Procedūra : 2010/0171(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0288/2010

Pateikti tekstai :

A7-0288/2010

Debatai :

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0369

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1181kWORD 801k
18.10.2010
PE 443.026v03-00 A7-0288/2010

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos

(COM(2010)0309 – C7‑0146/2010 – 2010/0171(COD))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Bernhard Rapkay

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ
 Vystymosi komiteto NUOMONĖ
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 Biudžeto kontrolės komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos

(COM(2010)0309 – C7‑0146/2010 – 2010/0171(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0309),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 336 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0146/2010),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimą 2010/427/ES, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto, Vystymosi komiteto, Biudžeto komiteto ir Biudžeto kontrolės komiteto nuomones (A7‑0288/2010),

1.  priima toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Pagal Europos Sąjungos sutarties 27 straipsnį Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai padeda Europos išorės veiksmų tarnyba (toliau – EIVT). Tarnyba bendradarbiauja su valstybių narių diplomatinėmis tarnybomis, o ją sudaro Tarybos generalinio sekretoriato ir Komisijos atitinkamų padalinių pareigūnai bei valstybių narių nacionalinių diplomatinių tarnybų deleguotas personalas.

(1) Pagal Europos Sąjungos sutarties 27 straipsnį Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) padeda Europos išorės veiksmų tarnyba (toliau – EIVT). Tarnyba bendradarbiauja su valstybių narių diplomatinėmis tarnybomis, o ją sudaro Tarybos generalinio sekretoriato ir Komisijos atitinkamų padalinių pareigūnai bei valstybių narių nacionalinių diplomatinių tarnybų deleguotas personalas. Ši tarnyba sudaro dalį atviros, veiksmingos ir nepriklausomos Europos administracinės sistemos, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 298 straipsnyje.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, kartu einantis Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas, turėtų atlikti paskyrimų tarnybos ir sutarčių sudarymo institucijos funkcijas, susijusias su EIVT darbuotojais, numatant galimybę šiuos įgaliojimus perduoti EIVT. Eidami savo įprastas pareigas kai kurie EIVT darbuotojai, įskaitant delegacijų vadovus, turės atlikti užduotis Komisijai, todėl reikėtų įtraukti nuostatą dėl Komisijos dalyvavimo priimant sprendimus, susijusius su šiais darbuotojais.

(3) Vyriausiasis įgaliotinis turėtų atlikti paskyrimų tarnybos ir sutarčių sudarymo institucijos funkcijas, susijusias su EIVT darbuotojais, numatant galimybę šiuos įgaliojimus perduoti EIVT. Eidami savo įprastas pareigas delegacijų vadovai turės atlikti užduotis Komisijai, todėl reikėtų įtraukti nuostatą dėl Komisijos dalyvavimo priimant tam tikrus sprendimus, susijusius su šiais darbuotojais.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) Sąjungos pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams iš valstybių narių diplomatinių tarnybų turėtų galioti tos pačios teisės ir pareigos ir jiems turėtų būti sudarytos vienodos galimybės, ypač kai tai susiję su jų tinkamumu užimti bet kurias pareigas tomis pačiomis sąlygomis. Paskirstant pareigas, susijusias su visomis EIVT vykdomos veiklos ir įgyvendinamos politikos sritimis, laikiniesiems darbuotojams iš nacionalinių diplomatinių tarnybų ir Sąjungos pareigūnams turėtų būti taikomos vienodos sąlygos.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Tikslinga paaiškinti, kad EIVT darbuotojai, kurie eidami savo pareigas atlieka užduotis Komisijai, turėtų vadovautis Komisijos nurodymais. Panašiai ir Komisijos pareigūnai, dirbantys Sąjungos delegacijose turėtų vadovautis delegacijos vadovo nurodymais, visų pirma dėl organizacinių ir administracinių klausimų ir dėl Sąjungos biudžeto vykdymo.

(4) Tikslinga paaiškinti, kad, remiantis tuo, kas išdėstyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 221 straipsnio 2 dalyje, EIVT darbuotojai, kurie eidami savo pareigas atlieka užduotis Komisijai, turėtų vadovautis Komisijos nurodymais. Panašiai ir Komisijos pareigūnai, dirbantys Sąjungos delegacijose turėtų vadovautis delegacijos vadovo nurodymais.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Siekiant išvengti abejonių, turėtų būti patvirtinta, kad pareigūnai ir laikinieji darbuotojai, einantys pareigas organizaciniame padalinyje, kuris perkeliamas iš Tarybos generalinio sekretoriato arba Komisijos į EIVT pagal Europos Sąjungos sutarties 27 straipsnio 3 dalyje nurodytą Tarybos sprendimą, laikomi perkeltais kartu su savo etatu. Tai taip pat turėtų būti taikoma į tokį organizacinį padalinį paskirtiems sutartininkams ir vietiniams darbuotojams. Reikėtų imtis specialių priemonių užtikrinti, kad perkeliamiems darbuotojams būtų suteiktos tinkamos profesinės rekomendacijos ir pagalba.

(5) Siekiant išvengti abejonių, turėtų būti patvirtinta, kad pareigūnai ir laikinieji darbuotojai, einantys pareigas organizaciniame padalinyje, kuris perkeliamas iš Tarybos generalinio sekretoriato arba Komisijos į EIVT pagal 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimą 2010/427/ES, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas1, laikomi perkeltais kartu su savo etatu. Tai mutatis mutandis turėtų būti taikoma į tokį organizacinį padalinį paskirtiems sutartininkams ir vietiniams darbuotojams. Darbuotojai, kuriems aktualus šis perkėlimas, informuojami iš anksto.

 

1 OL L 201, 2010 8 3, p. 30.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Tarybos ar Komisijos pareigūnai, pradėję eiti pareigas EIVT, turėtų turėti galimybę teikti paraiškas užimti laisvas darbo vietas savo institucijoje vienodomis sąlygomis su tos institucijos vidaus kandidatais.

(6) Kitų institucijų (t. y. ne EIVT) pareigūnai, pradėję eiti pareigas EIVT, turėtų turėti galimybę teikti paraiškas užimti laisvas darbo vietas savo institucijoje vienodomis sąlygomis su tos institucijos vidaus kandidatais.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Siekiant lanksčiai atsižvelgti į ypatingas situacijas (pavyzdžiui, į skubų poreikį priimti darbuotoją į laisvą darbo vietą arba būsimą pagalbinių užduočių perkėlimą iš Tarybos ar Komisijos į EIVT), išimtiniais atvejais taip pat turėtų būti galima perkelti pareigūnus į EIVT iš Tarybos ar Komisijos dėl tarnybos interesų, tai yra iš anksto nepaskelbus apie laisvą darbo vietą. Panašiai turėtų būti galima perkelti pareigūnus dėl tarnybos interesų iš EIVT į Tarybą ar Komisiją.

(7) Siekiant lanksčiai atsižvelgti į ypatingas situacijas (pavyzdžiui, į būtinybę ateityje perkelti techninės pagalbos užduočių vykdymą iš Tarybos generalinio sekretoriato ar Komisijos į EIVT), iki 2013 m. birželio 30 d. išimtiniais tinkamai pagrįstais atvejais taip pat turėtų būti galima perkelti pareigūnus ir jų etatą į EIVT iš Tarybos ar Komisijos dėl tarnybos interesų, tai yra iš anksto nepaskelbus apie laisvą darbo vietą.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) Kai tai susiję su Tarybos generalinio sekretoriato ar Komisijos pareigūnais, perkeltais į EIVT pradiniu etapu, iki 2010 m. birželio 30 d. atsižvelgiant į tarnybos interesus turėtų būti įmanoma perkelti šiuos EIVT pareigūnus be jų etato iš EIVT į Tarybą ar Komisiją.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Būtina užtikrinti, kad nacionalinių diplomatinių tarnybų darbuotojai, Tarybos ir Komisijos kandidatai, taip pat vidaus kandidatai vienodomis sąlygomis galėtų teikti paraiškas užimti laisvas darbo vietas EIVT. Ne vėliau kaip 2013 m. liepos 1 d. tai turėtų būti pradėta taikyti ir kitų institucijų pareigūnams. Tačiau siekiant užtikrinti tinkamą darbuotojų iš nacionalinių diplomatinių tarnybų skaičių EIVT, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, kartu einantis Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas, turėtų turėti galimybę nuspręsti, kad, siekiant įdarbinti darbuotojus AD pareigų grupės pareigoms, iki 2013 m. birželio 30 d. pirmenybė gali būti teikiama kandidatams iš valstybių narių diplomatinių tarnybų, kai kandidatų kvalifikacija iš esmės vienoda.

(8) Norint, kad būtų vykdomos Europos Sąjungos sutarties 27 straipsnio 3 dalies, kurioje išvardyti trys EIVT personalo šaltiniai, nuostatos, turėtų būti numatyta, kad iki 2013 m. birželio 30 d. EIVT įdarbins tik Tarybos generalinio sekretoriato ir Komisijos bei valstybių narių diplomatinių tarnybų pareigūnus. Per šį laikotarpį būtina užtikrinti, kad nacionalinių diplomatinių tarnybų darbuotojai, Tarybos generalinio sekretoriato ir Komisijos kandidatai, taip pat vidaus kandidatai vienodomis sąlygomis galėtų teikti paraiškas užimti laisvas darbo vietas EIVT. Vis dėlto išskirtiniais atvejais ir išnaudojus visas galimybes įdarbinti pareigūnus iš trijų išskirtinių šaltinių, turėtų būti įmanoma per tą patį laikotarpį įdarbinti ir minėtiesiems šaltiniams nepriklausančių institucijų AD pareigų grupės lygmens techninės pagalbos darbuotojus, kurie būtini tinkamai EIVT veiklai užtikrinti, pvz., krizių valdymo, saugumo ir IT sričių specialistus. Nuo 2013 m. liepos 1 d. galimybės užimti pareigas EIVT turėtų būti sudarytos ir kitų institucijų pareigūnams.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) Be to, norint užtikrinti, kad nacionalinių diplomatinių tarnybų personalas sudarytų bent trečdalį visų AD pareigų grupės lygmens EIVT darbuotojų, būtina iki 2013 m. birželio 30 d. numatyti laikiną Tarnybos nuostatų 98 straipsnio 1 dalies išimtį, pagal kurią vyriausiasis įgaliotinis, rengdamasis skirti asmenį EIVT į konkrečias AD pareigų grupės lygmens pareigas ir rinkdamasis iš dviejų lygiavertę kvalifikaciją įgijusių kandidatų, galėtų teikti pirmenybę kandidatams iš šių nacionalinių diplomatinių tarnybų.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b) Siekiant užtikrinti tinkamą skirtingų EIVT personalo grupių savitarpio pusiausvyrą ir remiantis Tarybos sprendimu 2010/427/ES, pagal kurį nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas, EIVT pradėjus veikti visu pajėgumu valstybių narių diplomatinių tarnybų darbuotojai, paskirti dirbti laikinaisiais darbuotojais, turėtų sudaryti bent trečdalį, o Sąjungos pareigūnai – mažiausiai 60 proc. visų AD pareigų grupės lygmens EIVT darbuotojų. Į šį skaičių turėtų būti įtraukti pagal Tarnybos nuostatus nuolatiniais pareigūnais tapę valstybių narių diplomatinių tarnybų darbuotojai.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Atrinkti valstybių narių deleguojami nacionalinių diplomatinių tarnybų kandidatai turėtų būti įdarbinami laikinaisiais darbuotojais, taigi jiems turi būti sudarytos tokios pat sąlygos kaip ir pareigūnams. Įgyvendinamosiomis nuostatomis, kurias turi priimti EIVT, turėtų būti užtikrintos laikinųjų darbuotojų karjeros galimybės, kurios atitinka pareigūnų karjeros galimybes.

(9) Atrinkti kandidatai, kuriuos deleguoja valstybių narių nacionalinės diplomatinės tarnybos, turėtų būti įdarbinami laikinaisiais darbuotojais, taigi jiems turi būti sudarytos tokios pat sąlygos kaip ir pareigūnams. Jie turėtų būti įdarbinti pagal objektyvią ir skaidrią procedūrą, o remiantis įgyvendinamosiomis nuostatomis, kurias turi priimti EIVT, laikiniesiems darbuotojams ir pareigūnams EIVT turėtų būti užtikrintos vienodos karjeros galimybės.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) Remiantis Tarnybos nuostatų 27 straipsniu, taip pat kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa ir 82 straipsniu, pritraukiant į darbą ar įdarbinant siekiama užtikrinti, kad EIVT dirbtų gabiausi, darbščiausi ir sąžiningiausi pareigūnai ir laikinieji darbuotojai, įdarbinti siekiant aprėpti kuo didesnę Sąjungos valstybių narių piliečių atstovaujamą geografinę teritoriją. Tai taikoma visai EIVT ir skirtingoms šios tarnybos darbuotojų grupėms, įskaitant laikinuosius darbuotojus, kurie nurodyti Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio e punkte. Be to, įdarbinant EIVT personalą turėtų būti tinkamai ir prasmingai užtikrinta, kad jį sudarytų visų valstybių narių piliečiai.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b) Vyriausiasis įgaliotinis, remdamasis tuo, kas išdėstyta Tarnybos nuostatų 1d straipsnio 2 ir 3 dalyse, turi imtis tinkamų priemonių siekdamas skatinti lygias nepakankamai atstovaujamos lyties atstovų, kurie priklauso konkrečioms pareigų grupėms, ypač AD lygmens darbuotojų, galimybes.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Siekiant išvengti nebūtinų apribojimų, susijusių su nacionalinių diplomatinių tarnybų darbuotojų įdarbinimu EIVT, reikėtų nustatyti specialias taisykles dėl sutarčių trukmės. Šios konkrečios kategorijos laikiniesiems darbuotojams taikomos delegavimo, atostogų dėl asmeninių priežasčių ir didžiausio pensinio amžiaus taisyklės turėtų atitikti pareigūnams taikomas taisykles.

(10) Siekiant išvengti nebūtinų apribojimų, susijusių su nacionalinių diplomatinių tarnybų darbuotojų įdarbinimu EIVT, reikėtų remiantis susijusiomis nuostatomis nustatyti specialias taisykles dėl sutarčių trukmės, taip pat grąžinimo į ankstesnes pareigas pasibaigus tarnybos laikotarpiui garantiją. Šios konkrečios kategorijos laikiniesiems darbuotojams taikomos delegavimo ir didžiausio pensinio amžiaus taisyklės turėtų atitikti pareigūnams taikomas taisykles.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Susijusiems asmenims paprašius, šios specialios taisyklės turėtų būti taip pat taikomos laikiniesiems darbuotojams iš valstybių narių diplomatinių tarnybų, priimtiems dirbti atitinkamuose Tarybos generalinio sekretoriato ar Komisijos departamentuose prieš įsteigiant EIVT, tačiau jau įsigaliojus Lisabonos sutarčiai.

(11) Pritarus vyriausiajam įgaliotiniui ir susijusiai nacionalinei diplomatinei tarnybai, šios specialios taisyklės turėtų būti taip pat taikomos laikiniesiems darbuotojams iš valstybių narių diplomatinių tarnybų, priimtiems dirbti atitinkamuose Tarybos generalinio sekretoriato ar Komisijos departamentuose prieš įsteigiant EIVT, tačiau jau įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, arba tiems darbuotojams, kurių sutartis buvo iš dalies pakeista.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a) Konkrečiais atvejais EIVT gali pasitelkti tam tikrą skaičių specifinių sričių nacionalinių ekspertų, deleguotų vykdyti konkrečias užduotis, ypač susijusias su krizių valdymu ar karine veikla, kurie turėtų būti pavaldūs vyriausiajam įgaliotiniui. Šie deleguoti darbuotojai neturėtų būti priskirti trečdaliui visų AD pareigų grupės lygmens EIVT darbuotojų: EIVT pradėjus dirbti visu pajėgumu, pastarajam personalui turėtų atstovauti darbuotojai iš valstybių narių.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Siekiant sumažinti EIVT administracinę naštą, Komisijos sudaryta drausmės komisija turėtų atlikti ir EIVT drausmės komisijos funkcijas, nebent Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, kartu einantis Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas, nuspręstų sudaryti EIVT drausmės komisiją.

