Procedură : 2009/0173(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0287/2010

Texte depuse :

A7-0287/2010

Dezbateri :

PV 15/02/2011 - 3
CRE 15/02/2011 - 3

Voturi :

PV 15/02/2011 - 9.11
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0053

RAPORT     ***I
PDF 1140kWORD 915k
12.10.2010
PE 441.042v02-00 A7-0287/2010

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi, în cadrul abordării integrate a Comisiei în vederea reducerii emisiilor de CO2 generate de vehiculele ușoare

(COM(2009)0593 – C7‑0271/2009 – 2009/0173(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportor: Martin Callanan

Raportor pentru aviz (*): Werner Langen, Comisia pentru industrie, cercetare și energie

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 50 din Regulamentul de procedură

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare Şi energie
 AVIZ al Comisiei pentru transport Şi turism
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi, în cadrul abordării integrate a Comisiei în vederea reducerii emisiilor de CO2 generate de vehiculele ușoare

(COM(2009)0593 – C7‑0271/2009 – 2009/0173(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2009)0593),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0271/2009),

–   având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 iulie 2010,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru transport și turism (A7-0287/2010),

1.  adoptă în primă lectură poziția prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Comisia a revizuit Strategia de dezvoltare durabilă, punând accentul pe cele mai urgente probleme pentru dezvoltarea durabilă, cum ar fi transportul, schimbările climatice, sănătatea publică și conservarea energiei. Toate aceste probleme sunt legate între ele și pot fi abordate prin măsuri privind eficiența energetică în domeniul transportului.

Justificare

Ar trebui să se menționeze strategiile globale ale Uniunii Europene - Strategia de dezvoltare durabilă este un document de strategie important, care nu a fost menționat în considerente până acum.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În vederea creșterii competitivității industriei europene de automobile ar fi de preferat să se utilizeze mecanisme de stimulare, cum ar fi compensarea inovațiilor ecologice și acordarea de credite suplimentare, și nu să se introducă interdicții a căror încălcare să ducă la sancțiuni penale.

Justificare

Majoritatea clienților sunt societăți comerciale și consumul de combustibil este un criteriu esențial pentru decizia de cumpărare a unui vehicul.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În cadrul acestor comunicări se propunea o abordare integrată în vederea realizării obiectivului comunitar de atingere până în 2012 a unor emisii medii de 120 g CO2/km pentru autoturismele noi înmatriculate în Comunitate, prin focalizarea asupra unor reduceri obligatorii ale emisiilor de CO2 în scopul atingerii unui obiectiv de 130 g CO2/km pentru parcul mediu de autovehicule noi, prin îmbunătățirea tehnologiei motoarelor autovehiculelor, precum și o reducere suplimentară de 10 g CO2/km sau echivalent dacă necesitățile tehnologice o cer, prin intermediul altor îmbunătățiri de ordin tehnologic, printre care ameliorarea eficienței consumului de combustibil al vehiculelor utilitare ușoare.

(5) În cadrul acestor comunicări se propunea o abordare integrată în vederea realizării obiectivului comunitar de atingere până în 2012 a unor emisii medii de 120 g CO2/km pentru autoturismele noi înmatriculate în Comunitate, prin focalizarea asupra unor reduceri obligatorii ale emisiilor de CO2 în scopul atingerii unui obiectiv de 130 g CO2/km pentru parcul mediu de autovehicule noi, prin îmbunătățirea tehnologiei motoarelor autovehiculelor, precum și o reducere suplimentară de 10 g CO2/km sau echivalent dacă necesitățile tehnologice o cer, prin intermediul altor îmbunătățiri de ordin tehnologic, printre care ameliorarea eficienței consumului de combustibil care poate fi extinsă și la alte tipuri de vehicule, inclusiv vehiculele utilitare ușoare.

Justificare

La considerentul 16 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind siguranța generală a autovehiculelor se menționează clar că Comisia Europeană ar trebui să evalueze posibilitatea extinderii instalării obligatorii a unor tehnologii avansate existente la alte categorii de vehicule, inclusiv la vehiculele utilitare ușoare.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Directiva 1999/94/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie privind disponibilitatea informațiilor cu privire la consumul de carburant și emisiile de CO2 destinate consumatorilor la comercializarea autoturismelor noi1 prevede deja ca documentația promoțională a autoturismelor să ofere utilizatorilor finali datele oficiale privind emisiile de CO2 și consumul de carburant al vehiculului. Comisia a interpretat această dispoziție ca însemnând includerea reclamei în recomandarea sa nr. 2003/217/CE din 26 martie 2003 privind aplicarea la alte medii a dispozițiilor Directivei 1999/94/CE privind documentația promoțională2. Prin urmare, domeniul de aplicare al Directivei 1999/94/CE ar trebui extins asupra vehiculelor utilitare ușoare, astfel încât reclama la aceste vehicule să ofere obligatoriu utilizatorilor finali datele oficiale privind emisiile de CO2 și consumul de carburant al vehiculului atunci când se furnizează informații legate de consumul de energie sau de preț.

1 JO L 12, 18.1.2000, p. 16.

2 JO L 82, 29.3.2003, p. 33.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Pentru a se asigura că obiectivele reflectă particularitățile constructorilor de nișă și cu volum mic de producție și sunt compatibile cu potențialul de reducere al fiecărui constructor, pentru acești constructori trebuie să se stabilească obiective alternative de reducere a emisiilor, care să țină seama de potențialul tehnologic al vehiculelor unui anumit constructor în ceea ce privește reducerea emisiilor specifice de CO2 generate, precum și de caracteristicile segmentelor de piață în cauză. Această derogare trebuie să fie inclusă în reexaminarea obiectivelor privind emisiile specifice din anexa I, care trebuie finalizată până cel târziu la începutul anului 2013.

(14) Pentru a se asigura că obiectivele reflectă particularitățile constructorilor de nișă și cu volum mic de producție și sunt compatibile cu potențialul de reducere al fiecărui constructor, pentru acești constructori ar trebui să se stabilească obiective alternative de reducere a emisiilor, care să țină seama de potențialul tehnologic al vehiculelor unui anumit constructor în ceea ce privește reducerea emisiilor specifice de CO2 generate, precum și de valoarea medie a emisiilor de CO2 provenite de la vehiculele utilitare ușoare ale tuturor constructorilor și de caracteristicile segmentelor de piață în cauză. Această derogare trebuie să fie inclusă în reexaminarea obiectivelor privind emisiile specifice din anexa I, care trebuie finalizată până cel târziu la începutul anului 2013.

Justificare

Stabilirea unor obiective alternative cu privire la emisii obligă acești constructori să depună mai multe eforturi decât constructorii cu un volum mare de producție, însă în același timp le creează condiții de egalitate, pornindu-se, ca punct de referință, de la valoarea medie a emisiilor de CO2 provenite de la toți constructorii de vehicule utilitare ușoare.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Pentru a asigura faptul că valorile emisiilor de CO2 și eficiența consumului de carburant ale vehiculelor completate sunt reprezentative și emisiile efective de CO2 nu sunt subestimate, Comisia ar trebui să prezinte o metodologie de calcul specifică pentru a determina emisiile pentru fiecare tip de vehicul și să ia în considerare, atunci când este cazul, posibilitatea revizuirii legislației referitoare la omologarea de tip.

Justificare

Într-un document neoficial, Comisia a acceptat ideea că propunerea actuală referitoare la „vehiculele construite în etape” este imposibil de pus în practică. Prezentul amendament, împreună cu amendamentele 3, 4, 12 și 13 elimină propunerea originală care a fost formulată inadecvat și solicită Comisiei să prezinte noi propuneri până în 2011.

Pentru a ține seama de condițiile specifice ale „vehiculelor construite în etape”, vehicule care sunt construite mai întâi într-o formă incompletă și care trebuie să treacă prin cel puțin încă o etapă de finalizare, realizată de alt constructor, Comisia Europeană a prezentat recomandări de modificări la propunerea originală. Prezentul amendament reflectă recomandările respective.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Viteza autovehiculelor are o puternică influență asupra consumului de combustibil și a emisiilor de CO2 ale acestora. În plus, în absența unei limite de viteză pentru vehiculele utilitare ușoare, este posibil să existe un element de concurență în privința vitezei maxime, care ar putea duce la apariția de grupuri propulsoare supradimensionate, cu pierderile de eficiență asociate la o viteză mai redusă. Prin urmare, este oportun să se studieze fezabilitatea extinderii domeniului de aplicare a Directivei 92/6/CEE a Consiliului privind instalarea și utilizarea dispozitivelor limitatoare de viteză pentru anumite categorii de vehicule din cadrul Comunității, în scopul includerii vehiculelor utilitare ușoare care fac obiectul prezentului regulament.

(24) Viteza autovehiculelor are o influență asupra consumului de combustibil și a emisiilor de CO2 ale acestora. În conformitate cu principiul conform căruia, pentru a reduce emisiile de CO2, ar trebui să se utilizeze mai mult stimulentele economice și mai puțin interdicțiile, un mecanism voluntar prin care, în schimbul instalării de limitatoare de viteză, se acordă constructorilor anumite credite în ceea ce privește emisiile mai puține de CO2 ar putea contribui la promovarea unui parc auto de vehicule utilitare ușoare în Uniune care să fie mai eficient din punctul de vedere al consumului de carburant și ecologic. Mai întâi însă ar trebui să se ia măsuri urgente pentru a studia din punct de vedere științific dacă, prin instalarea de limitatoare de viteză, pot fi reduse semnificativ cantitățile de emisii de CO2 și, dacă da, dacă este posibil să se extindă domeniul de aplicare al Directivei 92/6/CEE a Consiliului privind instalarea și utilizarea dispozitivelor limitatoare de viteză pentru anumite categorii de vehicule din cadrul Uniunii, în cadrul unui mecanism voluntar care implică și stimulente, în scopul includerii vehiculelor utilitare ușoare care fac obiectul prezentului regulament.

Justificare

Instalarea unor limitatoare de viteză ar trebui să se realizeze doar prin voluntariat și să fie însoțită de o schemă de acordare a unor stimulente și doar dacă s-a dovedit din punct de vedere științific că prin limitatoarele de viteză se pot reduce în mod semnificativ emisiile de CO2.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament trebuie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei1.

(25) Monitorizarea și raportarea emisiilor medii presupune garantarea unor condiții uniforme de aplicare pentru adoptarea unor norme detaliate referitoare la colectarea, înregistrarea, prezentarea, transmiterea, calcularea și comunicarea datelor privind emisiile medii și aplicarea cerințelor din anexa II.

 

În plus, pentru a stabili nivelul contribuției eco-inovațiilor la realizarea obiectivelor specifice în materie de emisii ale unui producător, ar trebui adoptate dispoziții detaliate bazate pe criteriile stabilite în prezentul regulament.

 

În conformitate cu articolul 291 din TFUE, normele și principiile generale privind mecanismele pe care le au la dispoziție statele membre pentru a controla modul în care Comisia își exercită competențele de executare se stabilesc în prealabil printr-un regulament adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Până la adoptarea noului regulament, continuă să se aplice Decizia Consiliului 1999/468/CE din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei1, cu excepția procedurii de reglementare cu control, care nu este aplicabilă.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) În special, Comisia trebuie fie împuternicită să modifice cerințele de monitorizare și de raportare în lumina experienței privind aplicarea prezentului regulament, să instituie metode de colectare a primelor pentru emisiile suplimentare, să adopte dispoziții detaliate privind derogarea de care beneficiază anumiți constructori și să adapteze anexa I pentru a ține seama de evoluția masei vehiculelor utilitare ușoare noi înmatriculate în Comunitate și pentru a reflecta orice schimbare în procedura de încercare reglementară pentru măsurarea emisiilor specifice de CO2 stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Întrucât măsurile respective au un caracter general și vizează modificarea unor elemente neesențiale din prezentul regulament și completarea acestuia prin adăugarea de noi elemente neesențiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(26) Pentru a adapta anexele, atunci când este cazul, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE. Comisia ar trebui completeze și să modifice cerințele de monitorizare și de raportare stabilite în anexa II în lumina experienței privind aplicarea prezentului regulament, să instituie metode de colectare a primelor pentru emisiile în exces, să stabilească dispoziții privind interpretarea criteriilor de eligibilitate pentru derogări, conținutul cererilor de acordare a unei derogări și conținutul și evaluarea programelor pentru reducerea emisiilor specifice de CO2, ia măsuri pentru a adapta formulele din anexa I astfel încât să reflecte orice schimbări în procedura de încercare reglementară pentru măsurarea emisiilor specifice de CO2. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Prezentul regulament face parte din măsurile complementare menționate în abordarea comunitară integrată.

Justificare

Această propunere reprezintă o continuare a procesului de reglementare în vederea abordării consecințelor legate de schimbările climatice cauzate de vehiculele rutiere inițiat de Comisie în 2007. Ea se referă la unul dintre progresele tehnologice menționate în COM(2007)19 final.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Începând din 2020, prezentul regulament stabilește un obiectiv de 135 g CO2/km privind emisiile medii ale vehiculelor utilitare ușoare noi înmatriculate în Comunitate.

(2) Începând din 2020, prezentul regulament stabilește un obiectiv de 140 g CO2/km privind emisiile medii ale vehiculelor utilitare ușoare noi înmatriculate în Comunitate.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Nu se ia în considerare o înmatriculare anterioară în afara Comunității care a avut loc cu mai puțin de trei luni înaintea înmatriculării în Comunitate.

(2) Nu se ia în considerare o înmatriculare anterioară din afara Comunității, realizată cu mai puțin de trei luni înaintea înregistrării în Comunitate.

Justificare

Amendamentul urmărește claritatea lingvistică și consecvența cu textul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 privind reducerea emisiilor de CO2 de la autoturisme.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) „media emisiilor specifice de CO2” înseamnă, în legătură cu un constructor, media emisiilor specifice de CO2 ale tuturor vehiculelor utilitare ușoare noi pe care le produce acesta;

(a) „media emisiilor specifice de CO2” înseamnă, în legătură cu un constructor, media emisiilor specifice de CO2 ale tuturor vehiculelor utilitare ușoare noi, la care se face referire la articolul 2, pe care le produce acesta;

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) „emisii specifice de CO2” înseamnă emisiile unui vehicul utilitar ușor, măsurate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și specificate ca masa emisiilor de CO2 (combinate) în certificatul de conformitate;

(f) „emisii specifice de CO2” înseamnă emisiile unui vehicul utilitar ușor, măsurate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și specificate ca masa emisiilor de CO2 (combinate) în certificatul de conformitate al vehiculului complet sau completat;

Justificare

Într-un document neoficial, Comisia a acceptat ideea că propunerea actuală referitoare la „vehiculele construite în etape” este imposibil de pus în practică. Prezentul amendament, împreună cu amendamentele 1, 4, 12 și 13 elimină propunerea originală care a fost formulată inadecvat și solicită Comisiei să prezinte noi propuneri până în 2011.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) „obiectiv privind emisiile specifice” înseamnă, în legătură cu un constructor, media emisiilor specifice orientative de CO2, determinată în conformitate cu anexa I, ale fiecărui vehicul utilitar ușor nou pe care îl produce acesta.

(g) „obiectiv privind emisiile specifice” înseamnă, în legătură cu un constructor, media emisiilor specifice orientative de CO2, determinată în conformitate cu anexa I, ale fiecărui vehicul utilitar ușor nou pe care îl produce acesta sau, în cazul în care producătorului i se acordă o derogare în temeiul articolului 10, obiectivul de emisii specifice stabilit în temeiul respectivei derogări.

