Процедура : 2009/0173(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0287/2010

Внесени текстове :

A7-0287/2010

Разисквания :

PV 15/02/2011 - 3
CRE 15/02/2011 - 3

Гласувания :

PV 15/02/2011 - 9.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0053

ДОКЛАД     ***I
PDF 1361kWORD 869k
12.10.2010
PE 441.042v02-00 A7-0287/2010

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства

(COM(2009)0593 – C7‑0271/2009 – 2009/0173(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Martin Callanan

Докладчик по становище(*): Werner Langen, Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 50 от Правилника

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства

(COM(2009)0593 – C7‑0271/2009 – 2009/0173(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0593),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7‑0271/2009),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 юли 2010 г.,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по транспорт и туризъм (A7‑0287/2010),

1.  приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) Комисията завърши преглед на стратегията за устойчиво развитие, насочен към най-належащите проблеми във връзка с устойчивото развитие като транспорт, изменение на климата, обществено здраве и енергоспестяване. Всички тези проблеми са взаимосвързани и могат да бъдат разрешени посредством мерки за енергийна ефективност в транспорта.

Обосновка

Следва да се включат някои позовавания на основните стратегии на Европейския съюз – стратегията за устойчиво развитие е важен стратегически документ, който все още не е упоменат в съображенията.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Стремежът към засилване на конкурентоспособността на европейската автомобилна промишленост следва по-скоро да се основава на използването на схеми за предоставяне на стимули, като приспадане на екологичните нововъведения и отпускане на „суперкредити“, отколкото на забрани, водещи до наказателно правни санкции.

Обосновка

За стопанските потребители, които преобладават сред потребителите на тези превозни средства, разходът на гориво е от решаващо значение при избора им на превозно средство.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) В тези съобщения беше предложен комплексен подход с оглед постигане на целта на Общността от средни емисии в размер на 120 g CO2/km от нови пътнически автомобили, регистрирани в Общността до 2012 г., като се акцентира върху задължителни намаления на емисиите на CO2, за да се постигне целта от 130 g CO2/km средно за новия парк от леки автомобили чрез подобрения в технологията на двигателите на автомобилите, и по-нататъшно намаление от 10 g CO2/km, или неговия еквивалент, ако е технически необходимо, чрез други технологични подобрения, включително напредък в ефективността на използване на горивото при леки търговски пътнически средства.

(5) В тези съобщения беше предложен комплексен подход с оглед постигане на целта на Общността от средни емисии в размер на 120 g CO2/km от нови пътнически автомобили, регистрирани в Общността до 2012 г., като се акцентира върху задължителни намаления на емисиите на CO2, за да се постигне целта от 130 g CO2/km средно за новия парк от леки автомобили чрез подобрения в технологията на двигателите на автомобилите, и по-нататъшно намаление от 10 g CO2/km, или неговия еквивалент, ако е технически необходимо, чрез други технологични подобрения, включително напредък в ефективността на използване на горивото, които се внедряват и в други типове превозни средства, в т. ч. в леки търговски превозни средства.

Обосновка

Както ясно е посочено в съображение 16 от Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно общата безопасност на моторните превозни средства, Европейската комисия следва да оцени възможността някои налични нови технологии задължително да се използват и в други категории превозни средства, в т. ч. в леки търговски превозни средства.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а) В Директива 1999/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно наличието на потребителска информация за разхода на гориво и емисиите на СО2 по отношение на търговията с нови леки автомобили1 вече се съдържа изискването популяризиращата литература за леките автомобили да предоставя на крайните потребители данните за официалните емисии на СО2 и официалния разход на гориво на превозното средство. В своята препоръка 2003/217/ЕО от 26 март 2003 г. относно прилагането за други медии на разпоредбите на Директива 1999/94/ЕО относно популяризиращата литература2 Комисията е изтълкувала това като включване на реклама. Следователно приложното поле на Директива 1999/94/ЕО следва да се разшири с цел обхващане на леките търговски превозни средства, така че рекламните материали за всяко леко търговско превозно средство да предоставят задължително на крайните потребители данните за официалните емисии на СО2 и разхода на гориво на превозното средство, когато се оповестява информация относно енергийните показатели или цената.

1 ОВ L 12, 18.1.2000 г., стр. 16.

2 ОВ L 82, 29.3.2003 г., стр. 33.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) С оглед да се гарантира, че целите отразяват особеностите на дребните и тясноспециализираните производители и са съгласувани с потенциала на производителя за намаляване на емисиите, за такива производители следва да се определят алтернативни цели за намаляване на емисиите, които вземат предвид технологичния потенциал на превозните средства на даден производител за намаляване на техните специфични емисии на CO2 и са съгласувани с характеристиките на засегнатите пазарни сегменти. Тази дерогация следва да бъде обхваната от прегледа на целите за специфични емисии в приложение I, който трябва да приключи най-късно в началото на 2013 г.

(14) С оглед да се гарантира, че целите отразяват особеностите на дребните и тясноспециализираните производители и са съгласувани с потенциала на производителя за намаляване на емисиите, за такива производители следва да се определят алтернативни цели за намаляване на емисиите, които вземат предвид технологичния потенциал на превозните средства на даден производител за намаляване на техните специфични емисии на CO2, както и средната стойност на емисиите на CO2 от леките търговски превозни средства на всички производители, и са съгласувани с характеристиките на засегнатите пазарни сегменти. Тази дерогация следва да бъде обхваната от прегледа на целите за специфични емисии в приложение I, който трябва да приключи най-късно в началото на 2013 г.

Обосновка

Изискването за алтернативна цел за намаляване на емисиите задължава тези производители да полагат повече усилия, отколкото едрите производители на автомобилен парк, но в същото време им предоставя по-справедливи условия, като за отправна точка се използва средната стойност на емисиите на CO2 от производители на леки търговски превозни средства.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16а) За да се гарантира, че стойностите на емисиите на CO2 и ефективността на използване на горивото на напълно комплектованите превозни средства са представителни и че действителните емисии на CO2 не се подценяват, Комисията следва да предложи конкретна методология за изчисляване, с цел да се определят емисиите за всички типове превозни средства, и да обмисли, по целесъобразност, преразглеждане на законодателството относно типовото одобрение.

Обосновка

В неофициален документ Комисията се съгласи, че настоящото предложение за превозни средства с многоетапно типово одобрение е неприложимо. Настоящото изменение, заедно с изменения 3, 4, 12 и 13, заличава първоначалното недобре изготвено предложение и отправя искане към Комисията да представи нови предложения до 2011 г.

За да се отчетат специфичните условия на „превозните средства с многоетапно типово одобрение“ – превозни средства, които се изработват в незавършен вид и изискват поне още един етап на довършване от друг производител, Европейската комисия препоръчва изменения на първоначалното предложение. Настоящото изменение се базира на тези препоръки.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Скоростта на автомобилните превозни средства оказва силно влияние върху техния разход на гориво и емисиите на CO2. В допълнение, при липса на ограничение върху скоростта за леки търговски превозни средства, е възможно да има елемент на конкуренция по отношение на най-високата скорост, което би могло да доведе до прекомерно мощни двигатели и свързаните с това слабости при условия на по-бавно шофиране. Поради това е целесъобразно да се проучи дали е осъществимо разширяване на обхвата на Директива 92/6/ЕИО на Съвета относно монтирането и използването на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории моторни превозни средства в Общността, с цел включване на леките търговски превозни средства, обхванати от настоящия регламент.

(24) Скоростта на автомобилните превозни средства е един от факторите, оказващи влияние върху техния разход на гориво и емисии на CO2. В съответствие с принципа, че при намаляване на емисиите на CO2 следва да се прилагат повече икономически стимули и по-малко забрани, една доброволна схема, предоставяща на производителите определени кредити, свързани със спестени емисии на CO2, в замяна на монтиране на устройства за ограничаване на скоростта може да допринесе за насърчаване на по-икономични от гледна точка на разхода на гориво и по-екологични леки търговски превозни средства в Съюза. Първо обаче следва спешно да се предприемат мерки с цел да бъде научно доказано, че монтирането на устройства за ограничаване на скоростта може да доведе до съществено намаляване на емисиите на CO2 и ако това е така, да се проучи дали е осъществимо разширяване на обхвата на Директива 92/6/ЕИО на Съвета относно монтирането и използването на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории моторни превозни средства в Съюза, в рамките на доброволна схема със стимули, с цел включване на леките търговски превозни средства, обхванати от настоящия регламент.

Обосновка

Монтирането на устройства за ограничаване на скоростта следва да става единствено на доброволна основа, придружено от схема със стимули, и само при условие че бъде научно доказано, че устройствата за ограничаване на скоростта могат да допринесат за съществено намаляване на емисиите от CO2.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Мерките, необходими за изпълнение на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията.

(25) За целите на мониторинга и отчитането на средните емисии е необходимо да се осигурят еднакви условия на изпълнение по отношение на приемането на подробни правила относно събирането, регистрацията, представянето, предаването, изчисляването и съобщаването на данни относно средните емисии, както и прилагането на посочените в приложение ІІ изисквания.

 

Освен това, за да се установи равнището на принос на екологичните нововъведения за постигането на целта за специфични емисии на даден производител, е необходимо да се приемат подробни разпоредби въз основа на критериите, посочени в настоящия регламент.

 

Съгласно член 291 ДФЕС правилата и общите принципи, отнасящи се до механизмите за контрол от държавите-членки на упражняването от Комисията на изпълнителните й правомощия, следва де се предвидят предварително в регламент, приет в съответствие с обикновената законодателна процедура. До приемането на този нов регламент продължава да се прилага Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, с изключение на процедурата по регулиране с контрол, която не е приложима.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) По-специално, Комисията следва да бъде упълномощена да изменя изискванията за мониторинг и докладване в контекста на опита от прилагането на настоящия регламент, да установява методи за събиране на такси за извънредни количества емисии, да приема подробни разпоредби относно дерогации за определени производители и да адаптира приложение I, така че да се вземе предвид развитието на масата на новите леки търговски превозни средства, регистрирани в Общността, както и да се отрази всяка промяна в регулаторната процедура по изпитване за измерването на специфични емисии на CO2, заложена в Регламент (ЕО) № 715/2007. Тъй като тези мерки са с общ обхват и са предвидени за изменение на несъществени елементи от настоящия регламент, както и за допълване на настоящия регламент чрез добавяне на нови несъществени елементи, те следва да бъдат приемани в съответствие с новата процедура по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(26) За целите на адаптирането на приложенията, по целесъобразност, Комисията следва да бъде упълномощена да приема делегирани актове съгласно член 290 ДФЕС. Комисията следва да допълва или изменя изискванията за мониторинг и докладване, установени в приложение II, в контекста на опита от прилагането на настоящия регламент, да установява методи за събиране на такси за извънредни количества емисии, да установява разпоредби за тълкуването на критериите за предоставяне на дерогации, за съдържанието на заявленията за дерогации, както и за съдържанието и оценката на програмите за намаляване на специфичните емисии на CO2, да приема мерки за адаптиране на формулите в приложение I, за да се отрази всяка промяна в регулаторната процедура по изпитване за измерването на специфични емисии на CO2. Особено важно е Комисията да проведе целесъобразни консултации, включително на експертно равнище, по време на подготвителната си работа.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Настоящият регламент е част от допълнителните мерки, посочени в интегрирания подход на Общността.

Обосновка

Настоящото предложение продължава започнатия от Комисията през 2007 г. регулаторен процес за справяне с проблема на въздействието на пътните превозни средства върху изменението на климата. Той засяга едно от технологичните подобрения, изброени в COM(2007) 19 окончателен.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 1 − параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. С настоящия регламент се определя приложима от 2020 г. нататък цел за средни емисии от 135 g CO2/km за нови леки търговски превозни средства, регистрирани в Общността.

2. С настоящия регламент се определя приложима от 2020 г. нататък цел за средни емисии от 140 g CO2/km за нови леки търговски превозни средства, регистрирани в Общността.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Не се взема предвид предходна регистрация извън Общността, направена по-малко от три месеца преди регистрацията в Общността.

2. Не се взема предвид предходна регистрация извън Общността, извършена по-малко от три месеца преди регистрацията в Общността.

Обосновка

Изменението цели установяване на езикова яснота и последователност с текста на регламента за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически превозни средства (ЕО) № 443/2009.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) „средни специфични емисии на CO2“ означава, по отношение на даден производител, средните специфични емисии на CO2 от всички нови леки търговски превозни средства, които той е произвел;

а) „средни специфични емисии на CO2“ означава, по отношение на даден производител, средните специфични емисии на CO2 от всички нови леки търговски превозни средства, посочени в член 2, които той е произвел;

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) „специфични емисии на CO2“ означава емисиите от дадено леко търговско превозно средство, измерени съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 и посочени като маса на CO2 в емисиите (комбинирано) в сертификата за съответствие;

е) „специфични емисии на CO2“ означава емисиите от дадено леко търговско превозно средство, измерени съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 и посочени като маса на CO2 в емисиите (комбинирано) в сертификата за съответствие на комплектованото или напълно комплектованото превозно средство;

Обосновка

В неофициален документ Комисията се съгласи, че настоящото предложение за превозни средства с многоетапно типово одобрение е неприложимо. Настоящото изменение, заедно с изменения 1, 4, 12 и 13, заличава първоначалното недобре изготвено предложение и отправя искане към Комисията да представи нови предложения до 2011 г.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) „цел за специфични емисии“ означава, по отношение на даден производител, средните примерни специфични емисии на CO2, определени в съответствие с приложение I по отношение на всяко ново леко търговско превозно средство, което е произвел;

ж) „цел за специфични емисии“ означава, по отношение на даден производител, средните примерни специфични емисии на CO2, определени в съответствие с приложение I по отношение на всяко ново леко търговско превозно средство, което е произвел, или, когато на производителя е предоставена дерогация съгласно член 10, целите за специфичните емисии, определени съгласно тази дерогация;

Обосновка

Посочването на цел за специфични емисии за производители, на които е предоставена дерогация съгласно член 10 от настоящия регламент, следва да бъде прието с цел постигане на последователност с текста на регламента за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически превозни средства (ЕО) № 443/2009.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква ж a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа) „опорна площ“ означава средната ширина на колеята, умножена по междуосовото разстояние, посочена в сертификата за съответствие и определена в раздели 2.1 и 2.3 на приложение І към Директива 2007/46/EО;

Обосновка

Важно е да се предвиди определение за „опорна площ“, която се споменава в приложение ІІ, част Б, параграф 5.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква ж б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жб) „тегло на полезния товар“ означава разликата между технически възможната максимална маса с товар в съответствие с приложение III към Директива 2007/46/ЕО и масата на превозното средство;

Обосновка

Съгласуване с приложение ІІ, част Б, параграфи 5 и 6.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква ж в) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жв) „комплектовано превозно средство“ означава превозно средство, което няма нужда от окомплектоване, за да покрие съответните технически изисквания на Директива 2007/46/EО.

Обосновка

Напълно комплектованите превозни средства попадат в обхвата на законодателното предложение.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

При напълно комплектовани превозни средства производителят трябва да посочи само специфичните емисии на CO2 на базовото превозно средство и да ги спазва в съответствие с параграф 1.

Обосновка

В неофициален документ Комисията вече отбеляза, че методът, посочен в предложението за регламент, не е подходящ за определяне на специфичните емисии на CO2 на напълно комплектованите превозни средства. Когато превозните средства преминават допълнителни етапи на комплектоване, производителят на базовото превозно средство няма въздействие върху емисиите на CO2 на такива превозни средства.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато не са налични специфичните емисии на напълно комплектованото превозно средство, производителят на базовото превозно средство използва специфичните емисии на базовото превозно средство, за да определни средните специфични емисии CO2.

Обосновка

В неофициален документ Комисията се съгласи, че настоящото предложение за превозни средства с многоетапно типово одобрение е неприложимо. Настоящото изменение, заедно с изменения 1, 3, 12 и 13, заличава първоначалното недобре изготвено предложение и отправя искане към Комисията да представи нови предложения до 2011 г.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За целите на определянето на средните специфични емисии на CO2 за всеки производител, за същия производител и в същата календарна година се взема предвид евентуалното преизпълнение на неговата цел по отношение на емисиите на CO2 съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009, ако това бъде поискано от производителя. В този случай изчислението се извършва по следния начин:

 

80% от разликата между целта за специфични емисии на производителя и неговите средни специфични емисии в съответствие с Регламент (ЕО) № 443/2009 се приспадат от неговите средни специфични емисии на CO2 за леки търговски превозни средства. Директива 2009/33/ЕО установява съотношението между пробега през целия експлоатационен живот на пътническите автомобили и леките търговски превозни средства на 80%.

Обосновка

Тъй като намаляването на емисиите на CO2 на леките търговски превозни средства първоначално беше въведено като част от допълнителните мерки за емисиите на CO2 на пътническите автомобили, усредняването на показателите на двата парка е логична следваща стъпка. Усредняването на показателите по отношение на CO2 на автомобилите и леките търговски превозни средства на даден производител следва да бъде възможно, тъй като намалява разходите за привеждане в съответствие за производителите, както показва оценката на въздействието от ЕС. От гледна точка на околната среда и съответната политика няма значение дали емисиите на CO2 са намалени за пътническите автомобили или за леките търговски превозни средства. Подобно усредняване не ощетява производителите на леки търговски превозни средства, които не произвеждат автомобили, тъй като всички те попадат в обхвата на член 10. Тези 80% отразяват по-дългия пробег на леките търговски превозни средства и мерките за намаляване на емисиите на CO2 съгласно настоящия регламент (вж. Директива ЕО/2009/33, таблица 3 от приложението).

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

От 1 януари 2016 г. комплектованите превозни средства също се включват при определянето на средните специфични емисии CO2 на всеки производител.

Обосновка

Тъй като развойните и производствени цикли за леките търговски превозни средства са много по-дълги, отколкото за леките пътнически автомобили, необходими са и по-дълги подготвителни периоди и периоди за въвеждане. Във връзка с комплектованите превозни средства типовото одобрение на цели превозни средства (Директива 2007/46/EО) ще се прилага за всички типове комплектовани превозни средства едва от май 2013 г. нататък. Следователно 2014 г. ще бъде първата пълна календарна година за мониторинг и събиране на данните за емисиите на CO2 и масата за комплектованите превозни средства в съответствие с новата налична процедура. Следователно производителите само ще получат данните относно комплектованите превозни средства и по тази причина ще оценят тяхното въздействие върху средните емисии на целия притежаван от тях автомобилен парк през втората половина на 2015 г. Следователно емисиите на комплектованите превозни средства не следва да се включват в средните емисии на производителните преди 2016 г. поради липса на налични данни преди това и първоначален риск от грешки в тях.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При изчисляването на средните специфични емисии на CO2, всяко ново леко търговско превозно средство със специфични емисии под 50 g CO2/km следва да се отчита като:

При изчисляването на средните специфични емисии на CO2, всяко ново леко търговско превозно средство със специфични емисии под 50 g CO2/km следва да се отчита като:

2,5 леки търговски превозни средства през 2014 г.

3,5 леки търговски превозни средства през 2015 г.

1,5 леки търговски превозни средства през 2015 г.

2,5 леки търговски превозни средства през 2016 г.

1 леко търговско превозно средство през 2016 г.

– 2,0 леки търговски превозни средства през 2017 г.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5 а

 

Цел за специфични емисии от превозни средства, работещи с алтернативно гориво

 

При определяне на това доколко производителите спазват целите си за специфични емисии, посочени в член 4, специфичните емисии на CO2 на всяко превозно средство, проектирано по начин, който му позволява да използва смес от бензин и 85 % биоетанол („Е85“), отговарящо на съответното законодателство на Съюза или на съответните европейски технически стандарти, се намаляват до 31 декември 2015 г. с 5 % с оглед на по-големите технологични възможности и възможности за намаляване на емисии при употребата на биогорива. Посоченото намаление се прилага само в случаите, когато най-малко 30 % от станциите за зареждане с гориво в държавата-членка, в която превозното средство е регистрирано, предлагат този вид алтернативно гориво при спазване на критериите за устойчивост по отношение на биогоривата, посочени в съответното законодателство на Съюза.

Обосновка

Продължаващото изграждане на инфраструктурата за биогорива би могло да доведе до значително намаляване на емисиите на CO2 от превозни средства въз основа на подхода „Well-to-Wheels“.(от кладенеца до колелата). Следователно евентуални разпоредби за леки търговски превозни средства, използващи алтернативни горива, следва да бъдат приети по подобие на Регламента за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили (ЕО) № 443/2009.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Производителите на нови леки търговски превозни средства, с изключение на тези, на които е била предоставена дерогация съгласно член 10, могат да създадат група с цел изпълнение на задълженията им по член 4.

1. Производителите, с изключение на тези, на които е била предоставена дерогация съгласно член 10 от настоящия регламент или съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 443/2009, могат да създадат група с цел изпълнение на задълженията им по член 4 от настоящия регламент.

Обосновка

Групирането на показателите по отношение на CO2 на автомобилите и леките търговски превозни средства на даден производител следва да бъде възможно, тъй като намалява разходите за привеждане в съответствие за производителите, както показва оценката на въздействието от ЕС. От гледна точка на околната среда и съответната политика няма значение дали емисиите на CO2 са намалени за пътническите автомобили или за леките търговски превозни средства. Подобно усредняване не ощетява производителите на леки търговски превозни средства, които не произвеждат автомобили, тъй като всички те попадат в обхвата на член 10. Факторът 0.8 отразява по-дългия пробег на леките търговски превозни средства и мерките за намаляване на емисиите на CO2 съгласно настоящия регламент (вж. Директива ЕО/2009/33, таблица 3 от приложението).

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Параграф 5 не се прилага, когато всички производители, включени в групата, принадлежат към една и съща група свързани производители.

6. Параграф 5 не се прилага, когато всички производители, включени в групата, принадлежат към една и съща група свързани производители или когато групата се състои от един производител, който групира своите паркове от пътнически автомобили и леки търговски превозни средства.

Обосновка

Срв. с изменението на член 6, параграф 1.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a. Съответните цели за отделните производителите се заменят от изменена цел за производителите, които групират пътнически и леки търговски превозни средства.

 

Изменението се определя по следния начин:

 

80% от разликата между целта за специфични емисии на производителя и неговите средни специфични емисии в съответствие с Регламент (ЕО) № 443/2009 се добавят към целта за средни специфични емисии на CO2 за леки търговски превозни средства. Директива 2009/33/ЕО установява съотношението между пробега през целия експлоатационен живот на пътническите автомобили и леките търговски превозни средства на 80%.

Обосновка

Срв. с изменението на член 6, параграф 1.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 9 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да изменя приложение II с оглед на опита от прилагането на настоящия регламент. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3.

заличава се

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

10a. От 1 януари 2014 г. мониторингът се разширява, за да обхване и комплектованите превозни средства.

Обосновка

В зависимост от избраното решение Рамковата директива за типово одобрение и действащата система за мониторинг вероятно няма да предоставят практически приложимо решение за комплектованите превозни средства, както се предлага Комисията. Типовото одобрение на цели превозни средства (2007/46/ЕО) ще се прилага за всички типове комплектовани превозни средства от май 2013 г. Във връзка с това от 1 януари 2014 г. мониторингът се разширява, за да обхване и комплектованите превозни средства. 2014 г. ще бъде първата пълна календарна година за мониторинг и събиране на данните за емисиите на CO2 и масата за комплектованите превозни средства в съответствие с новата налична процедура.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7а

 

Информация

 

За календарната година, започваща на 1 януари 2014 г., и за всяка следваща календарна година всеки производител на леки търговски превозни средства гарантира, че клиентите получават информация относно средните специфични емисии на CO2 и разход на гориво на неговите модели.

Обосновка

За стопанските потребители, които преобладават сред потребителите на тези превозни средства, разходът на гориво е от решаващо значение при избора им на превозно средство. Следователно тази информация следва да бъде предоставена на клиентите

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) за извънредно количество емисии от над 3 g CO2/km:

i) за извънредно количество емисии от над 3 g CO2/km:

((извънредно количество емисии – 3) × 120 EUR + 45 EUR) × брой нови леки търговски превозни средства.

((извънредно количество емисии – 3) × 95 EUR + 45 EUR) × брой нови леки търговски превозни средства.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – алинея 1– буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) считано от 2019 г.:

б) считано от 2019 г.:

(извънредно количество емисии × 120 EUR) × брой нови леки търговски превозни средства.

(извънредно количество емисии × 95 EUR) × брой нови леки търговски превозни средства.

Обосновка

Срв. с обосновката на изменението на член 8, параграф 2, буква а).

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

където за целите на настоящия член:

където за целите на настоящия член:

„извънредно количество емисии“ означава положителният брой грамове на километър, с който средните специфични емисии на CO2 на производителя — като се вземе предвид намалението на емисиите на CO2, дължащо се на одобрени новаторски технологии в съответствие с член 11 — превишават целта му за специфични емисии през календарната година или част от календарната година, за която се прилага задължението по член 4, закръглен до най-близките три знака след десетичната запетая; и „брой нови леки търговски превозни средства“ означава броят на новите леки търговски превозни средства, произведени от производителя, които са регистрирани през този период в съответствие с критериите за поетапно въвеждане, определени в член 4.

„извънредно количество емисии“ означава положителният брой грамове на километър, с който средните специфични емисии на CO2 на производителя — като се вземе предвид намалението на емисиите на CO2, дължащо се на одобрени новаторски технологии в съответствие с член 11, и намалението на емисиите на CO2 под посочената в Регламент (ЕО) № 443/2009 цел — превишават целта му за специфични емисии през календарната година или част от календарната година, за която се прилага задължението по член 4, закръглен до най-близките три знака след десетичната запетая; и „брой нови леки търговски превозни средства“ означава броят на новите леки търговски превозни средства, произведени от производителя, които са регистрирани през този период в съответствие с критериите за поетапно въвеждане, определени в член 4.

Обосновка

Групирането между автомобили и леки търговски превозни средства (усредняване между разстояния и цели) намалява разходите за привеждане в съответствие за производителите, както показва оценката на въздействието от ЕС. От гледна точка на околната среда и съответната политика няма значение дали емисиите на CO2 са намалени за пътническите автомобили или за леките търговски превозни средства. Подобно групиране не ощетява производителите на леки търговски превозни средства, които не произвеждат автомобили, тъй като всички те попадат в обхвата на член 10. Факторът 0,8 отразява по-дългия пробег на леките търговски превозни средства и мерките за намаляване на емисиите на CO2 съгласно настоящия регламент.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят второстепенни елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3.

заличава се

Обосновка

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. От 31 октомври 2014 г. в списъка, публикуван съгласно параграф 1, се посочва и дали производителят е спазил изискванията на член 4 по отношение на предходната календарна година.

2. От 31 октомври 2015 г. в списъка, публикуван съгласно параграф 1, се посочва и дали производителят е спазил изискванията на член 4 по отношение на предходната календарна година.

Обосновка

Вследствие на промени, въведени с изменение на член 7, параграфи 1 и 2.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 9а

Информация за водача, намираща се в автомобила

 

От 1 януари 2012 г. производителите, които в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2007 подават заявление за типово одобрение за превозни средства от категория N1 съгласно определението в Директива 2007/46/ЕО, оборудват всяко превозно средство с устройство за измерване на разхода на гориво.

Обосновка

Важно е водачите да знаят какъв е действителният разход на гориво на тяхното превозно средство, който често е по-висок от разхода, измерен по време на цикъла на изпитване на ЕС. Уредът за измерване на разхода на гориво може да предостави тази информация, като същевременно насърчава водачите да управляват по начин, при който ефикасността на използване на горивото е по-висока. Понастоящем Европейската комисия подготвя изисквания по отношение на оборудването на пътническите автомобили с такива уреди. Те следва да се прилагат и към леките търговски превозни средства.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) цел за специфични емисии, съответстваща на неговия потенциал за намаляване на емисиите, включително икономическия и технологичния потенциал за намаляване на специфичните му емисии на CO2, и съобразена с особеностите на пазара за типа произвеждано леко търговско превозно средство.

г) цел за специфични емисии, съответстваща на неговия потенциал за намаляване на емисиите, включително икономическия и технологичния потенциал за намаляване на специфичните му емисии на CO2, както и на средната стойност на емисиите на CO2 от леките търговски превозни средства, произведени от всички производители, и съобразена с особеностите на пазара за типа произвеждано леко търговско превозно средство.

Обосновка

Изискването за алтернативна цел за намаляване на емисиите задължава тези производители да полагат повече усилия, отколкото едрите производители на автомобилен парк, но в същото време им предоставя по-справедливи условия, като за отправна точка се използва средната стойност на емисиите на CO2 от производители на леки търговски превозни средства.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят второстепенни елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3.

