ДОКЛАД относно 26-ия годишен доклад на Комисията относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз (2008 г.)

22.10.2010 - (2010/2076(INI))

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Eva Lichtenberger

Процедура : 2010/2076(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0291/2010
Внесени текстове :
A7-0291/2010
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно 26-тия годишен доклад на Комисията относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз (2008 г.)

(2010/2076(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Доклад за оценка на проекта „EU Pilot“ (СОМ(2010)0070),

–   като взе предвид 25-ия годишен доклад на Комисията относно мониторинга на прилагането на правото на Общността (2007 г.) (COM(2008)0777),

–   като взе предвид работните документи на службите на Комисията (SEC(2009)1683, SEC(2009)1684, SEC(2009)1685 и SEC(2010)0182),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 5 септември 2007 г., озаглавено „Европа на резултатите – прилагане на правото на Общността“ (COM(2007)0502),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 20 март 2002 г. относно отношенията с жалбоподателя при нарушения на правото на Общността (COM(2002)0141),

–   като взе предвид своята резолюция от 21 февруари 2008 г. относно Двадесет и третия годишен доклад на Комисията относно упражняването на контрол на прилагането на правото на Общността (2005 г.)[1],

–   като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2008 г. относно ролята на националния съдия в европейската съдебна система[2],

–   като взе предвид член 119, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, както и на комисията по петиции (A7-0291/2010),

1.  изразява съжаление, че Комисията не отговори на въпросите, повдигнати от Парламента в неговите предходни резолюции, и по-специално в горепосочената резолюция от 21 февруари 2008 г.; отбелязва липсата на подобрение по отношение на прозрачността, по-специално с оглед на проекта „EU Pilot“ и въпроса във връзка с човешките ресурси;

2.  отбелязва, че посредством проекта „EU Pilot“ Комисията цели „повишената ангажираност, сътрудничество и партньорство между Комисията и държавите-членки“[3] и в тясно сътрудничество с националните администрации разглежда начините, по които може да се подходи към прилагането на правото на Европейския съюз; счита, че настоящата инициатива отговоря на новата потребност от сътрудничество между всички институции на Европейския съюз в интерес на един Съюз, който в резултат на приемането на Договора от Лисабон функционира добре и е ориентиран към гражданите; подчертава задължението на Комисията, предвидено в член 17 от Договора за ЕС, да „следи за прилагането на Договорите и на мерките, приети от институциите по силата на тези Договори“;

3.  отбелязва, че от една страна, се представя един образ на гражданите като имащи основна роля за гарантиране на спазването на правото на ЕС по места[4], докато от друга страна – в проекта „EU Pilot“ – те са изключени дори в още по-голяма степен от последващите процедури; счита, че това не съответства на официалните декларации в Договорите, които гласят че „решенията се вземат при възможно най-голямо зачитане на принципа на откритост и възможно най-близко до гражданите“ (член 1 от Договора за ЕС), че „институциите… на Съюза работят при възможно най-голямо зачитане на принципа на откритост“ (член 15 от Договора за функционирането на ЕС) и че „[в]ъв всички свои дейности Съюзът зачита принципа на равенство между гражданите, които се ползват от еднакво внимание от страна на институциите… на Съюза“ (член 9 от Договора за ЕС);

4.  отбелязва, че за да функционира проектът „EU Pilot“ Комисията е създала „поверителна онлайн база данни“[5] за обмен на съобщения между службите на Комисията и органите на държавите-членки; призовава Комисията да предостави на Парламента съществен достъп до посочената база данни, за да му даде възможност да изпълнява задълженията си за упражняване на контрол върху изпълнението от нейна страна на задълженията й на пазителка на Договорите;

5.  подчертава, че активната роля на гражданите на Европейския съюз е ясно посочена в Договора за Европейския съюз, по-специално във връзка с Европейската гражданска инициатива; счита, че възможността гражданите да определят законодателната програма е също така пряко свързана с тяхната настояща основна роля за осигуряването на правилното прилагане и спазването на правото на Европейския съюз и прозрачността и надеждността на свързаните процедури;

