Förfarande : 2010/0059(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0285/2010

Ingivna texter :

A7-0285/2010

Debatter :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Omröstningar :

PV 21/10/2010 - 7.2
PV 21/10/2010 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0382

BETÄNKANDE     ***I
PDF 735kWORD 341k
11.10.2010
PE 445.880v02-00 A7-0285/2010

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete

(KOM(2010)0102 – C7‑0079/2010 – 2010/0059(COD))

Utskottet för utveckling

Föredragande: Charles Goerens

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från budgetutskottet
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete

(KOM(2010)0102 – C7‑0079/2010 – 2010/0059(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0102),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 209.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0079/2010),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av de motiverade yttrandena från nationella parlament till talmannen om huruvida förslaget till akt är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling och yttrandet från budgetutskottet (A7‑0285/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet anser att förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning drastiskt minskar marginalen under utgiftstaket för rubrik 4 i den fleråriga budgetramen för 2007–2013 och därför inte lämnar tillräckligt med manöverutrymme för EU att på lämpligt sätt hantera och reagera på eventuella kriser.

3.  Med hänsyn till att frågan om handeln med bananer redan länge varit aktuell anser Europarlamentet att de föreslagna åtgärderna i ett tidigare skede kunde ha införlivats i den fleråriga budgetramen.

4.  Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att inga nya instrument bör finansieras genom omfördelning eftersom detta skulle äventyra de befintliga prioriteringarna.

5.  Europaparlamentet påminner om att syftet med flexibilitetsmekanismen är att finansiera ”klart definierade utgifter som inte kan finansieras inom taken(1)”, och anser att åtgärder relaterade till handeln med bananer utgör kompletterande åtgärder som ingår i denna kategori.

6.  Europaparlamentet anser därför att förslaget inte är förenligt med utgiftstaket för rubrik 4 i den fleråriga budgetramen, och kräver en översyn av denna med hjälp av alla de medel som fastställs i punkterna i 21–23 i det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning av den 17 maj 2006, eller genom medel av det slag som avses i punkterna 25 och 27.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1) Europeiska unionens (EU) politik på utvecklingsområdet syftar till att minska och på sikt utrota fattigdomen.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Europeiska unionen (EU) har som avtalsslutande part i Världshandelsorganisationen (WTO) åtagit sig att integrera handelsaspekter i strategier för utveckling och att främja internationell handel i syfte att på det globala planet verka för utveckling och fattigdomsminskning.

(1) EU har som avtalsslutande part i Världshandelsorganisationen (WTO) åtagit sig att integrera handelsaspekter i strategier för utveckling och att främja internationell handel i syfte att på det globala planet verka för utveckling samt minskning och på sikt utrotning av fattigdom.

Motivering

I artikel 208 i EUF-fördraget betonas det att det främsta målet för unionens politik på området för utvecklingssamarbete ska vara att minska och på sikt utrota fattigdom. Vidare fastställs det att unionen ska ta hänsyn till målen för utvecklingssamarbetet vid genomförande av politik som kan påverka utvecklingsländerna.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) EU har förbundit sig att stödja en smidig och gradvis integration av utvecklingsländerna i världsekonomin med en hållbar utveckling som mål. De viktigaste bananexporterande AVS‑länderna kan komma att ställas inför utmaningar till följd av de ändrade reglerna för världshandeln, särskilt som en följd av liberaliseringen av statusen som mest gynnad nation (MGN) inom ramen för WTO. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete bör därför utökas med ett program för kompletterande åtgärder för banansektorn i AVS-länderna.

(3) EU har förbundit sig att stödja en smidig och gradvis integration av utvecklingsländerna i världsekonomin med en hållbar utveckling som mål. De viktigaste bananexporterande AVS‑länderna kan komma att ställas inför utmaningar till följd av de ändrade reglerna för världshandeln, särskilt liberaliseringen av tullsatsen för mest gynnad nation (MGN) inom ramen för WTO, och av de bilaterala och regionala avtal som ingåtts eller håller på att ingås mellan Europeiska unionen och länder i Latinamerika. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete bör därför utökas med ett program för kompletterande åtgärder för banansektorn i AVS‑länderna.

