Procedură : 2010/0171(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0288/2010

Texte depuse :

A7-0288/2010

Dezbateri :

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0369

RAPORT     ***I
PDF 1164kWORD 887k
18.10.2010
PE 443.026v03-00 A7-0288/2010

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților

(COM(2010)0309 – C7‑0146/2010 – 2010/0171(COD))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Bernhard Rapkay

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 AVIZ al Comisiei pentru control bugetar
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților

(COM(2010)0309 – C7‑0146/2010 – 2010/0171(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–    având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0309),

–    având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 336 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea i-a fost prezentată de către Comisie (C7-0146/2010),

–    având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–    având în vedere Decizia nr. 2010/427/UE din 216 iulie 2010 a Consiliului privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă(1),

–    având în vedere articolul 55 din Regulamentul de procedură,

–    având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizele Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru control bugetar (A7–0288/2010),

1.   adoptă în primă lectură poziția prezentată în continuare;

2.   solicită Comisiei să sesizeze Parlamentul din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 27 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Înaltul Reprezentat al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate va fi asistat de un Serviciu european pentru acțiune externă (EEAS). Acest serviciu va lucra în colaborare cu serviciile diplomatice ale statelor membre și va fi format din funcționarii serviciilor competente ale Secretariatului General al Consiliului și ale Comisiei, precum și din personalul detașat al serviciilor diplomatice naționale ale statelor membre.

(1) În conformitate cu articolul 27 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Înaltul Reprezentat al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (Înaltul Reprezentant) va fi asistat de un Serviciu european pentru acțiune externă (EEAS). Acest serviciu va lucra în colaborare cu serviciile diplomatice ale statelor membre și va fi format din funcționarii serviciilor competente ale Secretariatului General al Consiliului și ale Comisiei, precum și din personalul detașat al serviciilor diplomatice naționale ale statelor membre. Acest serviciu trebuie să facă parte din administrația europeană transparentă, eficientă și independentă, prevăzută la articolul 298 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Înaltul Reprezentat al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei ar trebui să exercite funcția de autoritate împuternicită să facă numiri și autoritate contractantă pentru personalul SEAE, cu posibilitatea de a încredința aceste competențe SEAE. Întrucât anumiți membri ai personalului SEAE, inclusiv șefii delegațiilor vor trebui să îndeplinească în cadrul activității obișnuite unele sarcini pentru Comisie, ar trebui incluse dispoziții privind participarea Comisiei la deciziile în legătură cu acei membri ai personalului.

(3) Înaltul Reprezentat ar trebui să exercite funcția de autoritate împuternicită să facă numiri și autoritate contractantă pentru personalul SEAE, cu posibilitatea de a încredința aceste competențe SEAE Întrucât șefii delegațiilor vor trebui să îndeplinească în cadrul activității obișnuite unele sarcini pentru Comisie, ar trebui incluse dispoziții privind participarea Comisiei la anumite decizii în legătură cu acei membri ai personalului.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Funcționarii Uniunii și agenții temporari care provin din serviciile diplomatice ale statelor membre ar trebui să aibă aceleași drepturi și obligații și să fie tratați în mod egal, în special în ceea ce privește eligibilitatea lor pentru ocuparea oricărui post în condiții echivalente. Nu ar trebui să se facă nicio distincție între agenții temporari care provin din serviciile diplomatice naționale și funcționarii Uniunii în ceea ce privește atribuirea sarcinilor care trebuie să fie îndeplinite în toate domeniile de activitate și privind toate politicile puse în aplicare de SEAE.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Este oportun a clarifica faptul că personalul SEAE care desfășoară anumite sarcini pentru Comisie ca parte a îndatoririlor sale ar trebui să urmeze instrucțiunile Comisiei. Similar, funcționarii Comisiei care lucrează în delegațiile Uniunii ar trebui să urmeze instrucțiunile șefului delegației, în special în ceea ce privește chestiunile organizaționale și administrative și în ceea ce privește execuția bugetului Uniunii.

(4) Este oportun a clarifica faptul că personalul SEAE care desfășoară anumite sarcini pentru Comisie ca parte a îndatoririlor sale ar trebui să urmeze instrucțiunile Comisiei, în conformitate cu articolul 221 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Similar, funcționarii Comisiei care lucrează în delegațiile Uniunii ar trebui să urmeze instrucțiunile șefului delegației.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Pentru a înlătura orice îndoială, ar trebui confirmat faptul că se consideră că funcționarii și agenții temporari care ocupă un post în cadrul unei entități organizaționale care este transferată de la Secretariatul General al Consiliului sau de la Comisie la SEAE în temeiul deciziei Consiliului menționată la articolul 27 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană sunt transferați cu postul pe care îl ocupă. Acest lucru este valabil și pentru agenții contractuali și locali repartizați la o astfel de entitate organizațională. Ar trebui luate măsuri speciale pentru a asigura faptul că personalul vizat de transfer beneficiază de orientare și asistență profesională adecvată.

(5) Pentru a înlătura orice îndoială, ar trebui confirmat faptul că se consideră că funcționarii și agenții temporari care ocupă un post în cadrul unei entități organizaționale care este transferată de la Secretariatul General al Consiliului sau de la Comisie la SEAE în temeiul Deciziei 2010/427/UE din 26 iulie 2010 a Consiliului privind organizarea si funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă1, sunt transferați cu postul pe care îl ocupă. Acest lucru este valabil, mutatis mutandis, pentru agenții contractuali și locali repartizați la o astfel de entitate organizațională. Personalul vizat de acest transfer va fi informat în prealabil.

 

1 OJ L 201, 3.8.2010, p. 30.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Funcționarii de la Consiliu sau de la Comisiei care au preluat funcții în cadrul SEAE ar trebui să poată candida pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituției de origine în condiții de egalitate cu candidații interni ai instituțiilor respective.

(6) Funcționarii de la alte instituții decât SEAE care au preluat funcții în cadrul SEAE ar trebui să poată candida pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituției de origine în condiții de egalitate cu candidații interni ai instituției respective.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Pentru a lua în considerare, în mod flexibil, situațiile specifice (de exemplu, necesitatea de a ocupa un post în condiții de urgență sau transferurile viitoare ale sarcinilor de suport de la Consiliu sau Comisie la SEAE), în situații excepționale ar trebui să se poată efectua un transfer al funcționarilor în interesul serviciului, respectiv fără publicarea în prealabil a unui anunț pentru postul vacant, de la Consiliu sau Comisie la SEAE. Similar, ar trebui să se poată realiza transferul funcționarilor în interesul serviciului de la SEAE la Consiliu sau Comisie.

(7) Până la 30 iunie 2013, pentru a lua în considerare, în mod flexibil, situațiile specifice (de exemplu, necesitatea unor viitoare transferuri de sarcini de asistență tehnică de la Secretariatul General al Consiliului sau de la Comisie la SEAE), în situații excepționale și justificate în mod adecvat, ar trebui să se poată efectua un transfer al funcționarilor, împreună cu posturile aferente, în interesul serviciului, respectiv fără publicarea în prealabil a unui anunț pentru un post vacant, de la Consiliu sau Comisie la SEAE.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Până la 30 iunie 2014, în ceea ce-i privește pe funcționarii de la Secretariatul General al Consiliului sau de la Comisie care au fost transferați la SEAE în perioada de înființare, ar trebui ca funcționarii SEAE în cauză să poată fi transferați în interesul serviciului, fără posturile pe care le ocupă, de la SEAE la Consiliu sau Comisie.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Este necesar să se asigure faptul că personalul din serviciile diplomatice naționale, candidații de la Consiliu și Comisie, precum și candidații interni își pot depune candidatura pentru posturile din cadrul SEAE în condiții de egalitate. De la 1 iulie 2013 cel târziu, acest lucru ar trebui să se aplice și funcționarilor de la alte instituții. Cu toate acestea, pentru a garanta reprezentarea adecvată a personalului din serviciile diplomatice naționale în cadrul Serviciului european pentru acțiune externă, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei ar trebui să poată decide că pentru posturile din grupa de funcții AD, până la 30 iunie 2013, se poate acorda prioritate candidaților din cadrul serviciilor diplomatice naționale ale statelor membre în cazul unor calificări în esență egale.

(8) Pentru a pune în aplicare articolul 27 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, care identifică trei posibilități în ceea ce privește proveniența personalului SEAE, ar trebui să se prevadă faptul că, până la 30 iunie 2013, SEAE va recruta exclusiv funcționari care provin de la Secretariatul General al Consiliului și de la Comisie, precum și personal de la serviciile diplomatice ale statelor membre. În această perioadă, este necesar să se asigure faptul că personalul din serviciile diplomatice naționale, candidații de la Secretariatul General al Consiliului și de la Comisie, precum și candidații interni, își pot depune candidatura pentru posturile din cadrul SEAE în condiții de egalitate. În aceeași perioadă, în cazuri excepționale și după ce au fost epuizate posibilitățile de recrutare din cele trei surse exclusive, ar trebui să fie posibilă recrutarea, din afara respectivelor surse, de personal de asistență tehnică la nivel de AD, necesar pentru buna funcționare a SEAE, cum este cazul specialiștilor în gestionarea crizelor, securitate și tehnologia informației. De la 1 iulie 2013, accesul la posturile din cadrul SEAE ar trebui să le fie permis și funcționarilor de la alte instituții.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) În plus, pentru a contribui la atingerea obiectivului ca personalul de la serviciile diplomatice naționale să reprezinte cel puțin o treime din numărul total de posturi de AD din cadrul personalului SEAE, este necesar să se prevadă o derogare temporară de la articolul 98 alineatul (1) din Statutul funcționarilor, aplicabilă până la 30 iunie 2013, care să permită Înaltului Reprezentant să acorde prioritate la ocuparea anumitor posturi din cadrul SEAE care se încadrează la grupa de funcții AD candidaților care provin de la serviciile diplomatice naționale, în cazul în care aceștia posedă calificări echivalente.

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 8b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b) Pentru a se asigura un echilibru adecvat între diferitele componente ale personalului SEAE și în conformitate cu Decizia nr. 2010/427/EU a Consiliului, atunci când SEAE va funcționa la deplina sa capacitate, membrii personalului care provin de la serviciile diplomatice ale statelor membre și sunt numiți în calitate de agenți temporari ar trebui să reprezinte cel puțin o treime din numărul total de posturi de AD din cadrul personalului SEAE, iar funcționarii Uniunii ar trebui să reprezinte cel puțin 60% din numărul total de posturi de AD din cadrul personalului SEAE. Acest procent trebuie să includă membrii personalului care provin de la serviciile diplomatice ale statelor membre și care au devenit funcționari permanenți ai Uniunii, în conformitate cu dispozițiile Statutului funcționarilor.

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Candidații selectați din cadrul serviciilor diplomatice naționale care sunt detașați de statele membre ar trebui încadrați ca agenți temporari, pentru a beneficia astfel de condiții egale cu funcționarii. Dispozițiile de punere în aplicare care vor fi adoptate de SEAE ar trebui să garanteze perspective de carieră pentru agenții temporari echivalente cu cele pentru funcționari.

(9) Candidații selectați care sunt detașați de serviciile diplomatice naționale ale statelor membre ar trebui încadrați ca agenți temporari, pentru a beneficia astfel de condiții egale cu funcționarii. Aceștia ar trebui recrutați pe baza unei proceduri obiective și transparente, iar dispozițiile de punere în aplicare care vor fi adoptate de SEAE ar trebui să garanteze perspective echivalente de carieră în cadrul SEAE pentru agenții temporari și funcționari.

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) În conformitate cu articolul 27 din Statutul funcționarilor, cu articolul 12 alineatul (1) primul paragraf și articolul 82 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, recrutarea sau încadrarea în muncă ar trebui să urmărească ca SEAE să-i fie asigurate serviciile unor funcționari și agenți temporari înzestrați cu abilități, eficiență și integritate de cel mai înalt nivel, recrutați pe o bază geografică cât mai largă posibil dintre cetățenii statelor membre. Această obligație se aplică SEAE ca întreg și diferitelor componente ale personalului său, inclusiv agenților temporari menționați la articolul 2 litera (e) din Regimul aplicabil celorlalți agenți. În plus, personalul SEAE trebuie să fie format dintr-un număr corespunzător și semnificativ de resortisanți ai tuturor statele membre.

Amendamentul  14

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 9b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b) Înaltul Reprezentant va adopta măsurile adecvate, în conformitate cu dispozițiile de la articolul 1d alineatele (2)-(3) din Statutul funcționarilor, pentru a promova egalitatea de șanse în favoarea genului care beneficiază de o reprezentare inferioară în anumite grupuri de funcții, în special în grupul de funcții AD.

Amendamentul  15

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Pentru a evita restricțiile inutile referitor la angajarea în cadrul SEAE a personalului din serviciile diplomatice naționale, ar trebui adoptate norme specifice cu privire la durata contractelor. Pentru această categorie specială de personal temporar, normele cu privire la detașare, concediu din motive personale și vârsta maximă de pensionare ar trebui aliniate la cele aplicabile funcționarilor.

(10) Pentru a evita restricțiile inutile referitor la angajarea în cadrul SEAE a personalului din serviciile diplomatice naționale, ar trebui adoptate norme specifice cu privire la durata contractelor, însoțite de o garanție privind reîncadrarea la sfârșitul perioadei de serviciu, în conformitate cu dispozițiile pertinente. Pentru această categorie specială de personal temporar, normele cu privire la detașare și vârsta maximă de pensionare ar trebui aliniate la cele aplicabile funcționarilor.

Amendamentul  16

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Aceste norme speciale ar trebui să poată fi aplicate, la cererea persoanelor vizate, și agenților temporari din serviciile diplomatice naționale ale statelor membre care au fost angajați de serviciile relevante ale Secretariatului General al Consiliului sau ale Comisiei anterior creării SEAE, însă ulterior intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

(11) Aceste norme speciale ar trebui să poată fi aplicate, cu acordul Înaltului Reprezentant și al serviciului diplomatic național în cauză, și agenților temporari din serviciile diplomatice naționale ale statelor membre care au fost angajați de serviciile relevante ale Secretariatului General al Consiliului sau ale Comisiei sau al căror contract a fost modificat anterior creării SEAE, însă ulterior intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

Amendamentul  17

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) În cazuri definite în mod specific, SEAE poate recurge la un număr limitat de experți naționali detașați (END) specializați, însărcinați să îndeplinească sarcini specifice, în special legate de gestionarea crizelor sau de funcții militare, care ar trebui să-și desfășoare activitatea sub autoritatea Înaltului Reprezentant. Acest personal detașat nu ar trebui inclus în proporția de o treime din numărul total de posturi de AD din cadrul personalului SEAE pe care ar trebui să o reprezinte personalul din statele membre în momentul în care SEAE își va atinge capacitatea deplină.

Amendamentul  18

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) În vederea reducerii sarcinii administrative a SEAE, comisia disciplinară instituită de Comisie ar trebui să îndeplinească și rolul de comisie disciplinară a SEAE, cu excepția cazului în care Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei decide să instituie o comisie disciplinară a SEAE.