(12) Siekiant sumažinti EIVT administracinę naštą, Komisijos sudaryta drausmės komisija turėtų atlikti ir EIVT drausmės komisijos funkcijas, kol vyriausiasis įgaliotinis nuspręs sudaryti EIVT drausmės komisiją. Šis sprendimas turėtų būti priimtas vėliausiai 2011 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Siekiant užtikrinti nuoseklų Komisijos ir EIVT darbuotojų atstovavimą delegacijose, reikėtų numatyti, kad Komisijos personalo komitetas atstovautų ir EIVT darbuotojams, kurie turėtų teisę balsuoti ir iškelti savo kandidatūrą per komiteto rinkimus.

(13) Kol bus įsteigtas EIVT personalo komitetas remiantis Tarnybos nuostatų 9 straipsnio 1 dalies a punkto pirmąja įtrauka – o tai turi būti padaryta vėliausiai 2011 m. gruodžio 31d. reikėtų numatyti, kad Komisijos personalo komitetas atstovautų ir EIVT darbuotojams, kurie turėtų teisę balsuoti ir iškelti savo kandidatūrą per komiteto rinkimus.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) Šis reglamentas turėtų įsigalioti kuo greičiau, kadangi siūlomi Tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų pakeitimai yra būtina EIVT tinkamo veikimo sąlyga,

(19) Šis reglamentas turėtų įsigalioti kuo greičiau, kadangi Tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų pakeitimai yra būtina EIVT tinkamo veikimo sąlyga,

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 6 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

1 b straipsnio a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„a) Europos išorės veiksmų tarnyba, vadovaujama Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai, kartu einančio Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas (toliau – EIVT),“;

„a) Europos išorės veiksmų tarnyba (toliau – EIVT),“;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIIIa antraštinės dalies 95 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šiais Tarnybos nuostatais paskyrimų tarnybai suteiktus įgaliojimus, susijusius su EIVT darbuotojais, vykdo Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, kartu einantis Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas. Jis gali nustatyti, kas EIVT vykdys šiuos įgaliojimus. Taikoma 2 straipsnio 2 dalis.

1. Šiais Tarnybos nuostatais paskyrimų tarnybai suteiktus įgaliojimus, susijusius su EIVT darbuotojais, vykdo Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis). Jis ar ji gali nustatyti, kas EIVT vykdys šiuos įgaliojimus. Taikoma 2 straipsnio 2 dalis.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIIIa antraštinės dalies 95 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Tačiau su delegacijų vadovų paskyrimais susiję įgaliojimai vykdomi remiantis kandidatų sąrašu, kuriam Komisija pritarė vykdydama Sutartimis jai suteiktus įgaliojimus. Tai taikoma mutatis mutandis perkėlimui dėl tarnybos interesų.

2. Su delegacijų vadovų paskyrimais susiję įgaliojimai vykdomi taikant išsamią atrankos procedūrą, grindžiamą nuopelnais ir lyčių bei geografine pusiausvyra, remiantis kandidatų sąrašu, kuriam Komisija pritarė vykdydama Sutartimis jai suteiktus įgaliojimus1. Tai mutatis mutandis taikoma delegacijos vadovo etato perkėlimui, kuris išskirtinėmis aplinkybėmis ir apibrėžtam laikotarpiui vykdomas dėl tarnybos interesų.

 

____________________

1 Komisijos pareiškimas: „Komisija, pateikdama bet kokią neigiamą nuomonę apie asmenį, įtrauktą į kandidatų sąrašą, tinkamai ją pagrindžia vyriausiajam įgaliotiniui“.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIIIa antraštinės dalies 95 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Dėl EIVT pareigūnų, kurie eidami savo pareigas turi atlikti užduotis Komisijai, paskyrimų tarnyba pradeda administracinį tyrimą ir drausminę procedūrą, kaip nurodyta 22 ir 86 straipsniuose ir IX priede, jeigu to prašo Komisija.

3. Kai tai susiję su delegacijų vadovais, tais atvejais, kai jie eidami savo pareigas turi atlikti užduotis Komisijai, paskyrimų tarnyba pradeda administracinį tyrimą ir drausminę procedūrą, kaip nurodyta 22 ir 86 straipsniuose ir IX priede, jeigu to prašo Komisija.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIIIa antraštinės dalies 96 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Neatsižvelgiant į 11 straipsnį, Komisijos pareigūnas, dirbantis Sąjungos delegacijoje, vadovaujasi delegacijos vadovo nurodymais, visų pirma dėl organizacinių ir administracinių klausimų ir, atsižvelgiant į teisės aktus, priimtus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį, dėl Sąjungos biudžeto vykdymo.

Neatsižvelgiant į 11 straipsnį, Komisijos pareigūnas, dirbantis Sąjungos delegacijoje, vadovaujasi delegacijos vadovo nurodymais remdamasis pastarojo funkcijų apibrėžtimi, pateikta 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimo 2010/427/ES, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas, 5 straipsnyje1.

EIVT pareigūnas, kuris eidamas savo pareigas turi atlikti užduotis Komisijai, vadovaujasi Komisijos nurodymais dėl šių užduočių.

EIVT pareigūnas, kuris eidamas savo pareigas turi atlikti užduotis Komisijai, vadovaujasi Komisijos nurodymais dėl šių užduočių remdamasis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 221 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

Dėl šio straipsnio įgyvendinimo būdų Komisija susitaria su EIVT.

Dėl šio straipsnio įgyvendinimo būdų Komisija susitaria su EIVT.

 

1 OL L 201, 2010 8 3, p. 30.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIIIa antraštinės dalies 97 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laikydamosi 7 straipsnio 1 dalyje išdėstytų sąlygų ir neatsižvelgdamos į 4 ir 29 straipsnius, susijusių institucijų paskyrimų tarnybos gali išimtiniais atvejais, veikdamos bendru sutarimu ir atsižvelgdamos tik į tarnybos interesus, išklausiusios pareigūną perkelti iš Tarybos arba Komisijos į EIVT nepranešusios darbuotojams apie laisvą darbo vietą. EIVT pareigūnas gali būti perkeltas į Tarybą arba Komisiją tomis pačiomis sąlygomis.

Kai tai susiję su pareigūnais, kurie buvo perkelti į EIVT remiantis Tarybos sprendimu 2010/427/ES, nukrypdamos nuo Tarnybos nuostatų 4 ir 29 straipsnių ir laikydamosi 7 straipsnio 1 dalyje išdėstytų sąlygų, iki 2014 m. birželio 30 d. susijusių institucijų paskyrimų tarnybos gali išimtiniais atvejais, veikdamos bendru sutarimu ir atsižvelgdamos tik į tarnybos interesus, išklausiusios pareigūną perkelti šį EIVT pareigūną EIVT į laisvą tos pačios pareigų grupės lygmens darbuotojo vietą Tarybos generaliniame sekretoriate arba Komisijoje nepranešusios darbuotojams apie laisvą darbo vietą.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIIIa antraštinės dalies 98 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Taikant 29 straipsnio 1 dalies a punktą ir nepažeidžiant 97 straipsnio, siekdama priimti darbuotoją į laisvą darbo vietą EIVT, paskyrimų tarnyba apsvarsto Tarybos, Komisijos ir EIVT pareigūnų paraiškas, laikinųjų darbuotojų, kuriems taikomas kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio e punktas, paraiškas ir valstybių narių diplomatinių tarnybų darbuotojų paraiškas, neteikdama pirmenybės nė vienai iš šių kategorijų.

1. Taikant 29 straipsnio 1 dalies a punktą, siekdama priimti darbuotoją į laisvą darbo vietą EIVT, paskyrimų tarnyba apsvarsto Tarybos generalinio sekretoriato, Komisijos ir EIVT pareigūnų paraiškas, laikinųjų darbuotojų, kuriems taikomas kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio e punktas, paraiškas ir valstybių narių diplomatinių tarnybų darbuotojų paraiškas, neteikdama pirmenybės nė vienai iš šių kategorijų. Iki 2013 m. birželio 30 d. nukrypdama nuo 29 straipsnio nuostatų EIVT, priimdama darbuotojus iš kitų institucijų, įdarbina tik Tarybos generalinio sekretoriato ir Komisijos pareigūnus, taip pat valstybių narių diplomatinių tarnybų darbuotojus. Tačiau paskyrimų tarnyba išskirtiniais atvejais ir išnaudojusi visas galimybes įdarbinti pagal minėtąsias nuostatas gali nuspręsti priimti iš pirmajame sakinyje nenurodytų šaltinių AD pareigų grupės lygmens techninės pagalbos personalą, kuris būtinas tinkamai EIVT veiklai užtikrinti, pvz., krizių valdymo, saugumo ir IT sričių specialistus.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIIIa antraštinės dalies 98 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nuo Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai, kartu einančio Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas, nustatytos dienos, bet ne vėliau kaip nuo 2013 m. liepos 1 d. paskyrimų tarnyba taip pat svarsto kitų institucijų pareigūnų paraiškas, neteikdama pirmenybės nė vienai iš šių kategorijų.

Nuo 2013 m. liepos 1 d. paskyrimų tarnyba svarsto ne tik pirmojoje pastraipoje išvardytų, bet ir kitų institucijų pareigūnų paraiškas neteikdama pirmenybės nė vienai iš šių kategorijų.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIIIa antraštinės dalies 98 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Taikant 29 straipsnio 1 dalies a punktą ir nepažeidžiant 97 straipsnio, paskyrimų tarnyba, priimdama darbuotoją į laisvą darbo vietą Taryboje arba Komisijoje, apsvarsto vidaus kandidatų ir EIVT pareigūnų, kurie prieš tapdami EIVT pareigūnais dirbo atitinkamoje institucijoje, paraiškas, neteikdama pirmenybės nė vienai iš šių kategorijų.

2. Taikant 29 straipsnio 1 dalies a punktą ir nepažeidžiant 97 straipsnio, kitų institucijų (t. y. ne EIVT) paskyrimų tarnyba, priimdama darbuotoją į laisvą darbo vietą, apsvarsto vidaus kandidatų ir EIVT pareigūnų, kurie prieš tapdami EIVT pareigūnais dirbo atitinkamoje institucijoje, paraiškas, neteikdama pirmenybės nė vienai iš šių kategorijų.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIIIa antraštinės dalies 99 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, kartu einantis Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas, nenusprendžia sudaryti EIVT drausmės komisijos, Komisijos drausmės komisija taip pat atlieka EIVT drausmės komisijos funkcijas.

1. Kol vyriausiasis įgaliotinis nenusprendžia sudaryti EIVT drausmės komisijos, Komisijos drausmės komisija taip pat atlieka EIVT drausmės komisijos funkcijas. Vyriausiojo įgaliotinio sprendimas turi būti priimtas vėliausiai 2011 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIIIa antraštinės dalies 99 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 9 straipsnio 1 dalies a punkto pirmos įtraukos, Komisijos personalo komitetas taip pat atsovauja EIVT pareigūnams ir kitiems tarnautojams.

2. Kol vadovaujantis 9 straipsnio 1 dalies a punkto pirmos įtraukos nuostatomis bus įsteigtas EIVT personalo komitetas, o tai nukrypstant nuo šios įtraukos nuostatų turi būti atlikta vėliausiai 2011 m. gruodžio 31 d., Komisijos personalo komitetas taip pat atstovauja EIVT pareigūnams ir kitiems tarnautojams.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 10 punktas

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos

10 skyriaus 50 b straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jie gali būti priimami ilgiausiai ketveriems metams. Sutartys gali būti pratęsiamos daugiau nei kartą, maksimalus kiekvieno pratęsimo laikotarpis – ketveri metai. Sutartis pratęsiama, jeigu nacionalinė diplomatinė tarnyba tokiam pat laikotarpiui pratęsia delegavimo laikotarpį.

2. Jie gali būti priimami ilgiausiai ketveriems metams. Sutartys gali būti pratęsiamos maksimaliam ketverių metų laikotarpiui. Iš viso įdarbinama ne ilgesniam kaip aštuonerių metų laikotarpiui. Tačiau išskirtinėmis aplinkybėmis ir atsižvelgus į tarnybos reikmes pasibaigus aštuonerių metų laikotarpiui sutartis gali būti pratęsta maksimaliam dvejų metų laikotarpiui. Kiekviena valstybė narė suteikia laikinaisiais EIVT darbuotojais tapusiems savo pareigūnams garantiją, kad pasibaigus jų tarnybos EIVT laikui jie bus nedelsiant grąžinti į ankstesnes pareigas vadovaujantis atitinkamų nacionalinės teisės aktų nuostatomis.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 10 punktas

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos

10 skyriaus 50b straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Valstybės narės pritaria Sąjungos veiksmams, reikalingiems laikinųjų darbuotojų, kurių atžvilgiu taikomos kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio e punkto nuostatos, atsakomybei užtikrinti.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 10 punktas

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos

10 skyriaus 50 c straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pagal analogiją taikomas Tarnybos nuostatų 40 straipsnis. Atostogų dėl asmeninių priežasčių trukmė nėra ilgesnė nei sutarties galiojimo laikotarpis. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 17 straipsnis netaikomas.

Išbraukta.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 13 punktas

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos

121 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucija atsakinga už pagal tarnautojo darbo vietoje galiojančius teisės aktus darbdavio mokamą socialinio draudimo įmokų dalį, nebent susitarime dėl būstinės nustatyta kitaip. Institucija gali sukurti savarankišką arba papildomą socialinio draudimo sistemą, skirtą toms šalims, kuriose draudimo apsauga pagal vietos sistemą neteikiama arba yra nepakankama.

Institucija atsakinga už pagal tarnautojo darbo vietoje galiojančius teisės aktus darbdavio mokamą socialinio draudimo įmokų dalį, nebent susitarime dėl būstinės nustatyta kitaip. Institucija sukuria savarankišką arba papildomą socialinio draudimo sistemą, skirtą toms šalims, kuriose draudimo apsauga pagal vietos sistemą neteikiama arba yra nepakankama.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai, einantys pareigas organizaciniame padalinyje, kuris perkeliamas iš Tarybos generalinio sekretoriato arba Komisijos į Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) pagal Tarybos sprendimą, priimtą pagal Europos Sąjungos sutarties 27 straipsnio 3 dalį, laikomi perkeltais į EIVT iš atitinkamų institucijų tame sprendime nustatytą dieną. Tai taip pat taikoma į tokį organizacinį padalinį paskirtiems sutartininkams ir vietiniams darbuotojams, kurių sutarties sąlygos nekeičiamos.

1. Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai, einantys pareigas organizaciniame padalinyje, kuris perkeliamas iš Tarybos generalinio sekretoriato arba Komisijos į Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) pagal Tarybos sprendimą 2010/427/ES, laikomi perkeltais į EIVT iš atitinkamų institucijų tame sprendime nustatytą dieną. Tai mutatis mutandis taikoma į tokį organizacinį padalinį paskirtiems sutartininkams ir vietiniams darbuotojams, kurių sutarties sąlygos nekeičiamos. Tarybos ar kitu atveju Komisijos paskyrimų tarnyba iš anksto informuoja darbuotojus, kuriems aktualus šis perkėlimas.

Jeigu perkeliama organizacinio padalinio dalis ir negalima automatiškai nustatyti, kurie pareigūnai ir kiti tarnautojai priskiriami tai organizacinio padalinio daliai, vyriausiajam įgaliotiniui pritarus, Taryba arba Komisija, prireikus, išklausiusios potencialiai susijusius pareigūnus ir kitus tarnautojus, priima sprendimą dėl darbuotojų perkėlimo.

