraît nécessaire de pondérer les critères. En outre, l'allocation doit être fonction des besoins des pays. L'objectif des mesures d'accompagnement est principalement de permettre aux pays ACP producteurs de bananes de s'adapter à la réduction de leurs préférences tarifaires. Les ressources devraient ainsi viser en priorité les pays ACP qui souhaitent effectivement maintenir leur secteur bananier eu égard au rôle du secteur de la banane dans le développement durable de leur pays.

Amendamentul  15

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1905/2006

Articolul 17a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia adoptă strategii plurianuale de sprijin prin analogie cu articolul 19 și în conformitate cu articolul 21. Se asigură că aceste strategii completează documentele strategice geografice ale țărilor vizate și garantează caracterul temporar al măsurilor de însoțire pentru sectorul bananelor. Strategiile de sprijin pot fi examinate ad hoc, dacă este necesar, însă nu vor face obiectul unei examinări intermediare.

(3) Comisia adoptă strategii plurianuale de sprijin prin analogie cu articolul 19 și în conformitate cu articolul 21. Se asigură că aceste strategii completează documentele strategice geografice ale țărilor vizate și garantează caracterul temporar al măsurilor de însoțire pentru sectorul bananelor.

 

Strategiile de sprijin plurianuale destinate măsurilor de însoțire pentru sectorul bananelor includ printre altele:

 

(a) un profil de mediu actualizat care ține seama în mod corespunzător de sectorul bananelor din țara respectivă, axându-se, printre altele, pe pesticide;

 

(b) informații privind rezultatele programelor anterioare de sprijin pentru sectorul bananelor;

 

(c) indicatori de evaluare a progresului față de condițiile de eliberare a fondurilor, atunci când se optează pentru subvenții bugetare ca formă de finanțare;

 

(d) rezultatele scontate ale asistenței;

 

(e) un calendar al activităților de sprijin și al eliberării preconizate de fonduri pentru fiecare țară beneficiară;

 

(f) modalitățile de realizare și monitorizare a respectării standardelor esențiale de muncă convenite la nivelul OIM, precum și a respectării convențiilor privind siguranța și igiena muncii și a standardelor esențiale de mediu relevante convenite la nivel internațional;

 

Strategiile de sprijin fac obiectul unei evaluări ex ante independente și, după caz, al unei examinări ad hoc.

Amendamentul  16

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1905/2006

Articolul 21

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Documentele de strategie și programele indicative plurianuale prevăzute la articolele 19 și 20, precum și examinarea acestora prevăzută la articolul 19 alineatul (2) și la articolul 20 alineatul (1), precum și măsurile de însoțire prevăzute la articolele 17 și respectiv 17a se adoptă de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 35 alineatul (2).”

„Documentele de strategie și programele indicative plurianuale prevăzute la articolele 19 și 20, precum și examinarea acestora prevăzută la articolul 19 alineatul (2) și la articolul 20 alineatul (1), precum și măsurile de însoțire prevăzute la articolele 17 și respectiv 17a se adoptă de Comisie prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolul 35 și sub rezerva condițiilor stabilite la articolele35a și 35b.”

Amendamentul  17

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1905/2006

Articolul 25 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. La articolul 25, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Ajutorul Uniunii nu se utilizează, în principiu, pentru plata impozitelor, a taxelor sau a drepturilor în țările beneficiare.”

Amendamentul  18

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1905/2006

Articolul 35

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. Articolul 35 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 35

 

Exercitarea competențelor delegate

 

(1) Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 17 alineatul (2), la articolul 17a și la articolul 21 este conferită Comisiei pe perioada aplicării prezentului regulament.

 

(2) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(3) Competența de a adopta acte delegate conferită Comisiei este supusă condițiilor prevăzute la articolele 35a și 35b.”

Amendamentul  19

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1905/2006

Articolul 35a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5b. Se introduce următorul articol după articolul 35:

 

„Articolul 35a

 

Revocarea competențelor delegate

 

(1) Delegarea de competențe menționată la articolul 17 alineatul (2), la articolul 17a și la articolul 21 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu.

 

(2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă intenționează să revoce delegarea de competențe informează cealaltă instituție și Comisia într-un termen rezonabil înaintea adoptării deciziei finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum și posibilele motivele acesteia.

 

(3) Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte imediat sau de la o dată ulterioară, menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”

Amendamentul  20

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1905/2006

Articolul 35b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5c. Următorul articol se inserează după articolul 35a:

 

„Articolul 35b

 

Obiecțiuni la actele delegate

 

(1) Parlamentul European sau Consiliul se pot opune actului delegat în termen de două luni de la data notificării.