заличава се

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. До 31 декември 2012 г. Комисията приема подробни разпоредби за процедура за одобряване на такива новаторски технологии в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 13, параграф 2. Тези подробни разпоредби се основават на следните критерии за новаторски технологии:

2. До 31 декември 2012 г. Комисията приема подробни разпоредби за процедура за одобряване на такива новаторски технологии в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 13, параграф 2. Тези подробни разпоредби съответстват на разпоредбите, установени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 443/2009, и се основават на следните критерии за новаторски технологии:

Обосновка

Член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) 443/2009 относно емисиите на CO2 от пътнически автомобили споменава, че до 2010 г. Комисията приема подробни разпоредби за процедура за одобряване на такива новаторски технологии. Разпоредбите за процедурата за одобрение, които понастоящем се обсъждат за пътническите автомобили, следва да бъдат прилагани и за леките търговски превозни средства. Не следва да се прави разграничение между екологичните нововъведения за пътническите автомобили и за леките търговски превозни средства, нито следва да има различия в процедурата за одобрение. Следва да се избягва извършването на двоен труд.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. До 31 октомври 2016 г. и на всеки три години след това се приемат мерки за изменение на приложение I, за да се коригира стойността на M0, посочена в него, в зависимост от средната маса на новите леки търговски превозни средства през предходните три календарни години.

1. До 31 октомври 2016 г. и на всеки три години след това се приемат мерки за изменение на приложение I, за да се коригира стойността на M0, посочена в него, в зависимост от средната маса на новите леки търговски превозни средства, регистрирани през предходните три календарни години.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– условията за постигане на дългосрочната цел от 135 g CO2/km до 2020 г. по икономически ефективен начин, чиято постижимост е предмет на потвърждаване въз основа на актуализираните резултати от оценката на въздействието, и

– условията за постигане на дългосрочната цел от 140 g CO2/km до 2020 г. по икономически ефективен начин, чиято постижимост е предмет на потвърждаване въз основа на актуализираните резултати от оценката на въздействието, и

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

потвърждава включването в регламента на превозни средства от категории N2 и M2, както са определени в приложение II към Директива 2007/46/ЕО, с базова маса, която не превишава 2610 kg, и на превозни средства, за които типовото одобрение е било разширено в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007.

представя предложение за включване в регламента на превозни средства от категории N2 и M2, както са определени в приложение II към Директива 2007/46/ЕО, с базова маса, която не превишава 2610 kg, и на превозни средства, за които типовото одобрение е било разширено в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007 с оглед на постигането на дългосрочната цел от 2020 г.

Обосновка

Определянето на точни стойности на дългосрочни цели и включването на леките търговски превозни средства от категории N2 и M2 в обхвата на настоящия регламент следва да бъде обусловено от осъществимостта, която първо следва да бъде потвърдена от съответната оценка на въздействието.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези мерки, предвидени да променят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат съгласно регулаторната процедура с упражняване на контрол, посочена в член 13, параграф 3

Европейската комисия представя предложение до Европейския парламент и до Съвета за тези мерки, предназначени да изменят съществени елементи от настоящия регламент.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3.

заличава се

Обосновка

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. До 2015 г. Комисията извършва преглед на метода за определяне на специфичните емисии на CO2 от напълно комплектовани превозни средства в параграф 7 от част Б на приложение II и, ако е уместно, представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за изменение на приложение II.

7. До 2011 г. Комисията създава процедура за изчисляване на представителни стойности за емисиите на CO2, ефективността на използване на горивото и масата на напълно комплектованите превозни средства за целите на мониторинга.

Обосновка

Комисията следва да носи отговорност за намирането на подходящо решение преди приемането на законодателно предложение. В предложението на Комисията се предвижда цел за постигане на съответствие за емисиите на CO2 считано от 2014 г. Напълно комплектованите превозни средства представляват около 15–16 % от целия пазар на леки търговски превозни средства. Поради големия им пазарен дял и понастоящем неизвестното въздействие върху автомобилния парк на оригинално оборудваните превозни средства, трябва да се определи възможно най-скоро подходяща процедура за получаване на представителни стойности за емисиите на CO2 и масата на напълно комплектованите превозни средства.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12а

 

Мерки за прилагане

 

За целите на мониторинга и отчитането на средните емисии е необходимо да се осигурят еднакви условия на изпълнение по отношение на приемането на подробни правила относно събирането, регистрацията, представянето, предаването, изчисляването и съобщаването на данни относно средните емисии, както и прилагането на приложение ІІ в съответствие с посочената в член 13, параграф 2 процедура.

 

Освен това, за да се установи приносът на екологичните нововъведения за постигането на целта за специфични емисии на даден производител, е необходимо да се приемат подробни разпоредби въз основа на критериите, посочени в настоящия регламент.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията се подпомага от комитета, създаден съгласно член 8 от Решение № 93/389/ЕИО.

1. Комисията се подпомага от комитета, създаден съгласно член 9 от Решение № 280/2004/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно механизма за мониторинг на емисиите на парникови газове в Общността и прилагане на Протокола от Киото1.

 

1 ОВ L 49, 19.2.2004 г., стр. 1.

Обосновка

Техническо изменение, тъй като член 9 от Решение № 280/2004/ЕО в сегашния си вид заменя член 8 от Решение № 93/389/ЕИО и следва да бъде посочен като референция по аналогия с Регламент (ЕО) № 443/2009 за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

заличава се

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13а

 

Делегирани актове

 

1. С оглед отразяване на техническия прогрес Комисията, посредством делегирани актове в съответствие с член 13б и при спазване на условията по членове 13в и 13г, може да приема изменения на приложение ІІ въз основа на опита от прилагането на настоящия регламент, както се предвижда в член 7, параграф 9, втора алинея; може да установява методи за събиране на премиите за свръхемисии, както се предвижда в член 8, параграф 3; може да приема разпоредби за тълкуването на критериите за предоставяне на дерогации, за съдържанието на заявленията за дерогации, както и за съдържанието и оценката на програмите за намаляване на специфичните емисии на CO2, както се предвижда в член 10, параграф 7; може да приема мерки за адаптиране на формулите в приложение I, така че да бъдат отразени промените в регулаторната процедура по изпитване за измерване на специфичните емисии на CO2, както се предвижда в член 12, параграф 6.

 

2. При приемането на подобни делегирани актове Комисията действа в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 13 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13б

Упражняване на делегирането

 

1. Правомощието за приемане на делегираните актове, посочени в член 7, параграф 9, втора алинея, член 8, параграф 3, член 10, параграф 7, член 12, параграф 6 и член 13а, се предоставя на Комисията за срок от пет години от влизането в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад относно делегираните правомощия най-късно шест месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се подновява автоматично за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не го оттеглят в съответствие с член 13в.

 

2. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за това едновременно Европейския парламент и Съвета.

 

3. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при условията, посочени в членове 13в и 13г.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 13 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13в

 

Отмяна на делегирането

 

1. Европейският парламент и Съветът могат по всяко време да отменят делегирането на правомощия, посочено в член 7, параграф 9, втора алинея, член 8, параграф 3, член 10, параграф 7, член 12, параграф 6 и член 13а.

 

2. Институцията, която е започнала вътрешната процедура за вземане на решение дали делегирането на правомощия да бъде отменено, информира за това другата институция и Комисията в разумен срок преди вземането на окончателно решение, като посочва делегираните правомощия, които биха могли да са предмет на отмяна и евентуалните причини за отменянето.

 

3. Решението за отмяна прекратява делегирането на правомощието, посочено в него. Решението поражда действие незабавно или на посочена в него по-късна дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. Решението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 13 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13г

 

Възражения срещу делегирани актове

 

1. Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в рамките на срок от два месеца от датата на нотификацията.

 

По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок може да бъде удължен с два месеца.

 

2. Ако при изтичането на срока, посочен в параграф 1, нито Европейският парламент, нито Съветът са възразили срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на датата, посочена в него.

 

Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на посочения срок, ако Европейският парламент и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не повдигат възражения.

 

3. Ако в рамките на срока, посочен в параграф 1, Европейският парламент или Съветът възрази срещу делегиран акт, то той не влиза в сила. Институцията, която представи възражения, посочва причините за възраженията срещу делегирания акт.

Изменение  53

Предложение за регламент

Приложение І – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Примерни специфични емисии на CO2 за всяко леко търговско превозно средство, измерени в грамове на километър, се определят в съответствие със следните формули:

1. Специфичните емисии на CO2 за всяко леко търговско превозно средство, измерени в грамове на километър, се определят в съответствие със следните формули:

Изменение  54

Предложение за регламент

Приложение 2 – дял А – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За календарната година, започваща на 1 януари 2011 г., и всяка следваща календарна година държавите-членки отчитат за всяко ново леко търговско превозно средство, регистрирано на тяхна територия, следните данни:

1. За годината, започваща на 1 януари 2013 г., и всяка следваща година държавите-членки отчитат за всяко ново леко търговско превозно средство, регистрирано на тяхна територия, следните данни:

Обосновка

От съображения за последователност. Мониторингът следва да бъде в съответствие с прилагането на регламента с цел избягване на нарушения на пазара и дискриминация срещу производители.

Изменение  55

Предложение за регламент

Приложение 2 – дял А – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За календарната година, започваща на 1 януари 2011 г., и всяка следваща календарна година държавите-членки определят, съгласно методите, описани в част Б, за всеки производител:

3. За календарната година, започваща на 1 януари 2013 г., и всяка следваща календарна година държавите-членки определят, съгласно методите, описани в част Б, за всеки производител:

Обосновка

От съображения за последователност. Мониторингът следва да бъде в съответствие с прилагането на регламента с цел избягване на нарушения на пазара и дискриминация срещу производители.

Изменение  56

Предложение за регламент

Приложение 1 – дял А – точка 3 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii) специфичните емисии на CO2;

ii) специфичните емисии на CO2 и дела от намалението на емисиите, постигнато в резултат на новаторски технологии в съответствие с член 11;

Обосновка

От съображения за последователност. Мониторингът следва да бъде в съответствие с прилагането на регламента с цел избягване на нарушения на пазара и дискриминация срещу производители.

Изменение  57

Предложение за регламент

Приложение ІІ – дял Б – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Специфични емисии за напълно комплектовани превозни средства

 

Специфичните емисии на напълно комплектованите превозни средства се определят в съответствие с Директива 2004/3/ЕО. Когато тази стойност не е налична, специфичните емисии на дадено напълно комплектовано превозно средство се приравняват към най-високата стойност на специфичните емисии на всички напълно комплектовани превозни средства, които са от същия тип превозни средства като некомплектованото превозно средство, на което се базира комплектованото превозно средство, и които са били регистрирани в ЕС през същата година на мониторинг, където „тип на превозното средство“ се определя в съответствие с член 3 от Директива 2007/46/ЕО. Ако има повече от три различни стойности на специфични емисии на всички напълно комплектовани превозни средства, се използват вторите по обем специфични емисии.

7. При превозни средства с многоетапно типово одобрение, производителят на напълно комплектованото превозно средство носи отговорност за цялото превозно средство. Въпреки това, за целите на отчитането на ключовите параметри, свързани с емисиите на CO2 и базовата маса на превозното средство в съответствие с настоящия регламент, производителите на некомплектовани превозни средства поемат отговорността за постигането на целите във връзка с емисиите на CO2 съгласно настоящия регламент. В това отношение на производителя на некомплектованото превозно средство не могат да се налагат прекомерни тежести.

 

За целите на мониторинга производителят на напълно комплектованото превозно средство изпраща на съответните органи, извършващи мониторинга, „контролирана базова маса“ на напълно комплектованото превозно средство и съответните стойности на емисиите на CO2 въз основа на информацията, получена от производителя на ненапълно комплектованото превозно средство, който или предоставя таблица със стойностите на емисиите на CO2 за различните класове окончателно инертно тегло, или предлага само една стойност на емисиите на CO2, получена от ненапълно комплектованото превозно средство, към която се добавя предварително определена маса (300 kg за превозни средства от клас III, 200 kg за превозни средства от клас II, съответно 100 kg за превозни средства от клас I). Тази маса се взема под внимание и за част В.

 

Комисията извършва необходимото за този процес адаптиране на Директива 2007/46/EО до 31 декември 2011 г. За да се гарантира действителността на този процес, Комисията утвърждава, а при необходимост – адаптира процеса през първата календарна година след влизането в сила на настоящия регламент. Превозните средства с многоетапно типово одобрение могат да бъдат напълно интегрирани в процеса на постигане на определените цели едва след влизането в сила на измененията, свързани с това адаптиране.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложеното законодателство относно емисиите на CO2 от леки търговски превозни средства се очаква от момента, когато беше прието сходно законодателство относно пътническите автомобили.

Леките търговски превозни средства се използват най-вече от предприятията, включително малките и средните предприятия, и понастоящем съставляват около 12 % от целия автомобилен парк. Трябва също така да се отчете фактът, че купувачите на едро често закупуват тези превозни средства в големи количества и по тази причина за тях вече е била извършена точна преценка относно ефективността и текущите разходи.

При все това средното намаление на емисиите на CO2 за периода 2002–2007 г. за леки търговски превозни средства беше в размер на 0,4–0,5 % годишно и тези подобрения в ефективността на използване на горивото бяха компенсирани от увеличение на търсенето на транспорт и размера на превозните средства.

Следователно приемането на цели за целия ЕС за нови леки търговски превозни средства е необходимо за избягване на раздробяването на вътрешния пазар в резултат на приемането на различни мерки на нивото на държавите-членки. Освен това определянето на стандарти за емисии на CO2 за нови леки търговски превозни средства е необходимо за избягване на риск от регулаторен пропуск в резултат на известно припокриване между регистрациите на пътнически автомобили и леки търговски превозни средства. В допълнение, на 28 юни 2007 г. Съветът прикани Комисията да изготви предложение за подобряване на ефективността на използване на горивото при леките търговски превозни средства. В заключение, важно е автомобилната промишленост да бъде стимулирана да инвестира в нови технологии.

Докладчикът изразява одобрението си на основната идея на предложението, като по-специално приветства разумния подход, съгласно който то се основава най-вече на законодателството, прието по време на последната парламентарна сесия относно емисиите на CO2 от лекотоварни превозни средства. Секторът на леките търговски превозни средства следва да бележи напредък по отношение на намаляване на емисиите, точно както това се случва в сектора на пътническите автомобили.

Важно е да се отбележи обаче, че двата сектора не функционират по напълно сходен начин. Секторът на леките търговски превозни средства има по-дълги развойни и производствени цикли в сравнение с този на пътническите автомобили. Аналогично, леките търговски превозни средства, както подсказва тяхното наименование, се използват широко за търговски цели и за разлика от пътническите автомобили възможностите за внасяне на промени в тяхната форма или маса с цел намаляване на емисиите са по-ограничени. Основният начин за постигане на тази цел за леките търговски превозни средства е чрез модификации на двигателите и механиката на превозните средства – един много по-дълъг и скъпоструващ процес в сравнение с обикновена промяна на каросерията на превозното средство. Също така следва да се отбележи, че в сектора на леките търговски превозни средства вече се използва дизелово гориво в много по-голяма степен в сравнение с автомобилния сектор.

Въпреки това докладчикът не желае по-нататъшно отлагане на включените в предложението целеви дати. По-близка целева дата ще доведе до концентриране на усилията и до постигане на резултати. При все това докладчикът изразява съмнение относно това, доколко реалистично е постигането на предложената дългосрочна цел от 135 g CO2/km в определения срок. Предвид по-високите разходи за намаляване на емисиите на CO2 за леките търговски превозни средства в сравнение с автомобилите, както и необходимите по-дълги развойни и производствени цикли, целта от 150 g CO2/km е амбициозна, но постижима цел.

Предложеното законодателство съдържа възможност за производителите да създават група помежду си за постигане на целите за намаляване на емисиите. Тази проява на гъвкавост следва да се приветства. Въпреки това, въз основа на принципа, че спестен грам CO2 е спестен грам CO2, независимо от начините за неговото постигане, докладчикът предлага производителите, които произвеждат както автомобили, така и леки търговски превозни средства, да могат да образуват група между двата типа превозни средства в рамките на собственото си дружество. Групирането между автомобили и леки търговски превозни средства (усредняване между разстояния и цели) намалява разходите за привеждане в съответствие за производителите, както показва оценката на въздействието от ЕС. От гледна точка на околната среда и съответната политика няма значение дали емисиите на CO2 са намалени за пътническите автомобили или за леките търговски превозни средства. Подобно групиране не ощетява производителите на леки търговски превозни средства, които не произвеждат автомобили, тъй като всички те попадат в обхвата на член 10. Осигуряването на тази допълнителна гъвкавост за производителите носи ползи за околната среда и е проява на добра стопанска практика.

Докладчикът изразява задоволство относно предложението на Комисията за дерогации за производителите, които произвеждат по-малко от 22 000 превозни средства годишно, и счита, че предложението определя разумен референтен критерий. При все това регламентът следва да изясни, че производителите, на които е предоставена дерогация, трябва да постигнат намаления наравно със своите конкуренти, и да не позволява на Комисията да предлага нереалистични намаления, като докладчикът съответно внесе предложение за изменение.

Докладчикът е изненадан от факта, че предложените санкции за производители, които не намалят емисиите си на CO2 за леки търговски превозни средства, следва да се изчисляват при по-висока ставка в сравнение с производителите, които не намалят емисиите си за автомобили. Санкциите за двата сектора следва да бъдат съгласувани помежду си, а в предложението на Комисията не се съдържа никаква обосновка за по-високи санкции за превозните средства от категория N1. Следователно докладчикът внася предложение за изменение на текста, за да го приведе в съответствие със законодателството относно автомобилите.

Общата цел на предложеното законодателство е намаляване на емисиите на CO2 от леки търговски превозни средства. Както беше посочено, това е по-трудно постижимо отколкото при автомобилите, тъй като каросерията на леките търговски превозни средства не може да бъде модифицирана толкова лесно или евтино с цел постигане на по-голяма ефективност. Вместо това всички промени трябва да бъдат извършени в двигателите и механиката. При все това въвеждането на задължителни ограничители на скоростта за леките търговски превозни средства би представлявало друга възможност за решаване на проблема − технологията за реализиране съществува, като това е евтин и ефективен начин за незабавно намаляване на емисиите и много търговски организации модернизират превозните си средства чрез тяхното внедряване. Предложението на докладчика се отнася единствено до леките търговски превозни средства − тези превозни средства се използват почти изключително за търговски цели и не е необходимо да превишават 120 км/ч − и не следва да бъде разглеждано като прецедент за въвеждане на ограничители на скоростта за автомобилите.

В заключение, в неофициален документ Комисията призна, че първоначалните й предложения за превозни средства с многоетапно типово одобрение (т.е. превозни средства, изработвани поетапно от няколко различни производители) е неприложимо. Очевидно не е справедливо да се налагат санкции на производителите на базовото превозно средство, когато те не носят отговорност за това какво се случва с превозното средство на по-късен етап от производството му. Комисията предложи да внесе нови предложения до 2014 г., но докладчикът предлага тя да изложи начините, съгласно които възнамерява да подходи към превозните средства с многоетапно типово одобрение до 2011 г. Това следва да бъде постигнато чрез създаване на система за измерване на действителните емисии на напълно комплектованите превозни средства.


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА (28.6.2010)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства

(KOM(2009)0593 – C7‑0271/2009 – 2009/0173(COD))

Докладчик по становище(*): Werner Langen

(*) Процедура с асоциирана комисия - член 50 от правилника

КРАТКА ОБОСНОВКА

Стратегията на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лични моторни превозни средства и от леки търговски превозни средства датира от 1995 г. В своите заключения от 10 октомври 2000 г. Съветът по околна среда поиска от Комисията да проучи мерки за намаляване на емисиите на CO2 по отношение на леките търговски превозни средства. С Регламент (ЕО) № 443/2009 бяха определени цели за намаляване на емисиите на CO2 от лични моторни превозни средства и едновременно с това се посочва необходимостта от определяне на цели, свързани с емисиите на CO2 от леките търговски превозни средства.

Леките търговски превозни средства се използват най-вече от малките и средни предприятия, и понастоящем леките търговски превозни средства съставляват около 12 % от целия автомобилен парк. В случая става въпрос за превозни средства за целите на занаятчийските, куриерските и експресните услуги, а също и за множество еднолични търговци, като например цветари, хотелиери и др. Те са абсолютно необходими за снабдяването на населението със стоки от ежедневна необходимост и спомагат за създаването на работни места и са икономическия растеж в множество региони на ЕС.

1. Правно основание

Докладчикът изразява убеждението, че правното основание по силата на член 114 от ДФЕС (в миналото член 95 от ДЕО) трябва да бъде разширено, тъй като регулирането има за цел също така хармонизирането на вътрешния пазар.

2. Цели на предложението за регламент

С настоящото предложение за регламент Европейската комисия желае постепенното постигане за периода между 2014 г.- 2016 г. на единна цел от 175 грама въглероден двуокис на километър за емисиите на CO2 от леките търговски превозни средства. В допълнение към това предложението предвижда за леките търговски превозни средства една дългосрочна цел от 135 грама въглероден двуокис на километър (135 g CO2/km), която следва да влезе в действие през 2020 г. след евентуално потвърждение на нейната осъществимост въз основа на актуализираните резултати от оценката на въздействието. Европейският парламент подкрепя преследваните от Комисията общи цели, но счита един по-дълъг преходен период за абсолютно необходим. Предложеният за приемане от Съвета и Парламента регламент трябва да преследва свързани с редукцията цели, които са неутрални по отношение на конкуренцията, социално приемливи и устойчиви и които са съобразени с многообразието на европейските автомобилни производители и с тяхната позиция в международната конкуренция и които същевременно зачитат законните интереси на малките и средни предприятия.

3. Етап на въвеждане

По данни на автомобилостроителната промишленост развитието на нови типове и нови платформи в областта на търговските превозни средства отнема почти 10 години, а производствените цикли са по-дълги, отколкото при личните моторни превозни средства. Комисията е предложила прилагането, от 2014 г., на целта от 175 g CO2/km като част от един многогодишен преходен етап. Поради по-дългите производствени цикли въвеждането следва да започне през 2015 г., тъй като превозните средства, продадени през 2014 г., вече се намират във фазата на разработка и съответно производство. Продължителността на преходния период от 2015 г. до 2018 г., съчетана с едно алтернативно диференциране са постигане на целите от 65%, 75%, 80% и 100% на новия автомобилен парк, съответства на продължителността и диференцирането на регламента за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили. Постигането на коригираната дългосрочна цел от 150 g CO2/km следва да започне да се въвежда постепенно от 2018 г., за да бъдат гарантирани преходни периоди за производителите и постоянното прилагане на новаторски и горивоспестяващи технологии.

4. Превозни средства, произвеждани на множество етапи

Търговските превозни средства често биват произвеждани на множество етапи. Даден производител на моторни превозни средства доставя първо шасито, което впоследствие бива използвано от производителя на каросерии като основа за по-нататъшното изработване на цялото превозно средство. Делът на многоетапно произведените малки търговски превозни средства съставлява около 25%, при тежкотоварните превозни средства делът е още по-голям. Тези превозни средства бяха включени в предложението за регламент. За определяне на емисиите на цялото превозно средство следва да бъде прилагана временна методика, съгласно която производителят следва да поеме отговорността за емисията на CO2 за завършеното превозно средство. Предложеният метод обаче не е подходящ за едно валидно определяне на емисиите на цялото превозно средство. Освен това производителите не разполагат с необходимите за тази цел данни. В рамките на един работен документ Комисията вече е обсъждала алтернативни методи за определяне на конкретните емисии на CO2 от многоетапно произведените превозни средства и бива приканена в срок до 2011 г. да представи на Европейския парламент и на Съвета предложение за подходящ метод за определяне на конкретните емисии на CO2 от завършените превозни средства.

5. Санкции

В регламента за намаляване на емисиите на CO2 от леките пътнически автомобили се определя налог при надвишаване на определените стойности. В продължение на един шестгодишен преходен период санкциите възлизат, в зависимост от степента на превишаване, между 5 и 95 евро за грам, а след това по 95 евро за всеки грам превишена стойност. За леките търговски превозни средства Комисията е предложила подобна процедура, но налогът вече възлиза на 120 евро. Размерът на налога за превишаване на стойностите за леките търговски превозни средства не следва да бъде по-висок, отколкото за леките пътнически превозни средства. Поради това меродавните стойности следва да бъдат адаптирани в размера на налога също и във времевото диференциране по подобие на регламента за намаляване на емисиите на CO2 от леките пътнически автомобили (ЕО) № 443/2009.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Първо позоваване

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

Обосновка

Техническа корекция, тъй като регламентът беше предложен, преди Договорът от Лисабон да влезе в сила.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) Комисията завърши преглед на стратегията за устойчиво развитие, насочен към най-належащите проблеми във връзка с устойчивото развитие като транспорт, изменение на климата, обществено здраве и енергоспестяване. Всички тези проблеми са взаимосвързани и могат да бъдат разрешени посредством мерки за енергийна ефективност в транспорта.

Обосновка

Следва да се включат някои позовавания на основните стратегии на Европейския съюз – стратегията за устойчиво развитие е важен стратегически документ, който все още не е упоменат в съображенията.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) като има предвид, че увеличеното движение по пътищата и засилените в резултат на това опасности и вреди представляват сериозни проблеми, свързани с безопасността на движението по пътищата и околната среда, за всички държави-членки.

Обосновка

Публикуваният нов доклад TERM от Европейската агенция за околна среда наскоро подчерта, че движението по пътищата продължава да води до сериозни екологични проблеми в Европа. Свързаният с безопасността аспект на движението по пътищата също следва да се подчертае.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а) В Директива 1999/94/ЕО вече се съдържа изискването производителите да използват „популяризираща литература” за леките автомобили и на крайните потребители се предоставят „данните за официалните емисии на СО2 и данните за официалния разход на гориво на конкретния модел лек автомобил”. В своята препоръка 2003/217/ЕО Комисията е изтълкувала това като включване на реклама. Следователно приложното поле на Директива 1999/94/ЕО следва да се разшири върху леките търговски превозни средства, така че рекламните материали за всяко леко търговско превозно средство да предоставят задължително на крайните потребители данните за официалните емисии на СО2 и данните за официалния разход на гориво на конкретния модел лек автомобил, когато се оповестява информация относно енергийните показатели и цената.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Производителите следва да разполагат с гъвкавост при вземането на решения относно начина, по който ще постигат своите цели в съответствие с настоящия регламент, и следва да имат възможност да усредняват емисиите за своя парк от нови превозни средства, вместо да са длъжни да спазват целите за CO2 за всяко отделно превозно средство. Поради това производителите следва да са длъжни да гарантират, че средните специфични емисии за всички нови леки търговски превозни средства, регистрирани в Общността, за които отговарят, не превишават средното за целите за емисии от тези превозни средства. Това изискване следва да бъде поетапно въведено между 2014 г. и 2016 г. с цел улесняване на привеждането му в действие. Това е в съответствие с дадените подготвителни периоди и с продължителността на периода за въвеждане, определен в Регламент 443/2009

(13) Производителите следва да разполагат с гъвкавост при вземането на решения относно начина, по който ще постигат своите цели в съответствие с настоящия регламент, и следва да имат възможност да усредняват емисиите за своя парк от нови превозни средства, вместо да са длъжни да спазват целите за CO2 за всяко отделно превозно средство. Поради това производителите следва да са длъжни да гарантират, че средните специфични емисии за всички нови леки търговски превозни средства, регистрирани в Общността, за които отговарят, не превишават средното за целите за емисии от тези превозни средства. Това изискване следва да бъде поетапно въведено между 2015 г. и 2018 г. с цел улесняване на привеждането му в действие. Това е в съответствие с дадените подготвителни периоди и с продължителността на периода за въвеждане, определен в Регламент 443/2009

Обосновка

Поради по-дългия цикъл на живот на леките търговски превозни средства въвеждането следва да започне през 2015 г., тъй като превозните средства, продадени през 2014 г., вече се намират във фазата на разработка и съответно производство. Продължителността на преходния период от 2015 г. до 2018 г., съчетана с едно алтернативно диференциране от 65%, 75%, 80% и 100%, съответства на продължителността и диференцирането съгласно регламента за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили (ЕО) № 443/2009.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) С оглед да се гарантира, че целите отразяват особеностите на дребните и тясноспециализираните производители и са съгласувани с потенциала на производителя за намаляване на емисиите, за такива производители следва да се определят алтернативни цели за намаляване на емисиите, които вземат предвид технологичния потенциал на превозните средства на даден производител за намаляване на техните специфични емисии на CO2 и са съгласувани с характеристиките на засегнатите пазарни сегменти. Тази дерогация следва да бъде обхваната от прегледа на целите за специфични емисии в приложение I, който трябва да приключи най-късно в началото на 2013 г.

(14) С оглед да се гарантира, че целите отразяват особеностите на дребните и тясноспециализираните производители и са съгласувани с потенциала на производителя за намаляване на емисиите, за такива производители следва да се определят алтернативни цели за намаляване на емисиите, които вземат предвид технологичния потенциал на превозните средства на даден производител за намаляване на техните специфични емисии на CO2, както и средната стойност на емисиите на CO2 от леките търговски превозни средства на всички производители, и са съгласувани с характеристиките на засегнатите пазарни сегменти. Тази дерогация следва да бъде обхваната от прегледа на целите за специфични емисии в приложение I, който трябва да приключи най-късно в началото на 2013 г.

Обосновка

Изискването за алтернативна цел за намаляване на емисиите задължава тези производители да полагат повече усилия, отколкото едрите производители на автомобилен парк, но в същото време им предоставя по-справедливи условия, като за отправна точка се използва средната стойност на емисиите на CO2 от производители на леки търговски превозни средства.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Спазването от страна на производителите на целите от настоящия регламент следва да бъде оценявано на нивото на Общността. Производителите, чиито средни специфични емисии на CO2 превишават допустимите в съответствие с настоящия регламент, трябва да заплащат такса за извънредно количество емисии за всяка календарна година от 1 януари 2014 г. нататък. Таксата следва да бъде модулирана като функция на степента, в която производителите не са спазили своята цел. С оглед гарантиране на последователност, механизмът на таксата следва да е подобен на механизма, установен в Регламент (ЕО) № 443/2009. Размерът на таксата за извънредно количество емисии следва да се счита за приход в общия бюджет на Европейския съюз.

(20) Спазването от страна на производителите на целите от настоящия регламент следва да бъде оценявано на нивото на Общността. Производителите, чиито средни специфични емисии на CO2 превишават допустимите в съответствие с настоящия регламент, трябва да заплащат такса за извънредно количество емисии за всяка календарна година от 1 януари 2015 г. нататък. Таксата следва да бъде модулирана като функция на степента, в която производителите не са спазили своята цел. С оглед гарантиране на последователност, механизмът на таксата следва да е подобен на механизма, установен в Регламент (ЕО) № 443/2009. Размерът на таксата за извънредно количество емисии следва да се счита за приход в общия бюджет на Европейския съюз.

Обосновка

Поради по-дългия цикъл на живот на леките търговски превозни средства въвеждането следва да започне през 2015 г., тъй като превозните средства, продадени през 2014 г., вече се намират във фазата на разработка и съответно производство. Налогът за превишаване на емисиите следва да бъде съответно увеличен от 1 януари 2015 г.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21а) За да се гарантира, че стойностите на емисиите на CO2 и ефективността на използване на горивото на напълно комплектованите превозни средства са представителни и че действителните емисии на CO2 не се подценяват, Комисията следва да предложи конкретна методология за изчисляване, с цел да се определят емисиите за всички видове превозни средства.

Обосновка

Предложеният от Комисията метод за определяне на специфичните емисии на CO2 от напълно комплектовани превозни средства вече беше описан като неподходящ в работен документ на Комисията и беше посочено, че е необходимо разработването на алтернативен метод. Поради големия пазарен дял, трябва да се определи възможно най-скоро подходяща процедура за получаване на представителни стойности за емисиите на CO2 и масата на напълно комплектованите превозни средства.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Трябва да се проучат нови начини за постигане на дългосрочната цел, по-специално наклона на кривата, показателя за полезност и схемата за такси за извънредно количество емисии.

заличава се

Обосновка

Посочването на въвеждането на специфични разпоредби противоречи на систематиката на предложението за регламент.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Скоростта на автомобилните превозни средства оказва силно влияние върху техния разход на гориво и емисиите на CO2. В допълнение, при липса на ограничение върху скоростта за леки търговски превозни средства, е възможно да има елемент на конкуренция по отношение на най-високата скорост, което би могло да доведе до прекомерно мощни двигатели и свързаните с това слабости при условия на по-бавно шофиране. Поради това е целесъобразно да се проучи дали е осъществимо разширяване на обхвата на Директива 92/6/ЕИО на Съвета относно монтирането и използването на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории моторни превозни средства в Общността, с цел включване на леките търговски превозни средства, обхванати от настоящия регламент.

заличава се

Обосновка

Определянето на правила за ограничаване на скоростта на превозните средства попада в правомощията на държавите-членки. Освен това тези мерки се въвеждат по съображения за безопасността на движението, а не за защита на околната среда.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. С настоящия регламент се определя приложима от 2020 г. нататък цел за средни емисии от 135 g CO2/km за нови леки търговски превозни средства, регистрирани в Общността.

2. С настоящия регламент се определя приложима от 2020 г. нататък цел за средни емисии от 150 g CO2/km за нови леки търговски превозни средства, регистрирани в Общността.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Настоящият регламент се допълва от допълнителни мерки, които съответстват на намаляването в размер на 10 g CO2/km като част от интегрирания подход на Общността.

Обосновка

Настоящото предложение продължава започнатия от Комисията през 2007 г. регулаторен процес за справяне с проблема на въздействието на пътните превозни средства върху изменението на климата.

В допълнение разпоредбите следва да са съгласувани със законодателната рамка за изпълняване на целите по отношение на емисиите от нови пътнически автомобили, поставени в Регламент (ЕО) № 443/2009, както ясно е посочено в съображение 6 и член 11 от настоящото предложение за регламент.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Не се взема предвид предходна регистрация извън Общността, направена по-малко от три месеца преди регистрацията в Общността.

2. Не се взема предвид предходна регистрация извън Общността, извършена по-малко от три месеца преди регистрацията в Общността.

Обосновка

Изменението цели установяване на езикова яснота и последователност с текста на регламента за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически превозни средства (ЕО) № 443/2009.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) „специфични емисии на CO2“ означава емисиите от дадено леко търговско превозно средство, измерени съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 и посочени като маса на CO2 в емисиите (комбинирано) в сертификата за съответствие;

е) „специфични емисии на CO2“ означава емисиите от дадено леко търговско превозно средство, измерени съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 и посочени като маса на CO2 в емисиите (комбинирано) в сертификата за съответствие на комплектованото или напълно комплектованото превозно средство;

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) „цел за специфични емисии“ означава, по отношение на даден производител, средните примерни специфични емисии на CO2, определени в съответствие с приложение I по отношение на всяко ново леко търговско превозно средство, което е произвел;

ж) „цел за специфични емисии“ означава, по отношение на даден производител, средните примерни специфични емисии на CO2, определени в съответствие с приложение I по отношение на всяко ново леко търговско превозно средство, което е произвел, или, когато на производителя е предоставена дерогация съгласно член 10, целите за специфичните емисии, определени съгласно тази дерогация.

Обосновка

Посочването на цел за специфични емисии за производители, на които е предоставена дерогация съгласно член 10 от настоящия регламент, следва да бъде прието с цел постигане на последователност с текста на регламента за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически превозни средства (ЕО) № 443/2009.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа) „опорна площ“ означава ширината на колеята, умножена по междуосовото разстояние, посочена в сертификата за съответствие и определена в раздели 2.1 и 2.3 на приложение І към Директива 2007/46/EО.

Обосновка

Определение, допълнено с цел съответствие с приложение ІІ, част Б, параграфи 5 и 6.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква ж б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жб) „Тегло на полезния товар”: разликата между технически възможната максимална маса с товар в съответствие с приложение III към Директива 2007/46/ЕО и масата на превозното средство.

Обосновка

За целите на правната сигурност и яснота в член 3 „Определения” следва да бъдат включени всички релевантни понятия, по отношение на които регламентът приема разпоредби.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За календарната година, започваща на 1 януари 2014 г., и всяка следваща календарна година всеки производител на леки търговски превозни средства гарантира, че неговите средни специфични емисии на CO2 не превишават целта му за специфични емисии, определена в съответствие с приложение I. или, когато на даден производител е предоставена дерогация по член 10, в съответствие с тази дерогация.

За календарната година, започваща на 1 януари 2015 г., и всяка следваща календарна година всеки производител на леки търговски превозни средства гарантира, че неговите средни специфични емисии на CO2 не превишават целта му за специфични емисии, определена в съответствие с приложение I, или когато на даден производител е предоставена дерогация по член 10, в съответствие с тази дерогация.

За целите на определянето на специфичните за всеки производител емисии на CO2, следва да се вземат предвид следните процентни дялове от новите леки търговски превозни средства на всеки производител, регистрирани в съответната година:

За целите на определянето на специфичните за всеки производител емисии на CO2, следва да се вземат предвид следните процентни дялове от новите леки търговски превозни средства на всеки производител, регистрирани в съответната година:

 

– 65% през 2015 г.,

– 75% през 2014 г.,

– 75% през 2016 г.,

– 80% през 2015 г.,

– 80% през 2017 г.,

– 100 % от 2016 г. нататък.

– 100 % от 2018 г. нататък.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При изчисляването на средните специфични емисии на CO2, всяко ново леко търговско превозно средство със специфични емисии под 50 g CO2/km следва да се отчита като:

При изчисляването на средните специфични емисии на CO2, всяко ново леко търговско превозно средство със специфични емисии под 50 g CO2/km следва да се отчита като:

2,5 леки търговски превозни средства през 2014 г.

3,5 леки търговски превозни средства през 2015 г.

1,5 леки търговски превозни средства през 2015 г.

2,5 леки търговски превозни средства през 2016 г.

 

– 2,0 леки търговски превозни средства през 2017 г.,

1 леко търговско превозно средство от 2016 г.

1,0 леко търговско превозно средство от 2018 г.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5а

 

Устройства за ограничаване на скоростта

 

За календарната година, започваща на 1 януари 2014 г., и всяка следваща календарна година всеки производител на леки търговски превозни средства гарантира, че неговите леки търговски превозни средства са оборудвани с устройства за ограничаване на скоростта, настроени на максимална скорост 120 km/h.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За календарната година, започваща на 1 януари 2012 г., и всяка следваща календарна година всяка държава-членка отчита данните, посочени в част А от приложение II, за всяко ново леко търговско превозно средство, регистрирано на нейната територия. Тези данни се предоставят на разположение на производителите и на посочените от производителите вносители или представители във всяка държава-членка. Държавите-членки полагат всички възможни усилия, за да гарантират, че органите, които отчитат данните, работят по прозрачен начин.

1. За календарната година, започваща на 1 януари 2013 г., и всяка следваща календарна година всяка държава-членка отчита данните, посочени в част А от приложение II, за всяко ново леко търговско превозно средство, регистрирано на нейната територия. Държавите-членки полагат всички възможни усилия, за да гарантират, че органите, които отчитат данните, работят по прозрачен начин.

Обосновка

Упражняването на контрол следва да бъде в съответствие с прилагането на регламента, за да се избегне изкривяване на пазара и дискриминация спрямо производителите.

Тъй като превозните средства с многоетапно типово одобрение ще попаднат в обхвата на Директива 2007/46/ЕО (типово одобрение) едва от април 2013 г., няма да има възможност за удовлетворителен мониторинг на превозните средства с многоетапно типово одобрение преди тази дата. В едно пилотно прилагане следва да бъде включен мониторинг на превозни средства с многоетапно типово одобрение и да бъдат приложени същите подготвителни периоди, както за други категории превозни средства (напр. M1).

Производителите на превозни средства следва да получат постоянен достъп до специфичните данни на производителя, вече наблюдавани от държавата-членка през годината на мониторинг. Това редовно предоставяне на данни на производителите помага на отрасъла да коригира данните през годината на мониторинг и намалява възможностите за непоследователност на данните, когато Комисията прави предварителни изчисления на средните емисии на CO2 през предходната година.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. До 28 февруари на всяка година, като се започне от 2013 г., всяка държава-членка определя и предава на Комисията информацията, посочена в част Б от приложение II за предходната календарна година. Данните се предават в съответствие с посочения в част В от приложение II формат.

2. До 28 февруари на всяка година, като се започне от 2014 г., всяка държава-членка определя и предава на Комисията информацията, посочена в част Б от приложение II за предходната календарна година. Данните се предават в съответствие с посочения в част В от приложение II формат.

Обосновка

Упражняването на контрол следва да бъде в съответствие с прилагането на регламента, за да се избегне изкривяване на пазара и дискриминация спрямо производителите.

Тъй като превозните средства с многоетапно типово одобрение ще попаднат в обхвата на Директива 2007/46/ЕО (типово одобрение) едва от април 2013 г., няма да има възможност за удовлетворителен мониторинг на превозните средства с многоетапно типово одобрение преди тази дата. В едно пилотно прилагане следва да бъде включен мониторинг на превозни средства с многоетапно типово одобрение и да бъдат приложени същите подготвителни периоди, както за други категории превозни средства (напр. M1).

Производителите на превозни средства следва да получат постоянен достъп до специфичните данни на производителя, вече наблюдавани от държавата-членка през годината на мониторинг. Това редовно предоставяне на данни на производителите помага на отрасъла да коригира данните през годината на мониторинг и намалява възможностите за непоследователност на данните, когато Комисията прави предварителни изчисления на средните емисии на CO2 през предходната година.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията поддържа централен регистър с данните, отчетени от държавите-членки съгласно настоящия член, и този регистър е публично достъпен. До 30 юни 2013 г. и за всяка следваща година Комисията прави предварителни изчисления за всеки производител за:

4. Комисията поддържа централен регистър с данните, отчетени от държавите-членки съгласно настоящия член, и този регистър е публично достъпен. До 30 юни 2014 г. и за всяка следваща година Комисията прави предварителни изчисления за всеки производител за:

Обосновка

За постигане на съгласуваност. Упражняването на контрол следва да бъде в съответствие с прилагането на регламента, за да се избегне изкривяване на пазара и дискриминация спрямо производителите. Опитът от регламента за леки автомобили показва трудностите, свързани с мониторинга. Необходими са по-дълги подготвителни периоди са установяване на надеждна система на мониторинг, тъй като понастоящем все още не разполагаме с пълни данни на равнище ЕС-27 за категория N1, т.е. намирането на отправна точка е по-трудно, отколкото в случая с леките пътнически автомобили.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. По отношение на календарната 2012 г. и 2013 г. Комисията уведомява производителя, когато въз основа на изчисленията съгласно параграф 5 прецени, че средните специфични емисии на CO2 на производителя през тази година превишават целта му за специфични емисии за същата година.

7. По отношение на календарната 2013 г. и 2014 г. Комисията уведомява производителя, когато въз основа на изчисленията съгласно параграф 5 прецени, че средните специфични емисии на CO2 на производителя през тази година превишават целта му за специфични емисии за същата година.

Обосновка

За постигане на съгласуваност. Упражняването на контрол следва да бъде в съответствие с прилагането на регламента, за да се избегне изкривяване на пазара и дискриминация спрямо производителите.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

10a. От 1 януари 2014 г. мониторингът се разширява, за да обхване и комплектованите превозни средства.

Обосновка

Цялата директива за типово одобрение на превозното средство (2007/46/EО) ще се прилага за всички типове комплектовани превозни средства едва от май 2013 г. насам. Във връзка с това от 1 януари 2014 г. мониторингът се разширява, за да обхване и комплектованите превозни средства. 2014 г. ще бъде първата пълна календарна година за мониторинг и събиране на данните за емисиите на CO2 и масата на комплектованите превозни средства в съответствие с новата налична процедура.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. По отношение на периода от 1 януари 2014 г. и всяка календарна година след това Комисията начислява такси за извънредно количество емисии на производителя или по целесъобразност на ръководителя на групата, когато средните специфични емисии на CO2 на производителя превишат неговата цел за специфични емисии.

1. По отношение на периода от 1 януари 2015 г. и всяка календарна година след това Комисията начислява такси за извънредно количество емисии на производителя или по целесъобразност на ръководителя на групата, когато средните специфични емисии на CO2 на производителя превишат неговата цел за специфични емисии.

2. Таксата за извънредно количество емисии по параграф 1 се изчислява, като се използва следната формула

2. Таксата за извънредно количество емисии по параграф 1 се изчислява, като се използва следната формула

а) считано 2014 г. до 2018 г.:

а) считано 2015 г. до 2019 г.:

i) за извънредно количество емисии от над 3 g CO2/km:

i) за извънредно количество емисии от над 3 g CO2/km:

((извънредно количество емисии – 3) × 120 EUR + 45 EUR) × брой нови леки търговски превозни средства.

((извънредно количество емисии – 3) × 95 EUR + 45 EUR) × брой нови леки търговски превозни средства.

ii) за извънредно количество емисии от над 2 g CO2/km, но не повече от 3 g CO2/km:

ii) за извънредно количество емисии от над 2 g CO2/km, но не повече от 3 g CO2/km:

((извънредно количество емисии – 2) × 25 EUR + 20 EUR) × брой нови леки търговски превозни средства.

((извънредно количество емисии – 2) × 25 EUR + 20 EUR) × брой нови леки търговски превозни средства.

iii) за извънредно количество емисии от над 1 g CO2/km, но не повече от 2 g CO2/km:

iii) за извънредно количество емисии от над 1 g CO2/km, но не повече от 2 g CO2/km:

((извънредно количество емисии – 1) × 15 EUR + 5 EUR) × брой нови леки търговски превозни средства.

((извънредно количество емисии – 1) × 15 EUR + 5 EUR) × брой нови леки търговски превозни средства.

iv) за извънредно количество емисии от над 1 g CO2/km:

iv) за извънредно количество емисии от над 1 g CO2/km:

извънредно количество емисии × 5 EUR × брой нови леки търговски превозни средства.

извънредно количество емисии × 5 EUR × брой нови леки търговски превозни средства.

б) считано от 2019 г.:

б) считано от 2020 г.:

(извънредно количество емисии × 120 EUR) × брой нови леки търговски превозни средства.

(извънредно количество емисии × 95 EUR) × брой нови леки търговски превозни средства.

3. Комисията установява методи за събиране на таксите за извънредно количество емисии съгласно параграф 1.

3. Комисията установява методи за събиране на таксите за извънредно количество емисии съгласно параграф 1.

Тези мерки, предназначени да изменят второстепенни елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3.

Тези мерки, предназначени да изменят второстепенни елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3.

4. Сумите от таксите за извънредно количество емисии се считат за приход в общия бюджет на Европейския съюз.

4. Сумите от таксите за извънредно количество емисии се считат за приход в общия бюджет на Европейския съюз.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. До 31 октомври 2013 г. и 31 октомври всяка следваща година Комисията публикува списък, в който за всеки производител се посочват:

1. До 31 октомври 2014 г. и 31 октомври всяка следваща година Комисията публикува списък, в който за всеки производител се посочват:

Обосновка

За постигане на съгласуваност. Публикуването следва да бъде в съответствие с прилагането на регламента с цел избягване на нарушения на пазара и дискриминация срещу производители.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. От 31 октомври 2014 г. в списъка, публикуван съгласно параграф 1, се посочва и дали производителят е спазил изискванията на член 4 по отношение на предходната календарна година.

2. От 31 октомври 2016 г. в списъка, публикуван съгласно параграф 1, се посочва и дали производителят е спазил изискванията на член 4 по отношение на предходната календарна година.

Обосновка

В съответствие с изменението на началната дата за въвеждане през 2015 г.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Заявление за дерогация по отношение на целта за специфични емисии, изчислена в съответствие с приложение I, може да бъде направено от производител на по-малко от 22 000 нови леки търговски превозни средства, регистрирани в Общността за календарна година, и:

1. Заявление за дерогация по отношение на целта за специфични емисии, изчислена в съответствие с приложение I, може да бъде направено от производител на по-малко от 25 000 нови леки търговски превозни средства, регистрирани в Общността за календарна година, и:

Обосновка

Увеличението до 25 000 нови леки търговски превозни средства отразява по-добре положението на малките по обем производители, отколкото определянето на лимит от 22 000 превозни средства.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) е член на група свързани производители, която отговаря като цяло за по-малко от 22 000 нови леки търговски превозни средства, регистрирани в Общността за календарна година; или

б) е член на група свързани производители, която отговаря като цяло за по-малко от 25 000 нови леки търговски превозни средства, регистрирани в Общността за календарна година; или

Обосновка

Увеличението до 25 000 нови леки търговски превозни средства отразява по-добре положението на малките по обем производители, отколкото определянето на лимит от 22 000 превозни средства.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) цел за специфични емисии, съответстваща на неговия потенциал за намаляване на емисиите, включително икономическия и технологичния потенциал за намаляване на специфичните му емисии на CO2, и съобразена с особеностите на пазара за типа произвеждано леко търговско превозно средство.

г) цел за специфични емисии, съответстваща на неговия потенциал за намаляване на емисиите, включително икономическия и технологичния потенциал за намаляване на специфичните му емисии на CO2, както и средната стойност на емисиите на CO2 от леките търговски превозни средства на всички производители, и съобразена с особеностите на пазара за типа произвеждано леко търговско превозно средство.

Обосновка

Изискването за алтернативна цел за намаляване на емисиите задължава тези производители да полагат повече усилия, отколкото едрите производители на автомобилен парк, но в същото време им предоставя по-справедливи условия, като за отправна точка се използва средната стойност на емисиите на CO2 от производители на леки търговски превозни средства.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. До 31 декември 2012 г. Комисията приема подробни разпоредби за процедура за одобряване на такива новаторски технологии в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 13, параграф 2. Тези подробни разпоредби се основават на следните критерии за новаторски технологии:

2. До 31 декември 2012 г. Комисията приема подробни разпоредби за процедура за одобряване на такива новаторски технологии в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 13, параграф 2. Тези подробни разпоредби съответстват на разпоредбите, установени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 443/2009, и се основават на следните критерии за новаторски технологии:

Обосновка

Член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) 443/2009 относно емисиите CO2 от пътнически автомобили, споменава, че до 2010 г. Комисията приема подробни разпоредби за процедура за одобряване на такива новаторски технологии. Разпоредбите за процедурата за одобрение, които понастоящем биват обсъждани за пътническите автомобили, следва да бъдат прилагани и за леките търговски превозни средства. Не следва да се прави разграничение между еко-новаторството за пътническите автомобили и за леките търговски превозни средства, нито следва да има различия в процедурата за одобрение. Следва да се избягва извършването на двоен труд.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. До 31 октомври 2016 г. и на всеки три години след това се приемат мерки за изменение на приложение I, за да се коригира стойността на M0, посочена в него, в зависимост от средната маса на новите леки търговски превозни средства през предходните три календарни години.

1. До 31 октомври 2016 г. и на всеки три години след това се приемат мерки за изменение на приложение I, за да се коригира стойността на M0, посочена в него, в зависимост от средната маса на новите леки търговски превозни средства през предходните три календарни години.

Тези мерки пораждат действие за пръв път на 1 януари 2018 г., а след това — веднъж на всеки три години.

Тези мерки пораждат действие за пръв път на 1 януари 2019 г., а след това — веднъж на всеки три години.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3.

2. Комисията включва леките търговски превозни средства в прегледа на процедурите за измерване на емисиите на CO2 в съответствие с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 443/2009.

2. Комисията включва леките търговски превозни средства в прегледа на процедурите за измерване на емисиите на CO2 в съответствие с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 443/2009.

От началната дата на прилагане на преразгледаната процедура за измерване на емисиите на СО2 новаторски технологии повече не се одобряват по предвидената в член 11 процедура.

От началната дата на прилагане на преразгледаната процедура за измерване на емисиите на СО2 новаторски технологии повече не се одобряват по предвидената в член 11 процедура.

3. Комисията включва леките търговски превозни средства в прегледа на Директива 2007/46/ЕО в съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 443/2009.

3. Комисията включва леките търговски превозни средства в прегледа на Директива 2007/46/ЕО в съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 443/2009.

4. В срок до 1 януари 2013 г. Комисията извършва преглед на целите за специфични емисии на СО2, посочени в приложение I, както и на дерогациите по член 10, с цел да определи:

4. В срок до 1 януари 2013 г. Комисията извършва преглед на целите за специфични емисии на СО2, посочени в приложение I, както и на дерогациите по член 10, с цел да определи:

– условията за постигане на дългосрочната цел от 135 g CO2/km до 2020 г. по икономически ефективен начин, чиято постижимост е предмет на потвърждаване въз основа на актуализираните резултати от оценката на въздействието, и

– условията за постигане на дългосрочната цел от 150 g CO2/km до 2020 г. по икономически ефективен начин, чиято постижимост е предмет на потвърждаване въз основа на актуализираните резултати от оценката на въздействието, и

– аспектите на изпълнението на тази цел, включително таксите за извънредно количество емисии.

– аспектите на изпълнението на тази цел, включително таксите за извънредно количество емисии.

Въз основа на този преглед и на нейната оценка на въздействието, която включва цялостна оценка на въздействието върху автомобилната промишленост и върху зависимите от нея промишлени сектори, Комисията, когато е уместно,

Въз основа на този преглед и на нейната оценка на въздействието, която включва цялостна оценка на въздействието върху автомобилната промишленост и върху зависимите от нея промишлени сектори, Комисията, когато е уместно,

– представя предложение за изменение на настоящия регламент по начин, който е възможно най-неутрален от гледна точка на конкуренцията и който се характеризира със социална справедливост и устойчивост.

– представя предложение за изменение на настоящия регламент по начин, който е възможно най-неутрален от гледна точка на конкуренцията и който се характеризира със социална справедливост и устойчивост.

потвърждава включването в регламента на превозни средства от категории N2 и M2, както са определени в приложение II към Директива 2007/46/ЕО, с базова маса, която не превишава 2610 kg, и на превозни средства, за които типовото одобрение е било разширено в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007.

определя начините за включване в регламента на превозни средства от категории N2 и M2, както са определени в приложение II към Директива 2007/46/ЕО, с базова маса, която не превишава 2610 kg, и на превозни средства, за които типовото одобрение е било разширено в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3.

Европейската комисия представя предложение пред Европейския парламент и Съвета за тези мерки, предназначени да изменят съществени елементи от настоящия регламент.

5. В срок до 2014 г., след извършването на оценка на въздействието, Комисията публикува доклад относно наличието на данни за опорната площ и теглото на полезния товар и тяхното използване като показатели за полезност за определяне на целите за специфични емисии и, когато е уместно, представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за изменение на приложение I.

5. В срок до 2014 г., след извършването на оценка на въздействието, Комисията публикува доклад относно наличието на данни за опорната площ и теглото на полезния товар и тяхното използване като показатели за полезност за определяне на целите за специфични емисии и, когато е уместно, представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за изменение на приложение I.

6. Приемат се мерки, за да се осигури необходимото адаптиране на формулите в приложение I, така че да бъдат отразени възможни промени в регламентираната изпитвателна процедура за измерване на специфичните емисии на CO2.

6. Приемат се мерки, за да се осигури необходимото адаптиране на формулите в приложение I, така че да бъдат отразени възможни промени в регламентираната изпитвателна процедура за измерване на специфичните емисии на CO2.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3.

7. До 2015 г. Комисията извършва преглед на метода за определяне на специфичните емисии на CO2 от напълно комплектовани превозни средства в параграф 7 от част Б на приложение II и, ако е уместно, представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за изменение на приложение II.

7. До 2011 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за процедура за определяне на специфичните емисии на CO2 от напълно комплектовани превозни средства.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията се подпомага от комитета, създаден съгласно член 8 от Решение № 93/389/ЕИО.

1. Комисията се подпомага от комитета, създаден съгласно член 9 от Решение 280/2004/ЕО.

Обосновка

Техническо изменение, тъй като член 9 от Решение 280/2004/ЕО в сегашния си вид заменя член 8 от Решение № 93/389/ЕИО и по подобие на регламента за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически превозни средства (ЕО) № 443/2009 следва да бъде даден като основа за сравнение.

Изменение  35

Предложение за регламент

Приложение І

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Примерни специфични емисии на CO2 за всяко леко търговско превозно средство, измерени в грамове на километър, се определят в съответствие със следните формули:

1. Специфичните емисии на CO2 за всяко леко търговско превозно средство, измерени в грамове на километър, се определят в съответствие със следните формули:

а) считано 2014 г. до 2017 г.:

а) считано 2015 г. до 2018 г.:

примерна специфична емисия на CO2 = 175 + a × (M – M0)

примерна специфична емисия на CO2 = 175 + a × (M – M0)

където:

където:

M = масата на превозното средство в килограми (kg)

M = масата на превозното средство в килограми (kg)

M0 = 1 706.0

M0 = 1 706.0

a = 0.093

a = 0.093

б) считано от 2018 г.:

б) считано от 2019 г.:

примерна специфична емисия на CO2 = 175 + a × (M – M0)

специфична емисия на CO2 = 175 + a × (M – M0)

където:

където:

M = масата на превозното средство в килограми (kg)

M = масата на превозното средство в килограми (kg)

M0 = стойността, приета съгласно член 12, параграф 1

M0 = стойността, приета съгласно член 12, параграф 1

a = 0.093

a = 0.093

Изменение  36

Предложение за регламент

Приложение II – част A – точка 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За календарната година, започваща на 1 януари 2011 г., и всяка следваща календарна година държавите-членки отчитат за всяко ново леко търговско превозно средство, регистрирано на тяхна територия, следните данни:

1. За календарната година, започваща на 1 януари 2013 г., и всяка следваща календарна година държавите-членки отчитат за всяко ново леко търговско превозно средство, регистрирано на тяхна територия, следните данни:

Обосновка

За постигане на съгласуваност. Упражняването на контрол следва да бъде в съответствие с прилагането на регламента, за да се избегне изкривяване на пазара и дискриминация спрямо производителите.

Изменение  37

Предложение за регламент

Приложение II – част A – точка 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За календарната година, започваща на 1 януари 2011 г., и всяка следваща календарна година държавите-членки определят, съгласно методите, описани в част Б, за всеки производител:

3. За календарната година, започваща на 1 януари 2013 г., и всяка следваща календарна година държавите-членки определят, съгласно методите, описани в част Б, за всеки производител:

Обосновка

За постигане на съгласуваност. Упражняването на контрол следва да бъде в съответствие с прилагането на регламента, за да се избегне изкривяване на пазара и дискриминация спрямо производителите.

Изменение  38

Предложение за регламент

Приложение ІІ – част Б – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Специфични емисии за напълно комплектовани превозни средства

заличава се

Специфичните емисии на напълно комплектованите превозни средства се определят в съответствие с Директива 2004/3/ЕО. Когато тази стойност не е налична, специфичните емисии на дадено напълно комплектовано превозно средство се приравняват към най-високата стойност на специфичните емисии на всички напълно комплектовани превозни средства, които са от същия тип превозни средства като некомплектованото превозно средство, на което се базира комплектованото превозно средство, и които са били регистрирани в ЕС през същата година на мониторинг, където „тип на превозното средство“ се определя в съответствие с член 3 от Директива 2007/46/ЕО. Ако има повече от три различни стойности на специфични емисии на всички напълно комплектовани превозни средства, се използват вторите по обем специфични емисии.

 

Обосновка

Предложеният от Комисията метод за определяне на специфичните емисии на CO2 от напълно комплектовани превозни средства вече беше описан като неподходящ в работен документ на Комисията и беше посочено, че е необходимо разработването на алтернативен метод.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства

Позовавания

COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD)

Водеща комисия

ENVI

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

24.11.2009

 

 

 

Процедура с асоциирана(и) комисия(и) - Дата на обявяване в заседание

20.5.2010

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Werner Langen

11.2.2010

 

 

Разглеждане в комисия

7.4.2010

28.4.2010

31.5.2010

 

Дата на приемане

24.6.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

14

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Владимир Уручев, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Matthias Groote, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Владко Тодоров Панайотов, Markus Pieper, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Frédérique Ries, Hermann Winkler

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Izaskun Bilbao Barandica, Jacqueline Foster, Jan Zahradil


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ (1.7.2010)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства

(COM(2009)0593 – C7‑0271/2009 – 2009/0173(COD))

Докладчик по становище: Oldřich Vlasák

КРАТКА ОБОСНОВКА

1.  Проектът на регламент се основава на предположението, че намаляването на разхода на гориво на леките търговски превозни средства ще намали цялостното равнище на емисиите CO2 от транспорта и по такъв начин ще смекчи „изменението на климата“.

2.  Предложението определя лимити за емисиите CO2 от новите леки търговски превозни средства в ЕС. Всеки производител или вносител, който не отговори на изискванията в рамките на определения период, ще бъде глобяван.

3.  Целта на Европейската комисия е да гарантира, че производителите пускат на пазара нови превозни средства с подобрени показатели за емисиите CO2. Това ще даде възможност на потребителите да осъвременят автомобилния парк и да намалят приноса си към „въглеродния отпечатък“ на транспорта.

4.  При все това е под съмнение, че настоящото предложение ще постигне тази цел:

i)  връзката между тенденциите, които се описват като „изменение на климата“, и човешката дейност (в т.ч. транспорта) е общоприета, но все още не е напълно доказана,

ii)  количеството емисии CO2 до голяма степен зависи от разхода на гориво на превозните средства и следователно е свързано не само с технологията на двигателите, а и с други характеристики (гуми, качество на горивото) и с условията, при които работи превозното средство (качество на инфраструктурата, скорост, задръствания, тегло на товара и др.),

iii)  следователно особеното внимание, което се обръща на технологията, само по себе си няма непременно да доведе до желаните резултати,

iv)  предложението, което взема за модел Регламента за леките пътнически автомобили (Регламент (ЕО) № 443/2009), не отчита в достатъчна степен основните различия между леките пътнически автомобили и леките търговски превозни средства и е дори по-амбициозно: определеният период от време е по-кратък и глобите са по-високи (120 евро вместо 95 евро);

v)  предложените мерки са насочени към аспекта на икономическата верига, свързан с предлагането, но не насърчават търсенето на подобрени леки търговски превозни средства (стимули за операторите/купувачите) и не решават въпроса с други важни аспекти, свързани с разхода на гориво;

vi)  постигането на целите за 175 (през 2016 г.) и 135 (през 2020 г.) g CO2/km ще изисква от автомобилната промишленост повече инвестиции в разработването на нови технологии,

vii)  проблемът не е само, че тези инвестиции ще се отразят върху цената на превозните средства (с увеличение до 10%), ще ги направят по-малко достъпни и по такъв начин ще възпират операторите от покупки, (ще ги принудят да използват настоящия си автомобилен парк с по-лоши показатели по отношение на разхода на гориво и емисии CO2, а в някои страни може да се стигне и до повишен внос на коли втора употреба),

viii)  но и че автомобилната промишленост също така изпитва затруднения поради намаленото търсене на нови коли вследствие на икономическата криза; следователно евентуални задължителни инвестиции в нови технологии ще се осъществят по-трудно и ще влошат рентабилността на промишлеността (особено във връзка с целта за 135 g CO2/km през 2020 г.),

ix)  нещо повече, автомобилната промишленост вече е задължена да отделя голяма част от средствата за научноизследователска и развойна дейност за постигане на целите Евро 5 и Евро 6,

5.  Съществуват сериозни опасения относно това, дали мерките ще постигнат първоначалната цел за предотвратяване на изменението на климата и дали целите и предложеният график са реалистични и изпълними;

6.  Като се отчитат:

i)  Регламенти № 2007/46, 715/2007 и 443/2009;

ii)  сравнително ниският дял общо количество емисии CO2 от сектора;

iii)  необходимостта да се подобри ефективността на разхода на гориво и оттук показателите за емисиите CO2 в транспортния сектор, за да се подобри качеството на въздуха;

iv)  съществуващите доброволни ангажименти, поети от сектора (напр. резолюцията на Международния съюз за автомобилен транспорт относно доброволен ангажимент за намаляване на емисиите CO2 с 30% до 2030 г.);

v)  общите тенденции за подобряване ефикасността на разхода на гориво вследствие на търсенето от страна на операторите в тази изключително конкурентна промишленост;

vi)  съществуващата оптимизация на разхода на гориво на леките търговски превозни средства и оттук – по-малкия потенциал за по-нататъшни подобрения;

vii)  специфичният производствен цикъл на леките търговски превозни средства (приблизително десет години): по-дълъг от този на леките пътнически автомобили;

viii)  рискът някои класове леки търговски превозни средства, които не могат да постигнат целите, да изчезнат, ако потребителите предпочетат да купуват няколко превозни средства с по-ниски емисии, отколкото едно по-голямо превозно средство, което е било изтеглено, защото не е покрило критериите;

ix)  рискът някои конкретни видове леки търговски превозни средства, например използваните от полицията, спасителните служби или за други специфични цели от общ интерес, да не могат да покрият критериите;

x)  икономическият спад и сериозното му отражение върху производителите и потребителите на леки автомобили;

xi)  необходимостта да се подкрепят производителите (промишлеността), а не да се поставят в неблагоприятно положение посредством обременителни мерки (или дори глоби);

xii)  необходимостта да се подкрепят потребителите (бизнеса), а не да се създават допълнителни разходи чрез съмнителни политически мерки;

xiii)  необходимостта от допълнителни стимули, за да се подкрепи търсенето и използването на превозни средства с подобрен разход на гориво;

xiv)  опасността на практика да се наложи бреме на промишлеността и свързаните сектори чрез иновативни, но непрактични политики;

xv)  ролята на комисията TRAN за насърчаване на мобилността в ЕС,

Основните точки от предложението на докладчика следователно са:

· да се отложи влизането в сила на Регламента (с 3 години за целта 175 g CO2/km);

· да се понижи целта за 2020 г. от 135 на 162g CO2/km;

· да се използват приходите от таксата за извънредно количество емисии за финансиране на проекти, насочени към намаляване на въздействието на транспорта върху околната среда;

· за да се подобрят мерките за отпускане на кредити, да се хармонизират глобите за леки търговски превозни средства и леки автомобили в допълнение към другите изменения.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Стратегията на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически автомобили и леки търговски превозни средства установи комплексен подход с оглед постигане на целта на Общността от 120 g CO2/km до 2012 г., като същевременно представи по-дългосрочна концепция за последващи намаления на емисиите. Регламент (ЕО) № 443/2009 подкрепя тази по-дългосрочна концепция като определя цел от 95 g CO2/km като средни емисии за новия автомобилен парк. С оглед гарантиране на последователност с този подход и осигуряване на сигурност при планирането за промишлеността, следва да се определи дългосрочна цел за специфичните емисии на CO2 за леки търговски превозни средства за 2020 г.

(15) Стратегията на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически автомобили и леки търговски превозни средства установи комплексен подход с оглед постигане на целта на Общността от 120 g CO2/km до 2012 г., като същевременно представи по-дългосрочна концепция за последващи намаления на емисиите. Регламент (ЕО) № 443/2009 подкрепя тази по-дългосрочна концепция като определя цел от 95 g CO2/km като средни емисии за новия автомобилен парк. С оглед гарантиране на последователност с този подход и осигуряване на сигурност при планирането за промишлеността, следва също така да се определи дългосрочна цел за специфичните емисии на CO2 за леки търговски превозни средства за 2022 г. Целта за средни емисии от 135 g CO2/km трябва да се постигне до 2022 г.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Спазването от страна на производителите на целите от настоящия регламент следва да бъде оценявано на нивото на Общността. Производителите, чиито средни специфични емисии на CO2 превишават допустимите в съответствие с настоящия регламент, трябва да заплащат такса за извънредно количество емисии за всяка календарна година от 1 януари 2014 г. нататък. Таксата следва да бъде модулирана като функция на степента, в която производителите не са спазили своята цел. С оглед гарантиране на последователност, механизмът на таксата следва да е подобен на механизма, установен в Регламент (ЕО) № 443/2009. Размерът на таксата за извънредно количество емисии следва да се счита за приход в общия бюджет на Европейския съюз.

(20) Спазването от страна на производителите на целите от настоящия регламент следва да бъде оценявано на нивото на Общността. Производителите, чиито средни специфични емисии на CO2 превишават допустимите в съответствие с настоящия регламент, трябва да заплащат глоба за извънредно количество емисии за всяка календарна година от 1 януари 2014 г. нататък. Глобата следва да бъде модулирана като функция на степента, в която производителите не са спазили своята цел. С оглед гарантиране на последователност, механизмът на глобите следва да е подобен на механизма, установен в Регламент (ЕО) № 443/2009. Размерът на глобите за извънредно количество емисии следва да се счита за приход в общия бюджет на Европейския съюз.

 

(Това изменение има за цел да замени термина „такса“ с „глоба“. То е приложимо за целия текст).

Обосновка

Това изменение има за цел да замени термина „такса“ с „глоба“. То е приложимо за целия текст (съображения 23 и 26 и членове 6, 8, 10 и 12).

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a) За да се обезпечи представителност на стойностите за емисиите CO2 и ефикасността на използване на горивото на напълно комплектованите превозни средства, Комисията следва да обмисли, по целесъобразност, преразглеждане на законодателството относно типовото одобрение.

Обосновка

За да се отчетат специфичните условия на „превозните средства с многоетапно типово одобрение“ – превозни средства, които се изработват в незавършен вид и изискват поне още един етап на довършване от друг производител, Европейската комисия препоръчва изменения на първоначалното предложение. Настоящото изменение се базира на тези препоръки.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 23 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a) Благоприятното въздействие на устройствата за ограничаване на скоростта по отношение на опазването на околната среда, потреблението на енергия, изхабяването на двигателите и износването на гумите и безопасността по пътищата ще помогне за постигане на целите настоящия регламент.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Скоростта на автомобилните превозни средства оказва силно влияние върху техния разход на гориво и емисиите на CO2. В допълнение, при липса на ограничение върху скоростта за леки търговски превозни средства, е възможно да има елемент на конкуренция по отношение на най-високата скорост, което би могло да доведе до прекомерно мощни двигатели и свързаните с това слабости при условия на по-бавно шофиране. Поради това е целесъобразно да се проучи дали е осъществимо разширяване на обхвата на Директива 92/6/ЕИО на Съвета относно монтирането и използването на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории моторни превозни средства в Общността, с цел включване на леките търговски превозни средства, обхванати от настоящия регламент.

(24) Скоростта на автомобилните превозни средства оказва силно влияние върху техния разход на гориво и емисиите на CO2. В допълнение, при липса на ограничение върху скоростта за леки търговски превозни средства, е възможно да има елемент на конкуренция по отношение на най-високата скорост, което би могло да доведе до прекомерно мощни двигатели и свързаните с това слабости при условия на по-бавно шофиране. Поради това е целесъобразно да се разшири обхватът на Директива 92/6/ЕИО на Съвета относно монтирането и използването на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории моторни превозни средства в Общността, с цел включване на леките търговски превозни средства, обхванати от настоящия регламент.

Обосновка

За разлика от тежкотоварните превозни средства, леките търговски превозни средства понастоящем не са оборудвани с устройства за ограничаване на скоростта. Подобни устройства са много икономически ефективни за намаляване разхода на гориво и емисиите CO2 и допринасят за безопасността по пътищата. Обхватът на Директива 92/6/ЕИО, изменена с Директива 2002/85/EО, трябва да бъде разширен, за да включи и лекотоварните превозни средства.

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. С настоящия регламент се определя приложима от 2020 г. нататък цел за средни емисии от 135 g CO2/km за нови леки търговски превозни средства, регистрирани в Общността.

2. С настоящия регламент се определя приложима от 2022 г. нататък цел за средни емисии от 135 g CO2/km за нови леки търговски превозни средства, регистрирани в Общността.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) „средни специфични емисии на CO2“ означава, по отношение на даден производител, средните специфични емисии на CO2 от всички нови леки търговски превозни средства, които той е произвел;

а) „средни специфични емисии на CO2“ означава, по отношение на даден производител, средните специфични емисии на CO2 от всички нови леки търговски превозни средства, посочени в член 2, които той е произвел;

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 3 – точка 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) „специфични емисии на CO2“ означава емисиите от дадено леко търговско превозно средство, измерени съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 и посочени като маса на CO2 в емисиите (комбинирано) в сертификата за съответствие;

е) „специфични емисии на CO2“ означава емисиите от дадено леко търговско превозно средство, измерени съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 и посочени като маса на CO2 в емисиите (комбинирано) в сертификата за съответствие на комплектованото или напълно комплектованото превозно средство;

Обосновка

За да се отчетат специфичните условия на „превозните средства с многоетапно типово одобрение“, Европейската комисия препоръчва изменения на първоначалното предложение. Настоящото изменение се базира на тези препоръки.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква ж a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа) „комплектовано превозно средство“ означава превозно средство, което няма нужда от окомплектоване, за да покрие съответните технически изисквания на Директива 2007/46/EО.