 

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Susijusiems asmenims paprašius, laikinųjų darbuotojų iš valstybių narių diplomatinių tarnybų, priimtų dirbti po 2009 m. lapkričio 30 d. ir einančių pareigas organizaciniame padalinyje, kuris perkeliamas iš Tarybos generalinio sekretoriato arba Komisijos į EIVT pagal Tarybos sprendimą, priimtą pagal Europos Sąjungos sutarties 27 straipsnio 3 dalį, sutartys be naujos atrankos procedūros pakeičiamos į sutartis pagal kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio e punktą. Dėl kitų dalykų sutarties sąlygos nekeičiamos. Prašymas turi būti pateiktas per vienerius metus nuo perkėlimo dienos, nustatytos Tarybos sprendime, priimtame pagal Europos Sąjungos sutarties 27 straipsnio 3 dalį.

2. Pritarus vyriausiajam įgaliotiniui ir susijusiai nacionalinei diplomatinei tarnybai, laikinųjų darbuotojų iš valstybių narių diplomatinių tarnybų, priimtų dirbti po 2009 m. lapkričio 30 d. ir einančių pareigas organizaciniame padalinyje, kuris perkeliamas iš Tarybos generalinio sekretoriato arba Komisijos į EIVT pagal Tarybos sprendimą 2010/427/ES, arba darbuotojų, kurių sutartis buvo iš dalies pakeista, sutartys be naujos atrankos procedūros pakeičiamos į sutartis pagal kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio e punktą. Dėl kitų dalykų sutarties sąlygos nekeičiamos.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Iki 2013 m. birželio 30 d. ir nukrypstant nuo Tarnybos nuostatų 7 straipsnio, išklausius Tarybos generalinio sekretoriato ar Komisijos pareigūnus ir kitus tarnautojus, atliekančius EIVT skirtas techninės pagalbos funkcijas, jie gali būti perkelti į EIVT bendru susijusių institucijų susitarimu ir visapusiškai atsižvelgus į biudžeto institucijos prerogatyvas. Šis perkėlimas įsigalioja dieną, nustatytą atitinkamame sprendime dėl biudžeto, į kurį įtrauktos nuostatos dėl atitinkamų darbo vietų EIVT ir šiai tarybai reikalingų asignavimų.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. Remiantis Tarnybos nuostatų 27 straipsniu, taip pat kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa ir 82 straipsniu, pritraukiant į darbą ar įdarbinant siekiama užtikrinti, kad EIVT dirbtų gabiausi, darbščiausi ir sąžiningiausi pareigūnai ir laikinieji darbuotojai, įdarbinti siekiant aprėpti kuo didesnę Sąjungos valstybių narių piliečių atstovaujamą geografinę teritoriją.

Tai taikoma visai EIVT ir skirtingoms šios tarnybos darbuotojų grupėms, įskaitant laikinuosius darbuotojus, kurie nurodyti Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio e punkte. Be to, įdarbinant EIVT personalą turėtų būti tinkamai ir prasmingai užtikrinta, kad jį sudarytų visų valstybių narių piliečiai1.

 

1 Vyriausiosios įgaliotinės pareiškimas geografinės pusiausvyros EIVT klausimu:

„Vyriausioji įgaliotinė atkreipia dėmesį į tai, jog itin svarbu, kad įdarbinant Sąjungos valstybių narių piliečius būtų užtikrinta kuo didesnė geografinė aprėptis, taip pat kad tarnybos personalo sudėties požiūriu būtų užtikrintas tinkamas ir prasmingas atstovavimas visų valstybių narių piliečiams.

EIVT turėtų visapusiškai pasinaudoti įvairiapusiška ir turtinga įvairiose Sąjungos užsienio reikalų tarnybose įgyta patirtimi ir profesine kompetencija.

Kad pasiektų šiuos tikslus, vyriausioji įgaliotinė pasinaudos visomis EIVT įdarbinimo procedūros siūlomomis galimybėmis. Skirsnį, kuriame ketinama aptarti šį klausimą, ketinama įtraukti į jos rengiamą kasmetinę skyrimo į pareigas ataskaitą“.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c. Vyriausiasis įgaliotinis, remdamasis tuo, kas išdėstyta Tarnybos nuostatų 1d straipsnio 2 ir 3 dalyse, imasi tinkamų priemonių lygioms nepakankamai atstovaujamos lyties atstovų, kurie priklauso konkrečioms pareigų grupėms – ypač AD grupės darbuotojų – galimybėms skatinti1.

 

1 Vyriausiosios įgaliotinės pareiškimas lyčių pusiausvyros EIVT klausimu:

„Vyriausioji įgaliotinė atkreipia dėmesį į tai, kad priimant darbuotojus į EIVT itin svarbu skatinti lyčių pusiausvyrą.

Siekiant užtikrinti lyčių pusiausvyrą, svarbiausia skatinti moteris teikti paraiškas pareigoms EIVT užimti ir šalinti kliūtis šioje srityje. EIVT, remdamasi patirtimi, įgyta 2010 m. paskyrimo procedūros, susijusios su delegacijų vadovų rotacija, metu, įvertins, kaip būsimųjų skyrimo procedūrų metu geriau atsižvelgti į dažnai nelinijinę moterų paraiškų teikimo sistemą ir šalinti kitas galimas kliūtis. Vyriausioji įgaliotinė taip pat nustatys pažangiausią nacionalinių diplomatinių tarnybų praktiką ir esant galimybių pritaikys ją EIVT.

Vyriausioji įgaliotinė, siekdama skatinti moteris įsidarbinti tarnyboje, visapusiškai pasinaudos visomis Tarnybos nuostatų 1d straipsnio 2 ir 3 dalyse siūlomomis galimybėmis.

Į kasmetinę vyriausiosios įgaliotinės rengiamą ataskaitą dėl skyrimo į pareigas EIVT bus įtrauktas skirsnis, kuriame ketinama aptarti lyčių pusiausvyros klausimą“.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Siekiant užtikrinti tinkamą darbuotojų iš nacionalinių diplomatinių tarnybų skaičių EIVT, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, kartu einantis Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas, gali nuspręsti, kad nukrypstant nuo Tarnybos nuostatų 98 straipsnio 1 dalies, siekiant įdarbinti darbuotojus tam tikroms AD pareigų grupės pareigoms EIVT, iki 2013 m. birželio 30 d. pirmenybė gali būti teikiama kandidatams iš valstybių narių diplomatinių tarnybų, kai kandidatų kvalifikacija iš esmės vienoda.

3. Siekiant užtikrinti tinkamą darbuotojų iš nacionalinių diplomatinių tarnybų skaičių EIVT, vyriausiasis įgaliotinis, nukrypdamas nuo Tarnybos nuostatų 29 straipsnio ir 98 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos, nusprendžia, kad siekiant įdarbinti darbuotojus tam tikroms AD pareigų grupės pareigoms EIVT, iki 2013 m. birželio 30 d. pirmenybė gali būti teikiama kandidatams iš valstybių narių diplomatinių tarnybų, kai kandidatų kvalifikacija lygiavertė.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

Vyriausiasis įgaliotinis iki 2013 m. vidurio pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą ir ypatingą dėmesį atkreipia į EIVT personalo lyčių ir geografinę pusiausvyrą.

(1)

OL L 201, 2010 8 3, p. 30.


Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ (4.10.2010)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos

(COM(2010)0309 – C7‑0146/2010 – 2010/0171(COD))

Nuomonės referentas: Jacek Saryusz-Wolski

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šioje nuomonėje siūlomais pakeitimais siekiama tikslų, apibrėžtų 2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijoje dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas, ir sutvirtinamas teisinis pagrindas, apibrėžtas šiame sprendime, siekiant užtikrinti nuoseklią, veiksmingą, nepriklausomą ir iš tikrųjų europietišką Europos išorės veiksmų tarnybą, apibrėžtą ir sukurtą visiškai taikant Bendrijos metodą. Šioje nuomonėje siūlomais pakeitimais siekiama trijų svarbių tikslų: (i) nustatyti veiklos sistemą, pagal kurią galima būtų užtikrinti visišką EIVT darbuotojų nepriklausomybę ir lojalumą atliekant savo užduotis, ypač turint mintyje darbuotojus iš nacionalinių diplomatinių tarnybų, kadangi jie neturėtų būti pavaldūs daugiau nei vienam vadovui, t. y. būti atsakingi ir vyriausiajam įgaliotiniui, ir jų šalies nacionalinės diplomatinės tarnybos vadovybei, tačiau jie turi dirbti tik vadovaudamiesi vyriausiojo įgaliotinio, atliekančio jų paskyrimų tarnybos funkcijas, nurodymais ir atsakomybe; (ii) pasiūlyti vyriausiajam įgaliotiniui, kuriam pagal Tarybos sprendimo, kuriuo įsteigiama EIVT, 6 straipsnio 12 dalį tenka kompetencija per metus nuo šio sprendimo įsigaliojimo imtis atitinkamų veiksmų EIVT personalo tinkamam bendram mokymui užtikrinti, remiantis, visų pirma, esama praktika ir struktūromis, itin vertingą mokymo ir profesinio tobulinimo sistemą, kuria siekiama sukurti tikrą EIVT darbuotojų vieningumo dvasią ir panaudoti ES mokslo ir mokslinių tyrimų šiaurės, rytų ir pietų dimensijas; ir (iii) užtikrinti tinkamą geografinės teritorijos atstovavimą ir lyčių pusiausvyrą sudarant EIVT personalą. Šiuo tikslu šioje nuomonėje pateiktuose pakeitimuose iš naujo formuluojami pagrindiniai Sprendimo, kuriuo įsteigiamas EIVT, elementai, pvz., esminė būtinybė visiems EIVT darbuotojams užtikrinti vienodą požiūrį ir karjeros galimybes arba būtinybė atsiradus progai iš karto užtikrinti ES institucijų, išskyrus Tarybą ir Komisiją, pareigūnams galimybę teikti paraiškas laisvoms darbo vietoms EIVT užimti. Tuo pat metu šiuose pakeitimuose panaudojami ir smulkiau apibrėžiami konkretūs aspektai, įtraukti ir į teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo įstiegiama EIVT, ir į patį Sprendimą. Šiuo atžvilgiu minėtosios rezoliucijos 7 dalyje pateikiamas tvirtinimas, kad „Tarybos sprendimo 6 straipsnio 6 dalyje numatytos specialios papildomos priemonės, kuriomis siekiama stiprinti geografinę ir lyčių pusiausvyrą, kalbant apie geografinę pusiausvyrą turėtų apimti priemones, analogiškas Tarybos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 401/2004 nurodytoms priemonėms“, jei vienos ar daugiau valstybių atstovų EIVT būtų per mažai, dabar yra tvirčiau pagrindžiamas aiškia nuostata, kad vyriausiasis įgaliotinis pasinaudoja Kinnocko pamatine verte, apibrėžta atsižvelgiant į 2004 m. Sąjungos plėtrą, ir priima specialias laikinąsias, nuo Tarnybos nuostatų nukrypstančias ir tinkamą geografinės teritorijos atstovavimą visiškai užtikrinančias priemones, įskaitant vidinius ir išorės konkursus tik tų valstybių narių piliečiams, kurių atstovų tarnyboje per mažai. Kadangi EIVT darbuotojams bus taikomi Tarnybos nuostatai (ES pareigūnams) ir Įdarbinimo sąlygos (darbuotojams iš nacionalinių diplomatinių tarnybų, laikiniesiems darbuotojams ir sutartininkams), būtina, jei reikia, kad tas pats pakeitimas būtų pateiktas du kartus: vieną kartą siekiant užtikrinti jo tinkamą įtraukimą į Tarnybos nuostatus, taigi ir jo taikymą ES pareigūnams, ir antrą kartą siekiant užtikrinti jo tinkamą įtraukimą į Įdarbinimo sąlygas, taigi ir jo taikymą EIVT darbuotojams iš nacionalinių diplomatinių tarnybų, laikiniesiems darbuotojams ir sutartininkams.

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Pagal Europos Sąjungos sutarties 27 straipsnį Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai padeda Europos išorės veiksmų tarnyba (toliau – EIVT). Tarnyba bendradarbiauja su valstybių narių diplomatinėmis tarnybomis, o ją sudaro Tarybos generalinio sekretoriato ir Komisijos atitinkamų padalinių pareigūnai bei valstybių narių nacionalinių diplomatinių tarnybų deleguotas personalas.

(1) Pagal Europos Sąjungos sutarties 27 straipsnio 3 dalį Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai padeda Europos išorės veiksmų tarnyba (toliau – EIVT). Tarnyba bendradarbiauja su valstybių narių diplomatinėmis tarnybomis, o ją sudaro Tarybos generalinio sekretoriato ir Komisijos atitinkamų padalinių pareigūnai bei darbuotojai iš valstybių narių nacionalinių diplomatinių tarnybų.

Pagrindimas

Reglamente, iš dalies keičiančiame Tarnybos nuostatus ir Įdarbinimo sąlygas, naudojami terminai turėtų atitikti naudojamus Tarybos sprendime, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas. Ypač terminas „deleguotas“ turėtų būti naudojamas tik kalbant apie 12 konstatuojamojoje dalyje ir šio sprendimo 6 straipsnio 3 dalyje minimus „konkrečių sričių komandiruotus nacionalinius ekspertus“. Jų skaičius turėtų būti ribotas ir jie neturėtų būti įskaičiuojami į trečdalį, kurį turėtų sudaryti valstybių narių personalas EIVT pradėjus veikti visu pajėgumu.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) EIVT priklauso atvirai, veiksmingai ir nepriklausomai Europos administracijai, kaip numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 298 straipsnyje.

Pagrindimas

Atitinka JURI pranešėjo nuomonę. Pakeitime pabrėžiamas EIVT kaip vienos iš nepriklausomų Europos viešųjų tarnybų pobūdis.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b) EIVT pradėjus dirbti pilnu pajėgumu, pagal 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimo 2010/427/ES, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas1, 6 straipsnio 9 dalį Sąjungos nuolatiniai pareigūnai turėtų sudaryti ne mažiau kaip 60 % visų AD pareigų grupės EIVT darbuotojų ir tai turėtų atsispindėti visuose EIVT hierarchijos lygiuose.

 

___________________

1 OL L 201, 2010 8 3, p. 30.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1c) Sąvoka „Europos administracija“ reiškia, jog reikia iš esmės vadovautis principu, kad užtikrinamas tinkamas personalo geografinis reprezentatyvumas ir pusiausvyra lyčių atžvilgiu. Priimant į pareigas EIVT, nors ir atsižvelgiama į nuopelnus, turėtų būti visuose lygmenyse užtikrinamas deramas visų valstybių narių piliečių dalyvavimas. Taip pat visuose lygmenyse turi būti užtikrinama lyčių pusiausvyra. Ateityje EIVT rengiant įdarbinimo EIVT konkursus, į Europos personalo atrankos tarnybos rezervinius įdarbinimo sąrašus įtrauktiems kandidatams derėtų suteikti pirmenybę užpildant laisvas darbo vietas.

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kad sąvoka „Europos administracija“ reiškia, kad Europos išorės veiksmų tarnyboje iš tikrųjų turi būti atstovaujama visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms ir Europos Sąjungos piliečiams ir ši tarnyba iš esmės turėtų pasižymėti tinkamu geografiniu reprezentatyvumu ir lyčių pusiausvyra.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1d) 2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas, 7 dalyje nurodoma, kad Tarybos sprendimo 6 straipsnio 6 dalyje numatytos specialios papildomos priemonės, kuriomis siekiama stiprinti geografinį reprezentatyvumą bei institucinę ir lyčių pusiausvyrą, geografinio reprezentatyvumo aspektu turėtų apimti priemones, analogiškas numatytoms Tarybos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 401/2004.

