Postup : 2008/0255(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0289/2010

Předložené texty :

A7-0289/2010

Rozpravy :

PV 22/11/2010 - 17
CRE 22/11/2010 - 17

Hlasování :

PV 24/11/2010 - 8.4
CRE 24/11/2010 - 8.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0430

ZPRÁVA     ***I
PDF 766kWORD 401k
19. 10. 2010
PE 439.412v02-00 A7-0289/2010

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o humánních léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis

(KOM(2008)0662 – C6‑0517/2008 – 2008/0255(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodaj: Christofer Fjellner

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkumenergetiku
 STANOVISKO Výboru pro vnitřní trhochranu spotřebitelů
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o humánních léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis

(KOM(2008)0662 – C6‑0517/2008 – 2008/0255(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0662),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-517/2008),

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM (2009)0665),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3, článek 114 a čl. 168 odst. 4 písm. c) Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

–   s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7‑0289/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a národním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Dne 20. prosince 2007 Komise předložila sdělení Evropskému parlamentu a Radě týkající se zprávy o současné praxi při poskytování informací o léčivých přípravcích pacientům. Zpráva dospěla k závěru, že členské státy přijaly v otázce poskytování informací rozdílná pravidla a postupy, což vede k situaci, kdy pacienti a široká veřejnost nemají rovný přístup k informacím o léčivých přípravcích. Zkušenosti získané při uplatňování stávajícího právního rámce rovněž ukázaly rozdíly ve výkladu pravidel Společenství týkajících se reklamy a rozdíly ve vnitrostátních předpisech týkajících se poskytování informací.

(1) Dne 20. prosince 2007 Komise předložila Evropskému parlamentu a Radě sdělení týkající se zprávy o současné praxi při poskytování informací o léčivých přípravcích pacientům. Zpráva dospěla k závěru, že členské státy přijaly v otázce poskytování informací rozdílná pravidla a postupy, což vede k situaci, kdy pacienti a široká veřejnost nemají rovný přístup k informacím o léčivých přípravcích. Zkušenosti získané při uplatňování stávajícího právního rámce rovněž ukázaly rozdíly ve výkladu pravidel Unie týkajících se reklamy a rozdíly ve vnitrostátních předpisech týkajících se poskytování informací, což jasně upozornilo na to, že je naléhavě třeba přesnějšího rozlišení mezi reklamouinformacemi.

Odůvodnění

Nejasné rozlišení mezi informacemi a reklamou znesnadňuje přístup k informacím v rámci EU a veřejnost se musí řídit různými, více či méně omezujícími výklady členských států, pokud jde o definici toho, co lze a co nelze považovat za reklamu.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Cílem zavedení nové hlavy VIIIa do směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků je řešit tyto problémy pomocí řady ustanovení, která mají zajistit dostupnost vysoce kvalitních, objektivních a spolehlivých nepropagačních informací o humánních léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis.

(2) Cílem zavedení nové hlavy VIIIa do směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků je řešit tyto problémy pomocí řady ustanovení, která mají zajistit dostupnost vysoce kvalitních, objektivních a spolehlivých nepropagačních informací o humánních léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis,zdůraznit právazájmy pacientů.

Odůvodnění

Pozměňující směrnice se musí zaměřit na pacienty a jejich zájmy, což se musí projevit i v pozměňujícím nařízení. Nová ustanovení pozměňující směrnice musí zdůrazňovat práva pacientů na informace, nikoli práva farmaceutických společností na šíření informací.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Směrnice 2001/83/ES stanoví, že určité druhy informací musí být před rozšířením podrobeny kontrole ze strany příslušných vnitrostátních orgánů členského státu. To se týká informacíneintervenčních vědeckých studiích nebo průvodních opatřeníchprevenciléčbě nebo informací, které představují léčivý přípraveksouvislosti se stavem, jemuž se má předcházet nebo jenž má být léčen. V případě humánních léčivých přípravků registrovaných podle hlavy II nařízení (ES) č. 726/2004 by rovněž mělo být stanoveno, že některé druhy informací podléhají předběžnému prověření ze strany Evropské agentury pro léčivé přípravky (dále jen „agentura“).

(4) Směrnice 2001/83/ES stanoví, že určité druhy informací musí být před jejich zpřístupněním podrobeny kontrole ze strany příslušných vnitrostátních orgánů členského státu. V případě humánních léčivých přípravků registrovaných podle hlavy II nařízení (ES) č. 726/2004 by rovněž mělo být stanoveno, že některé druhy informací podléhají předběžnému prověření ze strany Evropské agentury pro léčivé přípravky (dále jen „agentura“) a že agentura má za úkol monitorovat opatření, která má učinit výrobce po případném nahlášení nežádoucích účinků,následnou aktualizaci příslušné literatury.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se týká informací, jež příslušné orgány při registraci léčivých přípravků neschválily, a jde tedy o skryté nevyžádané („push“) informace. Jakékoli podstatné informace týkající se studií jsou součástí příbalové informace pro pacienta a souhrnu údajů o přípravku, který se přikládá k ostatním dokumentům v rámci žádosti o registraci.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)případě, že dodatečné náklady, které agentuře vznikly na základě předběžného prověření určitých druhů informací podle tohoto nařízení, nejsou pokrytypoplatků, které pro tento účel odvádějí držitelé rozhodnutíregistraci, měla by být přezkoumána výše příspěvku poskytovaného Evropskou unií do rozpočtu agentury. Na úrovni členských států by proto mělo být zahájeno úsilípřípadnou úpravu příspěvku poskytovaného Evropskou unií agentuře.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod -1 (nový)

Nařízení (ES) č. 726/2004

Čl. 9 – odst. 4 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.čl. 9 odst. 4 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„ea) veřejný souhrn zprávyhodnocení uvedenýčl. 13 odst. 3.“

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 726/2004

Čl. 20 b – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Odchylně od čl. 100g odst. 1 směrnice 2001/83/ES musí být informace související s léčivým přípravkem uvedené v čl. 100b písm. d) uvedené směrnice před rozšířením prověřeny ze strany agentury.

