Postopek : 2010/0059(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0285/2010

Predložena besedila :

A7-0285/2010

Razprave :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Glasovanja :

PV 21/10/2010 - 7.2
PV 21/10/2010 - 7.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0382

POROČILO     ***I
PDF 897kWORD 377k
11.10.2010
PE 445.880v02-00 A7-0285/2010

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja

(KOM(2010)0102 – C7‑0079/2010 – 2010/0059(COD))

Odbor za razvoj

Poročevalec: Charles Goerens

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za proračun
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja

(KOM(2010)0102 – C7‑0079/2010 – 2010/0059(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0102),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 209(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0079/2010),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–   ob upoštevanju obrazloženih mnenj, ki so jih na predsednika Parlamenta naslovili nacionalni parlamenti glede usklajenosti osnutka akta z načelom subsidiarnosti,

–   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za razvoj in mnenja Odbora za proračun (A7–0285/2010),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  meni, da predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z izrazitim zmanjšanjem razlike do zgornje meje v razdelku 4 večletnega finančnega okvira 2007–2013 ne omogoča zadostnega manevrskega prostora za ustrezno reševanje morebitnih kriz in za odziv nanje;

3.  glede na to, da je vprašanje o trgovini z bananami že dolgo na dnevnem redu, meni, da bi bili predlagani ukrepi lahko prej vključeni v večletni finančni okvir;

4.  potrjuje svoje prepričanje, da novi instrumenti ne bi smeli biti financirani s prerazporeditvijo, saj bi to ogrozilo sedanje prednostne naloge;

5.  opozarja, da je instrument prilagodljivosti namenjen financiranju „jasno opredeljenih odhodkov, ki jih ni mogoče financirati v okviru zgornjih mej“(1), in meni, da so ukrepi v zvezi s trgovino z bananami spremljevalni ukrepi, ki spadajo v to kategorijo;

6.  zato meni, da predlog ni združljiv z zgornjo mejo razdelka 4 večletnega finančnega okvira, in poziva k njegovi reviziji na vse načine, ki jih omogočajo točke 21 do 23 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006, ali z drugimi načini, na primer tistimi iz točk 25 in 27;

7.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(-1) Cilj razvojne politike Evropske unije (EU) je zmanjšanje in dolgoročno izkoreninjenje revščine.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Evropska unije je kot članica Svetovne trgovinske organizacije (STO) obvezana, da trgovino vključi v razvojne strategije ter da zaradi pospeševanja razvoja in zmanjševanja revščine po vsem svetu podpira mednarodno trgovino.

(1) Evropska unija je kot članica Svetovne trgovinske organizacije (STO) obvezana, da trgovino vključi v razvojne strategije ter da zaradi pospeševanja razvoja ter zmanjševanja in dolgoročno izkoreninjenja revščine po vsem svetu podpira mednarodno trgovino.

Obrazložitev

Člen 208 PDEU poudarja, da je glavni cilj politike Unije na področju razvojnega sodelovanja zmanjšanje revščine in dolgoročno njeno izkoreninjenje. Poleg tega določa, da Unija upošteva cilje razvojnega sodelovanja pri politikah, ki jih izvaja in ki lahko vplivajo na države v razvoju.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) EU je zavezana, da za zagotavljanje trajnostnega razvoja podpira gladko in postopno vključevanje držav v razvoju v svetovno gospodarstvo. Države AKP, ki so glavne izvoznice banan, bi lahko naletele na težave zaradi sprememb v trgovinskih ureditvah, zlasti liberalizacije v državah z največjimi ugodnostmi (MFN) v okviru STO. Zato je treba obstoječi Uredbi (ES) št. 1905/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja dodati program spremljevalnih ukrepov glede banan iz držav AKP6.

(3) EU je zavezana, da za zagotavljanje trajnostnega razvoja podpira gladko in postopno vključevanje držav v razvoju v svetovno gospodarstvo. Države AKP, ki so glavne izvoznice banan, bi lahko naletele na težave zaradi sprememb v trgovinskih ureditvah, zlasti liberalizacije tarife, ki velja za državo z največjimi ugodnostmi (MFN), v okviru STO in dvostranskih ali regionalnih sporazumov, sklenjenih ali v postopku sklenitve med Evropsko unijo in državami Latinske Amerike. Zato je treba obstoječi Uredbi (ES) št. 1905/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja dodati program spremljevalnih ukrepov glede banan iz držav AKP6.