Justificare

Pentru a se asigura consecvența cu textul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 privind reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme, ar trebui ca în prezentul regulament să se menționeze obiectivul privind emisiile specifice pentru constructorii cărora li se acordă o derogare în temeiul articolului 10 al acestuia.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) „pata de contact” înseamnă ecartamentul mediu al unei mașini înmulțit cu ampatamentul, astfel cum se specifică în certificatul de conformitate și cum este definită la punctele 2.1 și 2.3 din anexa I la Directiva 2007/46/CE;

Justificare

Este important să se definească pata de contact, care este menționată în anexa II, partea B, punctul 5.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(gb) „sarcină utilă” înseamnă diferența dintre masa încărcată maximă tehnic admisibilă, în conformitate cu anexa III la Directiva 2007/46/CE, și masa vehiculului.

Justificare

Din motive de coerență cu anexa II, partea B, punctele 5 și 6.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera gc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(gc) „vehicul complet” înseamnă orice vehicul care nu trebuie să fie finalizat pentru a îndeplini cerințele tehnice aplicabile cuprinse în Directiva 2007/46/CE.

Justificare

Vehiculele completate sunt acoperite de propunerea legislativă.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul vehiculelor completate, constructorul trebuie să menționeze doar emisiile specifice de CO2 ale vehiculelor de bază și să le respecte în conformitate cu primul paragraf.

Justificare

Comisia a menționat deja într-un document neoficial că metoda la care se face referire în propunerea de regulament nu este adecvată pentru determinarea emisiilor specifice de CO2 ale vehiculelor completate. În cazul în care vehiculele trec prin etape suplimentare de completare, constructorul vehiculului de bază nu poate influența emisiile de CO2 ale unor astfel de vehicule completate.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care emisiile specifice ale vehiculului completat nu sunt disponibile, constructorul vehiculului de bază utilizează emisiile specifice ale vehiculului de bază pentru a determina media emisiilor sale specifice de CO2.

Justificare

Într-un document neoficial, Comisia a acceptat ideea că propunerea actuală referitoare la „vehiculele construite în etape” este imposibil de pus în practică. Prezentul amendament, împreună cu amendamentele 1, 3, 12 și 13 elimină propunerea originală care a fost formulată inadecvat și solicită Comisiei să prezinte noi propuneri până în 2011.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Pentru a determina emisiile medii specifice de CO2 ale fiecărui producător, o potențială depășire de către un producător a obiectivului de emisii de CO2 stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009 este luată în calcul pentru același producător și în același an calendaristic în cazul în care producătorul solicită acest lucru. În acest caz, se calculează după cum urmează:

 

80% din diferența dintre obiectivul de emisii specifice al producătorului și nivelul său mediu de emisii specifice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009 se deduce din nivelul mediu al emisiilor specifice de CO2 pentru vehicule utilitare ușoare. Directiva 2009/33/CE stabilește raportul dintre kilometrajul pe durata de viață al autoturismelor și vehiculelor utilitare ușoare la 80%.

Justificare

As the reduction of LCV CO2 has been initially introduced as part of the complementary measures for passenger vehicles CO2 an averaging between both fleets is the logical consequence. Averaging of the manufacturer’s cars and LCVs fleets’ CO2 performance should be possible as reducing compliance costs for manufacturers as demonstrated in the EU impact assessment. From an environmental and policy point of view it makes no difference whether CO2 is reduced for passenger cars and LCVs. Such an averaging does not disadvantage those LCV manufacturers without cars as those are all covered under Article 10. The 80% reflects the longer mileage of LCVs and CO2 reduction measures under this regulation (see directive EC/2009/33 Table 3 of the Annex).

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 2c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Începând cu 1 ianuarie 2016, se iau în considerare și vehiculele completate în cadrul procesului de stabilire a mediei emisiilor specifice de CO2 pentru fiecare constructor.

Justificare

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru calcularea mediei emisiilor specifice de CO2, fiecare vehicul utilitar ușor nou care generează o cantitate de emisii specifice de CO2 mai mică de 50 g CO2/km se consideră ca fiind echivalent cu:

Pentru calcularea mediei emisiilor specifice de CO2, fiecare vehicul utilitar ușor nou care generează o cantitate de emisii specifice de CO2 mai mică de 50 g CO2/km se consideră ca fiind echivalent cu:

– 2,5 vehicule utilitare ușoare în 2014,

– 3,5 vehicule utilitare ușoare în 2015,

1,5 vehicule utilitare ușoare în 2015,

2,5 vehicule utilitare ușoare în 2016,

– 1 vehicul utilitar ușor, începând din 2016.

– 2,0 vehicule utilitare ușoare în 2017.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Obiectiv privind emisiile specifice pentru vehiculele alimentate cu carburanți alternativi

 

Pentru a stabili în ce măsură un constructor își respectă obiectivul privind emisiile specifice prevăzut la articolul 4, emisiile specifice de CO2 generate de fiecare vehicul conceput să funcționeze cu un amestec de benzină și bioetanol în proporție de 85% („E85”), care respectă legislația Uniunii sau standardele tehnice europene relevante se reduc, până la 31 decembrie 2015, cu 5%, drept recunoaștere a sporirii capacităților tehnologice și de reducere a emisiilor pentru vehiculele care funcționează pe bază de biocarburanți. Această reducere se aplică numai dacă cel puțin 30% din stațiile de alimentare din statul membru în care este înmatriculat vehiculul furnizează acest tip de carburant alternativ, cu respectarea criteriilor de durabilitate pentru biocarburanți prevăzute în legislația relevantă a Uniunii.

Justificare

Dezvoltarea continuă a infrastructurii de distribuție a biocarburanților poate genera reduceri importante ale emisiilor de CO2 ale parcului auto pe întregul circuit al carburanților de la puțul de extracție la autoturisme. Prin urmare, este necesar să se introducă, prin analogie cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009 privind reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, o dispoziție pentru vehiculele utilitare ușoare alimentate cu carburanți alternativi.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Constructorii de vehicule utilitare ușoare noi, cu excepția celor cărora li s-a acordat o derogare în temeiul articolului 10, se pot grupa în scopul îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul articolului 4.

(1) Constructorii, cu excepția celor cărora li s-a acordat o derogare în temeiul articolului 10 din prezentul regulament sau al articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, se pot grupa în scopul îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul articolului 4 din prezentul regulament.

Justificare

Gruparea performanțelor în materie de CO2 ale parcurilor de autoturisme și vehicule utilitare ușoare ar trebui să fie posibilă întrucât reduce costurile de asigurare a conformității suportate de producători, după cum a demonstrat studiul de impact la nivel UE. Din punct de vedere ecologic și politic, nu are importanță dacă reducerea de CO2 se face la nivelul autoturismelor sau al vehiculelor utilitare ușoare. O astfel de medie nu îi dezavantajează pe acei constructori de vehicule utilitare ușoare care nu produc autoturisme, deoarece aceștia intră toți sub incidența articolului 10. Factorul 0,8 reflectă kilometrajul mai mare al vehiculelor utilitare ușoare și măsurile de reducere a CO2 în conformitate cu prezentul regulament (a se vedea Directiva 2009/33/CE tabelul 3 din anexă).

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Alineatul (5) nu se aplică în cazul în care toți constructorii din grupare fac parte din același grup de constructori conexați.

(6) Alineatul (5) nu se aplică în cazul în care toți constructorii din grupare fac parte din același grup de constructori conexați sau în cazul în care gruparea constă numai din punerea împreună a autoturismelor și vehiculelor utilitare ușoare ale aceluiași producător.

Justificare

în conformitate cu amendamentul la articolul 6 alineatul (1).

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Obiectivele individuale respective ale producătorilor se înlocuiesc cu un obiectiv modificat pentru producător în cazul în care există o grupare a autoturismelor și vehiculelor utilitare ușoare.

 

Modificarea se definește după cum urmează:

 

80% din diferența dintre obiectivul de emisii specifice al producătorului și nivelul său mediu de emisii specifice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009 se adaugă la nivelul mediu al emisiilor specifice de CO2 pentru vehicule utilitare ușoare. Directiva 2009/33/CE stabilește raportul dintre kilometrajul pe durata de viață al autoturismelor și vehiculelor utilitare ușoare la 80%.

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 6 alineatul (1).

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate modifica anexa II în lumina experienței privind aplicarea prezentului regulament. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3).

eliminat

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 10a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Începând cu 1 ianuarie 2014, monitorizarea se extinde la vehiculele completate.

Justificare

În funcție de soluția aleasă, este probabil că Directiva-cadru privind omologarea și sistemul curent de monitorizare nu vor furniza o soluție aplicabilă pentru vehiculele completate, astfel cum propune Comisia. Omologarea de tip completă (Directiva 2007/46/CE) se va aplica tuturor tipurilor de vehicule completate începând cu mai 2013. Astfel, începând cu ianuarie 2014, monitorizarea se extinde la vehiculele completate. 2014 va fi primul an calendaristic complet în care se monitorizează și colectează datele privind emisiile de CO2 și masa vehiculelor completate în conformitate cu noua procedură disponibilă.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Informații

 

La 1 ianuarie 2014 și, ulterior, la începutul fiecărui an calendaristic, fiecare constructor de vehicule utilitare ușoare pune la dispoziția clienților informații privind nivelul mediu de emisii specifice de CO2 și consumul de combustibil al modelelor lor de vehicule.

Justificare

Majoritatea clienților sunt societăți comerciale și consumul de combustibil este un criteriu esențial pentru decizia de cumpărare a unui vehicul. De aceea, aceste informații trebuie puse la dispoziția clienților.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) pentru emisiile suplimentare de peste 3 g CO2/km:

(i) pentru emisiile suplimentare de peste 3 g CO2/km:

((Emisii suplimentare – 3) × 120 € + 45 €) × numărul de vehicule utilitare ușoare noi.

((Emisii suplimentare – 3) × 95 € + 45 €) × numărul de vehicule utilitare ușoare noi.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) începând din 2019:

(b) începând din 2019:

(Emisii suplimentare × 120 €) × numărul de vehicule utilitare ușoare noi.

(Emisii suplimentare × 95 €) × numărul de vehicule utilitare ușoare noi.

Justificare

În conformitate cu justificarea la amendamentul adus articolului 8 alineatul (2) litera (a).

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Unde, în sensul prezentului articol:

Unde, în sensul prezentului articol:

„emisii suplimentare” înseamnă numărul pozitiv de grame pe kilometru cu care media emisiilor specifice de CO2 a unui constructor - ținând seama de reducerile emisiilor de CO2 datorate tehnologiilor inovatoare aprobate în conformitate cu articolul 11 – a depășit obiectivul acestuia privind emisiile specifice în anul calendaristic sau într-o parte a anului calendaristic în care se aplică obligația menționată la articolul 4, rotunjit la cea mai apropiată a treia zecimală; și „numărul de vehicule utilitare ușoare noi” înseamnă numărul de vehicule utilitare ușoare noi al căror constructor este și care au fost înmatriculate în perioada respectivă, în conformitate cu criteriile de introducere treptată prevăzute la articolul 4.

„emisii suplimentare” înseamnă numărul pozitiv de grame pe kilometru cu care media emisiilor specifice de CO2 a unui constructor - ținând seama de reducerile emisiilor de CO2 datorate tehnologiilor inovatoare aprobate în conformitate cu articolul 11 și de reducerile de CO2 inferioare obiectivului specificat în Regulamentul (CE) nr. 443/2009 – a depășit obiectivul acestuia privind emisiile specifice în anul calendaristic sau într-o parte a anului calendaristic în care se aplică obligația menționată la articolul 4, rotunjit la cea mai apropiată a treia zecimală; și „numărul de vehicule utilitare ușoare noi” înseamnă numărul de vehicule utilitare ușoare noi al căror constructor este și care au fost înmatriculate în perioada respectivă, în conformitate cu criteriile de introducere treptată prevăzute la articolul 4.

Justificare

Gruparea parcurilor de autoturisme și vehicule utilitare ușoare (făcând media între distanțe și obiective) reduce costurile de asigurare a conformității suportate de producători, după cum a demonstrat studiul de impact la nivel UE. Din punct de vedere ecologic și politic, nu are importanță dacă reducerea de CO2 se face la nivelul autoturismelor sau al vehiculelor utilitare ușoare. O astfel de grupare nu îi dezavantajează pe acei constructori de vehicule utilitare ușoare care nu produc autoturisme, deoarece aceștia intră toți sub incidența articolului 10. Factorul 0,8 reflectă kilometrajul mai mare al vehiculelor utilitare ușoare și măsurile de reducere a CO2 în conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3).

eliminat

Justificare

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Începând de la 31 octombrie 2014, lista publicată în temeiul alineatului (1) indică, de asemenea, dacă constructorul a respectat cerințele articolului 4 în anul calendaristic precedent.

(2) Începând de la 31 octombrie 2015, lista publicată în temeiul alineatului (1) indică, de asemenea, dacă constructorul a respectat cerințele articolului 4 în anul calendaristic precedent.

Justificare

Ca urmare a modificărilor introduse de amendamentul la articolul 7 alineatele (1) și (2).

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9a

Informația din autoturism destinată conducătorilor

 

Începând cu 1 ianuarie 2012, constructorii care solicită omologarea de tip pentru autovehiculele N1 astfel cum este definit în Directiva 2007/46/CE, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007, echipează toate autovehiculele cu un contor al consumului de combustibil.

Justificare

Este important ca șoferii să cunoască consumul real de combustibil al vehiculului lor, care adesea este mai ridicat decât consumul măsurat în cadrul ciclului de testare al UE. Un contor al consumului de combustibil poate ajuta la furnizarea acestor informații și, în același timp, poate încuraja șoferii să folosească un stil de conducere care determină un consum mai mic de combustibil. În momentul de față, Comisia Europeană elaborează cerințe pentru ca autoturismele să fie echipate cu asemenea dispozitive. Acestea ar trebui să fie obligatorii și în cazul vehiculelor utilitare ușoare.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) un obiectiv de emisii specifice corespunzător potențialului său de reducere, inclusiv potențialului economic și tehnologic de reducere a emisiilor specifice de CO2 și ținând seama de caracteristicile pieței căreia îi este destinat tipul de vehicul utilitar ușor produs.

(d) un obiectiv de emisii specifice corespunzător potențialului său de reducere, inclusiv potențialului economic și tehnologic de reducere a emisiilor specifice de CO2 și valorii medii a emisiilor de CO2 provenite de la vehiculele utilitare ușoare produse de toți constructorii, și ținând seama de caracteristicile pieței căreia îi este destinat tipul de vehicul utilitar ușor produs.

Justificare

Stabilirea unor obiective alternative cu privire la emisii obligă acești constructori să depună mai multe eforturi decât constructorii cu un volum mare de producție, însă în același timp le creează condiții de egalitate, pornindu-se, ca punct de referință, de la valoarea medie a emisiilor de CO2 provenite de la toți constructorii de vehicule utilitare ușoare.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3).

eliminat

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Până la 31 decembrie 2012, Comisia adoptă dispoziții detaliate privind o procedură de aprobare a acestor tehnologii inovatoare, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 13 alineatul (2). Aceste dispoziții detaliate se bazează pe următoarele criterii privind tehnologiile inovatoare:

(2) Până la 31 decembrie 2012, Comisia adoptă dispoziții detaliate privind o procedură de aprobare a acestor tehnologii inovatoare, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 13 alineatul (2). Aceste dispoziții detaliate sunt în acord cu dispozițiile stabilite la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 și se bazează pe următoarele criterii privind tehnologiile inovatoare:

Justificare

După cum precizează articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 privind reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme, până în 2010 Comisia adoptă dispoziții detaliate privind o procedură de aprobare a acestor tehnologii inovatoare. Dispozițiile referitoare la procedura de aprobare, care în momentul de față sunt discutate pentru autoturisme, ar trebui aplicate și în cazul vehiculelor utilitare ușoare. Nu ar trebui să se facă nicio diferență între eco-inovațiile pentru autoturisme și cele pentru vehiculele utilitare ușoare și nu ar trebui să existe vreo diferență în ceea ce privește procedura de aprobare. Ar trebui evitată duplicarea muncii.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Până la 31 octombrie 2016 și, ulterior, la fiecare trei ani, se adoptă măsuri de modificare a anexei I în vederea ajustării valorii M0, menționată în respectiva anexă, la masa medie a vehiculelor utilitare ușoare noi din cei trei ani calendaristici precedenți.