(12) În vederea reducerii sarcinii administrative a SEAE, comisia disciplinară instituită de Comisie ar trebui să îndeplinească și rolul de comisie disciplinară a SEAE, până când Înaltul Reprezentant decide să instituie o comisie disciplinară a SEAE. Această decizie ar trebui luată până la data de 31 decembrie 2011 cel târziu.

Amendamentul  19

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Pentru a asigura reprezentarea coerentă a personalului Comisiei și SEAE în delegații, ar trebui incluse dispoziții în baza cărora comitetul pentru personal al Comisiei reprezintă de asemenea personalul SEAE, care beneficiază de dreptul de a vota și de a candida în alegerile pentru comitetul pentru personal menționat anterior.

(13) Până la înființarea unui comitet pentru personal în cadrul SEAE în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (a) prima liniuță din Statutul funcționarilor, care ar trebui să aibă loc până la data de 31 decembrie 2011 cel târziu, ar trebui incluse dispoziții în baza cărora comitetul pentru personal al Comisiei reprezintă de asemenea personalul SEAE, care beneficiază de dreptul de a vota și de a candida în alegerile pentru comitetul pentru personal menționat anterior.

Amendamentul  20

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare cât mai repede posibil, dat fiind că modificările propuse la Statutul funcționarilor și la Regimul aplicabil celorlalți agenți reprezintă o condiție necesară pentru funcționarea corespunzătoare a SEAE,

(19) Prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare cât mai repede posibil, dat fiind că modificările aduse Statutului funcționarilor și Regimului aplicabil celorlalți agenți reprezintă o condiție necesară pentru funcționarea corespunzătoare a SEAE,

Amendamentul  21

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Articolul 1b – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

'(a) Serviciul european pentru acțiune externă sub autoritatea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei (denumit în continuare «SEAE»),”;

'(a) Serviciul European de Acțiune Externă denumit în continuare «SEAE»),”;

Amendamentul  22

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – articolul 95 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Competențele încredințate de Statutul funcționarilor autorității împuternicite să facă numiri se exercită de către Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei în ceea ce privește personalul SEAE. Acesta poate stabili persoana din cadrul SEAE care exercită aceste competențe. Se aplică dispozițiile articolului 2 alineatul (2).

(1) Competențele încredințate de Statutul funcționarilor autorității împuternicite să facă numiri se exercită de către Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare Înaltul Reprezentant) în ceea ce privește personalul SEAE. Acesta sau aceasta pot stabili persoana din cadrul SEAE care exercită aceste competențe. Se aplică dispozițiile articolului 2 alineatul (2).

Amendamentul  23

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – articolul 95 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Cu toate acestea, în ceea ce privește șefii de delegație, competențele cu privire la numiri sunt exercitate în baza unei liste de candidați asupra căreia Comisia a convenit în cadrul competențelor conferite acesteia prin tratate. Această dispoziție se aplică mutatis mutandis transferurilor în interesul serviciului.

(2) În ceea ce privește șefii de delegație, competențele cu privire la numiri sunt exercitate prin aplicarea unei proceduri riguroase de selecție pe bază de merit și având în vedere reprezentarea echilibrată a bărbaților și a femeilor și echilibrul geografic, pe baza unei liste de candidați asupra căreia Comisia a convenit în cadrul competențelor conferite acesteia prin tratate. Această dispoziție se aplică, mutatis mutandis, transferurilor în interesul serviciului pe un post de șef de delegație, efectuate în împrejurări excepționale și pe o durată determinată.

 

____________________

Declarația Comisiei: „Comisia va prezenta Înaltului Reprezentant o justificare corespunzătoare a eventualelor avize negative pe care le-ar putea exprima cu privire la o persoană de pe lista de candidați”.

Amendamentul  24

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – articolul 95 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În ceea ce privește funcționarii SEAE care trebuie să efectueze sarcini pentru Comisie ca parte a activității lor, autoritatea împuternicită să facă numiri inițiază anchetele administrative și procedurile disciplinare menționate la articolul 22 și 86, precum și în anexa IX în cazul în care Comisia solicită aceasta.

(3) În ceea ce-i privește pe șefii de delegație, în cazurile în care trebuie să efectueze sarcini pentru Comisie ca parte a activității lor, autoritatea împuternicită să facă numiri inițiază anchetele administrative și procedurile disciplinare menționate la articolul 22 și 86, precum și în anexa IX în cazul în care Comisia solicită aceasta.

Amendamentul  25

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – articolul 96

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 11, un funcționar al Comisiei care lucrează într-o delegație a Uniunii primește instrucțiuni de la șeful delegației, în special cu privire la chestiuni organizaționale și administrative, și, în conformitate cu actele juridice adoptate în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu privire la execuția bugetului Uniunii.

Fără a aduce atingere articolului 11, un funcționar al Comisiei care lucrează într-o delegație a Uniunii primește instrucțiuni de la șeful delegației, în conformitate cu rolul acestuia, prevăzut la articolul 5 din Decizia 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă1.

Un funcționar SEAE care trebuie să îndeplinească sarcini pentru Comisie ca parte a atribuțiilor sale acceptă instrucțiuni din partea Comisiei cu privire la acele sarcini.

Un funcționar SEAE care trebuie să îndeplinească sarcini pentru Comisie ca parte a atribuțiilor sale acceptă instrucțiuni din partea Comisiei cu privire la acele sarcini, în conformitate cu articolul 221 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Modalitățile de punere în aplicare a prezentului articol sunt convenite de Comisie și de SEAE.

Modalitățile de punere în aplicare a prezentului articol sunt convenite de Comisie și de SEAE.

 

1 JO L 201, 3.8.2010, p. 30.

Amendamentul  26

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – articolul 97

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În temeiul condițiilor prezentate la articolul 7 alineatul (1) și fără a aduce atingere articolelor 4 și 29, autoritățile împuternicite să facă numiri ale instituțiilor vizate, în cazuri excepționale și acționând de comun acord și numai în interesul serviciului, după audierea funcționarului în cauză, pot să transfere respectivul funcționar de la Consiliu sau Comisie la SEAE fără a notifica personalul cu privire la postul vacant. Un funcționar al SEAE poate fi transferat la Consiliu sau Comisie în aceleași condiții.

Până la 30 iunie 2014, în ceea ce-i privește pe funcționarii transferați la SEAE în temeiul Deciziei Consiliului adoptate în conformitate cu articolul 2010 alineatul (427) din Tratatul privind Uniunea Europeană, prin derogare de la articolele 4 și 29 din prezentul Statut al funcționarilor și în temeiul condițiilor prezentate la articolul 7 alineatul (1), autoritățile împuternicite să facă numiri ale instituțiilor vizate, în cazuri excepționale și acționând de comun acord și numai în interesul serviciului, după audierea funcționarului în cauză, pot să transfere respectivul funcționar al SEAE de la SEAE pe un post vacant de același grad din cadrul Secretariatului General al Consiliului sau din cadrul Comisiei, fără a notifica personalul cu privire la postul vacant

Amendamentul  27

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – articolul 98 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În sensul articolului 29 alineatul (1) litera (a) și fără a aduce atingere articolului 97, atunci când se are în vedere ocuparea unui post vacant în cadrul SEAE, autoritatea împuternicită să facă numiri ia în considerare candidaturile funcționarilor de la Consiliu, Comisie și SEAE, ale personalului temporar care face obiectul articolului 2 litera (e) din Regimul aplicabil celorlalți agenți și ale personalului din serviciile diplomatice naționale ale statelor membre fără a acorda prioritate vreuneia dintre aceste categorii.

(1) În sensul articolului 29 alineatul (1) litera (a), atunci când se are în vedere ocuparea unui post vacant în cadrul SEAE, autoritatea împuternicită să facă numiri ia în considerare candidaturile funcționarilor de la Secretariatul General al Consiliului, Comisie și SEAE, ale personalului temporar care face obiectul articolului 2 litera (e) din Regimul aplicabil celorlalți agenți și ale personalului din serviciile diplomatice naționale ale statelor membre fără a acorda prioritate vreuneia dintre aceste categorii. În ceea ce privește recrutarea de personal din afara instituției, până la 30 iunie 2013, prin derogare de la articolul 29, SEAE recrutează doar funcționari de la Secretariatul General al Consiliului și de la Comisie, precum și personal din cadrul serviciilor diplomatice ale statelor membre. Cu toate acestea, în cazuri excepționale și după ce au fost epuizate posibilitățile de recrutare în conformitate cu dispozițiile de mai sus, ar trebui să se permită autorității împuternicite să facă numiri să decidă recrutarea, din afara surselor enumerate în prima frază, de personal de asistență tehnică la nivel de AD, necesar bunei funcționări a SEAE, cum este cazul specialiștilor în gestionarea crizelor, securitate și tehnologia informației.

Amendamentul  28

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – articolul 98 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De la o dată stabilită de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei, însă până la 1 iulie 2013 cel târziu, autoritatea împuternicită să facă numiri ia în considerare candidaturile funcționarilor de la alte instituții fără a acorda prioritate vreuneia dintre aceste categorii.

Începând cu data de 1 iulie 2013 autoritatea împuternicită să facă numiri examinează, de asemenea, candidaturile funcționarilor de la alte instituții decât cele menționate la primul paragraf, fără a acorda prioritate niciuneia dintre aceste categorii.

Amendamentul  29

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – articolul 98 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În sensul articolului 29 alineatul (1) litera (a) și fără a aduce atingere articolului 97, autoritatea împuternicită să facă numiri ia în considerare, atunci când se are în vedere ocuparea unui post vacant în cadrul Consiliului sau Comisiei, candidaturile candidaților interni și ale funcționarilor SEAE care au fost funcționari ai instituției respective până în momentul în care au devenit funcționari ai SEAE fără a acorda prioritate vreuneia dintre aceste categorii.

(2) În sensul articolului 29 alineatul (1) litera (a) și fără a aduce atingere articolului 97, autoritatea împuternicită să facă numiri din cadrul altor instituții decât SEAE ia în considerare, atunci când se are în vedere ocuparea unui post vacant, candidaturile candidaților interni și ale funcționarilor SEAE care au fost funcționari ai instituției respective până în momentul în care au devenit funcționari ai SEAE fără a acorda prioritate vreuneia dintre aceste categorii.

Amendamentul  30

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – articolul 99 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Cu excepția cazului în care Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei decide să instituie o comisie disciplinară pentru SEAE, comisia disciplinară a Comisiei îndeplinește și rolul de comisie disciplinară a SEAE.

(1) Până când Înaltul Reprezentant decide să instituie o comisie disciplinară pentru SEAE, comisia disciplinară a Comisiei îndeplinește și rolul de comisie disciplinară a SEAE. Decizia Înaltului Reprezentat trebuie să fie adoptată până la data de 31 decembrie 2011, cel târziu.

Amendamentul  31

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – articolul 99 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prin derogare de la articolul 9 alineatul (1) litera (a) prima liniuță, comitetul pentru personal al Comisiei reprezintă, de asemenea, funcționarii și ceilalți agenți ai SEAE.

(2) Până la înființarea unui comitet pentru personal în cadrul SEAE în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (a) prima liniuță, care are loc până la data de 31 decembrie 2011, cel târziu, prin derogare de la dispozițiile de la această liniuță, comitetul pentru personal al Comisiei reprezintă, de asemenea, funcționarii și ceilalți agenți ai SEAE.

Amendamentul  32

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – punctul 10

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene

Capitolul 10 – articolul 50b – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Durata maximă de încadrare în muncă a acestora este de patru ani. Contractele pot fi reînnoite de mai multe ori pentru o perioadă de cel mult patru ani pentru fiecare reînnoire. Contractul poate fi reînnoit în condițiile prelungirii detașării de la serviciul diplomatic național pe perioada reînnoirii contractului.

(2) Durata maximă de încadrare în muncă a acestora este de patru ani. Contractele pot fi reînnoite pentru o perioadă de maximum patru ani. În total, perioada de angajare nu poate depăși opt ani. Cu toate acestea, în circumstanțe excepționale și în interesul serviciului, la sfârșitul perioadei de opt ani, contractul poate fi prelungit cu o perioadă de maximum doi ani. Fiecare stat membru acordă funcționarilor săi care au devenit agenți temporari în cadrul SEAE o garanție a reîncadrării imediate la sfârșitul perioadei de serviciu în cadrul SEAE, în conformitate cu dispozițiile aplicabile ale propriei legislații naționale.

Amendamentul  33

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – punctul 10

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene

Capitolul 10 – articolul 50b – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Statele membre sprijină Uniunea în executarea oricăror măsuri luate în temeiul articolului 22 din Statutul funcționarilor în consecința răspunderii ce le incumbă agenților temporari ai SEAE menționați la articolul 2 litera (e) din prezentul Regim aplicabil celorlalți agenți.

Amendamentul  34

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – punctul 10

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene

Capitolul 10 – articolul 50c – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Articolul 40 din Statutul funcționarilor se aplică prin analogie. Durata concediului pentru interese personale nu poate depăși durata contractului. Articolul 17 din Regimul aplicabil celorlalți agenți nu se aplică.

eliminat

Amendamentul  35

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – punctul 13

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene

Articolul 121

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește asigurările sociale, instituția răspunde de contribuția care revine angajatorului la asigurările sociale conform reglementărilor existente în locul în care angajatul urmează să își desfășoare activitatea, cu excepția cazului în care acordul privind sediul conține dispoziții contrare. Instituția poate institui un sistem de asigurări sociale autonom sau complementar pentru țările în care acoperirea sistemului local nu există sau este insuficientă.”

În ceea ce privește asigurările sociale, instituția răspunde de contribuția care revine angajatorului la asigurările sociale conform reglementărilor existente în locul în care angajatul urmează să își desfășoare activitatea, cu excepția cazului în care acordul privind sediul conține dispoziții contrare. Instituția instituie un sistem de asigurări sociale autonom sau complementar pentru țările în care acoperirea sistemului local nu există sau este insuficientă.

Amendamentul  36

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Se consideră că funcționarii și agenții temporari care ocupă un post în cadrul unei entități organizaționale care este transferată de la Secretariatul General al Consiliului sau de la Comisie la Serviciul european pentru acțiune externă în temeiul deciziei Consiliului adoptată în conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană sunt transferați la SEAE de la instituțiile relevante la data stabilită în decizia respectivă. Acest lucru este valabil și pentru agenții contractuali și locali repartizați la o astfel de entitate organizațională, în cazul cărora condițiile contractului rămân neschimbate.

1. Se consideră că funcționarii și agenții temporari care ocupă un post în cadrul unei entități organizaționale care este transferată de la Secretariatul General al Consiliului sau de la Comisie la Serviciul european pentru acțiune externă în temeiul deciziei nr. 2010/427/UE a Consiliului sunt transferați la SEAE de la instituțiile relevante la data stabilită în decizia respectivă. Acest lucru este valabil, mutatis mutandis, și pentru agenții contractuali și locali repartizați la o astfel de entitate organizațională, în cazul cărora condițiile contractului rămân neschimbate. Autoritatea împuternicită să facă numiri din cadrul Consiliului sau al Comisiei, după caz, informează în prealabil personalul vizat de acest transfer.