Obrazložitev

Ravno tako je treba upoštevati vpliv dvostranskih ali regionalnih trgovinskih sporazumov, ki jih je Evropska unija sklenila z državami Latinske Amerike. Dejansko so države Latinske Amerike največje izvoznice banan v Evropsko unijo. Tako ima zmanjšanje carinskih tarif za banane v trgovinskih sporazumih, sklenjenih z Latinsko Ameriko, vpliv na izvoz banan, ki izvirajo iz držav AKP.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Cilj ukrepov finančne pomoči, ki jih je treba sprejeti v okviru tega programa, bi moral biti pomoč pri prilagajanju in/ali prestrukturiranju območij, ki so odvisna od izvoza banan, s sektorjem prilagojeno proračunsko podporo ali s specifičnimi intervencijami glede na projekte. Ukrepi bi morali biti usmerjeni v zagotavljanje politik socialne prožnosti, gospodarske diverzifikacije ali naložb za izboljšanje konkurenčnosti, kjer je ta strategija ustrezna. Hkrati pa je treba upoštevati rezultate in izkušnje, pridobljene s posebnim sistemom pomoči za tradicionalne dobavitelje banan iz afriških, karibskih in pacifiških držav (držav AKP)7 ter s posebnim okvirom pomoči za tradicionalne dobavitelje banan iz afriških, karibskih in pacifiških držav (držav AKP)8.

(4) Cilj ukrepov finančne pomoči, ki jih je treba sprejeti v okviru tega programa, bi moral biti izboljšanje življenjskih standardov in življenjskih razmer ljudi na območjih, kjer se pridelujejo banane in kjer ljudje živijo od verige ustvarjanja vrednosti v sektorju banan, zlasti malih kmetov in malih subjektov, prav tako spoštovanje delovnih standardov in standardov za varnost in zdravje pri delu ter okoljskih standardov, zlasti tistih glede uporabe pesticidov in izpostavljenosti pesticidom, in sicer s podporo pri prilagajanju, po potrebi pa tudi reorganizacijo območij, ki so odvisna od izvoza banan, s sektorjem prilagojeno proračunsko podporo ali s specifičnimi intervencijami glede na projekte. Ukrepi bi morali biti usmerjeni v zagotavljanje politik socialne prožnosti, gospodarske diverzifikacije ali naložb za izboljšanje konkurenčnosti, kjer je to ustrezno. Hkrati pa je treba upoštevati rezultate in izkušnje, pridobljene s posebnim sistemom pomoči za tradicionalne dobavitelje banan iz afriških, karibskih in pacifiških držav (držav AKP)7 ter s posebnim okvirom pomoči za tradicionalne dobavitelje banan iz afriških, karibskih in pacifiških držav (držav AKP)8. EU priznava pomen spodbujanja pravičnejše porazdelitve dohodkov od banan.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Ta program bi moral spremljati postopek prilagajanja v državah AKP, ki so v zadnjih letih v EU izvozile velike količine banan in na katere bo vplivala liberalizacija v okviru STO9. Program nadgrajuje posebni okvir pomoči za tradicionalne dobavitelje banan iz afriških, karibskih in pacifiških držav (držav AKP). Je v skladu z mednarodnimi obveznostmi EU v okviru STO in je namenjen prestrukturiranju, iz česar izhaja njegov začasni značaj, trajal naj bi namreč največ štiri leta (2010–2013) –

(5) Ta program bi moral spremljati postopek prilagajanja v državah AKP, ki so v zadnjih letih v EU izvozile velike količine banan in na katere bo vplivala liberalizacija v okviru STO9 ali dvostranski ali regionalni sporazumi, sklenjeni ali v postopku sklenitve med Evropsko unijo ter nekaterimi državami Latinske in Srednje Amerike. Program nadgrajuje posebni okvir pomoči za tradicionalne dobavitelje banan iz afriških, karibskih in pacifiških držav (držav AKP). Je v skladu z mednarodnimi obveznostmi EU v okviru STO in je namenjen prestrukturiranju ter izboljšanju konkurenčnosti, iz česar izhaja njegov začasni značaj, trajal naj bi namreč štiri leta (2010–2013). Eno leto pred iztekom bo izvedena ocena programa in napredka držav, ki bo vključevala priporočila glede morebitnih ukrepov in vrste teh ukrepov.

Obrazložitev

La Commission européenne a récemment conclu (Colombie/Pérou) ou est en voie de conclure (Amérique centrale) des accords commerciaux bilatéraux, qui consacrent encore davantage le démantèlement du tarif douanier de la banane négocié à l'OMC en décembre 2009. Ces concessions douanières auront donc un impact durable dans les pays ACP encore exportateurs de bananes, concurrents des pays NPF de loin les leaders de ce marché. En conséquence, l'Union européenne doit, par l'intermédiaire de cet instrument financier, soutenir en priorité la compétitivité des pays ACP encore exportateurs de bananes, tout en permettant aux pays désireux de sortir de la dépendance de ce produit, de restructurer et de diversifier une partie de leur économie. Enfin, et comme la Commission s'y était engagée par écrit vis-à vis du ministre du commerce du Cameroun (coordinateur des ACP sur la banane), selon la situation des filières bananes ACP à l'horizon 2013, il conviendra d'envisager de maintenir ce type d'instrument afin de répondre aux effets induits par la poursuite de la réduction du droit de douane.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5a) Sklepi dvoletnega poročila o posebnem okviru pomoči tradicionalnim dobaviteljicam banan iz vrst držav AKP kažejo, da so pretekli programi pomoči pomembno prispevali k doseganju boljše sposobnosti za uspešno diverzifikacijo gospodarstva, čeprav celotnega učinka še ni mogoče količinsko opredeliti, in da trajnost izvoza banan iz držav AKP ostaja negotova.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b) Komisija je opravila oceno programa SFA in ni opravila ocene učinka spremljevalnih ukrepov v sektorju banan (BAM).