6.  отбелязва, че в обобщението на Комисията относно мониторинга върху прилагането на правото на Общността се акцентира повече върху транспонирането, отколкото върху действителното прилагане; призовава Комисията надлежно да отчете ролята на петициите за мониторинга върху действителното прилагане на правото на Общността; петициите много често първи указват това, че след транспонирането държавите-членки изостават в прилагането на правните мерки;

7.  счита, че годишните доклади на Комисията относно мониторинга върху прилагането на правото на Европейския съюз в своята настояща форма не предоставят на гражданите и на другите институции достатъчно информация относно действителното състояние на прилагането на правото на ЕС, тъй като Комисията се позовава само на започнати официални производства срещу държави-членки, които не са транспонирали правото на ЕС в своите национални правни системи; счита обаче, че за гражданите и за Парламента би било също така от значителна полза да бъдат информирани, когато Комисията започва производство за нарушение във връзка с неправилно или недобро транспониране на правото на ЕС, и да им бъдат предоставяни подробности за тези нарушения;

8.  желае да се гарантира, че Комисията продължава да изготвя подробни данни относно всички видове нарушения и че на Парламента се предоставя свободен достъп до всички такива данни, за да му се даде възможност да изпълнява задълженията си за упражняване на контрол върху изпълнението от страна на Комисията на задълженията й на пазителка на Договорите; посочва, че съпоставянето и категоризирането на тези данни следва да бъде съобразено с предходните годишни доклади, за да се улесни Парламентът при изготвянето на съдържателни оценки на постигнатия от Комисията напредък, независимо дали нарушението е било обработено чрез проекта „EU Pilot“ или в рамките на първоначалното производство за установяване на неизпълнение на задължения;

9.  отбелязва, че забавянията при правилното прилагане, транспонирането и използването на правото на Европейския съюз засягат пряко всекидневния живот на гражданите и предприятията и упражняването на техните права, като водят до правна несигурност и не им позволяват да извличат максимални ползи от вътрешния пазар; подчертава високите разходи от неспазването и неприлагането на правото на ЕС и произтичащата липса на доверие в европейските институции;

10. изразява съжаление, че някои държави-членки подценяват значението на правилното и навременно прилагане на правото на ЕС; настоятелно призовава тези държави-членки да отдадат дължимото внимание на транспонирането и прилагането, за да се избегнат закъсненията;

11. призовава Комисията да предложи „процедурен кодекс“ под формата на регламент въз основа на новото правно основание – член 298 от Договора за функционирането на ЕС, като определи различните аспекти на производството за установяване на неизпълнение на задължения, в това число уведомления, срокове, право на изслушване, задължение за посочване на основанията и др., с цел укрепване на правата на гражданите и повишаване на прозрачността; припомня на Комисията, че нейното съобщение от 2002 г. представлява важна отправна точка за изготвянето на такъв „процедурен кодекс“;

12. припомня, че неговата комисия по правни въпроси неотдавна създаде работна група по въпросите на административното право на ЕС, с цел да проучи дали кодификацията на административното право на ЕС е възможна и какво би означавал един подобен проект на практика; счита, че заключенията на тази работна група следва да бъдат взети предвид при обсъждането на Европейския административен кодекс;

13. припомня, че неговата комисия по правни въпроси прие неотдавна с единодушие писмо в подкрепа на вижданията на вносител на петиция, призоваващ за стандартна административна процедура за надзор и прилагане на правото на ЕС, която запазва свободата на действие на Комисията за определяне на това кога и срещу кого да се започва производство, но и ограничава тази й свобода в рамките на практиката на добро управление[6];

14. припомня, че като пазител на Договорите Комисията изпълнява основна роля за осигуряването на правилното и своевременно прилагане на правото на Европейския съюз от страна на държавите-членки; насърчава Комисията да упражнява всички правомощия, които са й предоставени от Договорите, по-специално от новите разпоредби на член 260 от Договора за функционирането на ЕС относно неизпълнението от страна на държавите-членки на задължението им да съобщават за мерките за транспониране на директиви;