Motivering

Man bör också beakta konsekvenserna av de bilaterala och regionala handelsavtal som slutits mellan Europeiska unionen och länderna i Latinamerika. Länderna i Latinamerika svarar för den största andelen av bananimporten till Europeiska unionen. Därför har den sänkning av tullsatsen för bananer som fastställs i de handelsavtal som ingåtts med Latinamerika en inverkan på bananexporten från AVS-länderna.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Syftet med de åtgärder för ekonomiskt stöd som ska antas inom ramen för detta program är att stödja anpassning och/eller omstrukturering i områden som är beroende av bananexporten i form av sektorsspecifikt budgetstöd eller projektspecifika insatser. Åtgärderna har till syfte att främja en politik som stärker den sociala dimensionen, ekonomisk diversifiering eller investeringar i förbättrad konkurrenskraft, när detta är en hållbar strategi, med hänsyn tagen till resultat och erfarenheter från det särskilda stödsystemet för traditionella AVS‑leverantörer av bananer och den särskilda ramen för bistånd till traditionella AVS‑bananleverantörer.

(4) Syftet med de åtgärder för ekonomiskt stöd som ska antas inom ramen för detta program är att förbättra levnadsstandarden och levnadsvillkoren för de personer som lever i bananodlingsområden och är verksamma inom banansektorns värdekedjor, särskilt små producenter och små företag, och att säkra efterlevnaden av arbetsnormer och normer för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt miljönormer, framför allt beträffande användning av och exponering för bekämpningsmedel, genom att stödja anpassning och vid behov även omorganisering i områden som är beroende av bananexporten i form av sektorsspecifikt budgetstöd eller projektspecifika insatser. Åtgärderna har till syfte att främja en politik som stärker den sociala dimensionen, ekonomisk diversifiering eller investeringar i förbättrad konkurrenskraft, när detta är hållbart, med hänsyn tagen till resultat och erfarenheter från det särskilda stödsystemet för traditionella AVS‑leverantörer av bananer och den särskilda ramen för bistånd till traditionella AVS‑bananleverantörer. EU inser att det är viktig att främja en mer rättvis fördelning av inkomsterna från banansektorn.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Avsikten är att programmet ska komplettera anpassningsprocessen i de AVS-länder som har exporterat betydande mängder av bananer till gemenskapen under senare år och som kommer att påverkas av liberaliseringen inom ramen för WTO. Programmet bygger på den särskilda ramen för bistånd för traditionella AVS-bananleverantörer. Det är förenligt med EU:s internationella åtaganden inom ramen för WTO samt har ett klart samband med omstrukturering och är därför av tillfällig karaktär, med en längd av högst fyra år (2010–2013),

(5) Avsikten är att programmet ska komplettera anpassningsprocessen i de AVS-länder som har exporterat betydande mängder av bananer till gemenskapen under senare år och som kommer att påverkas av liberaliseringen inom ramen för WTO eller som en följd av de bilaterala och regionala avtal som ingåtts eller håller på att ingås mellan Europeiska unionen och vissa länder i Latinamerika och Centralamerika. Programmet bygger på den särskilda ramen för bistånd för traditionella AVS‑bananleverantörer. Det är förenligt med EU:s internationella åtaganden inom ramen för WTO samt har ett samband med omstrukturering och förbättring av konkurrenskraften och är därför av tillfällig karaktär, med en längd av fyra år (2010–2013). Ett år innan programmet löper ut kommer en utvärdering att göras av programmet och framstegen i länderna. Utvärderingen kommer också att innehålla rekommendationer beträffande de åtgärder som eventuellt måste vidtas och deras art.

Motivering

La Commission européenne a récemment conclu (Colombie/Pérou) ou est en voie de conclure (Amérique centrale) des accords commerciaux bilatéraux, qui consacrent encore davantage le démantèlement du tarif douanier de la banane négocié à l'OMC en décembre 2009. Ces concessions douanières impacteront donc durablement les pays ACP encore exportateurs de bananes, concurrents des pays NPF de loin les leaders de ce marché. En conséquence, l'Union européenne doit, par l'intermédiaire de cet instrument financier, soutenir en priorité la compétitivité des pays ACP encore exportateurs de bananes, tout en permettant aux pays désireux de sortir de la dépendance de ce produit, de restructurer et de diversifier une partie de leur économie. Enfin, et comme la Commission s'y était engagée par écrit au Ministre du Commerce du Cameroun (coordinateur des ACP sur la banane), selon la situation des filières bananes ACP à l'horizon 2013, il conviendra d'envisager de maintenir ce type d'instrument afin de répondre aux effets induits par la poursuite de la réduction du droit de douane.

Ändringsförslag   6

Förslag till förordning – ändringsakt           

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5a) I slutsatserna i tvåårsrapporten om den särskilda ramen för bistånd till traditionella AVS-bananleverantörer framgår det att de tidigare biståndsprogrammen i stor utsträckning bidrog till att förbättra kapaciteten för att säkra en framgångsrik ekonomisk diversifiering, även om de exakta konsekvenserna ännu inte är kända, och att varaktigheten när det gäller AVSländernas bananexport fortfarande är osäker.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b) Kommissionen har utvärderat den särskilda ramen för bistånd, men den har inte gjort någon konsekvensanalys av de kompletterande åtgärderna för banansektorn.