La Commission européenne a récemment conclu (Colombie/Pérou) ou est en voie de conclure (Amérique centrale) des accords commerciaux bilatéraux, qui consacrent encore davantage le démantèlement du tarif douanier de la banane négocié à l'OMC en décembre 2009. Ces concessions douanières impacteront donc durablement les pays ACP encore exportateurs de bananes, concurrents des pays NPF de loin les leaders de ce marché. En conséquence, l'Union européenne doit, par l'intermédiaire de cet instrument financier, soutenir en priorité la compétitivité des pays ACP encore exportateurs de bananes, tout en permettant aux pays désireux de sortir de la dépendance de ce produit, de restructurer et de diversifier une partie de leur économie. Enfin, et comme la Commission s'y était engagée par écrit au Ministre du Commerce du Cameroun (coordinateur des ACP sur la banane), selon la situation des filières bananes ACP à l'horizon 2013, il conviendra d'envisager de maintenir ce type d'instrument afin de répondre aux effets induits par la poursuite de la réduction du droit de douane.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5c) Komisija bi morala zagotoviti učinkovito usklajevanje tega programa z regionalnimi in nacionalnimi indikativnimi programi, ki se izvajajo v državah upravičenkah, zlasti v zvezi z uresničevanjem ciljev na gospodarskem, kmetijskem, socialnem in okoljskem področju.

Obrazložitev

Da bi povečali skladnost politik, je bistvenega pomena opozoriti, da mora biti načrtovanje in izvajanje BAM usklajeno z načrtovanjem FED preko PIN in PIR.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 5 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5d) Skoraj 2 % svetovne trgovine z bananami ima potrdilo organizacij proizvajalcev pravične trgovine. Minimalne cene pravične trgovine so določene na podlagi izračuna „trajnostnih stroškov proizvodnje“, določenih po posvetovanju z zainteresiranimi stranmi, da bi vključili stroške izpolnjevanja dostojnih družbenih in okoljskih standardov ter ustvarili primeren dobiček, ki proizvajalcem omogoča naložbe v dolgoročno stabilnost njihove dejavnosti.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 5 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5e) Da bi preprečili izkoriščanje lokalnih delavcev, bi bilo treba v proizvodni verigi sektorja banan doseči sporazum o pravični razdelitvi prihodkov, ustvarjenih v sektorju.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1 (novo)

Uredba (ES) št. 1905/2006

Uvodna izjava 27

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1) Uvodna izjava 27 se nadomesti z naslednjim:

 

„(27) Komisija bi morala biti pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi z geografskimi strateškimi dokumenti, večletnimi okvirnimi programi in strateškimi dokumenti za tematske programe in spremljevalne ukrepe, saj ti dokumenti dopolnjujejo obstoječo uredbo in se splošno uporabljajo. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov.“

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1905/2006

Člen 17a – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

‘1. Države AKP dobaviteljice banan iz Priloge IIIa so upravičene do spremljevalnih ukrepov glede banan. Cilj pomoči Unije tem državam je podpora procesu prilagajanja liberalizaciji trga EU za banane v okviru Svetovne trgovinske organizacije. V okviru pomoči Unije se upoštevajo politike in strategije prilagajanja držav, posebna pozornost pa je namenjena naslednjim področjem sodelovanja:

‘1. Države AKP dobaviteljice banan iz Priloge IIIa so upravičene do spremljevalnih ukrepov glede banan. Cilj pomoči Unije tem državam je podpora procesu prilagajanja liberalizaciji trga EU za banane v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Pomoč Unije se uporablja zlasti za boj proti revščini z dejanskim izboljševanjem življenjskih standardov in razmer kmetov, zadevnih oseb in, kjer je ustrezno, malih subjektov, vključno s spoštovanjem delovnih in varnostnih standardov ter spoštovanjem okoljskih standardov, vključno s tistimi glede uporabe pesticidov in izpostavljenosti pesticidom. V okviru pomoči Unije se upoštevajo politike in strategije prilagajanja držav ter njihovo regionalno okolje (bližina najbolj oddaljenih regij EU ter čezmorskih držav in ozemelj), posebna pozornost pa je namenjena naslednjim področjem sodelovanja:

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1905/2006

Člen 17a – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

b) spodbujanju diverzifikacije gospodarstva na območjih, ki so odvisna od izvoza banan;

b) spodbujanju diverzifikacije gospodarstva na območjih, ki so odvisna od izvoza banan, v primeru da je takšna strategija izvedljiva;