În cazul în care o parte a unei entități organizaționale este transferată, iar funcționarii și ceilalți agenți repartizați în acea parte a entității nu pot fi identificați în mod automat, Consiliul sau Comisia, după caz, adoptă o decizie cu privire la transferul personalului în acord cu Înaltul Reprezentant și după audierea funcționarilor și a celorlalți agenți potențial vizați.

 

Amendamentul  37

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) La cererea persoanelor vizate, contractele agenților temporari care provin din serviciile diplomatice naționale ale statelor membre care au fost angajați după 30 noiembrie 2009 și care ocupă un post în cadrul unei entități organizaționale care este transferată de la Secretariatul General al Consiliului sau de la Comisie la SEAE în temeiul deciziei Consiliului adoptată în conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană sunt transformate, fără organizarea unei noi proceduri de selecție, în contracte în temeiul articolului 2 litera (e) din Regimul aplicabil celorlalți agenți. În rest, condițiile contractului rămân neschimbate. Cererea trebuie depusă în termen de un an de la data transferului, stabilită în decizia Consiliului adoptată în conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(2) Cu acordul Înaltului Reprezentant și al serviciului diplomatic național vizat, contractele agenților temporari care provin din serviciile diplomatice naționale ale statelor membre care au fost angajați sau al căror contract a fost modificat după 30 noiembrie 2009 și care ocupă un post în cadrul unei entități organizaționale care este transferată de la Secretariatul General al Consiliului sau de la Comisie la SEAE în temeiul deciziei nr. 2010/427/UE a Consiliului sunt transformate, fără organizarea unei noi proceduri de selecție, în contracte în temeiul articolului 2 litera (e) din Regimul aplicabil celorlalți agenți. În rest, condițiile contractului rămân neschimbate.

Amendamentul  38

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Până la 30 iunie 2013 și prin derogare de la articolul 7 din Statutul funcționarilor, funcționarii și alți agenți din cadrul Secretariatului General al Consiliului sau din cadrul Comisiei care exercită atribuții de asistență tehnică pentru SEAE, după ce au fost audiați, pot fi transferați la SEAE cu acordul comun al instituțiilor vizate și cu deplina respectare a prerogativelor autorității bugetare. Acest transfer intră în vigoare la data stabilită în decizia bugetară aplicabilă care prevede posturile și creditele corespunzătoare în cadrul SEAE.

Amendamentul  39

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 3 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) În conformitate cu articolul 27 din Statutul funcționarilor și cu articolul 12 alineatul (1) primul paragraf și articolul 82 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, recrutarea sau încadrarea în muncă urmăresc ca SEAE să-i fie asigurate serviciile unor funcționari și agenți temporari înzestrați cu abilități, eficiență și integritate de cel mai înalt nivel, recrutați pe o bază geografică cât mai largă posibil dintre cetățenii statelor membre ale Uniunii. Această cerință se aplică SEAE ca întreg și diferitelor componente ale personalului său, inclusiv agenților temporari menționați la articolul 2 litera (e) din Regimul aplicabil celorlalți agenți. În plus, personalul SEAS va fi format dintr-un număr semnificativ de resortisanți din toate statele membre1.

 

____________________

1 Declarația Înaltului Reprezentant referitoare la echilibrul geografic în cadrul SEAE:

„Înaltul Reprezentant acordă maximă importanță recrutării pe o bază geografică cât mai amplă posibil intre cetățenii statelor membre ale Uniunii, precum și necesității de a reflecta o prezență adecvată și semnificativă a cetățenilor tuturor statelor membre în cadrul serviciului.

SEAE ar trebui să profite de diversitatea și bogăția reprezentată de experiența și competențele acumulate în cadrul diverselor servicii diplomatice ale Uniunii.

Înaltul Reprezentant va face uz de toate posibilitățile oferite în aplicarea procedurii SEAE de numire pentru a atinge aceste obiective. În raportul său anual privind ocuparea posturilor din cadrul SEAE, un capitol întreg va fi consacrat acestei tematici.”

Amendamentul  40

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 3 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c) În conformitate cu articolul 1d alineatele (2)-(3) din Statutul funcționarilor, Înaltul Reprezentant adoptă măsurile adecvate pentru a promova egalitatea de șanse în favoarea genului care beneficiază de o reprezentare inferioară în anumite grupuri de funcții, în special în grupul de funcții AD1.

 

____________________

1 Declarația Înaltului Reprezentant referitoare la echilibrul de gen în cadrul SEAE:

„Înaltul Reprezentant acordă maximă importanță promovării echilibrului de gen la nivelul personalului SEAE.

Un element de o importanță determinantă pentru promovarea echilibrului de gen îl constituie încurajarea candidaturilor depuse de femei pentru posturi în cadrul SEAE și eliminarea obstacolelor în această privință. Pornind de la experiența dobândită cu ocazia procedurii de numire pentru rotația șefilor de delegație din 2010, SEAE va examina modalități prin care caracteristicile adesea non-lineare ale candidaturilor feminine să poată fi examinate mai bine în cadrul viitoarelor proceduri de numire, iar eventualele obstacole să fie eliminate. Înaltul Reprezentant va identifica, de asemenea, cele mai bune practici în vigoare în serviciile diplomatice naționale și le va aplica, în măsura posibilităților, în cadrul SEAE.

Înaltul Reprezentant va face uz pe deplin de toate posibilitățile oferite de articolul 1d alineatele (2)-(3) din Statutul funcționarilor în promovarea ocupării profesionale a femeilor în cadrul serviciului.

În raportul său anual privind ocuparea posturilor din cadrul SEAE, un capitol întreg va fi consacrat tematicii echilibrului de gen.”

Amendamentul  41

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Pentru a garanta reprezentarea adecvată a personalului din serviciile diplomatice naționale în cadrul Serviciului european pentru acțiune externă, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei poate decide că, prin derogare de la articolul 98 alineatul (1) din Statutul funcționarilor, până la 30 iunie 2013 se poate acorda prioritate pentru anumite posturi ale SEAE din grupa de funcții AD candidaților din cadrul serviciilor diplomatice naționale ale statelor membre în cazul unor calificări în esență egale.

(3) Pentru a garanta reprezentarea adecvată a personalului din serviciile diplomatice naționale în cadrul Serviciului european pentru acțiune externă, Înaltul Reprezentant decide că, prin derogare de la articolul 29 și articolul 98 alineatul (1) primul paragraf din Statutul funcționarilor, până la 30 iunie 2013 se poate acorda prioritate pentru anumite posturi ale SEAE din grupa de funcții AD candidaților din cadrul serviciilor diplomatice naționale ale statelor membre în cazul unor calificări echivalente.

Amendamentul  42

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

Până la jumătatea anului 2013, Înaltul Reprezentant prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament, axat în special pe echilibrul de gen și pe cel geografic la nivelul personalului din cadrul SEAE.

(1)

JO L 201, 3.8.2010, p. 30.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (30.9.2010)

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene

(COM(2010)0309 – C7‑0146/2010 – 2010/0171(COD))

Raportor: Jacek Saryusz-Wolski

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Amendamentele cuprinse în prezentul aviz urmează linia definită de Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 8 iulie 2010 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă și confirmă cadrul general juridic definit în această decizie în vederea asigurării unui Serviciu european pentru acțiune externă coerent, eficient, independent și cu adevărat independent, creat în conformitate cu metoda comunitară. Amendamentele din prezentul aviz urmăresc trei obiective importante: (i) să furnizeze un cadru operațional, care poate asigura independența deplină și loialitatea personalului SEAE în îndeplinirea sarcinilor sale, în special în ceea ce privește personalul provenit din serviciile diplomatice naționale, deoarece aceștia nu ar trebui să aibă un mandat dublu, mai exact să fie atât sub autoritatea Înaltului Reprezentant, cât și a ierarhiei serviciului diplomatic național de origine, ci ar trebui să acționeze exclusiv în funcție de instrucțiunile și sub responsabilitatea Înaltului Reprezentant, în calitate de autoritate împuternicită să facă numiri; (ii) să asigure Înaltului Reprezentant - care, în conformitate cu articolul 6 alineatul (12) din Decizia Consiliului de înființare a SEAE are competența de a adopta măsuri adecvate pentru a furniza personalului SEAE, în anul de după intrarea în vigoare a acestei Decizii, o formare adecvată comună, pornind în special de la practicile și structurile existente la nivel național și al UE - un sistem foarte valoros de formare și dezvoltare profesională vizând crearea unui adevărat esprit de corps în rândul personalului SEAE și a fructifica potențialul de cercetare și cel academic din nordul, estul și sudul UE; (iii) precum și să asigure un echilibru geografic și de gen în componența personalului SEAE. În acest scop, amendamentele cuprinse în prezentul aviz reafirmă elementele de bază ale Deciziei de înființare a SEAE, precum, de exemplu, necesitatea fundamentală de a garanta egalitatea de tratament și oportunitățile profesionale pentru tot personalul SEAE sau necesitatea de a oferi cât mai curând funcționarilor din instituțiile UE, altele decât Consiliul și Comisia, în special funcționarilor Parlamentului European, posibilitatea de a candida la posturile vacante din cadrul SEAE. În același timp, aceste amendamente subliniază și definesc mai clar anumite aspecte incluse atât în rezoluția legislativă care însoțește Decizia de înființare a SEAE, precum și în Decizia în sine. În această privință, declarația inclusă în punctul 7 din rezoluția respectivă, potrivit căreia „măsurile specifice suplimentare prevăzute la articolul 6 alineatul (6) din decizia Consiliului pentru consolidarea echilibrului geografic și de gen ar trebui să includă, în ceea ce privește echilibrul geografic, măsuri analoage celor prevăzute în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 401/2004 al Consiliului”, dacă cetățenii unuia sau mai multor state membre ar fi slab reprezentați în SEAE, a fost consolidată prin dispoziția explicită potrivit căreia Înaltul Reprezentant trebuie să recurgă la valoarea de referință Kinnock, definită o dată cu extinderea din 2004 și să adopte măsuri temporare - incluzând concursuri interne și externe rezervate doar cetățenilor acelor state membre slab reprezentate - care derogă de la Statutul funcționarilor și au drept scop restaurarea pe deplin a unei reprezentativități geografice adecvate. Faptul că, în personalul SEAE, funcționarii europeni se conformează dispozițiilor Statutului funcționarilor, iar personalul provenit din serviciile diplomatice naționale, agenții temporari și personalul contractual se conformează dispozițiilor din Regimul aplicabil celorlalți agenți creează necesitatea depunerii amendamentului de două ori, dacă este necesar, o dată pentru a asigura reflectarea sa adecvată în Statutul funcționarilor, și astfel, aplicarea sa tuturor funcționarilor UE, și o dată pentru a asigura reflectarea sa în Regimul aplicabil celorlalți agenți, și de aici, aplicarea sa în cazul întregului personal SEAE provenind din serviciile diplomatice naționale, agenților temporari și personalului contractual.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 27 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Înaltul Reprezentat al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate va fi asistat de un Serviciu european pentru acțiune externă (EEAS). Acest serviciu va lucra în colaborare cu serviciile diplomatice ale statelor membre și va fi format din funcționarii serviciilor competente ale Secretariatului General al Consiliului și ale Comisiei, precum și din personalul detașat al serviciilor diplomatice naționale ale statelor membre.

(1) În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Înaltul Reprezentat al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate va fi asistat de un Serviciu european pentru acțiune externă (SEAE). Acest serviciu va lucra în colaborare cu serviciile diplomatice ale statelor membre și va fi format din funcționarii serviciilor competente ale Secretariatului General al Consiliului și ale Comisiei, precum și din personalul provenind din serviciile diplomatice naționale ale statelor membre.

Justificare

Terminologia utilizată în prezentul Regulament de modificare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ar trebui să fie compatibilă cu cea din Decizia Consiliului privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă. În special termenul „detașat”ar trebui utilizat doar în legătură cu „experții naționali detașați specializați” la care face trimitere considerentul 12 și articolul 6 alineatul (3) din această Decizie. Numărul acestora ar trebui să fie limitat și nu ar trebui să intre în categoria de o treime pe care ar trebui să o reprezinte personalul din statele membre în momentul în care SEAE își va atinge capacitatea deplină.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) SEAE trebuie să fie o componentă a unei administrații europene deschise, eficiente și independente a Uniunii, conform prevederilor articolului 298 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Justificare

În acord cu raportorul JURI. Amendamentul evidențiază faptul că SEAE reprezintă o componentă a unei funcții publice europene independente.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Atunci când SEAE își va fi atins pe deplin capacitatea, funcționarii permanenți ai Uniunii ar trebui să reprezinte, în conformitate cu articolul 6 alineatul (9) din Decizia Consiliului 2010/427/UE din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă1, cel puțin 60% din întregul personal al SEAE la nivel de AD, ceea ce ar trebui să se reflecte în cazul tuturor gradelor din ierarhia SEAE.

 

___________________

1JO L 201, 3.8.2010, p. 30.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 1c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c) Noțiunea de „administrație europeană” trebuie să se bazeze, ca principiu fundamental, pe o reprezentativitate geografică și un echilibru de gen corespunzător în ceea ce privește personalul. Procesul de recrutare pentru posturile din SEAE ar trebui aibă în vedere includerea unui număr corespunzător de cetățeni provenind din toate statele membre, bazându-se în același timp pe merit. De asemenea, la toate nivelurile ar trebui asigurat un echilibru adecvat de gen. În momentul în care, pe viitor, SEAE va organiza concursuri de recrutare în cadrul SEAE, candidații aflați pe listele de rezervă ale EPSO pentru un post în SEAE ar trebui să aibă prioritate la ocuparea posturilor vacante.

Justificare

Trebuie să fie clar faptul că noțiunea de„administrație europeană” implică ca premisă necesitatea ca Serviciul European de Acțiune Externă să reprezinte cu adevărat toate statele membre ale Uniunii Europene și cetățenii Uniunii Europene și, ca atare, să se caracterizeze printr-o reprezentativitate geografică corespunzătoare și un echilibru adecvat de gen.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 1d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1d) Punctul 7 din Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 8 iulie 2010 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă prevede că măsurile specifice suplimentare prevăzute la articolul 6 alineatul (6) din Decizia Consiliului în vederea consolidării reprezentativității geografice, a echilibrului instituțional și de gen ar trebui să includă, în ceea ce privește reprezentativitatea geografică, măsuri similare celor prevăzute de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 401/2004 al Consiliului.

