BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne

18.10.2010 - (KOM(2010)0309 – C7‑0146/2010 – 2010/0171(COD)) - ***I

Retsudvalget
Ordfører: Bernhard Rapkay


Procedure : 2010/0171(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0288/2010
Indgivne tekster :
A7-0288/2010
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne

(KOM(2010)0309 – C7‑0146/2010 – 2010/0171(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0309),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 336 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0146/2009),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2010/427/EU af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere[1],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget,Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget (A7-0288/2010),

1.  fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag       1

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Ifølge artikel 27 i traktaten om Den Europæiske Union bistås Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af en tjeneste for EU's optræden udadtil (EU-Udenrigstjenesten). Denne tjeneste arbejder sammen med medlemsstaternes diplomatiske tjenester og omfatter tjenestemænd fra relevante tjenestegrene i Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen samt udstationeret personale fra medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester.

(1) Ifølge artikel 27 i traktaten om Den Europæiske Union bistås Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (den højtstående repræsentant) af en tjeneste for EU's optræden udadtil (EU-Udenrigstjenesten). Denne tjeneste arbejder sammen med medlemsstaternes diplomatiske tjenester og omfatter tjenestemænd fra relevante tjenestegrene i Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen samt udstationeret personale fra medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester. Tjenesten kommer til at indgå som en del af EU’s åbne, effektive og uafhængige europæiske forvaltning, jf. artikel 298 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Begrundelse

Dette understreger, at EU-Udenrigstjenesten indgår i en uafhængig EU-forvaltning.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen bør fungere som ansættelsesmyndighed og myndighed for indgåelse af kontrakter for EU-Udenrigstjenestens personale med mulighed for at overdrage disse beføjelser til EU-Udenrigstjenesten. Eftersom visse af medarbejderne i EU-Udenrigstjenesten, herunder delegationslederne, som led i deres normale arbejde skal varetage opgaver for Kommissionen, bør det fastsættes, hvordan Kommissionen deltager i beslutningerne vedrørende dette personale.

(3) Den højtstående repræsentant bør fungere som ansættelsesmyndighed og myndighed for indgåelse af kontrakter for EU-Udenrigstjenestens personale med mulighed for at overdrage disse beføjelser til EU-Udenrigstjenesten Eftersom delegationslederne, som led i deres normale arbejde skal varetage opgaver for Kommissionen, bør det fastsættes, hvordan Kommissionen deltager i visse beslutninger vedrørende dette personale.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Tjenestemænd i Unionen og midlertidigt ansatte fra medlemsstaternes diplomatiske tjenester bør have samme rettigheder og forpligtelser og bør behandles på samme måde, især med hensyn til deres adgang til alle stillinger på lige vilkår. Der bør ikke skelnes mellem midlertidigt ansatte fra nationale diplomatiske tjenester og tjenestemænd i Unionen med hensyn til tildeling af de opgaver, som skal udføres på alle EU-Udenrigstjenestens aktivitets- og politikområder.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Det bør gøres klart, at ansatte i EU-Udenrigstjenesten, der som led i deres arbejde udfører opgaver for Kommissionen, bør følge ordrer udstedt af Kommissionen. Tilsvarende bør Kommissionens tjenestemænd, som arbejder i EU-delegationerne, tage imod ordrer fra delegationslederen, især vedrørende organisatoriske og administrative anliggender og gennemførelsen af EU-budgettet.

(4) Det bør gøres klart, at ansatte i EU-Udenrigstjenesten, der som led i deres arbejde udfører opgaver for Kommissionen, bør følge ordrer udstedt af Kommissionen, jf. artikel 221, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Tilsvarende bør Kommissionens tjenestemænd, som arbejder i EU-delegationerne, tage imod ordrer fra delegationslederen.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) For at undgå tvivl bør det bekræftes, at tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som er ansat i en stilling i en organisatorisk enhed, som overføres fra Generalsekretariatet for Rådet eller Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten i henhold til den rådsafgørelse, der nævnes i artikel 27, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, anses for at blive overført med deres stillinger. Dette bør også gælde kontraktansatte og lokalt ansatte, som er ansat i en sådan organisatorisk enhed. Der bør træffes særlige foranstaltninger for at sikre, at personale, der berøres af overførslen, modtager passende karrierevejledning og bistand.

(5) For at undgå tvivl bør det bekræftes, at tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som er ansat i en stilling i en organisatorisk enhed, som overføres fra Generalsekretariatet for Rådet eller Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten i henhold til Rådets afgørelse 2010/427/EU af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere1, anses for at blive overført med deres stillinger. Dette bør gælde tilsvarende for kontraktansatte og lokalt ansatte, som er ansat i en sådan organisatorisk enhed. De ansatte, der berøres af denne overførsel, vil blive underrettet på forhånd.

 

1 EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Tjenestemænd fra Rådet og Kommissionen, som er tiltrådt en stilling i EU-Udenrigstjenesten bør have mulighed for at søge ledige stillinger i deres oprindelige institution på lige fod med interne ansøgere fra institutionen.

(6) Tjenestemænd fra andre institutioner end EU-Udenrigstjenesten, som er tiltrådt en stilling i EU-Udenrigstjenesten bør have mulighed for at søge ledige stillinger i deres oprindelige institution på lige fod med interne ansøgere fra denne institution.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) For at sikre en fleksibel håndtering af særlige situationer (f.eks. som følge af et uopsætteligt behov for at besætte en stilling eller i forbindelse med fremtidige overførsler af støttefunktioner fra Rådet eller Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten) bør det undtagelsesvist og uden forudgående stillingsopslag være muligt at overføre tjenestemænd i tjenestens interesse fra Rådet eller Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten. Tilsvarende bør det i tjenestens interesse være muligt at overføre tjenestemænd fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet eller Kommissionen.

(7) Indtil den 30. juni 2013 bør det, for at sikre en fleksibel håndtering af særlige situationer (f.eks. som følge af et behov for fremtidige overførsler af tekniske støttefunktioner fra Generalsekretariatet for Rådet eller fra Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten) i behørigt begrundede tilfælde undtagelsesvist og uden forudgående stillingsopslag være muligt at overføre tjenestemænd i tjenestens interesse og med deres stillinger fra Rådet eller Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) De tjenestemænd fra EU-Udenrigstjenesten, der som tjenestemænd fra Generalsekretariatet for Rådet eller fra Kommissionen i opstartsfasen blev overført til EU-Udenrigstjenesten, bør indtil den 30. juni 2014 i tjenestens interesse kunne overføres fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet eller til Kommissionen uden deres stilling.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Det er nødvendigt at sikre, at såvel personale fra de nationale diplomatiske tjenester som ansøgere fra Rådet og Kommissionen og interne ansøgere kan søge stillinger i EU-Udenrigstjenesten på lige fod. Senest den 1. juli 2013 bør dette også gælde tjenestemænd fra de øvrige institutioner. For at sikre, at personalet fra de nationale diplomatiske tjenester bliver ordentlig repræsenteret i EU-Udenrigstjenesten, bør Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen imidlertid have mulighed for at beslutte, at der indtil den 30. juni 2013 i forbindelse med stillinger i AD-ansættelsesgruppen gives forrang til ansøgere fra medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester, hvis kvalifikationerne i al væsentlighed er ens.

(8) Med henblik på gennemførelsen af artikel 27, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, hvoraf det fremgår, at EU-Udenrigstjenestens ansatte kommer fra tre forskellige steder, bør det bestemmes, at EU-Udenrigstjenesten indtil den 30. juni 2013 udelukkende vil ansætte tjenestemænd fra Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen samt personale fra medlemsstaternes diplomatiske tjenester. I denne periode er det nødvendigt at sikre, at såvel personale fra de nationale diplomatiske tjenester som ansøgere fra Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen og interne ansøgere kan søge stillinger i EU-Udenrigstjenesten på lige fod. I samme periode bør det imidlertid, undtagelsesvist og efter at mulighederne for at ansætte fra en af de tre anførte steder er udtømt, være muligt at ansætte personale på AD-niveau fra andre steder, som kan yde den tekniske støtte, der er nødvendig, for at EU-Udenrigstjenesten kan fungere tilfredsstillende, såsom specialister inden for områder som krisestyring, sikkerhed og IT. Senest den 1. juli 2013 bør tjenestemænd fra de øvrige institutioner også kunne få adgang til stillinger i EU-Udenrigstjenesten.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Med henblik på opnåelse af målet om, at ansatte fra de nationale diplomatiske tjenester bør udgøre mindst en tredjedel af samtlige ansatte på AD-niveau i EU-Udenrigstjenesten, er det nødvendigt midlertidigt at fastsætte en undtagelse fra tjenestemandsvedtægtens artikel 98, stk. 1, gældende indtil den 30. juni 2013, hvorefter den højtstående repræsentant, ved besættelsen af visse stillinger i ansættelsesgruppe AD, kan prioritere kandidater fra de nationale diplomatiske tjenester, hvis de har tilsvarende kvalifikationer.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b) For at sikre, at sammensætningen af EU-Udenrigstjenestens personale er afbalanceret og i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2010/427/EU, bør, når EU-Udenrigstjenesten er nået op på fuld kapacitet, midlertidigt ansatte fra nationale diplomatiske tjenester udgøre mindst en tredjedel af EU-Udenrigstjenestens samlede personale på AD-niveau og EU-tjenestemænd udgøre mindst 60 % af alt personale i EU-Udenrigstjenesten på AD-niveau. Dette bør omfatte personale fra medlemsstaternes diplomatiske tjenester, der er blevet fastansatte EU-tjenestemænd i overensstemmelse med bestemmelserne i personalevedtægten.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Udvalgte ansøgere fra de nationale diplomatiske tjenester, som udstationeres af deres medlemsstat, bør ansættes som midlertidigt ansatte og således ligestilles med tjenestemænd. Gennemførelsesbestemmelserne, som skal vedtages af EU-Udenrigstjenesten, bør sikre, at midlertidigt ansatte har samme karrieremuligheder som tjenestemænd.

(9) Udvalgte ansøgere, som udstationeres af medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester, bør ansættes som midlertidigt ansatte og således ligestilles med tjenestemænd. De bør ansættes på grundlag af en objektiv og gennemsigtig procedure, og gennemførelsesbestemmelserne, som skal vedtages af EU-Udenrigstjenesten, bør sikre samme karrieremuligheder for midlertidigt ansatte og tjenestemænd i EU-Udenrigstjenesten.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) I overensstemmelse med tjenestemandsvedtægtens artikel 27 og artikel 12, stk. 1, første afsnit, og artikel 82 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte skal det ved ansættelsen tilstræbes, at EU-Udenrigstjenesten får tjenestemænd og midlertidigt ansatte af højeste standard med hensyn til kvalifikationer, effektivitet og integritet, samt at de er udvalgt på så bredt et geografisk grundlag som muligt blandt statsborgere i Unionens medlemsstater. Dette gælder for EU-Udenrigstjenesten som helhed og for de forskellige dele af dens personale, herunder midlertidigt ansatte, der er omhandlet i artikel 2, litra e), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte. EU-Udenrigstjenestens personale bør endvidere være sammensat af et passende og fornuftigt antal statsborgere fra alle medlemsstater.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b) Den højtstående repræsentant fastlægger i henhold til tjenestemandsvedtægtens artikel 1d, stk. 2 og 3, relevante foranstaltninger til fremme af lige muligheder for det underrepræsenterede køn inden for visse ansættelsesgrupper og navnlig inden for ansættelsesgruppe AD.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) For at undgå unødvendige begrænsninger for ansættelsen af personale fra de nationale diplomatiske tjenester i EU-Udenrigstjenesten, bør der vedtages særlige regler om kontrakternes længde. For denne særlige kategori af midlertidigt ansatte bør bestemmelserne om udstationering, tjenestefrihed af personlige årsager og seneste pensionsalder afpasses efter bestemmelserne for tjenestemænd.

(10) For at undgå unødvendige begrænsninger for ansættelsen af personale fra de nationale diplomatiske tjenester i EU-Udenrigstjenesten, bør der vedtages særlige regler om kontrakternes længde samt en garanti for genansættelse efter tjenesteperioden i overensstemmelse med gældende bestemmelser. For denne særlige kategori af midlertidigt ansatte bør bestemmelserne om seneste pensionsalder afpasses efter bestemmelserne for tjenestemænd.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Disse særlige bestemmelser bør efter anmodning fra de berørte personer også udvides til at gælde for midlertidigt ansatte fra medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester, som før EU-Udenrigstjenestens oprettelse, men efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse blev ansat i de relevante afdelinger i Generalsekretariatet for Rådet eller Kommissionen.

(11) Disse særlige bestemmelser bør efter aftale med den højtstående repræsentant og den berørte nationale diplomatiske tjeneste også udvides til at gælde for midlertidigt ansatte fra medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester, som før EU-Udenrigstjenestens oprettelse, men efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse enten blev ansat i de relevante afdelinger i Generalsekretariatet for Rådet eller Kommissionen, eller hvis kontrakter blev ændret.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) EU-Udenrigstjenesten kan i særlige tilfælde anvende et begrænset antal højt specialiserede nationale eksperter, der udstationeres med henblik på under den højtstående repræsentants myndighed at udføre særlige opgaver, navnlig i forbindelse med krisestyring og militære opgaver. Disse udstationerede personer bør ikke medregnes i den tredjedel af EU-Udenrigstjenestens samlede personale på AD-niveau, som personale fra medlemsstaterne bør udgøre, når EU-Udenrigstjenesten kommer op på fuld kapacitet.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) For at lette den administrative byrde for EU-Udenrigstjenesten bør det disciplinærudvalg, der er oprettet i Kommissionen, også fungere som disciplinærudvalg for EU-Udenrigstjenesten, medmindre Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen beslutter at oprette et disciplinærudvalg for EU-Udenrigstjenesten.

(12) For at lette den administrative byrde for EU-Udenrigstjenesten bør det disciplinærudvalg, der er oprettet i Kommissionen, også fungere som disciplinærudvalg for EU-Udenrigstjenesten indtil den højtstående repræsentant beslutter at oprette et disciplinærudvalg for EU-Udenrigstjenesten En sådan beslutning bør træffes senest den 31. december 2011.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) For at sikre en sammenhængende personalerepræsentation for Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens personale bør det fastsættes, at Kommissionens personaleudvalg også repræsenterer EU-Udenrigstjenestens personale, som således bør være stemme- og opstillingsberettiget ved valg hertil.