Obrazložitev

Kakor v primeru podpore konkurenčnosti, mora biti Komisija posebej pozorna, da načrtuje gospodarsko diverzifikacijo območij, ki so odvisna od banan, le v primerih, ko je ta možnost predvidena v dokumentih za večletno nacionalno strategijo. Dejansko nekateri primeri iz predhodnega programa za podporo državam AKP, pridelovalkam banan (SFA 1999–2008), kažejo, da uporaba sredstev, dodeljenih za gospodarsko diverzifikacijo, ni imela vedno zaželenih učinkov.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1905/2006

Člen 17a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija okviru zneska iz Priloge IV določi najvišji razpoložljivi znesek, ki bo na voljo vsaki državi AKP dobaviteljici banan za financiranje ukrepov iz odstavka 1 na podlagi niza objektivnih kazalnikov. Kazalniki vključujejo trgovino z bananami z EU, pomen izvoza banan za gospodarstvo zadevne države AKP in stopnjo razvoja države. Določitev meril za dodeljevanje temelji na podatkih iz let pred letom 2009.

2. Komisija okviru zneska iz Priloge IV določi najvišji razpoložljivi znesek, ki bo na voljo vsaki državi AKP dobaviteljici banan iz odstavka 1 na podlagi naslednjih objektivnih in ponderiranih kazalnikov: najprej trgovina z bananami z EU, na drugem mestu pa pomen izvoza banan za gospodarstvo zadevne države AKP in stopnja razvoja države. Določitev meril za dodeljevanje temelji na reprezentativnih podatkih iz let pred letom 2010 in obsegajo obdobje, ki ne sme biti daljše od petih let, ter na študiji Komisije o oceni učinka sporazuma, sklenjenega v okviru STO, ter dvostranskih ali regionalnih sporazumov, sklenjenih ali v postopku sklenitve med Evropsko unijo ter državami Latinske in Srednje Amerike, najpomembnejšimi izvoznicami banan, na države AKP.

Obrazložitev

Les critères permettant de répartir l'aide doivent être transparents. Ainsi pour une meilleure transparence dans l'allocation des aides, il paraît nécessaire de pondérer les critères. En outre, l'allocation doit être fonction des besoins des pays. L'objectif des mesures d'accompagnement est principalement de permettre aux pays ACP producteurs de bananes de s'adapter à la réduction de leurs préférences tarifaires. Les ressources devraient ainsi viser en priorité les pays ACP qui souhaitent effectivement maintenir leur secteur bananier eu égard au rôle du secteur de la banane dans le développement durable de leur pays.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1905/2006

Člen 17a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija sprejme večletne podporne strategije po analogiji s členom 19 in v skladu s členom 21. Zagotovi, da te strategije dopolnjujejo geografske strateške dokumente zadevnih držav in začasni značaj teh spremljevalnih ukrepov glede banan. Podporne strategije so lahko predmet ad hoc pregledov, ne pa vmesnih pregledov.

3. Komisija sprejme večletne podporne strategije po analogiji s členom 19 in v skladu s členom 21. Zagotovi, da te strategije dopolnjujejo geografske strateške dokumente zadevnih držav in začasni značaj teh spremljevalnih ukrepov glede banan.

 

Večletne podporne strategije za spremljevalne ukrepe v sektorju banan med drugim vključujejo:

 

a) posodobljen okoljski profil, v katerem je ustrezno upoštevan sektor banan zadevne države, med drugim osredotočen na pesticide;

 

b) informacije o dosežkih preteklih programov pomoči za banane;

 

c) kazalnike za oceno napredka glede na pogoje izplačevanja, če se kot oblika financiranja izbere proračunska podpora;

 

d) pričakovane rezultate pomoči;

 

e) časovni razpored podpornih dejavnosti in pričakovanih izplačil za vsako državo prejemnico;

 

f) načine doseganja in spremljanja napredka pri spoštovanju mednarodno dogovorjenih temeljnih delovnih standardov Mednarodne organizacije dela ter ustreznih konvencij na področju varnosti in zdravja pri delu in ustreznih mednarodno dogovorjenih temeljnih okoljskih standardov;

 

Za strategije pomoči se opravi neodvisna vnaprejšnja ocena, po potrebi pa tudi ad hoc pregled.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1905/2006

Člen 21

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Strateške dokumente in večletne okvirne programe iz členov 19 in 20 ter njihove morebitne preglede, navedene v členu 19(2) in členu 20(1), kakor tudi spremljevalne ukrepe iz člena 17 in člena 17a sprejme Komisija v skladu s postopkom iz člena 35(2).“

„Strateške dokumente in večletne okvirne programe iz členov 19 in 20 ter njihove morebitne preglede, navedene v členu 19(2) in členu 20(1), kakor tudi spremljevalne ukrepe iz člena 17 in člena 17a sprejme Komisija z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 35 in pod pogoji, določenimi v členih 35a in 35b.“

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3 a (novo)

Uredba (ES) št. 1905/2006

Člen 25 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a) V členu 25 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

 

„2. Pomoč Unije se načeloma ne uporablja za plačilo davkov, carin ali prispevkov v državah upravičenkah.“

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 5 a (novo)

Uredba (ES) št. 1905/2006

Člen 35

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a) Člen 35 se nadomesti z naslednjim:

 

„Člen 35

 

Izvajanje pooblastila

 

1. Komisiji se za obdobje uporabe te uredbe dodeli pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 17(2), 17a in 21.

