ZPRÁVA o 26. výroční zprávě Komise o kontrole uplatňování práva Evropské unie (2008)

22. 10. 2010 - (2010/2076(INI))

Výbor pro právní záležitosti
Zpravodajka: Eva Lichtenberger

Postup : 2010/2076(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0291/2010
Předložené texty :
A7-0291/2010
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o 26. výroční zprávě Komise o kontrole uplatňování práva Evropské unie (2008)

(2010/2076(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na zprávu Komise nazvanou „Hodnotící zpráva iniciativy „EU PILOT““ (KOM(2010)0070),

–   s ohledem na 25. výroční zprávu Komise o kontrole uplatňování práva Společenství (2007) (KOM(2008)0777),

–   s ohledem na pracovní dokumenty útvarů Komise SEK(2009)1683, SEK(2009)1684, SEK(2009)1685 a SEK(2010)0182),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. září 2007 nazvané „Evropa přinášející výsledky – uplatňování práva Společenství“ (KOM(2007)0502),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. března 2002 týkající se vztahů se stěžovateli ve věcech porušení práva Společenství (KOM(2002)0141),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 21. února 2008 o 23. výroční zprávě Komise o kontrole uplatňování práva Společenství (2005)[1],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 9. července 2008 o úloze soudců jednotlivých států v evropském soudním systému[2],

–   s ohledem na čl. 119 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Petičního výboru (A7‑0291/2010),

1.  s politováním konstatuje, že Komise neodpověděla na dotazy, které jí Parlament položil ve svých předcházejících usneseních, především ve výše uvedeném usnesení ze dne 21. února 2008; konstatuje, že nedošlo k posílení transparentnosti, především s ohledem na projekt „EU PILOT“ a otázku lidských zdrojů;

2.  bere na vědomí, že Komise prostřednictvím projektu „EU PILOT“ usiluje o posílení „angažovanosti, spolupráce a partnerství existujících ve vztahu Komise a členských států“[3] a v úzké spolupráci s vnitrostátními orgány veřejné správy zvažuje, jak přistupovat k uplatňování práva Evropské unie; je přesvědčen, že tato iniciativa odpovídá nové potřebě spolupráce mezi všemi orgány Evropské unie v zájmu řádného fungování na občana zaměřené Unie po přijetí Lisabonské smlouvy; zdůrazňuje povinnost Komise stanovenou v článku 17 SEU, podle nějž Komise „zajišťuje uplatňování Smluv a opatření přijatých orgány na jejich základě“;

3.  konstatuje, že ačkoli na jedné straně se hovoří o zásadní úloze občanů při zajišťování toho, aby bylo právo EU dodržováno v praxi[4], na straně druhé – v rámci iniciativy „EU PILOT“ – jsou ještě více vyloučeni z veškerého následného postupu; je přesvědčen, že tento přístup není v souladu se slavnostními prohlášeními Smluv, podle nichž „jsou rozhodnutí přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům“ (článek 1 SEU), „orgány... Unie (jednají) co nejotevřeněji“ (článek 15 SFEU) a „ve všech svých činnostech dodržuje Unie zásadu rovnosti svých občanů, kterým se dostává od jejích orgánů... stejné pozornosti“ (článek 9 SEU);

4.  bere na vědomí, že v rámci realizace projektu EU PILOT, Komise vytvořila „důvěrnou on-line databázi“[5] určenou ke komunikaci mezi útvary Komise a orgány členských států; vyzývá Komisi, aby Parlamentu poskytla smysluplný přístup k této databázi s cílem umožnit mu plnit jeho úlohu a dohlížet nad tím, jak Komise vykonává úkol strážkyně Smluv;

5.  zdůrazňuje, že aktivní úloha občanů Evropské unie je jednoznačně uvedena ve Smlouvě o Evropské unii, a to obzvláště v případě evropské občanské iniciativy; je přesvědčen, že pro občany je možnost podílet se na stanovování legislativního programu také přímo spojena s jejich současnou zásadní úlohou při zajišťování řádného uplatňování a dodržování předpisů Evropské unie a s transparentností a spolehlivostí příslušných postupů;