Justificare

Așa cum se precizează în punctul 7 din Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 8 iulie 2010 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă, ar trebui clarificat faptul că noțiunea de administrație europeană presupune ca o condiție prealabilă că SEAE trebuie să reprezinte cu adevărat toate statele membre ale Uniunii Europene și cetățenii Uniunii Europene și, ca atare, să fie caracterizat de un echilibru adecvat din punct de vedere al reprezentării geografice și al genului.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 1e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1e) Având în vedere reprezentarea actuală insuficientă a anumitor state membre în Direcția Generală Relații Externe a Comisiei, cu riscul derivat ca situația să se aplice și în cazul SEAE, ar trebui să se introducă măsuri temporare care să rămână în vigoare cel puțin până la 31 decembrie 2020.

Justificare

Serviciul European de Acțiune Externă trebuie să asigure cu adevărat reprezentarea tuturor statelor membre ale UE și a cetățenilor europeni și, ca atare, să fie caracterizat de o reprezentativitate geografică corespunzătoare și de un echilibru adecvat de gen. Actuala reprezentare insuficientă a unor state membre în Direcția Generală Relații Externe a Comisiei Europene justifică prevederea unor măsuri speciale pe termen lung pentru a garanta că un astfel de dezechilibru nu va caracteriza și SEAE.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 1f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1f) Membrii personalului SEAE ar trebui să își îndeplinească atribuțiile și să adopte o conduită având în vedere exclusiv interesele Uniunii. Membrii personalului nu ar trebui să solicite și să accepte instrucțiuni de la un guvern, o autoritate, o organizație sau o persoană din afara SEAE sau de la un alt organism sau o altă persoană decât Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate. Personalul nu poate accepta niciun fel de plăți provenind din orice altă sursă decât SEAE.

Justificare

Pentru a asigura coerența cu Decizia Consiliului privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă și pentru a reafirma faptul că, indiferent dacă personalul SEAE provine din administrația Uniunii Europene sau din serviciile diplomatice naționale ale statelor membre, aceștia ar trebui să răspundă doar în fața Înaltului Reprezentant.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Toți membrii personalului SEAE care intră sub incidența Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ar trebui să aibă aceleași drepturi și obligații, indiferent dacă sunt funcționari ai Uniunii Europene sau agenți temporari care provin din serviciile diplomatice naționale ale statelor membre, și ar trebui să beneficieze de tratament egal, în special în ceea ce privește eligibilitatea pentru ocuparea tuturor posturilor în cadrul SEAE în condiții echivalente. Nu ar trebui făcută nicio distincție între agenții temporari care provin din serviciile diplomatice naționale și funcționarii Uniunii Europene în ceea ce privește atribuirea sarcinilor care trebuie să fie îndeplinite în toate domeniile de activitate și politicile puse în aplicare de SEAE.

Justificare

Egalitatea în ceea ce privește drepturile, obligațiile și perspectivele profesionale este determinantă pentru asigurarea unui SEAE coerent și independent.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Pentru a înlătura orice îndoială, ar trebui confirmat faptul că se consideră că funcționarii și agenții temporari care ocupă un post în cadrul unei entități organizaționale care este transferată de la Secretariatul General al Consiliului sau de la Comisie la SEAE în temeiul deciziei Consiliului menționată la articolul 27 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană sunt transferați cu postul pe care îl ocupă. Acest lucru este valabil și pentru agenții contractuali și locali repartizați la o astfel de entitate organizațională. Ar trebui luate măsuri speciale pentru a asigura faptul că personalul vizat de transfer beneficiază de orientare și asistență profesională adecvată.

(5) Pentru a înlătura orice îndoială, ar trebui confirmat faptul că se consideră că funcționarii și agenții temporari care ocupă un post în cadrul unei entități organizaționale care este transferată de la Secretariatul General al Consiliului sau de la Comisie la SEAE în temeiul deciziei Consiliului menționată la articolul 27 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană sunt transferați cu postul pe care îl ocupă. Acest lucru este valabil și pentru agenții contractuali și locali repartizați la o astfel de entitate organizațională.

Justificare

În timp ce VP/ÎR are datoria de a adopta măsuri adecvate pentru a asigura o formare comună pentru SEAE în conformitate cu articolul 6 alineatul (12) din Decizia Consiliului, redactarea unui considerent special cu privire la aceste aspecte importante este foarte oportună.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Membrii personalului SEAE ar trebui să beneficieze în mod corespunzător de o formare și o dezvoltare profesională europeană comună, vizând crearea unui sentiment comun de apartenență și de angajament comun (esprit de corps) și sprijinindu-se în special pe practicile și structurile curente ale Uniunii. Înaltul Reprezentant, în cooperare cu Comisia, în special vicepreședintele acesteia pentru relații interinstituționale și administrație, precum și în consultare cu Parlamentul European, ar trebui să adopte măsuri în acest scop în anul următor intrării în vigoare a Deciziei Consiliului.../... din... privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă. În acest scop, centrele academice europene de excelență care au o tradiție îndelungată de sprijinire a instituțiilor Uniunii și experiență dovedită în educația, cercetarea și analiza dreptului și a politicilor Uniunii, precum College of Europe din Bruges și Natolin și European University Institute din Florența ar defini, în consultanță cu SEAE, sistemul de formare pentru personalul SEAE. În plus, pe baza obiectivelor stabilite de SEAE, acestea ar folosi potențialul existent al competențelor școlilor diplomatice ale statelor membre. Acest fapt ar conduce, într-o a doua etapă, după dobândirea unei experiențe suficiente, la înființarea unei Academii diplomatice europene.

Justificare

Un sistem de formare bazat pe centrele europene de excelență, precum College of Europe, din Bruges și Natolin, și European University Institute, din Florența, precum și școlile diplomatice ale statelor membre ar valorifica potențialul academic și de cercetare din nordul (Bruges), estul (Natolin) și sudul (Florența) Uniunii Europene și ar menține posibilitatea de a recurge, într-un mod coordonat și simplificat, la centrele de formare ale serviciilor diplomatice naționale ca resursă de înaltă valoare.

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Pentru a lua în considerare, în mod flexibil, situațiile specifice (de exemplu, necesitatea de a ocupa un post în condiții de urgență sau transferurile viitoare ale sarcinilor de suport de la Consiliu sau Comisie la SEAE), în situații excepționale ar trebui să se poată efectua un transfer al funcționarilor în interesul serviciului, respectiv fără publicarea în prealabil a unui anunț pentru postul vacant, de la Consiliu sau Comisie la SEAE. Similar, ar trebui să se poată realiza transferul funcționarilor în interesul serviciului de la SEAE la Consiliu sau Comisie.

(7) Pentru a lua în considerare, în mod flexibil, situațiile specifice (de exemplu, necesitatea de a ocupa un post în condiții de urgență sau transferurile viitoare ale sarcinilor de asistență de la Consiliu sau Comisie la SEAE), în situații excepționale justificate în mod corespunzător, ar trebui să se poată efectua un transfer al funcționarilor în interesul serviciului, respectiv fără publicarea în prealabil a unui anunț pentru postul vacant, de la Consiliu sau Comisie la SEAE. Similar, ar trebui să se poată realiza transferul funcționarilor în interesul serviciului de la SEAE la Consiliu sau Comisie.

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Având în vedere rolul și competențele relevante ale Parlamentului European în ceea ce privește definirea obiectivelor și a opțiunilor fundamentale legate de politica externă și de securitate comună și luând în considerare rolul fundamental al Parlamentului în calitate de autoritate bugetară și rolul său de control democratic, funcționarii din Parlamentul European ar trebui să poată candida la posturile din cadrul SEAE cât mai curând posibil.

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) În cazuri speciale, SEAE poate recurge la serviciile unui număr limitat de experți naționali detașați specializați (END) în vederea îndeplinirii unor sarcini specifice, pe baza unei fișe a postului detaliate, care ar trebui să-și desfășoare activitatea sub autoritatea Înaltului Reprezentant și a căror detașare nu ar trebui inclusă în treimea pe care trebuie să o reprezinte personalul din statele membre, în momentul în care SEAE își va atinge capacitatea maximă.

Justificare

Pentru a asigura coerența cu Decizia Consiliului privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă. Este esențial să se clarifice, din perspectiva legislației în materie de personal, statutul experților naționali detașați (END) în cadrul SEAE.

Amendamentul  14

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – articolul 95 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Cu toate acestea, în ceea ce privește șefii de delegație, competențele cu privire la numiri sunt exercitate în baza unei liste de candidați asupra căreia Comisia a convenit în cadrul competențelor conferite acesteia prin tratate. Această dispoziție se aplică mutatis mutandis transferurilor în interesul serviciului.

(2) Cu toate acestea, în ceea ce privește șefii de delegație, competențele cu privire la numiri sunt exercitate prin aplicarea unei proceduri riguroase de selecție pe bază de merit și garantând reprezentativitatea geografică adecvată, echilibrul instituțional și echilibrul de gen, în baza unei liste de candidați asupra căreia Comisia a convenit în cadrul competențelor conferite acesteia prin tratate.

Justificare

În acord cu raportorul JURI. Clarificarea procedurii și a faptului că cea de-a doua frază nu se referă la toate transferurile în interes de serviciu, ci doar la cele ale șefilor de delegație.

Amendamentul  15

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – articolul 96 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un funcționar SEAE care trebuie să îndeplinească sarcini pentru Comisie ca parte a atribuțiilor sale acceptă instrucțiuni din partea Comisiei cu privire la acele sarcini.

În domeniile în care Comisia își exercită competențele care îi sunt conferite de tratate, aceasta poate, în conformitate cu articolul 221 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, să emită, de asemenea, instrucțiuni către delegații, care sunt executate sub responsabilitatea generală a șefului de delegație. Comisia și SEAE convin asupra modalităților referitoare la transmiterea de către Comisie a instrucțiunilor către delegații. Acestea ar trebui să prevadă mai ales ca, în momentul în care transmite instrucțiuni către șefii de delegații, Comisia să furnizeze în același timp o copie a acestor instrucțiuni administrației centrale a SEAE.

Justificare

Pentru a asigura coerența cu Decizia Consiliului privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă.

Amendamentul  16

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – articolul 96 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Modalitățile de punere în aplicare a prezentului articol sunt convenite de Comisie și de SEAE.

eliminat

Justificare

Ca o consecință a amendamentului 15.

Amendamentul          17

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – articolul 97

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În temeiul condițiilor prezentate la articolul 7 alineatul (1) și fără a aduce atingere articolelor 4 și 29, autoritățile împuternicite să facă numiri ale instituțiilor vizate, în cazuri excepționale și acționând de comun acord și numai în interesul serviciului, după audierea funcționarului în cauză, pot să transfere respectivul funcționar de la Consiliu sau Comisie la SEAE fără a notifica personalul cu privire la postul vacant. Un funcționar al SEAE poate fi transferat la Consiliu sau Comisie în aceleași condiții.

În temeiul condițiilor prezentate la articolul 7 alineatul (1), fără a aduce atingere articolelor 4 și 29 și pentru o perioadă de un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, autoritățile împuternicite să facă numiri din cadrul instituțiilor vizate, pe baza unei decizii argumentate în mod corespunzător și în cazuri excepționale și acționând de comun acord și numai în interesul serviciului, după audierea funcționarului în cauză, pot să transfere respectivul funcționar de la Consiliu sau Comisie la SEAE fără a notifica personalul cu privire la postul vacant. Un funcționar al SEAE poate fi transferat la Consiliu sau Comisie în aceleași condiții.

Justificare

În acord cu raportorul JURI. Această derogare este necesară doar în perioada de înființare; în consecință, ar trebui limitată în timp.

Amendamentul  18

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – articolul 98 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. În sensul articolului 29 alineatul (1) litera (a) și fără a aduce atingere articolului 97, atunci când se are în vedere ocuparea unui post vacant în cadrul SEAE, autoritatea împuternicită să facă numiri ia în considerare candidaturile funcționarilor de la Consiliu, Comisie și SEAE, ale personalului temporar care face obiectul articolului 2 litera (e) din Regimul aplicabil celorlalți agenți și ale personalului din serviciile diplomatice naționale ale statelor membre fără a acorda prioritate vreuneia dintre aceste categorii.

1. În sensul articolului 29 alineatul (1) litera (a) și fără a aduce atingere articolului 97, atunci când se are în vedere ocuparea unui post vacant în cadrul SEAE, autoritatea împuternicită să facă numiri ia în considerare candidaturile funcționarilor de la Consiliu, Comisie și SEAE, ale personalului temporar care face obiectul articolului 2 litera (e) din Regimul aplicabil celorlalți agenți și ale personalului din serviciile diplomatice naționale ale statelor membre fără a acorda prioritate vreuneia dintre aceste categorii. În conformitate cu articolul 27 din Statutul funcționarilor și cu articolul 12 alineatul (1) primul paragraf din Regimul aplicabil celorlalți agenți, recrutarea are ca obiectiv să asigure instituției serviciile unor funcționari și agenți temporari înzestrați cu abilități, eficiență și integritate de cel mai înalt nivel, recrutați pe baza unei reprezentativități geografice, asigurând în același timp echilibrul instituțional și echilibrul de gen. Această obligație se aplică SEAE în ansamblu și diferitelor componente ale personalului său, inclusiv agenților temporari menționați la articolul 2 litera (e) din Regimul aplicabil celorlalți agenți.

Amendamentul  19

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – articolul 98 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De la o dată stabilită de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei, însă până la 1 iulie 2013 cel târziu, autoritatea împuternicită să facă numiri ia în considerare candidaturile funcționarilor de la alte instituții fără a acorda prioritate vreuneia dintre aceste categorii.

De la o dată stabilită de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei, însă până la 1 ianuarie 2012 cel târziu, autoritatea împuternicită să facă numiri ia în considerare candidaturile funcționarilor de la alte instituții care fac obiectul aceluiași Statut al funcționarilor și Regimului aplicabil celorlalți agenți în aceleași condiții cu SEAE, fără a acorda prioritate vreuneia dintre aceste categorii.

Justificare

În acord cu raportorul JURI. După Tratatul de la Lisabona, lista instituțiilor (articolul 13 TUE) cuprinde și BCE, care, cu toate acestea, aplică propriul Statut al funcționarilor (redactat după modelul Statutului funcționarilor Comunităților Europene, dar specificând deseori condiții diferite) și are un sistem diferit, simplificat, de recrutare și contracte. Ar trebui precizat că doar funcționarii cărora li se aplică Statutul funcționarilor, în condiții egale, ar trebui să fie considerați candidați pentru SEAE.

Amendamentul  20

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – articolul 98 – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) La examinarea candidaturilor, autoritatea împuternicită să facă numiri aplică obiectivul unei reprezentativități geografice adecvate și al echilibrului de gen. Având în vedere caracterul excepțional al situației și nevoile generale preconizate, ar trebui organizate competiții pentru recrutarea funcționarilor din statele membre slab reprezentate până la 31 decembrie 2020 pentru a asigura respectarea principiilor stabilite în articolul 27 din Statutul funcționarilor, inclusiv recrutarea pe o bază geografică cât mai largă.