1. Odchylně od čl. 100g odst. 1 směrnice 2001/83/ES musí být informace související s léčivým přípravkem uvedené v čl. 100b písm. d) uvedené směrnice před zpřístupněním prověřeny ze strany agentury,výjimkou případů, kdy jsou tyto informace zpřístupněny na internetových stránkách, kde za kontrolu obsahu odpovídá členský státsouladučlánkem 100h směrnice 2001/83/ES.

Odůvodnění

Uvedenísouladustanoveními článku 100h směrnice 2001/83/ES.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 726/2004

Čl. 20 b – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 předloží držitel rozhodnutí o registraci agentuře vzor informací, které hodlá rozšířit.

2. Pro účely odstavce 1 předloží držitel rozhodnutí o registraci agentuře vzor informací, které hodlá zpřístupnit.

Odůvodnění

Středem zájmu této směrnice musí být pacient. Informace o léčivých přípravcích, které jsou nereklamní povahy, proto musí být držiteli rozhodnutí o registraci pacientům a široké veřejnosti zpřístupňovány v souladu se zásadou vyhledávání informací („pull principle“), na jejímž základě mohou pacienti/veřejnost dané informace získat, pokud je potřebují (na rozdíl od zásady vnucování informací – „push principle“, kdy držitelé rozhodnutí o registraci informace mezi pacienty a širokou veřejností šíří).

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 726/2004

Čl. 20 b – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Agentura může k předloženým informacím či jejich části vznést námitky z důvodů souvisejících s nedodržením ustanovení hlavy VIIIa směrnice 2001/83/ES do 60 dnů od přijetí oznámení. Nevznese-li agentura své námitky do 60 dnů, považují se informace za schválené a mohou být zveřejněny.

3. Agentura může k předloženým informacím či jejich části vznést námitky z důvodů souvisejících s nedodržením ustanovení hlavy VIIIa směrnice 2001/83/ES do 120 dnů od přijetí oznámení. Nevznese-li agentura své námitky do 120 dnů, považují se informace za schválené a mohou být zveřejněny. Držitel rozhodnutíregistraci zůstává za poskytnuté informace vždy plně odpovědný.

Odůvodnění

Je nezbytné prodloužit lhůtu pro vyhodnocení informací, aby se vyhovělo organizačním potřebám agentury a zajistilo, že společnosti zůstanou za informace, které poskytují široké veřejnosti, plně odpovědné.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 726/2004

Čl. 20 b – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Pokud si agentura vyžádá provedení změndokumentu, který předložil držitel rozhodnutíregistraci,pokud držitel rozhodnutíregistraci opětovně předloží opravený návrh do 30 pracovních dnů, sdělí agentura své rozhodnutínovém návrhu do 60 pracovních dnů.

 

Držitel rozhodnutíregistraci zaplatí agentuře za toto posouzení nový poplatek.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit větší efektivitu postupu: lhůta pro posouzení je zkrácena ze 120 dnů na 60 dnů, pokud držitel rozhodnutí o registraci opraví již dříve předložený dokument do 30 dnů.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1(nový)

Nařízení (ES) č. 726/2004

Čl. 57 – odst. 1 – bod l

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.čl. 57 odst. 1 se písm. l) nahrazuje tímto:

 

l) vytvoření databáze léčivých přípravků přístupné široké veřejnostidostupné ve všech úředních jazycích EUzajištění, že bude aktualizovánařízena nezávisle na obchodních zájmech farmaceutických společností; tato databáze usnadní vyhledávání informací již schválených pro příbalové informace; obsahuje oddílléčivých přípravcích registrovaných pro léčbu dětí; informace poskytované veřejnosti se formulují vhodněsrozumitelnějsou zaměřeny na laiky;

Odůvodnění

Má-li být všem občanům zajištěn stejný přístupvelmi kvalitním informacím, je nezbytně nutné posílit při informování veřejnostiléčivých přípravcích,nichž je vyžadován lékařský předpis, úlohu agentury EMEA. Správa databázíinformacemi určenými veřejnosti by měla splňovat kritéria pro vynětí těchto informací.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2 a (nový)

Nařízení (ES) č. 726/2004

Čl. 57 – odst. 1 – písm. u a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.čl. 57 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„ua) propagaci stávajících zdrojů nezávislýchdůvěryhodných informacízdraví.“

Odůvodnění

Existuje mnoho zdrojů nezávislých a podložených informací o možnostech léčby dostupných v Evropské unii. Tyto zdroje zohledňují kulturní specifika dané populace a konkrétní souvislosti, včetně určujících zdravotních faktorů. Vytváří je zdravotní orgány, agentury pro léčivé přípravky, subjekty pro hodnocení zdravotní péče, poskytovatelé zdravotní péče, zdravotničtí pracovníci, spotřebitelské organizace a nezávislé organizace pacientů. Široká veřejnost by měla být na tyto informační zdroje aktivně upozorňována.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2 b (nový)

Nařízení (ES) č. 726/2004

Čl. 57 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.článku 57 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

2. Databáze stanovenáodst. 1 písm. l) obsahuje souhrny údajůpřípravku, příbalové informace pro pacienty nebo uživateleinformace uváděnéoznačení na obalu. Databáze bude vyvinuta postupně, přičemž se dá přednost léčivým přípravkům registrovaným podle tohoto nařízeníléčivým přípravkům registrovaným podle hlavy III kapitoly 4 směrnice 2001/83/EShlavy III kapitoly 4 směrnice 2001/82/ES. Databáze bude následně rozšířena tak, aby obsahovala všechny léčivé přípravky uvedené na trh ve Společenství. Tato databáze je aktivně propagována mezi evropskými občany.

 

Tam, kde je to vhodné, databáze rovněž obsahuje odkazy na údajeprobíhajících nebo dokončených klinických hodnoceních obsaženýchdatabázi klinických hodnocení, stanovenéčlánku 11 směrnice 2001/20/ES. Komise po konzultacičlenskými státy vydá pokynydruhu údajů, které by mohly být zahrnutykteré mohou být přístupné veřejnosti.

 

Informace, které byly předloženy držiteli rozhodnutíregistracischváleny vnitrostátními orgány, jsou těmito orgány zaslány agentuře, která je zahrne do své databáze, jež je přístupná veřejnosti.

Odůvodnění

Tato databáze by měla být přístupná veřejnosti jako prvotní zdroj objektivních informací. Členské státy, Komise i samotná agentura by měly s ohledem na tento cíl udělat vše, co je v jejich silách, aby zajistily její náležité využívání.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj vítá návrh Komise o poskytování informací pacientům o léčivech, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis (KOM(2008)0662–0663). Parlament a organizace sdružující pacienty takový návrh požadovaly již dlouhou dobu s cílem umožnit pacientům, aby byli lépe informováni o léčivech, jež jsou jim předepsána a jež užívají.

Větší přístup pacientů ke kvalitním informacím přispěje k jejich lepšímu zdravotnímu stavu, neboť lépe informovaní pacienti budou spíše pokračovat v potřebné léčbě a budou lépe chápat rozhodnutí, která s jejich léčbou souvisí; proto tedy bude tento návrh, bude-li řádně formulován a proveden, přínosem.

Cílem návrhu tedy nemůže být pouze harmonizace evropských právních předpisů, ale také zlepšení zdravotního stavu populace její větší informovaností o zdraví. Farmaceutický průmysl by měl ve zvyšování informovanosti o zdraví a podpoře dobrého zdravotního stavu populace hrát důležitou úlohu, ta však musí být jasně definována a jeho zapojení striktně regulováno, aby se zabránilo nadměrné spotřebě léčivých přípravků z komerčních důvodů.

V souvislosti se stávajícím právním rámcem a situací v Evropě, co se týče přístupu pacientů k informacím o léčivech vydávaných pouze na lékařský předpis, existuje mnoho problémů. Rozdílné interpretace směrnice členskými státy způsobují, že pacienti v různých částech Evropy mají k vysoce kvalitním informacím o léčivých přípravcích různý přístup. V některých členských státech nemají snadný přístup ani k těm nejzákladnějším informacím o léčivých přípravcích, jež jsou jim předepsány. Tato situace je nepřijatelná a vytváří v Unii nerovnosti, co se týče zdravotního stavu populace.

Stávající nařízení není uzpůsobeno technickému vývoji a možnostem a problémům vznikajícím v souvislosti s internetem. Pacienti v Evropě již mají ničím neomezený přístup k nekontrolovaným a často nesprávným informacím o léčivých přípravcích vydávaných pouze na lékařský předpis, které mohou získat během několika sekund. Přístup ke kontrolovaným a bezpečným informacím o léčivých přípravcích na internetu je však pro většinu pacientů velmi omezen. To je zejména problém pro ty, kdo tyto informace potřebují ve svém mateřském jazyce.

Stávající a rozdílná interpretace směrnice soudy v Evropě ukazuje, že existují určité právní nejasnosti, které vytvářejí nejistotu o tom, jak by tato směrnice měla být prováděna a pro koho platí. Tuto skutečnost dokládá také její odlišné provádění v různých členských státech. Je proto nezbytné, aby byla patřičná ustanovení vyjasněna.

Celkově je tedy nezbytné, aby byla aktualizována ustanovení týkající se informací o léčivých přípravcích, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, a aby nová pravidla vstoupila brzy v platnost.

Zpravodaj je však v návrhu Komise znepokojen několika body. Toto vysvětlující prohlášení upozorňuje na nejdůležitější změny, které jsou v návrzích zpráv předkládány.

§ Návrh Komise se spíše než na právo pacientů na přístup ke kvalitním informacím zaměřuje na právo farmaceutických společností informace šířit. Zpravodaj proto navrhuje, aby bylo změněno zaměření návrhu a aby byly farmaceutické společnosti povinny poskytovat pacientům určité informace, čímž by se „právo pacientů na informace“ stalo jádrem těchto právních předpisů. Možnost poskytovat pacientům informace však nesmí být farmaceutickými společnostmi využívána jako příležitost k reklamě; informace by měly skutečně sloužit zájmům pacientů. Zpravodaj si přeje, aby byl farmaceutický průmysl povinen zajistit, že evropským pacientům budou k dispozici a snadno dostupné určité základní informace o léčivých přípravcích vydávaných pouze na lékařský předpis, např. souhrn údajů o přípravku a příbalové informace.

§ Poskytování informací by mělo být založeno na zásadě vyhledávání informací („pull principle“), tzn. že informace by měly být poskytovány jen pacientům, kteří je sami vyhledávají. Způsoby poskytování informací by tak měly být pečlivěji voleny. Zatímco úloha internetu roste, používání internetu a přístup k němu se v jednotlivých členských státech značně liší, nemluvě o rozdílech v internetové gramotnosti. Informace by proto měly být dostupné také pomocí tradičnějších způsobů, např. listovními zásilkami.

§ Pokud jde ovšem o využívání tištěných sdělovacích prostředků k poskytování informací, má zpravodaj určité výhrady. Informace v novinách a časopisech jsou dostupné všem, nikoli pouze těm, kteří je sami vyhledávají. Pacienti tudíž nejsou před nevyžádanými informacemi chráněni. Zpravodaj proto navrhuje, aby možnost poskytování informací farmaceutickými společnostmi v novinách, časopisech a podobných tiskovinách byla vypuštěna.

§ Zpravodaj si také přeje jasnější rozlišení mezi reklamouinformací. Ačkoli článek 86 směrnice stanovuje definici reklamy a čl. 88 odst. 1 zakazuje reklamu na léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, je pro větší přehlednost nezbytné zdůraznit, že o léčivých přípravcích, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, nelze poskytovat žádné propagační materiály.