 

La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, termenul respectiv se prelungește cu două luni.

 

(2) În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu s-a opus actului delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută de acesta.

 

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și poate intra în vigoare înainte de expirarea termenului respectiv, în cazul în care atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la intenția lor de a nu formula obiecțiuni.

 

(3) În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul se opun actului delegat, acesta nu intră în vigoare. Instituția care formulează obiecțiuni își expune motivele care au stat la baza acestora.”

(1)

Punctul 27 din Acordul Interinstituþional din 17 mai 2006.


EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei Europene are ca scop sprijinirea principalelor țări exportatoare de banane din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP), prin intermediul măsurilor de însoțire pentru sectorul bananelor (BAM) prevăzute pentru o durată de 4 ani (2010-2013).

În prezent, chiar dacă măsurile finanțate în trecut (Cadrul special de asistență) fuseseră prevăzute pentru sprijinirea țărilor ACP în vederea adaptării acestora la evoluția concurenței internaționale, acestea se confruntă în continuare cu probleme similare, iar „caracterul durabil al exporturilor de banane din țările ACP este încă fragil(1)”.

Problema trebuie astfel abordată prin prisma asistenței pentru dezvoltare și a luptei împotriva sărăciei. Scopul lucrărilor în Comisia pentru dezvoltare este acela de a verifica că măsurile propuse vizează atingerea obiectivului principal al politicii Uniunii în domeniul dezvoltării, și anume reducerea și, pe termen lung, eliminarea sărăciei. Provocarea principală constă așadar din renunțarea la vechile sisteme, care au fost elaborate pornind de la o viziune comercială și nu de dezvoltare. Trebuie deci depuse eforturi pentru ameliorarea efectivă a nivelului de trai al populațiilor în cauză, pentru respectarea standardelor de muncă și de securitate și pentru garantarea unei distribuții a ajutorului prin care să se evite distorsionarea concurenței pe piață, favorizând în același timp cultivatorii, care constituie în prezent prima verigă a lanțului de producție și cărora nu le revine decât o parte extrem de limitată din prețul final plătit de consumatorii europeni.

Activitatea din comisie va avea succes numai dacă această problemă nu rămâne doar o chestiune de politică comercială, ci duce la îmbunătățirea propunerii Comisiei pentru ca aceasta să poată favoriza în mod real dezvoltarea durabilă și lupta împotriva sărăciei în zonele în cauză.

Funcționarea măsurilor de însoțire pentru sectorul bananelor

Măsurile de însoțire pentru sectorul bananelor propuse de Comisie au ca scop sprijinirea adaptării zonelor care depind de exporturile de banane prin sprijin bugetar sau intervenții specifice. Comisia a identificat următoarele trei domenii de cooperare:

· îmbunătățirea competitivității;

· promovarea diversificării economice a zonelor care depind de banane;

· luarea în considerare a efectelor mai ample ale procesului de adaptare.

Țările ACP beneficiare ale măsurilor de însoțire sunt următoarele: Belize, Camerun, Côte d’Ivoire, Dominica, Republica Dominicană, Ghana, Jamaica, Madagascar, Saint Lucia, Saint Vincent și Grenadine și Surinam.

Comisia propune deci să adopte strategii de asistență plurianuală și să stabilească pentru fiecare țară beneficiară BAM o sumă maximă de finanțare, pe baza unei serii de indicatori obiectivi:

· comerțul de banane cu UE;

· importanța exporturilor de banane pentru economia țării ACP în cauză;

· nivelul de dezvoltare al țării.

Se estimează că ajutorul în valoare de 190 milioane € va permite țărilor ACP, care au exportat volume importante de banane în UE în ultimii ani, să continue și/sau să lanseze investiții imediate și programe de adaptare, în vederea contracarării și atenuării efectelor reducerii tarifelor.

Potrivit Comisiei, fiecare țară ar trebui, în colaborare cu părțile interesate, să își elaboreze propria strategie națională de adaptare în sectorul bananier sau, în cazul în care aceasta există deja, să o actualizeze pentru a respecta politicile sale cele mai generale în materie de agricultură, mediu și ocupare a forței de muncă, precum și strategiile de dezvoltare.