Motivering

La Commission européenne a récemment conclu (Colombie/Pérou) ou est en voie de conclure (Amérique centrale) des accords commerciaux bilatéraux, qui consacrent encore davantage le démantèlement du tarif douanier de la banane négocié à l'OMC en décembre 2009. Ces concessions douanières impacteront donc durablement les pays ACP encore exportateurs de bananes, concurrents des pays NPF de loin les leaders de ce marché. En conséquence, l'Union européenne doit, par l'intermédiaire de cet instrument financier, soutenir en priorité la compétitivité des pays ACP encore exportateurs de bananes, tout en permettant aux pays désireux de sortir de la dépendance de ce produit, de restructurer et de diversifier une partie de leur économie. Enfin, et comme la Commission s'y était engagée par écrit au Ministre du Commerce du Cameroun (coordinateur des ACP sur la banane), selon la situation des filières bananes ACP à l'horizon 2013, il conviendra d'envisager de maintenir ce type d'instrument afin de répondre aux effets induits par la poursuite de la réduction du droit de douane.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5c) Kommissionen bör se till att detta program på ett effektivt sätt samordnas med de regionala och nationella vägledande program som genomförs i mottagarländerna, särskilt när det gäller förverkligandet av målen inom områdena för ekonomi, jordbruk, sociala frågor och miljö.

Motivering

För att öka samstämmigheten mellan olika politikområden är det ytterst viktigt att genom de nationella och regionala vägledande programmen samordna programplaneringen och genomförandet av de kompletterande åtgärderna med EUF:s programplanering.

Ändringsförslag   9

Förslag till förordning – ändringsakt           

Skäl 5d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5d) Nästan två procent av världshandeln med bananer certifieras av producentorganisationer för rättvis handel. Minimipriset för rättvisehandeln fastställs på grundval av en beräkning av de långsiktiga produktionskostnaderna, som fastställts i samråd med de berörda aktörerna, i syfte att internalisera kostnaderna för att uppnå anständiga sociala och miljömässiga standarder och säkra en rimlig vinst, som producenterna kan investera för att skapa långsiktig stabilitet i sin verksamhet.

Ändringsförslag   10

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 5e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5e) För att undvika exploatering av den lokala arbetskraften bör produktionskedjan inom banansektorn enas om en rättvis fördelning av de inkomster som skapas av sektorn.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Förordning (EG) nr 1905/2006

Skäl 27

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1) Skäl 27 ska ersättas med följande:

 

”Kommissionen bör ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt när det gäller geografiska strategidokument, fleråriga vägledande program och strategidokument för tematiska program och kompletterande åtgärder, eftersom dessa kompletterar den här förordningen och har allmän räckvidd. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå.”

Ändringsförslag   12

Förslag till förordning – ändringsakt           

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1905/2006

Artikel 17a – punkt 1– inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1. De bananexporterande AVS-länder som förtecknas i bilaga IIIa ska komma i åtnjutande av kompletterande åtgärder för banansektorn. Unionens bistånd till dessa länder ska ha till syfte att stödja deras anpassningsprocess till följd av liberaliseringen av EU-marknaden för bananer inom ramen för Världshandelsorganisationen. Unionens bistånd ska ta hänsyn till ländernas politik och anpassningsstrategier, och särskild uppmärksamhet ska ägnas följande samarbetsområden:”

”1. De bananexporterande AVS-länder som förtecknas i bilaga IIIa ska komma i åtnjutande av kompletterande åtgärder för banansektorn. Unionens bistånd till dessa länder ska ha till syfte att stödja deras anpassningsprocess till följd av liberaliseringen av EU-marknaden för bananer inom ramen för Världshandelsorganisationen. Unionens bistånd ska särskilt användas för att bekämpa fattigdom genom att förbättra levnadsstandarden och villkoren för producenterna och berörda personer, i förekommande fall små företag, inbegripet genom att säkra efterlevnaden av arbets- och säkerhetsnormer och miljönormer, däribland användning av och exponering för bekämpningsmedel. Unionens bistånd ska ta hänsyn till ländernas politik och anpassningsstrategier och till deras regionala omgivning (närheten till EU:s yttersta randområden och de utomeuropeiska länderna och territorierna), och särskild uppmärksamhet ska ägnas följande samarbetsområden:”

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning - ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1905/2006

Artikel 17a – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Främja den ekonomiska diversifieringen i områden som är beroende av bananer.

(b) Främja den ekonomiska diversifieringen i områden som är beroende av bananer, i de fall där detta är en hållbar strategi.