6.  konstatuje, že ve svém shrnutí toho, jak kontrolovala uplatňování práva Společenství, Komise více než skutečné uplatňování zdůrazňuje provádění ve vnitrostátním právu; vyzývá Komisi, aby řádně uznala úlohu petic v monitorování skutečného uplatňování práva Společenství; petice jsou totiž často prvním signálem, že – nad rámec samotného provádění – jsou členské státy pozadu při uplatňování právních opatření;

7.  domnívá se, že ve své současné podobě neposkytují výroční zprávy Komise „o kontrole uplatňování práva Evropské unie“ občanům ani ostatním orgánům dostatek informací o skutečném stavu uplatňování práva EU, neboť Komise odkazuje pouze na formální řízení, která byla zahájena proti členským státům, jež neprovedly právo EU ve svých právních řádech; domnívá se nicméně, že by pro občany a Parlament bylo velmi zajímavé být informováni o tom, jaká řízení pro nesplnění povinnosti z důvodu nepřesného nebo nesprávného provedení práva EU do vnitrostátního právního řádu Komise zahájila a kdy, společně s podrobnostmi o těchto nesplněních povinnosti;

8.  hodlá zajistit, aby Komise i nadále shromažďovala podrobné údaje o všech typech nesplnění povinnosti a aby byly všechny tyto údaje volně k dispozici Parlamentu s cílem umožnit mu plnit jeho úlohu a dohlížet nad tím, jak Komise vykonává úkol strážkyně Smluv; upozorňuje, že metoda sběru a roztřídění těchto údajů by měla odpovídat předchozím výročním zprávám, tak aby mohl Parlament smysluplně vyhodnotit pokrok, jehož Komise dosáhla, bez ohledu na to, zda bylo nesplnění povinnosti zpracováváno prostřednictvím iniciativy EU PILOT, nebo původním postupem pro nesplnění povinnosti;

9.  konstatuje, že prodlevy při řádném uplatňování a provádění právních předpisů Evropské unie ve vnitrostátním právu a jejich prosazování přímo ovlivňují každodenní život občanů a podniků a výkon jejich práv, neboť vedou k nízké právní jistotě a brání jim plně využívat výhody vnitřního trhu; zdůrazňuje, že nedodržování a neuplatňování práva EU a následný nedostatek důvěry v evropské orgány způsobují značnou škodu;

10. s politováním konstatuje, že členské státy podceňují hodnotu řádného a včasného provádění práva EU; naléhavě je vybízí, aby vhodným způsobem upřednostňovaly provádění a uplatňování předpisů, a zabránily tak průtahům;

11. vyzývá Komisi, aby za účelem posílení práv občanů a transparentnosti navrhla „procesní kodex“ v podobě nařízení založeného na novém právním základu článku 298 SFEU, který by upravil různé aspekty postupu pro nesplnění povinnosti, včetně oznámení, časových lhůt, práva na slyšení, povinnosti odůvodnit rozhodnutí atd.; připomíná Komisi, že její sdělení z roku 2002 představuje významné východisko pro vypracování návrhu takového „procesního kodexu“;

12. připomíná, že Výbor pro právní záležitosti nedávno zahájil činnost pracovní skupiny pro správní právo EU, jejímž úkolem je vyhodnotit, zda by bylo možné kodifikovat správní právo EU a co by takový projekt v praxi obnášel; je přesvědčen, že závěry, k nimž tato pracovní skupina dospěje, by měly být zohledněny při diskusi o evropském správním řádu;

13. připomíná dále, že Výbor pro právní záležitosti nedávno jednomyslně přijal dopis, jímž vyjádřil svou podporu názoru autora příslušné petice, která vyzývala k zavedení standardního správního postupu pro výkon dohledu nad uplatňováním a prosazováním práva EU, který by respektoval diskreční pravomoc Komise týkající se rozhodnutí o tom, kdy a proti komu zahájí řízení, přičemž by však současně omezoval výkon této pravomoci zásadami řádného správního postupu[6];

14. připomíná, že hlavním úkolem Komise je být strážkyní Smluv, a tudíž zajišťovat řádné a včasné uplatňování práva Evropské unie členskými státy; vybízí Komisi, aby v případech, kdy členské státy neoznámí přijatá prováděcí opatření k platným směrnicím, využívala všechny pravomoci, které jí svěřují Smlouvy, především nová ustanovení článku 260 SFEU;

15. připomíná své usnesení ze dne 9. února 2010 o revidované rámcové dohodě mezi Evropským parlamentem a Komisí na příští legislativní období[7], v němž Komisi vyzývá, aby Parlamentu poskytovala „souhrnné informace o veškerých řízeních pro porušení povinnosti ze strany členských států zasláním formálního dopisu..., přičemž se bude na žádost Parlamentu postupovat případ od případu“[8];

16. zastává názor, že občané EU by měli od Komise očekávat stejnou míru transparentnosti bez ohledu na to, zda jí adresují formální stížnost nebo uplatňují své právo na předložení petice zakotvené ve Smlouvě; žádá proto, aby byly Petičnímu výboru poskytovány jednoznačné informace o stádiích, v nichž se nacházejí řízení pro nesplnění povinnosti, jichž se též týká určitá petice; vyzývá dále Komisi, aby vyjasnila postupy, jimiž se řeší žádosti a stížnosti od Petičního výboru a od široké veřejnosti;

17. schvaluje opatření plánovaná Komisí na rok 2009 a později, jejichž cílem je zaručit dodržování evropských právních předpisů členskými státy, a požaduje, aby byl přizván k řízením pro nesplnění povinnosti v případech, kdy je v dané věci projednávána petice, jako např. v případě Kampánie (právní předpisy v oblasti odpadu) nebo Španělska (právní předpisy týkající se řízení vodních zdrojů);

18. vyzývá Komisi, aby Parlamentu poskytovala relevantní údaje umožňující vyhodnotit, jakou přidanou hodnotu, která by odůvodňovala jeho další rozšíření, přináší projekt „EU PILOT“ oproti stávajícímu postupu vyřizování případů nesplnění povinnosti; domnívá se, že tyto údaje by měly Parlamentu například umožnit ověřit si, zda 10 týdnů, které má členský stát na to, aby nalezl řešení daného konkrétního problému, dále neodložilo zahájení postupu pro nesplnění povinnosti, který již sám o sobě trvá velmi dlouho a jehož výsledek je nejistý;

19. se zájmem bere na vědomí závazek Komise systematicky vypracovávat hodnocení odpovědi na stížnost, kterou jí zasílají jednotlivé členské státy; vyzývá Komisi, aby vypracovávání těchto hodnocení i včasnému rozboru jednotlivých případů věnovala co největší pozornost; vyzývá k vyjasnění úlohy stěžovatele v procesu vyhodnocování;

20. žádá Komisi, aby vyčlenila dostatečné zdroje umožňující plně monitorovat uplatňování práva EU, zahajovat vlastní šetření a stanovovat prioritní oblasti pro ráznější a systematičtější kroky; vyzývá Komisi, aby Parlamentu poskytla jednoznačné, úplné a již několikrát požadované údaje o zdrojích vyhrazených na řízení případů nesplnění povinnosti v různých generálních ředitelstvích a o zdrojích určených na projekt „EU PILOT“; připomíná Komisi, že se Parlament zavázal k tomu, že ji podpoří prostřednictvím navýšení rozpočtových prostředků určených k posílení zdrojů;

21. žádá Komisi, aby za účelem zaručení účinnějšího uplatňování práva EU zvážila uplatnění inovativních mechanismů, např. postup vzájemného hodnocení navržený ve směrnici o službách;

22. vítá zavádění centrálního kontaktního místa pro občany, kteří hledají radu, usilují o nápravu nebo si přejí podat stížnost prostřednictvím stránky „Vaše Evropa[9]“; se začleněním široce popularizované občanské iniciativy (čl. 11 odst. 4 SEU) na seznam nástrojů, které mají občané k dispozici, je mnohem důležitější než dříve vysvětlovat tyto otázky občanům a vést je; Evropský parlament by si přál být zapojen do rozvíjení těchto webových stránek s cílem zajistit jeho provázanost s jeho vlastními plány na poskytování lepší podpory občanům;

23. připomíná závazek Rady, že bude vybízet členské státy k sestavování a zveřejňování tabulek, které by dokládaly vzájemný vztah mezi směrnicemi a vnitrostátními prováděcími předpisy; zdůrazňuje, že tyto tabulky mají zásadní význam pro to, aby Komise mohla ve všech členských státech provádět účinnou kontrolu prováděcích předpisů;

24. naléhavě žádá, aby byla posílena úloha Parlamentu v oblastech uplatňování, prosazování a monitorování právních předpisů týkajících se jednotného trhu; podporuje návrh na vytvoření fóra o jednotném trhu, které by se konalo jednou ročně;

25. vyzdvihuje klíčovou úlohu srovnávací tabulky vnitřního trhu a srovnávací tabulky spotřebitelského trhu v souvislosti s účinnějším využíváním nástrojů pro monitorování a srovnávání, které jsou významným nepřímým kárným mechanismem; vyzývá Komisi a členské státy, aby na další rozvoj srovnávací tabulky spotřebitelského trhu poskytly přiměřené finanční prostředky a lidské zdroje;

26. konstatuje, že klíčovou úlohu při uplatňování práva Evropské unie hrají vnitrostátní soudy, a plně podporuje úsilí EU posílit a koordinovat doplňková odborná školení pro vnitrostátní soudce, právní odborníky, úředníky a státní zaměstnance vnitrostátních správních orgánů;

27. domnívá se, že v okamžiku, kdy Komise zahájí řízení pro nesplnění povinnosti proti určitému členskému státu, měla by současně vydat sdělení, podle nějž může být akt, který porušuje právní předpisy EU, postiženými občany příslušného členského státu napaden před vnitrostátními soudy;

28. připomíná své usnesení ze dne 17. června 2010 o soudním vzdělávání – Stockholmský program; domnívá se, že posílení soudního vzdělávání má s ohledem mj. na akční plán pro uplatňování Stockholmského programu zásadní význam;

29. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Soudnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv a parlamentům členských států.

  • [1]  Úř. věst. C 181E, 6.8.2009, s. 63.
  • [2]  Úř. věst. C 256E, 9.10.2008, s. 155.
  • [3]  Hodnotící zpráva iniciativy „EU Pilot“, s. 2.
  • [4]  Sdělení Komise z roku 2002, s. 5: „Komise již mnohokrát uznala klíčovou úlohu, kterou při zjišťování případů, kdy dochází k porušení práva Společenství, hraje stěžovatel“.
  • [5]  Zpráva Komise nazvaná „Hodnotící zpráva iniciativy EU PILOT“ (KOM(2010)0070), s. 2.
  • [6]  „Posuzovací pravomoc může být nutným zlem moderní správy; absolutní pravomoc ve spojení s naprostým nedostatkem transparentnosti je však v zásadním rozporu s právním řádem.“ (s. 17 vysvětlujícího prohlášení zprávy paní Frassoniové (2005/2150(INI)) o 21. a 22. výroční zprávě Komise o monitorování uplatňování právních předpisů Společenství (2003 a 2004)).
  • [7]  Texty přijaté tohoto dne, P7_TA(2010)0009.
  • [8]  Tamtéž, bod 3 písm. e) podbod 5.
  • [9]  http://ec.europa.eu/youreurope/

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Tato zpráva hodnotí, jak Komise v roce 2008 monitorovala uplatňování práva Evropské unie. Zaměřuje se na rozbor zprávy Komise nazvané Hodnotící zpráva iniciativy „EU PILOT“, v níž Komise předkládá vyhodnocení výsledků projektu „EU PILOT“ 22 měsíců po jeho zahájení. Výbor si klade určité zásadní otázky týkající se fungování projektu „EU PILOT“ a úlohy občanů při zajišťování dodržování práva Unie „na místě“ a žádá Komisi, aby předložila relevantní údaje umožňující vyhodnotit, jakou přidanou hodnotu přináší projekt „EU PILOT“ oproti stávajícímu postupu řízení případů nesplnění povinnosti[1]. Výbor dále navrhuje vyzvat Komisi, aby za účelem posílení práv občanů a transparentnosti navrhla „procesní kodex“ vycházející z nového právního základu, který poskytuje článek 298 SFEU.

  • [1]  Obsáhlá diskuse o obavách Parlamentu týkajících se fungování projektu „EU PILOT“ se nachází v článku Melanie Smithové nazvaném „Enforcement, monitoring, verification, outsourcing; the decline of the infringement process“, European Law Review, 33, 2008, s. 777.

STANOVISKO Výboru pro vnitřní trhochranu spotřebitelů (14. 9. 2010)

pro Výbor pro právní záležitosti

k 26. výroční zprávě o kontrole uplatňování práva Evropské unie
(2010/2076(INI))

Navrhovatel: Cristian Silviu Buşoi

NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  zdůrazňuje, že nedostatečné a opožděné provádění ve vnitrostátním právu a nevhodné uplatňování a prosazování pravidel vedou k právní nejistotě a brání občanům a podnikům plně využívat přínosů vnitřního trhu;

2.  s politováním konstatuje, že členské státy podceňují hodnotu řádného a včasného provádění práva EU; naléhavě je vybízí, aby vhodným způsobem upřednostňovaly provádění a uplatňování předpisů, a zabránily tak průtahům;

3.  upozorňuje, že má-li být zajištěno řádné, účinné a včasné uplatňování právních předpisů EU a problémy s prováděním předpisů zjištěny již v rané fázi, je třeba zavést užší a stálou spolupráci mezi orgány EU a vnitrostátními orgány a mezi správními orgány členských států;

4.  zdůrazňuje, že je třeba zavést závazné srovnávací tabulky obsahující podrobné údaje o vnitrostátních prováděcích opatřeních s cílem zajistit účinnější kontrolu provádění a uplatňování práva EU;

5.  naléhavě žádá, aby byla posílena úloha Parlamentu v oblastech uplatňování, prosazování a monitorování právních předpisů týkajících se jednotného trhu; podporuje návrh na vytvoření fóra o jednotném trhu, které by se konalo jednou ročně;

6.  navrhuje, aby Evropský parlament a parlamenty vnitrostátní uplatňovaly nový rámec spolupráce zavedený Lisabonskou smlouvou a prováděly výroční přezkumy procesu provádění předpisů ve vymezené oblasti jednotného trhu; je přesvědčen, že Komise a vnitrostátní orgány by měly výsledky tohoto přezkumu co nejvíce zohlednit;

7.  domnívá se, že systém pro výměnu informací o vnitřním trhu, který je v současnosti využíván pro služby, by měl být rozšířen na další oblasti s cílem zdokonalit správní spolupráci;

8.  vyzdvihuje klíčovou úlohu srovnávací tabulky vnitřního trhu a srovnávací tabulky spotřebitelského trhu v souvislosti s účinnějším využíváním nástrojů pro monitorování a srovnávání, které jsou významným nepřímým kárným mechanismem; vyzývá Komisi a členské státy, aby na další rozvoj srovnávací tabulky spotřebitelského trhu poskytly přiměřené finanční prostředky a lidské zdroje;

9.  vyzývá Komisi, aby v případech, kde je to nezbytné a kde jiné prostředky selhaly, neváhala s uplatněním postupu pro nesplnění povinnosti a aby se zavázala k urychlení postupů pro nesplnění povinnosti vedených proti státům, které Komisi nesdělily svá prováděcí opatření, a postupů pro nesplnění povinnosti podle článku 260 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU); naléhavě vybízí Komisi, aby uplatňovala nová ustanovení čl. 260 odst. 3 SFEU vždy, kdy je to vhodné z důvodu zajištění účinného a včasného uplatňování práva EU;

10. vyzývá Komisi, aby v zájmu posílení transparentnosti poskytovala více informací o řízení pro nesplnění povinnosti, včetně důvodů, proč se rozhodne zahájit nebo uzavřít jednotlivá řízení;

11. žádá Komisi, aby za účelem zaručení účinnějšího uplatňování práva EU zvážila uplatnění inovativních mechanismů, např. postup vzájemného hodnocení navržený ve směrnici o službách;

12. vyzývá poslance EP a vnitrostátní orgány, aby propagovali Občanský rozcestník („Citizens’ Signpost Service“) a využívání alternativních nástrojů urovnání sporů a neformálních mechanismů jejich řešení, jako jsou např. síť SOLVIT, které jsou navzdory jejich značnému potenciálu doposud nedostatečně využívány, a také centrální internetovou stránku „Your Europe portal“; vyzývá k tomu, aby byla jejich kapacita navýšena prostřednictvím přidělení dodatečných finančních a lidských zdrojů;

13. vybízí členské státy, které se neúčastní projektu EU PILOT, aby se k této nové iniciativě spolupráce připojily s cílem dále zracionalizovat řízení pro nesplnění povinnosti; žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv o monitorování uplatňování právních předpisů EU začlenila podrobnější údaje o dopadu projektu EU PILOT na správu řízení pro nesplnění povinnosti;

14. zdůrazňuje, že je nutné urychleně dosáhnout větší právní jistoty a jasnosti ve smluvních vztazích a přístupu k přiměřeným, cenově dostupným a účinným opravným prostředkům, včetně evropských mechanismů kolektivní nápravy a alternativních mechanismů pro řešení sporů;

15. naléhavě vybízí členské státy, aby posílily úsilí o řádné provádění předpisů a zajistily účinné prosazování právních předpisů EU v oblastech, které jsou pro jednotný trh klíčové, např. směrnice o službách, právní předpisy upravující veřejné zakázky nebo směrnice o vzájemném uznávání odborných kvalifikací;

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

13.9.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Alan Kelly, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Regina Bastos, Simon Busuttil, Cornelis de Jong, Frank Engel, Ashley Fox, Anna Hedh, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Pier Antonio Panzeri, Konstantinos Poupakis, Olga Sehnalová, Wim van de Camp

STANOVISKO Petičního výboru (4. 10. 2010)

pro Výbor pro právní záležitosti

o 26. výroční zprávě Komise o kontrole uplatňování práva Evropské unie (2008)
(2010/2076(INI))

Navrhovatelka: Erminia Mazzoni

NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  konstatuje, že ve svém shrnutí toho, jak kontrolovala uplatňování práva Společenství, Komise více než skutečné uplatňování zdůrazňuje provádění ve vnitrostátním právu; vyzývá Komisi, aby řádně uznala úlohu petic v monitorování skutečného uplatňování práva Společenství; petice jsou totiž často prvním signálem, že – nad rámec samotného provádění – jsou členské státy pozadu při uplatňování právních opatření;

2.  vítá zavádění centrálního kontaktního místa pro občany, kteří hledají radu, usilují o nápravu nebo si přejí podat stížnost prostřednictvím stránky „Vaše práva v EU“; se začleněním široce popularizované „občanské iniciativy“ (čl. 11 odst. 4 SEU) na seznam nástrojů, které mají občané k dispozici, je mnohem důležitější než dříve vysvětlovat tyto otázky občanům a vést je; Evropský parlament by si přál být zapojen do rozvíjení tohoto portálu s cílem zajistit jeho soudržnost s jeho vlastními plány na poskytování lepší podpory občanům;

3.  zastává názor, že občané EU by měli od Komise očekávat stejnou míru transparentnosti bez ohledu na to, zda jí adresují formální stížnost nebo uplatňují své právo na předložení petice zakotvené ve Smlouvě; žádá proto, aby byly Petičnímu výboru poskytovány jednoznačné informace o stádiích, v nichž se nacházejí řízení pro nesplnění povinnosti, jichž se též týká určitá petice; vyzývá dále Komisi, aby vyjasnila postupy, jimiž se řeší žádosti a stížnosti od Petičního výboru a od široké veřejnosti;

4.  schvaluje opatření plánovaná Komisí na rok 2009 a později, jejichž cílem je zaručit dodržování evropských právních předpisů členskými státy, a požaduje, aby byl přidružen k řízením pro nesplnění povinnosti v případech, kdy je v dané věci projednávána petice, jako např. v případě Kampánie (právní předpisy v oblasti odpadu) nebo Španělska (právní předpisy týkající se řízení vodních zdrojů).

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

29.9.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Elena Băsescu, Victor Boştinaru, Pascale Gruny, Ágnes Hankiss, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Erminia Mazzoni, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli, Ernst Strasser, Diana Wallis, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Kinga Göncz, Keith Taylor

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Herbert Dorfmann

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

18.10.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Alfredo Antoniozzi, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Paolo Bartolozzi, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Angelika Niebler

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Emine Bozkurt, Takis Hadjigeorgiou, Metin Kazak, Georgios Koumoutsakos, Baroness Sarah Ludford, Kyriakos Mavronikolas, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Kyriacos Triantaphyllides