§ Aby nedošlo k nedorozumění, je nezbytné zdůraznit, že ustanovení této směrnice by se vztahovala pouze na farmaceutické společnostiza žádných okolností by neovlivňovala právo tisku nebo pacientůjejich organizací na vyjádření jejich názoru na určité léčivé přípravkyléčbu, pokud jednají nezávisle,nikolizájmu farmaceutických společností, na jejich pokyn či jejich jménem. Toto nařízení je o farmaceutickém odvětví a nikoli rozsáhlejší nařízení, jež by postihovalo svobodu projevu či svobodu tisku atd..

§ Aby se k těmto záležitostem mohli vyjádřit i pacienti, měly by se do provádění této směrnicenařízení aktivně zapojit organizace pacientů. Zpravodaj vítá myšlenku vypracování pokynů a kodexu chování týkajících se informací poskytovaných pacientům a chce, aby Komise spolupracovala s organizacemi pacientů při jejich vypracovávání.

§ Je třeba zdůraznit význam vztahu mezi lékařem a pacientem. Nejdůležitějším zdrojem informací o léčivých přípravcích, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, je předepisující lékař, který by jím i měl zůstat. Tento vztah má zásadní význam a další prostředky poskytování informací ho mohou pouze doplňovat.

§ Pokud jde o rozsah informací, zpravodaj vítá skutečnost, že je zveřejňována veřejně přístupná verze hodnotící zprávy. Domnívá se ovšem, že pro příslušné léčivé přípravky by mohly být zpřístupněny také výsledky farmaceutických a předklinických zkoušek a klinických hodnocení. Vzhledem k obchodní citlivosti informací by po farmaceutických společnostech nemělo být zveřejňování těchto informací požadováno, ale protože tyto informace mohou být pro pacienty a jejich organizace hodnotné, nemělo by být jejich poskytování zakázáno.

Dáme-li jednotlivé návrhy do souvislosti, zpravodaj zdůrazňuje, že informace o léčivých přípravcích, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, poskytované pacientům by měly být součástí širší strategie „informace pro pacienty“ a širší strategieoblasti zdravotní gramotnosti. Pacienti a všichni zájemci by měli být schopni nalézt přesné a objektivní informace o zdravém životním stylu, prevenci onemocnění i konkrétních chorob či o různých možnostech léčby. To ovšem sahá nad rámec stávajícího návrhu a zprávy. Zpravodaj nicméně očekává, že Komise v blízké budoucnosti předloží nový návrh, jenž bude součástí širší strategie „informace pro pacienty“ a jenž tento návrh doplní.


STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkumenergetiku (24. 3 .2010)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o humánních léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis

(KOM(2008)0662 – C6‑0517/2008 – 2008/0255(COD))

Navrhovatel: Jorgo Chatzimarkakis

KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

Obecným cílem návrhů na změnu směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 je zajistit lepší ochranu zdraví občanů EU a řádné fungování vnitřního trhu s humánními léčivými přípravky. S ohledem na to je konkrétním cílem návrhů poskytnout jasný rámec pro poskytování informací široké veřejnosti o léčivých přípravcích, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, v zájmu podpory rozumného užívání těchto léčivých přípravků. Tento návrh obsahuje zákaz reklamy na léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, určené široké veřejnosti.

Těchto cílů je dosaženo:

•          zajištěním poskytování kvalitních informací díky jednotnému uplatňování jednoznačně vymezených norem v celém Společenství;

•          umožněním, aby byly informace poskytovány způsoby odpovídajícími potřebám a schopnostem různých typů pacientů;

•          tím, že se držitelům rozhodnutí o registraci umožní poskytovat srozumitelným způsobem objektivní a nepropagační informace o výhodách a rizicích svých léčivých přípravků;

•          zajištěním opatření k monitorování a prosazování s cílem zajistit, aby poskytovatelé informací dodržovali kritéria kvality, a současně zamezit zbytečné byrokracii.

Konkrétní cíle

Komise uznala, že pacienti jsou, pokud jde o jejich zdraví, stále aktivnější, a chtějí být více zapojeni do celého procesu. Optimální léčba je proto možná pouze tehdy, když pacienti mají informace o léčivých přípravcích, které užívají, aby se přijímala informovaná rozhodnutí a podporovalo se rozumné užívání léčivých přípravků. Navrhovatel stanoviska souhlasí s Komisí v tom, že opatření Společenství v oblasti poskytování informací pacientům může mít pozitivní vliv na veřejné zdraví. Dále by rád zdůraznil, že informace o léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, jež odpovídají potřebám a očekáváním pacientů, mohou podpořit aspekt prevence.

Skutečností však je, že současné informace o léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis v EU nejsou ani dostačující ani aktuální. Získávání informací závisí na schopnosti občanů používat internet a na jejich jazykových znalostech.

Jelikož chybí harmonizované podmínky týkající se obsahu informací, existují navíc v oblasti poskytování informací v jednotlivých členských státech odlišná pravidla i praxe. Důsledkem je nerovný přístup k informacím o léčivých přípravcích.

Přijetí opatření v této oblasti má nyní mimořádný význam, neboť občané mohou díky technickému pokroku získávat na internetu informace z celého světa, nevědomky jsou však vystaveni také reklamě, a tím i zavádějícím a nedostatečným informacím. Navrhovatel se proto domnívá, že je třeba tuto situaci neodkladně změnit a zajistit občanům takové právní předpisy EU, na jejichž základě jim budou poskytovány vyhovující, spolehlivé a nepropagační informace. Pomocí ověřených informací musí EU vytvořit informační protiváhu k zavádějícím reklamám dostupným na internetu.

Hlavní pozornost je třeba věnovat příbalovým informacím. Příbalové informace musí být pozměněny tak, aby jim všichni občané rozuměli. Je to o to naléhavější, neboť současná podoba příbalových informací je do té míry nedostatečná, že může u pacientů vyvolávat obavy a vést k tomu, že pacienti přeruší léčbu. Návrh Komise se ve své podstatě zabývá přepracováním podoby příbalových informací.