Motivering

Precis som vid främjandet av konkurrenskraften ska kommissionen vara särskilt uppmärksam på att endast överväga en ekonomisk diversifiering i områden som är beroende av bananer i de fall där denna möjlighet fastställs i den fleråriga nationella strategin. Vissa exempel från tidigare program för stöd till bananproducerande AVS-länder (den särskilda ramen för bistånd 1999–2008) visar att utnyttjandet av medel för ekonomisk diversifiering inte alltid haft förväntade effekter.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1905/2006

Artikel 17a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Inom ramen för det belopp som anges i bilaga IV ska kommissionen fastställa det högsta belopp som ska stå till förfogande för varje bananexporterande AVS-land för finansiering av de åtgärder som avses i punkt 1 på grundval av en rad objektiva indikatorer. Indikatorerna ska inbegripa bananhandeln med EU, bananexportens betydelse för ekonomin i det berörda AVS‑landet och landets utvecklingsnivå. Tilldelningskriterierna ska fastställas på grundval av uppgifter som avser produktionsår före 2009.

2. Inom ramen för det belopp som anges i bilaga IV ska kommissionen fastställa det högsta belopp som ska stå till förfogande för varje bananexporterande AVS-land som avses i punkt 1 på grundval av följande objektiva och balanserade indikatorer: för det första bananhandeln med EU och för det andra bananexportens betydelse för ekonomin i det berörda AVS‑landet och landets utvecklingsnivå. Tilldelningskriterierna ska fastställas på grundval av representativa uppgifter från en period före 2010 på högst fem år och av en kommissionsundersökning i vilken man utvärderar på vilka sätt AVSländerna påverkats av det avtal som ingåtts inom ramen för WTO, de bilaterala och regionala avtal som ingåtts eller håller på att ingås mellan Europeiska unionen och vissa länder i Latinamerika och Centralamerika som hör till världens största bananexportörer.

Motivering

Les critères permettant de répartir l'aide doivent être transparents. Ainsi pour une meilleure transparence dans l'allocation des aides, il paraît nécessaire de pondérer les critères. En outre, l'allocation doit être fonction des besoins des pays. L'objectif des mesures d'accompagnement est principalement de permettre aux pays ACP producteurs de bananes de s'adapter à la réduction de leurs préférences tarifaires. Les ressources devraient ainsi visées en priorité les pays ACP qui souhaitent effectivement maintenir leur secteur bananier eu égard au rôle du secteur de la banane dans le développement durable de leur pays.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1905/2006

Artikel 17a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta fleråriga stödstrategier analogt med artikel 19 och i enlighet med artikel 21. Kommissionen ska sörja för att strategierna kompletterar de geografiska strategidokumenten för de berörda länderna och att dessa kompletterande åtgärder för banansektorn är av tillfällig karaktär. Stödstrategierna kan vid behov bli föremål för särskild översyn, men de ska inte ses över efter halva programtiden.”

3. Kommissionen ska anta fleråriga stödstrategier analogt med artikel 19 och i enlighet med artikel 21. Kommissionen ska sörja för att strategierna kompletterar de geografiska strategidokumenten för de berörda länderna och att dessa kompletterande åtgärder för banansektorn är av tillfällig karaktär.

 

De fleråriga stödstrategierna för de kompletterande åtgärderna för banansektorn ska bland annat omfatta

 

a) en uppdaterad miljöprofil som beaktar banansektorn i det berörda landet och som bland annat behandlar bekämpningsmedel,

 

b) uppgifter om de resultat som uppnåtts med tidigare stödprogram för banansektorn,

 

c) de indikatorer som ska användas vid utvärdering av framstegen i förhållande till villkoren för utbetalning, i de fall då budgetstöd väljs som finansieringsmetod,

 

d) de förväntade resultaten av stödet,

 

e) en tidsplan för stödåtgärderna och de förväntade utbetalningarna för varje enskilt mottagarland,

 

f) en beskrivning av hur utvecklingen mot en bättre efterlevnad av ILO:s internationellt överenskomna arbetsrättsliga normer och relevanta konventioner om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt relevanta internationellt överenskomna miljönormer ska kunna uppnås och övervakas.

 

Stödstrategierna ska vara föremål för en oberoende förhandsutvärdering och vid behov en särskild översyn.”

Ändringsförslag   16

Förslag till förordning – ändringsakt           

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1905/2006

Artikel 21

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De strategidokument och fleråriga vägledande program som avses i artiklarna 19 och 20, eventuella översyner av dessa enligt artikel 19.2 och artikel 20.1 och de kompletterande åtgärder som avses i artikel 17 respektive 17a ska antas av kommissionen i enlighet med det förfarande som anges i artikel 35.2.