 

2. Takoj ko sprejme delegirani akt, Komisija hkrati obvesti Evropski parlament in Svet.

 

3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se Komisiji dodeli pod pogoji iz členov 35a in 35b.“

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 5 b (novo)

Uredba (ES) št. 1905/2006

Člen 35 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5b) Za členom 35 se vstavi naslednji člen:

 

„Člen 35a

 

Preklic pooblastila

 

1. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče prenos pooblastil iz členov 17(2), 17a in 21.

 

2. Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo in Komisijo v razumnem roku pred sprejetjem končne odločitve ter pri tem navede pooblastila, ki bi bila lahko preklicana, in morebitne razloge za preklic.

 

3. Z odločitvijo o preklicu se konča prenos pooblastil, navedenih v tej odločitvi. Veljati začne takoj ali na poznejši, v odločitvi navedeni datum. Odločitev ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, ki so že v veljavi. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.“

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 5 c (novo)

Uredba (ES) št. 1905/2006

Člen 35 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5c) Za členom 35a se vstavi naslednji člen:

 

„Člen 35b

 

Nasprotovanje delegiranim aktom

 

1. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v dveh mesecih od datuma uradnega obvestila.

 

Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se navedeni rok podaljša za dva meseca.

 

2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotujeta delegiranemu aktu, se ta objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, naveden v tem aktu.

 

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred iztekom navedenega roka, če sta Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo o nameri, da delegiranemu aktu ne bosta nasprotovala.

 

3. Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu, akt ne začne veljati. Institucija, ki zoper delegirani akt ugovarja, svojo odločitev utemelji.“

(1)

Točka 27 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006.


OBRAZLOŽITEV

Predlog Evropske komisije je namenjen podpori najpomembnejših afriških, karibskih in pacifiških (AKP) držav izvoznic banan s spremljevalnimi ukrepi za banane, predvidenimi za obdobje štirih let (2010–2013).

Čeprav so bili ukrepi, za katere so bila v preteklosti namenjena finančna sredstva (posebni okvir pomoči), namenjeni za pomoč državam AKP, da bi se prilagodile razvoju mednarodne konkurence, se še vedno spopadamo s podobnimi težavami in „trajnostni značaj izvoza banan iz AKP ostaja negotov(1)“.

Vprašanja se je zato treba lotiti z vidika razvojne pomoči in boja proti revščini. Cilj našega dela v Odboru za razvoj je preveriti, ali so predlagani ukrepi namenjeni uresničevanju glavnega cilja razvojne politike Evropske unije, tj. zmanjšanju revščine in naposled njenemu izkoreninjenju. Glavni izziv je torej odmik od starih shem, ki so bile namesto z vidika razvoja pripravljene z vidika trgovine. Treba si je torej prizadevati za dejansko izboljšanje življenjske ravni zadevnega prebivalstva, upoštevanje delovnih in varnostnih standardov ter zagotoviti takšno razdeljevanje pomoči, da bo mogoče preprečiti izkrivljanje konkurence na trgu in podpreti pridelovalce, ki so zdaj na začetku proizvodne verige, vendar dobijo le zelo majhen del končne cene, ki jo plačajo evropski potrošniki.

Dobro bo, če se pri tem ne bomo ustavili zgolj pri vprašanju trgovinske politike, ampak bomo izboljšali predlog Komisije, da bo mogoče z njim dejansko spodbuditi trajnostni razvoj in boj proti revščini na zadevnih območjih.

Delovanje spremljevalnih ukrepov za banane

Cilj spremljevalnih ukrepov za banane, ki jih predlaga Komisija, je s proračunsko podporo ali posebnimi posegi podpreti prilagajanje območij, ki so odvisna od izvoza banan. Komisija je določila tri področja za sodelovanje:

· izboljšanje konkurenčnosti,

· spodbujanje diverzifikacije gospodarstva na območjih, ki so odvisna od izvoza banan,

· upoštevanje širših posledic procesa prilagajanja.

Države AKP, ki bodo deležne spremljevalnih ukrepov, so: Belize, Kamerun, Slonokoščena obala, Dominika, Dominikanska republika, Gana, Jamajka, Sveta Lucija, Saint Vincent in Grenadine ter Surinam.

Komisija zato predlaga sprejetje strategij večletne pomoči in določitev maksimalnega zneska finančnih sredstev za vsako državo, ki bo deležna spremljevalnih ukrepov za banane, in sicer na podlagi niza objektivnih kazalnikov:

· trgovine z bananami z EU,

· pomena, ki ga ima izvoz banan za gospodarstvo zadevne države AKP,

· razvitosti države.

Pričakovati je, da bodo države AKP, ki so v nedavni preteklosti v EU izvozile precejšnje količine banan, s pomočjo v višini 190 milijonov EUR lahko nadaljevale in/ali začele izvajati takojšnje naložbe in programe prilagajanja, da bi kljubovale učinkom zmanjšanja tarif in jih ublažile.

Po mnenju Komisije bi morala vsaka država skupaj z zainteresiranimi stranmi izdelati lastno nacionalno strategijo prilagajanja za sektor banan ali jo, če že obstaja, posodobiti, ob upoštevanju svojih širših politik na področju kmetijstva, okolja in zaposlovanja ter svojih razvojnih strategij.

*****

Zamisel o podpori spremljevalnim ukrepom za banane, s katerimi bi izboljšali življenjski standard ljudi, ki živijo v državah AKP dobaviteljicah banan, na katere bo negativno vplivala sprememba tarif za uvoz banan v EU, se zdi ustrezna, vendar so za njeno uresničitev potrebne inovativne rešitve. V predlogu Komisije bi bilo zato treba upoštevati naslednje vidike:

· Spremljevalni ukrepi za banane bi morali pozitivno vplivati na pridelovalce, ki so zdaj na začetku proizvodne verige in dobijo zelo majhen del končne cene, ki jo plačajo evropski potrošniki.

· Upoštevati je treba vidike boja proti revščini, tako da bo v celotni proizvodni verigi omogočeni sprejemljivi življenjski pogoji in lažji dostop do trgov.

· V celotni proizvodni verigi bi moralo biti soglasje o pravični razdelitvi prihodkov, ustvarjenih z bananami.

· Razdelitveni ključ je treba natančneje opredeliti.

· V strateškem dokumentu je treba določiti mehanizme za okrepljeno usklajevanje z drugimi donatorji (matrice donatorjev), da bi bili seznanjeni z dopolnilnimi ukrepi držav članic in drugih donatorjev ter preprečili vsako podvajanje.

· Vse strategije držav morajo obsegati:

· vidik „neodvisne ocene“, ki mora biti sestavni del pogajanj v obliki specifikacij, ki veljajo za vse sporazume;

· kazalnike, ki se uporabljajo za oceno pogojev upravičenosti do proračunske pomoči;

· pričakovane rezultate ciljnih reform v sektorju banan;

· pogoje za dodelitev pomoči;

· natančen razpored reform in predvidenih odhodkov za vsako državo prejemnico;

· ukrepe za varovanje okolja in ukrepe za varovanje zdravje delavcev, ki so redno izpostavljeni pesticidom.

· V strateških dokumentih je treba pri pomoči dati prednost projektom za spodbujanje predelave banan na kraju samem in izboljšanje življenjskih pogojev delavcev.

· Pri državah, ki so se odločile za prestrukturiranje, morajo projekti prestrukturiranja potekati na podlagi predhodne ocene učinka, v kateri se določi(-jo) sektor(-ji), v katere je treba prestrukturirati nasade banan.

· Ukrepi, ki jih sprejme Komisija, morajo biti skladni z absorpcijsko sposobnostjo držav prejemnic.

· Spremljevalni ukrepi ne smejo povzročiti izkrivljanja konkurence na račun prihodkov delavcev in njihovega zdravja, zlasti z množično izpostavljenostjo pesticidom, ali na račun neupoštevanja delovnih standardov Mednarodne organizacije dela.

Treba si je torej prizadevati za izvajanje spremljevalnih ukrepov, ki pozitivno vplivajo na delavce v sektorju, da bi po letu 2013 lahko ocenili dosežen pričakovani napredek in ne zgolj vnovič ugotavljali težav pri merjenju pričakovanih rezultatov.

***

O postopku

Poročevalec meni, da je vloga Evropskega parlamenta v prvi vrsti politična, kar pomeni, da je treba v postopkih v celoti upoštevati njegove pristojnosti. V vsakem primeru je za spoštovanje teh demokratičnih pristojnosti zelo pomembno, da lahko Parlament izvaja vse pristojnosti demokratičnega nadzora, ki jih ima, vključno z možnostjo, ki jo prinaša Lizbonska pogodba, da Komisijo pooblasti za sprejetje nezakonodajnih aktov za splošno uporabo, ki dopolnjujejo ali spreminjajo nekatere nebistvene sestavne dele zakonodajnega akta, torej zlasti strateške dokumente in večletne programe v zvezi s spremljevalnimi ukrepi za banane.