Navrhovatel opět výslovně zdůrazňuje, že zákaz reklamy na léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, určené široké veřejnosti by měl být v EU zachován. Trvá rovněž na tom, že příslušné vnitrostátní orgány a zdravotničtí pracovníci jsou pro širokou veřejnost stále důležitým zdrojem informací o léčivých přípravcích, domnívá se však také, že držitelé rozhodnutí o registraci představují cenný zdroj informací nereklamní povahy o léčivých přípravcích.

Navrhovatel si je vědom toho, že je zapotřebí systémů dohledu nad dodržováním harmonizovaných norem kvality za účelem poskytování kvalitních informací nereklamní povahy.

Vítá proto návrh Komise, který členským státům umožňuje zvolit nejvhodnější mechanismy sledování a který stanoví obecné pravidlo, že sledování probíhá po rozšíření informací, neboť se jedná o nejúčinnější a nejméně byrokratický způsob.

Navrhovatel stanoviska se domnívá, že je především zapotřebí zlepšit financování agentury EMEA, což je vyjádřeno v pozměňovacích návrzích.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Dne 20. prosince 2007 Komise předložila sdělení Evropskému parlamentu a Radě týkající se zprávy o současné praxi při poskytování informací o léčivých přípravcích pacientům. Zpráva dospěla k závěru, že členské státy přijaly v otázce poskytování informací rozdílná pravidla a postupy, což vede k situaci, kdy pacienti a široká veřejnost nemají rovný přístup k informacím o léčivých přípravcích. Zkušenosti získané při uplatňování stávajícího právního rámce rovněž ukázaly rozdíly ve výkladu pravidel Společenství týkajících se reklamy a rozdíly ve vnitrostátních předpisech týkajících se poskytování informací.

(1) Dne 20. prosince 2007 Komise předložila sdělení Evropskému parlamentu a Radě týkající se zprávy o současné praxi při poskytování informací o léčivých přípravcích pacientům. Zpráva dospěla k závěru, že členské státy přijaly v otázce poskytování informací rozdílná pravidla a postupy, což vede k situaci, kdy pacienti a široká veřejnost nemají rovný přístup k informacím o léčivých přípravcích. Zkušenosti získané při uplatňování stávajícího právního rámce rovněž ukázaly rozdíly ve výkladu pravidel Společenství týkajících se reklamy a rozdíly ve vnitrostátních předpisech týkajících se poskytování informací, což jasně upozornilo na to, že je naléhavě třeba stanovit rozdíl mezi reklamouinformací.

Odůvodnění

Nejasné odlišení informací od reklamy znesnadňuje přístup k informacím v rámci EU a veřejnost se musí řídit různými, více či méně omezujícími výklady členských států, pokud jde o definici toho, co lze a co nelze považovat za reklamu.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Směrnice 2001/83/ES stanoví, že určité druhy informací musí být před rozšířením podrobeny kontrole ze strany příslušných vnitrostátních orgánů členského státu. To se týká informací o neintervenčních vědeckých studiích nebo průvodních opatřeních k prevenci a léčbě nebo informací, které představují léčivý přípravek v souvislosti se stavem, jemuž se má předcházet nebo jenž má být léčen. V případě humánních léčivých přípravků registrovaných podle hlavy II nařízení (ES) č. 726/2004 by rovněž mělo být stanoveno, že některé druhy informací podléhají předběžnému prověření ze strany Evropské agentury pro léčivé přípravky (dále jen „agentura“).

(4) Směrnice 2001/83/ES stanoví, že určité druhy informací musí být před rozšířením podrobeny kontrole ze strany příslušných vnitrostátních orgánů členského státu. To se týká informací o neintervenčních vědeckých studiích založených na experimentálním pozorování nebo průvodních opatření k prevenci a léčbě nebo informací, které představují léčivý přípravek v souvislosti se stavem, jemuž se má předcházet nebo jenž má být léčen. V případě humánních léčivých přípravků registrovaných podle hlavy II nařízení (ES) č. 726/2004 by rovněž mělo být stanoveno, že některé druhy informací podléhají předběžnému prověření ze strany Evropské agentury pro léčivé přípravky (dále jen „agentura“), jež by také sledovala opatření, která výrobce přijme po oznámení nežádoucích účinků,zajistila okamžitou aktualizaci těchto informacíliteratuře.

Odůvodnění

Mělo by se zohlednit, že po vypracování zpráv o rizicích podle článků 24 až 26 nařízení je třeba bedlivě sledovat další postup a zejména zajistit, že při používání léků budou zohledněny výsledky vědeckého hodnocení vyvozeného na základě pozorování.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Ukáže-li se, že dodatečné náklady, které agentuře vznikly na základě předběžného prověření určitých druhů informací podle tohoto nařízení, nejsou pokrytypoplatků, které pro tento účel odvádějí držitelé rozhodnutíregistraci, měla by být přezkoumána výše příspěvku poskytovaného Evropskou unií do rozpočtu agentury. Členské státy by měly odpovídajícím způsobem začít usilovatpřípadnou úpravu příspěvku poskytovaného Evropskou unií agentuře.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 726/2004

Čl. 20 b – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Odchylně od čl. 100g odst. 1 směrnice 2001/83/ES musí být informace související s léčivým přípravkem uvedené v čl. 100b písm. d) uvedené směrnice před rozšířením prověřeny ze strany agentury.

1. Odchylně od čl. 100g odst. 1 směrnice 2001/83/ES musí být informace související s léčivým přípravkem uvedené v čl. 100b písm. d) uvedené směrnice před rozšířením prověřeny ze strany agentury,výjimkou případů, kdy jsou tyto informace zpřístupněny na internetových stránkách, kde za kontrolu šířeného obsahu odpovídají členské státysouladučlánkem 100h směrnice 2001/83/ES.