Pagrindimas

Kaip nurodyta 2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas, 7 dalyje, turėtų būti aišku, kad sąvoka „Europos administracija“ reiškia, kad Europos išorės veiksmų tarnyboje iš tikrųjų turi būti atstovaujama visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms ir Europos Sąjungos piliečiams ir ši tarnyba iš esmės turėtų pasižymėti tinkamu geografiniu reprezentatyvumu ir lyčių pusiausvyra.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1e) Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu Komisijos išorės santykių generaliniame direktorate nepakankamai atstovaujama kai kurioms valstybėms narėms ir kad dėl to esama rizikos, jog taip pat gali būti ir EIVT, reikėtų nustatyti laikinąsias priemones, kurios galiotų bent iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Pagrindimas

Europos išorės veiksmų tarnyboje iš tikrųjų turi būti atstovaujama visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms ir Europos Sąjungos piliečiams ir ši tarnyba iš esmės turėtų pasižymėti tinkamu geografiniu reprezentatyvumu ir lyčių pusiausvyra. Tai, kad šiuo metu Komisijos išorės santykių generaliniame direktorate nepakankamai atstovaujama kai kurioms valstybėms narėms, pateisina ilgalaikes specialiąsias priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, jog toks disbalansas nebūtų būdingas ir EIVT.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1f) EIVT personalo nariai turėtų atlikti savo pareigas ir elgtis atsižvelgdami tik į Sąjungos interesus. Jie neturėtų siekti gauti ar laikytis jokios vyriausybės, institucijos, organizacijos ar EIVT nedirbančio asmens arba jokios įstaigos ar asmens, išskyrus Vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai, nurodymų. Jie negali priimti jokio užmokesčio iš jokių kitų EIVT nepriklausančių šaltinių.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti atitiktį Tarybos sprendimui, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas, ir dar kartą patvirtinti, kad, nepaisant to, ar EIVT darbuotojai yra iš Europos Sąjungos administracijos, ar iš valstybių narių diplomatinių tarnybų, jie turėtų būti pavaldūs Vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) Visi EIVT darbuotojai, kuriems taikomi Tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, turėtų turėti tokias pačias teises ir pareigas, nepaisant to, ar jie yra Europos Sąjungos pareigūnai, ar laikinieji darbuotojai iš valstybių narių diplomatinių tarnybų, ir jie turėtų būti traktuojami vienodai, ypač atkreipiant dėmesį į tai, kad turi būti užtikrintos lygiavertės sąlygos visoms pareigybėms EIVT užimti. Paskirstant pareigas, vykdytinas visose EIVT veiklos ir įgyvendinamos politikos srityse, laikiniesiems darbuotojams iš nacionalinių diplomatinių tarnybų ir Europos Sąjungos pareigūnams turėtų būti taikomos vienodos sąlygos.

Pagrindimas

Siekiant sukurti darnią ir nepriklausomą EIVT būtina užtikrinti vienodas teises ir pareigas bei karjeros galimybes.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Siekiant išvengti abejonių, turėtų būti patvirtinta, kad pareigūnai ir laikinieji darbuotojai, einantys pareigas organizaciniame padalinyje, kuris perkeliamas iš Tarybos generalinio sekretoriato arba Komisijos į EIVT pagal Europos Sąjungos sutarties 27 straipsnio 3 dalyje nurodytą Tarybos sprendimą, laikomi perkeltais kartu su savo etatu. Tai taip pat turėtų būti taikoma į tokį organizacinį padalinį paskirtiems sutartininkams ir vietiniams darbuotojams. Reikėtų imtis specialių priemonių užtikrinti, kad perkeliamiems darbuotojams būtų suteiktos tinkamos profesinės rekomendacijos ir pagalba.

(5) Siekiant išvengti abejonių, turėtų būti patvirtinta, kad pareigūnai ir laikinieji darbuotojai, einantys pareigas organizaciniame padalinyje, kuris perkeliamas iš Tarybos generalinio sekretoriato arba Komisijos į EIVT pagal Europos Sąjungos sutarties 27 straipsnio 3 dalyje nurodytą Tarybos sprendimą, laikomi perkeltais kartu su savo etatu. Tai taip pat turėtų būti taikoma į tokį organizacinį padalinį paskirtiems sutartininkams ir vietiniams darbuotojams.

Pagrindimas

Kadangi pirmininko pavaduotojas ir vyriausiasis įgaliotinis imasi tinkamų priemonių, kuriomis pagal Tarybos sprendimo 6 straipsnio 12 dalį EIVT užtikrinamas bendras mokymas, labiausiai tinkama atrodo šiems svarbiems klausimams skirta konstatuojamoji dalis.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) EIVT darbuotojams turėtų būti užtikrinama tinkamas bendras ES profesinis tobulinimas ir mokymas, kuriais siekiama sukurti bendrumo jausmą ir bendrą atsidavimą (esprit de corps) ir kurie būtų, visų pirma, grindžiami esama praktika ir struktūromis. Vyriausiasis įgaliotinis šiuo tikslu turėtų per metus nuo ... m. ... ... d. Tarybos sprendimo ..../..., kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas, įsigaliojimo imtis atitinkamų veiksmų. Tuo tikslu Europos mokslo kompetencijos centrai, turintys ilgą pagalbos Europos Sąjungos institucijoms tradiciją ir pripažinti švietimo, mokslinių tyrimų ir analizės Sąjungos teisės ir politikos klausimais srityse, pvz., Europos kolegijos Briugėje ir Natoline ir Europos universitetinis institutas Florencijoje, konsultuodamiesi su EIVT turėtų nustatyti EIVT personalo mokymo sistemą. Be to, jie, remdamiesi EIVT nustatytais tikslais, turėtų naudotis esamais valstybių narių diplomatijos mokyklų kompetenciniais pajėgumais. Po to, antruoju etapu, įgijus pakankamos patirties, turėtų būti įsteigta Europos diplomatijos akademija.

Pagrindimas

Europos kompetencijos centrais, pvz., Europos kolegijomis Briugėje ir Natoline, Europos universitetiniu institutu Florencijoje ir valstybių narių diplomatijos mokyklomis, pagrįsta mokymo sistema suvienytų ES mokslo ir mokslinių tyrimų šiaurės (Briugė), rytų (Natolinas) ir pietų (Florencija) dimensijas ir užtikrintų galimybę toliau koordinuotai ir sklandžiai naudotis nacionalinių diplomatinių tarnybų mokymų centrais kaip itin vertingais ištekliais.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Siekiant lanksčiai atsižvelgti į ypatingas situacijas (pavyzdžiui, į skubų poreikį priimti darbuotoją į laisvą darbo vietą arba būsimą pagalbinių užduočių perkėlimą iš Tarybos ar Komisijos į EIVT), išimtiniais atvejais taip pat turėtų būti galima perkelti pareigūnus į EIVT iš Tarybos ar Komisijos dėl tarnybos interesų, tai yra iš anksto nepaskelbus apie laisvą darbo vietą. Panašiai turėtų būti galima perkelti pareigūnus dėl tarnybos interesų iš EIVT į Tarybą ar Komisiją.

(7) Siekiant lanksčiai atsižvelgti į ypatingas situacijas (pavyzdžiui, į skubų poreikį priimti darbuotoją į laisvą darbo vietą arba būsimą pagalbinių užduočių perkėlimą iš Tarybos ar Komisijos į EIVT), deramai pagrįstais išimtiniais atvejais taip pat turėtų būti galima perkelti pareigūnus į EIVT iš Tarybos ar Komisijos dėl tarnybos interesų, tai yra iš anksto nepaskelbus apie laisvą darbo vietą. Panašiai turėtų būti galima perkelti pareigūnus dėl tarnybos interesų iš EIVT į Tarybą ar Komisiją.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) Turint omenyje svarbų Europos Parlamento vaidmenį ir kompetenciją apibrėžiant bendros užsienio ir saugumo politikos tikslus ir pagrindines alternatyvas ir atsižvelgiant į esminį Parlamento, kaip biudžeto valdymo institucijos, vaidmenį bei jam tenkantį demokratinės priežiūros vaidmenį, Europos Parlamento pareigūnams turėtų būti suteikta galimybė, atsiradus progai, teikti paraiškas užimti laisvas darbo vietas EIVT.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a) EIVT gali ypatingais atvejais turėti galimybę įdarbinti ribotą skaičių konkrečių sričių deleguotųjų nacionalinių ekspertų (DNE), kurie būtų deleguojami konkrečioms užduotims atlikti pagal išsamų pareigybės aprašymą ir būtų pavaldūs vyriausiajam įgaliotiniui ir kurie nebūtų įskaičiuojami į trečdalį, kurį turėtų sudaryti valstybių narių personalas EIVT pradėjus veikti visu pajėgumu.

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti atitikimą Tarybos sprendimui, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas. Rengiant su personalo reikalais susijusius teisės aktus labai svarbu patikslinti deleguotųjų nacionalinių ekspertų statusą EIVT.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIII a antraštinės dalies 95 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Tačiau su delegacijų vadovų paskyrimais susiję įgaliojimai vykdomi remiantis kandidatų sąrašu, kuriam Komisija pritarė vykdydama Sutartimis jai suteiktus įgaliojimus. Tai taikoma mutatis mutandis perkėlimui dėl tarnybos interesų.

2. Tačiau su delegacijų vadovų paskyrimais susiję įgaliojimai vykdomi taikant kruopščios atrankos procedūrą, kurią vykdant atsižvelgiama į nuopelnus ir užtikrinamas tinkamas geografinis reprezentatyvumas ir lyčių pusiausvyra, remiantis kandidatų sąrašu, kuriam Komisija pritarė vykdydama Sutartimis jai suteiktus įgaliojimus.

Pagrindimas

Atitinka JURI pranešėjo nuomonę. Paaiškinama procedūra ir tai, kad antrasis sakinys taikomas ne bet kokiam perkėlimui dėl tarnybos interesų, bet tik delegacijų vadovų perkėlimui.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIII a antraštinės dalies 96 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EIVT pareigūnas, kuris eidamas savo pareigas turi atlikti užduotis Komisijai, vadovaujasi Komisijos nurodymais dėl šių užduočių.

Srityse, kuriose Komisija turi jai Sutartimis suteiktus įgaliojimus, ji taip pat gali, vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 221 straipsnio 2 dalimi, delegacijoms duoti nurodymus, kurie turi būti vykdomi visą atsakomybę prisiimant delegacijos vadovui. Komisija ir EIVT susitaria dėl sąlygų, susijusių su Komisijos nurodymų delegacijoms pateikimu. Jose turėtų būti numatyta, visų pirma, kad duodama delegacijų vadovams nurodymus Komisija tuo pat metu pateiks šių nurodymų kopiją EIVT centrinei administracijai.

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti atitikimą Tarybos sprendimui, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIII a antraštinės dalies 96 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dėl šio straipsnio įgyvendinimo būdų Komisija susitaria su EIVT.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis pakeitimas - 15 pakeitimo padarinys.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIII a antraštinės dalies 97 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laikydamosi 7 straipsnio 1 dalyje išdėstytų sąlygų ir neatsižvelgdamos į 4 ir 29 straipsnius, susijusių institucijų paskyrimų tarnybos gali išimtiniais atvejais, veikdamos bendru sutarimu ir atsižvelgdamos tik į tarnybos interesus, išklausiusios pareigūną jį perkelti iš Tarybos arba Komisijos į EIVT nepranešusios darbuotojams apie laisvą darbo vietą. EIVT pareigūnas gali būti perkeltas į Tarybą arba Komisiją tomis pačiomis sąlygomis.

Laikydamosi 7 straipsnio 1 dalyje išdėstytų sąlygų, neatsižvelgdamos į 4 ir 29 straipsnius ir per vienus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo, susijusių institucijų paskyrimų tarnybos vadovaudamosi tinkamai pagrįstu sprendimu gali išimtiniais atvejais, veikdamos bendru sutarimu ir atsižvelgdamos tik į tarnybos interesus, išklausiusios pareigūną jį perkelti iš Tarybos arba Komisijos į EIVT nepranešusios darbuotojams apie laisvą darbo vietą. EIVT pareigūnas gali būti perkeltas į Tarybą arba Komisiją tomis pačiomis sąlygomis.

Pagrindimas

Atitinka JURI pranešėjo nuomonę. Tokia nukrypti leidžianti nuostata reikalinga tik pradiniu laikotarpiu, todėl reikėtų nustatyti jos galiojimo terminą.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIII a antraštinės dalies 98 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Taikant 29 straipsnio 1 dalies a punktą ir nepažeidžiant 97 straipsnio, siekdama priimti darbuotoją į laisvą darbo vietą EIVT, paskyrimų tarnyba apsvarsto Tarybos, Komisijos ir EIVT pareigūnų paraiškas, laikinųjų darbuotojų, kuriems taikomas kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio e punktas, paraiškas ir valstybių narių diplomatinių tarnybų darbuotojų paraiškas, neteikdama pirmenybės nė vienai iš šių kategorijų.

1. Taikant 29 straipsnio 1 dalies a punktą ir nepažeidžiant 97 straipsnio, siekdama priimti darbuotoją į laisvą darbo vietą EIVT, paskyrimų tarnyba apsvarsto Tarybos, Komisijos ir EIVT pareigūnų paraiškas, laikinųjų darbuotojų, kuriems taikomas kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio e punktas, paraiškas ir valstybių narių diplomatinių tarnybų darbuotojų paraiškas, neteikdama pirmenybės nė vienai iš šių kategorijų. Kaip numatyta Tarnybos nuostatų 27 straipsnyje ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 1 dalyje, priimant į darbą siekiama užtikrinti, kad EIVT dirbtų aukščiausio lygio sugebėjimų, darbingumo ir patikimumo pareigūnai ir laikinieji darbuotojai, parinkti iš Europos Sąjungos valstybių narių piliečių siekiant užtikrinti geografinės teritorijos atstovavimą. Šis įpareigojimas taikomas visai EIVT ir skirtingoms šios tarnybos darbuotojų grupėms, įskaitant laikinuosius darbuotojus, nurodytus Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio e punkte.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIII a antraštinės dalies 98 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nuo Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai, kartu einančio Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas, nustatytos dienos, bet ne vėliau kaip nuo 2013 m. liepos 1 d. paskyrimų tarnyba taip pat svarsto kitų institucijų pareigūnų paraiškas, neteikdama pirmenybės nė vienai iš šių kategorijų.

Nuo Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai, kartu einančio Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas, nustatytos dienos, bet ne vėliau kaip nuo 2012 m. sausio 1 d. paskyrimų tarnyba taip pat svarsto kitų institucijų pareigūnų, kuriems kaip ir EIVT pareigūnams tokiomis pat sąlygomis taikomi tie patys Tarnybos nuostatai ir įdarbinimo sąlygos, paraiškas, neteikdama pirmenybės nė vienai iš šių kategorijų.

Pagrindimas

Atitinka JURI pranešėjo nuomonę. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai institucijų sąrašas (ESS 13 straipsnis) apima ir Europos centrinį banką, kuris, vis dėlto, taiko savo tarnybos nuostatus (parengtus pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus, bet turinčius kitokių sąlygų) ir naudojasi kitokia, supaprastinta įdarbinimo ir sutarčių sudarymo sistema. Reikėtų aiškiai nurodyti, kad kandidatais į EIVT turėtų būti laikomi tik pareigūnai, kuriems tokiomis pat sąlygomis taikomi tie patys Tarnybos nuostatai.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIII a antraštinės dalies 98 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Svarstydama paraiškas paskyrimų tarnyba įgyvendina tinkamo geografinio reprezentatyvumo bei institucinės ir lyčių pusiausvyros tikslus. Atsižvelgiant į esamą išskirtinę padėtį ir numatomus būsimus bendrus poreikius, iki 2020 m. gruodžio 31 d. derėtų rengti konkursus siekiant įdarbinti pareigūnus iš per mažai atstovaujamų valstybių narių, kad būtų užtikrintas šių Tarnybos nuostatų 27 straipsnyje nustatytų principų laikymasis, įskaitant įdarbinimą iš kuo platesnės geografinės teritorijos.

 

Nagrinėdama paraiškas, pagal Tarybos sprendimo 2010/427/ES 6 straipsnio 9 dalį paskyrimų tarnyba visada laikosi principo, kad nuolatiniai Sąjungos pareigūnai turi sudaryti ne mažiau kaip 60 % visų EIVT darbuotojų ir kad tai turi atsispindėti visuose EIVT hierarchijos lygiuose.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIII a antraštinės dalies 98 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

98a straipsnis

 

Konsultavimo skyrimo klausimais komitetas, kurį sudaro valstybių narių, Komisijos, Tarybos generalinio sekretoriato ir Europos Parlamento atstovai, konsultuoja Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją įdarbinimo EIVT klausimais. Konsultavimo skyrimo klausimais komitetas stebi atrankos procedūras visuose EIVT lygmenyse ir EIVT personalo komplektavimo raidą, ypač atsižvelgdamas į lyčių ir geografinės pusiausvyros tikslus.