 

La examinarea candidaturilor, autoritatea împuternicită să facă numiri respectă întotdeauna, în conformitate cu articolul 6 alineatul (9) din Decizia Consiliului 2010/427/UE, principiul conform căruia funcționarii permanenți ai Uniunii trebuie să reprezinte cel puțin 60% din întreg personalul SEAE, iar acest lucru trebuie să se reflecte în cazul tuturor gradelor din ierarhia SEAE.

Amendamentul  21

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – articolul 98a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 98a

 

Un Comitet consultativ privind numirile (CCN), compus din reprezentanți ai statelor membre, ai Comisiei, ai Secretariatului General al Consiliului și ai Parlamentului European, oferă consiliere Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/ Vicepreședinte al Comisiei cu privire la chestiunile legate de recrutările din cadrul SEAE. CCN monitorizează de asemenea procedurile de selecție la toate nivelurile în cadrul SEAE și evoluția personalului SEAE, în special în ceea ce privește obiectivul unui echilibru adecvat de gen și al echilibrului geografic.

Justificare

În acord cu raportorul JURI. Ar trebui să se aplice o procedură transparentă și obiectivă în vederea recrutării în cadrul SEAE, aplicându-se practicile în vigoare după ce au fost modificate în mod corespunzător.

Amendamentul  22

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – articolul 98b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 98b

 

Pentru a garanta că toți membrii personalului SEAE sunt tratați în același mod, indiferent dacă aceștia provin din administrația Uniunii Europene sau din serviciile diplomatice naționale ale statelor membre, în special în ceea ce privește eligibilitatea de a prelua toate pozițiile și responsabilitățile din cadrul SEAE în condiții echivalente, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Vicepreședinte al Comisiei, în calitate de autoritate împuternicită să facă numiri, întocmește un tabel de echivalență între gradele administrative europene, în special la nivel de AD, și vechimea în diplomație pentru a garanta că, în momentul recrutării, personalului care provine din statele membre i se acordă un grad care corespunde vechimii medii aferente gradului respectiv.

Justificare

With the new grading system for ADs it takes between 9 to 12 years for an official to become AD 8. In the Classification on the diplomatic list used by the Commission, AD 8 corresponds to the diplomatic title of First Secretary. Often in the national diplomatic services only 3 to 5 years of experience are required to acquire such ranking. The same difference in time applies to higher rankings too, with the career path for ADs being much longer in comparison to national diplomats. A new table based on a comparative analysis of seniority would ensure full equality and equal career prospects and responsibilities for all EEAS staff.

Amendamentul  23

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – articolul 98c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 98c

 

În momentul în care SEAE își atinge capacitatea maximă, personalul provenind din serviciile diplomatice naționale ale statelor membre reprezintă cel puțin o treime din întreg personalul SEAE la nivel de AD. La fel, funcționarii permanenți UE reprezintă cel puțin 60% din tot personalul SEAE la nivel de AD.

Justificare

Pentru a asigura coerența cu Decizia Consiliului privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă.

Amendamentul  24

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – articolul 98d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 98d

 

Raportul anual referitor la ocuparea posturilor în cadrul SEAE, care urmează să fie prezentat Parlamentului European și Consiliului de către Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Vicepreședintele Comisiei, în conformitate cu articolul 6 alineatul (9) din Decizia Consiliului 2010/427/UE, conține o defalcare a tuturor membrilor personalului în funcție de statutul lor de angajați temporari sau permanenți, naționalitate și gen, în conformitate cu grupele de funcții AD/AST, gradele și pozițiile ocupate. Toate cazurile care nu respectă pragul minim de 60% și reprezentativitatea geografică stabilită ca obiectiv prin Decizia Consiliului 2010/427/UE trebuie remediate în termen de un an, inclusiv, dacă este cazul, prin aplicarea unor măsuri suplimentare.

Amendamentul  25

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – articolul 98e (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 98e

 

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 4 al doilea și al treilea paragraf, articolului 7 alineatul (1), articolului 27 al doilea paragraf și articolului 29 alineatul (1) literele (a),(b) și (c) din Statutul funcționarilor, posturile vacante sunt ocupate până la 31 decembrie 2020, în conformitate cu obiectivele orientative de recrutare definite de valoarea de referință Kinnock1, prin numirea cetățenilor din statele membre slab reprezentate. Numirile se fac pentru toate gradele din grupa de funcții AD, în urma unor competiții interne și externe, pe baza calificărilor și testelor organizate în conformitate cu anexa III la prezentul Statut al funcționarilor.

____________

Obiective adecvate și orientative de recrutare pentru fiecare stat membru reprezentând media valorii relative a celor trei criterii (exprimate ca procent): (1) numărul de locuitori, (2) numărul de mandate în Parlamentul European și (3) numărul de voturi în Consiliu (C(2003)0436).

Justificare

Așa cum se precizează la punctul 7 din Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 8 iulie 2010 referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului privind organizarea și funcționarea SEAE, ar trebui să existe un sistem analog cu cel introdus prin Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 410/2004 pentru a soluționa problema dezechilibrului geografic.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – articolul 99a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 99a

 

Înainte de preluarea sarcinilor care le revin, și, dacă este cazul, ulterior, toți membrii personalului SEAE la nivel de AD primesc o formare comună. În acest scop, se creează o Academie diplomatică europeană. Academia cooperează îndeaproape cu organismele corespunzătoare din statele membre și Colegiul European de Securitate și Apărare, integrându-l pe acesta din urmă după o perioadă de tranziție. Formarea pe care o oferă se bazează pe o programă de studii armonizată și cuprinde, după caz, formare în domeniile procedurilor consulare și legislative, diplomației, medierii conflictelor și relațiilor internaționale, precum și cunoștințe privind istoria și funcționarea Uniunii Europene. Academia formează și personalul misiunilor PSAC și este deschisă, după caz, și altor membri ai personalului care lucrează pentru Uniunea Europeană sau statele membre.

Amendamentul  27

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – punctul 5 – litera b

Regimul aplicabil celorlalți agenți

Articolul 2 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

'(e) personalul detașat de serviciile diplomatice naționale ale statelor membre și angajat pentru a ocupa temporar un post permanent în cadrul SEAE.”

'(e) personalul provenit din serviciile diplomatice naționale ale statelor membre și angajat pentru a ocupa temporar un post permanent în cadrul SEAE.”

Justificare

Terminologia utilizată în prezentul regulament de modificare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ar trebui să fie compatibilă cu cea din Decizia Consiliului privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă. În special termenul „detașat”ar trebui utilizat doar în legătură cu „experții naționali detașați specializați” la care face trimitere considerentul 12 și articolul 6 alineatul (3) din această Decizie. Numărul acestora ar trebui să fie limitat și nu ar trebui să intre în categoria de o treime pe care ar trebui să o reprezinte personalul din statele membre în momentul în care SEAE își va atinge capacitatea deplină.

Amendamentul  28

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – punctul 6

Regimul aplicabil celorlalți agenți

Articolul 3a – alineatul 1 – paragraful 1a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. La articolul 3a alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

eliminat

„Personalul angajat pentru a-și exercita activitatea cu normă întreagă sau cu normă redusă în delegațiile Uniunii poate fi repartizat temporar la sediul instituției conform procedurii de mobilitate prevăzute la articolele 2 și 3 din anexa X la Statutul funcționarilor.”

 

Justificare

În acord cu raportorul JURI. Repartizarea agenților contractuali la sediul SEAE, în condițiile în care aceștia au fost angajați în mod expres pentru a-și desfășura activitatea în cadrul delegațiilor, ar contraveni principiilor loialității și bunei gestiuni. Aceasta constituie o extindere a posibilității de a angaja personal contractual, care este incompatibilă cu independența funcției publice a Uniunii Europene.

Amendamentul  29

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – punctul 7

Regimul aplicabil celorlalți agenți

Articolul 3a – alineatul 1 – paragraful 1a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. La articolul 3b, paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul paragraf:

eliminat

„Cu excepția cazurilor menționate la articolul 3a alineatul (1) paragraful al doilea, utilizarea agenților contractuali auxiliari este exclusă în cazurile în care se aplică articolul 3a.”

 

Justificare

În acord cu raportorul JURI. Repartizarea agenților contractuali la sediul SEAE, în condițiile în care aceștia au fost angajați în mod expres pentru a-și desfășura activitatea în cadrul delegațiilor, ar contraveni principiilor loialității și bunei gestiuni. Aceasta constituie o extindere a posibilității de a angaja personal contractual, care este incompatibilă cu independența funcției publice a Uniunii Europene.

Amendamentul  30

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – punctul 10

Regimul aplicabil celorlalți agenți

Capitolul 10 – articolul 50b – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Membrii personalului din serviciile diplomatice naționale ale statelor membre care au fost selectați conform procedurii prevăzute la articolul 98 alineatul (1) din Statutul funcționarilor și care sunt detașați de serviciile diplomatice naționale sunt încadrați ca agenți temporari în temeiul articolului 2 litera (e).

(1) Membrii personalului care provin din serviciile diplomatice naționale ale statelor membre, care au fost selectați conform procedurii prevăzute la articolul 98 alineatul (1) din Statutul funcționarilor sunt încadrați ca agenți temporari în temeiul articolului 2 litera (e). Gradul administrativ acordat candidaților selectați care provin din serviciile diplomatice naționale ale statelor membre ar trebui să fie gradul care li se cuvine în conformitate cu anii de vechime și numărul de promovări din cadrul serviciului diplomatic național de origine, pe baza sistemului de promovări aplicabil funcționarilor UE.

Justificare

Terminologia folosită în Regulamentul de modificare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil ar trebui să respecte Decizia Consiliului de instituire a SEAE. Termenul „detașat” ar trebui utilizat doar pentru experții naționali detașați specializați. Membrii personalul SEAE, indiferent de originea lor, ar trebui să poată aspira la aceleași perspective de carieră.

Amendamentul  31

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regimul aplicabil celorlalți agenți

Articolul 50ba (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 50ba

 

Începând din 2012, Înaltul Reprezentant, ca autoritate împuternicită să facă numiri, prezintă un raport anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la ocuparea posturilor în SEAE, nivelul de conformitate cu cerința prevăzută de articolul 6 alineatul (9) din Decizia Consiliului.../... din... privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă în ceea ce privește componența personalului SEAE și defalcarea acestuia în funcție de naționalitate și gen pentru grupurile de funcții AD/AST, grade ocupate și poziții.

Justificare

Parlamentul și Consiliul, în calitate de colegislatori ai modificărilor Statutului funcționarilor și Regimului aplicabil celorlalți agenți, impuse de înființarea SEAE, ar trebui ținute la curent cu privire la aplicarea și eficiența acestor modificări, având în vedere în special conformitatea cu pragurile numerice prevăzute de Decizia Consiliului și obiectivul unei reprezentativități geografice adecvate și al echilibrului de gen în cadrul personalului SEAE.

Amendamentul  32

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – punctul 10

Regimul aplicabil celorlalți agenți

Capitolul 10 – articolul 50bb (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 50bb

 

Pentru a garanta că toți membrii personalului SEAE sunt tratați în același mod, indiferent dacă aceștia provin din administrația Uniunii Europene sau din serviciile diplomatice naționale ale statelor membre, în special în ceea ce privește posibilitatea de acces la toate pozițiile și responsabilitățile din cadrul SEAE în condiții echivalente, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Vicepreședinte al Comisiei, în calitate de autoritate împuternicită să facă numiri, întocmește un tabel de echivalență între gradele administrative europene, în special la nivel de AD, și vechimea în diplomație pentru a garanta că, în momentul recrutării, personalului care provine din statele membre i se acordă un grad care corespunde vechimii medii aferente gradului respectiv.

Justificare

With the new grading system for ADs it takes between 9 to 12 years for an official to become AD 8. In the Classification on the diplomatic list used by the Commission, AD 8 corresponds to the diplomatic title of First Secretary. Often in the national diplomatic services only 3 to 5 years of experience are required to acquire such ranking. The same difference in time applies to higher rankings too, with the career path for ADs being much longer in comparison to national diplomats. A new table based on a comparative analysis of seniority would ensure full equality and equal career prospects and responsibilities for all EEAS staff.

Amendamentul  33

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regimul aplicabil celorlalți agenți

Articolul 50bc (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 50 bc

 

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 4 al doilea și al treilea paragraf, articolului 7 alineatul (1), articolului 27 al doilea paragraf și articolului 29 alineatul (1) literele (a),(b) și (c) din Statutul funcționarilor, posturile vacante sunt ocupate până la 31 decembrie 2020, în conformitate cu obiectivele orientative de recrutare definite de valoarea de referință Kinnock1, prin numirea cetățenilor din statele membre slab reprezentate. Numirile se fac pentru toate gradele din grupa de funcții AD, în urma unor competiții interne și externe, pe baza calificărilor și testelor organizate în conformitate cu anexa III la Statutul funcționarilor.

_________________

1Obiective adecvate și orientative de recrutare pentru fiecare stat membru reprezentând media valorii relative a celor trei criterii (exprimate ca procent): (1) numărul de locuitori, (2) numărul de mandate în Parlamentul European și (3) numărul de voturi în Consiliu (C(2003)0436).

Justificare

Așa cum se precizează la punctul 7 din Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 8 iulie 2010 referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului privind organizarea și funcționarea SEAE, ar trebui să existe un sistem analog cu cel introdus prin Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 410/2004 pentru a soluționa problema dezechilibrului geografic.

Amendamentul  34

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – punctul 10

Regimul aplicabil celorlalți agenți

Articolul 50bd

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 50bd

 

(1) Membrii personalului provenit din serviciile diplomatice naționale ale statelor membre pot candida la posturile vacante din cadrul serviciului lor diplomatic național de origine, în condiții de egalitate cu candidații interni ai serviciului diplomatic național respectiv.

 

(2) În cazul în care serviciul diplomatic național de origine al agenților temporari SEAE solicită, în scopuri vizând organizarea internă și resursele umane, un raport anual de evaluare sau o evaluare, Înaltul Reprezentant și serviciul diplomatic național de origine în cauză convin cu privire la modalitățile de recunoaștere și validare automată a raportului de evaluare sau a evaluării efectuate de Înaltul Reprezentant în ceea ce privește întreg personalul SEAE provenind din aceste servicii diplomatice naționale.

 

(3) Rapoartele de evaluare anuale sau evaluările personalului SEAE provenind din serviciile diplomatice naționale ale statelor membre nu pot fi în niciun caz redactate sau efectuate de serviciul diplomatic național de origine.