Обосновка

Напълно комплектованите превозни средства попадат в обхвата на законодателното предложение.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква ж б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жб) „опорна площ“ означава широчината на колеята, умножена по междуосовото разстояние, посочена в сертификата за съответствие и определена в раздели 2.1 и 2.3 на приложение І към Директива 2007/46/EО.

Обосновка

Съгласуване с приложение ІІ, част Б, параграф 5.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато не са налични специфичните емисии на напълно комплектованото превозно средство, производителят на базовото превозно средство използва специфичните емисии на базовото превозно средство, за да определи средните специфични емисии на CO2.

Обосновка

За да се отчетат специфичните условия на „превозните средства с многоетапно типово одобрение“, Европейската комисия препоръчва изменения на първоначалното предложение. Настоящото изменение се базира на тези препоръки.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 4 – алинея 2 – тирета 1, 2 и 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-75 % през 2014 г.,

-50 % през 2014 г.,

-80 % през 2015 г.,

-75 % през 2015 г.,

-100 % от 2016 г. нататък.

-100 % от 2016 г. нататък.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Кредити

Кредити и финансови стимули

Обосновка

Необходимо е да се разшири обхватът на настоящия регламент, за да се насърчи обновяването на парка от леки търговски превозни средства.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 5 - параграф - 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- 1a. Държавите-членки могат да предвиждат финансови стимули, приложими към превозни средства серийно производство, които са в съответствие с настоящия регламент и неговите мерки за изпълнение.

 

Тези стимули се отнасят до всички нови превозни средства, пускани за продажба на пазара на дадена държава-членка, които изпълняват най-малко посочените в приложение І цели за специфични емисии преди посочените в приложение І дати, и прилагането им се прекратява на тези дати.

Обосновка

За да се постигнат целите, е необходимо да се насърчи обновяването на парка от превозни средства.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 5 - параграф - 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- 1б. Държавите-членки могат да предоставят финансови стимули за преоборудване на превозни средства, които са в употреба, и за разглобяване за скрап на превозни средства, които не отговарят на изискванията на настоящия регламент.

Обосновка

За да се постигнат целите, е необходимо да се насърчи обновяването на парка от превозни средства.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 5 - параграф - 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- 1в. За всеки вид превозно средство, посочените в параграфи – 1а и – 1б финансови стимули не превишават допълнителната стойност на техническите устройства, монтирани с цел гарантиране на спазването на целите за специфични емисии, определени в приложение І, включително разходите за тяхното монтиране в превозното средство.

Обосновка

Финансовите стимули трябва да са свързани с допълнителните разходи за техническите устройства, монтирани с цел гарантиране на спазването на лимитите за емисиите.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 5 – параграф - 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- 1 г. Комисията се уведомява достатъчно навреме относно планове за създаване или промяна на финансовите стимули, посочени в параграфи – 1а и – 1б.

Обосновка

Комисията трябва да има координираща роля.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 5 – уводна част – тирета 1,2 и 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

- 2,5 леки търговски превозни средства през 2014 г.

- 2,5 леки търговски превозни средства през 2014 г.

- 1,5 леки търговски превозни средства през 2015 г.

- 1,5 леки търговски превозни средства през 2016 г.

- 1 леко търговско превозно средство през 2016 г.

- 1 леко търговско превозно средство през 2018 г.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5a

 

Ограничение на скоростта

 

От 2018 г., производителите на леки търговски превозни средства гарантират, че всички нови леки търговски превозни средства, които попадат в приложното поле на настоящия регламент, както се определя в член 2, са оборудвани с устройства за ограничаване на скоростта, в които е заложена максимална скорост от 120 km/h.

Обосновка

За разлика от тежкотоварните превозни средства, леките търговски превозни средства понастоящем не са оборудвани с устройства за ограничаване на скоростта. Подобни устройства са много икономически ефективни за намаляване разхода на гориво и емисиите CO2 и допринасят за безопасността по пътищата.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. По отношение на периода от 1 януари 2014 г. и всяка календарна година след това Комисията начислява такси за извънредно количество емисии на производителя или по целесъобразност на ръководителя на групата, когато средните специфични емисии на CO2 на производителя превишат неговата цел за специфични емисии.

1. По отношение на периода от 1 януари 2014 г. и всяка календарна година след това Комисията стриктно начислява такси за извънредно количество емисии на всеки производител или по целесъобразност на ръководител на групата, когато средните специфични емисии на CO2 на производителя превишат неговата цел за специфични емисии.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – алинея 1 - буква а) – точка i)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) считано от 2014 г. до 2018 г.

а) считано от 2014 г. до 2018 г.

i) за извънредно количество емисии от над 3 g CO2/km:

i) за извънредно количество емисии от над 3 g CO2/km:

((извънредно количество емисии – 3) × 120 EUR + 45 EUR) × брой нови леки търговски превозни средства.

((извънредно количество емисии – 3) × 95 EUR + 45 EUR) × брой нови леки търговски превозни средства.

Обосновка

Таксата за извънредно количество емисии следва да бъде съгласувана с разпоредбите на Регламент (EО) № 443/2009 (емисии на CO2 от леки пътнически автомобили).

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) считано от 2019 г.:

б) считано от 2019 г.:

(извънредно количество емисии × 120 EUR) × брой нови леки търговски превозни средства.

(извънредно количество емисии × 95 EUR) × брой нови леки търговски превозни средства.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – първа точка

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„извънредно количество емисии“ означава положителният брой грамове на километър, с който средните специфични емисии на CO2 на производителя — като се вземе предвид намалението на емисиите на CO2, дължащо се на одобрени новаторски технологии в съответствие с член 11 — превишават целта му за специфични емисии през календарната година или част от календарната година, за която се прилага задължението по член 4, закръглен до най-близките три знака след десетичната запетая; и

„извънредно количество емисии“ означава положителният брой грамове на километър, с който средните специфични емисии на CO2 на производителя — като се вземе предвид намалението на емисиите на CO2, дължащо се на одобрени новаторски технологии в съответствие с член 11, както и на употребата на устройства за ограничаване на скоростта в съответствие с разпоредбите на член 5а — превишават целта му за специфични емисии през календарната година или част от календарната година, за която се прилага задължението по член 4, закръглен до най-близките три знака след десетичната запетая; и

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Сумите от таксите за извънредно количество емисии се считат за приход в общия бюджет на Европейския съюз.

4. Сумите от таксите за извънредно количество емисии се считат за приход в общия бюджет на Европейския съюз и се използват единствено за финансиране на проекти, целящи постигане на новаторски технологии в името на понижаването на отрицателното въздействие на транспорта върху околната среда.

Обосновка

Приходите от таксите за извънредно количество емисии следва да се заделят целево за изследвания за по-нататъшно подобряване на резултатите на сектора в екологично отношение.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Заявление за дерогация по отношение на целта за специфични емисии, изчислена в съответствие с приложение I, може да бъде направено от производител на по-малко от 22 000 нови леки търговски превозни средства, регистрирани в Общността за календарна година, и:

Заявление за дерогация по отношение на целта за специфични емисии, изчислена в съответствие с приложение I, може да бъде направено от производител на по-малко от 25 000 нови леки търговски превозни средства, регистрирани в Общността за календарна година, и:

Обосновка

Като се има предвид, че общият дял на дребните производители от пазара на леки търговски превозни средства е само 5%, докладчикът предлага повишаване на лимита от 22 000 регистрирани превозни средства (1% от общите продажби на леки търговски превозни средства в ЕС) на 25 000 (приблизително 1,4%). Това също би било по-ниско от стойността (равняваща се на 2% от общите продажби), приета в Регламент (EО) № 443/2009 относно намаляването на емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили . Така би се дала възможност за по-голяма гъвкавост за дребните производители при излизането от настоящата икономическа криза.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – уводна част – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) е член на група свързани производители, която отговаря като цяло за по-малко от 22 000 нови леки търговски превозни средства, регистрирани в Общността за календарна година; или

б) е член на група свързани производители, която отговаря като цяло за по-малко от 25 000 нови леки търговски превозни средства, регистрирани в Общността за календарна година; или

Обосновка

Като се има предвид, че общият дял на дребните производители от пазара на леки търговски превозни средства е само 5%, докладчикът предлага повишаване на лимита от 22 000 регистрирани превозни средства (1% от общите продажби на леки търговски превозни средства в ЕС) на 25 000 (приблизително 1,4%). Това също би било по-ниско от стойността (равняваща се на 2% от общите продажби), приета в Регламент (EО) № 443/2009 относно намаляването на емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили . Така би се дала възможност за по-голяма гъвкавост за дребните производители при излизането от настоящата икономическа криза.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) цел за специфични емисии, съответстваща на неговия потенциал за намаляване на емисиите, включително икономическия и технологичния потенциал за намаляване на специфичните му емисии на CO2, и съобразена с особеностите на пазара за типа произвеждано леко търговско превозно средство.

г) цел за специфични емисии, съответстваща на неговия потенциал за намаляване на емисиите и на средната стойност за сектора, включително икономическия и технологичния потенциал за намаляване на специфичните му емисии на CO2, и съобразена с особеностите на пазара за типа произвеждано леко търговско превозно средство.

Обосновка

Въпреки че в сектора средната стойност на намалението на емисиите на CO2 за достигане на целта от 175 g CO2/km е равна на 14%, на някои дребни производители би се наложило да постигнат намаления от над два пъти тази стойност. За да не бъдат дискриминирани те, средната стойност на сектора следва да бъде сред критериите, вземани предвид при одобряването на дерогацията.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. До 31 декември 2012 г. Комисията приема подробни разпоредби за процедура за одобряване на такива новаторски технологии в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 13, параграф 2. Тези подробни разпоредби се основават на следните критерии за новаторски технологии:

2. До 31 декември 2012 г. Комисията приема подробни разпоредби за процедура за одобряване на такива новаторски технологии в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 13, параграф 2. Тези подробни разпоредби съответстват на разпоредбите, установени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 443/2009 и се основават на следните критерии за новаторски технологии:

Обосновка

В член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) 443/2009 относно емисиите CO2 от пътнически автомобили се посочва, че до 2010 г. Комисията приема подробни разпоредби за процедура за одобряване на такива новаторски технологии.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До 31 октомври 2016 г. и на всеки три години след това се приемат мерки за изменение на приложение I, за да се коригира стойността на M0, посочена в него, в зависимост от средната маса на новите леки търговски превозни средства през предходните три календарни години.

До 31 октомври 2016 г. и на всеки три години след това се приемат мерки за изменение на приложение I, за да се коригира стойността на M0, посочена в него, в зависимост от средната маса на новите леки търговски превозни средства, регистрирани през предходните три календарни години.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – алинея 1– тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 

условията за постигане на дългосрочната цел от 135 g CO2/km до 2020 г. по икономически ефективен начин, чиято постижимост е предмет на потвърждаване въз основа на актуализираните резултати от оценката на въздействието, и

условията за постигане на дългосрочната цел от 135 g CO2/km до 2022 г. по икономически ефективен начин, чиято постижимост е предмет на потвърждаване въз основа на актуализираните резултати от оценката на въздействието, и

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. До 2015 г. Комисията извършва преглед на метода за определяне на специфичните емисии на CO2 от напълно комплектовани превозни средства в параграф 7 от част Б на приложение II и, ако е уместно, представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за изменение на приложение II.

7. До 2014 г. Комисията, когато е уместно, създава процедура за изчисляване на представителни стойности за емисиите на CO2 и ефикасността във връзка с разхода на гориво при напълно комплектованите превозни средства.

Обосновка

За да се отчетат специфичните условия на „превозните средства с многоетапно типово одобрение“, Европейската комисия препоръчва изменения на първоначалното предложение. Настоящото изменение се базира на тези препоръки.

Изменение  32

Предложение за регламент

Приложение II – част A – точка 3 - буква г - подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii) специфичните емисии на CO2;

ii) специфичните емисии на CO2 и дела от намалението на емисиите, постигнато в резултат на новаторски технологии в съответствие с член 11;

Обосновка

С цел последователност на текста.

Изменение  33

Предложение за регламент

Приложение II – част Б – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Специфични емисии за напълно комплектовани превозни средства Специфичните емисии на напълно комплектованите превозни средства се определят в съответствие с Директива 2004/3/ЕО. Когато тази стойност не е налична, специфичните емисии на дадено напълно комплектовано превозно средство се приравняват към най-високата стойност на специфичните емисии на всички напълно комплектовани превозни средства, които са от същия тип превозни средства като некомплектованото превозно средство, на което се базира комплектованото превозно средство, и които са били регистрирани в ЕС през същата година на мониторинг, където „тип на превозното средство“ се определя в съответствие с член 3 от Директива 2007/46/ЕО. Ако има повече от три различни стойности на специфични емисии на всички напълно комплектовани превозни средства, се използват вторите по обем специфични емисии.

заличава се

Обосновка

За да се отчетат специфичните условия на „превозните средства с многоетапно типово одобрение“, Европейската комисия препоръчва изменения на първоначалното предложение. Настоящото изменение се базира на тези препоръки.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства

Позовавания

COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD)

Водеща комисия

ENVI

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

24.11.2009

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Oldřich Vlasák

9.11.2009

 

 

Разглеждане в комисия

27.4.2010

21.6.2010

 

 

Дата на приемане

22.6.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

4

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Frieda Brepoels, Spyros Danellis, Tanja Fajon, Jelko Kacin, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Morten Løkkegaard, Traian Ungureanu


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства

Позовавания

COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD)

Дата на представяне на ЕП

28.10.2009

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

24.11.2009

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

24.11.2009

TRAN

24.11.2009

 

 

Процедура с асоциирана(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

20.5.2010

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Martin Callanan

9.12.2009

 

 

Разглеждане в комисия

17.3.2010

3.5.2010

 

 

Дата на приемане

28.9.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

25

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

János Áder, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Christofer Fjellner, Matthias Groote, Rebecca Harms, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Дата на внасяне

12.10.2010

Правна информация - Политика за поверителност