*****

Ideea de a sprijini BAM pare a fi corectă în vederea ameliorării nivelului de trai al populațiilor care trăiesc în țările ACP furnizoare de banane, care sunt cele mai afectate de evoluția tarifelor vamale pentru importurile de banane în UE. Pentru a realiza acest lucru este însă nevoie de soluții inovatoare. În acest scop, propunerea Comisiei ar trebui să ia în considerare aspectele următoare:

· Măsurile de însoțire pentru sectorul bananelor trebuie să aibă un impact pozitiv asupra cultivatorilor care constituie în prezent prima verigă a lanțului de producție și cărora nu le revine decât o parte extrem de limitată din prețul final plătit de consumatorii europeni.

· Trebuie să se ia în considerare criteriile de luptă împotriva sărăciei, astfel încât întreaga filieră să poată beneficia de condiții acceptabile de trai și de un acces facilitat pe piață.

· Întreaga filieră ar trebui să cadă de acord asupra unei repartiții echitabile a veniturilor generate de comerțul cu banane.

· Modalitatea repartizării ajutoarelor trebuie să fie mai bine indicată.

· Trebuie stabilite mecanisme de coordonare mai solide cu ceilalți furnizori de fonduri (matricele de donori) în documentul de strategie pentru a cunoaște acțiunile complementare întreprinse de statele membre și de ceilalți furnizori de fonduri și pentru a evita orice dublare de eforturi.

· Toate strategiile de țară trebuie să includă:

· o componentă de „evaluare independentă” care trebuie să facă parte integrantă din negocierile sub formă de caiet de sarcini valabil pentru toate acordurile;

· indicatori ce pot fi utilizați pentru evaluarea condițiilor de eligibilitate pentru sprijin bugetar;

· rezultatele scontate în materie de reforme prevăzute pentru sectorul bananelor;

· condițiile de acordare a ajutorului;

· un calendar precis al reformelor și previziunilor de cheltuieli pentru fiecare țară beneficiară;

· măsuri de protecție a mediului, precum și de protecție a sănătății lucrătorilor supraexpuși în mod constant la pesticide.

· În documentele de strategie, trebuie sprijinite în principal proiectele care favorizează transformarea bananelor la fața locului și care ameliorează condițiile de trai ale lucrătorilor.

· În cazul țărilor care se îndreaptă spre un proces de reconversie, proiectele de reconversie ar trebui să se realizeze pe baza unei evaluări de impact ex ante, care să determine sectorul sau sectoarele în care ar trebui să se reconvertească plantațiile de banane.

· Măsurile adoptate de Comisie trebuie să fie compatibile cu capacitatea de absorbție a țărilor beneficiare.

· Trebuie să se evite ca măsurile de asistență să cauzeze o distorsionare a concurenței în detrimentul veniturilor lucrătorilor și sănătății acestora, mai ales în urma unei expuneri importante la pesticide sau la nerespectarea normelor de lucru adoptate de OIM.

Trebuie deci să se depună eforturi pentru a pune în practică măsuri de însoțire care să aibă un impact pozitiv asupra lucrătorilor din sector, astfel încât, după 2013, să se poate realiza evaluarea progreselor scontate și nu să se ia încă o dată act de dificultățile privind cuantificarea rezultatelor scontate.

***

Procedura

Raportorul consideră că rolul Parlamentului European este eminamente politic, ceea ce trebuie să se reflecte în proceduri care să respecte prerogativele acestuia. În vederea respectării acestor prerogative democratice, este esențial ca Parlamentul să își poată exersa toate competențele de control democratic, inclusiv posibilitatea recunoscută de Tratatul de la Lisabona de a delega Comisiei puterea de a adopta acte nelegislative de ordin general care să completeze sau să modifice anumite elemente neesențiale ale actului legislativ și deci, în special, documente de strategie și de programare plurianuale referitoare la BAM.

O ultimă observație privind procedurile care conferă parlamentelor naționale posibilitatea de a examina conformitatea propunerilor legislative în raport cu principiul subsidiarității: Textul raportului ia în considerare cele trei avize de conformitate ale Adunării portugheze, Senatului italian și Senatului polonez, inclusiv cererea acestuia din urmă de a respecta obligația prevăzută la articolul 5 din Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității care prevede includerea în textul legislativ a unei fișe detaliate „care să permită evaluarea conformității cu principiile subsidiarității și proporționalității.(2)”.

(1)

Sursa: Concluziile raportului bienal referitor la Cadrul special de asistenţă pentru furnizorii tradiţionali de banane din ACP.

(2)

Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, JO C310/207, 16.12.2004.


AVIZ al Comisiei pentru bugete (15.9.2010)

destinat Comisiei pentru dezvoltare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare

(COM(2010)0102 – C7‑0079/2010 – 2010/0059(COD))

Raportor pentru aviz: Ivailo Kalfin

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia a adoptat la 17 martie o propunere de modificare a Regulamentului ICD menită să permită finanțarea măsurilor de însoțire destinate sectorului bananelor (BAM), astfel cum se prevede în cadrul negocierilor OMC pe această temă. De fapt, Comisia a recunoscut că acordul privind noile condiții comerciale din sectorul bananelor implică faptul că țările ACP producătoare și exportatoare se vor confrunta cu nevoi suplimentare de ajustare.

Măsurile, care vizează sprijinirea adaptării acestor țări, ar beneficia de un buget de 190 de milioane EUR pe o perioadă de patru ani, cuprinsă între 2010 și 2013, buget care ar putea fi completat cu încă 10 milioane EUR, dacă marja o permite (alocarea medie pentru BAM este stabilită la 47,5 milioane EUR). Trebuie subliniat faptul că BAM nu reprezintă un program compensatoriu, ci un sprijin orientat pentru a însoți eforturile de adaptare a țărilor implicate și că pachetul total propus se bazează pe nivelul anual mediu al asistenței destinate țărilor ACP în temeiul Cadrului special de asistență (1998-2008) și ține seama de intensificarea comerțului cu banane de la începutul derulării acestui cadru special.

Defalcarea pe ani, exprimată în credite de angajament, se prezintă după cum urmează:

2010:                                       75 de milioane

2011:                                       43 de milioane

2012:                                       41 de milioane

2013:                                       31 de milioane

Total:                                        190 de milioane

Diferențele dintre sumele alocate pentru fiecare dintre cei patru ani sunt determinate de faptul că prima și cea mai mare reducere tarifară va avea loc în 2010, cu aplicare retroactivă din decembrie 2009 (o scădere de 45% din reducerea tarifară totală se va aplica deja din 2010).

Finanțarea propusă a măsurii se prezintă după cum urmează:

Redistribuire:                             95,8 milioane

Marja de la rubrica 4:                 75,9 milioane

Instrumentul de flexibilitate:           18,3 milioane

Total:                                        190 de milioane

Deși măsurile trebuie finanțate, întrucât ele decurg din angajamente anterioare, raportorul pentru aviz consideră că mai multe aspecte ale fișei financiare legislative nu sunt tratate corespunzător și constituie o sursă de preocupare:

- în primul rând, se poate constata cu surprindere că, în pofida faptului că problema comerțului cu banane este discutată de câteva decenii în cadrul OMC, Comisia și Consiliul nu au luat încă în considerare impactul financiar posibil al încheierii regimului preferențial, nici în cursul negocierilor pentru cadrul financiar multianual 2007-2013, nici în cursul revizuirii la jumătatea perioadei a Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare;

- în al doilea rând, nu a fost realizată o evaluare de impact corespunzătoare, UE aflându-se deci în imposibilitatea de a prevedea efectele ale acestor măsuri specifice pe termen mediu și lung, care rămân astfel neclare și imprevizibile;

- redistribuirea propusă pe cei patru ani afectează instrumente a căror plasare în cadrul rubricii „UE ca actor mondial” ar fi putut fi în schimb consolidată; de exemplu, se poate pune sub semnul întrebării decizia de a reduce creditele alocate Instrumentului pentru protecție civilă în țările terțe, având în vedere faptul că dezastrele naturale afectează periodic țările cele mai sărace din lumea a treia;

- în plus, în ceea ce privește mobilizarea Instrumentului de flexibilitate, este prevăzută o contribuție de numai 9,6% (18,3 milioane din 190 de milioane) pentru finanțarea totală a BAM (numai pentru 2010), deși acest instrument ar putea fi mobilizat până la valoarea de 115 milioane în 2010;

- în consecință, utilizarea extensivă a marjei pune în pericol capacitatea Uniunii de a face față crizelor neprevăzute și de a reacționa la acestea și nu constituie un argument în favoarea finanțării propuse;

- prin urmare, subfinanțarea cronică a rubricii 4, subliniată pe bună dreptate de către Comisie în raportul său de evaluare a AII, nu permite sustenabilitatea finanțării BAM. Așa cum se prezintă în acest stadiu, propunerea nu este compatibilă cu cadrul financiar multianual 2007-2013, iar revizuirea acestuia, prin toate mijloacele prevăzute la punctele 21-23 din AII, este inevitabilă.

În scop informativ, finanțarea totală propusă (inclusiv redistribuirea) pe cei patru ani

se prezintă după cum urmează (în milioane de euro):

Măsuri de însoțire pentru sectorul bananelor - Finanțare pentru 2010-2013

milioane EUR

SURSE DE FINANȚARE

Linia bugetară

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate

 

18,3

 

 

 

18,3

Marja de la rubrica 4

 

0,875

25

25

25

75,875

Redistribuire

 

55,825

18

16

6

95,825

Mecanismul de reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare

21 02 03

17,4

 

 

 

17,4

Acorduri privind produsele de bază

21 07 04

1,8

 

 

 

1,8

Răspuns de urgență la criza financiară și economică în țările în curs de dezvoltare

19 06 08

2,5

 

 

 

2,5

Acțiune pregătitoare - transferul de tehnologie în domeniul farmaceutic în favoarea țărilor în curs de dezvoltare

21 05 01 06

3,3

 

 

 

3,3

Acțiune pregătitoare — Monitorizarea ecologică a bazinului Mării Negre și un Program-cadru european comun pentru dezvoltarea regiunii Mării Negre

07 02 04

1,5

 

 

 

1,5

Siguranța alimentară

21 02 01

1

2

1

 

4

Actorii nestatali din domeniul dezvoltării

21 03 01

 

1

2

 

3

Dezvoltarea capitalului uman și social

21 05 01 01

1

2

1

 

4

Sprijin de adaptare pentru țările semnatare ale protocolului privind zahărul

21 06 03

24,325

 

 

 

24,325

Cooperarea cu țările în curs de dezvoltare din America Latină

19 09 01

1

4

4

 

9

Cooperarea cu țările în curs de dezvoltare din Asia

19 10 01 01

2

4

3

 

9

Protecția civilă - Intervențiile de protecție civilă în țările terțe

23 03 06

 

5

5

6

16

 

75

43

41

31

190

AMENDAMENTELE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1a. consideră că, prin reducerea drastică a marjei disponibile sub plafonul de la rubrica 4 a cadrului financiar multianual 2007-2013, propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului nu lasă o marjă suficientă de manevră pentru a putea face față unei posibile crize viitoare și pentru a reacționa adecvat la aceasta;

Amendamentul  2

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1b. consideră că, având în vedere problema persistentă legată de comerțul cu banane, măsurile propuse ar fi putut fi integrate într-o etapă anterioară în cadrul financiar multianual;

Amendamentul  3

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1c (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1c. își reiterează convingerea că niciun nou instrument nu ar trebui finanțat prin redistribuire, întrucât acest lucru ar pune în pericol prioritățile existente;

Amendamentul  4

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1d (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1d. reamintește că Instrumentul de flexibilitate vizează finanțarea unor „cheltuieli identificate precis care nu ar putea fi finanțate în limitele plafoanelor1și consideră că măsurile de însoțire pentru sectorul bananelor se încadrează în această categorie;

 

____________

1 Punctul 27 din AII din 17 mai 2006.

Amendamentul  5

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1e (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1e. consideră, prin urmare, că propunerea nu este compatibilă cu plafonul aferent rubricii 4 din cadrul financiar multianual și solicită revizuirea acestuia prin toate mijloacele prevăzute la punctele 21-23 din AII din 17 mai 2006 sau prin alte mijloace, cum ar fi cele incluse la punctele 25 și 27;

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare

Referințe

COM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD)

Comisie competentă în fond

DEVE

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

BUDG

24.3.2010

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Ivailo Kalfin

21.4.2010

 

 

Data adoptării

13.9.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Damien Abad, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Membri supleanți prezenți la votul final

Gerben-Jan Gerbrandy, Roberto Gualtieri, Riikka Manner, Jan Olbrycht, Paul Rübig


PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare

Referințe

COM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD)

Data prezentării la PE

17.3.2010

Comisie competentă în fond

  Data anunțului în plen

DEVE

24.3.2010

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunțului în plen

INTA

17.6.2010

BUDG

24.3.2010

AGRI

24.3.2010

 

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

INTA

28.9.2010

AGRI

6.4.2010

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

Charles Goerens

4.5.2010

 

 

Examinare în comisie

21.6.2010

13.7.2010

30.8.2010

 

Data adoptării

5.10.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Crețu, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, David-Maria Sassoli, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Gabriele Zimmer

Membri supleanți prezenți la votul final

Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, Isabella Lövin, Miguel Angel Martínez Martínez, Bart Staes, Patrizia Toia

Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Aviz juridic - Politica de confidențialitate