Justificare

Personalul provenind din serviciile diplomatice naționale și care activează în SEAE ar trebui să beneficieze de aceleași oportunități profesionale ca și personalul care activează în serviciul diplomatic național de origine. Pentru a asigura un SEAE independent, personalul provenind din serviciile diplomatice naționale și care activează în SEAE nu ar trebui să răspundă în fața resurselor umane din serviciul diplomatic național de origine prin intermediul unor evaluări anuale sau rapoarte de evaluare a personalului. VP/ÎR ar trebui să fie singurul responsabil pentru evaluarea membrilor personalului SEAE, indiferent de originea acestora.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților

Referințe

COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD)

Comisia competentă în fond

JURI

Aviz emis de către              

        Data anunțului în plen

AFET

23.6.2010

 

 

 

Raportor pentru aviz:        

        Data numirii

Jacek Saryusz-Wolski

27.4.2010

 

 

Examinare în comisie

20.9.2010

 

 

 

Data adoptării

29.9.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

55

4

6

Membri titulari prezenți la votul final

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Michael Gahler, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Adrian Severin, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Kristian Vigenin, Graham Watson

Membri supleanți prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, Elena Băsescu, Malika Benarab-Attou, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Evgeni Kirilov, Marietje Schaake, György Schöpflin, Konrad Szymański, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Olle Ludvigsson, Marek Henryk Migalski, Antigoni Papadopoulou, Pavel Poc


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (6.10.2010)

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților

(COM(2010)0309 – C7‑0146/2010 – 2010/0171(COD))

Raportor pentru aviz: Filip Kaczmarek

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul pentru aviz susține amendamentele propuse în proiectul de raport al Comisiei pentru afaceri juridice, în special amendamentele care au ca scop să garanteze că recrutarea personalului pentru SEAE se va face în continuare prin procedurile obiective și transparente prevăzute în Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți.

În plus, propunerea Comisiei este îmbunătățită de amendamentele raportorului comisiei responsabile, care introduc dispozițiile privind personalul SEAE care au făcut parte din acordul politic convenit în iunie la Madrid cu privire la SEAE, în special dispozițiile referitoare la echilibrul geografic, la echilibrul dintre femei și bărbați și la echilibrul dintre personalul provenit din instituțiile UE și serviciile diplomatice ale statelor membre. Aceste amendamente merită să fie susținute, la fel ca amendamentele care vizează deschiderea posturilor din cadrul SEAE pentru funcționarii Parlamentului și altor instituții până la 1 ianuarie 2012.

Raportorul a identificat două cazuri, ambele importante pentru politica de dezvoltare a Uniunii, în care consideră că acordul politic convenit de instituții la 21 iunie la Madrid nu a fost reflectat suficient de clar în textul proiectului de decizie a Consiliului privind organizarea și funcționarea SEAE și în care regulamentul de modificare a Statutului funcționarilor ar trebui să includă clarificările necesare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul -1

 

Definiție

 

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarea definiție:

 

-„serviciu diplomatic” înseamnă orice serviciu al unui stat membru care este responsabil de orice aspect al acțiunii externe a statului membru în cauză care este relevant pentru activitatea Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), inclusiv politica sa de apărare și securitate, politicile sale de dezvoltare și de mediu și alte politici.

Justificare

În grupurile de lucru privind SEAE s-a convenit că ar trebui să se introducă posibilitatea ca funcționarii din statele membre care lucrează în domeniul apărării, al dezvoltării sau al mediului și în oricare alte domenii de politici din sfera de competență a SEAE să lucreze în cadrul Serviciului. Întrucât în multe state membre funcționarii care lucrează în alte domenii ale acțiunii externe nu fac parte din „serviciul diplomatic” al statelor respective, este necesar să se extindă sfera conceptului de „serviciu diplomatic”.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – articolul 96 – paragraful 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Această dispoziție se aplică în special articolului 9 alineatele (3), (4) și (5) (referitor la instrumentele de acțiune externă și programarea acesteia) din Decizia 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă1.

 

________________________________

1 JO L 201, 3.8.2010, p. 30.

Justificare

Articolul 9 alineatul (3) din decizia Consiliului prevede că „SEAE este responsabil” de pregătirea deciziilor Comisiei pentru primele trei etape ale ciclului de programare. Alineatele (4) și (5) de la același articol prevăd că în ceea ce privește FED, IDC și IEVP „orice propuneri […] sunt pregătite în comun de serviciile relevante din cadrul SEAE și al Comisiei sub responsabilitatea comisarului pentru politica de dezvoltare…”. Articolul 1 alineatul (3) și articolul 6 alineatul (4) prevăd în schimb că „SEAE se află sub autoritatea Înaltului Reprezentant” și că „[m]embrii personalului SEAE […] nu solicită și nu acceptă instrucțiuni de la un guvern, o autoritate, o organizație sau o persoană din afara SEAE sau de la un alt organism sau o altă persoană decât Înaltul Reprezentant.” Prin urmare, este absolut necesar să se clarifice faptul că SEAE trebuie să accepte instrucțiuni de la comisarii responsabili în conformitate cu articolul 9.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil altor agenți ai acestor Comunități

Referințe

COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD)

Comisie competentă în fond

JURI

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

DEVE

23.6.2010

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Filip Kaczmarek

22.6.2010

 

 

Examinare în comisie

30.8.2010

 

 

 

Data adoptării

5.10.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Crețu,, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, David-Maria Sassoli, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Gabriele Zimmer

Membri supleanți prezenți la votul final

Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, Isabella Lövin, Miguel Angel Martínez Martínez, Bart Staes, Patrizia Toia

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein


AVIZ al Comisiei pentru bugete (30.9.2010)

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților

(COM(2010)0309 – C7‑0146/2010 – 2010/0171(COD))

Raportoare pentru aviz: Nadezhda Neynsky

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Articolul 27 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) va lucra în colaborare cu serviciile diplomatice ale statelor membre și va fi format din funcționarii serviciilor competente ale Secretariatului General al Consiliului și ale Comisiei, precum și din personalul detașat al serviciilor diplomatice naționale ale statelor membre.

Ca și în cazul tuturor instituțiilor și organismelor Uniunii, politica SEAE privind personalul va funcționa conform cadrului instituit de Statutul funcționarilor Comunităților Europene (Statutul funcționarilor) și Regimul aplicabil celorlalți agenți (RACA) ai Comunităților. Pentru a permite SEAE să funcționeze potrivit Tratatului privind Uniunea Europeană, sunt necesare anumite modificări la Statutul funcționarilor și la Regimul aplicabil celorlalți agenți.

Proiectul de aviz al comisiei BUDG a fost pregătit pe baza documentului de lucru al raportorului pentru aviz, discutat în cadrul reuniunii BUDG din 13 iulie 2010 (PE 445.751).

Propunerea Comisiei vizează:

-          să facă modificările necesare pentru instituirea și funcționarea SEAE;

-          să modifice condițiile de lucru pentru delegațiile Uniunii prin alte modificări, cu un caracter mai tehnic (dar scumpe), privind anexa X la Statutul funcționarilor (aplicabilă personalului repartizat în țări terțe), agenții contractuali și agenții locali.

Din motive de transparență, dar și bugetare(1), raportoarea pentru aviz consideră că modificările ar trebui să se limiteze la ceea ce este necesar pentru înființarea și funcționarea SEAE, cu cele două excepții de mai jos, pe care raportoarea le consideră cruciale și care, în opinia sa, ar trebui susținute:

-          punerea în aplicare a avantajelor prevăzute în anexa X pe perioada concediului pentru creșterea copilului/concediului din motive familiale, pentru a sprijini obiectivul general de a concilia mai bine viața privată și cea profesională și, în special, pentru a elimina un obstacol pentru femeile care ar fi interesate să ocupe un post într-o delegație a Uniunii;

-          recunoașterea formală în RACA a sistemelor de asigurare pentru agenții locali din țările în care protecția socială nu există sau este necorespunzătoare.

De asemenea, trebuie subliniat faptul că, din cunoștințele raportoarei, amendamentele propuse sunt compatibile cu sau chiar iau în considerare acordul politic din 21 iunie 2010 semnat la Madrid.

În documentul de lucru, raportoarea a indicat câteva puncte slabe ale impactului bugetar al Regulamentului, în forma prezentată în fișa financiară legislativă a Comisiei și documentele justificative (în special cu privire la concediul pentru creșterea copilului menționat mai sus), care ar putea genera îndoieli privind neutralitatea bugetară declarată a propunerii. În această privință, respingerea propusă a noii proceduri de mobilitate și a punerii în aplicare a anexei X pentru personalul contractual poate avea ca rezultat economii, protejând în același timp independența funcției publice europene.

Se solicită, de asemenea, un raport specific din partea Înaltului Reprezentant cu privire la aplicarea regulamentului în momentul în care SEAE va fi în totalitate funcțional, în special cu privire la echilibrul de gen și cel geografic al personalului din cadrul SEAE și cu privire la consecințele bugetare reale ale extinderii avantajelor prevăzute în anexa X în beneficiul personalului aflat în concediu pentru creșterea copilului (creșterea perioadei concediului luat pentru creșterea copilului/concediului din motive familiale, înlocuirea personalului, impactul asupra bunei funcționări a delegațiilor).

Alte amendamente se referă la:

-          protejarea prerogativelor bugetare ale Parlamentului;

-          respingerea posibilității de detașare pentru personalul deja detașat din cadrul

serviciilor diplomatice naționale;

-          clarificarea responsabilităților bugetare;

-          respingerea modificării regimului de „liberă trecere” în cadrul delegațiilor;

-          echilibrul de gen în cadrul SEAE.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 2a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

2a. subliniază că modificările propuse în ceea ce privește Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților ar trebui să fie neutre din punct de vedere bugetar și, prin urmare, ar trebui să fie compatibile cu plafonul rubricii 5 din cadrul financiar multianual; reamintește totuși că toate creditele neprevăzute necesare pentru aplicarea regulamentului ar trebui hotărâte în cadrul procedurii bugetare anuale;

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Toți membrii personalului SEAE care intră sub incidența Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil altor agenți ar trebui să aibă aceleași drepturi și obligații în cadrul SEAE, indiferent dacă sunt funcționari ai Uniunii Europene sau agenți temporari care provin din serviciile diplomatice ale statelor membre, și ar trebui tratați în mod egal, în special în ceea ce privește posibilitatea de a ocupa orice post în condiții echivalente. Nu ar trebui făcută nicio distincție între agenții temporari care provin din serviciile diplomatice naționale și funcționarii Uniunii Europene în ceea ce privește atribuirea sarcinilor care trebuie să fie îndeplinite în toate domeniile de activitate și politicile puse în aplicare de SEAE.

Justificare

Egalitatea în drepturi și obligații este crucială pentru asigurarea unui serviciu coerent și independent. Acest fapt ar trebui să fie valabil și în cadrul SEAE, cu excepția posibilității de detașare pentru personalul detașat deja din cadrul serviciilor diplomatice naționale.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Toți membrii personalului delegației, indiferent de funcția acestora, și întreaga activitate a delegației ar trebui să se afle sub autoritatea șefului de delegație. Acesta ar trebui să răspundă în fața Înaltului Reprezentant pentru administrarea generală a activității delegației și pentru asigurarea coordonării tuturor acțiunilor Uniunii.

 

Atunci când șefii delegațiilor acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați în conformitate cu articolul 51 al doilea paragraf, aceștia ar trebui să se afle în subordinea Comisiei ca instituție responsabilă de definirea, exercitarea, controlul și evaluarea sarcinilor și responsabilităților ce le revin acestora în calitate de ordonatori de credite subdelegați.

 

Funcționarii din cadrul unei delegații a Uniunii ar trebui să primească de la șeful delegației instrucțiuni cu privire la execuția bugetului Uniunii.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Este oportun a clarifica faptul că personalul SEAE care desfășoară anumite sarcini pentru Comisie ca parte a îndatoririlor sale ar trebui să urmeze instrucțiunile Comisiei. Similar, funcționarii Comisiei care lucrează în delegațiile Uniunii ar trebui să urmeze instrucțiunile șefului delegației, în special în ceea ce privește chestiunile organizaționale și administrative și în ceea ce privește execuția bugetului Uniunii.

(4) Este oportun să se clarifice faptul că personalul SEAE care desfășoară anumite sarcini pentru Comisie ca parte a îndatoririlor sale ar trebui să urmeze instrucțiunile Comisiei sub responsabilitatea generală a șefului delegației. Similar, funcționarii Comisiei care lucrează în delegațiile Uniunii ar trebui să urmeze instrucțiunile șefului delegației, în special în ceea ce privește chestiunile organizaționale și administrative și în ceea ce privește execuția bugetului Uniunii.

Justificare

Execuția bugetului operațional al UE ar trebui să rămână în mod clar în competența și sub responsabilitatea Comisiei și a personalului acesteia, în conformitate cu articolul 317 din TFUE. Nu pare oportun să se specifice că șeful delegației (SEAE) ar trebui să dea instrucțiuni în această privință. Cu toate acestea, ÎR/VP și șefii de delegații ar trebui să fie informați cu privire la aceste instrucțiuni.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Noțiunea de administrație europeană presupune, ca principiu fundamental, o reprezentativitate geografică adecvată în ceea ce privește personalul. Recrutările pentru posturi în cadrul SEAE, care se fac în funcție de merit, ar trebui să asigure în același timp o prezență corespunzătoare la toate nivelurile a resortisanților din toate statele membre. De asemenea, la toate nivelurile ar trebui asigurat un echilibru adecvat de gen.

Justificare

După cum se precizează la punctul 7b din rezoluția legislativă a Parlamentului, ar trebui să fie clar faptul că noțiunea de administrație europeană presupune ca precondiție asigurarea unei adevărate reprezentări a tuturor statelor membre ale UE și a cetățenilor UE în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă; astfel, acesta trebuie să fie caracterizat de o reprezentativitate geografică corespunzătoare și de un echilibru adecvat de gen.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Punctul 7 din Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 8 iulie 2010 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă precizează că măsurile specifice suplimentare prevăzute la articolul 6 alineatul (6) din Decizia Consiliului pentru consolidarea echilibrului geografic și de gen ar trebui să includă, în ceea ce privește echilibrul geografic, măsuri analoage celor prevăzute în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 401/2004 al Consiliului.

Justificare

După cum se precizează la punctul 7 din Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 8 iulie 2010 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă, ar trebui să fie clar faptul că noțiunea de administrație europeană presupune ca precondiție asigurarea unei adevărate reprezentări a tuturor statelor membre ale UE și a cetățenilor europeni în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă; astfel acesta trebuie să fie caracterizat de o reprezentativitate geografică corespunzătoare și de un echilibru adecvat de gen.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 4c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c) Având în vedere subreprezentarea din prezent a resortisanților anumitor state membre în cadrul Direcției Generale Relații Externe a Comisiei Europene, ar trebui introduse măsuri temporare care să rămână în vigoare până la 31 decembrie 2020.