(13) Indtil der er oprettet et personaleudvalg i EU-Udenrigstjenesten i henhold til tjenestemandsvedtægtens artikel 9, stk. 1, litra a), første led, hvilket senest bør ske den 31. december 2011, bør det fastsættes, at Kommissionens personaleudvalg også repræsenterer EU-Udenrigstjenestens personale, som således bør være stemme- og opstillingsberettiget ved valg hertil.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Denne forordning bør træde i kraft så hurtigt som muligt, eftersom de foreslåede ændringer af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte er en forudsætning for, at EU-Udenrigstjenesten kan fungere efter hensigten —

(19) Denne forordning bør træde i kraft så hurtigt som muligt, eftersom ændringerne af tjenestemandsvedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte er en forudsætning for, at EU-Udenrigstjenesten kan fungere efter hensigten —

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 6

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Artikel 1b – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"a) Tjenesten for EU's Optræden Udadtil under ledelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen (i det følgende benævnt EU-Udenrigstjenesten)"

"a) Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (i det følgende benævnt EU-Udenrigstjenesten")

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Afsnit VIIIa – artikel 95 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De beføjelser, som denne vedtægt tillægger ansættelsesmyndigheden, udøves for EU-Udenrigstjenestens personale af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen. Den højtstående repræsentant afgør, hvem der i EU-Udenrigstjenesten skal varetage disse beføjelser. Artikel 2, stk. 2, finder anvendelse.

1. De beføjelser, som denne vedtægt tillægger ansættelsesmyndigheden, udøves for EU-Udenrigstjenestens personale af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (i det følgende benævnt den højtstående repræsentant). Den højtstående repræsentant afgør, hvem der i EU-Udenrigstjenesten skal varetage disse beføjelser. Artikel 2, stk. 2, finder anvendelse.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Afsnit VIIIa – artikel 95 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at udnævne delegationsledere udøves dog på grundlag af en kandidatliste, som Kommissionen har godkendt i henhold til de beføjelser, som den tillægges i traktaterne. Dette gælder også ved overførsel i tjenestens interesse.

2. Beføjelsen til at udnævne delegationsledere udøves, under anvendelse af en grundig udvælgelsesprocedure baseret på fortjeneste og under hensyntagen til den geografiske balance og balancen mellem kønnene, på grundlag af en kandidatliste, som Kommissionen har godkendt i henhold til de beføjelser, som den er tillagt i traktaterne1. Dette gælder tilsvarende ved en overførsel i tjenestens interesse til en stilling som delegationsleder, som undtagelsesvis kan finde sted for en begrænset periode.

 

____________________

1Erklæring fra Kommissionen: "Skulle Kommissionen afgive en negativ udtalelse om en person på kandidatlisten, begrundes dette på behørig vis over for den højtstående repræsentant".

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Afsnit VIIIa – artikel 95 – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen anmoder om det, indleder ansættelsesmyndigheden administrative undersøgelser og disciplinærsager mod EU-Udenrigstjenestens tjenestemænd, der som en del af deres arbejde udfører opgaver for Kommissionen, jf. artikel 22 og 86 og bilag IX.

3. Hvis Kommissionen anmoder om det, indleder ansættelsesmyndigheden administrative undersøgelser og disciplinærsager mod delegationsledere i de tilfælde, hvor de som en del af deres arbejde udfører opgaver for Kommissionen, jf. artikel 22 og 86 og bilag IX.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Afsnit VIIIa – artikel 96

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uanset artikel 11 tager Kommissionens tjenestemænd, som arbejder i en EU-delegation, imod ordrer fra delegationslederen, navnlig i organisatoriske og administrative anliggender og i overensstemmelse med retsakter vedtaget i henhold til artikel 322 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ved gennemførelse af EU-budgettet.

Uanset artikel 11 tager Kommissionens tjenestemænd, som arbejder i en EU-delegation, imod ordrer fra delegationslederen, jf. dennes rolle i henhold til artikel 5 i Rådets afgørelse 2010/427/EU af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere1.

EU-Udenrigstjenestens tjenestemænd, der som led i deres arbejde udfører opgaver for Kommissionen, tager imod ordrer fra Kommissionen, for så vidt disse opgaver angår.

EU-Udenrigstjenestens tjenestemænd, der som led i deres arbejde udfører opgaver for Kommissionen, tager imod ordrer fra Kommissionen, for så vidt disse opgaver angår, jf. artikel 221, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

De nærmere bestemmelser for denne artikels gennemførelse aftales mellem Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten.

De nærmere bestemmelser for denne artikels gennemførelse aftales mellem Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten.

 

1 EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Afsnit VIIIa – artikel 97

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

På de betingelser, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, og uanset artikel 4 og 29 kan ansættelsesmyndigheden i de berørte institutioner undtagelsesvist og efter fælles aftale og udelukkende i tjenestens interesse overføre en tjenestemand, efter først at have hørt denne, fra Rådet eller Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten uden at slå den ledige stilling op. Tjenestemænd i EU-Udenrigstjenesten kan overføres til Rådet eller Kommissionen på samme betingelser.

Indtil den 30. juni 2014 kan ansættelsesmyndigheden i de berørte institutioner, for så vidt angår de tjenestemænd, der er blevet overført til EU-Udenrigstjenesten i henhold til Rådets afgørelse 2010/427/EU, uanset tjenestemandsvedtægtens artikel 4 og 29 og på de betingelser, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, undtagelsesvist og efter fælles aftale og udelukkende i tjenestens interesse, overføre en sådan tjenestemand, efter først at have hørt den pågældende, fra EU-Udenrigstjenesten til en ledig stilling i samme lønklasse i Generalsekretariatet for Rådet eller i Kommissionen uden at slå den ledige stilling op.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Afsnit VIIIa – artikel 98 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Med henblik på anvendelse af artikel 29, stk. 1, litra a), og uanset artikel 97 tager ansættelsesmyndigheden ved besættelse af en ledig stilling i EU-Udenrigstjenesten hensyn til ansøgninger fra tjenestemænd i Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten, midlertidigt ansatte omfattet af artikel 2, litra e), i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte og ansatte fra medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester uden at give forrang til nogen af disse kategorier.

1. Med henblik på anvendelse af artikel 29, stk. 1, litra a), tager ansættelsesmyndigheden ved besættelse af en ledig stilling i EU-Udenrigstjenesten hensyn til ansøgninger fra tjenestemænd i Generalsekretariatet for Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten, midlertidigt ansatte omfattet af artikel 2, litra e), i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte og ansatte fra medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester uden at give forrang til nogen af disse kategorier. Indtil den 30. juni 2013 ansætter EU-Udenrigstjenesten, uanset artikel 29, udelukkende tjenestemænd fra Generalsekretariatet for Rådet og fra Kommissionen samt personale fra medlemsstaternes diplomatiske tjenester. Ansættelsesmyndigheden kan dog undtagelsesvis, og efter at have udtømt mulighederne for ansættelse i henhold til ovenstående, beslutte at ansætte personale på AD-niveau fra andre steder end de i første punktum nævnte, som kan yde den tekniske støtte, der er nødvendig, for at EU-Udenrigstjenesten kan fungere tilfredsstillende, såsom specialister inden for områder som krisestyring, sikkerhed og IT.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Afsnit VIIIa – artikel 98 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ansættelsesmyndigheden tager desuden efter et tidspunkt, som fastsættes af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionens næstformand, dog senest den 1. juli 2013, hensyn til ansøgninger fra tjenestemænd fra de øvrige institutioner uden at give forrang til nogen af disse kategorier.

Fra den 1. juli 2013 tager ansættelsesmyndigheden hensyn til ansøgninger fra tjenestemænd fra andre institutioner end de i første afsnit nævnte uden dog at give forrang til nogen af disse kategorier.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Afsnit VIIIa – artikel 98 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Med henblik på anvendelse af artikel 29, stk. 1, litra a), og uanset artikel 97 tager ansættelsesmyndigheden ved besættelse af en ledig stilling i Rådet eller Kommissionen hensyn til ansøgninger fra interne ansøgere og tjenestemænd i EU-Udenrigstjenesten, som var tjenestemænd i den berørte institution, indtil de blev tjenestemænd i EU-Udenrigstjenesten, uden at der gives forrang til nogen af disse kategorier.

2. Med henblik på anvendelse af artikel 29, stk. 1, litra a), og uanset artikel 97 tager ansættelsesmyndigheden i andre institutioner end EU-Udenrigstjenesten ved besættelse af en ledig stilling hensyn til ansøgninger fra interne ansøgere og tjenestemænd i EU-Udenrigstjenesten, som var tjenestemænd i den berørte institution, indtil de blev tjenestemænd i EU-Udenrigstjenesten, uden at der gives forrang til nogen af disse kategorier.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Afsnit VIIIa – artikel 99 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medmindre Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionens næstformand beslutter at oprette et disciplinærråd for EU-Udenrigstjenesten, fungerer Kommissionens disciplinærråd også som disciplinærråd for EU-Udenrigstjenesten.

1. Indtil den højtstående repræsentant beslutter at oprette et disciplinærråd for EU-Udenrigstjenesten, fungerer Kommissionens disciplinærråd også som disciplinærråd for EU-Udenrigstjenesten Den høje repræsentant træffer en beslutning senest den 31. december 2011.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Afsnit VIIIa – artikel 99 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Som undtagelse fra artikel 9, stk. 1, litra a), første led, repræsenterer Kommissionens personaleudvalg også EU-Udenrigstjenestens tjenestemænd og øvrige ansatte.

2. Indtil der er oprettet et personaleudvalg i EU-Udenrigstjenesten i henhold til artikel 9, stk. 1, litra a), første led, hvilket senest skal ske den 31. december 2011, repræsenterer Kommissionens personaleudvalg, uanset bestemmelsen i nævnte led, også EU-Udenrigstjenestens tjenestemænd og øvrige ansatte.

Or. en

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 10

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne

Kapitel 10 – artikel 50 b – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De kan højst ansættes for en periode på fire år. Kontrakten kan forlænges mere end en gang for en periode på højst fire år ad gangen. Kontraktfornyelsen finder sted under forudsætning af, at udstationeringen fra den nationale diplomatiske tjeneste forlænges med den periode, som fornyelsen vedrører.

2. De kan højst ansættes for en periode på fire år. Kontrakten kan forlænges for en periode på højst fire år. Den samlede varighed af ansættelsen bør ikke overstige otte år. Under ekstraordinære omstændigheder og i tjenestens interesse kan kontrakten dog ved udgangen af den otteårige periode forlænges for en periode på højst to år. Hver medlemsstat giver sine embedsmænd, som er blevet midlertidigt ansatte i EU-Udenrigstjenesten, en garanti for øjeblikkelig genansættelse efter deres tjenesteperiode i EU-Udenrigstjenesten i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i national ret.

Or. en

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 10

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne

Kapitel 10 – artikel 50 b – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Medlemsstaterne bistår Unionen ved håndhævelsen af enhver forpligtelse, der ifølge tjenestemandsvedtægtens artikel 22 måtte påhvile den midlertidigt ansatte i EU-Udenrigstjenesten, som omhandlet i artikel 2, litra e), i ansættelsesvilkårene.

Or. en

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 10

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne

Kapitel 10 – artikel 50 c – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Vedtægtens artikel 40 finder tilsvarende anvendelse. Tjenestefrihed af personlige årsager må ikke overskride kontraktperioden. Artikel 17 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte finder ikke anvendelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 13

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne

Artikel 121

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Institutionen bærer de udgifter til social sikring, der påhviler arbejdsgiveren i henhold til de gældende ordninger på tjenestestedet, medmindre andet er bestemt i aftalen om sæde. Institutionen kan indføre en selvstændig eller supplerende socialsikringsordning for lande, hvor den lokale ordning ikke giver nogen dækning eller er utilstrækkelig.

Institutionen bærer de udgifter til social sikring, der påhviler arbejdsgiveren i henhold til de gældende ordninger på tjenestestedet, medmindre andet er bestemt i aftalen om sæde. Institutionen indfører en selvstændig eller supplerende socialsikringsordning for lande, hvor den lokale ordning ikke giver nogen dækning eller er utilstrækkelig.

Or. en

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som er ansat i en stilling i en organisatorisk enhed, som overføres fra Generalsekretariatet for Rådet eller Kommissionen til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) i henhold til rådsafgørelsen vedtaget i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, anses for overført til EU-Udenrigstjenesten fra den berørte institution på den i afgørelsen fastsatte dato. Dette gælder også kontraktansatte og lokalt ansatte i en sådan organisatorisk enhed, uden at det medfører ændringer i deres kontraktbetingelser.

1. Tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som er ansat i en stilling i en organisatorisk enhed, som overføres fra Generalsekretariatet for Rådet eller Kommissionen til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) i henhold til Rådets afgørelse 2010/427/EU, anses for overført til EU-Udenrigstjenesten fra den berørte institution på den i afgørelsen fastsatte dato. Dette gælder tilsvarende for kontraktansatte og lokalt ansatte i en sådan organisatorisk enhed, uden at det medfører ændringer i deres kontraktbetingelser. Den relevante ansættelsesmyndighed i enten Rådet eller Kommissionen informerer på forhånd den ansatte, der berøres af en sådan overførsel.

Hvis det i forbindelse med overførsel af en del af en organisatorisk enhed ikke umiddelbart er muligt at afgøre, hvilke tjenestemænd og øvrige ansatte der arbejder for den pågældende del af enheden, træffer Rådet eller Kommissionen alt afhængig af situationen afgørelse om overførsel af det pågældende personale i forståelse med den højtstående repræsentant og efter høring af de eventuelt berørte tjenestemænd og øvrige ansatte.

 

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Efter anmodning fra de berørte personer ændres kontrakterne for midlertidigt ansatte fra medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester, som er ansat efter den 30. november 2009, og som beklæder en stilling i en organisatorisk enhed, der overføres fra Generalsekretariatet for Rådet eller Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten i overensstemmelse med Rådets afgørelse vedtaget i henhold til artikel 27, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, uden en ny udvælgelsesprocedure til en kontrakt i henhold til artikel 2, litra e), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte. De øvrige kontraktbetingelser forbliver uændrede. Anmodningen skal fremsættes senest et år efter tidspunktet for overførslen, som er fastsat i Rådets afgørelse vedtaget i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union.