Zadnja pripomba se nanaša na postopke, v skladu s katerimi lahko nacionalni parlamenti preučijo, ali so zakonodajni predlogi skladni z načelom subsidiarnosti. V poročilu so upoštevana tri obrazložena mnenja portugalskega parlamenta, italijanskega senata in poljskega senata, vključno z zahtevo slednjega po spoštovanju obveznosti iz člena 5 protokola o subsidiarnosti, ki določa, da se v zakonodajno besedilo vključi: „podrobno izjavo, ki omogoča oceno njegove skladnosti z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti(2).

(1)

Vir: Skepi dveletnega poroèila o posebnem okviru pomoèi za tradicionalne dobavitelje banan iz držav AKP

(2)

Protokol o uporabi naèel subsidiarnosti in sorazmernosti, UL C 310, 16.12.2004, str. 207.


MNENJE Odbora za proračun (15.9.2010)

za Odbor za razvoj

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja

(KOM(2010)0102 – C7‑0079/2010 – 2010/0059(COD))

Pripravljavec mnenja: Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin)

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je 17. marca sprejela svoj predlog o spremembi uredbe o instrumentu za financiranje razvojnega sodelovanja, namenjenega omogočanju financiranja spremljevalnih ukrepov glede banan, kot je predvideno v okviru pogajanj Svetovne trgovinske organizacije glede tega vprašanja. Komisija je sedaj priznala, da sporazum o novih pogojih za trgovino z bananami pomeni, da se bodo morale države AKP, ki pridelujejo in izvažajo banane, dodatno prilagoditi.

Ukrepi, oblikovani za podporo tem držav pri prilagajanju, bi v obdobju štirih let 2010, 2011, 2012 in 2013 imeli na voljo proračun v višini 190 milijonov EUR, z možnimi dodatnimi 10 milijoni EUR, če bodo to dovoljevale rezerve (povprečna dodelitev sredstev spremljevalnih ukrepov glede banan je določena na 47,5 milijona EUR). Poudariti je treba, da spremljevalni ukrepi glede banan niso nadomestni program, temveč ciljna podpora prizadevanjem za prilagoditev udeleženih držav, celotna predlagana sredstva pa temeljijo na povprečni letni stopnji pomoči državam AKP v skladu s posebnim okvirom pomoči (1998–2008), vključno s povečanjem trgovine z bananami od začetka programa tega posebnega okvira.

Letna razdelitev v odobritvah za prevzem obveznosti:

2010:                                       75 milijonov

2011:                                       43 milijonov

2012:                                       41 milijonov

2013:                                       31 milijonov

Skupaj:                                     190 milijonov

Razhajanje v dodeljenih sredstvih v obdobju štirih let izhaja iz dejstva, da bo do prvega in največjega znižanja tarif prišlo leta 2010 z retroaktivno uporabo od decembra 2009 (celotno znižanje tarif za 45 % bo veljalo že v letu 2010).

Predlagano financiranje ukrepov je naslednje:

Prerazporeditev:                        95,8 milijonov

Rezerva v razdelku 4:                  75,9 milijonov

Instrument prilagodljivosti: 18,3 milijonov

Skupaj:                                     190 milijonov

Čeprav je treba ukrepe podpreti, saj sledijo prejšnjim obveznostim, poročevalec meni, da je več vidikov ocene finančnih posledic zakonodajnega predloga, ki niso zadovoljivo obravnavani in vzbujajo precejšnjo zaskrbljenost:

– za začetek je presenetljivo, da Komisija in Svet, čeprav je vprašanje trgovine z bananami v Svetovni trgovinski organizaciji odprto že desetletja, nista upoštevala morebitnih finančnih posledic konca preferencialnega režima ne med pogajanji o večletnem finančnem okviru za obdobje 2007– 2013 ne med vmesnim pregledom instrumenta za razvoj in sodelovanje;

– poleg tega se ni izvedla ustrezna presoja vpliva, zaradi česar EU ne more jasno predvideti rezultatov, ki jih bodo imeli ti posebni ukrepi na srednji in dolgi rok;

– predlagana prerazporeditev v obdobju štirih let vpliva na instrumente, ki bi v nasprotnem primeru lahko pridobili močnejši položaj v okviru EU kot svetovne udeleženke; na primer, lahko bi bilo sporno zmanjšati sredstva za instrument civilne zaščite v tretjih državah, saj naravne nesreče redno prizadevajo najrevnejše države tretjega sveta;

– glede uporabe sredstev instrumenta prilagodljivosti je predviden prispevek v višini le 9,6 % (18,3 milijona od 190 milijonov EUR) za celotno financiranje spremljevalnih ukrepov glede banan (samo v letu 2010), medtem ko bi se v letu 2010 lahko uporabilo do 115 milijonov EUR sredstev tega instrumenta;

– zaradi tega prevelika uporaba rezerve ogroža zmogljivost Unije za reševanje nepredvidljivih novih kriz in njen odziv nanje ter ne podpira predlaganega financiranja;

– zato kronično prenizko financiranje razdelka 4, kakor je poudarila Komisija v svojem poročilu o oceni delovanje medinstitucionalnega sporazuma, preprečuje trajnost financiranja spremljevalnih ukrepov glede banan. V sedanji obliki predlog ni združljiv z večletnim finančnim okvirjem 2007–2013, njegova revizija na vse načine, ki jih omogočajo točke 21 do 23 medinstitucionalnega sporazuma, pa je neizbežna.