Justificare

Serviciului European de Acțiune Externă trebuie să asigure cu adevărat reprezentarea tuturor statelor membre ale UE și a cetățenilor europeni și, ca atare, să fie caracterizat de o reprezentativitate geografică corespunzătoare și de un echilibru adecvat de gen. Subreprezentarea din prezent a anumitor state membre în cadrul Direcției Generale Relații Externe a Comisiei Europene justifică stabilirea de măsuri speciale pe termen lung menite să asigure faptul că acest dezechilibru nu se va regăsi în cadrul SEAE.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Pentru a lua în considerare, în mod flexibil, situațiile specifice (de exemplu, necesitatea de a ocupa un post în condiții de urgență sau transferurile viitoare ale sarcinilor de suport de la Consiliu sau Comisie la SEAE), în situații excepționale ar trebui să se poată efectua un transfer al funcționarilor în interesul serviciului, respectiv fără publicarea în prealabil a unui anunț pentru postul vacant, de la Consiliu sau Comisie la SEAE. Similar, ar trebui să se poată realiza transferul funcționarilor în interesul serviciului de la SEAE la Consiliu sau Comisie.

(7) Pentru a lua în considerare, în mod flexibil, situațiile specifice (de exemplu, necesitatea de a ocupa un post în condiții de urgență sau transferurile viitoare ale sarcinilor de asistență de la Consiliu sau Comisie la SEAE), în situații excepționale și justificate în mod adecvat ar trebui să se poată efectua un transfer al funcționarilor în interesul serviciului, respectiv fără publicarea în prealabil a unui anunț pentru postul vacant, de la Consiliu sau Comisie la SEAE. Similar, ar trebui să se poată realiza transferul funcționarilor în interesul serviciului de la SEAE la Consiliu sau Comisie.

Justificare

„Situațiile excepționale” pentru transferul unui agent SEAE în interesul serviciului ar trebui să fie definite mai bine, pentru a evita numirile arbitrare și pentru a garanta transparența.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Este necesar să se asigure faptul că personalul din serviciile diplomatice naționale, candidații de la Consiliu și Comisie, precum și candidații interni își pot depune candidatura pentru posturile din cadrul SEAE în condiții de egalitate. De la 1 iulie 2013 cel târziu, acest lucru ar trebui să se aplice și funcționarilor de la alte instituții. Cu toate acestea, pentru a garanta reprezentarea adecvată a personalului din serviciile diplomatice naționale în cadrul Serviciului european pentru acțiune externă, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei ar trebui să poată decide că pentru posturile din grupa de funcții AD, până la 30 iunie 2013, se poate acorda prioritate candidaților din cadrul serviciilor diplomatice naționale ale statelor membre în cazul unor calificări în esență egale.

(8) Este necesar să se asigure faptul că personalul din serviciile diplomatice naționale, candidații de la Consiliu și Comisie și candidații interni își pot depune candidatura pentru posturile din cadrul SEAE în condiții de egalitate. De la 1 ianuarie 2012 cel târziu, acest lucru ar trebui să se aplice și funcționarilor de la alte instituții. Cu toate acestea, pentru a garanta reprezentarea adecvată a personalului din serviciile diplomatice naționale în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei ar trebui să poată decide că, pentru posturile din grupa de funcții AD, până la 31 decembrie 2011 sau până când personalul care provine din serviciile diplomatice naționale reprezintă o treime din numărul total de posturi de AD din cadrul SEAE, dacă acest nivel este atins înainte de 31 decembrie 2011, se poate acorda prioritate candidaților din cadrul serviciilor diplomatice naționale ale statelor membre în cazul unor calificări în esență egale.

Justificare

O perioadă de un an pare suficientă pentru a asigura o reprezentare adecvată a serviciilor diplomatice naționale în cadrul SEAE. Mai mult decât atât, această derogare ar trebui să înceteze chiar înainte de scurgerea acestei perioade, dacă obiectivul urmărit a fost îndeplinit înaintea datei de 31 decembrie 2011. Acest amendament vizează să asigure deschiderea mai rapidă a posturilor din cadrul SEAE și pentru funcționarii Parlamentului și ai altor instituții.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Candidații selectați din cadrul serviciilor diplomatice naționale care sunt detașați de statele membre ar trebui încadrați ca agenți temporari, pentru a beneficia astfel de condiții egale cu funcționarii. Dispozițiile de punere în aplicare care vor fi adoptate de SEAE ar trebui să garanteze perspective de carieră pentru agenții temporari echivalente cu cele pentru funcționari.

(9) Candidații selectați din cadrul serviciilor diplomatice naționale care sunt detașați de statele membre ar trebui recrutați pe baza unei proceduri obiective și transparente și încadrați ca agenți temporari, pentru a beneficia astfel de condiții egale cu funcționarii. Dispozițiile de punere în aplicare care vor fi adoptate de SEAE ar trebui să garanteze perspective de carieră echivalente pentru agenții temporari și pentru funcționarii din cadrul SEAE.

Justificare

Sensul primei teze este evident. Cea de-a doua teză vizează asigurarea unor perspective de carieră echivalente pentru agenții temporari și pentru funcționari; textul inițial ar putea fi interpretat ca fiind concentrat în special pe perspectivele de carieră ale agenților temporari.

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Pentru a evita restricțiile inutile referitor la angajarea în cadrul SEAE a personalului din serviciile diplomatice naționale, ar trebui adoptate norme specifice cu privire la durata contractelor. Pentru această categorie specială de personal temporar, normele cu privire la detașare, concediu din motive personale și vârsta maximă de pensionare ar trebui aliniate la cele aplicabile funcționarilor.

(10) Pentru a evita restricțiile inutile referitor la angajarea în cadrul SEAE a personalului din serviciile diplomatice naționale, ar trebui adoptate norme specifice cu privire la durata contractelor. Pentru această categorie specială de personal temporar, normele cu privire la concediu din motive personale și vârsta maximă de pensionare ar trebui aliniate la cele aplicabile funcționarilor.

Justificare

Agenții din cadrul serviciilor diplomatice naționale, fiind deja detașați în cadrul SEAE, nu ar trebui să aibă dreptul de a beneficia de dispozițiile privind detașarea care se aplică funcționarilor. O astfel de „a doua” detașare le-ar permite să obțină posturi în alte instituții UE, ceea ce ar avea ca rezultat o posibilă pierdere de competențe pentru noul serviciu, precum și intrarea personalului în instituțiile UE, fără a parcurge procedurile de selecție tradiționale.

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) În vederea reducerii sarcinii administrative a SEAE, comisia disciplinară instituită de Comisie ar trebui să îndeplinească și rolul de comisie disciplinară a SEAE, cu excepția cazului în care Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei decide să instituie o comisie disciplinară a SEAE.

(12) În vederea reducerii sarcinii administrative a SEAE, comisia disciplinară instituită de Comisie ar trebui să îndeplinească și rolul de comisie disciplinară a SEAE.

Justificare

Pentru a evita suprapunerile organizaționale inutile și pentru a asigura coerența acțiunilor în domenii similare de activitate, comisia disciplinară a Comisiei ar trebui, așa cum se propune și în cazul comitetului pentru personal, să îndeplinească și rolul de comisie disciplinară a SEAE. De aceea, Înaltul Reprezentant nu ar trebui să aibă o marjă discreționară în această privință. Se propune totuși o clauză de revizuire pentru a verifica dacă astfel de organisme dedicate ar fi relevante pentru SEAE.

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Având în vedere experiența dobândită din 2004, nu pare a exista nicio justificare pentru menținerea limitărilor existente în ceea ce privește aplicarea anexei X din Statutul funcționarilor personalului contractual. În special, aceasta înseamnă că agenții contractuali ar trebui să participe pe deplin la procedura de mobilitate în temeiul articolelor 2 și 3 din anexa X. În acest scop, este necesar să se prevadă că agenții contractuali angajați în delegații, care fac obiectul aplicării articolului 3a din Regimul aplicabil celorlalți agenți pot fi repartizați provizoriu la sediul instituției.

eliminat

Justificare

Astfel de dispoziții nu sunt necesare pentru înființarea și funcționarea SEAE, deși aceasta ar trebui să fie sfera propunerii Comisiei (a se vedea expunerea de motive a Comisiei). În plus, personalul contractual a fost angajat în mod expres pentru a-și desfășura activitatea în cadrul delegațiilor.

Amendamentul  14

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Pentru a facilita sarcina personalului care se deplasează în afara Uniunii Europene în executarea îndatoririlor, ar trebui să fie posibil să se emită permise de liberă trecere atunci când interesele serviciului impun aceasta, iar consilierii speciali ar trebui să beneficieze de această posibilitate.

eliminat

Justificare

O astfel de dispoziție nu este necesară pentru înființarea și funcționarea SEAE, deși aceasta ar trebui să fie sfera propunerii Comisiei (a se vedea expunerea de motive a Comisiei). Este dificil de înțeles motivul pentru generalizarea permiselor de liberă trecere, având în vedere că în prezent acestea sunt prevăzute doar pentru înalții funcționari ai delegațiilor.

Amendamentul  15

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Articolul 23 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. La articolul 23, paragraful al treilea se înlocuiește cu textul următor:

„Permisele de liberă trecere prevăzute de Protocolul privind privilegiile și imunitățile sunt eliberate șefilor de unitate, funcționarilor cu gradul AD 12 - AD 16, funcționarilor repartizați în afara teritoriului Uniunii Europene și altor funcționari cărora acestea le sunt necesare în interesul serviciului.”

eliminat

Justificare

O astfel de dispoziție nu este necesară pentru înființarea și funcționarea SEAE, deși aceasta ar trebui să fie sfera propunerii Comisiei (a se vedea expunerea de motive a Comisiei). Este dificil de înțeles motivul pentru generalizarea permiselor de liberă trecere, având în vedere că în prezent acestea sunt prevăzute doar pentru înalții funcționari ai delegațiilor.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – articolul 96 – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Toți membrii personalului delegației, indiferent de funcția acestora, și întreaga activitate a delegației se află sub autoritatea șefului de delegație. Acesta răspunde în fața Înaltului Reprezentant de administrarea generală a activității delegației și de asigurarea coordonării tuturor acțiunilor Uniunii.

 

Atunci când șefii delegațiilor acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați în conformitate cu articolul 51 al doilea paragraf, aceștia se află în subordinea Comisiei ca instituție responsabilă de definirea, exercitarea, controlul și evaluarea sarcinilor și responsabilităților ce le revin acestora în calitate de ordonatori de credite subdelegați.

 

Funcționarii din cadrul unei delegații a Uniunii primesc de la șeful delegației instrucțiuni cu privire la execuția bugetului Uniunii.

Amendamentul  17

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – Articolul 96 – paragrafele 1 și 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 11, un funcționar al Comisiei care lucrează într-o delegație a Uniunii primește instrucțiuni de la șeful delegației, în special cu privire la chestiuni organizaționale și administrative, și, în conformitate cu actele juridice adoptate în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu privire la execuția bugetului Uniunii.

Fără a aduce atingere articolului 11, un funcționar al Comisiei care lucrează într-o delegație a Uniunii primește instrucțiuni de la șeful delegației, în special cu privire la chestiuni organizaționale și administrative, și, în conformitate cu actele juridice adoptate în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu privire la execuția bugetului Uniunii.

Un funcționar SEAE care trebuie să îndeplinească sarcini pentru Comisie ca parte a atribuțiilor sale acceptă instrucțiuni din partea Comisiei cu privire la acele sarcini.

Un funcționar SEAE care trebuie să îndeplinească sarcini pentru Comisie ca parte a atribuțiilor sale acceptă instrucțiuni din partea Comisiei cu privire la acele sarcini sub responsabilitatea generală a șefului delegației.

Justificare

Execuția bugetului operațional al UE ar trebui să rămână în mod clar în competența și sub responsabilitatea Comisiei și a personalului acesteia, în conformitate cu articolul 317 din TFUE. Nu pare oportun să se specifice că șeful delegației (SEAE) ar trebui să dea instrucțiuni în această privință. Cu toate acestea, ÎR/VP și șefii de delegații ar trebui să fie informați cu privire la aceste instrucțiuni.

Amendamentul  18

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – articolul 97 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În temeiul condițiilor prezentate la articolul 7 alineatul (1) și fără a aduce atingere articolelor 4 și 29, autoritățile împuternicite să facă numiri ale instituțiilor vizate, în cazuri excepționale și acționând de comun acord și numai în interesul serviciului, după audierea funcționarului în cauză, pot să transfere respectivul funcționar de la Consiliu sau Comisie la SEAE fără a notifica personalul cu privire la postul vacant. Un funcționar al SEAE poate fi transferat la Consiliu sau Comisie în aceleași condiții.

În temeiul condițiilor prezentate la articolul 7 alineatul (1) și fără a aduce atingere articolelor 4 și 29, autoritățile împuternicite să facă numiri ale instituțiilor vizate, în cazuri excepționale și justificate în mod adecvat și acționând de comun acord și numai în interesul serviciului, după audierea funcționarului în cauză, pot să transfere respectivul funcționar de la Consiliu sau Comisie la SEAE fără a notifica personalul cu privire la postul vacant. Un funcționar al SEAE poate fi transferat la Consiliu sau Comisie în aceleași condiții.

Justificare

„Situațiile excepționale” pentru transferul unui agent SEAE în interesul serviciului ar trebui să fie definite mai bine, pentru a evita numirile arbitrare și pentru a garanta transparența.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – Articolul 98 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul articolului 29 alineatul (1) litera (a) și fără a aduce atingere articolului 97, atunci când se are în vedere ocuparea unui post vacant în cadrul SEAE, autoritatea împuternicită să facă numiri ia în considerare candidaturile funcționarilor de la Consiliu, Comisie și SEAE, ale personalului temporar care face obiectul articolului 2 litera (e) din Regimul aplicabil celorlalți agenți și ale personalului din serviciile diplomatice naționale ale statelor membre fără a acorda prioritate vreuneia dintre aceste categorii.

În sensul articolului 29 alineatul (1) litera (a) și fără a aduce atingere articolului 97, atunci când se are în vedere ocuparea unui post vacant în cadrul SEAE, autoritatea împuternicită să facă numiri ia în considerare candidaturile funcționarilor de la Consiliu, Comisie și SEAE, ale personalului temporar care face obiectul articolului 2 litera (e) din Regimul aplicabil celorlalți agenți și ale personalului din serviciile diplomatice naționale ale statelor membre fără a acorda prioritate vreuneia dintre aceste categorii. La numirea personalului în cadrul SEAE, se va acorda o atenție corespunzătoare obiectivului de a se asigura o reprezentativitate geografică adecvată, precum și echilibrul de gen la toate nivelurile ierarhice și organizaționale și pentru toate componentele personalului.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – Articolul 98 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 4 paragraful al treilea și al patrulea, articolului 7 alineatul (1), articolului 27 paragraful al doilea și articolului 29 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din prezentul Statut al funcționarilor, până la 31 decembrie 2020 posturile vacante sunt ocupate, în conformitate cu obiectivele indicative de recrutare definite pe baza valorii de referință Kinnock[1], prin numirea de resortisanți ai statelor membre subreprezentate. Numirile se fac pentru toate gradele din grupa de funcții AD, în urma unor competiții interne și externe pe baza calificărilor și testelor organizate în conformitate cu anexa III la prezentul Statut al funcționarilor.

 

[1] Comunicarea dlui KINNOCK C(2003)436/4.