15. припомня резолюцията на Парламента от 9 февруари 2010 г. относно ревизирано Рамково споразумение между Европейския парламент и Комисията[7], в която той призовава Комисията да „предоставя на Парламента обобщена информация относно всички процедури за нарушение от официалното уведомително писмо, включително при поискване от Парламента… относно въпросите, до които се отнасят процедурите за нарушение“[8];

16. счита, че гражданите на ЕС следва да очакват еднаква степен на прозрачност от Комисията независимо от това, дали подават официална жалба или упражняват правото си да подават петиции съгласно Договора; поради това изисква на комисията по петиции да се предоставя ясна информация относно достигнатите етапи при производствата за установяване на неизпълнение на задължения във връзка с въпроси, по които има петиции в процес на разглеждане; освен това призовава Комисията да изясни пред комисията по петиции и пред широката общественост каналите за разглеждане на запитвания и жалби;

17. подкрепя мерките, предвидени от Комисията за 2009 г. и за периода след това с цел да се гарантира спазването на европейското законодателство от държавите-членки, и изразява желание да участва в производствата за установяване на неизпълнение на задължения в случаи, по които има петиции в процес на разглеждане, както в случая с Кампания във връзка със законодателството в областта на отпадъците и в случая с Испания във връзка със законодателството в областта на управлението на водите;

18. призовава Комисията да предостави на Парламента съответните данни, за да се осъществи анализ на добавената стойност, която предлага проектът „EU Pilot“ по отношение на съществуващия процес на управление на досиетата за неизпълнение на задължения, което би било основание за неговото продължаване; счита, че данните следва например да позволят на Парламента да провери дали десетте седмици, предоставени на съответната държава-членка за намиране на решение по конкретен случай, не са довели до допълнително забавяне на откриването на производство за установяване на неизпълнение на задължения, което и без това трае изключително дълго и няма фиксиран срок;

19. с особен интерес отбелязва ангажимента на Комисията за изготвяне на системни оценки на предоставените от държавите-членки отговори на жалби; призовава Комисията да отделя на тези оценки най-задълбочено внимание след извършването на своевременен анализ на досиетата; призовава за изясняване на ролята на жалбоподателя в процеса на извършване на оценката;

20. отправя искане към Комисията да предостави достатъчно ресурси, за да може да следи отблизо прилагането на правото на ЕС, да започва свои собствени разследвания и да определя приоритетите с оглед на предприемането на по-решителни и по-системни действия; призовава Комисията да предоставя на Парламента, както вече многократно е отправяно искане за това, ясни и изчерпателни данни относно ресурсите, разпределени за обработка на случаите на неизпълнение на задължения в различните генерални дирекции и относно ресурсите, разпределени за проекта „EU Pilot“; припомня на Комисията, че Парламентът се е ангажирал да подкрепя Комисията посредством по-голям размер на бюджетните кредити с оглед на увеличаването на ресурсите;

21. отправя искане към Комисията да разгледа възможността за въвеждане на новаторски механизми, като например процедурата за взаимна оценка, предвидена в Директивата за услугите, с цел гарантиране на по-ефективно прилагане на правото на ЕС;

22. приветства въвеждането на обслужване на едно гише за граждани, които търсят съвет или защита или които подават жалба чрез „Вашата Европа“[9]; чрез добавянето на широко оповестената гражданска инициатива (член 11, параграф 4 от Договора за ЕС) към списъка с инструменти за участие на гражданите значително нарасна необходимостта от предоставяне на обяснения и насоки; Европейският парламент желае да участва в разработването на този уебсайт, с цел да осигури съгласуваност със собствените си планове за предоставяне на по-добри насоки на гражданите;