Odůvodnění

V zájmu souladu s ustanoveními článku 100h směrnice 2001/83/ES.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 726/2004

Čl. 20 b – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Agentura může k předloženým informacím či jejich části vznést námitky z důvodů souvisejících s nedodržením ustanovení hlavy VIIIa směrnice 2001/83/ES do 60 dnů od přijetí oznámení. Nevznese-li agentura své námitky do 60 dnů, považují se informace za schválené a mohou být zveřejněny.

3. Agentura může k předloženým informacím či jejich části vznést námitky z důvodů souvisejících s nedodržením ustanovení hlavy VIIIa směrnice 2001/83/ES do 120 dnů od přijetí oznámení, přičemž musí uvést důvody svého rozhodnutí. Nevznese-li agentura své námitky do 120 dnů, považují se informace za schválené a mohou být zveřejněny.

Odůvodnění

Povinnost Evropské agentury pro léčivé přípravky zdůvodňovat svá rozhodnutí umožní zvýšit transparentnost a účinnost procesu vypracovávání informací. Prodloužení lhůty pro implicitní schválení předložených informací ze 60 na 120 dnů usnadní agentuře jasné zdůvodňování svých rozhodnutí.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 726/2004

Čl. 20 b – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Pokud agentura vznese námitkypředloženým informacímdržitel rozhodnutíregistraci je považuje za neoprávněné, agentura mu na jeho žádost povolí další vyjádřenípísemné podobě a/nebo formou slyšení, které se uskuteční do 30 pracovních dnů od doručení této žádosti agentuře. Své rozhodnutí sdělí agentura držiteli rozhodnutíregistraci do 30 pracovních dnů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl zvýšit účinnost a transparentnost v procesu zveřejňování informací.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1 a (nový)

Nařízení (ES) č. 726/2004

Čl. 57 – odst. 1 – bod l

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.čl. 57 odst. 1 druhém pododstavci se písm. l) nahrazuje tímto:

 

l) vytvoření databáze léčivých přípravků přístupné široké veřejnosti ve všech úředních jazycích EUzajištění, že bude aktualizovánařízena nezávisle na obchodních zájmech farmaceutických společností; tato databáze usnadní vyhledávání informací již schválených pro příbalové informace; obsahuje oddílléčivých přípravcích registrovaných pro léčbu dětí; informace poskytované veřejnosti se formulují vhodněsrozumitelně pro laickou veřejnost;

Odůvodnění

Má-li být všem občanům zajištěn stejný přístup k velmi kvalitním informacím, je nezbytně nutné posílit úlohu agentury v rámci poskytování informací veřejnosti o léčivých přípravcích na předpis. Správa databází s informacemi určenými pro veřejnost by měla odpovídat kritériím pro vynětí těchto informací.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2 a (nový)

Nařízení (ES) č. 726/2004

Čl. 57 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.článku 57 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

2. Databáze stanovenáodst. 1 písm. l) obsahuje souhrny údajůpřípravku, příbalové informace pro pacienty nebo uživateleinformace uváděnéoznačení na obalu. Databáze bude vyvinuta postupně, přičemž se dá přednost léčivým přípravkům registrovaným podle tohoto nařízeníléčivým přípravkům registrovaným podle hlavy III kapitoly 4 směrnice 2001/83/EShlavy III kapitoly 4 směrnice 2001/82/ES. Databáze bude následně rozšířena tak, aby obsahovala všechny léčivé přípravky uvedené na trh ve Společenství. Tato databáze je účinně propagována mezi evropskými občany.

 

Tam, kde je to vhodné, databáze rovněž obsahuje odkazy na údajeprobíhajících nebo dokončených klinických hodnoceních obsaženýchdatabázi klinických hodnocení, stanovenéčlánku 11 směrnice 2001/20/ES. Komise po konzultacičlenskými státy vydá pokynydruhu údajů, které by mohly být zahrnutykteré mohou být přístupné veřejnosti.

 

Informace, které byly poskytnuty držiteli rozhodnutíregistracischváleny vnitrostátními orgány budou těmito orgány zaslány agentuře, která je zahrne do své databáze přístupné veřejnosti.

Odůvodnění

Tato databáze by měla být přístupná veřejnosti jako prvotní zdroj objektivních informací. Členské státy, Komise i samotná agentura by měly se zřetelem k tomuto cíli udělat vše, co je v jejich silách, aby zajistily její náležité využívání.

POSTUP

Název

Informace o léčivých přípravcích vydávaných na lékařský předpis (změna nařízení (ES) č. 726/2004)

Referenční údaje

KOM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD)

Příslušný výbor

ENVI

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

19.10.2009

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Jorgo Chatzimarkakis

16.9.2009

 

 

Projednání ve výboru

15.10.2009

27.1.2010

 

 

Datum přijetí

18.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

42

5

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Ilda Figueiredo, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov Panayotov, Silvia-Adriana Ţicău, Hermann Winkler

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Britta Reimers


STANOVISKO Výboru pro vnitřní trhochranu spotřebitelů (30. 4. 2010)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, který mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi, a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o humánních léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis

(COM(2008)0662 – C6‑0517/2008 – 2008/0255(COD))

Navrhovatel: António Correia de Campos

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh nařízení, které mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčebných přípravků a dozor nad nimi, a kterým se zřizuje evropská agentura pro léčivé přípravky, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o humánních léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, má poskytnout jasný rámec pro informování spotřebitele o lécích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, s cílem zajistit, aby spotřebitel mohl učinit informované rozhodnutí.

Informace podávaná pacientům by měla splňovat tři základní vlastnosti:

1.        Být spolehlivá: Informace podávaná pacientovi se musí zakládat na nejnovějších vědeckých poznatcích s jasným označením jejich původu;

2.        Být nezávislá: Musí být zřejmé, kdo informaci poskytuje a kdo financuje, aby spotřebitel mohl identifikovat případný střet zájmů;

3.        Být orientována na laickou veřejnost: Informace musí být dobře srozumitelná a posouditelná a zohledňovat specifické potřeby spotřebitelů (věk, kulturní rozdíly, dostupnost ve všech jazycích EU).