2. Efter aftale med den højtstående repræsentant og den berørte nationale diplomatiske tjeneste ændres kontrakterne for midlertidigt ansatte fra medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester, som er ansat, eller hvis kontrakt er ændret, efter den 30. november 2009, og som beklæder en stilling i en organisatorisk enhed, der overføres fra Generalsekretariatet for Rådet eller Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2010/427/EU, uden en ny udvælgelsesprocedure til en kontrakt i henhold til artikel 2, litra e), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte. De øvrige kontraktbetingelser forbliver uændrede.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a) Indtil den 30. juni 2013 kan tjenestemænd og øvrige ansatte i Generalsekretariatet for Rådet eller i Kommissionen, der udøver tekniske støtteopgaver for EU-Udenrigstjenesten, uanset tjenestemandsvedtægtens artikel 7 og efter at være blevet hørt, overføres til EU-Udenrigstjenesten efter fælles aftale mellem de berørte institutioner og under iagttagelse af budgetmyndighedens beføjelser. Overførslen får virkning fra den dato, der er fastsat i den relevante afgørelse vedrørende budgettet, som opretter et tilsvarende antal stillinger EU-Udenrigstjenesten og afsætter bevillingerne hertil.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b) I overensstemmelse med tjenestemandsvedtægtens artikel 27 og artikel 12, stk. 1, første afsnit, og artikel 82 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte skal det ved ansættelsen tilstræbes, at EU-Udenrigstjenesten får tjenestemænd og midlertidigt ansatte af højeste standard med hensyn til kvalifikationer, effektivitet og integritet, som er udvalgt på så bredt et geografisk grundlag som muligt blandt statsborgere i Unionens medlemsstater. Dette gælder for EU-Udenrigstjenesten som helhed og for de forskellige dele af dens personale, herunder midlertidigt ansatte, der er omhandlet i artikel 2, litra e), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte. EU-Udenrigstjenestens personale skal endvidere være sammensat af et passende og fornuftigt antal statsborgere fra alle medlemsstater1.

 

____________________

1 Udtalelse fra den højtstående repræsentant om den geografiske balance i EU-Udenrigstjenesten:

"Den højtstående repræsentant anser det for yderst vigtigt, at ansættelser sker på så bredt et geografisk grundlag som muligt blandt statsborgere fra Unionens medlemsstater, og at det sikres, at der i tjenesten er et passende og fornuftigt antal statsborgere fra alle medlemsstater.

EU-Udenrigstjenesten bør fuldt ud drage nytte af den mangfoldighed og den rigdom af erfaringer og ekspertise, der er udviklet i de forskellige udenrigstjenester i Unionen.

Den højtstående repræsentant vil udnytte alle de muligheder, som anvendelsen af EU-Udenrigstjenestens ansættelsesprocedurer giver for at opnå disse målsætninger. Den højtstående repræsentant vil i den årlige rapport om besættelsen af stillinger i EU-Udenrigstjenesten indsætte et afsnit om dette emne."

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c) I overensstemmelse med tjenestemandsvedtægtens artikel 1d, stk. 2 og 3, fastlægger den højtstående repræsentant relevante foranstaltninger til fremme af lige muligheder for det underrepræsenterede køn inden for visse ansættelsesgrupper og navnlig inden for ansættelsesgruppe AD1.

 

____________________

1 Udtalelse fra den højtstående repræsentant om ligevægten mellem kønnene i EU-Udenrigstjenesten:

"Den højtstående repræsentant anser det for yderst vigtigt, at fremme balancen mellem kønnene ved besættelsen af stillinger i EU-Udenrigstjenesten.

For at fremme balancen mellem kønnene er det afgørende, at kvinder tilskyndes til at søge stillinger i EU-Udenrigstjenesten, og at hindringerne i så henseende fjernes. På baggrund af erfaringen med udnævnelsesproceduren for rotationen af delegationsledere i 2010 vil EU-Udenrigstjenesten undersøge, hvordan man i fremtidige ansættelsesprocedurer kan blive bedre til at tage hensyn til det ofte uklare mønster, der præger kvinders ansøgninger, og hvordan andre mulige hindringer kan fjernes. Den højtstående repræsentant vil også identificere de bedste former for praksis i de nationale diplomatiske tjenester og anvende dem, hvor det er muligt for EU-Udenrigstjenesten.

Den højtstående repræsentant vil fuldt ud udnytte alle de muligheder, som tjenestemandsvedtægtens artikel 1d, stk. 2 og 3, giver for at fremme ansættelsen af kvinder i tjenesten.

Den højtstående repræsentant vil i den årlige rapport om besættelsen af stillinger i EU-Udenrigstjenesten indsætte et afsnit vedrørende balancen mellem kønnene."

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. For at sikre personalet fra de nationale diplomatiske tjenester passende repræsentation i EU-Udenrigstjenesten kan Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionens næstformand beslutte, at der som undtagelse fra artikel 98, stk. 1, i vedtægten indtil den 30. juni 2013 i forbindelse med visse stillinger i AD-ansættelsesgruppen i EU-Udenrigstjenesten gives forrang til kandidater fra medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester, hvis kvalifikationerne i al væsentlighed er ens.

3. For at sikre personalet fra de nationale diplomatiske tjenester passende repræsentation i EU-Udenrigstjenesten skal den højtstående repræsentant, uanset tjenestemandsvedtægtens artikel 29 og 98, stk. 1, beslutte, at der indtil den 30. juni 2013 i forbindelse med visse stillinger i AD-ansættelsesgruppen i EU-Udenrigstjenesten gives forrang til kandidater fra medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester, hvis de har tilsvarende kvalifikationer.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

I midten af 2013 forelægger den højtstående repræsentant Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en rapport om forordningens gennemførelse med særlig vægt på den geografiske balance og balancen mellem kønnene i EU-Udenrigstjenesten.

  • [1]  EUT L 201, 3.8.2010, s. 30.

UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (4.10.2010)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne
(KOM(2010)0309 – C7‑0146/2010 – 2010/0171(COD))

Rådgivende ordfører: Jacek Saryusz-Wolski

KORT BEGRUNDELSE

De ændringsforslag, der er indeholdt i denne udtalelse, tager udgangspunkt i den linje, der blev lagt med Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 2010 om forslag til Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil tilrettelægges og fungere, og bekræfter den overordnede lovgivningsmæssige ramme, der er fastsat deri, med hensyn til at sikre, at EU-Udenrigstjenesten bliver sammenhængende, effektiv, uafhængig og virkelig europæisk samt fastlagt og opbygget under fuld overholdelse af fællesskabsmetoden. Med ændringsforslagene i denne udtalelse forfølges tre vigtige mål: (i) fastlæggelse af en operationel ramme, som kan sikre EU-Udenrigstjenestens personales fulde uafhængighed og loyalitet i forbindelse med udførelsen af deres opgaver, navnlig hvad personale fra nationale diplomatiske tjenester angår, eftersom disse ikke bør bære to kasketter, dvs. tage mod ordrer fra såvel den højtstående repræsentant og hierarkiet i den nationale diplomatiske tjeneste, som de kommer fra, men udelukkende bør agere efter anvisninger fra den højtstående repræsentant og være placeret under dennes ansvar i vedkommendes egenskab af ansættelsesmyndighed, (ii) bistå den højtstående repræsentant – som i overensstemmelse med artikel 6, stk. 12, i Rådets afgørelse om EU-Udenrigstjenesten har kompetence til at træffe passende foranstaltninger til at sikre EU-Udenrigstjenestens personale passende fælles uddannelse, som navnlig bygger på nuværende praksisser i medlemsstaterne og EU, i det år, der følger efter denne afgørelses ikrafttrædelse – med at fastlægge rammerne for et meget værdifuldt system med uddannelse og faglig udvikling, som er rettet mod at skabe en egentlig korpsånd blandt tjenestens personale, ved at trække på den nordlige, østlige og sydlige akademiske og forskningsmæssige dimension i EU og (iii) sikre en passende geografisk repræsentativitet og balance mellem kønnene i sammensætningen af EU-Udenrigstjenestens personale. Med det formål for øje genoptager ændringsforslagene i denne udtalelse kerneelementerne i afgørelsen om EU-Udenrigstjenesten, som f.eks. det grundlæggende behov for ligebehandling og lige karrieremuligheder for alt personale i EU-Udenrigstjenesten eller behovet for snarest muligt at sikre tjenestemænd fra andre EU-institutioner end Rådet og Kommissionen, navnlig Europa-Parlamentet, mulighed for at kunne søge ledige stillinger i EU-Udenrigstjenesten. Samtidig bidrager disse ændringsforslag til specifikke aspekter af både den lovgivningsmæssige beslutning, som ledsager afgørelsen om EU-Udenrigstjenesten, og selve afgørelsen og præciserer disse yderligere. I denne forbindelse er erklæringen indeholdt i punkt 7 i ovennævnte beslutning om, ”at de supplerende specifikke foranstaltninger vedrørende styrkelse af den geografiske og kønslige balance, der er fastsat i artikel 6, stk. 6, i Rådets afgørelse, for så vidt angår den geografiske balance bør omfatte foranstaltninger svarende til dem, der er fastsat i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 401/2004”, hvis statsborgere fra en eller flere medlemsstater skulle være underrepræsenteret i EU-Udenrigstjenesten, nu blevet yderligere underbygget gennem den eksplicitte bestemmelse om, at den højtstående repræsentant skal tage den såkaldte Kinnock-referenceværdi, der blev fastsat i forbindelse med udvidelsen i 2004, i anvendelse og vedtage særlige foreløbige foranstaltninger – herunder åbning af både interne og eksterne udvælgelseskonkurrencer, som kun er for borgere fra underrepræsenterede medlemsstater – som afviger fra vedtægten, og som har fuld genoprettelse af en passende geografisk balance til formål. Den omstændighed, at personalet i EU-Udenrigstjenesten vil være underlagt vedtægten, for så vidt de er EU-tjenestemænd, og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, for så vidt de tilhører personale fra nationale diplomatiske tjenester, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, skaber behov for, at det samme ændringsforslag stilles to gange, hvis det er relevant, én gang for at sikre, at det omsættes korrekt i vedtægten og dermed finder korrekt anvendelse på EU-tjenestemænd, og én gang for at sikre, at det omsættes korrekt i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og dermed finder korrekt anvendelse på personale i EU-Udenrigstjenesten fra nationale diplomatiske tjenester, midlertidigt ansatte og kontraktansatte.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Ifølge artikel 27 i traktaten om Den Europæiske Union bistås Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af en tjeneste for EU's optræden udadtil (EU-Udenrigstjenesten). Denne tjeneste arbejder sammen med medlemsstaternes diplomatiske tjenester og omfatter tjenestemænd fra relevante tjenestegrene i Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen samt udstationeret personale fra medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester.

(1) Ifølge artikel 27, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union bistås Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af en tjeneste for EU's optræden udadtil (EU-Udenrigstjenesten). Denne tjeneste arbejder sammen med medlemsstaternes diplomatiske tjenester og omfatter tjenestemænd fra relevante tjenestegrene i Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen samt personale fra medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester.

Begrundelse

Den terminologi, der anvendes i forordningen om ændring af vedtægten og af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, bør være i overensstemmelse med terminologien i Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere. Navnlig bør betegnelsen “udstationeret” kun anvendes i forbindelse med “specialiserede udstationerede nationale eksperter”, som der henvises til i denne afgørelses betragtning 12 og artikel 6, stk. 3. Der bør være et begrænset antal af disse, og de bør ikke medregnes i den tredjedel, som personale fra medlemsstaterne bør udgøre, når EU-Udenrigstjenesten når op på fuld kapacitet.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) EU-Udenrigstjenesten skal udgøre en del af Unionens åbne, effektive og uafhængige europæiske forvaltning, jf. artikel 298 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Begrundelse

I overensstemmelse med ordføreren fra JURI. Dette ændringsforslag understreger, at EU-Udenrigstjenesten indgår i en uafhængig EU-forvaltning.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b) Når EU-Udenrigstjenesten er nået op på fuld kapacitet, bør fastansatte EU-tjenestemænd i overensstemmelse med artikel 6, stk. 9, i Rådets afgørelse 2010/427/EU af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere1, udgøre mindst 60 % af alt personale i EU-Udenrigstjenesten på AD-niveau, og dette bør være afspejlet i alle lønklasser i EU-Udenrigstjenestens hierarki;

 

___________________

1 EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1c) Som et grundlæggende princip kræver begrebet "europæisk forvaltning", for så vidt angår de ansatte, passende geografiske repræsentativitet og balance mellem kønnene. Ved ansættelsen af personale i EU-Udenrigstjenesten bør der – baseret på fortjeneste – sikres en hensigtsmæssig tilstedeværelse af statsborgere fra alle medlemsstater på alle niveauer. Der bør også sikres en hensigtsmæssig balance mellem kønnene på alle niveauer. Når EU-Udenrigstjenesten i fremtiden vil afholde udvælgelsesprøver med henblik på ansættelse i EU-Udenrigstjenesten, bør kandidater på EPSO's reservelister for ansættelse i EU-Udenrigstjenesten have prioritet, når ledige stillinger skal besættes.

Begrundelse

Det bør klart fremgå, at en europæisk administration som forudsætning indebærer behovet for, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal være virkelig repræsentativ for alle medlemsstater i Den Europæiske Union og dennes borgere, og at den som sådan skal være kendetegnet ved passende geografisk balance og balance mellem kønnene.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 1 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1d) I artikel 7 i Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 2010 om forslag til Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere, fastsættes det, at de supplerende specifikke foranstaltninger vedrørende styrkelse af den geografiske balance, den institutionelle balance og balancen mellem kønnene, der er fastsat i artikel 6, stk. 6, i Rådets afgørelse, for så vidt angår den geografiske balance, bør omfatte foranstaltninger svarende til dem, der er fastsat i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 401/2004.

Begrundelse

Som det præciseres i artikel 7 i Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 2010 om forslag til Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere, bør det klart fremgå, at en europæisk administration som forudsætning indebærer behovet for, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal være virkelig repræsentativ for alle medlemsstater i Den Europæiske Union og dennes borgere, og at den som sådan skal være kendetegnet ved passende geografisk balance og balance mellem kønnene.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 1 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1e) I betragtning af visse medlemsstaters nuværende underrepræsentation i Kommissionens Generaldirektorat for Eksterne Forbindelser og den deraf følgende risiko for, at dette også kan blive tilfældet inden for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, bør der fastsættes foreløbige foranstaltninger, som mindst skal forblive i kraft indtil den 31. december 2020.

Begrundelse

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal være virkelig repræsentativ for alle medlemsstater i Den Europæiske Union og dennes borgere og skal som sådan være kendetegnet ved passende geografisk balance og balance mellem kønnene. Visse medlemsstaters nuværende underrepræsentation i Kommissionens Generaldirektorat for Eksterne Forbindelser retfærdiggør fastsættelse af langvarige særlige foranstaltninger til sikring af, at EU-Udenrigstjenesten ikke bliver karakteriseret af en sådan ubalance.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 1 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1f) EU-Udenrigstjenestens personale bør i udøvelse af sin tjeneste og i sin adfærd udelukkende lade sig lede af Unionens interesser. Det må hverken søge eller modtage instrukser fra regeringer, myndigheder, organisationer eller personer uden for EU-Udenrigstjenesten eller fra andre organer eller personer end den højtstående repræsentant. Det må ikke modtage vederlag af nogen art fra anden side uden for EU-Udenrigstjenesten.

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere, og gentage, at uanset, om medlemmer af EU-Udenrigstjenestens personale kommer fra EU’s administration eller fra medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester, bør disse kun tage mod instrukser fra den højtstående repræsentant.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Alle medlemmer af EU-Udenrigstjenestens personale, der er omfattet af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, bør have samme rettigheder og forpligtelser, uanset om de er tjenestemænd i Den Europæiske Union eller midlertidigt ansatte fra medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester, og bør behandles lige, især med hensyn til adgang til alle stillinger i EU-Udenrigstjenesten på lige vilkår. Der bør ikke skelnes mellem midlertidigt ansatte fra nationale diplomatiske tjenester og tjenestemænd i Den Europæiske Union med hensyn til tildeling af de opgaver, som skal udføres på alle EU-Udenrigstjenestens aktivitets- og politikområder.

Begrundelse

For at sikre en sammenhængende og uafhængig EU-Udenrigstjeneste er det afgørende at ligestille medarbejderne for så vidt angår rettigheder og forpligtelser og karriereudsigter.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) For at undgå tvivl bør det bekræftes, at tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som er ansat i en stilling i en organisatorisk enhed, som overføres fra Generalsekretariatet for Rådet eller Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten i henhold til den rådsafgørelse, der nævnes i artikel 27, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, anses for at blive overført med deres stillinger. Dette bør også gælde kontraktansatte og lokalt ansatte, som er ansat i en sådan organisatorisk enhed. Der bør træffes særlige foranstaltninger for at sikre, at personale, der berøres af overførslen, modtager passende karrierevejledning og bistand.

(5) For at undgå tvivl bør det bekræftes, at tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som er ansat i en stilling i en organisatorisk enhed, som overføres fra Generalsekretariatet for Rådet eller Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten i henhold til den rådsafgørelse, der nævnes i artikel 27, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, anses for at blive overført med deres stillinger. Dette bør også gælde kontraktansatte og lokalt ansatte, som er ansat i en sådan organisatorisk enhed.

Begrundelse

I og med det i overensstemmelse med rådsafgørelsens artikel 6, stk. 12, er næstformandens/den højtstående repræsentants ansvar at træffe passende foranstaltninger til sikring af fælles uddannelse for EU-Udenrigstjenestens ansatte, virker det mest hensigtsmæssigt med en særlig betragtning vedrørende dette vigtige emne.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Der bør stilles passende fælles europæisk faglig udvikling og uddannelse til rådighed for EU-Udenrigstjenestens personale med det formål at skabe en fælles følelse af samhørighed og loyalit4et (korpsånd), især med udgangspunkt i den praksis og de strukturer, der allerede findes i Unionen. Den højtstående repræsentant bør i samarbejde med Kommissionen, navnlig med Kommissionens næstformand med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og administration, og efter høring af Europa-Parlamentet træffe passende foranstaltninger med henblik herpå senest et år efter, at Rådets afgørelse .../... af … om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere, er trådt i kraft. Med det formål var det tanken, at europæiske akademiske ekspertisecentre med en langvarig tradition for at bistå Unionens institutioner og et etableret renommé inden for uddannelse, forskning og analyse i Unionens lovgivning og politikker, såsom Europakollegiet i Brügge og Natolin samt Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, i samråd med EU-Udenrigstjenesten fastlægger rammerne for uddannelse af EU-Udenrigstjenestens personale. Desuden kan de på grundlag af mål, som defineres af EU-Udenrigstjenesten, omsætte medlemsstaternes diplomatiske skolers nuværende kompetencepotentiale. Dette bør i en anden fase, efter at der er opnået tilstrækkelig erfaring, føre til oprettelsen af et europæisk diplomatakademi.

Begrundelse

Et uddannelsessystem, der udarbejdes på grundlag af europæiske ekspertisecentre såsom Europakollegiet i Brügge og Natolin samt Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze og medlemsstaternes skoler for diplomati, kunne trække på EU’s nordlige (Brygge), østlige (Natolin) og sydlige (Firenze) akademiske og forskningsmæssige dimension og bevare muligheden for på en koordineret og strømlinet måde fortsat at benytte sig af uddannelsescentre for nationale diplomatiske tjenester som en yderst værdifuld ressource.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) For at sikre en fleksibel håndtering af særlige situationer (f.eks. som følge af et uopsætteligt behov for at besætte en stilling eller i forbindelse med fremtidige overførsler af støttefunktioner fra Rådet eller Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten) bør det undtagelsesvist og uden forudgående stillingsopslag være muligt at overføre tjenestemænd i tjenestens interesse fra Rådet eller Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten. Tilsvarende bør det i tjenestens interesse være muligt at overføre tjenestemænd fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet eller Kommissionen.

(7) For at sikre en fleksibel håndtering af særlige situationer (f.eks. som følge af et uopsætteligt behov for at besætte en stilling eller i forbindelse med fremtidige overførsler af støttefunktioner fra Rådet eller Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten) bør det i behørigt begrundede undtagelsestilfælde og uden forudgående stillingsopslag være muligt at overføre tjenestemænd i tjenestens interesse fra Rådet eller Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten. Tilsvarende bør det i tjenestens interesse være muligt at overføre tjenestemænd fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet eller Kommissionen.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Tjenestemænd fra Europa-Parlamentet bør i betragtning af Europa-Parlamentets relevante rolle og kompetencer med hensyn til fastsættelse af mål og grundliggende valg inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og i betragtning af Parlamentets grundliggende rolle som budgetmyndighed og dets rolle i forbindelse med demokratisk kontrol hurtigst muligt få mulighed for at ansøge om stillinger i EU-Udenrigstjenesten.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) EU-Udenrigstjenesten kan i særlige tilfælde anvende et begrænset antal højt specialiserede udstationerede nationale eksperter, der udstationeres med henblik på under Unionens højtstående repræsentants myndighed at udføre særlige opgaver på basis af en detaljeret jobbeskrivelse, og hvis udstationering ikke skal medregnes i den tredjedel, som personale fra medlemsstaterne skal udgøre, når EU-Udenrigstjenesten når op på fuld kapacitet.

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere. Det er vigtigt at få afklaret de personaleretlige forhold for højt specialiserede nationale eksperter inden for EU-Udenrigstjenesten.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Afsnit VIII a – artikel 95 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at udnævne delegationsledere udøves dog på grundlag af en kandidatliste, som Kommissionen har godkendt i henhold til de beføjelser, som den tillægges i traktaterne. Dette gælder også ved overførsel i tjenestens interesse.

2. Beføjelsen til at udnævne delegationsledere udøves dog under anvendelse af en grundig udvælgelsesprocedure, der tager udgangspunkt i fortjeneste, og som garanterer en passende geografisk balance, institutionel balance og balance mellem kønnene, på grundlag af en kandidatliste, som Kommissionen har godkendt i henhold til de beføjelser, som den tillægges i traktaterne.

Begrundelse

I overensstemmelse med ordføreren fra JURI. Afklaring af proceduren og af, at anden sætning ikke finder anvendelse ved alle overførsler i tjenestens interesse, men kun ved overførsel af delegationsledere.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Afsnit VIII a – artikel 96 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EU-Udenrigstjenestens tjenestemænd, der som led i deres arbejde udfører opgaver for Kommissionen, tager imod ordrer fra Kommissionen, for så vidt disse opgaver angår.

På områder, hvor Kommissionen udøver de beføjelser, der tillægges den i traktaterne, kan den i overensstemmelse med artikel 221, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, også give instrukser til delegationerne, som skal udføres under delegationschefens overordnede ansvar. Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten aftaler de nærmere bestemmelser med hensyn til udstedelse af instrukser fra Kommissionen til delegationerne. Disse bør navnlig foreskrive, at når Kommissionen udsteder instrukser til delegationscheferne, vil den samtidig give EU-Udenrigstjenestens centraladministration en kopi heraf.

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Afsnit VIII a – artikel 96 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De nærmere bestemmelser for denne artikels gennemførelse aftales mellem Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten.

udgår

Begrundelse

Som konsekvens af ændringsforslag 15

Ændringsforslag       17

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Afsnit VIII a – artikel 97

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

På de betingelser, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, og uanset artikel 4 og 29 kan ansættelsesmyndigheden i de berørte institutioner undtagelsesvist og efter fælles aftale og udelukkende i tjenestens interesse overføre en tjenestemand, efter først at have hørt denne, fra Rådet eller Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten uden at slå den ledige stilling op. Tjenestemænd i EU-Udenrigstjenesten kan overføres til Rådet eller Kommissionen på samme betingelser.

På de betingelser, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, uanset artikel 4 og 29 og for en periode på 1 år efter denne forordnings ikrafttræden kan ansættelsesmyndigheden i de berørte institutioner på grundlag af en behørigt begrundet beslutning undtagelsesvist og efter fælles aftale og udelukkende i tjenestens interesse overføre en tjenestemand, efter først at have hørt denne, fra Rådet eller Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten uden at slå den ledige stilling op. Tjenestemænd i EU-Udenrigstjenesten kan overføres til Rådet eller Kommissionen på samme betingelser.

Begrundelse

I overensstemmelse med ordføreren fra JURI. Denne undtagelse er kun nødvendig i opstartsperioden og bør derfor tidsbegrænses.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Afsnit VIII a – artikel 98 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Med henblik på anvendelse af artikel 29, stk. 1, litra a), og uanset artikel 97 tager ansættelsesmyndigheden ved besættelse af en ledig stilling i EU-Udenrigstjenesten hensyn til ansøgninger fra tjenestemænd i Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten, midlertidigt ansatte omfattet af artikel 2, litra e), i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte og ansatte fra medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester uden at give forrang til nogen af disse kategorier.

1. Med henblik på anvendelse af artikel 29, stk. 1, litra a), og uanset artikel 97 tager ansættelsesmyndigheden ved besættelse af en ledig stilling i EU-Udenrigstjenesten hensyn til ansøgninger fra tjenestemænd i Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten, midlertidigt ansatte omfattet af artikel 2, litra e), i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte og ansatte fra medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester uden at give forrang til nogen af disse kategorier. I overensstemmelse med artikel 27 i denne vedtægt og artikel 12, stk. 1, første afsnit, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte skal det ved ansættelsen tilstræbes, at institutionen sikres tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der opfylder de højeste krav til kvalifikationer, indsats og integritet, som er udvalgt på grundlag af geografisk repræsentativitet, samtidig med at der sikres institutionel balance og balance mellem kønnene. Denne forpligtelse gælder for EU-Udenrigstjenesten som helhed og for de forskellige dele af dens personale, herunder midlertidigt ansatte, der er omhandlet i artikel 2, litra e), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Afsnit VIII a – artikel 98 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ansættelsesmyndigheden tager desuden efter et tidspunkt, som fastsættes af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionens næstformand, dog senest den 1. juli 2013, hensyn til ansøgninger fra tjenestemænd fra de øvrige institutioner uden at give forrang til nogen af disse kategorier.

Ansættelsesmyndigheden tager desuden efter et tidspunkt, som fastsættes af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/Kommissionens næstformand, dog senest den 1. januar 2012, hensyn til ansøgninger fra tjenestemænd fra de øvrige institutioner, som er underlagt samme vedtægt og ansættelsesvilkår som EU-Udenrigstjenesten på samme vilkår, uden at give forrang til nogen af disse kategorier.

Begrundelse

I overensstemmelse med ordføreren fra JURI. Efter Lissabontraktaten omfatter fortegnelsen over institutioner (artikel 13 i TEU) også ECB, som imidlertid har sin egen personalevedtægt (forfattet på nogenlunde samme måde som vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, men ofte med forskellige betingelser) og et anderledes, forenklet system for ansættelser og kontrakter. Det bør præciseres, at kun tjenestemænd, for hvem den samme vedtægt er gældende og under de samme betingelser, bør betragtes som kandidater til stillinger i EU-Udenrigstjenesten.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Afsnit VIII a – artikel 98 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Ansættelsesmyndigheden anvender i forbindelse med sin bedømmelse af ansøgningerne målsætningen om en passende geografisk balance og balance mellem kønnene. Der bør på grund af situationens særlige beskaffenhed og det prognosticerede fremtidige overordnede behov afholdes udvælgelsesprøver med henblik på ansættelse af tjenestemænd fra underrepræsenterede medlemsstater indtil den 31. december 2020 for at sikre, at de i denne vedtægts artikel 27 fastsatte principper overholdes, herunder udvælgelse på et så bredt geografisk grundlag som muligt.

 

Ved behandlingen af ansøgninger skal ansættelsesmyndigheden i overensstemmelse med artikel 6, stk. 9, i Rådets afgørelse 2010/427/EU altid overholde princippet om, at fastansatte EU-tjenestemænd skal udgøre mindst 60 % af alt personale i EU-Udenrigstjenesten på AD-niveau, og dette bør være afspejlet i alle lønklasser i EU-Udenrigstjenestens hierarki.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Kapitel VIII a – artikel 98 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 98a

 

Der nedsættes et rådgivende udvalg for udnævnelse sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne, Kommissionen, Generalsekretariatet for Rådet og Europa-Parlamentet, der skal rådgive Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/Kommissionens næstformand om ansættelsesspørgsmål i EU-Udenrigstjenesten. Det Rådgivende Udvalg for Udnævnelse skal også overvåge udvælgelsesprocedurerne på andre niveauer i EU-Udenrigstjenesten og udviklingen i EU-Udenrigstjenestens personale, navnlig for så vidt angår målsætningen om en passende balance mellem kønnene og geografisk balance.

Begrundelse

I overensstemmelse med ordføreren fra JURI. Ved ansættelsen af personale til EU-Udenrigstjenesten bør den benyttede procedure være gennemskuelig og objektiv, hvilket kan opnås gennem en hensigtsmæssig tilpasning af eksisterende praksis.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Kapitel VIII a – artikel 98 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 98b

 

Med henblik på at sikre at alle ansatte i EU-Udenrigstjenesten behandles ens, uanset om de kommer fra EU's administration eller medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester, navnlig hvad angår adgang til alle stillinger og ansvarsområder inden for EU-Udenrigstjenesten på lige vilkår, udarbejder Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformand i Kommissionen, som ansættelsesmyndighed, en ækvivalenstabel mellem EU's administrative lønklasser, især på AD-niveau, og de diplomatiske titlers indplacering i anciennitetshierarkiet for at sikre, at ansatte fra medlemsstaterne på tidspunktet for deres ansættelse bliver indplaceret på en måde, der står i forhold til den gennemsnitlige anciennitet for den specifikke lønklasse.

Begrundelse

With the new grading system for ADs it takes between 9 to 12 years for an official to become AD 8. In the Classification on the diplomatic list used by the Commission, AD 8 corresponds to the diplomatic title of First Secretary. Often in the national diplomatic services only 3 to 5 years of experience are required to acquire such ranking. The same difference in time applies to higher rankings too, with the career path for ADs being much longer in comparison to national diplomats. A new table based on a comparative analysis of seniority would ensure full equality and equal career prospects and responsibilities for all EEAS staff.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Kapitel VIII a – artikel 98 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 98c

 

Når EU-Udenrigstjenesten er nået op på fuld kapacitet, skal personale fra medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester udgøre mindst en tredjedel af EU-Udenrigstjenestens samlede personale på AD-niveau. På samme måde skal fastansatte EU-tjenestemænd udgøre mindst 60 % af alt personale i EU-Udenrigstjenestens på AD-niveau.

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Kapitel VIII a - artikel 98 d (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 98d

 

Den årlige rapport om besættelsen af stillinger i EU-Udenrigstjenesten, der skal aflægges af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformand i Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med artikel 6, stk. 9, i Rådets afgørelse 2010/427/EU, skal indeholde en angivelse af alle ansatte med deres status som midlertidigt ansatte eller fastansatte, nationalitet og køn i henhold til AD/AST-ansættelsesgrupper, lønklasser og stillinger. Afvigelser fra minimumsgrænsen på 60 % og den geografiske repræsentativitet, som fastsat i Rådets afgørelse 2010/427/EU, skal korrigeres inden et år, herunder om nødvendigt gennem anvendelse af yderligere foranstaltninger.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Kapitel VIII a – artikel 98 e (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 98e

 

Uanset bestemmelserne i artikel 4, andet og tredje afsnit, artikel 7, stk. 1, artikel 27, andet afsnit, og artikel 29, stk. 1, litra a), b) og c), i denne vedtægt besættes ledige stillinger indtil den 31. december 2020 i overensstemmelse med de vejledende ansættelsesmål defineret i overensstemmelse med Kinnock-referenceværdien1 ved udnævnelse af statsborgere fra underrepræsenterede medlemsstater. Udnævnelser foretages for alle lønklasser i AD-ansættelsesgruppen efter interne og eksterne udvælgelsesprøver på grundlag af kvalifikationsbeviser og prøver, som afholdes på de i bilag III til denne vedtægt fastsatte betingelser.

____________

1 Passende vejledende ansættelsesmål pr. medlemsstat, som udgøres af gennemsnittet af den relative værdi af følgende tre kriterier (udtrykt som procentsats): 1) antal indbyggere, 2) antal pladser i Europa-Parlamentet og 3) stemmevægt i Rådet (C(2003)0436).

Begrundelse

Som fastsat i punkt 7 i Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 2010 om forslag til Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere bør der være ordning, der ligner den, der er fastsat i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 401/2004, for at udligne skævheder i den geografiske fordeling.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Kapitel VIII a – artikel 99 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 99a

 

Alt personale i EU-Udenrigstjenesten på AD-niveau skal inden de tiltræder deres stilling modtage fælles uddannelse. Til dette formål skal der oprettes et europæisk diplomatisk akademi. Akademiet skal samarbejde tæt med de relevante organer i medlemsstaterne og med Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi, idet sidstnævnte inddrages efter en overgangsperiode. Uddannelsen skal være baseret på ensartede harmoniserede læseplaner og i givet fald omfatte undervisning i konsul- og gesandtskabsfunktioner, diplomati, konfliktmægling og internationale forbindelser samt kendskab til EU's historie og funktion. Akademiet skal endvidere efteruddanne personale fra FSFP-missioner og i givet fald være åbent for andre ansatte fra Den Europæiske Unions eller medlemsstaternes administration.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 5 – litra b

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte

Artikel 2 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"e) den, der udstationeres fra en national diplomatisk tjeneste i en af medlemsstaterne med det formål midlertidigt at udfylde en fast stilling i EU-Udenrigstjenesten."

"e) den, der kommer fra en national diplomatisk tjeneste i en af medlemsstaterne med det formål midlertidigt at udfylde en fast stilling i EU-Udenrigstjenesten."

Begrundelse

Den terminologi, der anvendes i forordningen om ændring af vedtægten og af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, bør være i overensstemmelse med terminologien i Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere. Navnlig bør betegnelsen “udstationeret” kun anvendes i forbindelse med “specialiserede udstationerede nationale eksperter”, som der henvises til i denne afgørelses betragtning 12 og artikel 6, stk. 3. Der bør være et begrænset antal af disse, og de bør ikke medregnes i den tredjedel, som personale fra medlemsstaterne bør udgøre, når EU-Udenrigstjenesten når op på fuld kapacitet.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 6

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte

Artikel 3 b – stk. 1 – afsnit 1 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. I artikel 3a, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

udgår

"Den, der ansættes for at arbejde på del- eller heltidsbasis i en EU-delegation, kan midlertidigt forflyttes til institutionens hovedsæde i henhold til den mobilitetsprocedure, der er fastsat i artikel 2 og 3 i bilag X til vedtægten."

 

Begrundelse

I overensstemmelse med ordføreren fra JURI. Det strider mod loyalitetsprincippet og princippet om god forvaltning at anvende kontraktansat personale i EU-Udenrigstjenestens hovedsæde, hvis de specifikt er blevet ansat til at arbejde i delegationerne. Dette medfører en udvidelse af muligheden for at ansætte kontraktansat personale, som er uforenelig med EU-forvaltningens uafhængighed.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 7

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte

Artikel 3 b – stk. 1 – afsnit 1 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. I artikel 3b affattes andet afsnit således:

udgår

"Med undtagelse af de tilfælde, der henvises til i artikel 3a, stk. 1, andet afsnit, er brug af kontraktansatte til varetagelse af hjælpefunktioner udelukket, hvis artikel 3a finder anvendelse."

 

Begrundelse

I overensstemmelse med ordføreren fra JURI. Det strider mod loyalitetsprincippet og princippet om god forvaltning at anvende kontraktansat personale i EU-Udenrigstjenestens hovedsæde, hvis de specifikt er blevet ansat til at arbejde i delegationerne. Dette medfører en udvidelse af muligheden for at ansætte kontraktansat personale, som er uforenelig med EU-forvaltningens uafhængighed.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 10

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte

Kapitel 10 – Artikel 50 b – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ansatte fra medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester, som udvælges ved den i vedtægtens artikel 98, stk. 1, fastsatte procedure, og som udstationeres af deres nationale diplomatiske tjenester, ansættes som midlertidigt ansatte i henhold til artikel 2, litra e).

1. Ansatte, der kommer fra medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester, og som udvælges ved den i vedtægtens artikel 98, stk. 1, fastsatte procedure, ansættes som midlertidigt ansatte i henhold til artikel 2, litra e). De valgte ansøgere, der kommer fra medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester, bør indplaceres i den administrative lønklasse, som antallet af års anciennitet i lønklassen og antallet af forfremmelser i den oprindelige nationale diplomatiske tjeneste berettiger dem til på grundlag af forfremmelsessystemet, der er gældende for EU-ansatte.

Begrundelse

Terminologien der anvendes i forordningen om ændring af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte bør være i overensstemmelse med Rådets afgørelse om oprettelse af EU-Udenrigstjenesten. Begrebet "udstationeres" bør kun anvendes for specialiserede udstationerede nationale eksperter. EU-Udenrigstjenestens ansatte bør uanset deres oprindelse have samme karrieremuligheder.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte

Artikel 50 b a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 50ba

 

Med virkning fra 2012 forelægger den højtstående repræsentant i sin egenskab af ansættelsesmyndighed for EU-Udenrigstjenesten en gang om året en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om besættelsen af stillinger i EU-Udenrigstjenesten, graden af overholdelse af det i artikel 6, stk. 9, i Rådets afgørelse .../... af … om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere, fastsatte krav vedrørende sammensætningen af EU-Udenrigstjenestens personale, samt en opgørelse over dette personale opdelt efter nationalitet og køn i forhold til ansættelsesgrupperne AD og AST, besatte lønklasser og stillinger.

Begrundelse

Parlamentet og Rådet bør som medlovgivere i forbindelse med de påkrævede ændringer af vedtægten og ansættelsesvilkårene i forbindelse med oprettelsen af EU-Udenrigstjenesten ajourføres om gennemførelsen og virkningen af disse ændringer med særlig hensyn til overholdelsen af de mindsteantal, der er fastsat i Rådets afgørelse, og målsætningen om en passende geografisk balance og balance mellem kønnene inden for EU-Udenrigstjenestens personale.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 10

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte

Kapitel 10 – Artikel 50 b b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 50bb

 

Med henblik på at sikre at alle ansatte i EU-Udenrigstjenesten behandles ens, uanset om de kommer fra EU's administration eller medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester, navnlig hvad angår adgang til alle stillinger og ansvarsområder inden for EU-Udenrigstjenesten på lige vilkår, udarbejder Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformand i Kommissionen, som ansættelsesmyndighed, en ækvivalenstabel mellem EU's administrative lønklasser, især på AD-niveau, og de diplomatiske titlers indplacering i anciennitetshierarkiet for at sikre, at ansatte fra medlemsstaterne på tidspunktet for deres ansættelse bliver indplaceret på en måde, der står i forhold til den gennemsnitlige anciennitet for den specifikke lønklasse.

Begrundelse

With the new grading system for ADs it takes between 9 to 12 years for an official to become AD 8. In the Classification on the diplomatic list used by the Commission, AD 8 corresponds to the diplomatic title of First Secretary. Often in the national diplomatic services only 3 to 5 years of experience are required to acquire such ranking. The same difference in time applies to higher rankings too, with the career path for ADs being much longer in comparison to national diplomats. A new table based on a comparative analysis of seniority would ensure full equality and equal career prospects and responsibilities for all EEAS staff.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte

Artikel 50 b c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 50bc

 

Uanset bestemmelserne i artikel 4, andet og tredje afsnit, artikel 7, stk. 1, artikel 27, andet afsnit, og artikel 29, stk. 1, litra a), b) og c), i vedtægten for tjenestemænd besættes ledige stillinger indtil den 31. december 2020 i overensstemmelse med de vejledende ansættelsesmål defineret i overensstemmelse med Kinnock-referenceværdien1 ved udnævnelse af statsborgere fra underrepræsenterede medlemsstater. Udnævnelser foretages for alle lønklasser i AD-ansættelsesgruppen efter interne og eksterne udvælgelsesprøver på grundlag af kvalifikationsbeviser og prøver, som afholdes på de i bilag III til vedtægten fastsatte betingelser.

_________________

1 Passende vejledende ansættelsesmål pr. medlemsstat, som udgøres af gennemsnittet af den relative værdi af følgende tre kriterier (udtrykt som procentsats): 1) antal indbyggere, 2) antal pladser i Europa-Parlamentet og 3) stemmevægt i Rådet (C(2003)0436).

Begrundelse

Som fastsat i punkt 7 i Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 2010 om forslag til Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere bør der være ordning, der ligner den, der er fastsat i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 401/2004, for at udligne skævheder i den geografiske fordeling.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 10

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte

Artikel 50 b d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 50bd

 

1. Ansatte, der kommer fra medlemsstaternes diplomatiske tjenester har mulighed for at søge ledige stillinger i deres oprindelige nationale diplomatiske tjeneste på lige fod med interne kandidater fra den pågældende nationale diplomatiske tjeneste.

 

2. Stiller den oprindelige nationale diplomatiske tjeneste for midlertidigt ansatte i EU-Udenrigstjenesten krav om en årlig bedømmelsesrapport eller evaluering til interne organisatoriske og personaleressourcemæssige formål indgår den højtstående repræsentant og den relevante nationale diplomatiske tjeneste aftale om de nærmere bestemmelser for automatisk anerkendelse og gyldighed for den af den højtstående repræsentant udførte bedømmelsesrapport eller evaluering vedrørende alle medlemmer af EU-Udenrigstjenestens personale, som kommer fra den pågældende nationale diplomatiske tjeneste.

 

3. Årlige bedømmelsesrapporter eller evalueringer vedrørende personale i EU-Udenrigstjenesten, som kommer fra medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester, må under ingen omstændigheder udarbejdes eller udføres af den oprindelige nationale diplomatiske tjeneste.

Begrundelse

Personale, der kommer fra nationale diplomatiske tjenester og gør tjeneste i EU-Udenrigstjenesten, bør have samme karrieremuligheder som personale, der gør tjeneste i den oprindelige nationale diplomatiske tjeneste. For at sikre EU-Udenrigstjenestens uafhængighed bør personale fra nationale diplomatiske tjenester, der gør tjeneste i EU-Udenrigstjenesten, ikke være underlagt afdelinger for personaleressourcer i deres oprindelige nationale diplomatiske tjeneste gennem årlige evalueringer eller bedømmelsesrapporter. Det bør udelukkende være næstformanden/den højtstående repræsentant, som er ansvarlig for evalueringen af medlemmerne af personalet i EU-Udenrigstjenesten, uanset hvor disse måtte stamme fra.

PROCEDURE

Titel

Ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne

Referencer

KOM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD)

Korresponderende udvalg

JURI

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

23.6.2010

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Jacek Saryusz-Wolski

27.4.2010

 

 

Behandling i udvalg

20.9.2010

29.9.2010

 

 

Dato for vedtagelse

29.9.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

55

4

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Michael Gahler, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Adrian Severin, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Kristian Vigenin, Graham Watson

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, Elena Băsescu, Malika Benarab-Attou, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Evgeni Kirilov, Marietje Schaake, György Schöpflin, Konrad Szymański, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Zigmantas Balčytis, Olle Ludvigsson, Marek Henryk Migalski, Antigoni Papadopoulou, Pavel Poc

UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (6.10.2010)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne
(KOM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))

Rådgivende ordfører: Filip Kaczmarek

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren for udtalelsen støtter de ændringsforslag, som Retsudvalget foreslår i sit udkast til betænkning, og navnlig de ændringsforslag, der skal sikre, at ansættelsen af EU-Udenrigstjenestens personale finder sted efter de objektive og gennemsigtige procedurer, som er fastsat i vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Kommissionens forslag forbedres desuden gennem hovedordførerens ændringsforslag vedrørende indførelsen af de bestemmelser for EU-Udenrigstjenestens personale, som indgik i den politiske aftale om EU-Udenrigstjenesten, der blev indgået i juni i Madrid, især om kønsmæssig og geografisk balance og om balancen mellem ansatte overført fra EU-institutionerne og ansatte fra de nationale diplomatiske tjenester. Disse ændringsforslag bør støttes i lighed med de ændringsforslag, som sigter på fra 1. januar 2012 at åbne EU-Udenrigstjenestens stillinger for ansatte ved Parlamentet og andre institutioner.

Ordføreren har identificeret to tilfælde – begge af betydning for EU’s udviklingspolitik – hvor den politiske enighed opnået mellem institutionerne den 21. juni i Madrid ikke er slået tilstrækkelig klart igennem i ordlyden til forslaget til Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere, og hvor forordningen om ændring af vedtægten bør skaffe den fornødne klarhed.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel -1

 

Definition

 

I denne forordning forstås ved:

 

"diplomatisk tjeneste": enhver tjeneste i en medlemsstat, som beskæftiger sig med ethvert aspekt af medlemsstatens optræden udadtil af relevans for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, herunder inden for forsvars- og sikkerhedspolitik samt udviklings- og miljøpolitik og andre politikker.

Begrundelse

Der var enighed i EU-Udenrigstjenestens arbejdsgrupper om, at det skulle være muligt for medlemsstaternes tjenestemænd inden for forsvars-, udviklings- og miljøpolitikken samt ethvert andet politikområde inden for EU-Udenrigstjenestens ansvarsområde at arbejde i tjenesten. Da tjenestemænd, som arbejder inden for andre områder af landets optræden udadtil, i mange medlemsstater befinder sig uden for deres "diplomatiske tjeneste", er det nødvendigt at udvide rækkevidden af begrebet "diplomatisk tjeneste".

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

Afsnit VIIIa - artikel 96 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Denne bestemmelse finder navnlig anvendelse på artikel 9, stk. 3, 4 og 5 (om eksterne instrumenter og programmering), i Rådets afgørelse 2010/427/EU af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere1.

 

________________________________

1 EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30.

Begrundelse

Article 9(3) of the Council decision states that the EEAS “shall have responsibility” for preparing Commission decisions on the three first stages of the programming cycle. Articles 9(4) and (5) provide that with regard to the EDF, the DCI and the ENPI, "any proposals (...) shall be prepared jointly by the relevant services in the EEAS and in the Commission under the responsibility of the Commissioner responsible for Development Policy.” Articles 1(3) and 6(4), however, determine that “the EEAS shall be placed under the authority of the High Representative” and that “the staff of the EEAS shall (...) neither seek nor take instructions from any government, authority, organisation or person outside the EEAS or from any body or person other than the High Representative.” The explicit clarification that the EEAS shall take instructions from the relevant Commissioners in the application of Article 9 is therefore absolutely necessary.

PROCEDURE

Titel

Ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne

Referencer

KOM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD)

Korresponderende udvalg

JURI

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

23.6.2010

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Filip Kaczmarek

22.6.2010

 

 

Behandling i udvalg

30.8.2010

 

 

 

Dato for vedtagelse

5.10.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Philippe de Villiers, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Michał Tomasz Kamiński, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, David-Maria Sassoli, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Frank Vanhecke, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Kriton Arsenis, Carlos Coelho, Giovanni Collino, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Santiago Fisas Ayxela, Fiona Hall, Martin Kastler, Wolf Klinz, Eduard Kukan, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Isabella Lövin, Miguel Angel Martínez Martínez, Linda McAvan, Emma McClarkin, Louis Michel, Csaba Őry, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Niccolò Rinaldi, Judith Sargentini, Horst Schnellhardt, Francisco Sosa Wagner, Francesco Enrico Speroni, Bart Staes, Patrizia Toia, Åsa Westlund, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

UDTALELSE fra Budgetudvalget (30.9.2010)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne
(KOM2010/0309 – C7‑0146/2010 – 2010/0171(COD))

Rådgivende ordfører: Nadezhda Neynsky

KORT BEGRUNDELSE

Ifølge artikel 27, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union arbejder Tjenesten for EU's optræden udadtil (EU-Udenrigstjenesten) sammen med medlemsstaternes diplomatiske tjenester og omfatter tjenestemænd fra relevante tjenestegrene i Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen samt udstationeret personale fra medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester.

I lighed med hvad der gælder for alle EU-institutioner og –organer, vil EU-Udenrigstjenestens ansættelses- og personalepolitik skulle gennemføres inden for rammerne af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne. For at gøre det muligt for EU-Udenrigstjenesten at fungere som fastsat i traktaten om Den Europæiske Union kræves der visse ændringer af vedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

BUDG-udvalgets udkast til udtalelse er udarbejdet på grundlag af ordførerens arbejdsdokument, som blev drøftet på BUDG-udvalgets møde den 13. juli 2010 (PE 445.751).

Kommissionens forslag har som hovedformål både at

-          fremsætte de forslag til ændringer, som er nødvendige for, at EU-Udenrigstjenesten kan oprettes og fungere, samt at

-          ændre arbejdsforholdene i EU-delegationerne gennem en række andre mere tekniske (men dyre) ændringer til vedtægtens bilag X (for personale, der gør tjeneste i tredjelande), kontraktansat personale og lokalansat personale.

Af hensyn til gennemsigtigheden samt af budgetmæssige årsager[1] har ordføreren lagt sig fast på, at ændringerne bør begrænse sig til det, der er nødvendigt for, at EU-Udenrigstjenesten kan oprettes og fungere, med nedenstående to undtagelser, som ordføreren finder afgørende, og som efter hendes mening bør støttes:

-          anvendelse af bilag X-fordele ved forældre-/familieorlov for at støtte det generelle mål om at gøre det lettere at forene privat- og arbejdsliv, og især fjerne hindringen for kvinder, som ellers ville være interesseret i at arbejde i en EU-delegation, og

-          formel anerkendelse i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne af pensions- og sygeforsikringsordninger for lokalansatte i lande, hvor der ingen socialsikring findes, eller hvor denne er utilstrækkelig.

Det skal også understreges, at så vidt ordføreren er orienteret, stemmer de foreslåede ændringer overens med eller tager ligefrem højde for den politiske enighed, der blev opnået den 21. juni 2010 i Madrid.

Ordføreren identificerede i sit arbejdsdokument visse svagheder ved forordningens budgetmæssige virkninger, således som disse fremstilles i Kommissionens finansieringsoversigt og ledsagende dokumenter (navnlig i forbindelse med ovenstående spørgsmål om forældreorlov), som ville kunne kaste tvivl om forslagets påståede budgetneutralitet. I denne sammenhæng vil den foreslåede afvisning af både den nye mobilitetsprocedure og anvendelsen af bilag X for kontraktansat personale sandsynligvis føre til besparelser samtidig med, at EU-forvaltningens uafhængighed beskyttes.

Unionens højtstående repræsentant er ligeledes blevet anmodet om at fremlægge en særlig rapport om forordningens gennemførelse, når EU-Udenrigstjenesten først er blevet fuldt funktionsdygtig, navnlig om den geografiske og kønsmæssige balance inden for EU-Udenrigstjenesten og om de faktiske budgetmæssige konsekvenser af udvidelsen af bilag X-fordelene til personale, der har forældreorlov (stigning i den faktisk udnyttede forældre-/familieorlov, erstatning af ansatte, påvirkning af delegationernes funktionsdygtighed).

Andre ændringerne vedrører:

-          beskyttelsen af Parlamentets budgetbeføjelser

-          afvisningen af muligheden for udstationering af personale, som allerede er udstationeret fra nationale diplomatiske tjenester

-          præcisering af det budgetmæssige ansvar

-          afvisningen af at ændre politikken for passersedlen inden for delegationerne samt

-          den kønsmæssige balance inden for EU-Udenrigstjenesten.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 2 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

2a. understreger, at de foreslåede ændringer af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne bør være budgetneutrale og derfor forenelige med loftet for udgiftsområde 5 i den flerårige finansielle ramme; erindrer imidlertid om, at eventuelle uforudsete bevillinger, der måtte vise sig nødvendige for gennemførelsen af forordningen, skal vedtages som led i den årlige budgetprocedure;

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Alle medlemmer af EU-Udenrigstjenestens personale, der er omfattet af vedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, bør have samme rettigheder og forpligtelser inden for EU-Udenrigstjenesten, uanset om de er tjenestemænd i Den Europæiske Union eller midlertidigt ansatte fra medlemsstaternes diplomatiske tjenester, og bør behandles lige, især med hensyn til adgang til alle stillinger på lige vilkår. Der bør ikke skelnes mellem midlertidigt ansatte fra nationale diplomatiske tjenester og tjenestemænd i Den Europæiske Union med hensyn til tildeling af de opgaver, som skal udføres på alle EU-Udenrigstjenestens aktivitets- og politikområder.

Begrundelse

For at sikre en sammenhængende og uafhængig EU-Udenrigstjeneste er det afgørende at ligestille medarbejderne for så vidt angår rettigheder og forpligtelser. Dette bør derfor være tilfældet inden for EU-Udenrigstjenesten, med undtagelse af muligheden for at udstationere personale, som allerede er udstationeret fra de nationale diplomatiske tjenester.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b) Delegationschefen bør have myndighed over hele delegationens personale uanset dets status og med hensyn til alle dets aktiviteter. Han eller hun bør referere til den højtstående repræsentant vedrørende den overordnede forvaltning af delegationens arbejde og for at sikre koordineringen af alle Unionens tiltag.

 

EU-delegationschefer, der fungerer som anvisningsberettigede ved subdelegation efter artikel 51, stk. 2, bør være underlagt Kommissionen, som er den ansvarlige institution for definition, udøvelse, kontrol og evaluering af deres forpligtelser og beføjelser som anvisningsberettigede ved subdelegation.

 

Tjenestemænd, som arbejder i en EU-delegation, bør tage imod ordrer fra delegationslederen for så vidt angår gennemførelsen af EU’s budget.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Det bør gøres klart, at ansatte i EU-Udenrigstjenesten, der som led i deres arbejde udfører opgaver for Kommissionen, bør følge ordrer udstedt af Kommissionen. Tilsvarende bør Kommissionens tjenestemænd, som arbejder i EU-delegationerne, tage imod ordrer fra delegationslederen, især vedrørende organisatoriske og administrative anliggender og gennemførelsen af EU-budgettet.

(4) Det bør gøres klart, at ansatte i EU-Udenrigstjenesten, der som led i deres arbejde udfører opgaver for Kommissionen, bør følge ordrer udstedt af Kommissionen under delegationslederens overordnede ansvar. Tilsvarende bør Kommissionens tjenestemænd, som arbejder i EU-delegationerne, tage imod ordrer fra delegationslederen, især vedrørende organisatoriske og administrative anliggender og gennemførelsen af EU-budgettet.

Begrundelse

Gennemførelsen af EU’s aktionsbudget bør klart bevares under Kommissionens og dets personales ansvarsområde, jf. artikel 317 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det forekommer ikke hensigtsmæssigt at specificere, at delegationslederen (EU-Udenrigstjenesten) skal give ordrer på dette område. Den høje repræsentant/næstformand og delegationslederne skal orienteres om ordrerne.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) En europæisk administration har som grundlæggende princip behov for en passende geografisk balance for så vidt angår personalet. Ved ansættelsen af personale i EU-Udenrigstjenesten bør der – baseret på fortjeneste – sikres en hensigtsmæssig tilstedeværelse af statsborgere fra alle medlemsstater på alle niveauer. Der bør også sikres en passende kønsmæssig balance på alle niveauer.

Begrundelse

Som anført i punkt 7 b i Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning bør det klart fremgå, at en europæisk administration som forudsætning kræver, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal være virkelig repræsentativ for alle medlemsstater i Den Europæiske Union og dennes borgere, og at den som sådan skal være kendetegnet ved passende geografisk balance og ligevægt mellem kønnene.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b) I artikel 7 i Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 2010 om forslag til Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere, anføres det, at de supplerende specifikke foranstaltninger vedrørende styrkelse af den geografiske og kønsmæssige balance, der er fastsat i artikel 6, stk. 6, i Rådets afgørelse, for så vidt angår den geografiske balance, bør omfatte foranstaltninger svarende til dem, der er fastsat i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 401/2004.

Begrundelse

Som anført i punkt 7 i Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 2010 om forslaget til Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere, bør det klart fremgå, at en europæisk administration som forudsætning indebærer behovet for, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal være virkelig repræsentativ for alle medlemsstater i Den Europæiske Union og dennes borgere, og at den som sådan skal være kendetegnet ved passende geografisk og kønsmæssig balance.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4c) Eftersom visse medlemsstaters statsborgere på nuværende tidspunkt er underrepræsenterede i Kommissionens Generaldirektorat for Eksterne Forbindelser, bør der indføres midlertidige foranstaltninger, som skal opretholdes indtil den 31. december 2020.

Begrundelse

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal være virkelig repræsentativ for alle medlemsstater i Den Europæiske Union og dennes borgere og skal som sådan være kendetegnet ved en passende geografisk og kønsmæssig balance. Den nuværende underrepræsentation af visse medlemsstater i Kommissionens Generaldirektorat for Eksterne Forbindelser retfærdiggør, at der indføres langsigtede særlige foranstaltninger til sikring af, at en tilsvarende ubalance ikke også gør sig gældende i EU-Udenrigstjenesten.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) For at sikre en fleksibel håndtering af særlige situationer (f.eks. som følge af et uopsætteligt behov for at besætte en stilling eller i forbindelse med fremtidige overførsler af støttefunktioner fra Rådet eller Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten) bør det undtagelsesvist og uden forudgående stillingsopslag være muligt at overføre tjenestemænd i tjenestens interesse fra Rådet eller Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten. Tilsvarende bør det i tjenestens interesse være muligt at overføre tjenestemænd fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet eller Kommissionen.

(7) For at sikre en fleksibel håndtering af særlige situationer (f.eks. som følge af et uopsætteligt behov for at besætte en stilling eller i forbindelse med fremtidige overførsler af støttefunktioner fra Rådet eller Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten) bør det i behørigt begrundede undtagelsestilfælde og uden forudgående stillingsopslag være muligt at overføre tjenestemænd i tjenestens interesse fra Rådet eller Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten. Tilsvarende bør det i tjenestens interesse være muligt at overføre tjenestemænd fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet eller Kommissionen.

Begrundelse

Formuleringen "undtagelsesvist", som anvendes ved overførsel i tjenestens interesse af en ansat ved EU-Udenrigstjenesten, bør gøres mere præcis for at undgå vilkårlige ansættelser og for at sikre gennemsigtighed.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Det er nødvendigt at sikre, at såvel personale fra de nationale diplomatiske tjenester som ansøgere fra Rådet og Kommissionen og interne ansøgere kan søge stillinger i EU-Udenrigstjenesten på lige fod. Senest den 1. juli 2013 bør dette også gælde tjenestemænd fra de øvrige institutioner. For at sikre, at personalet fra de nationale diplomatiske tjenester bliver ordentlig repræsenteret i EU-Udenrigstjenesten, bør Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen imidlertid have mulighed for at beslutte, at der indtil den 30. juni 2013 i forbindelse med stillinger i AD-ansættelsesgruppen gives forrang til ansøgere fra medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester, hvis kvalifikationerne i al væsentlighed er ens.

(8) Det er nødvendigt at sikre, at personale fra de nationale diplomatiske tjenester, ansøgere fra Rådet og Kommissionen og interne ansøgere kan søge stillinger i EU-Udenrigstjenesten på lige fod. Senest den 1. januar 2012 bør dette også gælde tjenestemænd fra de øvrige institutioner. For at sikre, at personalet fra de nationale diplomatiske tjenester bliver ordentlig repræsenteret i EU-Udenrigstjenesten, bør Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen imidlertid have mulighed for at beslutte, at der indtil den 31. december 2011, eller indtil antallet af ansatte fra de nationale diplomatiske tjenester når op på en tredjedel af EU-Udenrigstjenestens personale, i forbindelse med stillinger i AD-ansættelsesgruppen gives forrang til ansøgere fra medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester, hvis kvalifikationerne i al væsentlighed er ens.

Begrundelse

Det skulle være nok med et år til at sikre, at de nationale diplomatiske tjenester er ordentligt repræsenteret i EU-Udenrigstjenesten. Denne undtagelsesbestemmelse bør endda ophøre tidligere, såfremt formålet med den er opnået inden den 31. december 2011. Ændringsforslaget har til formål hurtigere også at åbne EU-Udenrigstjenestens stillinger for de ansatte ved Europa-Parlamentet og andre institutioner.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Udvalgte ansøgere fra de nationale diplomatiske tjenester, som udstationeres af deres medlemsstat, bør ansættes som midlertidigt ansatte og således ligestilles med tjenestemænd. Gennemførelsesbestemmelserne, som skal vedtages af EU-Udenrigstjenesten, bør sikre, at midlertidigt ansatte har samme karrieremuligheder som tjenestemænd.

(9) Udvalgte ansøgere fra de nationale diplomatiske tjenester, som udstationeres af deres medlemsstat, bør ansættes på grundlag af en objektiv og gennemskuelig procedure som midlertidigt ansatte og således ligestilles med tjenestemænd. Gennemførelsesbestemmelserne, som skal vedtages af EU-Udenrigstjenesten, bør sikre lige karrieremuligheder for midlertidigt ansatte og tjenestemænd i EU-Udenrigstjenesten.

Begrundelse

Første sætning kræver ingen forklaring. Formålet med anden sætning er at sikre lige karrieremuligheder for midlertidigt ansatte og tjenestemænd, hvor den oprindelige ordlyd kunne fortolkes på en sådan måde, at hovedvægten lå på karrieremulighederne for midlertidigt ansatte.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) For at undgå unødvendige begrænsninger for ansættelsen af personale fra de nationale diplomatiske tjenester i EU-Udenrigstjenesten, bør der vedtages særlige regler om kontrakternes længde. For denne særlige kategori af midlertidigt ansatte bør bestemmelserne om udstationering, tjenestefrihed af personlige årsager og seneste pensionsalder afpasses efter bestemmelserne for tjenestemænd.

(10) For at undgå unødvendige begrænsninger for ansættelsen af personale fra de nationale diplomatiske tjenester i EU-Udenrigstjenesten, bør der vedtages særlige regler om kontrakternes længde. For denne særlige kategori af midlertidigt ansatte bør bestemmelserne om tjenestefrihed af personlige årsager og seneste pensionsalder afpasses efter bestemmelserne for tjenestemænd.

Begrundelse

Ansatte fra de nationale diplomatiske tjenester, som allerede er udstationeret til EU-Udenrigstjenesten, bør ikke kunne nyde godt af bestemmelserne for udstationering af tjenestemænd. En sådan ”dobbelt” udstationering ville give dem mulighed for at blive ansat ved andre EU-institutioner, hvilket ville føre til tab af kompetencer for den nye tjeneste og betyde, at der kunne komme personale ind i EU-institutionerne uden at have været underlagt den sædvanlige udvælgelsesprocedure.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) For at lette den administrative byrde for EU-Udenrigstjenesten bør det disciplinærudvalg, der er oprettet i Kommissionen, også fungere som disciplinærudvalg for EU-Udenrigstjenesten, medmindre Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen beslutter at oprette et disciplinærudvalg for EU-Udenrigstjenesten.

(12) For at lette den administrative byrde for EU-Udenrigstjenesten bør det disciplinærudvalg, der er oprettet i Kommissionen, også fungere som disciplinærudvalg for EU-Udenrigstjenesten.

Begrundelse

For at undgå unødigt dobbeltarbejde og sikre sammenhæng mellem aktiviteterne på sammenlignelige aktivitetsområder skal Kommissionens disciplinærråd også fungere som disciplinærråd for EU-Udenrigstjenesten, således som det også foreslås for personaleudvalget. Den Høje Repræsentant bør derfor ikke gives handlefrihed på dette område. Det foreslås imidlertid at indføre en revisionsklausul for at kontrollere, om sådanne specialiserede organer er relevante for EU-Udenrigstjenesten.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) På baggrund af de erfaringer, der er gjort siden 2004, synes det ikke at være berettiget at opretholde de begrænsninger, der for øjeblikket gælder for anvendelsen af bilag X til vedtægten på kontraktansatte. Det betyder navnlig, at kontraktansatte fuldt ud bør deltage i mobilitetsproceduren i henhold til artikel 2 og 3 i bilag X. Med henblik herpå er det nødvendigt at fastslå, at kontraktansatte, som er ansat i en delegation, og som er omfattet af artikel 3a i ansættelsesvilkårene, midlertidigt kan overføres til institutionens hovedsæde.

udgår

Begrundelse

Der er ikke brug for sådanne bestemmelser ved oprettelsen og driften af EU-Udenrigstjenesten, mens dette skulle definere anvendelsesområdet for Kommissionens forslag (jf. Kommissionens begrundelse). Hertil kommer, at det kontraktansatte personale er ansat specielt med henblik på at arbejde i delegationerne.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) For at gøre det lettere for personale, der som led i deres arbejde foretager rejser uden for Den Europæiske Union, bør det være muligt at udstede passersedler, såfremt det er i tjenestens interesse, og særlige rådgivere bør være omfattet af denne mulighed.

udgår

Begrundelse

Der er ikke brug for en sådan bestemmelser ved oprettelsen og driften af EU-Udenrigstjenesten, mens dette skulle definere anvendelsesområdet for Kommissionens forslag (jf. Kommissionens begrundelse). Det er svært at se, hvorfor udstedelsen af passersedler bør generaliseres, når de i øjeblikket kun udstedes til delegationens højtstående tjenestemænd.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 7

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Artikel 23 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Artikel 23, tredje afsnit, affattes således:

"De i protokollen vedrørende privilegier og immuniteter nævnte passersedler udstedes til kontorchefer, tjenestemænd i lønklasserne AD 12 til AD 16, tjenestemænd med tjenestested uden for Den Europæiske Unions område og andre tjenestemænd, for hvem det er nødvendigt i tjenestens interesse."

udgår

Begrundelse

Der er ikke brug for en sådan bestemmelser ved oprettelsen og driften af EU-Udenrigstjenesten, mens dette skulle definere anvendelsesområdet for Kommissionens forslag (jf. Kommissionens begrundelse). Det er svært at se, hvorfor udstedelsen af passersedler bør generaliseres, når de i øjeblikket kun udstedes til delegationens højtstående tjenestemænd.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Afsnit VIIIa – artikel 96 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Delegationschefen har myndighed over hele delegationens personale uanset dets status og med hensyn til alle dets aktiviteter. Han eller hun refererer til den højtstående repræsentant vedrørende den overordnede forvaltning af delegationens arbejde og for at sikre koordineringen af alle Unionens tiltag.

 

EU-delegationschefer, der fungerer som anvisningsberettigede ved subdelegation efter artikel 51, stk. 2, er underlagt Kommissionen, som er den ansvarlige institution for definition, udøvelse, kontrol og evaluering af deres forpligtelser og beføjelser som anvisningsberettigede ved subdelegation.

 

Tjenestemænd, som arbejder i en EU-delegation, tager imod ordrer fra delegationslederen for så vidt angår gennemførelsen af EU’s budget.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Afsnit VIIIa – artikel 96 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EU-Udenrigstjenestens tjenestemænd, der som led i deres arbejde udfører opgaver for Kommissionen, tager imod ordrer fra Kommissionen, for så vidt disse opgaver angår.

EU-Udenrigstjenestens tjenestemænd, der som led i deres arbejde udfører opgaver for Kommissionen, tager imod ordrer fra Kommissionen, for så vidt angår disse opgaver, under delegationslederens overordnede ansvar.

Begrundelse

Gennemførelsen af EU’s aktionsbudget bør klart bevares under Kommissionens og dens personales ansvarsområde, jf. artikel 317 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det forekommer ikke hensigtsmæssigt at specificere, at delegationslederen (EU-Udenrigstjenesten) skal give ordrer på dette område. Den høje repræsentant/næstformand og delegationslederne skal dog orienteres om ordrerne.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Afsnit VIIIa – artikel 97 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

På de betingelser, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, og uanset artikel 4 og 29 kan ansættelsesmyndigheden i de berørte institutioner undtagelsesvist og efter fælles aftale og udelukkende i tjenestens interesse overføre en tjenestemand, efter først at have hørt denne, fra Rådet eller Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten uden at slå den ledige stilling op. Tjenestemænd i EU-Udenrigstjenesten kan overføres til Rådet eller Kommissionen på samme betingelser.

På de betingelser, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, og uanset artikel 4 og 29 kan ansættelsesmyndigheden i de berørte institutioner i behørigt begrundede undtagelsestilfælde og efter fælles aftale og udelukkende i tjenestens interesse overføre en tjenestemand, efter først at have hørt denne, fra Rådet eller Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten uden at slå den ledige stilling op. Tjenestemænd i EU-Udenrigstjenesten kan overføres til Rådet eller Kommissionen på samme betingelser.

Begrundelse

Formuleringen "undtagelsesvist", som anvendes ved overførsel i tjenestens interesse af en ansat ved EU-Udenrigstjenesten, bør gøres mere præcis for at undgå vilkårlige ansættelser og for at sikre gennemsigtighed.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Afsnit VIIIa – artikel 98 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på anvendelse af artikel 29, stk. 1, litra a), og uanset artikel 97 tager ansættelsesmyndigheden ved besættelse af en ledig stilling i EU-Udenrigstjenesten hensyn til ansøgninger fra tjenestemænd i Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten, midlertidigt ansatte omfattet af artikel 2, litra e), i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte og ansatte fra medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester uden at give forrang til nogen af disse kategorier.

Med henblik på anvendelse af artikel 29, stk. 1, litra a), og uanset artikel 97 tager ansættelsesmyndigheden ved besættelse af en ledig stilling i EU-Udenrigstjenesten hensyn til ansøgninger fra tjenestemænd i Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten, midlertidigt ansatte omfattet af artikel 2, litra e), i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte og ansatte fra medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester uden at give forrang til nogen af disse kategorier. Ved udnævnelsen af personale i EU-Udenrigstjenesten skal der tages hensyn til målsætningen om at sikre passende geografisk balance og kønsmæssig balance på alle hierarkiske og organisatoriske niveauer og for alle dele af personalet.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Afsnit VIIIa – artikel 98 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 4, andet og tredje afsnit, artikel 7, stk. 1, artikel 27, andet afsnit, samt artikel 29, stk. 1, litra a), b) og c), i denne vedtægt for tjenestemænd besættes ledige stillinger indtil den 31. december 2020 i overensstemmelse med vejledende ansættelsesmål, som er fastsat i henhold til Kinnock-referenceværdien[1], med statsborgere fra de underrepræsenterede medlemsstater. Udnævnelser foretages for alle lønklasser i AD-ansættelsesgruppen efter interne og eksterne udvælgelsesprøver på grundlag af kvalifikationsbeviser og prøver, som afholdes på de i bilag III til vedtægten fastsatte betingelser.

 

[1] Meddelelse fra Neil KINNOCK, C(2003)436/4.

 

Kinnock-referenceværdien KRV (Kinnock Reference Value): passende vejledende ansættelsesmål pr. medlemsstat, som udgøres af gennemsnittet af den relative værdi af følgende tre kriterier (udtrykt som procentsats): 1. antal indbyggere, 2. antal pladser i Europa-Parlamentet, og 3. stemmevægt i Rådet.

Begrundelse

Som anført i punkt 7 b i Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning bør der indføres en ordning svarende til den, der er fastlagt i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 401/2004 til udbedring af manglende geografisk balance.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Afsnit VIIIa – artikel 99 – stk.1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medmindre Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionens næstformand beslutter at oprette et disciplinærråd for EU-Udenrigstjenesten, fungerer Kommissionens disciplinærråd også som disciplinærråd for EU-Udenrigstjenesten.

1. Kommissionens disciplinærråd fungerer også som disciplinærråd for EU-Udenrigstjenesten.

Begrundelse

For at undgå unødigt dobbeltarbejde og sikre sammenhæng mellem aktiviteterne på sammenlignelige aktivitetsområder skal Kommissionens disciplinærråd også fungere som disciplinærråd for EU-Udenrigstjenesten, således som det også foreslås for personaleudvalget. Den Høje Repræsentant bør derfor ikke gives handlefrihed på dette område. Det foreslås imidlertid at indføre en revisionsklausul for at kontrollere, om sådanne specialiserede organer er relevante for EU-Udenrigstjenesten.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 6

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne

Artikel 3 a – stk. 1 – afsnit 1 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. I artikel 3a, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

"Den, der ansættes for at arbejde på del- eller heltidsbasis i en EU-delegation, kan midlertidigt forflyttes til institutionens hovedsæde i henhold til den mobilitetsprocedure, der er fastsat i artikel 2 og 3 i bilag X til vedtægten."

udgår

Begrundelse

Der er ikke brug for sådanne bestemmelser ved oprettelsen og driften af EU-Udenrigstjenesten, mens dette skulle definere anvendelsesområdet for Kommissionens forslag (jf. Kommissionens begrundelse). Hertil kommer, at det kontraktansatte personale er ansat specielt med henblik på at arbejde i delegationerne.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 7

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne

Artikel 3 b – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. I artikel 3b affattes andet afsnit således:

"Med undtagelse af de tilfælde, der henvises til i artikel 3a, stk. 1, andet afsnit, er brug af kontraktansatte til varetagelse af hjælpefunktioner udelukket, hvis artikel 3a finder anvendelse."

udgår

Begrundelse

Der er ikke brug for sådanne bestemmelser ved oprettelsen og driften af EU-Udenrigstjenesten, mens dette skulle definere anvendelsesområdet for Kommissionens forslag (jf. Kommissionens begrundelse). Hertil kommer, at det kontraktansatte personale er ansat specielt med henblik på at arbejde i delegationerne.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 10

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne

Kapitel 10 – artikel 50 b – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De kan højst ansættes for en periode på fire år. Kontrakten kan forlænges mere end en gang for en periode på højst fire år ad gangen. Kontraktfornyelsen finder sted under forudsætning af, at udstationeringen fra den nationale diplomatiske tjeneste forlænges med den periode, som fornyelsen vedrører.

2. De kan højst ansættes for en periode på fire år. Kontrakter kan forlænges mere end en gang for en periode på højst fire år. Samlet bør ansættelsens varighed ikke overstige otte år. Under ekstraordinære omstændigheder og i tjenestens interesse kan kontrakten dog ved udgangen af den otteårige periode forlænges for en periode på højst to år. Kontraktfornyelsen finder sted under forudsætning af, at udstationeringen fra den nationale diplomatiske tjeneste forlænges med den periode, som fornyelsen vedrører.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at tilpasse Kommissionens forslag til den aftale, der blev indgået i Madrid.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 10

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne

Kapitel 10 – artikel 50 c – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Vedtægtens artikel 37, 38 og 39 finder tilsvarende anvendelse. Udstationeringen må ikke overskride kontraktperioden.

udgår

Begrundelse

Ansatte fra de nationale diplomatiske tjenester, som allerede er udstationeret til EU-Udenrigstjenesten, bør ikke kunne nyde godt af bestemmelserne for udstationering af tjenestemænd. En sådan ”dobbelt” udstationering ville give dem mulighed for at blive ansat ved andre EU-institutioner, hvilket ville føre til tab af kompetencer for den nye tjeneste og betyde, at der kunne komme personale ind i EU-institutionerne uden at have været underlagt den sædvanlige udvælgelsesprocedure.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 12

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne

Artikel 118

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12. Artikel 118 affattes således:

"Artikel 118

Bilag X til vedtægten finder tilsvarende anvendelse på midlertidigt ansatte, der gør tjeneste i et tredjeland. Artikel 21 i samme bilag finder dog kun anvendelse, såfremt kontraktperioden ikke er på under et år."

udgår

Begrundelse

Der er ikke brug for sådanne bestemmelser ved oprettelsen og driften af EU-Udenrigstjenesten, mens dette skulle definere anvendelsesområdet for Kommissionens forslag (jf. Kommissionens begrundelse). Det ville føre til yderligere udgifter og reducere de bevillinger, der er til rådighed under udgiftsområde 5 i den flerårige finansielle ramme, på et tidspunkt hvor gennemførelsen af Lissabontraktaten kræver yderligere finansielle midler.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

Senest 2 år efter denne forordnings ikrafttræden forelægger Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionens næstformand Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en rapport om forordningens gennemførelse med særlig vægt på den kønsmæssige og geografiske balance inden for EU-Udenrigstjenesten samt om gennemførelsen og de finansielle konsekvenser af de bestemmelser, der har budgetmæssige virkninger, navnlig anvendelsen af bilag X for ansatte på forældreorlov. Rapporten skal ligeledes indeholde en vurdering af, om det inden for EU-Udenrigstjenesten vil være hensigtsmæssigt at nedsætte et særligt personaleudvalg og et disciplinærråd.

Begrundelse

En revisionsklausul vil øge gennemskueligheden af EU-Udenrigstjenestens personalepolitik og give mulighed for at vurdere tjenestens kønsmæssige og geografiske balance samt EU-Udenrigstjenestens eventuelle behov for et selvstændigt personaleudvalg og disciplinærråd.

PROCEDURE

Titel

Ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne

Referencer

KOM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD)

Korresponderende udvalg

JURI

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

23.6.2010

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Nadezhda Neynsky

21.6.2010

 

 

Dato for vedtagelse

29.9.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jan Olbrycht, Georgios Stavrakakis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Sabine Verheyen

  • [1]  Og i overensstemmelse med begrundelsen i Kommissionens forslag, hvori følgende anføres: '(...) Bortset fra tilpasningerne til den nye terminologi, som Lissabontraktatens ikrafttrædelse har medført, foreslås kun ændringer, som er nødvendige, for at EU-Udenrigstjenesten kan oprettes og fungere.’

UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget (29.9.2010)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne
(KOM(2010)0309 – C7‑0146/2010 – 2010/0171(COD))

Rådgivende ordfører: Edit Herczog

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Det bør gøres klart, at ansatte i EU-Udenrigstjenesten, der som led i deres arbejde udfører opgaver for Kommissionen, bør følge ordrer udstedt af Kommissionen. Tilsvarende bør Kommissionens tjenestemænd, som arbejder i EU-delegationerne, tage imod ordrer fra delegationslederen, især vedrørende organisatoriske og administrative anliggender og gennemførelsen af EU-budgettet.

(4) Det bør gøres klart, at ansatte i EU-Udenrigstjenesten, der som led i deres arbejde udfører opgaver for Kommissionen, bør følge ordrer udstedt af Kommissionen under delegationslederens overordnede ansvar. Tilsvarende bør Kommissionens tjenestemænd, som arbejder i EU-delegationerne, tage imod ordrer fra delegationslederen, især vedrørende organisatoriske og administrative anliggender.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4a) EU-Udenrigstjenesten bør sikres loyale og uafhængige medarbejdere, uanset om disse er tjenestemænd eller midlertidigt ansatte. De skal behandles lige og have samme rettigheder og samme pligter.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b) Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand i Kommissionen vedtager bestemmelser svarende til bestemmelserne i Kommissionens afgørelse C(2008)6866 af 12. november 2008 om ordningen for udstationering af nationale eksperter og for nationale eksperter under uddannelse i Kommissionen og i Rådets afgørelse 2007/829/EF 1, i henhold til hvilke udstationerede nationale eksperter stilles til rådighed for EU-Udenrigstjenesten for at yde særlig ekspertbistand. Disse bestemmelser skal navnlig fastslå, at en udstationeret national ekspert i sit arbejde og sin adfærd udelukkende skal have EU’s interesser for øje og i udøvelsen af sine opgaver ikke modtage instrukser fra sin arbejdsgiver eller nogen national regering.

 

__________

1Rådets afgørelse 2007/829/EF af 5. december 2007 om ansættelsesvilkårene for udstationerede nationale eksperter og militærpersoner i Generalsekretariatet for Rådet og om ophævelse af afgørelse 2003/479/EF (EUT L 327 af 13.12.2007).

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) For at sikre en fleksibel håndtering af særlige situationer (f.eks. som følge af et uopsætteligt behov for at besætte en stilling eller i forbindelse med fremtidige overførsler af støttefunktioner fra Rådet eller Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten) bør det undtagelsesvist og uden forudgående stillingsopslag være muligt at overføre tjenestemænd i tjenestens interesse fra Rådet eller Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten. Tilsvarende bør det i tjenestens interesse være muligt at overføre tjenestemænd fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet eller Kommissionen.

(7) For at sikre en fleksibel håndtering af særlige situationer (f.eks. som følge af et uopsætteligt behov for at besætte en stilling eller i forbindelse med fremtidige overførsler af støttefunktioner fra Rådet eller Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten) bør det i behørigt begrundede tilfælde undtagelsesvist og uden forudgående stillingsopslag være muligt at overføre tjenestemænd i tjenestens interesse fra Rådet eller Kommissionen til EU-Udenrigstjenesten. Tilsvarende bør det i tjenestens interesse være muligt at overføre tjenestemænd fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet eller Kommissionen.

Begrundelse

For at undgå vilkårlige udnævnelser vil det være nødvendigt med en behørig begrundelse af denne form for overførsel.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) For at lette den administrative byrde for EU-Udenrigstjenesten bør det disciplinærudvalg, der er oprettet i Kommissionen, også fungere som disciplinærudvalg for EU-Udenrigstjenesten, medmindre Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen beslutter at oprette et disciplinærudvalg for EU-Udenrigstjenesten.

(12) For at lette den administrative byrde for EU-Udenrigstjenesten bør det disciplinærudvalg, der er oprettet i Kommissionen, også fungere som disciplinærudvalg for EU-Udenrigstjenesten.

Begrundelse

For at undgå unødigt dobbeltarbejde skal Kommissionens disciplinærudvalg også fungere som disciplinærudvalg for EU-Udenrigstjenesten.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Kapitel VIIIa – Artikel 95 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 95a

 

Udvælgelsen af EU-Udenrigstjenestens ansatte skal ved hjælp af en gennemskuelig procedure foretages på grundlag af fortjeneste hvad angår kompetencer og erfaring af relevans for EU-Udenrigstjenestens opgaver, således at der sikres medarbejdere af den højeste standard for så vidt angår evner, arbejdsindsats og integritet samt for at tilvejebringe regional, geografisk og kønsmæssig balance inden for EU-Udenrigstjenesten. EU-Udenrigstjenestens personale skal være hensigtsmæssigt sammensat af statsborgere fra alle medlemsstater.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Kapitel VIIIa - Artikel 98 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 98a

 

Uanset finansforordningens bestemmelser må ingen tjenestemand eller midlertidigt ansat ved EU-Udenrigstjenesten under nogen omstændigheder modtage betaling, supplerende finansielle eller andre bidrag af nogen art fra kilder uden for EU-Udenrigstjenesten.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Kapitel VIIIa - Artikel 98 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 98b

 

Alle ansatte ved EU-Udenrigstjenesten skal følge og overholde den adfærdskodeks, som udarbejdes af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand i Kommissionen.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Kapitel VIIIa – Artikel 99 – stk. 1, første afsnit

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medmindre Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionens næstformand beslutter at oprette et disciplinærudvalg for EU-Udenrigstjenesten, fungerer Kommissionens disciplinærudvalg også som disciplinærudvalg for EU-Udenrigstjenesten.

1. Kommissionens disciplinærudvalg fungerer også som disciplinærudvalg for EU-Udenrigstjenesten.

Begrundelse

For at undgå unødigt dobbeltarbejde skal Kommissionens disciplinærudvalg også fungere som disciplinærudvalg for EU-Udenrigstjenesten.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Kapitel VIIIa - Artikel 99 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 99a

 

De enkelte tjenestemænd og ansatte ved EU-Udenrigstjenesten samarbejder tæt med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, som har enekompetence på området for bekæmpelse af svig med hensyn til EU-Udenrigstjenesten.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 10

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union

Artikel 50 b – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2a. De skal i henhold til finansforordningens artikel 66 holdes ansvarlige for deres handlinger som midlertidigt ansatte ved EU-Udenrigstjenesten, selv efter de er vendt tilbage til deres nationale diplomatiske tjenester.

PROCEDURE

Titel

Ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne

Referencer

KOM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD)

Korresponderende udvalg

JURI

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

23.6.2010

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Edit Herczog

23.3.2010

 

 

Behandling i udvalg

26.4.2010

31.5.2010

22.6.2010

12.7.2010

Dato for vedtagelse

27.9.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

2

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Jan Olbrycht, Crescenzio Rivellini, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Christofer Fjellner, Edit Herczog, Véronique Mathieu

PROCEDURE

Titel

Ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne

Referencer

KOM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD)

Dato for høring af EP

9.6.2010

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

23.6.2010

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

23.6.2010

DEVE

23.6.2010

INTA

23.6.2010

BUDG

23.6.2010

 

CONT

23.6.2010

ENVI

23.6.2010

AFCO

23.6.2010

FEMM

23.6.2010

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

INTA

23.6.2010

ENVI

22.6.2010

AFCO

6.9.2010

FEMM

23.9.2010

Ordfører

       Dato for valg

Bernhard Rapkay

18.1.2010

 

 

Behandling i udvalg

8.3.2010

29.4.2010

23.6.2010

2.9.2010

Dato for vedtagelse

18.10.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

7

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alfredo Antoniozzi, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jan Philipp Albrecht, Paolo Bartolozzi, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Angelika Niebler

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Emine Bozkurt, Elmar Brok, Takis Hadjigeorgiou, Metin Kazak, Georgios Koumoutsakos, Baroness Sarah Ludford, Kyriakos Mavronikolas, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Kyriacos Triantaphyllides

Dato for indgivelse

19.10.2010