De strategidokument och fleråriga vägledande program som avses i artiklarna 19 och 20, eventuella översyner av dessa enligt artikel 19.2 och artikel 20.1 och de kompletterande åtgärder som avses i artikel 17 respektive 17a ska antas av kommissionen genom delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 35 och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 35a och 35b.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Förordning (EG) nr 1905/2006

Artikel 25 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Artikel 25.2 ska ersättas med följande:

 

”2. Unionens bistånd får i princip inte användas för att betala skatter, tullar eller andra avgifter i de stödmottagande länderna.”

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5a (nytt)

Förordning (EG) nr 1905/2006

Artikel 35

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Artikel 35 ska ersättas med följande:

 

”Artikel 35

 

Utövande av delegering

 

1. Befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artiklarna 17.2, 17a och 21 ska ges till kommissionen för den period som denna förordning är i kraft.

 

2. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

3. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 35a och 35b.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5b (nytt)

Förordning (EG) nr 1905/2006

Artikel 35a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b) Följande artikel ska införas efter artikel 35:

 

”Artikel 35a

 

Återkallande av delegering

 

1. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 17.2, 17a och 21 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

 

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska underrätta den andra institutionen och kommissionen inom rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas och de eventuella skälen för detta.

 

3. Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.”

Ändringsförslag   20

Förslag till förordning – ändringsakt           

Artikel 1 – punkt 5c (nytt)

Förordning (EG) nr 1905/2006

Artikel 35b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5c) Följande artikel skall läggas till efter artikel 35a:

 

”Artikel 35b

 

Invändning mot delegerade akter

 

1. Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt inom en period på två månader från delgivningsdagen.

 

På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska perioden förlängas med två månader

 

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av perioden har invänt mot den delegerade akten ska den offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft det datum som anges i akten.

 

Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan utgången av den fastställda perioden om både Europaparlamentet och rådet har underättat kommissionen om att de har beslutat att inte invända.

 

3. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot den delegerade akten ska den inte träda i kraft. Den institution som invänder mot den delegerade akten ska ange skälen för detta.

(1)

Punkt 27 i det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning av den 17 maj 2006.


MOTIVERING

Kommissionens förslag syftar till att stödja de viktigaste bananexporterande länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) med hjälp av kompletterande åtgärder för banansektorn under en period på fyra år (2010–2013).

Även om de åtgärder som EU tidigare finansierade (den särskilda ramen för bistånd) syftade till att hjälpa AVS-länderna att anpassa sig till den internationella konkurrensens utveckling, står vi fortfarande i dag inför liknande problem, och varaktigheten när det gäller AVS‑ländernas bananexport är fortfarande osäker(1).

Vi måste därför behandla frågan med utgångspunkt i utvecklingsbiståndet och kampen mot fattigdomen. Vårt arbete i utvecklingsutskottet är att kontrollera att de föreslagna åtgärderna syftar till att uppnå det främsta målet för EU:s politik på utvecklingsområdet, det vill säga att minska och på sikt utrota fattigdomen. Den största utmaningen är alltså att bryta med det tidigare schemat, som utarbetades på handelsmässiga och inte utvecklingsmässiga grunder. Det krävs därför insatser för att påtagligt förbättra de berörda folkens levnadsstandard, öka respekten för arbets- och säkerhetsnormer och garantera att biståndet fördelas på ett sätt som inte snedvrider konkurrensen på marknaden, samtidigt som man gynnar odlarna, som nu står först i produktionskedjan men som bara får en mycket liten andel av det slutpris som de europeiska konsumenterna betalar.

Vårt arbete kommer att ha lyckats om vi kan gå utöver frågans handelspolitiska aspekter och förbättra kommissionens förslag så att det verkligen främjar en hållbar utveckling och kampen mot fattigdomen i de berörda områdena.

Kompletterande åtgärder för banansektorn

De kompletterande åtgärder för banansektorn som föreslås av kommissionen har till syfte att stödja anpassningen i områden som är beroende av bananexport genom budgetstöd eller särskilda insatser. Kommissionen har fastställt tre samarbetsområden för att

· öka konkurrenskraften,

· främja den ekonomiska diversifieringen i områden som är beroende av bananer,

· åtgärda de vidare konsekvenserna av anpassningsprocessen.

Följande AVS-länder omfattas av de kompletterande åtgärderna: Belize, Kamerun, Elfenbenskusten, Dominica, Dominikanska republiken, Ghana, Jamaica, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna och Surinam.

Kommissionen föreslår att man antar fleråriga stödstrategier och att man för varje land som omfattas av de kompletterande åtgärderna fastställer ett högsta finansieringsbelopp på grundval av en rad objektiva indikatorer:

· Bananhandeln med EU.