· Navrhované nařízení zavádí takovou právní strukturu, aby farmaceutický průmysl mohl zpřístupnit tyto informace spotřebiteli. Otázka je, jakou roli by měl farmaceutický průmysl hrát v přímém poskytování informací ohledně léčiv podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis. Farmaceutické společnosti vlastní informace vysoké hodnoty, které jsou výsledkem jejich vědeckého výzkumu. Mohou tedy představovat důležitý zdroj informací pro spotřebitele. Nicméně farmaceutické společnosti nemohou být považovány za nezávislé poskytovatele informací o léčivech z důvodu možného střetu zájmů.

· Rozlišení mezi informací a reklamou není zcela zřejmé. Spotřebitelé požadují srozumitelné a kvalitní informace týkající se zdraví (zejména na internetu), aby mohli zvážit své možnosti a učinit informovaná rozhodnutí;

· Regulační agentura by měla mít dostatek času k posouzení kvality a nezávislosti informací poskytovaných farmaceutickými společnostmi;

· Užitečným nástrojem k poskytování informací spotřebitelům by mohla být databáze EudraPharm. Podrobněji prozkoumány by měly být zdroje EMEA.

POZMĚŇOVACÍ NÁvRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, aby zařadil do své zprávy následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Dne 20. prosince 2007 Komise předložila sdělení Evropskému parlamentu a Radě týkající se zprávy o současné praxi při poskytování informací o léčivých přípravcích pacientům9. Zpráva dospěla k závěru, že členské státy přijaly v otázce poskytování informací rozdílná pravidla a postupy, což vede k situaci, kdy pacienti a široká veřejnost nemají rovný přístup k informacím o léčivých přípravcích. Zkušenosti získané při uplatňování stávajícího právního rámce rovněž ukázaly rozdíly ve výkladu pravidel Společenství týkajících se reklamy a rozdíly ve vnitrostátních předpisech týkajících se poskytování informací.

(1) Dne 20. prosince 2007 Komise předložila sdělení Evropskému parlamentu a Radě týkající se zprávy o současné praxi při poskytování informací o léčivých přípravcích pacientům9. Zpráva dospěla k závěru, že členské státy přijaly v otázce poskytování informací rozdílná pravidla a postupy, což vede k situaci, kdy pacienti a široká veřejnost nemají rovný přístup k informacím o léčivých přípravcích. Zkušenosti získané při uplatňování stávajícího právního rámce rovněž ukázaly rozdíly ve výkladu pravidel Společenství týkajících se reklamy a rozdíly ve vnitrostátních předpisech týkajících se poskytování informací, jež poukazují na nutnost upřesnit rozlišení mezi reklamouinformací.

Odůvodnění

Nejasnost v rozlišení mezi informací a reklamou vytváří rozdíly v přístupu k informacím v rámci EU, což má za následek různé interpretace ze strany veřejnosti, více či méně omezené členskými státy na základě definice toho, co lze, či nelze považovat za reklamu.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Směrnice 2001/83/ES stanoví, že určité druhy informací musí být před rozšířením podrobeny kontrole ze strany příslušných vnitrostátních orgánů členského státu. To se týká informacíneintervenčních vědeckých studiích nebo průvodních opatřeníchprevenciléčbě nebo informací, které představují léčivý přípraveksouvislosti se stavem, jemuž se má předcházet nebo jenž má být léčen. V případě humánních léčivých přípravků registrovaných podle hlavy II nařízení (ES) č. 726/2004 by rovněž mělo být stanoveno, že některé druhy informací podléhají předběžnému prověření ze strany Evropské agentury pro léčivé přípravky (dále jen „agentura“).

(4) Směrnice 2001/83/ES stanoví, že určité druhy informací musí být před jejich zpřístupněním podrobeny kontrole ze strany příslušných vnitrostátních orgánů členského státu. V případě humánních léčivých přípravků registrovaných podle hlavy II nařízení (ES) č. 726/2004 by rovněž mělo být stanoveno, že některé druhy informací podléhají předběžnému prověření ze strany Evropské agentury pro léčivé přípravky (dále jen „agentura),že agentura má za úkol sledovat opatření, která má učinit výrobce po případném nahlášení nežádoucích účinků,následně aktualizovat literaturu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se týká informací, jež příslušné orgány při registraci léčivých přípravků neschválily, a jde tedy o skryté nevyžádané („push“) informace. Jakékoli podstatné informace o uskutečněných studiích jsou součástí příbalových informací a souhrnu údajů o přípravku, jenž se v rámci žádosti o registraci přikládá k ostatním dokumentům.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č 726/2004

Čl. 20 b – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Odchylně od čl. 100g odst. 1 směrnice 2001/83/ES musí být informace související s léčivým přípravkem uvedené v čl. 100b písm. d) uvedené směrnice před rozšířením prověřeny ze strany agentury.

1. Odchylně od čl. 100g odst. 1 směrnice 2001/83/ES musí být informace související s léčivým přípravkem uvedené v čl. 100b písm. d) uvedené směrnice před zpřístupněním prověřeny ze strany agentury,výjimkou případů, kdy jsou tyto informace zpřístupněny na internetových stránkách, kde za kontrolu šířeného obsahu odpovídají členské státysouladučlánkem 100h směrnice 2001/83/ES.

Odůvodnění

Souladustanoveními článku 100h směrnice 2001/83/ES.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Článek 5 – bod 1

Nařízení (ES) č 726/2004

Čl. 20 b – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 předloží držitel rozhodnutí o registraci agentuře vzor informací, které hodlá rozšířit.

2. Pro účely odstavce 1 předloží držitel rozhodnutí o registraci agentuře vzor informací, které hodlá zpřístupnit.

Odůvodnění

Středem zájmu této směrnice by měl být pacient. Proto musí mít pacientiširoká veřejnost ze strany držitelů rozhodnutíregistracidispozici informaceléčivých přípravcích nereklamní povahy podle zásady, že informace by měly být poskytovány jen pacientům, kteří je sami vyhledávají – tzv.„pull principle“ (narozdíl od tzv. „push principle“, kdy držitelé rozhodnutíregistraci rozšiřují informace mezi pacientyširokou veřejností).