 

KRV (valoarea de referință Kinnock) - obiective indicative de recrutare corespunzătoare per stat membru, reprezentând media valorii relative a celor trei criterii (exprimată ca procent): 1. numărul de locuitori, 2. numărul de locuri în PE, 3. ponderea voturilor în cadrul Consiliului.

Justificare

După cum se precizează la punctul 7b din rezoluția legislativă a Parlamentului, ar trebui să existe un sistem analog celui introdus prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 401/2004 al Consiliului în vederea restabilirii echilibrului geografic.

Amendamentul  21

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – articolul 99 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Cu excepția cazului în care Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei decide să instituie o comisie disciplinară pentru SEAE, comisia disciplinară a Comisiei îndeplinește și rolul de comisie disciplinară a SEAE.

(1) Comisia disciplinară a Comisiei îndeplinește și rolul de comisie disciplinară a SEAE.

Justificare

Pentru a evita suprapunerile organizaționale inutile și pentru a asigura coerența acțiunilor în domenii similare de activitate, comisia disciplinară a Comisiei ar trebui, așa cum se propune și în cazul comitetului pentru personal, să îndeplinească și rolul de comisie disciplinară a SEAE. De aceea, Înaltul Reprezentant nu ar trebui să aibă o marjă discreționară în această privință. Se propune totuși o clauză de revizuire pentru a verifica dacă astfel de organisme dedicate ar fi relevante pentru SEAE.

Amendamentul  22

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – punctul 6

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene

Articolul 3a – alineatul 1 – paragraful 1a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. La articolul 3a alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

„Personalul angajat pentru a-și exercita activitatea cu normă întreagă sau cu normă redusă în delegațiile Uniunii poate fi repartizat temporar la sediul instituției conform procedurii de mobilitate prevăzute la articolele 2 și 3 din anexa X la Statutul funcționarilor.”

eliminat

Justificare

Astfel de dispoziții nu sunt necesare pentru înființarea și funcționarea SEAE, deși aceasta ar trebui să fie sfera propunerii Comisiei (a se vedea expunerea de motive a Comisiei). În plus, personalul contractual a fost angajat în mod expres pentru a-și desfășura activitatea în cadrul delegațiilor.

Amendamentul  23

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – punctul 7

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene

Articolul 3b – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. La articolul 3b, paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul paragraf:

„Cu excepția cazurilor menționate la articolul 3a alineatul (1) paragraful al doilea, utilizarea agenților contractuali auxiliari este exclusă în cazurile în care se aplică articolul 3a.”

eliminat

Justificare

Astfel de dispoziții nu sunt necesare pentru înființarea și funcționarea SEAE, deși aceasta ar trebui să fie sfera propunerii Comisiei (a se vedea expunerea de motive a Comisiei). În plus, personalul contractual a fost angajat în mod expres pentru a-și desfășura activitatea în cadrul delegațiilor.

Amendamentul  24

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – punctul 10

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene

Capitolul 10 – articolul 50b – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Durata maximă de încadrare în muncă a acestora este de patru ani. Contractele pot fi reînnoite de mai multe ori pentru o perioadă de cel mult patru ani pentru fiecare reînnoire. Contractul poate fi reînnoit în condițiile prelungirii detașării de la serviciul diplomatic național pe perioada reînnoirii contractului.

(2) Durata maximă de încadrare în muncă a acestora este de patru ani. Contractele pot fi reînnoite de mai multe ori pentru o perioadă de cel mult patru ani. În total, perioada de angajare nu poate depăși opt ani. Cu toate acestea, în circumstanțe excepționale și în interesul serviciului, la sfârșitul perioadei de opt ani, contractul poate fi prelungit cu o perioadă de maximum doi ani. Contractul poate fi reînnoit în condițiile prelungirii detașării de la serviciul diplomatic național pe perioada reînnoirii contractului.

Justificare

Prezentul amendament vizează alinierea propunerii Comisiei cu acordul semnat la Madrid.

Amendamentul  25

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – punctul 10

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene

Capitolul 10 – articolul 50c – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Articolele 37, 38 și 39 din Statutul funcționarilor se aplică prin analogie. Detașarea nu poate depăși durata contractului.

eliminat

Justificare

Agenții din cadrul serviciilor diplomatice naționale, fiind deja detașați în cadrul SEAE, nu ar trebui să aibă dreptul de a beneficia de dispozițiile privind detașarea care se aplică funcționarilor. O astfel de „a doua” detașare le-ar permite să obțină posturi în alte instituții UE, ceea ce ar avea ca rezultat o posibilă pierdere de competențe pentru noul serviciu, precum și intrarea personalului în instituțiile UE, fără a parcurge procedurile de selecție tradiționale.

Amendamentul  26

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – punctul 12

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene

Articolul 118

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

12. Articolul 118 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 118

Anexa X la Statutul funcționarilor se aplică prin analogie agenților contractuali repartizați într-o țară terță. Cu toate acestea, articolul 21 al acestei anexe se aplică numai în cazul în care durata contractului este de cel puțin un an.”

eliminat

Justificare

Astfel de dispoziții nu sunt necesare pentru înființarea și funcționarea SEAE, deși aceasta ar trebui să fie sfera propunerii Comisiei (a se vedea expunerea de motive a Comisiei). Acest fapt ar implica cheltuieli suplimentare și ar reduce creditele disponibile la rubrica 5 din cadrul financiar multianual, având în vedere faptul că aplicarea Tratatului de la Lisabona necesită mijloace financiare suplimentare.

Amendamentul  27

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Înaltul Reprezentat al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comisiei cu privire la punerea în aplicare a acestuia, punând accentul în mod special pe echilibrul de gen și pe cel geografic al personalului din cadrul SEAE, precum și pe aplicarea și consecințele financiare ale dispozițiilor cu impact bugetar, în special aplicarea anexei X pentru personalul aflat în concediu pentru creșterea copilului. Acest raport ar trebui, de asemenea, să evalueze utilitatea înființării unui comitet pentru personal și a unei comisii disciplinare speciale în cadrul SEAE.

Justificare

O clauză de revizuire ar spori transparența politicii de personal a SEAE și ar reprezenta o posibilitate de a face un bilanț al echilibrului de gen și al celui geografic în cadrul Serviciului, precum și al posibilei necesități ca SEAE să aibă propriul comitet pentru personal și propria comisie disciplinară.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil altor agenți ai acestor Comunități

Referințe

COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD)

Comisie competentă în fond

JURI

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

BUDG

23.6.2010

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Nadezhda Neynsky

21.6.2010

 

 

Data adoptării

29.9.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Membri supleanți prezenți la votul final

Jan Olbrycht, Georgios Stavrakakis

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Sabine Verheyen

(1)

Și în conformitate cu expunerea de motive din propunerea Comisiei, care menționează că: „[...] Pe lângă adaptările la noua terminologie ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, modificările propuse se limitează la ceea ce este necesar pentru instituirea și funcționarea SEAE.”


AVIZ al Comisiei pentru control bugetar (29.9.2010)

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților

(COM(2010)0309 – C7‑0146/2010 – 2010/0171(COD))

Raportoare pentru aviz: Edit Herczog

AMENDAMENTELE

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Este oportun a clarifica faptul că personalul SEAE care desfășoară anumite sarcini pentru Comisie ca parte a îndatoririlor sale ar trebui să urmeze instrucțiunile Comisiei. Similar, funcționarii Comisiei care lucrează în delegațiile Uniunii ar trebui să urmeze instrucțiunile șefului delegației, în special în ceea ce privește chestiunile organizaționale și administrative și în ceea ce privește execuția bugetului Uniunii.

(4) Este oportun să se clarifice faptul că personalul SEAE care desfășoară anumite sarcini pentru Comisie ca parte a îndatoririlor sale ar trebui să urmeze instrucțiunile Comisiei sub responsabilitatea generală a șefului delegației. Similar, funcționarii Comisiei care lucrează în delegațiile Uniunii ar trebui să urmeze instrucțiunile șefului delegației, în special în ceea ce privește chestiunile organizaționale și administrative.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4a) Ar trebui asigurate loialitatea și independența întregului personal al SEAE, indiferent dacă este vorba despre funcționari ai UE sau agenți temporari. Personalul ar trebui să beneficieze de un tratament egal și ar trebui să aibă aceleași drepturi și aceleași obligații.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4b) Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintele Comisiei adoptă normele în temeiul cărora experții naționali detașați (END) sunt puși la dispoziția SEAE pentru a oferi consultanță de specialitate, norme echivalente cu cele prevăzute în Decizia C(2008)6866 a Comisiei din 12 noiembrie 2008 privind regimul aplicabil experților naționali detașați și experților naționali în formare profesională pe lângă serviciile Comisiei și în Decizia 2007/829/CE a Consiliului1. Normele în cauză ar trebui să prevadă în special faptul că un END își desfășoară activitatea și acționează exclusiv în interesul Uniunii și nu acceptă, în cursul îndeplinirii sarcinilor sale, instrucțiuni din partea angajatorului său sau a vreunei autorități naționale.

__________

1 Decizia 2007/829/CE a Consiliului din 5 decembrie 2007 privind regimul aplicabil experților și militarilor naționali detașați pe lângă Secretariatul General al Consiliului și de abrogare a Deciziei 2003/479/CE (JO L 327, 13.12.2007, p. 10).

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Pentru a lua în considerare, în mod flexibil, situațiile specifice (de exemplu, necesitatea de a ocupa un post în condiții de urgență sau transferurile viitoare ale sarcinilor de suport de la Consiliu sau Comisie la SEAE), în situații excepționale ar trebui să se poată efectua un transfer al funcționarilor în interesul serviciului, respectiv fără publicarea în prealabil a unui anunț pentru postul vacant, de la Consiliu sau Comisie la SEAE. Similar, ar trebui să se poată realiza transferul funcționarilor în interesul serviciului de la SEAE la Consiliu sau Comisie.

(7) Pentru a lua în considerare, în mod flexibil, situațiile specifice (de exemplu, necesitatea de a ocupa un post în condiții de urgență sau transferurile viitoare ale sarcinilor de asistență de la Consiliu sau Comisie la SEAE), în situații excepționale și justificate în mod adecvat ar trebui să se poată efectua un transfer al funcționarilor în interes de serviciu, respectiv fără publicarea în prealabil a unui anunț pentru postul vacant, de la Consiliu sau Comisie la SEAE. Similar, ar trebui să se poată realiza transferul funcționarilor în interes de serviciu de la SEAE la Consiliu sau Comisie.

Justificare

Pentru a evita numirile arbitrare, este necesar ca astfel de transferuri să fie justificate în mod adecvat.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) În vederea reducerii sarcinii administrative a SEAE, comisia disciplinară instituită de Comisie ar trebui să îndeplinească și rolul de comisie disciplinară a SEAE, cu excepția cazului în care Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei decide să instituie o comisie disciplinară a SEAE.

(12) În vederea reducerii sarcinii administrative a SEAE, comisia disciplinară instituită în cadrul Comisiei ar trebui să îndeplinească și rolul de comisie disciplinară a SEAE.

Justificare

Pentru a evita suprapunerile inutile, comisia disciplinară a Comisiei ar trebui să îndeplinească și rolul de comisie disciplinară a SEAE.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – Articolul 95a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 95a

Selecția personalului SEAE se realizează prin intermediul unei proceduri transparente, bazate pe merit în ceea ce privește abilitățile și cunoștințele relevante pentru sarcinile SEAE, cu obiectivul de a obține din partea personalului servicii la cele mai înalte standarde în ceea ce privește abilitatea, eficiența și integritatea și cu scopul de a asigura un echilibru regional, geografic și de gen în cadrul SEAE. În cadrul personalului SEAE ar trebui să se asigure o prezență semnificativă a resortisanților din toate statele membre.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – Articolul 98 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 98a

Fără a aduce atingere dispozițiilor din Regulamentul financiar, un funcționar sau un agent temporar al SEAE nu poate primi, în niciun caz, plăți sau contribuții suplimentare financiare sau de orice altă natură din orice sursă din afara SEAE.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – Articolul 98b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 98b

Codul de conduită profesională ce urmează a fi elaborat de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vice-președintele Comisiei este respectat de întregul personal al SEAE.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – Articolul 99 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Cu excepția cazului în care Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei decide să instituie o comisie disciplinară pentru SEAE, comisia disciplinară a Comisiei îndeplinește și rolul de comisie disciplinară a SEAE.

(1) Comisia disciplinară a Comisiei îndeplinește și rolul de comisie disciplinară a SEAE.

Justificare

Pentru a evita suprapunerile inutile, comisia disciplinară a Comisiei ar trebui să îndeplinească și rolul de comisie disciplinară a SEAE.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Statutul funcționarilor Comunităților Europene

Titlul VIIIa – Articolul 99 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 99a

Funcționarii și agenții SEAE cooperează îndeaproape cu Oficiul European de Luptă Antifraudă, singurul care deține competențe în domeniul combaterii fraudelor în ceea ce privește SEAE.

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – punctul 10

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene

Articolul 50b – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2a) Aceștia sunt responsabili, în conformitate cu articolul 66 din Regulamentul financiar, pentru acțiunile lor în calitate de agenți temporari ai SEAE chiar și după revenirea în serviciile diplomatice naționale.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificare a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților

Referințe

COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD)

Comisia competentă în fond

JURI

Aviz emis de către              

        Data anunțului în plen

CONT

23.6.2010

 

 

 

Raportor pentru aviz:        

        Data numirii

Edit Herczog

23.3.2010

 

 

Examinare în comisie

26.4.2010

31.5.2010

22.6.2010

12.7.2010

Data adoptării

27.9.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Jan Olbrycht, Crescenzio Rivellini, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Membri supleanți prezenți la votul final

Christofer Fjellner, Edit Herczog, Véronique Mathieu


PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil altor agenți ai acestor Comunități

Referințe

COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD)

Data prezentării la PE

9.6.2010

Comisia competentă în fond

  Data anunțului în plen

JURI

23.6.2010

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunțului în plen

AFET

23.6.2010

DEVE

23.6.2010

INTA

23.6.2010

BUDG

23.6.2010

 

CONT

23.6.2010

ENVI

23.6.2010

AFCO

23.6.2010

FEMM

23.6.2010

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

INTA

23.6.2010

ENVI

22.6.2010

AFCO

6.9.2010

FEMM

23.9.2010

Raportor(i)

  Data numirii

Bernhard Rapkay

18.1.2010

 

 

Examinare în comisie

8.3.2010

29.4.2010

23.6.2010

2.9.2010

Data adoptării

18.10.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

7

0

Membri titulari prezenți la votul final

Alfredo Antoniozzi, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Paolo Bartolozzi, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Angelika Niebler

Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

Emine Bozkurt, Elmar Brok, Takis Hadjigeorgiou, Metin Kazak, Georgios Koumoutsakos, Baroness Sarah Ludford, Kyriakos Mavronikolas, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Kyriacos Triantaphyllides

Aviz juridic - Politica de confidențialitate