(1) Până la 31 octombrie 2016 și, ulterior, la fiecare trei ani, se adoptă măsuri de modificare a anexei I în vederea ajustării valorii M0, menționată în respectiva anexă, la masa medie a vehiculelor utilitare ușoare noi înmatriculate în cei trei ani calendaristici precedenți.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– modalităților de realizare în mod rentabil, până în anul 2020, a obiectivului de 135 g CO2/km, sub rezerva confirmării fezabilității acestuia pe baza rezultatelor actualizate ale evaluării impactului; și

– modalităților de realizare în mod rentabil, până în anul 2020, a obiectivului de 140 g CO2/km, sub rezerva confirmării fezabilității acestuia pe baza rezultatelor actualizate ale evaluării impactului; și

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

confirmă includerea în prezentul regulament a vehiculelor din categoriile N2 și M2, astfel cum sunt definite în anexa II la Directiva 2007/46/CE, care au o masă de referință de maximum 2 610 kg, precum și a vehiculelor la care se extinde omologarea de tip în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007.

prezintă o propunere privind includerea în prezentul regulament a vehiculelor din categoriile N2 și M2, astfel cum sunt definite în anexa II la Directiva 2007/46/CE, care au o masă de referință de maximum 2 610 kg, precum și a vehiculelor la care se extinde omologarea de tip în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007, cu referire la realizarea obiectivului pe termen lung, începând cu anul 2020.

Justificare

Stabilirea valorilor exacte pentru obiectivele pe termen lung, precum și includerea vehiculelor utilitare ușoare din categoriile N2 și M2 în sfera prezentului regulament trebuie să facă obiectul unui studiu de impact corespunzător care să confirme fezabilitatea acestora.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3).

Comisia prezintă o propunere Parlamentului European și Consiliului cu privire la măsurile destinate să modifice elemente esențiale din prezentul regulament.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3).

eliminat

Justificare

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Până în 2015, Comisia reexaminează metoda de determinare a emisiilor specifice de CO2 ale vehiculelor complete din anexa II partea B punctul 7 și, dacă este cazul, prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere de modificare a anexei II.

(7) Până în 2011, Comisia stabilește, în scopul monitorizării, o procedură de obținere a unor valori reprezentative pentru emisiile de CO2, eficiența consumului de carburant și masa vehiculelor completate.

Justificare

Ar trebui să-i revină Comisiei responsabilitatea de a veni cu o soluție adecvată înainte de adoptarea unei propuneri legislative. Propunerea Comisiei prevede realizarea unui obiectiv privind emisiile de CO2 începând din 2014. Vehiculele completate reprezintă aproximativ 15-16% din piața vehiculelor utilitare ușoare. Din cauza cotei de piață ridicate și a impactului necunoscut în prezent asupra parcului producătorilor de echipamente originale, trebuie determinată cât mai curând posibil o procedură adecvată pentru a obține valori reprezentative ale emisiilor de CO2 și ale masei vehiculelor completate.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Măsuri de punere în  aplicare

 

Monitorizarea și raportarea emisiilor medii presupune garantarea unor condiții uniforme de aplicare pentru adoptarea unor norme detaliate referitoare la colectarea, înregistrarea, prezentarea, transmiterea, calcularea și comunicarea datelor privind emisiile medii și aplicarea anexei II în conformitate cu procedura menționată la articolul 13 alineatul (2).

 

De asemenea, pentru a stabili nivelul contribuției eco-inovațiilor la realizarea obiectivelor specifice în materie de emisii ale unui producător, trebuie adoptate dispoziții detaliate bazate pe criteriile stabilite în prezentul regulament.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 8 din Decizia 93/389/CEE.

(1) Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 9 din Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto1.

 

1 JO L 49, 19.2.2004, p. 1.

Justificare

Acest amendament reprezintă o modificare de natură tehnică ce se impune ca urmare a faptului că articolul 9 din Decizia 280/2004/CE înlocuiește articolul 8 din Decizia 93/389/CEE în versiunea actuală și, prin analogie cu Regulamentul nr. 443/2009 privind reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme, trimiterea ar trebui făcută în consecință.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din decizia respectivă.

eliminat

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 13a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13a

 

Acte delegate

 

(1) Pentru a ține seama de progresele tehnice, Comisia poate să adopte, prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolul 13b și sub rezerva condițiilor de la articolele 13c și 13d, amendamente la anexa II pe baza experienței privind aplicarea prezentului regulament astfel cum se prevede la articolul 7 alineatul (9) al doilea paragraf, poate să instituie metode de colectare a primelor pentru emisiile în exces astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (3), poate să adopte dispoziții privind interpretarea criteriilor de eligibilitate pentru derogări referitoare la conținutul cererilor de acordare a unei derogări și conținutul și evaluarea programelor pentru reducerea emisiilor specifice de CO2 astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (7) și poate să ia măsuri pentru a adapta formulele din anexa I astfel încât să reflecte orice schimbări în procedura de încercare reglementară pentru măsurarea emisiilor specifice de CO2, astfel cum se prevede la articolul 12 alineatul (6).

 

(2) La adoptarea acestor acte delegate, Comisia hotărăște în conformitate cu dispozițiile relevante din prezentul regulament.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 13b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13b

Exercitarea competențelor delegate

 

(1) Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 7 alineatul (9) al doilea paragraf, articolul 8 alineatul (3), articolul 10 alineatul (7), articolul 12 alineatul (6) și articolul 13a este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Comisia prezintă un raport privind competențele delegate cel târziu cu șase luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se reînnoiește automat pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă, în conformitate cu articolul 13c.

 

(2) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(3) Competența de a adopta acte delegate conferită Comisiei este supusă condițiilor prevăzute la articolele 13c și 13d.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 13c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13c

 

Revocarea competențelor delegate

 

(1) Delegarea de competențe menționată la articolul 7 alineatul (9) al doilea paragraf, articolul 8 alineatul (3), articolul 10 alineatul (7), articolul 12 alineatul (6) și articolul 13a poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu.

 

(2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă intenționează să revoce delegarea de competențe informează celălalt legislator și Comisia într-un interval de timp rezonabil înaintea adoptării unei decizii finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum și motivele acesteia.

 

(3) Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte imediat sau de la o dată ulterioară, menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 13d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13d

 

Obiecțiuni la actele delegate

 

(1) Parlamentul European sau Consiliul se pot opune actului delegat în termen de două luni de la data notificării.

 

La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu două luni.

 

(2) În cazul în care, la expirarea termenului menționat la alineatul (1), nici Parlamentul European, nici Consiliul nu s-a opus actului delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută în dispozițiile acestuia.

 

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și poate intra în vigoare înainte de expirarea termenului menționat dacă atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că au decis să nu formuleze obiecțiuni.

 

(3) În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul se opune actului delegat în termenul menționat la alineatul (1), acesta nu intră în vigoare. Instituția care formulează obiecțiuni își expune motivele care au stat la baza acestora.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Emisiile specifice orientative de CO2 pentru fiecare vehicul utilitar ușor, măsurate în grame pe kilometru, se determină cu ajutorul formulelor următoare:

1. Emisiile specifice de CO2 pentru fiecare vehicul utilitar ușor, măsurate în grame pe kilometru, se determină cu ajutorul formulelor următoare:

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Anexa 2 – titlul A – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Pentru anul care începe la 1 ianuarie 2011 și pentru fiecare an ulterior, statele membre înregistrează următoarele detalii pentru fiecare vehicul utilitar ușor nou înmatriculat pe teritoriul lor:

1. Pentru anul care începe la 1 ianuarie 2013 și pentru fiecare an ulterior, statele membre înregistrează următoarele detalii pentru fiecare vehicul utilitar ușor nou înmatriculat pe teritoriul lor:

Justificare

Din motive legate de coerență. Monitorizarea ar trebui să urmeze aceeași linie ca și punerea în aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieței și discriminarea constructorilor.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Anexa 2 – titlul A – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Pentru anul calendaristic care începe la 1 ianuarie 2011 și pentru fiecare an calendaristic ulterior, fiecare stat membru determină, pentru fiecare constructor, în conformitate cu metodele descrise în partea B, următoarele caracteristici:

3. Pentru anul calendaristic care începe la 1 ianuarie 2013 și pentru fiecare an calendaristic ulterior, fiecare stat membru determină, pentru fiecare constructor, în conformitate cu metodele descrise în partea B, următoarele caracteristici:

Justificare

Din motive legate de coerență. Monitorizarea ar trebui să urmeze aceeași linie ca și punerea în aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieței și discriminarea constructorilor.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Anexa 2 – titlul A – punctul 3 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) emisiile specifice de CO2;

(ii) emisiile specifice de CO2 și cota de reducere a emisiilor datorată tehnologiilor inovatoare în conformitate cu articolul 11;

Justificare

Din motive legate de coerență. Monitorizarea ar trebui să urmeze aceeași linie ca și punerea în aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieței și discriminarea constructorilor.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Anexa II – titlul B – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Emisiile specifice ale vehiculelor complete

 

Emisiile specifice ale vehiculelor complete se determină în conformitate cu Directiva 2004/3/CE. În cazul în care valoarea respectivă nu este disponibilă, emisiile specifice ale unui vehicul complet se stabilesc ca fiind egale cu cea mai mare valoare dintre emisiile specifice ale tuturor vehiculelor complete care reprezintă același tip de vehicul ca vehiculul incomplet pe baza căruia este fabricat vehiculul complet și care au fost înmatriculate în UE în cursul aceluiași an de monitorizare, unde „tip de vehicul” este definit în conformitate cu articolul 3 din Directiva 2007/46/CE. Dacă există mai mult de trei valori diferite de emisii specifice ale tuturor vehiculelor complete, valoarea utilizată este cea de-a doua ca mărime.

7. În cazul vehiculelor construite în etape constructorul vehiculului completat este responsabil pentru întreg vehiculul. Cu toate acestea, pentru înregistrarea parametrilor-cheie privind CO2 și masa de referință a vehiculului în conformitate cu prezentul regulament, constructorul vehiculului incomplet își asumă răspunderea pentru respectarea obiectivelor privind emisiile de CO2, în temeiul prezentului regulament. În acest context, constructorului vehiculului incomplet nu trebuie să i se impună o povară prea mare.

 

 

Constructorul vehiculului completat transmite, în scopul monitorizării, organismelor de monitorizare competente o „masă de referință pentru monitorizare” a vehiculului completat și valoarea CO2 corespunzătoare pe baza informațiilor primite de la constructorul vehiculului incomplet care furnizează fie un tabel al valorilor CO2 corespunzătoare unor diferite clase de masă inertă finală, fie o singură valoare CO2 determinată pentru vehiculul incomplet plus o masă suplimentară implicită (300 kg pentru vehiculele din clasa III, 200 kg pentru vehiculele din clasa II, respectiv 100 kg pentru vehiculele din clasa I). Această masă se folosește, de asemenea, pentru partea C.

 

Comisia face adaptările la Directiva 2007/46/CE care sunt necesare pentru acest proces până la 31 decembrie 2011. Pentru a asigura validitatea procesului prezentat, Comisia validează și, dacă este cazul, ajustează acest proces în primul an calendaristic după intrarea în vigoare a prezentului regulament. Includerea completă a vehiculelor construite în etape în vederea atingerii valorilor-țintă se poate face numai după intrarea în vigoare a adaptării menționate.


EXPUNERE DE MOTIVE

Legislația propusă referitoare la emisiile de CO2 provenite de la vehicule utilitare ușoare a fost așteptată încă din momentul adoptării unei legislații similare pentru autoturisme.

Vehiculele utilitare ușoare sunt folosite în principal de întreprinderi, inclusiv de cele mici și mijlocii. În prezent, vehiculele utilitare ușoare reprezintă circa 12 % din parcul de vehicule. Trebuie să recunoaștem, de asemenea, că aceste vehicule sunt adesea cumpărate în mari cantități, fiind, așadar deja supuse unei analize atente în ceea ce privește eficiența lor și costurile de exploatare.

Cu toate acestea, în perioada 2002-2007, reducerea emisiilor de CO2 provenite de la vehiculele utilitare ușoare a fost în medie de 0,4-0,5 % pe an, însă aceste ameliorări ale eficienței consumului de combustibil au fost contrabalansate de creșterea cererii de transport și a gabaritului autovehiculelor.

Adoptarea de obiective comunitare pentru vehiculele utilitare ușoare noi este necesară pentru a împiedica fragmentarea pieței interne, care rezultă din adoptarea unor măsuri diferite la nivel de stat membru. Pe lângă aceasta, stabilirea de standarde privind emisiile de CO2 pentru vehiculele utilitare ușoare noi este necesară pentru prevenirea riscului de apariție a unei lacune de reglementare care ar rezulta în urma unei anumite suprapuneri a înmatriculărilor de autoturisme și de vehicule utilitare ușoare. În plus, la 28 iunie 2007, Consiliul a invitat Comisia să prezinte o propunere privind îmbunătățirea eficienței consumului de combustibil al vehiculelor utilitare ușoare. Până la urmă, este important să se încurajeze sectorul automobilistic să investească în noi tehnologii.

Raportorul dvs. își poate exprima aprobarea față de prima versiune a propunerii și, în special, salută ideea de bun simț de a se baza în mare parte pe legislația adoptată în ultima sesiune parlamentară privind emisiile de CO2 provenite de la vehiculele ușoare. Așa cum sectorul autoturismelor face eforturi pentru a reduce emisiile, tot așa ar trebui să procedeze și sectorul vehiculelor utilitare ușoare.

În același timp, este important de notat că cele două sectoare nu funcționează exact la fel. Sectorul vehiculelor utilitare ușoare are cicluri de dezvoltare și producție mai lungi decât în cazul autoturismelor. În mod similar, vehiculele utilitare ușoare sunt utilizate în mare parte în scopuri comerciale și, spre deosebire de autoturisme, e mai greu să li se modifice forma sau greutatea pentru a reduce emisiile. Principala modalitate pentru a realiza acest lucru în cazul vehiculelor utilitare ușoare este prin modificarea motoarelor și componentelor mecanice ale vehiculelor – un proces mult mai lung și mai costisitor decât simpla modificare a caroseriei vehiculului. Este demn de notat, de asemenea, că deja motorina se folosește mult mai mult în sectorul vehiculelor utilitare ușoare decât în sectorul autoturismelor.

Cu toate acestea, raportorul dvs. nu dorește reamânarea datelor limită incluse în propunere. O dată limită mai recentă va duce la concentrarea ideilor și obținerea de rezultate. Totuși, raportorul dvs. se îndoiește că obiectivul pe termen lung propus de 135 g CO2/Km poate fi realizat în mod realist în termenul propus Având în vedere costurile ridicate asociate reducerii emisiilor de CO2 ale vehiculelor utilitare ușoare în comparație cu automobilele și ciclurile mai lungi de dezvoltare și producție necesare, 150g CO2/Km este un obiectiv ambițios, dar și realizabil în același timp.

Legislația propusă oferă posibilitatea pentru producători de a forma „grupări” între ei în încercarea de a realiza obiectivul privind emisiile. Flexibilitatea ar trebui să fie binevenită. Totuși, pornind de la principiul că un gram de CO2 economisit este un gram de CO2 economisit indiferent de modul de realizare, raportorul dvs. avansează ideea că acei constructori care produc atât autoturisme, cât și vehicule utilitare ușoare ar trebui să poată grupa cele două tipuri de vehicule în cadrul societății lor. Gruparea parcurilor de autoturisme și vehicule utilitare ușoare (făcând media între distanțe și obiective) reduce costurile de asigurare a conformității suportate de producători, după cum a demonstrat studiul de impact la nivel UE. Din punct de vedere ecologic și politic, nu are importanță dacă reducerea de CO2 se face la nivelul autoturismelor sau al vehiculelor utilitare ușoare. O astfel de grupare nu îi dezavantajează pe acei constructori de vehicule utilitare ușoare care nu produc autoturisme, deoarece aceștia intră toți sub incidența articolului 10. Aprobarea acestui nou tip de flexibilitate pentru producători este o practică comercială recomandată, fiind, totodată, benefică pentru mediu.

Raportorul dvs. este încântat de propunerea Comisiei de a oferi derogări pentru constructorii care produc mai puțin de 22 000 de vehicule pe an și consideră că propunerea stabilește un etalon rezonabil. În același timp, regulamentul trebuie să clarifice faptul că producătorii care beneficiază de o derogare trebuie să obțină reduceri comparabile cu cele ale concurenților și să nu permită Comisiei să propună reduceri nerealiste și, în consecință raportorul dvs. a propus un amendament.

Raportorul este surprins de faptul că penalitățile propuse pentru producătorii care nu reușesc să reducă emisiile de CO2 la vehiculele utilitare ușoare ar trebui calculate la un cuantum mai mare decât pentru un eșec similar în materie de reducere a emisiilor în cazul autoturismelor. Penalitățile din cele două sectoare ar trebui să fie în concordanță și propunerea Comisiei nu conține nicio justificare pentru majorarea penalităților în cazul vehiculelor din categoria N1. De aceea, raportorul propune modificarea textului pentru ca acesta să fie conform cu legislația în domeniul autoturismelor.

Scopul final al legislației propuse este de a reduce emisiile de CO2 provenite de la vehicule utilitare ușoare. Așa cum am precizat, acest lucru este mai greu de realizat decât în cazul autoturismelor întrucât caroseriile vehiculelor utilitare ușoare nu pot fi modificate atât de repede și cu costuri reduse în vederea creșterii eficienței. În schimb, toate modificările trebuie făcute la nivel motoarelor sau al componentelor mecanice. În orice caz, o modalitate alternativă de soluționare a problemei ar fi introducerea de limitatoare de viteză obligatorii pentru vehiculele utilitare ușoare: există tehnologia necesară pentru aceasta și este o modalitate ieftină și eficientă de a reduce emisiile, multe organizații comerciale instalând aceste dispozitive pe vehiculele care nu fuseseră echipate inițial cu acestea. Propunerea raportorului se aplică numai în cazul vehiculelor utilitare ușoare – aceste vehicule sunt utilizate aproape exclusiv în scopuri comerciale și nu trebuie să depășească 120 km/h și nu ar trebui percepută ca un precedent pentru introducerea limitatoarelor de viteză la autoturisme.

În final, într-un document neoficial, Comisia a acceptat ideea că propunerea actuală referitoare la „vehiculele construite în etape” de mai mulți producători diferiți este imposibil de pus în practică. Este evident inechitabil să fie penalizați producătorii vehiculului de bază în cazul în care aceștia nu sunt responsabili cu ceea ce se întâmplă cu vehiculul într-o fază ulterioară a producției sale. Comisia a sugerat că va reveni cu noi propuneri până în 2014, dar raportorul dvs. sugerează să se prezinte o propunere privind modul de a proceda în cazul vehiculelor construite în etape până în 2011. Acest lucru ar trebui realizat prin stabilirea unui sistem de măsurare a emisiilor reale ale vehiculelor finalizate.


AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare Şi energie (28.6.2010)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi, în cadrul abordării integrate a Comisiei în vederea reducerii emisiilor de CO2 generate de vehiculele ușoare

(COM(2009)0593 – C7‑0271/2009 – 2009/0173(COD))

Raportor pentru aviz (*): Werner Langen

(*) Procedura comisiilor asociate - articolul 50 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Din 1995 există o strategie comunitară de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare. În concluziile sale din 10 octombrie 2000, Consiliul Mediu a solicitat Comisiei realizarea unui studiu privind măsurile de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare. Regulamentul (CE) nr. 443/2009 stabilește obiective pentru reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme, în același timp atrăgând atenția asupra necesității stabilirii unor obiective de reducere a emisiilor de CO2 pentru vehiculele utilitare ușoare.

Vehiculele utilitare ușoare sunt folosite în principal de către întreprinderile mici și mijlocii și reprezintă în prezent circa 12 % din parcul de vehicule. Această categorie de mijloace de transport deservește sectorul artizanatului, serviciile de curierat și serviciile de livrări expres, precum și sectorul comercianților cu amănuntul precum florăriile, restaurantele etc. Serviciile asigurate cu ajutorul vehiculelor utilitare ușoare sunt indispensabile pentru satisfacerea nevoilor de zi cu zi ale oamenilor și stimulează crearea de locuri de muncă și creșterea în nenumărate regiuni ale UE.

1. Temeiul juridic

Având în vedere că normele vizează inclusiv armonizarea pieței interne, raportorul nutrește convingerea că temeiul juridic trebuie completat cu articolul 144 din TFUE (fostul articol 95 din Tratatul CE).

2. Obiectivele propunerii de regulament

Prin prezenta propunere de regulament, Comisia urmărește atingerea treptată, între 2014 și 2016, a unei valori-țintă unice a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare de 175 g CO2/km. Totodată, propunerea prevede o valoare-țintă pe termen lung de 135 g CO2/km pentru vehiculele utilitare ușoare, care sub rezerva confirmării fezabilității sale pe baza rezultatelor actualizate ale analizelor de impact, ar trebui să intre în vigoare în 2020. Parlamentul European sprijină obiectivele generale urmărite de către Comisie, dar consideră că este indispensabil să se prevadă o perioadă de tranziție mai lungă. Regulamentul care ar urma să fie adoptat de către Consiliu și Parlament trebuie să încerce să atingă obiective de reducere durabilă care să aibă efecte neutre asupra concurenței, să fie acceptabile din punct de vedere social și să țină cont de varietatea de constructori europeni de automobile și de poziția acestora în concurența internațională și, în același timp, să ia în considerare preocupările legitime ale IMM-urilor.

3. Etapa introductivă

Elaborarea de noi tipuri și platforme în domeniul vehiculelor utilitare ușoare necesită, potrivit informațiilor industriei de automobile, până la 10 ani, iar, în plus, ciclurile de producție sunt mai lungi decât în cazul autoturismelor. Comisia a propus punerea în aplicare a obiectivului de 175 g CO2 pe o perioadă de tranziție de mai mulți ani. Având în vedere faptul că ciclul de producție este mai îndelungat, procesul de introducere treptată ar trebui să demareze în anul 2015, întrucât vehiculele vândute în 2014 se află deja în stadiul de dezvoltare sau de producție. În plus, o perioadă de tranziție cuprinsă între 2015 și 2018, cu o eșalonare alternativă pentru atingerea obiectivului de 65%, 75%, 80% și 100% din parcul de vehicule noi, corespunde duratei și eșalonării stabilite în Regulamentul (CE) nr. 443/2009 privind reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme. Atingerea valorii-țintă corectate pe termen lung de 150 g CO2/km ar trebui să aibă loc în mod progresiv, cu începere din anul 2018, pentru a le acorda constructorilor perioada de tranziție necesară și pentru a permite implementarea neîntreruptă a unor tehnologii inovatoare cu consum de combustibil redus.

4. Vehiculele fabricate în mai multe etape

Deseori, vehiculele utilitare sunt fabricate în mai multe etape. Un constructor de vehicule livrează mai întâi șasiul, care va fi ulterior folosit de un carosier ca bază pentru montarea vehiculului complet. Din totalul vehiculelor utilitare ușoare, aproximativ 25% sunt fabricate în mai multe etape, în timp ce în cazul vehiculelor utilitare grele, procentul este și mai ridicat. Propunerea de regulament ține seama de aceste vehicule. Pentru determinarea emisiilor vehiculului completat, ar trebui să se aplice o metodologie provizorie, pe baza căreia constructorul să își asume responsabilitatea pentru emisiile de CO2 provenite de la vehiculul completat. Totuși, metoda propusă nu este potrivită pentru a se determina în mod valid emisiile vehiculului complet. În plus, constructorii nu dispun de datele necesare în acest sens. Comisia a dezbătut deja, în cadrul unui document de lucru, o serie de metode alternative pentru determinarea emisiilor specifice de CO2 provenite de la vehiculele fabricate în mai multe etape și este invitată să prezinte Parlamentului European și Consiliului, până în 2011, o propunere privind o metodă adecvată pentru stabilirea emisiilor specifice de CO2 provenite de la vehiculele completate.

5. Sancțiuni

Regulamentul privind reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme prevede deja o taxă pentru depășirea valorilor-țintă stabilite. Pe o perioadă tranzitorie de șase ani, sancțiunile se ridică, în funcție de amploarea depășirii, la o sumă cuprinsă între 5 și 95 euro/gram; după expirarea acestei perioade, se va percepe o sumă egală cu 95 de euro pentru fiecare gram depășit. În cazul vehiculelor utilitare ușoare, Comisia a propus o metodologie similară, valoarea maximă fiind însă stabilită la 120 de euro. Taxa percepută pentru depășirea nivelului maxim al emisiilor nu poate fi mai ridicată în cazul vehiculelor utilitare ușoare decât în cazul autoturismelor. Prin urmare, prin analogie cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009 privind reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme, măsurile ar trebui adaptate în ceea ce privește atât cuantumul primelor, cât și eșalonarea în timp.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Referirea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 175 alineatul (1),

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1),

Justificare

Modificare tehnică datorată faptului că regulamentul a fost propus înaintea intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Comisia a revizuit Strategia de dezvoltare durabilă, punând accentul pe cele mai urgente probleme pentru dezvoltarea durabilă, cum ar fi transportul, schimbările climatice, sănătatea publică și conservarea energiei. Toate aceste probleme sunt legate între ele și pot fi abordate odată cu măsurile privind eficiența energetică în domeniul transportului.

Justificare

Ar trebui să se menționeze strategiile globale ale Uniunii Europene - Strategia de dezvoltare durabilă este un document important de strategie, care nu a fost menționat în considerente până acum.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Intensificarea traficului rutier și consecințele acesteia, agravarea pericolelor și multiplicarea efectelor negative constituie, pentru toate statele membre, probleme grave legate de siguranța rutieră și de mediu.

Justificare

Publicarea noului raport TERM de către Agenția Europeană de Mediu a subliniat recent că traficul rutier continuă să genereze probleme grave de mediu în Europa. Aspectul privind siguranța traficului rutier ar trebui subliniat.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Directiva 1999/94/CE prevede deja ca „documentația promoțională” a autoturismelor să ofere utilizatorilor finali datele oficiale privind emisiile de CO2 și consumul de carburant al vehiculului. Comisia a interpretat această dispoziție ca însemnând includerea reclamei în recomandarea sa nr. 2003/217/CE. Prin urmare, domeniul de aplicare al Directivei 1999/94/CE ar trebui extins asupra vehiculelor utilitare ușoare, astfel încât reclama la aceste vehicule să ofere obligatoriu utilizatorilor finali datele oficiale privind emisiile de CO2 și consumul de carburant al vehiculului atunci când se furnizează informații legate de consumul de energie sau de preț.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Constructorilor trebuie să li se lase libertatea de a decide asupra modului în care își pot îndeplini obiectivele în temeiul prezentului regulament și trebuie să li se permită să aplice mai degrabă o medie a emisiilor pentru parcul propriu de vehicule noi, decât să respecte obiective de emisii de CO2 pentru fiecare vehicul în parte. Prin urmare, constructorilor trebuie să li se impună să asigure că media emisiilor specifice pentru toate vehiculele utilitare ușoare noi înmatriculate în Comunitate de care sunt responsabili nu depășește media obiectivelor privind emisiile pentru respectivele vehicule. Această cerință trebuie introdusă progresiv în perioada cuprinsă între 2014 și 2016, cu scopul de a-i facilita implementarea. Aceste repere corespund termenelor și duratei perioadei de introducere progresivă stabilite în Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

(13) Constructorilor trebuie să li se lase libertatea de a decide asupra modului în care își pot îndeplini obiectivele în temeiul prezentului regulament și trebuie să li se permită să aplice mai degrabă o medie a emisiilor pentru parcul propriu de vehicule noi, decât să respecte obiective de emisii de CO2 pentru fiecare vehicul în parte. Prin urmare, constructorilor trebuie să li se impună să asigure că media emisiilor specifice pentru toate vehiculele utilitare ușoare noi înmatriculate în Comunitate de care sunt responsabili nu depășește media obiectivelor privind emisiile pentru respectivele vehicule. Această cerință trebuie introdusă progresiv în perioada cuprinsă între 2015 și 2018, cu scopul de a-i facilita implementarea. Aceste repere corespund termenelor și duratei perioadei de introducere progresivă stabilite în Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

Justificare

Având în vedere faptul că în cazul vehiculelor utilitare ușoare ciclul de producție este mai îndelungat, procesul de introducere treptată ar trebui să demareze în anul 2015, întrucât vehiculele care vor fi vândute în 2014 se află deja în stadiul de dezvoltare sau de producție. În plus, perioada de tranziție 2015 - 2018, cu o eșalonare alternativă de 65/75/80/100%, corespunde duratei și etapelor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 443/2009 privind reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Pentru a se asigura că obiectivele reflectă particularitățile constructorilor de nișă și cu volum mic de producție și sunt compatibile cu potențialul de reducere al fiecărui constructor, pentru acești constructori trebuie să se stabilească obiective alternative de reducere a emisiilor, care să țină seama de potențialul tehnologic al vehiculelor unui anumit constructor în ceea ce privește reducerea emisiilor specifice de CO2 generate, precum și de caracteristicile segmentelor de piață în cauză. Această derogare ar trebui să fie inclusă în reexaminarea obiectivelor privind emisiile specifice din anexa I, care ar trebui finalizată până cel târziu la începutul anului 2013.

(14) Pentru a se asigura că obiectivele reflectă particularitățile constructorilor de nișă și cu volum mic de producție și sunt compatibile cu potențialul de reducere al fiecărui constructor, pentru acești constructori ar trebui să se stabilească obiective alternative de reducere a emisiilor, care să țină seama de potențialul tehnologic al vehiculelor unui anumit constructor în ceea ce privește reducerea emisiilor specifice de CO2 generate, precum și de valoarea medie a emisiilor de CO2 provenite de la vehiculele utilitare ușoare ale tuturor constructorilor și de caracteristicile segmentelor de piață în cauză. Această derogare ar trebui să fie inclusă în reexaminarea obiectivelor privind emisiile specifice din anexa I, care ar trebui finalizată până cel târziu la începutul anului 2013.

Justificare

Stabilirea unui obiectiv alternativ cu privire la emisii obligă acești constructori să depună mai multe eforturi decât constructorii cu un volum mare de producție, însă în același timp le creează condiții de egalitate, pornindu-se, ca punct de referință, de la valoarea medie a emisiilor de CO2 provenite de la toți constructorii de vehicule utilitare ușoare.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Respectarea de către constructori a obiectivelor din prezentul regulament ar trebui evaluată la nivel comunitar. Constructorii a căror medie a emisiilor specifice de CO2 depășește nivelul permis în temeiul prezentului regulament trebuie să plătească o primă pentru emisiile suplimentare, aplicată pentru fiecare an calendaristic, cu începere de la 1 ianuarie 2014. Această primă trebuie să se determine în funcție de cantitatea de emisii cu care respectivii constructori au depășit obiectivul stabilit. Pentru a se asigura consecvența, mecanismul acestei prime trebuie să fie similar celui stabilit în Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Sumele obținute din plata primelor pentru emisiile suplimentare trebuie considerate ca venituri la bugetul general al Uniunii Europene.

(20) Respectarea de către constructori a obiectivelor din prezentul regulament ar trebui evaluată la nivel comunitar. Constructorii a căror medie a emisiilor specifice de CO2 depășește nivelul permis în temeiul prezentului regulament trebuie să plătească o primă pentru emisiile suplimentare, aplicată pentru fiecare an calendaristic, cu începere de la 1 ianuarie 2015. Această primă trebuie să se determine în funcție de cantitatea de emisii cu care respectivii constructori au depășit obiectivul stabilit. Pentru a se asigura consecvența, mecanismul acestei prime trebuie să fie similar celui stabilit în Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Sumele obținute din plata primelor pentru emisiile suplimentare trebuie considerate ca venituri la bugetul general al Uniunii Europene.

Justificare

Având în vedere faptul că în cazul vehiculelor utilitare ușoare ciclul de producție este mai îndelungat, procesul de introducere treptată ar trebui să demareze în anul 2015, întrucât vehiculele care vor fi vândute în 2014 se află deja în stadiul de dezvoltare sau de producție. Prin analogie, prima pentru emisiile suplimentare ar trebui percepută de-abia cu începere de la 1 ianuarie 2015.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a) Pentru a asigura faptul că valorile emisiilor de CO2 și eficiența consumului de carburant ale vehiculelor completate sunt reprezentative și emisiile efective de CO2 nu sunt subestimate, Comisia ar trebui să prezinte o metodologie de calcul specifică pentru a determina emisiile pentru fiecare tip de vehicul.

Justificare

Într-un document de lucru al Comisiei s-a arătat deja că metoda propusă de Comisie pentru determinarea emisiilor specifice de CO2 ale vehiculelor completate nu este adecvată și s-a făcut trimitere la elaborarea unei metode alternative. Ca urmare a cotei de piață ridicate, este necesară stabilirea, cât mai curând posibil, a unei proceduri adecvate de obținere a unor valori reprezentative ale emisiilor de CO2 și ale masei vehiculelor completate.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Trebuie luate în considerare noi modalități de atingere a obiectivului pe termen lung, în special panta curbei, parametrul de utilitate și schema de percepere a primelor pentru emisiile suplimentare.

eliminat

Justificare

Menționarea introducerii unor modalități suplimentare nu corespunde abordării din cadrul propunerii de regulament.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Viteza autovehiculelor are o puternică influență asupra consumului de combustibil și a emisiilor de CO2 ale acestora. În plus, în absența unei limite de viteză pentru vehiculele utilitare ușoare, este posibil să existe un element de concurență în privința vitezei maxime, care ar putea duce la apariția de grupuri propulsoare supradimensionate, cu pierderile de eficiență asociate la o viteză mai redusă. Prin urmare, este oportun să se studieze fezabilitatea extinderii domeniului de aplicare a Directivei 92/6/CEE a Consiliului privind instalarea și utilizarea dispozitivelor limitatoare de viteză pentru anumite categorii de vehicule din cadrul Comunității, în scopul includerii vehiculelor utilitare ușoare care fac obiectul prezentului regulament.

eliminat

Justificare

Adoptarea normelor referitoare la limitarea vitezei vehiculelor face parte din competențele statelor membre. În plus, aceste măsuri au fost introduse din motive legate de siguranța rutieră, și nu din rațiuni ecologice.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Începând din 2020, prezentul regulament stabilește un obiectiv de 135 g CO2/km privind emisiile medii ale vehiculelor utilitare ușoare noi înmatriculate în Comunitate.

(2) Începând din 2020, prezentul regulament stabilește un obiectiv de 150 g CO2/km privind emisiile medii ale vehiculelor utilitare ușoare noi înmatriculate în Comunitate.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Prezentul regulament este completat de măsuri suplimentare corespunzătoare unei reduceri de 10 g CO2/km, ca parte a abordării integrate comunitare.

Justificare

Această propunere reprezintă o continuare a procesului de reglementare în vederea abordării consecințelor legate de schimbările climatice cauzate de vehiculele rutiere inițiat de Comisie în 2007.

Propunerea reprezintă o continuare și, în plus, dispozițiile acesteia ar trebui să fie consecvente cu cadrul legislativ de punere în aplicare a obiectivelor în ceea ce privește emisiile generate de autoturismele noi stabilite în Regulamentul (CE) nr. 443/2009, astfel cum se menționează în mod clar în considerentul 6 și la articolul 11 din prezenta propunere de regulament.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Nu se ia în considerare o înmatriculare anterioară în afara Comunității care a avut loc cu mai puțin de trei luni înaintea înmatriculării în Comunitate.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Justificare

Nu privește versiunea în limba română.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) „emisii specifice de CO2” înseamnă emisiile unui vehicul utilitar ușor, măsurate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și specificate ca masa emisiilor de CO2 (combinate) în certificatul de conformitate;

(f) „emisii specifice de CO2” înseamnă emisiile unui vehicul utilitar ușor, măsurate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și specificate ca masa emisiilor de CO2 (combinate) în certificatul de conformitate al vehiculului complet sau completat;

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) „obiectiv privind emisiile specifice” înseamnă, în legătură cu un constructor, media emisiilor specifice orientative de CO2, determinată în conformitate cu anexa I, ale fiecărui vehicul utilitar ușor nou pe care îl produce acesta.

(g) „obiectiv privind emisiile specifice” înseamnă, în legătură cu un constructor, media emisiilor specifice orientative de CO2, determinată în conformitate cu anexa I, ale fiecărui vehicul utilitar ușor nou pe care îl produce acesta sau, în cazul în care producătorului i se acordă o derogare în temeiul articolului 10, obiectivul de emisii specifice stabilit în temeiul respectivei derogări.

Justificare

Pentru a se asigura consecvența cu textul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 privind reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme, ar trebui ca în prezentul regulament să se menționeze obiectivul privind emisiile specifice pentru constructorii cărora li se acordă o derogare în temeiul articolului 10 al acestuia.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) „amprenta la sol” înseamnă ecartamentul unei mașini înmulțit cu ampatamentul, astfel cum se specifică în certificatul de conformitate și cum este definită la punctele 2.1 și 2.3 din anexa I la Directiva 2007/46/CE.

Justificare

Definiție adăugată pentru a asigura consecvența cu anexa II partea B punctele 5 și 6.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(gb) „sarcină utilă” înseamnă diferența dintre masa încărcată maximă tehnic admisibilă, în conformitate cu anexa III la Directiva 2007/46/CE, și masa vehiculului.

Justificare

Pentru a se asigura certitudinea juridică și claritatea textului, ar trebui ca în capitolul 3, „Definiții”, să figureze toate conceptele relevante cu privire la care regulamentul de față conține dispoziții.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru anul calendaristic care începe la 1 ianuarie 2014 și pentru fiecare an calendaristic ulterior, fiecare constructor de vehicule utilitare ușoare se asigură că media emisiilor sale specifice de CO2 nu depășește obiectivul privind emisiile specifice care îi revine, determinat în conformitate cu anexa I sau, în cazul în care unui constructor i se acordă o derogare în temeiul articolului 10, în conformitate cu respectiva derogare.

Pentru anul calendaristic care începe la 1 ianuarie 2015 și pentru fiecare an calendaristic ulterior, fiecare constructor de vehicule utilitare ușoare se asigură că media emisiilor sale specifice de CO2 nu depășește obiectivul privind emisiile specifice care îi revine, determinat în conformitate cu anexa I sau, în cazul în care unui constructor i se acordă o derogare în temeiul articolului 10, în conformitate cu respectiva derogare.

În scopul stabilirii, pentru fiecare constructor, a emisiilor specifice de CO2, se iau în considerare următoarele procentaje ale vehiculelor utilitare ușoare noi ale respectivului constructor înmatriculate pe parcursul anului în cauză:

În scopul stabilirii, pentru fiecare constructor, a emisiilor specifice de CO2, se iau în considerare următoarele procentaje ale vehiculelor utilitare ușoare noi ale respectivului constructor înmatriculate pe parcursul anului în cauză:

 

– 65% în 2015,

– 75% în 2014,

– 75% în 2016,

– 80% în 2015,

– 80% în 2017,

– 100 % începând din 2016.

– 100 % începând din 2018.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru calcularea mediei emisiilor specifice de CO2, fiecare vehicul utilitar ușor nou care generează o cantitate de emisii specifice de CO2 mai mică de 50 g CO2/km se consideră ca fiind echivalent cu:

Pentru calcularea mediei emisiilor specifice de CO2, fiecare vehicul utilitar ușor nou care generează o cantitate de emisii specifice de CO2 mai mică de 50 g CO2/km se consideră ca fiind echivalent cu:

– 2,5 vehicule utilitare ușoare în 2014,

– 3,5 vehicule utilitare ușoare în 2015,

1,5 vehicule utilitare ușoare în 2015,

2,5 vehicule utilitare ușoare în 2016,

 

– 2,0 vehicule utilitare ușoare în 2017,

– 1 vehicul utilitar ușor, începând din 2016.

– 1,0 vehicul utilitar ușor, începând din 2018.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Dispozitive limitatoare de viteză

 

Din anul calendaristic care începe la 1 ianuarie 2014 și în fiecare an calendaristic care urmează, fiecare constructor de vehicule utilitare ușoare se asigură că vehiculele sale utilitare ușoare sunt dotate cu dispozitive limitatoare de viteză a căror viteză maximă este fixată la 120 km/h.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pentru anul calendaristic care începe la 1 ianuarie 2012 și pentru fiecare an calendaristic ulterior, fiecare stat membru înregistrează informațiile privind fiecare vehicul utilitar ușor nou înmatriculat pe teritoriul său în conformitate cu anexa II partea A. Aceste informații sunt puse la dispoziția constructorilor și a importatorilor sau reprezentanților desemnați de aceștia în fiecare stat membru. Statele membre depun toate eforturile pentru a asigura că organismele raportoare funcționează în mod transparent.

(1) Pentru anul calendaristic care începe la 1 ianuarie 2011 și pentru fiecare an calendaristic ulterior, fiecare stat membru înregistrează informațiile privind fiecare vehicul utilitar ușor nou înmatriculat pe teritoriul său în conformitate cu anexa II partea A. Aceste informații sunt puse la dispoziția constructorilor și a importatorilor sau reprezentanților desemnați de aceștia în fiecare stat membru. Statele membre depun toate eforturile pentru a asigura că organismele raportoare funcționează în mod transparent.

Justificare

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Până la data de 28 februarie a fiecărui an, începând din 2013, fiecare stat membru determină și transmite Comisiei informațiile menționate în anexa II partea B cu privire la anul calendaristic precedent. Datele se transmit în conformitate cu formatul precizat în anexa II partea C.

(2) Până la data de 28 februarie a fiecărui an, începând din 2014, fiecare stat membru determină și transmite Comisiei informațiile menționate în anexa II partea B cu privire la anul calendaristic precedent. Datele se transmit în conformitate cu formatul precizat în anexa II partea C.

Justificare

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Comisia ține un registru central al datelor raportate de statele membre în temeiul prezentului articol, acest registru fiind pus la dispoziția publicului. Până la 30 iunie 2013 și în fiecare an ulterior, Comisia calculează pentru fiecare constructor, cu titlu provizoriu:

(4) Comisia ține un registru central al datelor raportate de statele membre în temeiul prezentului articol, acest registru fiind pus la dispoziția publicului. Până la 30 iunie 2014 și în fiecare an ulterior, Comisia calculează pentru fiecare constructor, cu titlu provizoriu:

Justificare

Din motive legate de coerență. Monitorizarea ar trebui să fie conformă cu punerea în aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieței și discriminarea constructorilor. Experiența rezultată în urma aplicării regulamentului privind autoturismele arată dificultăți legate de monitorizare. Este nevoie de prelungirea termenului până la instituirea unui sistem de monitorizare fiabil, în special dat fiind că în momentul de față nu sunt disponibile date complete la nivelul UE-27 referitoare la N1; prin urmare, punctul de pornire este mai problematic decât pentru autoturisme.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Pentru anii calendaristici 2012 și 2013, pe baza calculelor realizate în temeiul alineatului (5), Comisia notifică un constructor în cazul în care Comisia este de părere că media emisiilor specifice de CO2 a constructorului respectiv depășește obiectivul acestuia privind emisiile specifice.

(7) Pentru anii calendaristici 2013 și 2014, pe baza calculelor realizate în temeiul alineatului (5), Comisia notifică un constructor în cazul în care Comisia este de părere că media emisiilor specifice de CO2 a constructorului respectiv depășește obiectivul acestuia privind emisiile specifice.

Justificare

Din motive legate de coerență. Monitorizarea ar trebui să fie conformă cu punerea în aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieței și discriminarea constructorilor.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 10a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Începând cu 1 ianuarie 2014, monitorizarea se extinde la vehiculele completate.

Justificare

Omologarea de tip completă (Directiva 2007/46/CE) se va aplica tuturor tipurilor de vehicule completate doar începând cu mai 2013. Astfel, începând cu ianuarie 2014, monitorizarea se extinde la vehiculele completate. 2014 va fi primul an calendaristic complet în care se monitorizează și colectează datele privind emisiile de CO2 și masa vehiculelor completate în conformitate cu noua procedură disponibilă.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pentru perioada care începe la 1 ianuarie 2014 și pentru fiecare an calendaristic ulterior, Comisia impune plata unei prime pentru emisiile suplimentare unui constructor sau administratorului unei grupări, după caz, în cazul în care media emisiilor specifice de CO2 a constructorului în cauză depășește obiectivul acestuia privind emisiile specifice.

(1) Pentru perioada care începe la 1 ianuarie 2015 și pentru fiecare an calendaristic ulterior, Comisia impune plata unei prime pentru emisiile suplimentare unui constructor sau administratorului unei grupări, după caz, în cazul în care media emisiilor specifice de CO2 a constructorului în cauză depășește obiectivul acestuia privind emisiile specifice.

(2) Prima pentru emisiile suplimentare menționată la alineatul (1) se calculează cu ajutorul formulei de mai jos:

(2) Prima pentru emisiile suplimentare menționată la alineatul (1) se calculează cu ajutorul formulei de mai jos:

(a) din 2014 până în 2018:

(a) din 2015 până în 2019:

(i) pentru emisiile suplimentare de peste 3 g CO2/km:

(i) pentru emisiile suplimentare de peste 3 g CO2/km:

((Emisii suplimentare – 3) × 120 € + 45 €) × numărul de vehicule utilitare ușoare noi.

((Emisii suplimentare – 3) × 95 € + 45 €) × numărul de vehicule utilitare ușoare noi.

(ii) pentru emisiile suplimentare de peste 2 g CO2/km dar nu mai mult de 3 g CO2/km:

(ii) pentru emisiile suplimentare de peste 2 g CO2/km dar nu mai mult de 3 g CO2/km:

((Emisii suplimentare – 2) × 25 € + 20 €) × numărul de vehicule utilitare ușoare noi.

((Emisii suplimentare – 2) × 25 € + 20 €) × numărul de vehicule utilitare ușoare noi.

(iii) pentru emisiile suplimentare de peste 1 g CO2/km dar nu mai mult de 2 g CO2/km:

(iii) pentru emisiile suplimentare de peste 1 g CO2/km dar nu mai mult de 2 g CO2/km:

((Emisii suplimentare – 1) × 15 € + 5 €) × numărul de vehicule utilitare ușoare noi.

((Emisii suplimentare – 1) × 15 € + 5 €) × numărul de vehicule utilitare ușoare noi.

(iv) pentru emisiile suplimentare de maximum 1 g CO2/km:

(iv) pentru emisiile suplimentare de maximum 1 g CO2/km:

Emisii suplimentare × 5 € × numărul de vehicule utilitare ușoare noi.

Emisii suplimentare × 5 € × numărul de vehicule utilitare ușoare noi.

(b) începând din 2019:

(b) începând din 2020:

(Emisii suplimentare × 120 €) × numărul de vehicule utilitare ușoare noi.

(Emisii suplimentare × 95 €) × numărul de vehicule utilitare ușoare noi.

(3) Comisia stabilește metode de colectare a primelor pentru emisiile suplimentare menționate la alineatul (1).

(3) Comisia stabilește metode de colectare a primelor pentru emisiile suplimentare menționate la alineatul (1).

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3).

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3).

(4) Sumele obținute din plata primelor pentru emisiile suplimentare sunt considerate ca venit la bugetul general al Uniunii Europene.

(4) Sumele obținute din plata primelor pentru emisiile suplimentare sunt considerate ca venit la bugetul general al Uniunii Europene.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – fraza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Până la 31 octombrie 2013 și până la data de 31 octombrie a fiecărui an ulterior, Comisia publică o listă care conține, pentru fiecare constructor:

(1) Până la 31 octombrie 2014 și până la data de 31 octombrie a fiecărui an ulterior, Comisia publică o listă care conține, pentru fiecare constructor:

Justificare

Din motive legate de coerență. Publicarea ar trebui să fie conformă cu punerea în aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieței și discriminarea constructorilor.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Începând de la 31 octombrie 2014, lista publicată în temeiul alineatului (1) indică, de asemenea, dacă constructorul a respectat cerințele articolului 4 în anul calendaristic precedent.

(2) Începând de la 31 octombrie 2016, lista publicată în temeiul alineatului (1) indică, de asemenea, dacă constructorul a respectat cerințele articolului 4 în anul calendaristic precedent.

Justificare

Acest amendament este necesar ca urmare a amendamentului prin care se propune amânarea pentru anul 2015 a datei de începere a procesului de introducere treptată.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Un constructor poate să depună o cerere de derogare de la obiectivul privind emisiile specifice calculat în conformitate cu anexa I în cazul în care este responsabil pentru mai puțin de 22 000 de vehicule utilitare ușoare noi înmatriculate în Comunitate într-un an calendaristic și:

(1) Un constructor poate să depună o cerere de derogare de la obiectivul privind emisiile specifice calculat în conformitate cu anexa I în cazul în care este responsabil pentru mai puțin de 25 000 de vehicule utilitare ușoare noi înmatriculate în Comunitate într-un an calendaristic și:

Justificare

Un număr de 25 000 de vehicule utilitare ușoare noi reflectă mai bine situația constructorilor de serii mici decât plafonul de 22 000 de vehicule.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) face parte dintr-un grup de constructori conexați care este responsabil, în total, pentru mai puțin de 22 000 de vehicule utilitare ușoare noi înmatriculate în Comunitate pe an calendaristic; sau

(b) face parte dintr-un grup de constructori conexați care este responsabil, în total, pentru mai puțin de 25 000 de vehicule utilitare ușoare noi înmatriculate în Comunitate pe an calendaristic; sau

Justificare

Un număr de 25 000 de vehicule utilitare ușoare noi reflectă mai bine situația constructorilor de serii mici decât plafonul de 22 000 de vehicule.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) un obiectiv de emisii specifice corespunzător potențialului său de reducere, inclusiv potențialului economic și tehnologic de reducere a emisiilor specifice de CO2 și ținând seama de caracteristicile pieței căreia îi este destinat tipul de vehicul utilitar ușor produs.

(d) un obiectiv de emisii specifice corespunzător potențialului său de reducere, inclusiv potențialului economic și tehnologic de reducere a emisiilor specifice de CO2 și valorii medii a emisiilor de CO2 provenite de la vehiculele utilitare ușoare ale tuturor constructorilor, și ținând seama de caracteristicile pieței căreia îi este destinat tipul de vehicul utilitar ușor produs.

Justificare

Stabilirea unor obiective alternative cu privire la emisii obligă acești constructori să depună mai multe eforturi decât constructorii cu un volum mare de producție, însă în același timp le creează condiții de egalitate, pornindu-se, ca punct de referință, de la valoarea medie a emisiilor de CO2 provenite de la toți constructorii de vehicule utilitare ușoare.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Până la 31 decembrie 2012, Comisia adoptă dispoziții detaliate privind o procedură de aprobare a acestor tehnologii inovatoare, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 13 alineatul (2). Aceste dispoziții detaliate se bazează pe următoarele criterii privind tehnologiile inovatoare:

(2) Până la 31 decembrie 2012, Comisia adoptă dispoziții detaliate privind o procedură de aprobare a acestor tehnologii inovatoare, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 13 alineatul (2). Aceste dispoziții detaliate sunt conforme cu dispozițiile stabilite în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 și se bazează pe următoarele criterii privind tehnologiile inovatoare:

Justificare

După cum precizează articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 privind reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme, până în 2010 Comisia adoptă dispoziții detaliate privind o procedură de aprobare a acestor tehnologii inovatoare. Dispozițiile referitoare la procedura de aprobare, care în momentul de față sunt discutate pentru autoturisme, ar trebui aplicate și în cazul vehiculelor utilitare ușoare. Nu ar trebui să se facă nicio diferență între eco-inovațiile pentru autoturisme și cele pentru vehiculele utilitare ușoare și nu ar trebui să existe vreo diferență în ceea ce privește procedura de aprobare. Ar trebui evitată duplicarea muncii.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Până la 31 octombrie 2016 și, ulterior, la fiecare trei ani, se adoptă măsuri de modificare a anexei I în vederea ajustării valorii M0, menționată în respectiva anexă, la masa medie a vehiculelor utilitare ușoare noi din cei trei ani calendaristici precedenți.

(1) Până la 31 octombrie 2016 și, ulterior, la fiecare trei ani, se adoptă măsuri de modificare a anexei I în vederea ajustării valorii M0, menționată în respectiva anexă, la masa medie a vehiculelor utilitare ușoare noi din cei trei ani calendaristici precedenți.

Aceste măsuri intră în vigoare pentru prima dată la 1 ianuarie 2018 și, ulterior, la fiecare trei ani.

Măsurile respective intră în vigoare pentru prima dată la 1 ianuarie 2019 și, ulterior, la fiecare trei ani.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3).

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3).

(2) Comisia include vehiculele utilitare ușoare în cadrul reexaminării procedurilor de măsurare a emisiilor de CO2 în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

(2) Comisia include vehiculele utilitare ușoare în cadrul reexaminării procedurilor de măsurare a emisiilor de CO2 în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

Începând de la data aplicării procedurii revizuite pentru măsurarea emisiilor de CO2, tehnologiile inovatoare nu se mai aprobă în temeiul procedurii stabilite la articolul 11.

Începând de la data aplicării procedurii revizuite pentru măsurarea emisiilor de CO2, tehnologiile inovatoare nu se mai aprobă în temeiul procedurii stabilite la articolul 11.

(3) Comisia include vehiculele utilitare ușoare în cadrul reexaminării Directivei 2007/46/CE în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

(3) Comisia include vehiculele utilitare ușoare în cadrul reexaminării Directivei 2007/46/CE în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

(4) Până la 1 ianuarie 2013, Comisia finalizează reexaminarea obiectivelor privind emisiile specifice de CO2 din anexa I și a derogărilor de la articolul 10, în vederea definirii:

(4) Până la 1 ianuarie 2013, Comisia finalizează reexaminarea obiectivelor privind emisiile specifice de CO2 din anexa I și a derogărilor de la articolul 10, în vederea definirii:

– modalităților de realizare în mod rentabil, până în anul 2020, a obiectivului de 135 g CO2/km, sub rezerva confirmării fezabilității acestuia pe baza rezultatelor actualizate ale evaluării impactului; și

– modalităților de realizare în mod rentabil, până în anul 2020, a obiectivului de 150 g CO2/km, sub rezerva confirmării fezabilității acestuia pe baza rezultatelor actualizate ale evaluării impactului; și

– detaliilor privind implementarea obiectivului respectiv, inclusiv plata primei pentru emisiile suplimentare.

– detaliilor privind implementarea obiectivului respectiv, inclusiv plata primei pentru emisiile suplimentare.

Pe baza acestei reexaminări și a evaluării impactului aferente, care include o evaluare globală a impactului asupra industriei auto și asupra industriilor care depind de aceasta, dacă este cazul Comisia

Pe baza acestei reexaminări și a evaluării impactului aferente, care include o evaluare globală a impactului asupra industriei auto și asupra industriilor care depind de aceasta, dacă este cazul Comisia:

– înaintează o propunere de modificare a prezentului regulament într-un mod cât mai neutru posibil din punct de vedere concurențial, echitabil din punct de vedere social și sustenabil,

– înaintează o propunere de modificare a prezentului regulament într-un mod cât mai neutru posibil din punct de vedere concurențial, echitabil din punct de vedere social și sustenabil,

– confirmă includerea în prezentul regulament a vehiculelor din categoriile N2 și M2, astfel cum sunt definite în anexa II la Directiva 2007/46/CE, care au o masă de referință de maximum 2 610 kg, precum și a vehiculelor la care se extinde omologarea de tip în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007.

– identifică modalitățile pentru includerea în prezentul regulament a vehiculelor din categoriile N2 și M2, astfel cum sunt definite în anexa II la Directiva 2007/46/CE, care au o masă de referință de maximum 2 610 kg, precum și a vehiculelor la care se extinde omologarea de tip în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3).

Comisia face o propunere Parlamentului European și Consiliului cu privire la măsurile destinate să modifice elemente esențiale din prezentul regulament.

(5) Până în 2014 și după efectuarea unei evaluări a impactului, Comisia publică un raport privind disponibilitatea datelor referitoare la amprenta la sol și la sarcina utilă și utilizarea acestora ca parametri de utilitate pentru determinarea obiectivelor privind emisiile specifice și, dacă este cazul, prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere de modificare a anexei I.

(5) Până în 2014 și după efectuarea unei evaluări a impactului, Comisia publică un raport privind disponibilitatea datelor referitoare la amprenta de CO2 și la sarcina utilă și utilizarea acestora ca parametri de utilitate pentru determinarea obiectivelor privind emisiile specifice și, dacă este cazul, prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere de modificare a anexei I.

(6) Se adoptă măsuri care să asigure realizarea adaptărilor necesare ale formulelor din anexa I, cu scopul de a reflecta orice schimbări în procedura de încercare reglementară pentru măsurarea emisiilor specifice de CO2.

(6) Se adoptă măsuri care să asigure realizarea adaptărilor necesare ale formulelor din anexa I, cu scopul de a reflecta orice schimbări în procedura de încercare reglementară pentru măsurarea emisiilor specifice de CO2.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3).

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3).

(7) Până în 2015, Comisia reexaminează metoda de determinare a emisiilor specifice de CO2 ale vehiculelor complete din anexa II partea B punctul 7 și, dacă este cazul, prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere de modificare a anexei II.

(7) Până în 2011, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere cu privire la procedura de determinare a emisiilor specifice de CO2 ale vehiculelor completate.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 8 din Decizia 93/389/CEE.

(1) Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 9 din Decizia 280/2004/CE.

Justificare

Acest amendament reprezintă o modificare de natură tehnică ce se impune ca urmare a faptului că articolul 9 din Decizia 280/2004/CE înlocuiește articolul 8 din Decizia 93/389/CEE în versiunea actuală și, prin analogie cu Regulamentul nr. 443/2009 privind reducerea emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme, trimiterea ar trebui făcută în consecință.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Anexa I

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Emisiile specifice orientative de CO2 pentru fiecare vehicul utilitar ușor, măsurate în grame pe kilometru, se determină cu ajutorul formulelor următoare:

1. Emisiile specifice de CO2 pentru fiecare vehicul utilitar ușor, măsurate în grame pe kilometru, se determină cu ajutorul formulelor următoare:

(a) din 2014 până în 2017:

(a) din 2015 până în 2018:

Emisiile specifice orientative de CO2 = 175 + a × (M – M0)

Emisiile specifice orientative de CO2 = 175 + a × (M – M0)

unde:

unde:

M = masa vehiculului în kilograme (kg)

M = masa vehiculului în kilograme (kg)

M0 = 1 706,0

M0 = 1 706,0

a = 0,093

a = 0,093

(b) începând din 2018:

(b) începând din 2019:

Emisiile specifice orientative de CO2 = 175 + a × (M – M0)

Emisiile specifice de CO2 = 175 + a × (M – M0)

unde:

unde:

M = masa vehiculului în kilograme (kg)

M = masa vehiculului în kilograme (kg)

M0 = valoarea adoptată în conformitate cu articolul 12 alineatul (1)

M0 = valoarea adoptată în conformitate cu articolul 12 alineatul (1)

a = 0,093

a = 0,093

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Pentru anul care începe la 1 ianuarie 2011 și pentru fiecare an ulterior, statele membre înregistrează următoarele detalii pentru fiecare vehicul utilitar ușor nou înmatriculat pe teritoriul lor:

1. Pentru anul care începe la 1 ianuarie 2013 și pentru fiecare an ulterior, statele membre înregistrează următoarele detalii pentru fiecare vehicul utilitar ușor nou înmatriculat pe teritoriul lor:

Justificare

Din motive legate de coerență. Monitorizarea ar trebui să fie conformă cu punerea în aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieței și discriminarea constructorilor.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Pentru anul calendaristic care începe la 1 ianuarie 2011 și pentru fiecare an calendaristic ulterior, fiecare stat membru determină, pentru fiecare constructor, în conformitate cu metodele descrise în partea B, următoarele caracteristici:

3. Pentru anul calendaristic care începe la 1 ianuarie 2013 și pentru fiecare an calendaristic ulterior, fiecare stat membru determină pentru fiecare constructor, în conformitate cu metodele descrise în partea B, următoarele caracteristici:

Justificare

Din motive legate de coerență. Monitorizarea ar trebui să fie conformă cu punerea în aplicare a regulamentului pentru a evita denaturarea pieței și discriminarea constructorilor.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Anexa II – partea B – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Emisiile specifice ale vehiculelor complete

eliminat

Emisiile specifice ale vehiculelor complete se determină în conformitate cu Directiva 2004/3/CE. În cazul în care valoarea respectivă nu este disponibilă, emisiile specifice ale unui vehicul complet se stabilesc ca fiind egale cu cea mai mare valoare dintre emisiile specifice ale tuturor vehiculelor complete care reprezintă același tip de vehicul ca vehiculul incomplet pe baza căruia este fabricat vehiculul complet și care au fost înmatriculate în UE în cursul aceluiași an de monitorizare, unde „tip de vehicul” este definit în conformitate cu articolul 3 din Directiva 2007/46/CE. Dacă există mai mult de trei valori diferite de emisii specifice ale tuturor vehiculelor complete, valoarea utilizată este cea de-a doua ca mărime.

 

Justificare

Într-un document de lucru al Comisiei s-a arătat deja că metoda propusă de Comisie pentru determinarea emisiilor specifice de CO2 ale vehiculelor completate nu este adecvată și s-a făcut trimitere la elaborarea unei metode alternative.

PROCEDURĂ

Titlu

Standarde de performanță privind emisiile pentru vehiculele utilitare ușoare noi

Referințe

COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD)

Comisia competentă în fond

ENVI

Aviz emis de către              

        Data anunțului în plen

ITRE

24.11.2009

 

 

 

Comisie(i) asociată(e)

  Data anunțului în plen

20.5.2010

 

 

 

Raportor pentru aviz:        

        Data numirii

Werner Langen

11.2.2010

 

 

Examinare în comisie

7.4.2010

28.4.2010

31.5.2010

 

Data adoptării

24.6.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

14

0

Membri titulari prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Membri supleanți prezenți la votul final

Matthias Groote, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov Panayotov, Markus Pieper, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Frédérique Ries, Hermann Winkler

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Izaskun Bilbao Barandica, Jacqueline Foster, Jan Zahradil


AVIZ al Comisiei pentru transport Şi turism (1.7.2010)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi, în cadrul abordării integrate a Comisiei în vederea reducerii emisiilor de CO2 generate de vehiculele ușoare

(COM(2009)0593 – C7‑0271/2009 – 2009/0173(COD))

Raportor pentru aviz: Oldřich Vlasák

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1.  Proiectul de regulament se bazează pe premisa conform căreia reducerea consumului de combustibil al vehiculelor utilitare ușoare va reduce nivelul global al emisiilor de CO2 din sectorul transporturilor, atenuând astfel „schimbările climatice”;

2.  propunerea stabilește limite ale emisiilor de CO2 pentru vehiculele utilitare ușoare noi din UE; orice constructor sau importator care nu îndeplinește cerințele în termenul specificat va fi amendat;

3.  motivația Comisiei Europene este asigurarea faptului că constructorii introduc pe piață vehicule noi cu performanțe mai bune în ceea ce privește emisiile de CO2; acest lucru va permite utilizatorilor să-și modernizeze parcurile de autovehicule și să-și micșoreze contribuția la „amprenta de CO2” a sectorului transporturilor;

4.  cu toate acestea, există dubii în privința capacității propunerii de a atinge acest scop:

i)  relația dintre tendințele prezentate ca „schimbări climatice” și activitățile umane (inclusiv transportul) este larg acceptată, dar nu a fost încă dovedită în mod concludent;

ii)  volumul de emisii de CO2 depinde într-o mare măsură de consumul de combustibil al vehiculului și, prin urmare, nu este legat numai de tehnologia motoarelor, ci și de alte caracteristici (anvelope, calitatea combustibilului) și de condițiile în care rulează autovehiculul (calitatea infrastructurii, viteza, congestionarea traficului, greutatea încărcăturii etc.);

iii)  prin urmare, concentrarea exclusiv pe tehnologie nu va duce în mod necesar la rezultatele dorite;

iv)  propunerea, care are ca model Regulamentul privind autoturismele (Regulamentul (CE) nr. 443/2009), nu reușește să țină seama într-o măsură suficientă de diferențele de bază dintre autoturisme și vehicule comerciale ușoare și este, de fapt, chiar mai ambițioasă: termenul este mai scurt, iar sancțiunile mai aspre (120 EUR față de 95 EUR);

v)  măsurile propuse se axează pe latura ofertei din cadrul lanțului economic, dar nu încurajează latura cererii de vehicule utilitare ușoare îmbunătățite (stimulente pentru operatori/cumpărători) și nu abordează alte aspecte importante legate de consumul de combustibil;

vi)  atingerea obiectivelor de 175 g CO2/km (în 2016) și 135 g CO2/km (în 2020) va necesita investiții mai mari în dezvoltarea unor noi tehnologii din partea industriei autovehiculelor;

vii)  aceste investiții vor afecta prețul autovehiculelor (vor duce la o creștere de până la 10 % a prețului), făcându-le mai puțin accesibile și descurajând astfel operatorii de la achiziționarea acestora (acest lucru îi va obliga pe aceștia să-și utilizeze vechiul parc de autovehicule mai puțin performante din punct de vedere al consumului de combustibil și al emisiilor de CO2, iar în unele țări va duce chiar la creșterea importurilor de autovehicule la mâna a doua);

viii)  în plus, industria autovehiculelor se confruntă, de asemenea, cu probleme, întrucât cererea de autovehicule noi a scăzut într-un timp foarte scurt din cauza crizei economice; posibilele investiții obligatorii în noi tehnologii sunt, prin urmare, greu de realizat și vor duce la scăderea profitabilității sectorului (în special în ceea ce privește obiectivul de 135 g CO2/km în 2020);

ix)  mai mult, industria autovehiculelor este deja obligată să dedice o mare parte din cheltuielile legate de cercetare și dezvoltare atingerii obiectivelor referitoare la standardele Euro 5 și Euro 6;

5.  există preocupări importante referitoare la capacitatea măsurilor de a îndeplini obiectivul inițial de a preveni „schimbările climatice” și la caracterul realist și fezabil al obiectivelor și al calendarului propus;

6.  Având în vedere:

i)  Regulamentul nr. 2007/46, Regulamentul nr. 715/2007 și Regulamentul nr. 443/2009;

ii)  ponderea relativ redusă a acestui sector în cadrul volumului global al emisiilor de CO2;

iii)  necesitatea de a spori eficiența consumului de combustibil și, prin urmare, performanțele în ceea ce privește emisiile de CO2 în sectorul transporturilor, pentru a îmbunătăți calitatea aerului;

iv)  angajamentele existente asumate în mod voluntar de industrie (de exemplu Rezoluția Uniunii internaționale a transporturilor rutiere privind angajamentul asumat în mod voluntar de a reduce emisiile de CO2 cu 30 % până în 2030);

v)  tendințele globale de sporire a eficienței consumului de combustibil generate de cererea din partea operatorilor din această industrie extrem de competitivă;

vi)  optimizarea existentă a consumului de combustibil al vehiculelor utilitare ușoare și, prin urmare, potențialul redus pentru alte îmbunătățiri;

vii)  ciclul de producție specific al vehiculelor utilitare ușoare (aproximativ zece ani), mai lung decât cel al autoturismelor;

viii)  riscul de dispariție a categoriilor de vehicule utilitare ușoare care nu îndeplinesc obiectivele, întrucât utilizatorii achiziționează mai degrabă mai multe vehicule cu un nivel mai scăzut de emisii decât un model de vehicul mai mare care a fost retras pentru că nu putea îndeplini obiectivele;

ix)  faptul că este posibil ca anumite tipuri specifice de vehicule utilitare ușoare folosite, de exemplu, de poliție, de serviciile de intervenție sau în alte scopuri speciale de interes general să nu poată îndeplini obiectivele;

x)  declinul economic și efectele grave ale acestuia asupra constructorilor și utilizatorilor de autovehicule;

xi)  necesitatea de a sprijini industria (constructorii) și nu de a o dezavantaja prin intermediul unor măsuri împovărătoare (sau chiar al amenzilor);

xii)  necesitatea de a sprijini mediul de afaceri (utilizatorii) și nu de a impune costuri suplimentare prin intermediul unor măsuri politice discutabile;

xiii)  nevoia de stimulente suplimentare pentru susținerea cererii de autovehicule mai eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil și a utilizării acestora;

xiv)  pericolul impunerii unor obligații împovărătoare asupra industriei și sectoarelor adiacente prin intermediul unor politici inovatoare, dar nepractice;

xv)  rolul Comisiei TRAN ca promotor al mobilității în UE.

Prin urmare, principalele puncte ale propunerii raportorului pentru aviz sunt:

· amânarea intrării în vigoare a regulamentului (cu trei ani pentru obiectivul de 175 g CO2/km);

· reducerea obiectivului pentru anul 2020 de la 135 g la 162 g CO2/km;

· utilizarea veniturilor provenite din prima pentru emisiile suplimentare pentru finanțarea proiectelor care vizează reducerea impactului transporturilor asupra mediului;

· precum și îmbunătățirea măsurilor privind creditele suplimentare, armonizarea sancțiunilor pentru vehicule utilitare ușoare și autoturisme, pe lângă alte modificări.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Strategia comunitară de reducere a emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme și vehicule utilitare ușoare a stabilit o abordare integrată în vederea atingerii obiectivului comunitar de 120 g CO2/km până în 2012, prezentând în același timp o viziune pe termen mai lung cu privire la reduceri suplimentare ale emisiilor. Regulamentul (CE) nr. 443/2009 concretizează această viziune pe termen mai lung prin stabilirea unui obiectiv de 95 g CO2/km pentru emisiile medii ale unui parc de autovehicule noi. Pentru a asigura alinierea la această abordare și pentru a oferi industriei de profil o siguranță din punct de vedere al planificării, trebuie stabilit un obiectiv pe termen mai lung pentru emisiile specifice de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare în 2020.

(15) Strategia comunitară de reducere a emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme și vehicule utilitare ușoare a stabilit o abordare integrată în vederea atingerii obiectivului comunitar de 120 g CO2/km până în 2012, prezentând în același timp o viziune pe termen mai lung cu privire la reduceri suplimentare ale emisiilor. Regulamentul (CE) nr. 443/2009 concretizează această viziune pe termen mai lung prin stabilirea unui obiectiv de 95 g CO2/km pentru emisiile medii ale unui parc de autovehicule noi. Pentru a asigura alinierea la această abordare și pentru a oferi industriei de profil o siguranță din punct de vedere al planificării, trebuie stabilit un obiectiv pe termen mai lung și pentru emisiile specifice de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare în 2022. Obiectivul de 135 g CO2/km ca valoare medie a emisiilor trebuie îndeplinit până în 2022.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Respectarea de către constructori a obiectivelor din prezentul regulament ar trebui evaluată la nivel comunitar. Constructorii a căror medie a emisiilor specifice de CO2 depășește nivelul permis în temeiul prezentului regulament trebuie să plătească o primă pentru emisiile suplimentare, aplicată pentru fiecare an calendaristic, cu începere de la 1 ianuarie 2014. Această primă trebuie să se determine în funcție de cantitatea de emisii cu care respectivii constructori au depășit obiectivul stabilit. Pentru a se asigura consecvența, mecanismul acestei prime trebuie să fie similar celui stabilit în Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Sumele obținute din plata primelor pentru emisiile suplimentare trebuie considerate ca venituri la bugetul general al Uniunii Europene.

(20) Respectarea de către constructori a obiectivelor din prezentul regulament ar trebui evaluată la nivel comunitar. Constructorii a căror medie a emisiilor specifice de CO2 depășește nivelul permis în temeiul prezentului regulament trebuie să plătească o penalitate pentru emisiile suplimentare, aplicată pentru fiecare an calendaristic, cu începere de la 1 ianuarie 2014. Această penalitate trebuie să se determine în funcție de cantitatea de emisii cu care respectivii constructori au depășit obiectivul stabilit. Pentru a se asigura consecvența, mecanismul acestei penalități trebuie să fie similar celui stabilit în Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Sumele obținute din plata penalităților pentru emisiile suplimentare trebuie considerate ca venituri la bugetul general al Uniunii Europene.

 

(Acest amendament urmărește înlocuirea termenului „primă” cu termenul „penalitate”. Se aplică în ansamblul textului.)

Justificare

Acest amendament urmărește înlocuirea termenului „primă” cu termenul „penalitate”. El se aplică în ansamblul textului (considerentele 23, 26 și articolele 6, 8, 10 și 12).

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a) Pentru a asigura faptul că valorile emisiilor de CO2 și eficiența consumului de combustibil ale vehiculelor completate sunt reprezentative, Comisia ar trebui să ia în calcul, atunci când este cazul, posibilitatea revizuirii legislației referitoare la omologarea de tip.

Justificare

Pentru a ține seama de condițiile specifice ale „vehiculelor construite în etape”, vehicule care sunt construite mai întâi într-o formă incompletă și care trebuie să treacă prin cel puțin încă o etapă de finalizare, realizată de alt constructor, Comisia Europeană a prezentat recomandări de modificări la propunerea originală. Prezentul amendament reflectă recomandările respective.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a) Efectele benefice ale dispozitivelor limitatoare de viteză în ceea ce privește atât protecția mediului înconjurător și consumul de energie, cât și uzura motorului și a cauciucurilor, precum și siguranța rutieră, vor contribui la realizarea obiectivelor prezentului regulament;

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Viteza autovehiculelor are o puternică influență asupra consumului de combustibil și a emisiilor de CO2 ale acestora. În plus, în absența unei limite de viteză pentru vehiculele utilitare ușoare, este posibil să existe un element de concurență în privința vitezei maxime, care ar putea duce la apariția de grupuri propulsoare supradimensionate, cu pierderile de eficiență asociate la o viteză mai redusă. Prin urmare, este oportun să se studieze fezabilitatea extinderii domeniului de aplicare a Directivei 92/6/CEE a Consiliului privind instalarea și utilizarea dispozitivelor limitatoare de viteză pentru anumite categorii de vehicule din cadrul Comunității, în scopul includerii vehiculelor utilitare ușoare care fac obiectul prezentului regulament.

(24) Viteza autovehiculelor are o puternică influență asupra consumului de combustibil și a emisiilor de CO2 ale acestora. În plus, în absența unei limite de viteză pentru vehiculele utilitare ușoare, este posibil să existe un element de concurență în privința vitezei maxime, care ar putea duce la apariția de grupuri propulsoare supradimensionate, cu pierderile de eficiență asociate la o viteză mai redusă. Prin urmare, este oportun să se extindă domeniul de aplicare a Directivei 92/6/CEE a Consiliului privind instalarea și utilizarea dispozitivelor limitatoare de viteză pentru anumite categorii de vehicule din cadrul Comunității, în scopul includerii vehiculelor utilitare ușoare care fac obiectul prezentului regulament.

Justificare

Spre deosebire de vehiculele cu gabarit mare, vehiculele utilitare ușoare nu sunt în prezent echipate cu dispozitive de limitare a vitezei. Limitatoarele de viteză reprezintă o modalitate foarte avantajoasă din punctul de vedere al costurilor de a reduce consumul de combustibil și emisiile de CO2 și de a contribui la siguranța rutieră. Domeniul de aplicare al Directivei 92/6/CEE, modificată prin Directiva 2002/85/CE, trebuie extins pentru a pune vehiculele cu gabarit mare sub incidența dispozițiilor Directivei respective.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Începând din 2020, prezentul regulament stabilește un obiectiv de 135 g CO2/km privind emisiile medii ale vehiculelor utilitare ușoare noi înmatriculate în Comunitate.

(2) Începând din 2022, prezentul regulament stabilește un obiectiv de 135 g CO2/km privind emisiile medii ale vehiculelor utilitare ușoare noi înmatriculate în Comunitate.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) „media emisiilor specifice de CO2” înseamnă, în legătură cu un constructor, media emisiilor specifice de CO2 ale tuturor vehiculelor utilitare ușoare noi pe care le produce acesta;

(a) „media emisiilor specifice de CO2” înseamnă, în legătură cu un constructor, media emisiilor specifice de CO2 ale tuturor vehiculelor utilitare ușoare noi, la care se face referire la articolul 2, pe care le produce acesta;

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) „emisii specifice de CO2” înseamnă emisiile unui vehicul utilitar ușor, măsurate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și specificate ca masa emisiilor de CO2 (combinate) în certificatul de conformitate;

(f) „emisii specifice de CO2” înseamnă emisiile unui vehicul utilitar ușor, măsurate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și specificate ca masa emisiilor de CO2 (combinate) în certificatul de conformitate al vehiculului complet sau completat;

Justificare

Pentru a ține seama de condițiile specifice ale „vehiculelor construite în etape”, Comisia Europeană a prezentat recomandări de modificări la propunerea originală. Prezentul amendament reflectă recomandările respective.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 3 –alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) „vehicul complet” înseamnă orice vehicul care nu trebuie să fie completat pentru a satisface cerințele tehnice aplicabile cuprinse în Directiva 2007/46/CE.

Justificare

Vehiculele completate sunt acoperite de propunerea legislativă.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 3 –alineatul 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(gb) „pata de contact” înseamnă ecartamentul unei mașini înmulțit cu ampatamentul, astfel cum se specifică în certificatul de conformitate și cum este definită la punctele 2.1 și 2.3 din anexa I la Directiva 2007/46/CE;

Justificare

Din motive de consecvență cu anexa II, partea B, punctul 5.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 4 –paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care emisiile specifice ale vehiculului completat nu sunt disponibile, constructorul vehiculului de bază utilizează emisiile specifice ale vehiculului de bază pentru a determina media emisiilor sale specifice de CO2.

Justificare

Pentru a ține seama de condițiile specifice ale „vehiculelor construite în etape”, Comisia Europeană a prezentat recomandări de modificări la propunerea originală. Prezentul amendament reflectă recomandările respective.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 2 – liniuțele 1, 2 și 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-75% în 2014,

-50% în 2014,

-80% în 2015,

-75% în 2015,

-100% începând din 2016.

-100% începând din 2016.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Credite suplimentare

Credite suplimentare și stimulente financiare

Justificare

Necesitatea de a extinde domeniul de aplicare al regulamentului pentru a încuraja reînnoirea parcului de vehicule utilitare ușoare.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul - 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(- 1a) Statele membre pot să prevadă stimulente financiare ce se aplică autovehiculelor produse în serie care respectă prevederile prezentului regulament și ale normelor sale de aplicare.

 

Aceste stimulente financiare sunt valabile pentru toate vehiculele noi puse în vânzare pe piața unui stat membru, care respectă cel puțin obiectivele de emisii specifice prevăzute în anexa I înaintea datelor prevăzute în anexa I, și vor fi sistate la aceste date.

Justificare

Pentru a realiza obiectivele trebuie să încurajăm înnoirea parcului de vehicule.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul - 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(- 1b) Statele membre pot acorda stimulente financiare pentru reechiparea vehiculelor în circulație și pentru scoaterea din uz a vehiculelor care nu sunt conforme cu prezentul regulament.

Justificare

Pentru a realiza obiectivele trebuie să încurajăm înnoirea parcului de vehicule.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul - 1c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(- 1c) Pentru fiecare tip de autovehicul, stimulentele financiare menționate la alineatele (-1a) și (-1b) nu vor depăși costurile suplimentare aferente dispozitivelor tehnice montate pentru a asigura respectarea obiectivelor de emisii specifice prevăzute în anexa I, inclusiv costurile pentru montarea acestora la vehicule.

Justificare

Stimulentele financiare trebuie să țină cont de costurile suplimentare aferente dispozitivelor tehnice montate pentru a asigura respectarea valorilor-limită de emisii.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul - 1d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(- 1d) Comisia este informată în timp util cu privire la planurile de introducere sau modificare a stimulentelor financiare prevăzute la alineatele (-1a) și (-1b).

Justificare

Comisia va avea un rol de coordonare.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 5 – partea introductivă – liniuțele 1, 2 și 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

- 2,5 vehicule utilitare ușoare în 2014,

- 2,5 vehicule utilitare ușoare în 2014,

- 1,5 vehicule utilitare ușoare în 2015,

- 1,5 vehicule utilitare ușoare în 2016,

- 1 vehicul utilitar ușor, începând din 2016.

- 1 vehicul utilitar ușor, începând din 2018.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Limitarea vitezei

 

Începând cu 2018, producătorii de vehicule utilitare ușoare asigură echiparea tuturor vehiculelor utilitare ușoare noi care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, conform articolului 2, cu dispozitive de limitare a vitezei pentru care viteza maximă este fixată la 120 km/h.

Justificare

Spre deosebire de vehiculele cu gabarit mare, vehiculele utilitare ușoare nu sunt în prezent echipate cu dispozitive de limitare a vitezei. Limitatoarele de viteză reprezintă o modalitate foarte avantajoasă din punctul de vedere al costurilor de a reduce consumul de combustibil și emisiile de CO2 și de a contribui la siguranța rutieră.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pentru perioada care începe la 1 ianuarie 2014 și pentru fiecare an calendaristic ulterior, Comisia impune plata unei prime pentru emisiile suplimentare unui constructor sau administratorului unei grupări, după caz, în cazul în care media emisiilor specifice de CO2 a constructorului în cauză depășește obiectivul acestuia privind emisiile specifice.

(1) Pentru perioada care începe la 1 ianuarie 2014 și pentru fiecare an calendaristic ulterior, Comisia impune cu strictețe plata unei prime pentru emisiile suplimentare tuturor constructorilor sau administratorilor de grupări, după caz, în cazul în care media emisiilor specifice de CO2 a constructorului în cauză depășește obiectivul acestuia privind emisiile specifice.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) din 2014 până în 2018:

(a) din 2014 până în 2018:

(i) pentru emisiile suplimentare de peste 3 g CO2/km:

(i) pentru emisiile suplimentare de peste 3 g CO2/km:

((Emisii suplimentare – 3) × 120 + 45 €) × numărul de vehicule utilitare ușoare noi.

((Emisii suplimentare – 3) × 95 + 45 €) × numărul de vehicule utilitare ușoare noi.

Justificare

Primele pentru emisiile suplimentare ar trebui să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 443/2009 (emisiile de CO2 generate de autoturisme).

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) începând din 2019:

(b) începând din 2019:

(Emisii suplimentare × 120 ) × numărul de vehicule utilitare ușoare noi.

(Emisii suplimentare × 95 €) × numărul de vehicule utilitare ușoare noi.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„emisii suplimentare” înseamnă numărul pozitiv de grame pe kilometru cu care media emisiilor specifice de CO2 a unui constructor - ținând seama de reducerile emisiilor de CO2 datorate tehnologiilor inovatoare aprobate în conformitate cu articolul 11 – a depășit obiectivul acestuia privind emisiile specifice în anul calendaristic sau într-o parte a anului calendaristic în care se aplică obligația menționată la articolul 4, rotunjit la cea mai apropiată a treia zecimală; precum și

„emisii suplimentare” înseamnă numărul pozitiv de grame pe kilometru cu care media emisiilor specifice de CO2 a unui constructor - ținând seama de reducerile emisiilor de CO2 datorate tehnologiilor inovatoare aprobate în conformitate cu articolul 11 și de dispozitivele de limitare a vitezei în conformitate cu articolul 5a – a depășit obiectivul acestuia privind emisiile specifice în anul calendaristic sau într-o parte a anului calendaristic în care se aplică obligația menționată la articolul 4, rotunjit la cea mai apropiată a treia zecimală; precum și

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Sumele obținute din plata primelor pentru emisiile suplimentare sunt considerate ca venit la bugetul general al Uniunii Europene.

(4) Sumele obținute din plata primelor pentru emisiile suplimentare sunt considerate ca venit la bugetul general al Uniunii Europene și sunt folosite în exclusivitate pentru finanțarea proiectelor ce vizează utilizarea tehnologiilor inovatoare pentru reducerea efectelor negative ale transporturilor asupra mediului.

Justificare

Veniturile obținute din plata primelor pe emisiile suplimentare ar trebui alocate cercetării care vizează îmbunătățirea în continuare a performanțelor în materie de mediu ale sectorului.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un constructor poate să depună o cerere de derogare de la obiectivul privind emisiile specifice calculat în conformitate cu anexa I în cazul în care este responsabil pentru mai puțin de 22 000 de vehicule utilitare ușoare noi înmatriculate în Comunitate într-un an calendaristic și:

Un constructor poate să depună o cerere de derogare de la obiectivul privind emisiile specifice calculat în conformitate cu anexa I în cazul în care este responsabil pentru mai puțin de 25 000 de vehicule utilitare ușoare noi înmatriculate în Comunitate într-un an calendaristic și:

Justificare

Având în vedere faptul că ponderea totală a constructorilor cu volum mic de producție pe piața de vehicule utilitare ușoare este de doar 5 %, raportorul sugerează extinderea limitei de 22 000 de vehicule înmatriculate (1 % din totalul vânzărilor de vehicule utilitare ușoare la nivelul UE) la 25 000 (aproximativ 1,4 %). Acest procent ar fi în continuare mai mic decât cel adoptat în cadrul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 privind reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi (echivalentul a 2 % din totalul vânzărilor). Acest lucru ar acorda constructorilor cu volum mic de producție o mai mare flexibilitate atunci când ies din criza economică.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) face parte dintr-un grup de constructori conexați care este responsabil, în total, pentru mai puțin de 22 000 de vehicule utilitare ușoare noi înmatriculate în Comunitate pe an calendaristic; or

(b) face parte dintr-un grup de constructori conexați care este responsabil, în total, pentru mai puțin de 25 000 de vehicule utilitare ușoare noi înmatriculate în Comunitate pe an calendaristic; or

Justificare

Având în vedere faptul că ponderea totală a constructorilor cu volum mic de producție pe piața de vehicule utilitare ușoare este de doar 5 %, raportorul sugerează extinderea limitei de 22 000 de vehicule înmatriculate (1 % din totalul vânzărilor de vehicule utilitare ușoare la nivelul UE) la 25 000 (aproximativ 1,4 %). Acest procent ar fi în continuare mai mic decât cel adoptat în cadrul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 privind reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi (echivalentul a 2 % din totalul vânzărilor). Acest lucru ar acorda constructorilor cu volum mic de producție o mai mare flexibilitate atunci când ies din criza economică.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) un obiectiv de emisii specifice corespunzător potențialului său de reducere, inclusiv potențialului economic și tehnologic de reducere a emisiilor specifice de CO2 și ținând seama de caracteristicile pieței căreia îi este destinat tipul de vehicul utilitar ușor produs.

(d) un obiectiv de emisii specifice corespunzător potențialului său de reducere și mediei sectorului, inclusiv potențialului economic și tehnologic de reducere a emisiilor specifice de CO2 și ținând seama de caracteristicile pieței căreia îi este destinat tipul de vehicul utilitar ușor produs.

Justificare

Chiar dacă media reducerii emisiilor de CO2 a sectorului pentru a îndeplini obiectivul de 175 g CO2/km este de 14 %, anumiți constructori cu volum mic de producție ar trebui să realizeze reduceri cel puțin duble. Pentru a nu îi discrimina, media sectorului ar trebui să fie unul dintre criteriile avute în vedere în cadrul procesului de aprobare a derogării.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Până la 31 decembrie 2012, Comisia adoptă dispoziții detaliate privind o procedură de aprobare a acestor tehnologii inovatoare, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 13 alineatul (2). Aceste dispoziții detaliate se bazează pe următoarele criterii privind tehnologiile inovatoare:

(2) Până la 31 decembrie 2012, Comisia adoptă dispoziții detaliate privind o procedură de aprobare a acestor tehnologii inovatoare, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 13 alineatul (2). Aceste dispoziții detaliate sunt în acord cu dispozițiile stabilite la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 și se bazează pe următoarele criterii privind tehnologiile inovatoare:

Justificare

După cum precizează articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 privind autoturismele, până în 2010 Comisia adoptă dispoziții detaliate privind o procedură de aprobare a acestor tehnologii inovatoare.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la 31 octombrie 2016 și, ulterior, la fiecare trei ani, se adoptă măsuri de modificare a anexei I în vederea ajustării valorii M0, menționată în respectiva anexă, la masa medie a vehiculelor utilitare ușoare noi din cei trei ani calendaristici precedenți.

Până la 31 octombrie 2016 și, ulterior, la fiecare trei ani, se adoptă măsuri de modificare a anexei I în vederea ajustării valorii M0, menționată în respectiva anexă, la masa medie a vehiculelor utilitare ușoare noi înmatriculate în cei trei ani calendaristici precedenți.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

modalităților de realizare în mod rentabil, până în anul 2020, a obiectivului de 135 g CO2/km, sub rezerva confirmării fezabilității acestuia pe baza rezultatelor actualizate ale evaluării impactului; precum și

modalităților de realizare în mod rentabil, până în anul 2022, a obiectivului de 135 g CO2/km, sub rezerva confirmării fezabilității acestuia pe baza rezultatelor actualizate ale evaluării impactului; precum și

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Până în 2015, Comisia reexaminează metoda de determinare a emisiilor specifice de CO2 ale vehiculelor complete din anexa II partea B punctul 7 și, dacă este cazul, prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere de modificare a anexei II.

(7) Până în 2014, Comisia stabilește, dacă este cazul, o procedură de obținere a unor valori reprezentative ale emisiilor de CO2 și ale eficienței consumului de combustibil ale vehiculelor completate.

Justificare

Pentru a ține seama de condițiile specifice ale „vehiculelor construite în etape”, Comisia Europeană a prezentat recomandări de modificări la propunerea originală. Prezentul amendament reflectă recomandările respective.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – punctul 3 – litera d – subpunctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) emisiile specifice de CO2;

(ii) emisiile specifice de CO2 și cota de reducere a emisiilor datorată tehnologiilor inovatoare în conformitate cu articolul 11;

Justificare

Pentru coerența textului.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Anexa II – partea B – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Emisiile specifice ale vehiculelor complete Emisiile specifice ale vehiculelor complete se determină în conformitate cu Directiva 2004/3/CE. În cazul în care valoarea respectivă nu este disponibilă, emisiile specifice ale unui vehicul complet se stabilesc ca fiind egale cu cea mai mare valoare dintre emisiile specifice ale tuturor vehiculelor complete care reprezintă același tip de vehicul ca vehiculul incomplet pe baza căruia este fabricat vehiculul complet și care au fost înmatriculate în UE în cursul aceluiași an de monitorizare, unde „tip de vehicul” este definit în conformitate cu articolul 3 din Directiva 2007/46/CE. Dacă există mai mult de trei valori diferite de emisii specifice ale tuturor vehiculelor complete, valoarea utilizată este cea de-a doua ca mărime.

eliminat

Justificare

Pentru a ține seama de condițiile specifice ale „vehiculelor construite în etape”, Comisia Europeană a prezentat recomandări de modificări la propunerea originală. Prezentul amendament reflectă recomandările respective.

PROCEDURĂ

Titlu

Standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi

Referințe

COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD)

Comisia competentă în fond

ENVI

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

TRAN

24.11.2009

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Oldřich Vlasák

9.11.2009

 

 

Examinare în comisie

27.4.2010

21.6.2010

 

 

Data adoptării

22.6.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

4

2

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Țicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Membri supleanți prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Frieda Brepoels, Spyros Danellis, Tanja Fajon, Jelko Kacin, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

Morten Løkkegaard, Traian Ungureanu


PROCEDURĂ

Titlu

Standarde de performanță privind emisiile pentru vehiculele utilitare ușoare noi

Referințe

COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD)

Data prezentării la PE

28.10.2009

Comisia competentă în fond

  Data anunțului în plen

ENVI

24.11.2009

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunțului în plen

ITRE

24.11.2009

TRAN

24.11.2009

 

 

Comisia(comisiile) asociată(e)

  Data anunțului în plen

ITRE

20.5.2010

 

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

Martin Callanan

9.12.2009

 

 

Examinare în comisie

17.3.2010

3.5.2010

 

 

Data adoptării

28.9.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

25

1

Membri titulari prezenți la votul final

János Áder, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Membri supleanți prezenți la votul final

Christofer Fjellner, Matthias Groote, Rebecca Harms, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Aviz juridic - Politica de confidențialitate