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č 726/2004

Čl. 20 b – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Agentura může k předloženým informacím či jejich části vznést námitky z důvodů souvisejících s nedodržením ustanovení hlavy VIIIa směrnice 2001/83/ES do 60 dnů od přijetí oznámení. Nevznese-li agentura své námitky do 60 dnů, považují se informace za schválené a mohou být zveřejněny.

3. Agentura může k předloženým informacím či jejich části vznést námitky z důvodů souvisejících s nedodržením ustanovení hlavy VIIIa směrnice 2001/83/ES do 120 dnů od přijetí oznámení, s řádným odůvodněním svého rozhodnutí. Nevznese-li agentura své námitky do 120 dnů, považují se informace za schválené a mohou být zveřejněny.

Odůvodnění

Zdůvodnění Evropské agentury pro léčivé přípravky zajistí větší transparentnostúčinnost při zpracovávání informací. Prodloužení lhůty tichého souhlasu se zveřejněnou informací60 na 120 dnů má za cíl poskytnout agentuře lepší podmínkyvýslovnému vyjádření.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 726/2004

Čl. 20 b – odst. 3(nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Vznese-li agentura námitkypředložené informacižadatel je považuje za neodůvodněné, agentura poskytne žadateli na jeho žádost příležitost podpořit své argumenty písemně nebo při ústním slyšení do 30 pracovních dnů od obdržení žádosti od agentury. Agentura by měla zdůvodnit svou odpověď do 30 pracovních dnů od obdržení odůvodněné argumentace žadatele.

Odůvodnění

Cílem je zaručit větší transparentnost procesu tím, že bude oběma stranám poskytnut prostor pro vyjádření.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1(nový)

Nařízení (ES) č. 726/2004

Čl. 57 – odst. 1 – bod 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)čl. 57 odst. 1 se písm. l) nahrazuje tímto:

 

„l) vytvoření databáze léčivých přípravků přístupné široké veřejnostidostupné ve všech oficiálních jazycích EUzajištění, že bude aktualizovánařízena nezávisle na komerčních zájmech farmaceutických společností; tato databáze usnadní vyhledávání informací již schválených pro příbalové informace; obsahuje oddílléčivých přípravcích registrovaných pro léčbu dětí; informace poskytované veřejnosti se formulují vhodněsrozumitelnějsou zaměřeny na laickou veřejnost;“

Odůvodnění

Pro poskytování kvalitních informací přístupných ve stejné míře všem občanům je klíčové posílení role agentury EMEA při informování veřejnostiléčivých prostředcích vázaných na lékařský předpis. Poskytování dat veřejnostidatabáze by mělo probíhatsouladukritérií uvolňování informacíní obsažených.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 5 – bod 2(nový)

Nařízení (ES) č. 726/2004

Čl. 57 – odst. 2

 

Znění navržené komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Čl. 57 odst. 2 se nahrazuje tímto:

 

2. Databáze stanovenáodst. 1 písm. l) obsahuje souhrny údajůpřípravku, příbalové informace pro pacienty nebo uživateleinformace uváděnéoznačení na obalu. Databáze bude vyvinuta postupně, přičemž se dá přednost léčivým přípravkům registrovaným podle tohoto nařízeníléčivým přípravkům registrovaným podle hlavy III kapitoly 4 směrnice 2001/83/EShlavy III kapitoly 4 směrnice 2001/82/ES. Databáze bude [...] rozšířena tak, aby obsahovala všechny léčivé přípravky uvedené na trh ve Společenství.

 

 

Tam, kde je to vhodné, databáze rovněž obsahuje odkazy na údajeprobíhajících nebo dokončených klinických hodnoceních obsaženýchdatabázi klinických hodnocení, stanovenéčlánku 11 směrnice 2001/20/ES. Komise po konzultacičlenskými státy vydá pokynydruhu údajů, které by mohly být zahrnutykteré mohou být přístupné veřejnosti.

 

Tuto databázi je třeba aktivně propagovat mezi občany EU. Informace předložená držitelem registracíschválená příslušnými vnitrostátními orgány, bude agentuře doručenapublikovánatéto veřejně přístupné databázi.“

Odůvodnění

Databáze by měla být veřejně přístupná jako hlavní zdroj objektivních informací. Členské státy, Komisesamotná agentura EMEA by proto měly aktivně vystupovat při zabezpečování jejího účinného využívání.

POSTUP

Název

Informace o léčivých přípravcích vydávaných na lékařský předpis (změna nařízení (ES) č. 726/2004)

Referenční údaje

KOM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD)

Příslušný výbor

ENVI

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

19.10.2009

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

António Fernando Correia De Campos

14.9.2009

 

 

Projednání ve výboru

1.9.2009

29.9.2009

6.10.2009

17.3.2010

Datum přijetí

28.4.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

34

2

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Alan Kelly, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Andreas Schwab, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Pascal Canfin, Cornelis de Jong, Frank Engel, Anna Hedh, Othmar Karas, Emma McClarkin, Catherine Soullie, Marc Tarabella, Anja Weisgerber, Kerstin Westphal


POSTUP

Název

Informace o léčivých přípravcích vydávaných na lékařský předpis (změna nařízení (ES) č. 726/2004)

Referenční údaje

KOM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD)

Datum predložení EP

10.12.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

19.10.2009

Výbor(y) požádaný(é)stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

19.10.2009

IMCO

19.10.2009

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Christofer Fjellner

21.7.2009

 

 

Projednání ve výboru

16.3.2010

3.6.2010

 

 

Datum přijetí

28.9.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

51

2

3

Členové přítomní při konečném hlasování

János Áder, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Christofer Fjellner, Matthias Groote, Philippe Juvin, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Bill Newton Dunn, Michèle Rivasi, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Právní upozornění - Ochrana soukromí