Predlagano celotno financiranje (vključno z razporeditvijo) v obdobju štirih let je naslednje (v milijonih EUR):

Spremljevalni ukrepi glede banan – financiranje 2010–2013

v milijonih EUR

VIRI FINANCIRANJA

Proračunska vrstica

2010

2011

2012

2013

SKUPAJ

Uporaba instrumenta prilagodljivosti

 

18,3

 

 

 

18,3

Razlika do zgornje meje v razdelku 4

 

0,875

25

25

25

75,875

Prerazporeditev

 

55,825

18

16

6

95,825

Instrument za hitro odzivanje na hitro naraščajoče cene hrane v državah v razvoju

21 02 03

17,4

 

 

 

17,4

Sporazumi o osnovnih proizvodih

21 07 04

1,8

 

 

 

1,8

Nujni ukrepi za ublažitev učinkov finančne in gospodarske krize v državah v razvoju

19 06 08

2,5

 

 

 

2,5

Pripravljalni ukrep za prenos farmacevtske tehnologije v korist držav v razvoju

21 05 01 06

3,3

 

 

 

3,3

Pripravljalni ukrep – Okoljsko spremljanje območja Črnega morja in skupni evropski okvirni program za razvoj regije Črnega morja

07 02 04

1,5

 

 

 

1,5

Varnost hrane

21 02 01

1

2

1

 

4

Nedržavni udeleženci v razvoju

21 03 01

 

1

2

 

3

Človekov in družbeni razvoj

21 05 01 01

1

2

1

 

4

Podpora za prilagajanje za države pogodbenice Protokola o sladkorju

21 06 03

24,325

 

 

 

24,325

Sodelovanje z državami v razvoju v Latinski Ameriki

19 09 01

1

4

4

 

9

Sodelovanje z državami v razvoju v Aziji

19 10 01 01

2

4

3

 

9

Finančni instrument za civilno zaščito

23 03 06

 

5

5

6

16

 

75

43

41

31

190

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za razvoj kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1a. meni, da predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z izrazitim zmanjšanjem razlike do zgornje meje v razdelku 4 večletnega finančnega okvira 2007–2013 ne omogoča zadostnega manevrskega prostora za ustrezno reševanje morebitnih prihajajočih kriz in za odziv nanje;

Predlog spremembe  2

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1b. glede na dolgotrajno vprašanje o trgovini z bananami meni, da bi lahko bili predlagani ukrepi prej vključeni v večletni finančni okvir;

Predlog spremembe  3

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 c (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1c. ponavlja svoje prepričanje, da novi instrumenti ne smejo biti financirani s prerazporeditvijo, saj to ogroža sedanje prednostne naloge;

Predlog spremembe  4

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 d (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1d. opozarja, da je instrument prilagodljivosti namenjen financiranju „jasno opredeljenih odhodkov, ki jih ni mogoče financirati v okviru zgornjih mej1“, in meni, da so ukrepi v zvezi s trgovino z bananami spremljevalni ukrepi, ki spadajo v to kategorijo;

 

____________

1 Točka 27 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17 maja 2006.

Predlog spremembe  5

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 e (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1e. zato meni, da predlog ni združljiv z zgornjo mejo razdelka 4 večletnega finančnega okvira, in poziva k njegovi reviziji na vse načine, ki jih omogočajo točke 21 do 23 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006, ali z drugimi načini, na primer tistimi iz točk 25 in 27;

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD)

Pristojni odbor

DEVE

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

24.3.2010

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Ivailo Kalfin

21.4.2010

 

 

Datum sprejetja

13.9.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Damien Abad, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Gerben-Jan Gerbrandy, Roberto Gualtieri, Riikka Manner, Jan Olbrycht, Paul Rübig


POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD)

Datum predložitve EP

17.3.2010

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

24.3.2010

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

17.6.2010

BUDG

24.3.2010

AGRI

24.3.2010

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

INTA

28.9.2010

AGRI

6.4.2010

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Charles Goerens

4.5.2010

 

 

Obravnava v odboru

21.6.2010

13.7.2010

30.8.2010

 

Datum sprejetja

5.10.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, David-Maria Sassoli, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Ivo Vajgl, Anna Záborská, Gabriele Zimmer

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, Isabella Lövin, Miguel Angel Martínez Martínez, Bart Staes, Patrizia Toia

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Róża, grofica Thun und Hohenstein (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)

Datum predložitve

11.10.2010

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov