RAPORT 26. aastaaruanne Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2008)

22.10.2010 - (2010/2076(INI))

Õiguskomisjon
Raportöör: Eva Lichtenberger
PR_INI_art119-1

Menetlus : 2010/2076(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0291/2010
Esitatud tekstid :
A7-0291/2010
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

26. aastaaruande kohta Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2008)

(2010/2076(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni aruannet „Katseprojekti „EU Pilot” hindamise aruanne” (KOM(2010)0070;

–   võttes arvesse komisjoni 25. aastaaruannet ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2007) (KOM(2008)0777);

–   võttes arvesse komisjoni talituste töödokumente (SEK(2009)1683, SEK(2009)1684, SEK(2009)1685 ja SEK(2010)0182);

–   võttes arvesse komisjoni 5. septembri 2007. aasta teatist „Tulemuslik Euroopa – ühenduse õiguse kohaldamine” (KOM(2007)0502);

–   võttes arvesse komisjoni 20. märtsi 2002. aasta teatist „Suhted kaebuse esitajaga seoses ühenduse õiguse rikkumistega” (KOM(2002)0141);

–   võttes arvesse oma 21. veebruari 2008. aasta resolutsiooni komisjoni 23. aastaaruande ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve (2005) kohta[1];

–   võttes arvesse oma 9. juuli 2008. aasta resolutsiooni liikmesriikide kohtunike rolli kohta Euroopa kohtusüsteemis[2];

–   võttes arvesse kodukorra artikli 119 lõiget 1;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning petitsioonikomisjoni arvamusi (A7-0291/2010),

1.  avaldab kahetsust, et komisjon ei ole vastanud Euroopa Parlamendi varasemates resolutsioonides ja eelkõige eespool nimetatud 21. veebruari 2008. aasta resolutsioonis esitatud küsimustele; märgib, et läbipaistvuses, eriti projekti EU Pilot ja inimressursside osas, ei ole paranemist toimunud;

2.  märgib, et komisjon püüab projekti EU Pilot abil tõhustada kohustuste võtmist, koostööd ja partnerlust komisjoni ja liikmesriikide vahel[3] ning arutab tihedas koostöös riikide valitsustega, kuidas tuleks Euroopa Liidu õigust kohaldada; on seisukohal, et see algatus vastab uuele, Lissaboni lepingu vastuvõtmisest tulenevale vajadusele kõikide Euroopa Liidu institutsioonide vaheliseks koostööks hästi toimiva, kodanikele orienteeritud liidu huvides; rõhutab Euroopa Liidu lepingu artikliga 17 komisjonile pandud kohustust tagada aluslepingute ja institutsioonide poolt aluslepingute alusel võetud meetmete rakendamine;

3.  märgib, et ühest küljest maalitakse pilt kodanikest, kellel on oluline roll ELi õiguse järgimise tagamisel kohapeal[4], kuid teisest küljest – projektis EU Pilot – on neile edasistes järelevalvemenetlustes veel väiksem roll antud; on seisukohal, et see ei ole kooskõlas aluslepingute pidulike deklaratsioonidega, et „otsused tehakse nii avalikult kui võimalik ja nii kodanikulähedaselt kui võimalik“ (Euroopa Liidu lepingu artikkel 1), et „liidu institutsioonid … teevad oma tööd võimalikult avalikult” (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 15) ja et „Liit järgib kogu oma tegevuses oma kodanike võrdsuse põhimõtet, mille kohaselt kohtlevad liidu institutsioonid, organid ja asutused kodanikke võrdselt” (Euroopa Liidu lepingu artikkel 9);

4.  märgib, et projekti EU Pilot töölerakendamiseks on komisjon loonud “konfidentsiaalse veebipõhise andmebaasi”[5] suhtlemiseks komisjoni teenistuste ja liikmesriikide ametivõimude vahel; palub komisjonil võimaldada Euroopa Parlamendile piisav juurdepääs nimetatud andmebaasile, et tal oleks võimalik täita oma rolli kontrollida komisjoni kui aluslepingute täitmise järelevalvajat;

5.  toonitab, et Euroopa Liidu kodanike aktiivne roll on Euroopa Liidu lepingus selgesti välja toodud, eelkõige seoses Euroopa kodanikualgatusega; on seisukohal, et kodanike võimalus osaleda õigusloomeprogrammi kujundamisel on samuti otseses seoses nende praeguse olulise rolliga tagada Euroopa Liidu õiguse nõuetekohane järgimine ja kohaldamine ning sellega seotud menetluste läbipaistvus ja usaldusväärsus;

6.  märgib, et komisjoni kokkuvõttes ühenduse õiguse kohaldamise järelvalve kohta on rohkem tähelepanu pööratud ülevõtmisele kui tegelikule kohaldamisele; palub komisjonil nõuetekohaselt tunnustada petitsioonide olulisust ühenduse õiguse tegeliku kohaldamise järelvalves; petitsioonid on väga sageli esimeseks märgiks, et liikmesriigid on küll õigusaktid üle võtnud, kuid on nende rakendamisel maha jäänud;

7.  on arvamusel, et praegusel kujul ei anna komisjoni aastaaruanded Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta kodanikele ega teistele institutsioonidele piisavalt teavet ELi õiguse kohaldamise tegeliku olukorra kohta, sest komisjon viitab ainult selliste liikmesriikide vastu algatatud ametlikele menetlustele, kes ei ole ELi õigust oma riigi õigussüsteemi üle võtnud; on siiski seisukohal, et oleks vägagi kodanike ja parlamendi huvides, kui komisjon annaks neile teavet rikkumismenetluste algatamise kohta ELi õiguse ebaõige või puuduliku ülevõtmise tõttu ja lisaks sellele rikkumise üksikasjad;

8.  soovib tagada, et komisjon jätkaks detailsete andmete koostamist iga liiki rikkumiste kohta ning et need andmed tehtaks tervikuna Euroopa Parlamendile kättesaadavaks, et tal oleks võimalik täita oma rolli kontrollida komisjoni kui aluslepingute täitmise järelevalvajat; märgib, et nimetatud andmete võrdlemine ja kategoriseerimine peaks olema kooskõlas eelmiste aastaaruannetega, nii et Euroopa Parlament saaks nõuetekohaselt hinnata komisjoni tehtud edusamme, hoolimata sellest, kas rikkumist käsitleti projekti EU Pilot või algse rikkumismenetluse raames;

9.  märgib, et viivitused Euroopa Liidu õiguse õigel kohaldamisel, ülevõtmisel ja jõustamisel avaldavad otsest mõju kodanike ja ettevõtete igapäevaelule ja nende võimalusele oma õigusi kasutada, mis tekitab õiguslikku ebakindlust ega võimalda neil täiel määral siseturu eeliseid kasutada; juhib tähelepanu asjaolule, et ELi õiguse mittejärgimine ja kohaldamata jätmine ning sellest põhjustatud usaldamatus Euroopa institutsioonide suhtes võivad väga kalliks maksma minna;

10. taunib asjaolu, et mõned liikmesriigid alahindavad ELi õiguse nõuetekohase ja õigeaegse kohaldamise väärtust; nõuab tungivalt, et nad viivituste vältimiseks omistaksid ülevõtmisele ja kohaldamisele nõuetekohast tähtsust;

11. palub komisjonil võtta vastu Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 298 sätestatud uue õigusliku aluse kohase määruse kujul nn menetluskord, milles on määratletud rikkumismenetluse eri aspektid, näiteks teatised, tähtajad, õigus olla ära kuulatud, põhjuste märkimise kohustus jne, et tugevdada kodanike õigusi ja lisada läbipaistvust; tuletab komisjonile meelde, et 2002. aasta teatis on sellise menetluskorra koostamise tähtis lähtekoht;

12. tuletab meelde, et õiguskomisjon lõi hiljuti ELi haldusõiguse alase töörühma, et uurida ELi haldusõiguse kodifitseerimise võimalust ja mida selline projekt endast praktikas kujutaks; on seisukohal, et Euroopa haldusseadustiku arutelu käigus tuleb nimetatud töörühma järeldusi arvesse võtta;

13. tuletab meelde, et parlamendi õiguskomisjon kiitis hiljuti ühehäälselt heaks kirja petitsioonide esitajate seisukohtade toetuseks, milles nõutakse ELi õiguse järelevalve ja täitmise standardse halduskorra vastuvõtmist, milles tunnistatakse komisjoni kaalutlusõigust otsustada, millal ja kelle vastu menetlust algatada, samas aga piiratakse see kaalutlusõigus heade haldustavadega[6];

14. tuletab meelde, et komisjoni esmane roll aluslepingute täitmise järelevalvajana on tagada Euroopa Liidu õiguse nõuetekohane ja õigeaegne kohaldamine liikmesriikide poolt; julgustab komisjoni kasutama kõiki talle aluslepingutega antud volitusi, eelkõige Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 260 sätteid, mis puudutavad direktiivi ülevõtmise meetmetest teatamise kohustuse mittetäitmist liikmesriigi poolt;

15. tuletab meelde parlamendi 9. veebruari 2010 resolutsiooni Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelise läbivaadatud raamkokkuleppe kohta järgmiseks õigusloomeperioodiks[7], milles ta palub komisjonil teha parlamendile kättesaadavaks kokkuvõtliku teabe kõikide rikkumismenetluste ametlikust teatest ning kui parlament soovib, siis rikkumismenetlusega seotud küsimused [8];

16. on seisukohal, et ELi kodanikel peaks olema õigus eeldada, et komisjon tagab ühesuguse läbipaistvuse taseme sõltumata sellest, kas nad esitavad ametliku kaebuse või kasutavad aluslepinguga ette nähtud petitsiooniõigust; seetõttu palub petitsioonikomisjonile esitada selget teavet selle kohta, millisesse järku on jõutud ka nendes rikkumismenetlustes, mis on seotud veel lahendamata petitsiooniga; lisaks palub komisjonil petitsioonikomisjonile ja laiemale üldsusele selgitada skeemi, mille alusel käsitletakse päringuid ja kaebuseid;

17. toetab komisjoni poolt aastaks 2009 ja edasiseks kavandatud meetmeid, mille eesmärk on tagada, et liikmesriigid järgivad Euroopa õigusakte, ja palub end kaasata menetlustesse rikkumiste puhul seoses veel lahendamata petitsioonidega, näiteks Campaniast esitatud petitsioonide korral, mis puudutavad jäätmeid käsitlevaid õigusakte, ja Hispaaniast esitatud petitsioonide korral, mis puudutavad veemajandust;

18. palub komisjonil anda parlamendile asjakohased andmed, mille alusel saaks teha analüüsi lisandväärtuse kohta, mille projekt EU Pilot annab kehtivale rikkumisasjade haldamisprotsessile ja mis põhjendaks projekti pikendamist; on seisukohal, et need andmed võimaldaksid parlamendil näiteks kontrollida, kas liikmesriigile konkreetse juhtumi lahendamiseks antud kümme nädalat ei ole veelgi kaugemale lükanud rikkumismenetluse algatamist, mille kestus on juba praegu erakordselt pikk ja ebamäärane;

19. võtab erilise tähelepanuga teadmiseks komisjoni lubaduse anda süstemaatiliselt hinnang liikmesriigi poolt kaebustele antud vastustele; palub komisjonil analüüsida toimikut viivitamata ja suhtuda nimetatud hinnangu andmisse suurima tähelepanuga; nõuab selgitust kaebuse esitaja rolli kohta hinnangu andmise käigus;

20. palub komisjonil eraldada piisavad vahendid, et oleks võimalik ELi õiguse rakendamise üle täielikku järelevalvet teha, algatada oma uurimisi ja välja töötada prioriteedid tugevamate ja süstemaatilisemate meetmete jaoks; palub komisjonil anda parlamendile, nagu parlament on seda korduvalt nõudnud, selged ja põhjalikud andmed eri peadirektoraatidele rikkumisjuhtumite menetlemiseks ja projektile EU Pilot eraldatavate vahendite kohta; tuletab komisjonile meelde, et parlament on võtnud endale kohustuse toetada komisjoni suuremate eelarveassigneeringutega vahendite suurendamiseks;

21. palub komisjonil kaaluda uuenduslikke mehhanisme, nagu teenuste direktiivis ette nähtud vastastikuse hindamise menetlus, et tagada ELi õiguse tulemuslikum kohaldamine;

22. väljendab heameelt uue koondsüsteemi üle, mis on suunatud kodanikele, kes soovivad küsida nõu või abi või esitada kaebust veebisaidi „Teie Euroopa”[9] kaudu; seoses laialdaselt avalikkusele tutvustatud kodanikualgatuse (Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõige 4) lisamisega kodanike kaasamise vahendite loetellu on astmeliselt kasvanud vajadus selgituste ja juhiste järele; Euroopa Parlament sooviks olla kaasatud selle veebisaidi täiendamisse, et tagada ühtsus oma kavadega, mis näevad ette kodanikele paremate juhiste andmist;

23. tuletab meelde nõukogu lubadust ergutada liikmesriike koostama ja avaldama tabeleid, mis näitlikustavad seost direktiivide ja siseriiklike ülevõtmismeetmete vahel; rõhutab, et need tabelid on olulised, et võimaldada komisjonil teostada tõhusat järelevalvet rakendusmeetmete üle kõigis liikmesriikides;

24. nõuab tungivalt Euroopa Parlamendi rolli tugevdamist ühtse turu eeskirjade kohaldamise, jõustamise ja järelevalve valdkonnas; toetab iga-aastase ühtse turu foorumi ideed;

25. rõhutab siseturu tulemustabeli ja tarbijaturu tulemustabeli keskset rolli olulise kaudse distsiplinaarmehhanismina toimivate järelevalve- ja võrdlusvahendite tulemuslikuma kasutamise raames; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama piisava rahastamise ja personali, et tarbijaturu tulemustabelit oleks võimalik edasi arendada;

26. märgib, et riiklikel kohtutel on Euroopa Liidu õiguse kohaldamisel oluline roll, ning toetab täielikult ELi jõupingutusi parandada ja koordineerida liikmesriikide kohtunike, juriidilistel ametikohtadel töötajate, ametnike ja avalike teenistujate õigusalast koolitust;

27. on seisukohal, et kui komisjon alustab rikkumismenetlust mõne liikmesriigi vastu, peaks ta ühtlasi avaldama teatise selgitusega, et vastava liikmesriigi asjaomastel kodanikel on võimalik ELi õigust rikkunud õigusakti vaidlustada ka oma riiklikes kohtutes;

28. tuletab meelde oma 17. juuni 2010. aasta resolutsiooni õigusalase koolituse kohta tsiviil- ja kaubandusasjades; on seisukohal, et ka Stockholmi programmi rakendamise tegevuskava silmas pidades on õigusalase koolituse süvendamine äärmiselt oluline;

29. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa Kohtule, Euroopa ombudsmanile ja liikmesriikide parlamentidele.

  • [1]  ELT C 184E, 6.8.2009, lk 63.
  • [2]  ELT C 256E, 9.10.2008, lk 155.
  • [3]  Katseprojekti „EU Pilot” hindamise aruanne, lk 2.
  • [4]  Komisjoni 2002. aasta teatis, lk 5: „Komisjon on pidevalt rõhutanud kaebuse esitaja suurt tähtsust ühenduse õiguse rikkumiste tuvastamisel.”
  • [5]  Komisjoni aruanne „Katseprojekti „EU Pilot” hindamise aruanne” KOM(2010)0070, lk 2.
  • [6]  „Kaalutlusõigus võib kaasaegses halduses olla vajalik pahe; absoluutne kaalutlusõigus läbipaistvuse absoluutse puudumisega on siiski põhimõtteliselt vastuolus õigusriigi põhimõtetega” – Frassoni raport (2005/2150(INI)) komisjoni 21. ja 22. aastaaruande kohta ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2003. ja 2004), seletuskirja lk 17.
  • [7]  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0009.
  • [8]  Samas, lõike 3 alapunkti e punkt 5.
  • [9]  http://ec.europa.eu/youreurope/

SELETUSKIRI

Käesolevas raportis hinnatakse komisjoni järelevalvet Euroopa Liidu õiguse kohaldamise üle 2008. aastal. Tähelepanu keskmes on analüüs komisjoni aruande „Katseprojekti „EU Pilot” hindamise aruanne” kohta, milles komisjon teeb ettepaneku hinnata projekti EU Pilot tulemusi, kui projekti käivitumisest on möödunud 22 kuud. Õiguskomisjon tõstatab mõningad põhiküsimused projekti EU Pilot toimimise ja kodanike rolli kohta liidu õiguse järgimise tagamisel kohapeal ning palub komisjonil esitada asjakohased andmed, et oleks võimalik analüüsida, kas projekt EU Pilot annab lisandväärtuse kehtivale rikkumisprotsessile[1]. Samuti soovitab õiguskomisjon paluda komisjonil esitada ettepanek võtta vastu nn menetluskord Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 298 sätestatud uue õigusliku aluse kohaselt, et oleks tagatud kodanike õigused ja läbipaistvus.

  • [1]  Ulatuslikku arutelu parlamendi seisukohtadest projekti EU Pilot toimimise kohta võib lugeda Melanie Smithi artiklist „Enforcement, monitoring, verification, outsourcing; the decline of the infringement process” (2008) 33 European Law Review 777.

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonI ARVAMUS  (14.9.2010)

õiguskomisjonile

26. aastaaruanne Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2008)
(2010/2076(INI))

Arvamuse koostaja: Cristian Silviu Buşoi

ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  rõhutab, et eeskirjade puudulik ja hiline ülevõtmine ning ebapiisav rakendamine ja jõustamine põhjustavad õiguskindlusetust ning ei võimalda kodanikel ja ettevõtjatel täiel määral siseturu eeliseid kasutada;

2.  taunib asjaolu, et mõned liikmesriigid alahindavad ELi õiguse nõuetekohase ja õigeaegse kohaldamise väärtust; nõuab tungivalt, et nad viivituste vältimiseks omistaksid ülevõtmisele ja kohaldamisele nõuetekohast tähtsust;

3.  juhib tähelepanu asjaolule, et on vaja tihedamat ja alalist koostööd nii ELi institutsioonide ja riiklike asutuste kui ka liikmesriikide haldusasutuste vahel, et tagada ELi õiguse õige, tõhus ja õigeaegne kohaldamine ja selgitada varakult välja rakendamisega seotud probleemid;

4.  rõhutab kohustuslike vastavustabelite loomise vajadust, mis sisaldaksid üksikasjalikku teavet ülevõtmise riiklike meetmete kohta, et tagada ELi õiguse ülevõtmise ja kohaldamise tulemuslikum järelevalve;

5.  nõuab tungivalt Euroopa Parlamendi rolli suurendamist ühtse turu eeskirjade kohaldamise, jõustamise ja järelevalve valdkonnas; toetab iga-aastase ühtse turu foorumi ideed;

6.  soovitab Euroopa Parlamendil ja liikmesriikide parlamentidel kasutada Lissaboni lepinguga loodud uut koostööraamistikku ja vaadata igal aastal läbi rakendamisprotsess teatavas ühtse turu valdkonnas; arvab, et komisjon ja riiklikud asutused peaksid tegema kõik, mis nende võimuses, et arvestada läbivaatamismenetluse tulemusi;

7.  on arvamusel, et halduskoostöö tõhustamiseks peaks praegu kasutusel olevat siseturu infosüsteemi laiendama nii, et see hõlmaks ka teisi valdkondi;

8.  rõhutab siseturu tulemustabeli ja tarbijaturu tulemustabeli keskset rolli olulise kaudse distsiplinaarmehhanismina toimivate järelevalve- ja võrdlusvahendite tulemuslikuma kasutamise raames; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama piisava rahastamise ja personali, et tarbijaturu tulemustabelit oleks võimalik edasi arendada;

9.  palub komisjonil vajaduse korral ja juhul, kui muud vahendid ei ole osutunud tõhusaks, kõhklemata algatada rikkumismenetlus ja võtta endale kohustus kiirendada vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 260 rikkumismenetlusi, mis on seotud rakendusmeetmetest teatamata jätmise ja muude rikkumistega; nõuab tungivalt, et komisjon kasutaks vajaduse korral Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 260 lõike 3 uusi sätteid, et ELi õiguse kohaldamine oleks tõhus ja õigeaegne;

10. palub komisjonil suurema läbipaistvuse tagamiseks anda rohkem teavet rikkumismenetluste, sealhulgas põhjuste kohta, miks komisjon on otsustanud menetluse algatada või lõpetada;

11. palub komisjonil kaaluda uuenduslikke mehhanisme, nagu teenuste direktiivis ette nähtud vastastikuse hindamise menetlus, et tagada ELi õiguse tulemuslikum kohaldamine;

12. kutsub Euroopa Parlamendi liikmeid ja riiklikke asutusi üles edendama kodanike nõuandeteenistust ning niisuguste alternatiivsete vaidlustelahendamise vahendite ja mitteformaalsete probleemilahendamise mehhanismide kasutamist nagu SOLVIT, mida kasutatakse nende suurest potentsiaalist hoolimata liiga vähe, samuti üheainsa juurdepääsuga veebilehe (portaali Teie Euroopa) kasutamist; nõuab nende suutlikkuse suurendamist täiendavate rahaliste ja inimressursside eraldamise abil;

13. ergutab projektis EU Pilot mitteosalevaid liikmesriike selle uue koostööalgatusega liituma, et rikkumismenetlusi täiendavalt ratsionaliseerida; palub komisjonil lisada ELi õiguse kohaldamise jälgimise aastaaruannetesse üksikasjalikumat teavet projekti EU Pilot mõju kohta rikkumismenetluste korraldusele;

14. rõhutab vajadust kiiresti saavutada suurem õiguskindlus ja selgus lepingulistes suhetes ning juurdepääs piisavale, taskukohasele ja tõhusale hüvitusmehhanismile, sealhulgas Euroopa kollektiivsele hüvitusmehhanismile ja vaidluste alternatiivse lahendamise süsteemidele;

15. nõuab tungivalt, et liikmesriigid suurendaksid jõupingutusi, mille eesmärk on nõuetekohaselt ELi õigust rakendada ja tagada selle õige jõustamine ühtse turu kesksetes valdkondades, pidades silmas näiteks teenuste direktiivi, riigihankeid käsitlevaid õigusakte ja kutsekvalifikatsiooni vastastikust tunnustamist käsitlevat direktiivi.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

13.9.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

34

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Alan Kelly, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Regina Bastos, Simon Busuttil, Cornelis de Jong, Frank Engel, Ashley Fox, Anna Hedh, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Pier Antonio Panzeri, Konstantinos Poupakis, Olga Sehnalová, Wim van de Camp

petitsioonikomisjonI ARVAMUS (4.10.2010)

õiguskomisjonile

26. aastaaruanne Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2008)
(2010/2076(INI))

Arvamuse koostaja: Erminia Mazzoni

ETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  märgib, et komisjoni kokkuvõttes ühenduse õiguse kohaldamise järelvalve kohta on rohkem tähelepanu pööratud ülevõtmisele kui tegelikule kohaldamisele; palub komisjonil nõuetekohaselt tunnustada petitsioonide olulisust ühenduse õiguse tegeliku kohaldamise järelvalves; petitsioonid on väga sageli esimeseks märgiks, et liikmesriigid on küll õigusaktid üle võtnud, kuid on nende rakendamisel maha jäänud;

2.  väljendab heameelt uue koondsüsteemi üle, mis on suunatud kodanikele, kes soovivad küsida nõu või abi või esitada kaebust veebilehe „Kodanike õigused ELis” kaudu; seoses laialdaselt avalikkusele tutvustatud kodanikualgatuse (Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõige 4) lisamisega kodanike kaasamise vahendite loetellu on astmeliselt kasvanud vajadus selgituste ja juhiste järele; Euroopa Parlament sooviks olla kaasatud selle portaali täiendamisse, et tagada ühtsus oma kavadega, mis näevad ette kodanikele paremate juhiste andmist;

3.  on seisukohal, et ELi kodanikel peaks olema õigus eeldada, et komisjon tagab ühesuguse läbipaistvuse taseme sõltumata sellest, kas nad esitavad ametliku kaebuse või kasutavad aluslepinguga ette nähtud petitsiooniõigust; seetõttu palub petitsioonikomisjonile esitada selget teavet selle kohta, millisesse järku on jõutud ka nendes rikkumismenetlustes, mis on seotud veel lahendamata petitsiooniga; lisaks palub komisjonil petitsioonikomisjonile ja laiemale üldsusele selgitada skeemi, mille alusel käsitletakse päringuid ja kaebuseid;

4.  toetab komisjoni poolt aastaks 2009 ja edasiseks kavandatud meetmeid, mille eesmärk on tagada, et liikmesriigid järgivad Euroopa õigusakte, ja palub end kaasata menetlustesse rikkumiste puhul seoses veel lahendamata petitsioonidega, näiteks Campaniast esitatud petitsioonide korral, mis puudutavad jäätmeid käsitlevaid õigusakte, ja Hispaaniast esitatud petitsioonide korral, mis puudutavad veemajandamist.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

29.9.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Elena Băsescu, Victor Boştinaru, Pascale Gruny, Ágnes Hankiss, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Erminia Mazzoni, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli, Ernst Strasser, Diana Wallis, Jarosław Leszek Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Kinga Göncz, Keith Taylor

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Herbert Dorfmann

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

18.10.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

25

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Alfredo Antoniozzi, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Jan Philipp Albrecht, Paolo Bartolozzi, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Angelika Niebler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Emine Bozkurt, Takis Hadjigeorgiou, Metin Kazak, Georgios Koumoutsakos, Baroness Sarah Ludford, Kyriakos Mavronikolas, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Kyriacos Triantaphyllides