· Bananexportens betydelse för det berörda AVS-landet.

· Landets utvecklingsnivå.

Biståndet till ett belopp av 190 miljoner euro förväntas göra det möjligt för de AVS-länder som under senare år har exporterat betydande mängder bananer till EU att fortsätta och/eller genomföra omedelbara investeringar och anpassningsprogram för att motverka och lindra verkningarna av de sänkta tullsatserna.

Enligt kommissionen bör varje land, tillsammans med de berörda aktörerna, utarbeta sin egen nationella anpassningsstrategi för banansektorn eller, om det redan finns en sådan strategi, uppdatera denna i överensstämmelse med landets politik på området för jordbruk, miljö och sysselsättning samt med dess utvecklingsstrategier.

*****

Det förefaller riktigt att stödja programmen för kompletterande åtgärder för banansektorn i syfte att förbättra levnadsstandarden för de folk som lever i de bananproducerande AVS‑länder som kommer att beröras av ändringen av EU:s tullsatser för import av bananer. Det krävs dock innovativa lösningar för detta. Kommissionens förslag bör därför beakta följande aspekter:

· De kompletterande åtgärderna för banansektorn måste få positiva konsekvenser för de odlare som nu står först i produktionskedjan och som endast får en mycket liten andel av det slutpris som de europeiska konsumenterna betalar.

· Kriterier för bekämpning av fattigdom måste beaktas, så att alla aktörer inom sektorn får acceptabla levnadsvillkor och bättre tillgång till marknaderna.

· Hela sektorn måste enas om en rättvis fördelning av de inkomster som genereras av bananerna.

· Fördelningsnyckeln för biståndet måste klargöras.

· Förstärkta samarbetsmekanismer med andra givare (givarscheman) måste införas i strategidokumenten för att sprida kunskap om de kompletterande åtgärder som genomförs av medlemsstaterna och av andra givare och för att undvika allt dubbelarbete.

· Alla landsstrategier måste omfatta

· ett avsnitt för ”oberoende utvärdering”, som ska ingå i förhandlingarna i form av specifikationer som ska gälla för alla avtal,

· indikatorer som ska användas för att utvärdera kraven för berättigande till budgetstöd,

· de väntade resultaten av de målinriktade reformerna för banansektorn,

· villkoren för beviljande av stöd,

· en exakt tidsplan för reformerna och beräkningar av utgifterna för varje enskilt mottagarland,

· miljöskyddsåtgärder och åtgärder till skydd för hälsan för de arbetstagare som regelbundet är starkt exponerade för bekämpningsmedel.

· I strategidokumenten ska stöd i första hand beviljas till projekt som främjar en lokal bearbetning av bananerna och som förbättrar arbetstagarnas levnadsvillkor.

· För de länder som inriktar sig på en omvandling bör omvandlingsprojekten bygga på en föregående konsekvensanalys, där man fastställer inom vilka sektorer det kan finnas skäl till att omvandla bananplantagerna.

· De åtgärder som fastställs av kommissionen måste vara förenliga med mottagarländernas absorptionsförmåga.

· Man måste undvika att stödåtgärderna snedvrider konkurrensen till förfång för arbetstagarnas inkomster och hälsa, framför allt till följd av massiv exponering för bekämpningsmedel och bristande respekt för ILO:s arbets- och säkerhetsstandarder.

Det krävs därför insatser för att genomföra kompletterande åtgärder som får positiva följder för arbetstagarna inom sektorn, så att man efter 2013 kan utvärdera de verkliga framstegen och inte bara, ännu en gång, behöva konstatera svårigheterna med att mäta de väntade resultaten.

***

Förfarandet

Föredraganden anser att Europaparlamentets roll framför allt är politisk, vilket kräver förfaranden som fullt ut respekterar Europaparlamentets befogenheter. För att dessa demokratiska befogenheter ska respekteras är det därför mycket viktigt att parlamentet kan utöva alla sina nuvarande demokratiska kontrollbefogenheter, inbegripet den möjlighet som ges genom Lissabonfördraget att till kommissionen delegera befogenhet att anta akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av lagstiftningsakten, i praktiken särskilt strategidokument och fleråriga programplaneringsdokument för de kompletterande åtgärderna för banansektorn.

En slutkommentar om de förfarandena som ger de nationella parlamenten en möjlighet att kontrollera att lagstiftningsförslagen överensstämmer med subsidiaritetsprincipen: Texten tar hänsyn till tre yttranden från det portugisiska parlamentet, den italienska senaten och den polska senaten, inbegripet den polska senatens begäran om att skyldigheten i artikel 5 i protokollet om tillämpning av subsidiaritetsprincipen ska respekteras, det vill säga att ”varje utkast till lagstiftningsakt skall innehålla ett formulär med närmare uppgifter som gör det möjligt att bedöma om subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna har följts”(2).

(1)

Källa: Slutsatserna i tvåårsrapporten om den särskilda ramen för bistånd till traditionella AVSbananleverantörer.

(2)

Protokoll om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, EGT C 310, 16.12.2004, s. 207.


YTTRANDE från budgetutskottet (15.9.2010)

till utskottet för utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete

(KOM(2010)0102 – C7‑0079/2010 – 2010/0059(COD))

Föredragande: Ivailo Kalfin

KORTFATTAD MOTIVERING

Den 17 mars antog kommissionen sitt förslag om ändring av förordningen om ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbetet i syfte att tillåta finansiering av kompletterande åtgärder för banansektorn, vilket hade fastställts inom ramen för WTO‑förhandlingarna om denna fråga. Kommissionen har faktiskt konstaterat att avtalet om nya handelsvillkor för bananer innebär att det kommer att finnas ytterligare behov av anpassningar för de AVS-länder som producerar och exporterar bananer.

Åtgärderna, som utarbetats för att stödja dessa länders anpassning, ska enligt förslaget ha en budget på 190 miljoner euro för de fyra åren 2010, 2011, 2012 och 2013, med ett eventuellt tilläggsbelopp på 10 miljoner euro om marginalerna tillåter detta (ett genomsnittligt anslag för stödåtgärder för bananer på 47,5 miljoner euro). Det bör understrykas att programmet för kompletterande åtgärder för banansektorn inte är ett kompensationsprogram, utan ett målinriktat stöd till de berörda ländernas anpassningsinsatser, och att det övergripande anslag som föreslås bygger på den genomsnittliga årliga biståndsnivån för AVS-länderna enligt den särskilda ramen för bistånd (1998–2008), inbegripet ökningen i handeln med bananer sedan denna ram infördes.

Den årliga fördelningen av åtagandebemyndiganden är enligt följande:

2010:                                               75 miljoner

2011:                                               43 miljoner

2012:                                               41 miljoner

2013:                                               31 miljoner

Totalt:                                             190 miljoner

Skillnaderna i anslagstilldelningen under de fyra åren beror på att den första och största tullsänkningen kommer att äga rum 2010 med en retroaktiv tillämpning från och med december 2009 (en minskning motsvarande 45 procent av de totala tullsänkningarna kommer att tillämpas redan 2010).

Den föreslagna finansieringen av åtgärden ser ut enligt följande:

Omfördelning av budgetmedel:       95,8 miljoner

Marginal under rubrik 4:                 75,9 miljoner

Flexibilitetsmekanismen:                 18,3 miljoner

Totalt:                                             190 miljoner

Även om åtgärderna måste stödjas eftersom de bygger på tidigare åtaganden anser föredraganden att många aspekter av rättsaktens finansieringsöversikt inte hanterats korrekt och väcker farhågor angående följande:

– För det första är det överraskande att konstatera att kommissionen och rådet, trots att handeln med bananer varit en öppen fråga under decennier inom WTO, inte tidigare tagit upp frågan om de eventuella finansiella konsekvenserna av att förmånsordningen upphör, dvs. varken under förhandlingarna om den fleråriga budgetramen för 2007–2013 eller i samband med halvtidsöversynen av finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete.

– För det andra har ingen korrekt konsekvensbedömning gjorts, vilket betyder att konsekvenserna för unionen av dessa specifika åtgärder på medellång och lång sikt förblir oklara och oförutsägbara.

– Den föreslagna omfördelningen under de fyra åren påverkar instrument vars ställning, med hänsyn till EU som global aktör, tvärtom borde ha stärkts. Man skulle till exempel kunna ställa sig tveksam till en minskning av anslagen för instrumentet för civilskydd i tredjeländer med tanke på att naturkatastrofer regelbundet drabbar de fattigaste länderna i tredje världen.

– När det gäller utnyttjandet av flexibilitetsmekanismen föreslås dessutom ett bidrag på endast 9,6 procent (18,3 miljoner av totalt 190 miljoner) för hela finansieringen av programmet för kompletterande åtgärder för banansektorn (endast för 2010), trots att instrumentet kan utnyttjas för ett belopp på upp till 115 miljoner 2010.

– Som ett resultat av detta kommer det omfattande utnyttjandet av marginalen att äventyra EU:s möjligheter att hantera och reagera på oförutsedda kriser, vilket är ett argument mot den föreslagna finansieringen.