23. напомня за ангажимента на Съвета да насърчава държавите-членки да изготвят и публикуват таблици, които да онагледяват връзката между директивите и националните мерки за транспониране; подчертава, че тези таблици са от основно значение за Комисията, за да може тя ефективно да проследява мерките по прилагане във всички държави-членки;

24. настоятелно призовава да се предостави по-важна роля на Парламента в областта на прилагането, изпълнението и проследяването на правилата в областта на единния пазар; подкрепя идеята за създаване на ежегоден форум по въпросите на единния пазар;

25. подчертава ключовата роля на информационното табло за вътрешния пазар и на индекса за развитие на пазарите на дребно в контекста на по-ефективното използване на инструментите за мониторинг и за изготвяне на сравнителни критерии, които представляват важен непряк дисциплинарен механизъм; призовава Комисията и държавите-членки да осигурят адекватно финансиране и персонал, за да се гарантира допълнителното разработване на индекса за развитие на пазарите на дребно;

26. отбелязва, че националните съдилища са от жизненоважно значение за прилагането на правото на Европейския съюз и напълно подкрепя усилията на ЕС за укрепване и координиране на професионалното обучение на националните съдии, правните специалисти, длъжностните лица и държавните служители в националните администрации;

27. счита, че когато Комисията образува производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу държава-членка, тя следва също така да публикува съобщение, в което се посочва, че актът, който нарушава законодателството на ЕС, може да бъде оспорен от засегнатите граждани във въпросната държава-членка пред националните съдилища;

28. припомня своята резолюция от 17 юни 2010 г. относно съдебното обучение по гражданскоправни и търговски въпроси; счита, че е от първостепенно значение да се подобри съдебното обучение, наред с другото с оглед на плана за действие за изпълнение на Програмата от Стокхолм;

29. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съда, Европейския омбудсман и парламентите на държавите-членки.

  • [1]  ОВ C 184E, 6.8.2009 г., стр. 63.
  • [2]  ОВ C 256E, 9.10.2008 г., стр. 155.
  • [3]  Доклад за оценка на проекта „EU Pilot“, стр. 2.
  • [4]  Съобщение на Комисията от 2002 г., стр. 5:„Комисията е признавала нееднократно особено важната роля, която има жалбоподателят за установяването на нарушения на правото на Общността“.
  • [5]  Доклад на Комисията, озаглавен „Доклад за оценка на проекта „EU Pilot“ COM (2010) 0070, стр. 2.
  • [6]  „Свободата на действие може да се окаже необходимо зло в съвременното управление; при все това пълната свобода на действие, съчетана с пълна липса на прозрачност, е във фундаментално противоречие с върховенството на закона“ – доклад Frassoni (2005/2150(INI)) относно 21-ия и 22-ия годишен доклад на Комисията относно мониторинга върху прилагането на правото на Общността (2003 и 2004 г.), стр. 17 от обяснителния меморандум.
  • [7]  Приети текстове от тази дата, P7_TA(2010)0009.
  • [8]  Пак там, параграф 3, буква д), пето тире.
  • [9]  http://ec.europa.eu/youreurope/

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящият доклад прави оценка на контрола, осъществен от Комисията върху прилагането на правото на Европейския съюз през 2008 г. Анализът в него е насочен към доклада на Комисията „Доклад за оценка на проекта „EU Pilot“, в който Комисията предлага оценка на резултатите от проекта „EU Pilot“ след 22 месеца дейност. Комисията по правни въпроси повдига някои основни въпроси относно функционирането на „EU Pilot“ и относно ролята на гражданите за гарантиране на спазването на правото на Съюза по места, като отправя искане към Комисията да предостави съответните данни, за да се осъществи анализ на добавената стойност, която внася „EU Pilot“ към съществуващата процедура за нарушение[1]. Комисията по правни въпроси предлага също да се призове Комисията да предложи „процедурен кодекс“ относно процедурата за нарушение с ново правно основание – член 298 от Договора за функционирането на ЕС, с цел укрепване правата на гражданите и повишаване на прозрачността.

  • [1]  Вж. подробното разискване относно загрижеността на Парламента във връзка с функционирането на проекта „EU Pilot“ в статията на Melanie Smith „Enforcement, monitoring, verification, outsourcing; the decline of the infringement process“, 2008 г., 33 European Law Review 777.

СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (14.9.2010)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно 26-ти годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз (2008 г.)
(2010/2076(INI))

Докладчик по становище: Cristian Silviu Buşoi

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава, че незадоволителното и късно транспониране и неправилното прилагане и правоприлагане на законодателството води до правна несигурност и не позволява на гражданите и дружествата да извличат максимални ползи от единния пазар;

2.  изразява съжаление от факта, че някои държави-членки подценяват значението на правилното и навременно прилагане на правото на ЕС; настоятелно призовава тези държави-членки да отдадат дължимото внимание на транспонирането и прилагането, за да се избегнат закъсненията;

3.  изтъква необходимостта от по-тясно и постоянно сътрудничество между институциите на ЕС и националните органи, както и между администрациите на държавите-членки с цел да се осигури правилно, ефективно и навременно прилагане на правото на ЕС и да се установят на ранен етап проблеми при прилагането;

4.  подчертава необходимостта от въвеждане на задължителни таблици на съответствие, съдържащи подробна информация относно националните мерки по транспониране, за да се гарантира по-ефективен надзор върху транспонирането и прилагането на правото на ЕС;

5.  настоятелно призовава за засилване на ролята на Парламента в областите на прилагане, правоприлагане и мониторинг на правилата в областта на единния пазар; подкрепя идеята за създаване на ежегоден форум по въпросите на единния пазар;

6.  изразява становище, че Европейският парламент и националните парламенти следва да използват новата рамка за сътрудничество, установена чрез Договора от Лисабон, и да извършват годишни прегледи на процеса на прилагане в избрани области на единния пазар; счита, че Комисията и националните органи следва в най-висока степен да отчитат резултатите от извършения преглед;

7.  изразява становище, че за да се подобри административното сътрудничество, следва да се разшири обхватът на използваната в момента за областта на услугите Информационна система за вътрешния пазар спрямо други сектори;

8.  подчертава ключовата роля на информационното табло за вътрешния пазар и на таблицата за проследяване на резултатите, свързани с потребителския пазар, в контекста на по-ефективно използване на инструментите за мониторинг и за изготвяне на сравнителни критерии, което представлява важен непряк дисциплинарен механизъм; призовава Комисията и държавите-членки да осигурят адекватно финансиране и персонал, за да се гарантира по-нататъшното разработване на таблицата за проследяване на резултатите, свързани с потребителския пазар;

9.  призовава Комисията, когато е необходимо и в случай че други средства са се оказали неефикасни, да не се колебае да използва процедурата за установяване на нарушение и да се ангажира с ускоряването на производство за установяване на нарушение във връзка с неоповестяване на мерки по прилагане и нарушения в съответствие с член 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС); призовава Комисията, в случай на необходимост, да използва новите разпоредби на член 260, параграф 3 от ДФЕС с цел ефективно и навременно прилагане на правото на ЕС;

10. с цел да се гарантира по-голяма прозрачност призовава Комисията да предостави повече информация относно производствата за установяване на нарушение, включително основанията, поради които Комисията решава да образува или да приключи производство по даден случай;

11. изисква от Комисията да обмисли новаторски механизми, като например процедурата за взаимна оценка, предвидена в директивата за услугите, с цел гарантиране на по-ефективно прилагане на правото на ЕС;

12. призовава членовете на ЕП и националните органи да популяризират Службата за ориентиране на гражданите (Citizens’ Signpost Service) и използването на алтернативни инструменти за уреждане на спорове и неформални механизми за решаване на проблеми, като например SOLVIT, които не се използват в достатъчна степен въпреки значителния им потенциал, както и общата начална уебстраница (портал “Вашата Европа”); призовава за повишаване на техния капацитет чрез осигуряване на допълнителни финансови средства и човешки ресурси;

13. насърчава държавите-членки, участващи в EU Pilot, да се присъединят към посочената нова инициатива за сътрудничество, за да рационализират допълнително производството за установяване на нарушение; призовава Комисията да включи в годишния си доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз по-подробна информация относно въздействието на EU Pilot върху управлението на производството за установяване на нарушение;

14. подчертава необходимостта от бързо постигане на по-голяма правна сигурност и яснота в договорните отношения и достъпа до съответни, достъпни и ефективни системи за обезщетение, включително европейска форма на колективно обезщетение и алтернативни механизми за решаване на спорове;

15. призовава държавите-членки да увеличат усилията си с оглед правилното прилагане и гарантираното правоприлагане на правото на ЕС в области от ключово значение за единния пазар, като Директивата за услугите, законодателството в областта на обществените поръчки или Директивата относно взаимното признаване на професионалните квалификации.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

13.9.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Alan Kelly, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Regina Bastos, Simon Busuttil, Cornelis de Jong, Frank Engel, Ashley Fox, Anna Hedh, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Pier Antonio Panzeri, Konstantinos Poupakis, Olga Sehnalová, Wim van de Camp

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИ (4.10.2010)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно 26-ия годишен доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на Европейския съюз (2008 г.)
(2010/2076(INI))

Докладчик: Erminia Mazzoni

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че в обобщението на Комисията относно мониторинга върху прилагането на правото на Общността се акцентира повече върху транспонирането, отколкото върху действителното прилагане; призовава Комисията надлежно да отчете ролята на петициите за мониторинга върху действителното прилагане на правото на Общността; петициите много често първи указват това, че след транспонирането държавите-членки изостават в прилагането на правните мерки;

2.  приветства въвеждането на обслужване на едно гише за граждани, които търсят съвет или защита или които подават жалба чрез „Вашите права в ЕС“; чрез добавянето на широко оповестената гражданска инициатива (член 11, параграф 4 от Договора за ЕС) към списъка с инструменти за участие на гражданите значително нарасна необходимостта от предоставяне на обяснения и насоки; Европейският парламент желае да участва в разработването на този портал, с цел да гарантира съгласуваност със собствените си планове за предоставяне на по-добри насоки на гражданите;

3.  счита, че гражданите на ЕС следва да очакват еднаква степен на прозрачност от Комисията независимо от това, дали подават официална жалба или упражняват правото си на петиция съгласно Договора; поради това изисква на комисията по петиции да се предоставя ясна информация относно достигнатите етапи при производствата за установяване на неизпълнение на задължение във връзка с въпроси, по които има петиции в процес на разглеждане; освен това призовава Комисията да изясни пред комисията по петиции и пред широката общественост каналите за разглеждане на запитвания и жалби;

4.  подкрепя мерките, предвидени от Комисията за 2009 г. и за периода след това с цел да се гарантира спазването на европейското законодателство от държавите-членки, и изразява желание да участва в производствата за установяване на неизпълнение на задължение в случаи, по които има петиции в процес на разглеждане, както в случая с Кампания във връзка със законодателството в областта на отпадъците и в случая с Испания във връзка със законодателството в областта на управлението на водите.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

29.9.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Elena Băsescu, Victor Boştinaru, Pascale Gruny, Ágnes Hankiss, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Erminia Mazzoni, Мария Неделчева, Chrysoula Paliadeli, Ernst Strasser, Diana Wallis, Jarosław Leszek Wałęsa

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Kinga Göncz, Keith Taylor

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Herbert Dorfmann

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

18.10.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alfredo Antoniozzi, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Димитър Стоянов, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Paolo Bartolozzi, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Angelika Niebler

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emine Bozkurt, Takis Hadjigeorgiou, Metin Kazak, Georgios Koumoutsakos, Baroness Sarah Ludford, Kyriakos Mavronikolas, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Kyriacos Triantaphyllides