Pagrindimas

Atitinka JURI pranešėjo nuomonę. Įdarbinant EIVT turėtų būti taikoma skaidri ir objektyvi procedūra ir naudojama esama nusistovėjusi tvarka su atitinkamais pakeitimais.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIII a antraštinės dalies 98 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

98b straipsnis

 

Siekiant užtikrinti vienodą požiūrį į visus EIVT darbuotojus, nepaisant to, ar jie iš Europos Sąjungos administracijos, ar valstybių narių nacionalinių diplomatijos tarnybų, ypač kalbant apie tinkamumą lygiavertėmis sąlygomis užimti visas EIVT pozicijas ir pareigybes, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams bei saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojas, kaip paskyrimų institucija, parengia ES administracinių pareigų lygių, ypač AD pareigų grupės, ir diplomatinių pagal darbo stažą suteikiamų pareigų atitikties lentelę, kad būtų užtikrinama, jog įdarbinimo metu darbuotojams iš valstybių narių būtų priskiriamas toks pareigų lygis, kuris atitinka vidutinį darbo stažą tame konkrečiame pareigų lygyje.

Pagrindimas

With the new grading system for ADs it takes between 9 to 12 years for an official to become AD 8. In the Classification on the diplomatic list used by the Commission, AD 8 corresponds to the diplomatic title of First Secretary. Often in the national diplomatic services only 3 to 5 years of experience are required to acquire such ranking. The same difference in time applies to higher rankings too, with the career path for ADs being much longer in comparison to national diplomats. A new table based on a comparative analysis of seniority would ensure full equality and equal career prospects and responsibilities for all EEAS staff.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIII a antraštinės dalies 98 c straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

98c straipsnis

 

EIVT pradėjus veikti visu pajėgumu, darbuotojai iš valstybių narių diplomatinių tarnybų turi sudaryti ne mažiau kaip trečdalį visų AD kategorijos EIVT darbuotojų. Taip pat nuolatiniai ES pareigūnai turi sudaryti ne mažiau kaip 60 proc. visų AD kategorijos EIVT darbuotojų.

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti atitikimą Tarybos sprendimui, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIII a antraštinės dalies 98 d straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

98d straipsnis

 

Metinėje ataskaitoje dėl EIVT užimamų pareigybių, kurią pagal Tarybos sprendimo 2010/427/ES 6 straipsnio 9 dalį Europos Parlamentui ir Tarybai turi pateikti Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams bei saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojas, nurodomas visų darbuotojų pasiskirstymas pagal jų laikino ar nuolatinio darbuotojo statusą, pilietybę ir lytį AD/AST funkcijų grupėse, užimamų pareigų lygio grupėse ir pozicijose. Bet kokie nukrypimai nuo mažiausios 60 % ribos ir geografinio reprezentatyvumo principo, kurie nustatyti kaip tikslai Tarybos sprendimu 2010/427/ES, turi būti ištaisomi per vienerius merus, taikant papildomas priemones.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIIIa antraštinės dalies 98 e straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

98e straipsnis

 

Nepaisant šių Tarnybos nuostatų 4 straipsnio antros ir trečios pastraipų, 7 straipsnio 1 dalies, 27 straipsnio antros pastraipos ir 29 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktų nuostatų, iki 2020 m. gruodžio 31 d. laisvos darbo vietos užpildomos remiantis įdarbinimo orientaciniais įdarbinimo tikslais, nustatytais pagal Kinnocko pamatinę vertę1, įdarbinant valstybių narių, kurių atstovų mažiau, piliečius. Skiriama į visų AD pareigų grupės lygių pareigybes po vidaus ir išorės konkursų remiantis kvalifikacijomis ir testais, organizuojamais pagal šių Tarnybos nuostatų III priedą.

____________

1Tinkami kiekvienos valstybės narės piliečių įdarbinimo orientaciniai tikslai, kurie nustatomi pagal trijų kriterijų santykinės vertės vidurkį (išreikštą procentais): 1) gyventojų skaičiaus, 2) vietų Europos Parlamente skaičiaus ir 3) balsų skaičiaus Taryboje (C(2003)0436).

Pagrindimas

Kaip nurodyta 2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas, 7 dalyje, turėtų būti taikoma sistema, analogiška nustatytai Tarybos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 401/2004, kuria siekiama išlyginti geografinį disbalansą.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIIIa antraštinės dalies 99 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

99a straipsnis

 

Prieš pradėdami eiti pareigas ir, atitinkamais atvejais, vėliau visi AD pareigų grupei priklausantys EIVT darbuotojai dalyvaus bendruose mokymuose. Šiuo tikslu steigiama Europos diplomatijos akademija. Akademija glaudžiai bendradarbiauja su atitinkamomis institucijomis valstybėse narėse ir Europos saugumo ir gynybos koledžu, kuris po pereinamojo laikotarpio į ją integruojamas. Akademijos mokymai bus pagrįsti vienodai suderinta mokymų programa ir į juos atitinkamais atvejais įtraukiami mokymai konsulinių ir diplomatinių procedūrų, diplomatijos, tarpininkavimo konfliktuose ir tarptautinių santykių temomis bei žinios apie Europos Sąjungos istoriją ir veikimą. Akademija taip pat apmoko BSGP misijų darbuotojus, o atitinkamais atvejais joje gali mokytis ir kiti Europos Sąjungai ar jos valstybėms narėms dirbantys asmenys.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 5 punkto b papunktis

Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos

2 straipsnio e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„e) valstybių narių diplomatinių tarnybų deleguotus darbuotojus, priimtus nuolatinėms pareigoms laikinai užimti EIVT.“

„e) valstybių narių diplomatinių tarnybų darbuotojus, priimtus nuolatinėms pareigoms laikinai užimti EIVT.“

Pagrindimas

Reglamente, iš dalies keičiančiame Tarnybos nuostatus ir Įdarbinimo sąlygas, naudojami terminai turėtų atitikti naudojamus Tarybos sprendime, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas. Ypač terminas „deleguotas“ turėtų būti naudojamas tik kalbant apie 12 konstatuojamojoje dalyje ir šio sprendimo 6 straipsnio 3 dalyje minimus „konkrečių sričių komandiruotus nacionalinius ekspertus“. Jų skaičius turėtų būti ribotas ir jie neturėtų būti įskaičiuojami į trečdalį, kurį turėtų sudaryti valstybių narių personalas EIVT pradėjus veikti visu pajėgumu.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 6 punktas

Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos

3 a straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. 3a straipsnio 1 dalyje pridedama ši pastraipa:

Išbraukta.

„Darbuotojai, priimti dirbti visu etatu ar puse etato Sąjungos delegacijose, gali būti laikinai paskirti į institucijos būstinę pagal mobilumo procedūrą, nustatytą Tarnybos nuostatų X priedo 2 ir 3 straipsniuose.“

 

Pagrindimas

Atitinka JURI pranešėjo nuomonę. Sutartininkų paskyrimas dirbti EIVT, kai jie buvo specialiai pasamdyti dirbti delegacijose, prieštarauja lojalumo ir tinkamo valdymo principams. Taip atsirastų daugiau galimybių įdarbinti sutartininkus, o tai prieštarautų Europos Sąjungos viešųjų tarnybų nepriklausomumo principui.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 7 punktas

Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos

3 a straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. 3b straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

Išbraukta.

„Išskyrus atvejus, nurodytus 3a straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, kai taikomas 3a straipsnis, sutartininkų pagalbinėms užduotims įdarbinti negalima.“

 

Pagrindimas

Atitinka JURI pranešėjo nuomonę. Sutartininkų paskyrimas dirbti EIVT, kai jie buvo specialiai pasamdyti dirbti delegacijose, prieštarauja lojalumo ir tinkamo valdymo principams. Taip atsirastų daugiau galimybių įdarbinti sutartininkus, o tai prieštarautų Europos Sąjungos viešųjų tarnybų nepriklausomumo principui.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 10 punktas

Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos

10 skyriaus 50 b straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybių narių diplomatinių tarnybų darbuotojai, atrinkti taikant Tarnybos nuostatų 98 straipsnio 1 dalyje nustatytą procedūrą, kuriuos deleguoja nacionalinės diplomatinės tarnybos, priimami laikinaisiais darbuotojais pagal 2 straipsnio e punktą.

1. Darbuotojai iš valstybių narių diplomatinių tarnybų, atrinkti taikant Tarnybos nuostatų 98 straipsnio 1 dalyje nustatytą procedūrą, priimami laikinaisiais darbuotojais pagal 2 straipsnio e punktą. Atrinktiems kandidatams iš valstybių narių diplomatinių tarnybų priskiriamas administracinių pareigų lygis turėtų būti toks, į kurį jiems suteikia teisę ankstesnio darbo nacionalinėje diplomatinėje tarnyboje stažo metai ir paaukštinimų skaičius, remiantis ES pareigūnams taikoma paaukštinimo sistema.

Pagrindimas

Reglamente, kuriuo iš dalies keičiami pareigūnų tarnybos nuostatai ir įdarbinimo sąlygos, turėtų vartojami terminai turi atitikti Tarybos sprendimą, kuriuo įsteigiama EIVT. Terminas „deleguoti“ turėtų būti vartojamas tik kalbant apie deleguotus konkrečių sričių nacionalinius ekspertus. Reikėtų, kad EIVT darbuotojai, nepriklausomai nuo jų ankstesnės tarnybos, turėtų galimybę siekti tokių pačių karjeros galimybių.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos

50 b a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

50ba straipsnis

 

Nuo 2012 m. vyriausiasis įgaliotinis, atliekantis EIVT paskyrimų tarnybos funkcijas, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai metinę ataskaitą apie užimamas pareigybes EIVT, ... m. ... ... d. Tarybos sprendimo .../..., kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas, 6 straipsnio 9 dalyje nustatyto reikalavimo dėl EIVT personalo sudėties laikymąsi ir personalo sudėtį pagal pilietybę ir lytį atsižvelgiant į AD ir AST pareigų grupes, užimamus lygius ir pareigas.

Pagrindimas

Parlamentas ir Taryba, kurie yra bendrų teisės aktų leidėjai, priimantys pakeitimus, būtinus Tarnybos nuostatams ir įdarbinimo sąlygoms steigiant EIVT, turėtų kartu užtikrinti šių pakeitimų įgyvendinimą ir veiksmingumą ypač skiriant dėmesį Tarybos sprendime nustatytų kiekybinių ribų laikymuisi ir tinkamo geografinės teritorijos atstovavimo ir lyčių pusiausvyros EIVT tikslams.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 10 punktas

Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos

10 skyriaus 50 b b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

50bb straipsnis

 

Siekiant užtikrinti vienodą požiūrį į visus EIVT darbuotojus, nepaisant to, ar jie iš Europos Sąjungos administracijos, ar valstybių narių nacionalinių diplomatijos tarnybų, ypač kalbant apie tinkamumą lygiavertėmis sąlygomis užimti visas EIVT pozicijas ir pareigybes, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams bei saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojas, kaip paskyrimų institucija, parengia ES administracinių pareigų lygių, ypač AD pareigų grupės, ir diplomatinių pagal darbo stažą suteikiamų pareigų atitikties lentelę, kad būtų užtikrinama, jog įdarbinimo metu darbuotojams iš valstybių narių būtų priskiriamas toks pareigų lygis, kuris atitinka vidutinį darbo stažą tame konkrečiame pareigų lygyje.

Pagrindimas

With the new grading system for ADs it takes between 9 to 12 years for an official to become AD 8. In the Classification on the diplomatic list used by the Commission, AD 8 corresponds to the diplomatic title of First Secretary. Often in the national diplomatic services only 3 to 5 years of experience are required to acquire such ranking. The same difference in time applies to higher rankings too, with the career path for ADs being much longer in comparison to national diplomats. A new table based on a comparative analysis of seniority would ensure full equality and equal career prospects and responsibilities for all EEAS staff.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos

50 bc straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

50bc straipsnis

 

Nepaisant Tarnybos nuostatų 4 straipsnio antros ir trečios pastraipų, 7 straipsnio 1 dalies, 27 straipsnio antros pastraipos ir 29 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktų nuostatų, iki 2020 m. gruodžio 31 d. laisvos darbo vietos užpildomos remiantis įdarbinimo orientaciniais įdarbinimo tikslais, nustatytais pagal Kinnocko pamatinę vertę1, įdarbinant valstybių narių, kurių atstovų mažiau, piliečius. Skiriama į visų AD pareigų grupės lygių pareigybes po vidaus ir išorės konkursų remiantis kvalifikacijomis ir testais, organizuojamais pagal šių Tarnybos nuostatų III priedą.

_________________

1 Tinkami kiekvienos valstybės narės piliečių įdarbinimo orientaciniai tikslai, kurie nustatomi pagal trijų kriterijų santykinės vertės vidurkį (išreikštą procentais): 1) gyventojų skaičiaus, 2) vietų Europos Parlamente skaičiaus ir 3) balsų skaičiaus Taryboje (C(2003)0436).

Pagrindimas

Kaip nurodyta 2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas, 7 dalyje, turėtų būti taikoma sistema, analogiška nustatytai Tarybos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 401/2004, kuria siekiama išlyginti geografinį disbalansą.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 10 punktas

Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos

50 b d straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

50bd straipsnis

 

1. Darbuotojai iš valstybių narių nacionalinių diplomatinių tarnybų gali teikti paraiškas užimti laisvas darbo vietas savo nacionalinėje diplomatinėje tarnyboje vienodomis sąlygomis su tos nacionalinės diplomatinės tarnybos vidaus kandidatais.

 

2. Jei EIVT laikinųjų darbuotojų kilmės šalies nacionalinė diplomatinė tarnyba vidaus organizacijos ir žmogiškųjų išteklių tikslais prašo pateikti metinę darbuotojų įvertinimo ataskaitą ar įvertinimą, vyriausiasis įgaliotinis ir atitinkama nacionalinė diplomatinė tarnyba susitaria dėl vyriausiojo įgaliotinio atlikto visų EIVT darbuotojų iš tos nacionalinės diplomatinės tarnybos įvertinimo ataskaitos ar įvertinimo automatinio pripažinimo ir teisėtumo sąlygų.

 

3. Jokiomis aplinkybėmis metinės EIVT darbuotojų iš valstybių narių nacionalinių diplomatinių tarnybų įvertinimo ataskaitos ar įvertinimo negali parengti ar atlikti kilmės šalies nacionalinė diplomatinė tarnyba.

Pagrindimas

EIVT dirbantiems darbuotojams iš nacionalinių diplomatinių tarnybų turėtų būti užtikrintos tokios pat karjeros galimybės kaip ir kilmės šalies nacionalinėje diplomatinėje tarnyboje dirbantiems darbuotojams. Siekiant užtikrinti EIVT nepriklausomumą, EIVT dirbantys darbuotojai iš nacionalinių diplomatinių tarnybų neturėtų būti atsakingi savo šalies nacionalinei diplomatinei tarnybai atliekant jų metinį įvertinimą ar rengiant darbuotojų įvertinimo ataskaitą. Tik Komisijos pirmininko pavaduotojas ir vyriausiasis įgaliotinis turėtų būti atsakingas už EIVT darbuotojų įvertinimą nepaisant jų kilmės.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų dalinis pakeitimas

Nuorodos

COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD)

Atsakingas komitetas

JURI

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

23.6.2010

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Jacek Saryusz-Wolski

27.4.2010

 

 

Svarstymas komitete

20.9.2010

29.9.2010

 

 

Priėmimo data

29.9.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

55

4

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Michael Gahler, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Adrian Severin, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Kristian Vigenin, Graham Watson

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, Elena Băsescu, Malika Benarab-Attou, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Evgeni Kirilov, Marietje Schaake, György Schöpflin, Konrad Szymański, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Zigmantas Balčytis, Olle Ludvigsson, Marek Henryk Migalski, Antigoni Papadopoulou, Pavel Poc


Vystymosi komiteto NUOMONĖ (6.10.2010)

pateiktas Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos

(COM(2010)0309 – C7‑0146/2010 – 2010/0171(COD))

Nuomonės referentas: Filip Kaczmarek

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas pritaria Teisės reikalų komiteto pranešimo projekte siūlomiems pakeitimams, visų pirma tiems, kuriais siekiama užtikrinti, kad EIVT darbuotojų priėmimas į darbą ir toliau būtų grindžiamas objektyviomis ir skaidriomis pareigūnų tarnybos nuostatuose ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose nustatytomis procedūromis.

Be to, Komisijos pasiūlymas pagerinamas pagrindinio pranešėjo siūlomais pakeitimais, kuriuose pateikiamos tos nuostatos dėl EIVT darbuotojų, kurios įtrauktos į birželio mėn. Madride pasiektą politinį susitarimą dėl EIVT, visų pirma nuostatos dėl lyčių pusiausvyros ir geografinės teritorijos atstovavimo ir nuostatos dėl darbuotojų iš ES institucijų ir nacionalinių diplomatinių tarnybų skaičių pusiausvyros. Šiems pakeitimams reikia pritarti, taip pat ir pakeitimams, kuriais siekiama leisti Parlamento ir kitų institucijų pareigūnams užimti EIVT pareigybes nuo 2012 m. sausio 1 d.

Pranešėjas nustatė du atvejus – abu svarbūs Sąjungos vystymosi politikai – kuriais, jo nuomone, birželio 21 d. Madride institucijų pasiektas politinis susitarimas nepakankamai aiškiai atsispindi Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma EIVT struktūra ir veikimas, projekto tekste ir kuriais reglamente, kuriuo iš dalies keičiami pareigūnų tarnybos nuostatai, reikėtų pateikti reikalingą paaiškinimą.

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

-1 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1 straipsnis

 

Apibrėžtis

 

Šiame reglamente vartojamas šis apibrėžimas:

 

- „diplomatinė tarnyba“ – bet kuri valstybės narės tarnyba, sprendžianti bet kurių šios valstybės narės užsienio veiksmų, susijusių su Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) veikla, įskaitant saugumo ir gynybos, vystymosi, aplinkos apsaugos ir kitų sričių politiką, aspektų klausimus.

Pagrindimas

Darbo grupėse EIVT klausimais susitarta dėl to, kad valstybių narių pareigūnams, dirbantiems gynybos, vystymosi, aplinkos apsaugos ir bet kurioje kitoje su EIVT kompetencija susijusioje politikos srityje, turėtų būti sudarytos galimybės dirbti šioje tarnyboje. Kadangi daugelyje valstybių narių pareigūnai, dirbantys kitose išorės veiksmų srityse, nepriklauso diplomatinėms tarnyboms, būtina papildyti diplomatinės tarnybos apibrėžties taikymo sritį.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIIIa antraštinės dalies 96 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Ši nuostata visų pirma taikoma 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimo 2010/427/ES, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas1, 9 straipsnio 3, 4 ir 5 dalims (dėl išorės veiksmų priemonių ir programavimo).

 

________________________________

1 OL L 201, 2010 08 03, p. 30.

Pagrindimas

Article 9(3) of the Council decision states that the EEAS “shall have responsibility” for preparing Commission decisions on the three first stages of the programming cycle. Articles 9(4) and (5) provide that with regard to the EDF, the DCI and the ENPI, "any proposals (...) shall be prepared jointly by the relevant services in the EEAS and in the Commission under the responsibility of the Commissioner responsible for Development Policy.” Articles 1(3) and 6(4), however, determine that “the EEAS shall be placed under the authority of the High Representative” and that “the staff of the EEAS shall (...) neither seek nor take instructions from any government, authority, organisation or person outside the EEAS or from any body or person other than the High Representative.” The explicit clarification that the EEAS shall take instructions from the relevant Commissioners in the application of Article 9 is therefore absolutely necessary.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų dalinis pakeitimas

Nuorodos

COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD)

Atsakingas komitetas

JURI

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

23.6.2010

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Filip Kaczmarek

22.6.2010

 

 

Svarstymas komitete

30.8.2010

 

 

 

Priėmimo data

5.10.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Philippe de Villiers, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Michał Tomasz Kamiński, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, David-Maria Sassoli, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Frank Vanhecke, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Kriton Arsenis, Carlos Coelho, Giovanni Collino, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Santiago Fisas Ayxela, Fiona Hall, Martin Kastler, Wolf Klinz, Eduard Kukan, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Isabella Lövin, Miguel Angel Martínez Martínez, Linda McAvan, Emma McClarkin, Louis Michel, Csaba Őry, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Niccolò Rinaldi, Judith Sargentini, Horst Schnellhardt, Francisco Sosa Wagner, Francesco Enrico Speroni, Bart Staes, Patrizia Toia, Åsa Westlund, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (30.9.2010)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos

(COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))

Nuomonės referentė: Nadezhda Neynsky

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungos sutarties 27 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) bendradarbiauja su valstybių narių diplomatinėmis tarnybomis, o ją sudaro Tarybos generalinio sekretoriato ir Komisijos atitinkamų padalinių pareigūnai bei valstybių narių nacionalinių diplomatinių tarnybų komandiruotas (toliau – deleguotas) personalas.

Kaip ir visų Sąjungos institucijų ir įstaigų atveju, EIVT darbuotojų įdarbinimo ir personalo politika bus vykdoma pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatuose (Tarnybos nuostatai) ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygose nustatytą sistemą. Siekiant, kad EIVT veiktų pagal Europos Sąjungos sutarties nuostatas, reikia iš dalies pakeisti Tarnybos nuostatus ir Įdarbinimo sąlygas.

Biudžeto komitetas parengė nuomonės projektą remdamasis pranešėjos darbo dokumentu, kuris buvo aptartas Biudžeto komiteto posėdyje 2010 m. liepos 13 d. (PE 445.751).

Komisijos pasiūlymu iš esmės siekiama:

-          įtraukti pakeitimus, kurie būtini steigiant EIVT ir vykdant jos veiklą;

-          ir pakeisti darbo sąlygas Sąjungos delegacijose taikant kitus labiau techninio pobūdžio (tačiau brangius) pakeitimus, susijusius su Tarnybos nuostatų X priedu (taikomu trečiosiose šalyse dirbantiems darbuotojams), sutartininkais ir vietiniais darbuotojais.

Siekiant skaidrumo ir dėl su biudžetu susijusių priežasčių(1) pranešėja laikosi nuomonės, kad reikėtų apsiriboti pakeitimais, kurie būtini, kad EIVT būtų įsteigta ir galėtų veikti, tačiau siūlo padaryti dvi žemiau nurodytas išimtis, kurios, pranešėjos nuomone, yra itin svarbios ir kurias ji siūlo palaikyti:

-          skirti 10 priede nustatytas vaiko ar šeimos nario priežiūros atostogų išmokas siekiant bendro geresnio asmeninio ir profesinio gyvenimo suderinimo tikslo ir visų pirma pašalinti kliūtis moterims, kurios kitomis aplinkybėmis galbūt norėtų dirbti Sąjungos delegacijoje;

-          kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygose formaliai pripažinti vietinių darbuotojų draudimo ir taupymo sistemas šalyse, kuriose nėra socialinės apsaugos arba ji netinkama.

Taip pat reikėtų pabrėžti, kad pranešėjos turimais duomenimis siūlomi pakeitimai atitinka ir yra padaryti atsižvelgiant į 2010 m. birželio 21 d. Madride pasiektą politinį susitarimą.

Darbo dokumente pranešėja atkreipė dėmesį į kai kuriuos reglamento trūkumus, kurie galėtų daryti neigiamą poveikį biudžetui, kaip matyti iš Komisijos finansinės teisės akto pažymos ir patvirtinamųjų dokumentų (ypač dėl anksčiau minėtojo vaiko priežiūros atostogų klausimo); tai leistų suabejoti tvirtinimu, kad pasiūlymas nedaro įtakos biudžetui. Todėl tikėtina, kad ir atmetus naująją mobilumo procedūrą, ir nusprendus netaikyti 10 priedo sutartininkams, būtų sutaupyta lėšų, tuo pat metu užtikrinant Europos viešųjų tarnybų nepriklausomybę.

Kai tik EIVT pradės veikti visu pajėgumu, vyriausiasis įgaliotinis privalės pateikti konkrečią reglamento taikymo ataskaitą, kurioje pirmiausia turėtų būti nurodyti lyčių lygybės, lygybės geografiniu aspektu šioje tarnyboje ir jos poveikio biudžetui duomenys, pradėjus taikyti 10 priedo nuostatas pareigūnams, išėjusiems vaiko priežiūros atostogų (vaiko ar šeimos nario priežiūros atostogų laikotarpio padidėjimas, darbuotojų keitimas, poveikis geram delegacijų darbui).

Kiti pakeitimai susiję su:

-          siekiu apsaugoti Parlamento su biudžetu susijusias prerogatyvas,

-          siekiu atmesti galimybę deleguoti darbuotojus, kurie jau deleguoti

nacionalinių diplomatinių tarnybų,

-          biudžeto įsipareigojimų paaiškinimu,

-          siekiu atmesti laissez-passer politikos taikymo pakeitimus delegacijose,

-          siekiu užtikrinti lyčių pusiausvyrą EIVT.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Teisėkūros rezoliucijos projektas

2a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas

 

2a. pabrėžia, kad dėl siūlomų Tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų pakeitimų neturėtų būti sukuriamos papildomos išlaidos ir kad šie pakeitimai turėtų atitikti daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorijoje nustatytą ribą; tačiau primena, kad dėl bet kokių nenumatytų asignavimų, kurie būtini siekiant įgyvendinti reglamentą, būtų sprendžiama taikant metinę biudžeto sudarymo procedūrą;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

3a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) Visi EIVT darbuotojai, kuriems taikomi Tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, EIVT turėtų turėti tokias pačias teises ir pareigas, nepaisant to, ar jie yra Europos Sąjungos pareigūnai, ar laikinieji darbuotojai iš valstybių narių diplomatinių tarnybų, ir jie turėtų būti traktuojami vienodai, ypač atkreipiant dėmesį į tai, kad turi būti užtikrintos lygiavertės sąlygos visoms pareigybėms užimti. Paskirstant pareigas, vykdytinas visose EIVT veiklos ir įgyvendinamos politikos srityse, laikiniesiems darbuotojams iš nacionalinių diplomatinių tarnybų ir Europos Sąjungos pareigūnams turėtų būti taikomos vienodos sąlygos.

Pagrindimas

Siekiant sukurti darnią ir nepriklausomą tarnybą būtina užtikrinti vienodas teises ir pareigas. To turėtų būti siekiama EIVT, taigi, netaikoma galimybė deleguoti pareigūnus, kurie jau deleguoti nacionalinių diplomatinių tarnybų.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

3b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b) Delegacijos vadovui turėtų būti pavaldūs visi delegacijos darbuotojai, neatsižvelgiant į jų statusą, ir jis turėtų prižiūrėti visą jos veiklą. Jis turėtų atsiskaityti vyriausiajam įgaliotiniui už bendrą vadovavimą delegacijos darbui ir visų Sąjungos veiksmų koordinavimo užtikrinimą.

 

Kai delegacijų vadovai veikia kaip perįgalioti leidimus duodantys pareigūnai pagal 51 straipsnio antrą pastraipą, jiems Komisija turėtų būti institucija, kurios pareiga nustatyti, vykdyti, kontroliuoti ir jų, kaip perįgaliotų leidimus duodančių pareigūnų, pareigas ir atsakomybę.

 

Komisijos pareigūnai, dirbantys Sąjungos delegacijoje, biudžeto vykdymo klausimais turėtų vadovautis delegacijos vadovo nurodymais.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Tikslinga paaiškinti, kad EIVT darbuotojai, kurie eidami savo pareigas atlieka užduotis Komisijai, turėtų vadovautis Komisijos nurodymais. Panašiai ir Komisijos pareigūnai, dirbantys Sąjungos delegacijose turėtų vadovautis delegacijos vadovo nurodymais, visų pirma dėl organizacinių ir administracinių klausimų ir dėl Sąjungos biudžeto vykdymo.

(4) Tikslinga paaiškinti, kad EIVT darbuotojai, kurie eidami savo pareigas atlieka užduotis Komisijai, turėtų vadovautis Komisijos nurodymais, o visa atsakomybė tenka delegacijos vadovui. Panašiai ir Komisijos pareigūnai, dirbantys Sąjungos delegacijose turėtų vadovautis delegacijos vadovo nurodymais, visų pirma dėl organizacinių ir administracinių klausimų ir dėl Sąjungos biudžeto vykdymo.

Pagrindimas

ES veiklos biudžeto įgyvendinimas turėtų išlikti Komisijos ir jos personalo kompetencijos ir atsakomybės sritimi, kaip nurodyta SESV 317 straipsnyje. Neatrodo tinkama nustatyti, kad delegacijos vadovas (EIVT) šiais klausimais galėtų duoti nurodymus. Tačiau vyriausiasis įgaliotinis / pirmininko pavaduotojas turėtų žinoti apie šiuos nurodymus.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

4a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) Pagal apibrėžtį Europos administracijos pagrindinis principas yra tinkamas personalo atstovavimas geografiniu pagrindu. Į Europos išorės veiksmų tarnybą (toliau – EIVT), savaime suprantama, turėtų būti įdarbinama pagal kvalifikaciją, tačiau taip pat turėtų būti užtikrinama, kad visais lygmenimis būtų atitinkamai įdarbinta atstovų iš visų valstybių narių. Taip pat visais lygmenimis turėtų būti užtikrinama lyčių pusiausvyra.

Pagrindimas

Kaip nurodoma Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos 7b punkte, turėtų būti aišku, kad sąvoka „Europos administracija“ savaime apibrėžia, jog Europos išorės veiksmų tarnybai turi atstovauti visos Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos Sąjungos piliečiai, todėl šioje tarnyboje turi būti personalo geografinė ir lyčių pusiausvyra.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

4b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b) 2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas, 7 dalyje nurodoma, kad konkrečios papildomos priemonės, numatytos Tarybos sprendimo dėl geografinės ir lyčių pusiausvyros stiprinimo 6 straipsnio 6 dalyje, turėtų taip pat apimti, kiek tai susiję su geografine pusiausvyra, analogiškas priemones, kurios pateiktos Tarybos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 401/2004.

Pagrindimas

Kaip nurodoma 2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas,7 dalyje, turėtų būti aišku, kad sąvoka „Europos administracija“ savaime apibrėžia, jog Europos išorės veiksmų tarnybai turi atstovauti visos Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos Sąjungos piliečiai, todėl šioje tarnyboje turi būti personalo geografinė ir lyčių pusiausvyra.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

4c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4c) Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu Europos Komisijos Išorės santykių generaliniame direktorate tam tikrų valstybių narių piliečiams atstovaujama nepakankamai, reikėtų pradėti taikyti laikinas priemones, kurios galiotų iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Pagrindimas

Europos išorės veiksmų tarnybai turi iš tikrųjų atstovauti visos Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos Sąjungos piliečiai, todėl šioje tarnyboje turi būti personalo geografinė ir lyčių pusiausvyra. Tuo, kad šiuo metu Europos Komisijos Išorės santykių generaliniame direktorate tam tikroms valstybėms narėms atstovaujama nepakankamai, galima pateisinti ilgalaikes specialias priemones, kurias reikėtų taikyti siekiant užtikrinti, kad EIVT būtų išvengta panašaus disbalanso.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Siekiant lanksčiai atsižvelgti į ypatingas situacijas (pavyzdžiui, į skubų poreikį priimti darbuotoją į laisvą darbo vietą arba būsimą pagalbinių užduočių perkėlimą iš Tarybos ar Komisijos į EIVT), išimtiniais atvejais taip pat turėtų būti galima perkelti pareigūnus į EIVT iš Tarybos ar Komisijos dėl tarnybos interesų, tai yra iš anksto nepaskelbus apie laisvą darbo vietą. Panašiai turėtų būti galima perkelti pareigūnus dėl tarnybos interesų iš EIVT į Tarybą ar Komisiją.

(7) Siekiant lanksčiai atsižvelgti į ypatingas situacijas (pavyzdžiui, į skubų poreikį priimti darbuotoją į laisvą darbo vietą arba būsimą pagalbinių užduočių perkėlimą iš Tarybos ar Komisijos į EIVT), išimtiniais tinkamai pagrįstais atvejais taip pat turėtų būti galima perkelti pareigūnus į EIVT iš Tarybos ar Komisijos dėl tarnybos interesų, tai yra iš anksto nepaskelbus apie laisvą darbo vietą. Panašiai turėtų būti galima perkelti pareigūnus dėl tarnybos interesų iš EIVT į Tarybą ar Komisiją.

Pagrindimas

„Išimtiniai atvejai“, kuriais EIVT darbuotojas dėl tarnybos interesų gali būti perkeliamas, turėtų būti geriau apibrėžti siekiant užkirsti kelią savavališkiems paskyrimams ir užtikrinti skaidrumą.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Būtina užtikrinti, kad nacionalinių diplomatinių tarnybų darbuotojai, Tarybos ir Komisijos kandidatai, taip pat vidaus kandidatai vienodomis sąlygomis galėtų teikti paraiškas užimti laisvas darbo vietas EIVT. Ne vėliau kaip 2013 m. liepos 1 d. tai turėtų būti pradėta taikyti ir kitų institucijų pareigūnams. Tačiau siekiant užtikrinti tinkamą darbuotojų iš nacionalinių diplomatinių tarnybų skaičių EIVT, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, kartu einantis Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas, turėtų turėti galimybę nuspręsti, kad, siekiant įdarbinti darbuotojus AD pareigų grupės pareigoms, iki 2013 m. birželio 30 d. pirmenybė gali būti teikiama kandidatams iš valstybių narių diplomatinių tarnybų, kai kandidatų kvalifikacija iš esmės vienoda.

(8) Būtina užtikrinti, kad nacionalinių diplomatinių tarnybų darbuotojai, Tarybos ir Komisijos kandidatai bei vidaus kandidatai vienodomis sąlygomis galėtų teikti paraiškas užimti laisvas darbo vietas EIVT. Ne vėliau kaip 2012 m. sausio 1 d. tai turėtų būti pradėta taikyti ir kitų institucijų pareigūnams. Tačiau siekiant užtikrinti tinkamą darbuotojų iš nacionalinių diplomatinių tarnybų skaičių EIVT, Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, kartu einantis Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas, turėtų turėti galimybę nuspręsti, kad, siekiant įdarbinti darbuotojus AD pareigų grupės pareigoms, iki 2011 m. gruodžio 31 d. arba kol darbuotojų iš diplomatinių tarnybų skaičius pasieks trečdalį visų AD pareigų grupės darbuotojų EIVT, atsižvelgiant į tai, kuri data bus pirmesnė, pirmenybė gali būti teikiama kandidatams iš valstybių narių diplomatinių tarnybų, kai kandidatų kvalifikacija iš esmės vienoda.

Pagrindimas

Vienų metų turėtų pakakti siekiant užtikrinti, kad nacionalinės diplomatinės tarnybos turėtų pakankamai savo atstovų EIVT. Be to, šios nukrypti leidžiančios nuostatos būtų galima atsisakyti dar anksčiau, jeigu numatytas tikslas bus pasiektas anksčiau nei 2011 m. gruodžio 31 d. Šiuo pakeitimu siekiama greičiau sudaryti galimybę Europos Parlamento ir kitų institucijų darbuotojams pretenduoti užimti pareigas EIVT.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Atrinkti valstybių narių deleguojami nacionalinių diplomatinių tarnybų kandidatai turėtų būti įdarbinami laikinaisiais darbuotojais, taigi jiems turi būti sudarytos tokios pat sąlygos kaip ir pareigūnams. Įgyvendinamosiomis nuostatomis, kurias turi priimti EIVT, turėtų būti užtikrintos laikinųjų darbuotojų karjeros galimybės, kurios atitinka pareigūnų karjeros galimybes.

(9) Atrinkti valstybių narių deleguojami nacionalinių diplomatinių tarnybų kandidatai turėtų būti atrenkami taikant objektyvią ir skaidrią procedūrą ir įdarbinami laikinaisiais darbuotojais, taigi jiems turi būti sudarytos tokios pat sąlygos kaip ir pareigūnams. Įgyvendinamosiomis nuostatomis, kurias turi priimti EIVT, turėtų būti užtikrintos vienodos laikinųjų darbuotojų ir pareigūnų karjeros galimybės EIVT.

Pagrindimas

Pirmasis sakinys suprantamas savaime. Antruoju sakiniu siekiama užtikrinti vienodas karjeros galimybes laikiniesiems darbuotojams ir pareigūnams, nes iš pirminio teksto buvo galima suprasti, kad pagrindinis dėmesys skiriamas laikinųjų darbuotojų karjeros perspektyvoms.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Siekiant išvengti nebūtinų apribojimų, susijusių su nacionalinių diplomatinių tarnybų darbuotojų įdarbinimu EIVT, reikėtų nustatyti specialias taisykles dėl sutarčių trukmės. Šios konkrečios kategorijos laikiniesiems darbuotojams taikomos delegavimo, atostogų dėl asmeninių priežasčių ir didžiausio pensinio amžiaus taisyklės turėtų atitikti pareigūnams taikomas taisykles.

(10) Siekiant išvengti nebūtinų apribojimų, susijusių su nacionalinių diplomatinių tarnybų darbuotojų įdarbinimu EIVT, reikėtų nustatyti specialias taisykles dėl sutarčių trukmės. Šios konkrečios kategorijos laikiniesiems darbuotojams taikomos atostogų dėl asmeninių priežasčių ir didžiausio pensinio amžiaus taisyklės turėtų atitikti pareigūnams taikomas taisykles.

Pagrindimas

Į EIVT jau deleguotiems nacionalinių diplomatinių tarnybų darbuotojams neturėtų būti suteikiama teisė pasinaudoti pareigūnams teikiamomis delegavimo privilegijomis. Pasinaudodami tokia „antrinio“ delegavimo galimybe jie galėtų gauti darbą kitose ES institucijose, ir dėl to tikriausiai būtų prarandama kompetencija naujojoje tarnyboje, taip pat darbuotojai būtų priimami į darbą ES institucijose apeidami įprastą atrankos procedūrą.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Siekiant sumažinti EIVT administracinę naštą, Komisijos sudaryta drausmės komisija turėtų atlikti ir EIVT drausmės komisijos funkcijas, nebent Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, kartu einantis Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas, nuspręstų sudaryti EIVT drausmės komisiją.

(12) Siekiant sumažinti EIVT administracinę naštą, Komisijos sudaryta drausmės komisija turėtų atlikti ir EIVT drausmės komisijos funkcijas.

Pagrindimas

Siekiant išvengti organizacinio darbo dubliavimo ir siekiant užtikrinti, kad panašiose veiklos sferose veiksmai derinami, Komisijos drausmės komisija, kaip siūloma jos personalo komiteto atveju, taip pat turėtų atlikti EIVT drausmės komisijos funkcijas. Todėl šiuo atveju vyriausiajam įgaliotiniui nesuteikiama galimybė veikti savarankiškai. Tačiau siūloma taikyti nuostatą dėl peržiūros siekiant nustatyti, ar tokie specialūs organai būtų reikalingi EIVT.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Atsižvelgiant į nuo 2004 m. sukauptą patirtį, atrodo, nėra pagrindo palikti dabar galiojančio apribojimo, susijusio su Tarnybos nuostatų X priedo taikymu sutartininkams. Vadinasi, sutartininkai turėtų visateisiškai dalyvauti mobilumo procedūroje pagal X priedo 2 ir 3 straipsnius. Šiuo tikslu būtina numatyti, kad delegacijose dirbantys sutartininkai, kuriems taikomas kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 3a straipsnis, galėtų būti laikinai paskirti į institucijos būstinę.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šios nuostatos nėra būtinos, kad EIVT būtų įsteigta ir galėtų veikti, o būtent tarnybos įsteigimas ir veikla turėtų atspindėti Komisijos siūlymo tikslą (žr. Komisijos aiškinamąjį memorandumą). Be to, laikinieji darbuotojai konkrečiai įdarbinami dirbti delegacijose.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Siekiant sudaryti lengvesnes sąlygas darbuotojams, darbo reikalais keliaujantiems už Europos Sąjungos ribų, turėtų būti galima išduoti laissez-passer, kai to reikia dėl tarnybos interesų, ir ši galimybė turėtų būti suteikta specialiesiems patarėjams.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši nuostata nėra būtina, kad EIVT būtų įsteigta ir galėtų veikti, o būtent tarnybos įsteigimas ir veikla turėtų atspindėti Komisijos siūlymo tikslą (žr. Komisijos aiškinamąjį memorandumą). Sunku suprasti, kodėl laissez-passer turėtų būti išduodami visiems, kai šiuo metu ši galimybė numatyta tik delegacijų aukščiausio rango pareigūnams.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 7 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

23 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. straipsnio trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Protokole dėl privilegijų ir imunitetų numatytas laissez-passer išduodamas skyrių vadovams, AD12–AD16 lygių pareigūnams, už Europos Sąjungos teritorijos ribų dirbantiems pareigūnams ir kitiems pareigūnams, kuriems jis reikalingas dėl tarnybos interesų.“

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši nuostata nėra būtina, kad EIVT būtų įsteigta ir galėtų veikti, o būtent tarnybos įsteigimas ir veikla turėtų atspindėti Komisijos siūlymo tikslą (žr. Komisijos aiškinamąjį memorandumą). Sunku suprasti, kodėl laissez-passer turėtų būti išduodami visiems, kai šiuo metu ši galimybė numatyta tik delegacijų aukščiausio rango pareigūnams.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIIIa antraštinės dalies 96 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Delegacijos vadovui pavaldūs visi delegacijos darbuotojai, neatsižvelgiant į jų statusą, ir jis prižiūri visą jos veiklą. Jis atsiskaito vyriausiajam įgaliotiniui už bendrą vadovavimą delegacijos darbui ir visų Sąjungos veiksmų koordinavimo užtikrinimą.

 

Kai delegacijų vadovai veikia kaip perįgalioti leidimus duodantys pareigūnai pagal 51 straipsnio antrą pastraipą, jiems Komisija yra institucija, kurios pareiga nustatyti, vykdyti, kontroliuoti ir jų, kaip perįgaliotų leidimus duodančių pareigūnų, pareigas ir atsakomybę.“

 

Komisijos pareigūnai, dirbantys Sąjungos delegacijoje, biudžeto vykdymo klausimais vadovaujasi delegacijos vadovo nurodymais.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIIIa antraštinės dalies 96 straipsnio 1 ir 2 dalys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Neatsižvelgiant į 11 straipsnį, Komisijos pareigūnas, dirbantis Sąjungos delegacijoje, vadovaujasi delegacijos vadovo nurodymais, visų pirma dėl organizacinių ir administracinių klausimų ir, atsižvelgiant į teisės aktus, priimtus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį, dėl Sąjungos biudžeto vykdymo.

EIVT pareigūnas, kuris eidamas savo pareigas turi atlikti užduotis Komisijai, vadovaujasi Komisijos nurodymais dėl šių užduočių.

Neatsižvelgiant į 11 straipsnį, Komisijos pareigūnas, dirbantis Sąjungos delegacijoje, vadovaujasi delegacijos vadovo nurodymais, visų pirma dėl organizacinių ir administracinių klausimų ir, atsižvelgiant į teisės aktus, priimtus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį, dėl Sąjungos biudžeto vykdymo.

EIVT pareigūnas, kuris eidamas savo pareigas turi atlikti užduotis Komisijai, vadovaujasi Komisijos nurodymais dėl šių užduočių, o visa atsakomybė tenka delegacijos vadovui.

Pagrindimas

ES veiklos biudžeto įgyvendinimas turėtų išlikti Komisijos ir jos personalo kompetencijos ir atsakomybės sritimi, kaip nurodyta SESV 317 straipsnyje. Neatrodo tinkama nustatyti, kad delegacijos vadovas (EIVT) šiais klausimais galėtų duoti nurodymus. Tačiau vyriausiasis įgaliotinis / pirmininko pavaduotojas turėtų žinoti apie šiuos nurodymus.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIIIa antraštinės dalies 97 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laikydamosi 7 straipsnio 1 dalyje išdėstytų sąlygų ir neatsižvelgdamos į 4 ir 29 straipsnius, susijusių institucijų paskyrimų tarnybos gali išimtiniais atvejais, veikdamos bendru sutarimu ir atsižvelgdamos tik į tarnybos interesus, išklausiusios pareigūną jį perkelti iš Tarybos arba Komisijos į EIVT nepranešusios darbuotojams apie laisvą darbo vietą. EIVT pareigūnas gali būti perkeltas į Tarybą arba Komisiją tomis pačiomis sąlygomis.

Laikydamosi 7 straipsnio 1 dalyje išdėstytų sąlygų ir neatsižvelgdamos į 4 ir 29 straipsnius, susijusių institucijų paskyrimų tarnybos gali tinkamai pagrįstais išimtiniais atvejais, veikdamos bendru sutarimu ir atsižvelgdamos tik į tarnybos interesus, išklausiusios pareigūną jį arba ją perkelti iš Tarybos arba Komisijos į EIVT nepranešusios darbuotojams apie laisvą darbo vietą. EIVT pareigūnas gali būti perkeltas į Tarybą arba Komisiją tomis pačiomis sąlygomis.

Pagrindimas

„Išimtiniai atvejai“, kuriais EIVT darbuotojas dėl tarnybos interesų gali būti perkeliamas, turėtų būti geriau apibrėžti siekiant užkirsti kelią savavališkiems paskyrimams ir užtikrinti skaidrumą.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIIIa antraštinės dalies 98 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikant 29 straipsnio 1 dalies a punktą ir nepažeidžiant 97 straipsnio, siekdama priimti darbuotoją į laisvą darbo vietą EIVT, paskyrimų tarnyba apsvarsto Tarybos, Komisijos ir EIVT pareigūnų paraiškas, laikinųjų darbuotojų, kuriems taikomas kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio e punktas, paraiškas ir valstybių narių diplomatinių tarnybų darbuotojų paraiškas, neteikdama pirmenybės nė vienai iš šių kategorijų.

Taikant 29 straipsnio 1 dalies a punktą ir nepažeidžiant 97 straipsnio, siekdama priimti darbuotoją į laisvą darbo vietą EIVT, paskyrimų tarnyba apsvarsto Tarybos, Komisijos ir EIVT pareigūnų paraiškas, laikinųjų darbuotojų, kuriems taikomas kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio e punktas, paraiškas ir valstybių narių diplomatinių tarnybų darbuotojų paraiškas, neteikdama pirmenybės nė vienai iš šių kategorijų. Skiriant darbuotojus į tarnybą EIVT tinkamai atsižvelgiama į tikslą užtikrinti tinkamą personalo atstovavimą geografiniu pagrindu, taip pat lyčių pusiausvyrą visais hierarchiniais ir organizaciniais lygmenimis ir visose darbuotojų grupėse.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIIIa antraštinės dalies 98 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nepaisant šių Tarnybos nuostatų 4 straipsnio antros ir trečios pastraipų, 7 straipsnio 1 dalies, 27 straipsnio antros pastraipos ir 29 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktų nuostatų, iki 2020 m. gruodžio 31 d. laisvos darbo vietos užpildomos remiantis įdarbinimo orientaciniais tikslais, nustatytais pagal Kinnocko etaloninę vertę [1] įdarbinant valstybių narių, kurių atstovų yra mažiau, piliečius. Darbuotojai priimami į visų AD kategorijos lygių pareigybes po vidaus ir išorės konkursų remiantis kvalifikacijomis ir testais, organizuojamais pagal šių Tarnybos nuostatų III priedą.

 

[1] Kinnocko pranešimas C(2003)436/4.

 

KPV (Kinnocko pamatinė vertė) – atitinkami kiekvienos valstybės narės piliečių įdarbinimo orientaciniai tikslai, kurie nustatomi pagal trijų kriterijų santykinės vertės vidurkį (išreikštą procentais): 1. gyventojų skaičius, 2. vietų EP skaičius, 3. balsų paskirstymas Taryboje

Pagrindimas

Kaip nurodoma Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos 7b punkte, siekiant atitaisyti geografinę pusiausvyrą, turėtų būti taikoma sistema, panaši į tą, kuri pateikta Tarybos Reglamente (EB, Euratomas) Nr. 401/2004.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIIIa antraštinės dalies 99 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, kartu einantis Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas, nenusprendžia sudaryti EIVT drausmės komisijos, Komisijos drausmės komisija taip pat atlieka EIVT drausmės komisijos funkcijas.

1. Komisijos drausmės komisija taip pat atlieka EIVT drausmės komisijos funkcijas.

Pagrindimas

Siekiant išvengti organizacinio darbo dubliavimo ir siekiant užtikrinti, kad panašiose veiklos sferose veiksmai derinami, Komisijos drausmės komisija, kaip siūloma jos personalo komiteto atveju, taip pat turėtų atlikti EIVT drausmės komisijos funkcijas. Todėl šiuo atveju vyriausiajam įgaliotiniui nesuteikiama galimybė veikti savarankiškai. Tačiau siūloma taikyti nuostatą dėl peržiūros siekiant nustatyti, ar tokie specialūs organai būtų reikalingi EIVT.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 6 punktas

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos

3a straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. straipsnio 1 dalyje pridedama ši pastraipa:

„Darbuotojai, priimti dirbti visu etatu ar puse etato Sąjungos delegacijose, gali būti laikinai paskirti į institucijos būstinę pagal mobilumo procedūrą, nustatytą Tarnybos nuostatų X priedo 2 ir 3 straipsniuose.“

Išbraukta.

Pagrindimas

Šios nuostatos nėra būtinos, kad EIVT būtų įsteigta ir galėtų veikti, o būtent tarnybos įsteigimas ir veikla turėtų atspindėti Komisijos siūlymo tikslą (žr. Komisijos aiškinamąjį memorandumą). Be to, laikinieji darbuotojai konkrečiai įdarbinami dirbti delegacijose.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 7 punktas

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos

3 b straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Išskyrus atvejus, nurodytus 3a straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, kai taikomas 3a straipsnis, sutartininkų pagalbinėms užduotims įdarbinti negalima.“

Išbraukta.

Pagrindimas

Šios nuostatos nėra būtinos, kad EIVT būtų įsteigta ir galėtų veikti, o būtent tarnybos įsteigimas ir veikla turėtų atspindėti Komisijos siūlymo tikslą (žr. Komisijos aiškinamąjį memorandumą). Be to, laikinieji darbuotojai konkrečiai įdarbinami dirbti delegacijose.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 10 punktas

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos

10 skyriaus 50 b straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jie gali būti priimami ilgiausiai ketveriems metams. Sutartys gali būti pratęsiamos daugiau nei kartą, maksimalus kiekvieno pratęsimo laikotarpis – ketveri metai. Sutartis pratęsiama, jeigu nacionalinė diplomatinė tarnyba tokiam pat laikotarpiui pratęsia delegavimo laikotarpį.

2. Jie gali būti priimami ilgiausiai ketveriems metams. Sutartys gali būti pratęsiamos daugiau nei kartą, maksimalus laikotarpis – ketveri metai. Iš viso įdarbinama ne ilgesniam kaip aštuonerių metų laikotarpiui. Tačiau išimtinėmis aplinkybėmis ir atsižvelgiant į tarnybos poreikius, pasibaigus aštuonerių metų laikotarpiui sutartis gali būti pratęsta ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui. Sutartis pratęsiama, jeigu nacionalinė diplomatinė tarnyba tokiam pat laikotarpiui pratęsia delegavimo laikotarpį.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti Komisijos pasiūlymą su Madride pasiektu susitarimu.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 10 punktas

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos

10 skyriaus 50 c straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pagal analogiją taikomi Tarnybos nuostatų 37, 38 ir 39 straipsniai. Delegavimo trukmė nėra ilgesnė nei sutarties galiojimo laikotarpis.

Išbraukta.

Pagrindimas

Į EIVT jau deleguotiems nacionalinių diplomatinių tarnybų darbuotojams neturėtų būti suteikiama teisė pasinaudoti pareigūnams teikiamomis delegavimo privilegijomis. Pasinaudodami tokia „antrinio“ delegavimo galimybe jie galėtų gauti darbą kitose ES institucijose, ir dėl to tikriausiai būtų prarandama kompetencija naujojoje tarnyboje, taip pat darbuotojai būtų priimami į darbą ES institucijose apeidami įprastą atrankos procedūrą.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 12 punktas

Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos

118 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12. straipsnis pakeičiamas taip:

straipsnis

Tarnybos nuostatų X priedas pagal analogiją taikomas sutartininkams, dirbantiems trečiojoje šalyje. Tačiau to priedo 21 straipsnis taikomas tik tada, jeigu darbo sutartis sudaryta ne trumpiau kaip vieneriems metams.“

Išbraukta.

Pagrindimas

Šios nuostatos nėra būtinos, kad EIVT būtų įsteigta ir galėtų veikti, o būtent tarnybos įsteigimas ir veikla turėtų atspindėti Komisijos siūlymo tikslą (žr. Komisijos aiškinamąjį memorandumą). Tam reikėtų papildomų išlaidų ir dėl to sumažėtų naujos Daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorijoje numatyti asignavimai tuo laikotarpiu, kai įgyvendinant Lisabonos sutartį reikia papildomų finansinių išteklių.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

3a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

Per dvejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisijos pirmininko pavaduotojas-Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai reglamento įgyvendinimo ataskaitą, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas darbuotojų pusiausvyrai EIVT, atsižvelgiant į lyčių lygybę ir lygybę geografiniu požiūriu, taip pat pateikia biudžeto įgyvendinimo ir nuostatų, turinčių įtakos biudžetui, finansinių pasekmių ataskaitą, ypač pradėjus taikyti 10 priedą darbuotojams, išėjusiems vaiko priežiūros atostogų. Šioje ataskaitoje taip pat turėtų būti pateiktas įvertinimas, ar tikslinga steigti specialųjį personalo komitetą ir drausmės komisiją EIVT.

Pagrindimas

Nuostata dėl peržiūros padidintų EIVT personalo politikos skaidrumą ir suteiktų galimybę įvertinti tarnybos darbuotojų lyčių ir geografinę pusiausvyrą, taip pat įvertinti, ar reikia įsteigti EIVT specialųjį personalo komitetą ir drausmės komisiją.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų dalinis pakeitimas

Nuorodos

COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD)

Atsakingas komitetas

JURI

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

23.6.2010

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Nadezhda Neynsky

21.6.2010

 

 

Priėmimo data

29.9.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jan Olbrycht, Georgios Stavrakakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Sabine Verheyen

(1)

Ir siekiant suderinti su Komisijos pasiūlymo aiškinamuoju memorandumu, kuriame teigiama: „(...) Siūlomais pakeitimais suderinami nauji terminai, pradėti vartoti įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, tačiau jais apsiribojama tik tuo, kas būtina, kad EIVT būtų įsteigta ir galėtų veikti.“


Biudžeto kontrolės komiteto NUOMONĖ (29.9.2010)

pateiktas Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos

(COM(2010)0309 – C7‑0146/2010 – 2010/0171(COD))

Nuomonės referentė: Edit Herczog

PAKEITIMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Tikslinga paaiškinti, kad EIVT darbuotojai, kurie eidami savo pareigas atlieka užduotis Komisijai, turėtų vadovautis Komisijos nurodymais. Panašiai ir Komisijos pareigūnai, dirbantys Sąjungos delegacijose turėtų vadovautis delegacijos vadovo nurodymais, visų pirma dėl organizacinių ir administracinių klausimų ir dėl Sąjungos biudžeto vykdymo.

(4) Tikslinga paaiškinti, kad EIVT darbuotojai, kurie eidami savo pareigas atlieka užduotis Komisijai, turėtų vadovautis Komisijos nurodymais, o visa atsakomybė tenka delegacijos vadovui. Panašiai ir Komisijos pareigūnai, dirbantys Sąjungos delegacijose turėtų vadovautis delegacijos vadovo nurodymais, visų pirma dėl organizacinių ir administracinių klausimų.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4a) Reikėtų užtikrinti EIVT darbuotojų lojalumą ir nepriklausomumą nepaisant to, ar jie yra ES pareigūnai, ar laikinieji darbuotojai. Jiems turėtų būti taikomas vienodas požiūris, jie turėtų turėti tas pačias teises ir tokias pat pareigas.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4b) Vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, kartu einantis Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas, priima taisykles, lygiavertes taisyklėms, nustatytoms 2008 m. lapkričio 12 d. Komisijos sprendime C(2008)6866, kuriuo nustatomos nacionalinių ekspertų ir į profesinius mokymus siunčiamų nacionalinių ekspertų delegavimo į Komisiją taisyklės ir Komisijos sprendime 2007/829/EC1, pagal kurias pagal kurias EIVT gali pasitelkti deleguotuosius nacionalinius ekspertus, kad pasinaudotų jų specializuota patirtimi. Šiose taisyklėse, visų pirma, turėtų būti nustatyta, kad deleguotieji nacionaliniai ekspertai vykdo savo pareigas ir dirba vadovaudamiesi tik Sąjungos interesais ir, vykdydami savo pareigas, nepriima savo darbdavio ar jokios nacionalinės vyriausybės nurodymų.

__________

12007 m. gruodžio 5 d. Tarybos sprendimas 2007/829/EB dėl nacionaliniams ekspertams ir kariniam personalui, komandiruojamiems į Tarybos generalinį sekretoriatą, taikomų taisyklių, ir panaikinantis Sprendimą 2003/479/EB (OL L 327, 2007 12 13 p.10)

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Siekiant lanksčiai atsižvelgti į ypatingas situacijas (pavyzdžiui, į skubų poreikį priimti darbuotoją į laisvą darbo vietą arba būsimą pagalbinių užduočių perkėlimą iš Tarybos ar Komisijos į EIVT), išimtiniais atvejais taip pat turėtų būti galima perkelti pareigūnus į EIVT iš Tarybos ar Komisijos dėl tarnybos interesų, tai yra iš anksto nepaskelbus apie laisvą darbo vietą. Panašiai turėtų būti galima perkelti pareigūnus dėl tarnybos interesų iš EIVT į Tarybą ar Komisiją.

(7) Siekiant lanksčiai atsižvelgti į ypatingas situacijas (pavyzdžiui, į skubų poreikį priimti darbuotoją į laisvą darbo vietą arba būsimą pagalbinių užduočių perkėlimą iš Tarybos ar Komisijos į EIVT), išimtiniais tinkamai pagrįstais atvejais taip pat turėtų būti galima perkelti pareigūnus į EIVT iš Tarybos ar Komisijos dėl tarnybos interesų, tai yra iš anksto nepaskelbus apie laisvą darbo vietą. Panašiai turėtų būti galima perkelti pareigūnus dėl tarnybos interesų iš EIVT į Tarybą ar Komisiją.

Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią savavališkiems paskyrimams, panašu, kad būtina tinkamai pagrįsti tokius perkėlimus.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Siekiant sumažinti EIVT administracinę naštą, Komisijos sudaryta drausmės komisija turėtų atlikti ir EIVT drausmės komisijos funkcijas, nebent Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, kartu einantis Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas, nuspręstų sudaryti EIVT drausmės komisiją.

(12) Siekiant sumažinti EIVT administracinę naštą, Komisijos sudaryta drausmės komisija turėtų atlikti ir EIVT drausmės komisijos funkcijas.

Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią bereikalingam dubliavimui, Komisijos sudaryta drausmės komisija taip pat turėtų atlikti EIVT drausmės komisijos funkcijas.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIII a antraštinė dalis 95 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

95 a straipsnis

 

EIVT darbuotojų atranka vykdoma taikant skaidrią procedūrą atsižvelgiant į nuopelnus, t. y. įgūdžius ir kompetenciją, tinkamas EIVT užduotims vykdyti, siekiant užtikrinti, kad būtų įdarbintas geriausių sugebėjimų, veiksmingiausiai dirbantis ir sąžiningiausias personalas, ir užtikrinti EIVT atstovavimo regionams ir geografinėms teritorijoms ir lyčių pusiausvyrą. EIVT personalo sudėtimi turėtų būti užtikrintas prasmingas visų ES valstybių narių piliečių dalyvavimas.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIII a antraštinė dalis 98 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

98 a straipsnis

 

Nepaisant Finansinio reglamento nuostatų jokiomis aplinkybėmis joks EIVT pareigūnas ar laikinasis darbuotojas negali gauti jokio užmokesčio, papildomos finansinės ar bei kokios kitos paramos iš kito šaltinio, nepriklausančio EIVT.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIII a antraštinė dalis 98 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

98 b straipsnis

 

Visi EIVT darbuotojai turi laikytis Profesinės etikos kodekso, kurį parengs Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, kartu einantis Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas.

 

 

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIII a antraštinės dalies 99 straipsnio 1 punkto pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, kartu einantis Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas, nenusprendžia sudaryti EIVT drausmės komisijos, Komisijos drausmės komisija taip pat atlieka EIVT drausmės komisijos funkcijas.

1. Komisijos drausmės komisija taip pat atlieka EIVT drausmės komisijos funkcijas.

Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią bereikalingam dubliavimui, Komisijos sudaryta drausmės komisija taip pat turėtų atlikti EIVT drausmės komisijos funkcijas.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai

VIII a antraštinės dalies 99 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

99 a straipsnis

 

EIVT atskiri pareigūnai ir laikinieji darbuotojai glaudžiai bendradarbiauja su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba, kuriai tenka išskirtinė kompetencija kovos su sukčiavimu srityje EIVT atžvilgiu.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 10 punktas

Europos Sąjungos kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos

50 b straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a. Pagal Finansinio reglamento 66 straipsnį jie yra atsakingi už savo, kaip laikinųjų EIVT darbuotojų, veiksmus net jiems grįžus į savo nacionalinę diplomatinę tarnybą.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų dalinis pakeitimas

Nuorodos

KOM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD)

Atsakingas komitetas

JURI

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

23.6.2010

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Edit Herczog

23.3.2010

 

 

Svarstymas komitete

26.4.2010

31.5.2010

22.6.2010

12.7.2010

Priėmimo data

27.9.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Jan Olbrycht, Crescenzio Rivellini, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Christofer Fjellner, Edit Herczog, Véronique Mathieu


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų dalinis pakeitimas

Nuorodos

KOM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

9.6.2010

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

23.6.2010

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

23.6.2010

DEVE

23.6.2010

INTA

23.6.2010

BUDG

23.6.2010

 

CONT

23.6.2010

ENVI

23.6.2010

AFCO

23.6.2010

FEMM

23.6.2010

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

INTA

23.6.2010

ENVI

22.6.2010

AFCO

6.9.2010

FEMM

23.9.2010

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Bernhard Rapkay

18.1.2010

 

 

Svarstymas komitete

8.3.2010

29.4.2010

23.6.2010

2.9.2010

Priėmimo data

18.10.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

7

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alfredo Antoniozzi, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jan Philipp Albrecht, Paolo Bartolozzi, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Angelika Niebler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Emine Bozkurt, Elmar Brok, Takis Hadjigeorgiou, Metin Kazak, Georgios Koumoutsakos, Baroness Sarah Ludford, Kyriakos Mavronikolas, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Kyriacos Triantaphyllides

Pateikimo data

19.10.2010

Teisinė informacija - Privatumo politika