– Den ständiga underfinansieringen av rubrik 4, något som kommissionen mycket riktigt påtalat i sin rapport om hur det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning har fungerat, ger inga möjligheter till en hållbar finansiering av programmet för kompletterande åtgärder för banansektorn. Förslaget är i sin nuvarande form inte förenligt med den fleråriga budgetramen för 2007–2013, och en översyn av denna med hjälp av alla de medel som fastställs i punkterna i 21–23 i det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning är oundviklig.

Den föreslagna totala finansieringen (inbegripet omfördelning) under de fyra åren ser ut på följande sätt (i miljoner euro):

Finansiering av programmet för kompletterande åtgärder för banansektorn 2010–2013

(miljoner EUR)

FINANSIERINGSKÄLLOR

Budgetpost

2010

2011

2012

2013

TOTALT

Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen

 

18,3

 

 

 

18,3

Marginal rubrik 4

 

0,875

25

25

25

75 875

Omfördelning av budgetmedel

 

55 825

18

16

6

95 825

Snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna

21 02 03

17,4

 

 

 

17,4

Råvaruavtal

21 07 04

1,8

 

 

 

1,8

Beredskapsplaner med avseende på den finansiella och ekonomiska krisen i utvecklingsländer

19 06 08

2,5

 

 

 

2,5

Förberedande åtgärd för läkemedelsanknuten tekniköverföring till förmån för utvecklingsländerna

21 05 01 06

3,3

 

 

 

3,3

Förberedande åtgärd – Miljöövervakning av Svartahavsbäckenet och ett gemensamt europeiskt ramprogram för utvecklingen av Svartahavsregionen

07 02 04

1,5

 

 

 

1,5

Tryggad livsmedelsförsörjning

21 02 01

1

2

1

 

4

Icke-statliga organisationers roll i biståndspolitiken

21 03 01

 

1

2

 

3

Mänsklig och social utveckling

21 05 01 01

1

2

1

 

4

Anpassningsstöd till länder som omfattas av sockerprotokollet

21 06 03

24 325

 

 

 

24 325

Samarbete med utvecklingsländer i Latinamerika

19 09 01

1

4

4

 

9

Samarbete med utvecklingsländer i Asien

19 10 01 01

2

4

3

 

9

Finansiella instrument för civilskydd

23 03 06

 

5

5

6

16

 

 

75

43

41

31

190

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1a. Europaparlamentet konstaterar att förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning drastiskt minskar marginalen under utgiftstaket för rubrik 4 i den fleråriga budgetramen för 2007–2013, och anser att det därför inte lämnar tillräckligt med manöverutrymme för EU att på lämpligt sätt hantera och reagera på eventuella kriser.

Ändringsförslag  2

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1b. Med hänsyn till att frågan om handeln med bananer redan länge varit aktuell anser Europarlamentet att de föreslagna åtgärderna i ett tidigare skede kunde ha införlivats i den fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag  3

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1c (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1c. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att inga nya instrument bör finansieras genom omfördelning eftersom detta skulle äventyra de befintliga prioriteringarna.

Ändringsförslag  4

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1d (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1d. Europaparlamentet påminner om att syftet med flexibilitetsmekanismen är att finansiera ”klart definierade utgifter som inte kan finansieras inom taken1”, och anser att åtgärder relaterade till handeln med bananer utgör kompletterande åtgärder som ingår i denna kategori.

 

_____________

1 Punkt 27 i det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning av den 17 maj 2006.

Ändringsförslag  5

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1e (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1e. Europaparlamentet anser därför att förslaget inte är förenligt med utgiftstaket för rubrik 4 i den fleråriga budgetramen, och efterlyser en översyn av denna med hjälp av alla de medel som fastställs i punkterna i 21–23 i det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning av den 17 maj 2006, eller genom medel av det slag som avses i punkterna 25 och 27.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete

Referensnummer

KOM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD)

Ansvarigt utskott

DEVE

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

24.3.2010

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Ivailo Kalfin

21.4.2010

 

 

Antagande

13.9.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Damien Abad, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Gerben-Jan Gerbrandy, Roberto Gualtieri, Riikka Manner, Jan Olbrycht, Paul Rübig


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete

Referensnummer

KOM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD)

Framläggande för parlamentet

17.3.2010

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

24.3.2010

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

17.6.2010

BUDG

24.3.2010

AGRI

24.3.2010

 

Inget yttrande avges

       Beslut

INTA

28.9.2010

AGRI

6.4.2010

 

 

Föredragande

       Utnämning

Charles Goerens

4.5.2010

 

 

Behandling i utskott

21.6.2010

13.7.2010

30.8.2010

 

Antagande

5.10.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, David-Maria Sassoli, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Gabriele Zimmer

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, Isabella Lövin, Miguel Angel Martínez Martínez, Bart Staes, Patrizia Toia

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ingivande

11.10.2010

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy