Procedūra : 2010/2076(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0291/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0291/2010

Debates :

PV 25/11/2010 - 4
CRE 25/11/2010 - 4

Balsojumi :

PV 25/11/2010 - 8.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0437

ZIŅOJUMS     
PDF 179kWORD 121k
22.10.2010
PE 443.023v02-00 A7-0291/2010

par 26. gada pārskatu par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2008. gads)

(2010/2076(INI))

Juridiskā komiteja

Referente: Eva Lichtenberger

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PASKAIDROJUMS
 Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejaS ATZINUMS
 Lūgumrakstu komitejaS ATZINUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par 26. gada pārskatu par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2008. gads)

(2010/2076(INI))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas ziņojumu „EU Pilot novērtējuma ziņojums” (COM(2010)0070),

–   ņemot vērā Komisijas 25. gada pārskatu par Kopienas tiesību piemērošanas pārraudzību (2007. gads) (COM(2008)0777),

–   ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentus (SEC(2009)1683, SEC(2009)1684, SEC(2009)1685 un SEC(2010)0182),

–   ņemot vērā Komisijas 2007. gada 5. septembra paziņojumu „Rezultātu Eiropa — Kopienas tiesību aktu piemērošana” (COM(2007)0502),

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 20. marta paziņojumu par attiecībām ar sūdzības iesniedzēju saistībā ar Kopienas tiesību aktu pārkāpumiem (COM(2002)0141),

–   ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 21. februāra rezolūciju par Komisijas 23. gada pārskatu par Kopienas tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2005. gads)(1),

–   ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 9. jūlija rezolūciju par dalībvalstu tiesnešu lomu Eiropas juridiskajā sistēmā(2),

–   ņemot vērā Reglamenta 119. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu, kā arī Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Lūgumrakstu komitejas atzinumus (A7‑0291/2010),

1.  pauž nožēlu, ka Komisija nekādi nav reaģējusi uz jautājumiem, kas izvirzīti Parlamenta iepriekšējās rezolūcijās, jo īpaši iepriekšminētajā 2008. gada 21. februāra rezolūcijā; atzīmē, ka nav panākti uzlabojumi attiecībā uz pārredzamību, jo īpaši saistībā ar EU Pilot projektu un cilvēkresursu jautājumu;

2.  atzīmē, ka ar EU Pilot projekta palīdzību Komisija vēlas palielināt „apņēmību, sadarbību un partnerību starp Komisiju un dalībvalstīm”(3) un ciešā sadarbībā ar dalībvalstu pārvaldes iestādēm apspriež jautājumu par to, kā regulēt Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu; uzskata, ka šī iniciatīva atbilst jaunajai nepieciešamībai pēc visu Eiropas Savienības iestāžu sadarbības, lai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā veidotu efektīvu un pilsoņu interesēs darbojošos Eiropas Savienību; uzsver Līguma par Eiropas Savienību (LES) 17. pantā noteikto Komisijas pienākumu nodrošināt „Līgumu piemērošanu, kā arī iestāžu saskaņā ar Līgumiem pieņemto pasākumu piemērošanu”;

3.  atzīmē, ka, no vienas puses, pilsoņiem tiek piedēvēta nozīmīga loma ES tiesību aktu piemērošanas nodrošināšanā uz vietas(4), tomēr, no otras puses, — EU Pilot projektā — viņi ir vēl vairāk attālināti no jebkādām turpmākām procedūrām; uzskata, ka tas neatbilst Līgumu svinīgajām deklarācijām par to, ka „lēmumu pieņemšana ir cik iespējams atklāta un cik iespējams tuvināta pilsoņiem” (LES 1. pants), ka „Savienības iestādes .. darbojas iespējami atklāti” (Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 15. pants) un ka „visās darbībās Savienība ievēro pilsoņu vienlīdzības principu, pret ikvienu paužot vienlīdzīgu attieksmi savās iestādēs un struktūrās” (LES 9. pants);

4.  norāda, ka, lai EU Pilot projekts būtu darbspējīgs, Komisija ir izveidojusi „konfidenciālu tiešsaistes datubāzi” (5) saziņai starp Komisijas dienestiem un dalībvalstu iestādēm; aicina Komisiju sniegt Parlamentam vērā ņemamu piekļuvi šai datubāzei, lai Parlaments varētu īstenot savas pilnvaras, uzraugot to, kā Komisija veic savu Līgumu īstenošanas nodrošinātājas uzdevumu;

5.  uzsver, ka Eiropas Savienības pilsoņu aktīvā loma ir skaidri noteikta Līgumā par Eiropas Savienību, jo īpaši ņemot vērā Eiropas pilsoņu iniciatīvu; uzskata, ka pilsoņiem sniegtā iespēja noteikt likumdošanas darba kārtību ir arī cieši saistīta ar viņu pašreizējo nozīmīgo līdzdalību, lai nodrošinātu Eiropas Savienības tiesību aktu pareizu piemērošanu un ievērošanu, kā arī attiecīgo procedūru pārredzamību un uzticamību;

6.  norāda, ka Komisijas kopsavilkumā par Kopienas tiesību aktu piemērošanas pārraudzību lielāka uzmanība ir pievērsta transponēšanai, nevis pašai tiesību aktu piemērošanai; aicina Komisiju pienācīgi atzīt lūgumrakstu nozīmi Kopienas tiesību aktu konkrētās piemērošanas pārraudzībā; lūgumraksti bieži vien ir pirmās pazīmes, kas liecina par to, ka dalībvalstis kavējas ne tikai ar tiesību normu transponēšanu, bet arī ar to īstenošanu;

7.  uzskata, ka Komisijas gada pārskati par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzību to pašreizējā formā nesniedz pilsoņiem vai citām iestādēm pienācīgu informāciju par ES tiesību aktu piemērošanas patieso stāvokli, jo Komisija aplūko tikai oficiālās procedūras, kas uzsāktas pret dalībvalstīm, kuras nav transponējušas ES tiesību aktus to valsts tiesību sistēmās; tomēr uzskata, ka pilsoņi un Parlaments būtu ļoti ieinteresēti, lai tos informētu arī tad, ja Komisija uzsāk pārkāpumu procedūras par ES tiesību aktu nepareizu vai nepilnīgu transponēšanu, sniedzot arī detalizētu informāciju par šiem pārkāpumiem;

8.  vēlas nodrošināt, ka Komisija arī turpmāk apkopo detalizētus datus par visiem pārkāpumu veidiem un ka visi šie dati tiek darīti pieejami Parlamentam, lai tas varētu īstenot savas pilnvaras, uzraugot to, kā Komisija veic savu Līgumu īstenošanas nodrošinātājas uzdevumu; uzsver, ka šādu datu apkopošanai un dalīšanai kategorijās vajadzētu atbilst iepriekšējo gada pārskatiem, lai tādējādi Parlaments varētu pienācīgi novērtēt Komisijas panāktos rezultātus neatkarīgi no tā, vai pārkāpums ir izskatīts, izmantojot EU Pilot projektu vai sākotnējo pārkāpumu procedūru;

9.  norāda, ka kavēšanās, pareizi piemērojot un transponējot Eiropas Savienības tiesību aktus un nodrošinot to izpildi, tieši ietekmē pilsoņu ikdienas dzīvi un uzņēmumu ikdienas darbu, kā arī to tiesību izmantošanu, tādējādi izraisot juridisku nenoteiktību un liedzot pilsoņiem un uzņēmumiem pilnīgi izmantot iekšējā tirgus sniegtās priekšrocības; uzsver lielās izmaksas, ko rada ES tiesību aktu neievērošana un nepiemērošana, un no tā izrietošo neuzticību Eiropas iestādēm;

10. pauž nožēlu, ka dažas dalībvalstis nepietiekami novērtē ES tiesību aktu pareizas un savlaicīgas piemērošanas nozīmi; aicina dalībvalstis transponēšanu un piemērošanu padarīt par prioritāti, lai tādējādi nepieļautu kavēšanās;

11. aicina Komisiju ierosināt „procesuālu kodeksu” regulas veidā atbilstoši LESD 298. panta jaunajam juridiskajam pamatam, nosakot pārkāpumu procedūras dažādos aspektus, tostarp tos, kas saistīti ar paziņošanu, termiņiem, tiesībām tikt uzklausītam, pienākumu paziņot iemeslus utt., lai tādējādi stiprinātu pilsoņu tiesības un pārredzamību; atgādina Komisijai, ka tās 2002. gada paziņojums ir nozīmīgs atskaites punkts, sagatavojot šādu „procesuālu kodeksu”;

12. atgādina, ka Parlamenta Juridiskā komiteja nesen izveidoja par ES administratīvajām tiesībām atbildīgu darba grupu, kuras mērķis ir izpētīt, vai ir iespējams kodificēt ES administratīvās tiesības un ko tāds projekts nozīmētu praksē; uzskata, ka šīs darba grupas secinājumi būtu jāņem vērā, apspriežot Eiropas administratīvo kodeksu;

13. atgādina, ka Parlamenta Juridiskā komiteja nesen vienprātīgi pieņēma vēstuli, atbalstot lūgumrakstu iesniedzējus, kas aicina ieviest tādu standarta administratīvu procedūru ES tiesību aktu uzraudzībai un izpildes nodrošināšanai, kura, saglabājot Komisijas tiesības lemt, kad un pret ko uzsākt procedūras, ierobežotu šo rīcības brīvību, nodrošinot labas administratīvās prakses ievērošanu(6);

14. atgādina, ka Komisijai kā Līgumu piemērošanas uzraudzītājai ir svarīga loma, nodrošinot Eiropas Savienības tiesību aktu pareizu un savlaicīgu piemērošanu dalībvalstīs; mudina Komisiju izmantot visas pilnvaras, kas tai piešķirtas Līgumos, jo īpaši LESD 260. panta jaunajos noteikumos, kas skar gadījumus, kad dalībvalstis nav paziņojušas par direktīvas transponēšanas pasākumiem;

15. atgādina Parlamenta 2010. gada 4. februāra rezolūciju par pārskatīto Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām(7), kurā Parlaments aicina Komisiju darīt „pieejamu Parlamentam kopsavilkuma informāciju par visām pārkāpuma procedūrām, pamatojoties uz oficiālu paziņojuma vēstuli, tostarp, ja to pieprasa Parlaments, .. par jautājumiem, uz kuriem attiecas pārkāpuma procedūra”(8);

16. uzskata, ka ES pilsoņiem būtu tiesības sagaidīt no Komisijas vienāda līmeņa pārredzamību neatkarīgi no tā, vai viņi iesniedz oficiālu sūdzību vai arī īsteno savas Līgumā paredzētās tiesības iesniegt lūgumrakstus; tāpēc lūdz, lai Parlamenta Lūgumrakstu komitejai tiktu sniegta precīza informācija par sasniegtajiem posmiem pārkāpumu procedūrās, uz kurām attiecas arī lūgumraksts, attiecībā uz kuru vēl nav sniegta galīgā atbilde; turklāt aicina Komisiju Lūgumrakstu komitejas un sabiedrības kopumā interesēs precizēt kārtību, kādā tiek izskatīti lūgumi sniegt informāciju un sūdzības;

17. atbalsta pasākumus, ko Komisijas paredzējusi 2009. gadam un pēc tā, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis ievēro Eiropas tiesību aktus, un aicina iesaistīt Parlamentu pārkāpumu procedūrās, ja lūgumrakstu izskatīšana vēl nav slēgta, piemēram, procedūrā, kura attiecas uz tiesību aktiem atkritumu jomā un kurā iesaistīts Kampānijas reģions, un procedūrā, kura attiecas uz tiesību aktiem ūdens apsaimniekošanas jomā un kurā iesaistīta Spānija;

18. aicina Komisiju sniegt Parlamentam informāciju, kas nepieciešama, lai veiktu analīzi par to, kādu pievienoto vērtību EU Pilot projekts piešķir jau pastāvošajām pārkāpumu lietu pārvaldības procedūrām, tādējādi pamatojot projekta turpmāku paplašināšanu; uzskata, ka šai informācijai būtu jāļauj Parlamentam pārbaudīt, vai desmit nedēļas, kas dotas dalībvalstij risinājuma rašanai konkrētā lietā, nav vēl vairāk attālinājušas jau tā ļoti garās un neskaidrās pārkāpumu procedūras uzsākšanu;

19. ar īpašu interesi atzīmē Komisijas apņemšanos regulāri novērtēt atbildes, ko dalībvalsts sniedz sūdzību iesniedzējiem; aicina Komisiju sagatavot šādu novērtējumu pēc lietas nekavējošas izskatīšanas, tam veltot īpašu uzmanību; prasa novērtējuma procesā precizēt sūdzības iesniedzēja lomu;

20. aicina Komisiju piešķirt pietiekamus resursus, kas ļautu pilnīgi uzraudzīt ES tiesību aktu īstenošanu, pēc savas ierosmes uzsākt jaunu lietu izskatīšanu un izstrādāt prioritātes noteiktākai un sistemātiskākai rīcībai; aicina Komisiju sniegt Parlamentam, kā jau vairākkārt pieprasīts, precīzus un pilnīgus datus par resursiem, kas dažādos ģenerāldirektorātos paredzēti ar pārkāpumiem saistīto lietu izskatīšanai un kas piešķirti EU Pilot projektam; atgādina Komisijai, ka Parlaments ir apņēmies atbalstīt Komisiju, palielinot budžeta apropriācijas nolūkā palielināt resursus;

21. lūdz Komisiju ES tiesību aktu efektīvākas piemērošanas nodrošināšanas nolūkos izpētīt novatoriskus mehānismus, tādus kā Pakalpojumu direktīvā paredzēto novērtēšanas procedūru;

22. atzinīgi vērtē šobrīd tapšanas stadijā esošo vienoto sistēmu pilsoņiem, kuri vēlas saņemt padomu vai palīdzību vai iesniegt sūdzību , izmantojot tīmekļa vietni „Tava Eiropa”(9); tā kā pilsoņu līdzdalības instrumentu klāstam ir nākusi klāt plaši popularizētā pilsoņu iniciatīva (LES 11. panta 4. punkts), vajadzība pēc skaidrojumiem un vadlīnijām ir būtiski pieaugusi; Eiropas Parlaments vēlētos iesaistīties šīs tīmekļa vietnes izstrādē, lai nodrošinātu, ka tā atbilst arī Parlamenta plāniem sniegt iedzīvotājiem labākus padomus;

23. atgādina Padomes solījumu mudināt dalībvalstis sagatavot un publiskot tabulas, kuras atspoguļo saikni starp direktīvām un dalībvalstu transponēšanas pasākumiem; uzsver, ka šādas tabulas ir būtiski svarīgas, lai Komisija varētu efektīvi uzraudzīt īstenošanas pasākumus visās dalībvalstīs;

24. mudina stiprināt Parlamenta lomu vienotā tirgus noteikumu piemērošanas, izpildes un pārraudzības jomā; atbalsta domu par ikgadēju vienotā tirgus forumu;

25. uzsver nozīmīgo lomu, kas pārraudzības un salīdzinošās novērtēšanas instrumentu efektīvākas izmantošanas kontekstā piemīt iekšējā tirgus rezultātu apkopojumam un patēriņa tirgus rezultātu apkopojumam, jo tas ir nozīmīgs netiešs disciplinārais mehānisms; aicina Komisiju un dalībvalstis piešķirt pienācīgu finansējumu un personālu, lai nodrošinātu patēriņa tirgus rezultātu apkopojuma turpmāko attīstību;

26. norāda, ka dalībvalstu tiesām ir būtiska nozīme Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanā, un pilnībā atbalsta ES centienus palielināt un saskaņot tiesisku apmācību dalībvalstu tiesnešiem, tiesību jomas speciālistiem, ierēdņiem un valsts civildienesta ierēdņiem dalībvalstu pārvaldes iestādēs;

27. uzskata — ja Komisija sāk pret dalībvalsti vērstu pārkāpumu procedūru, tai jāsagatavo arī paziņojums, nosakot, ka attiecīgās dalībvalsts cietušie pilsoņi var panākt tiesību akta, ar ko ir pārkāpts ES tiesību akts, izskatīšanu valsts tiesās;

28. atgādina Parlamenta 2010. gada 17. jūnija rezolūciju par juridisku apmācību civillietās un komerclietās; uzskata, ka ir ļoti svarīgi uzlabot juridisko apmācību, tostarp arī Stokholmas programmas rīcības plāna kontekstā;

29. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Eiropas Ombudam un dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV C 184E, 6.8.2009., 63. lpp.

(2)

OV C 256E, 9.10.2008., 155. lpp.

(3)

EU Pilot novērtējuma ziņojums, 2. lpp.

(4)

Komisijas 2002. gada paziņojums, 5. lpp.: „Komisija ir regulāri atzinusi sūdzības iesniedzēja nozīmīgo lomu Kopienas tiesību akta pārkāpuma noteikšanā.”

(5)

Komisijas ziņojums „EU Pilot novērtējuma ziņojums”, COM (2010)0070, 2. lpp.

(6)

„Rīcības brīvība var būt nenovēršams ļaunums modernā pārvaldē; tomēr absolūta rīcības brīvība savienojumā ar absolūtu pārredzamības trūkumu būtībā ir pretējība tiesiskumam.” M. Frassoni ziņojums par Komisijas 21. un 22. gada pārskatu par Kopienas tiesību piemērošanas pārraudzību (2003. un 2004. gads), paskaidrojuma 17. lpp.

(7)

Šajā datumā pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0009.

(8)

Tā pati rezolūcija, 3. punkta e) apakšpunkta 5. ievilkums.

(9)

http://ec.europa.eu/youreurope/


PASKAIDROJUMS

Ziņojumā ir novērtēts tas, kā Komisija 2008. gadā pārraudzīja Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu. Tajā ietvertās analīzes galvenais objekts ir Komisijas EU Pilot novērtējuma ziņojums, kurā Komisija iesaka novērtēt ES Pilot projektā sasniegtos rezultātus pēc 22 mēnešu darbības. Komiteja aplūko dažus galvenos jautājumus saistībā ar EU Pilot projekta darbību un pilsoņu lomu Savienības tiesību aktu ievērošanas nodrošināšanā uz vietas un lūdz Komisiju sniegt atbilstīgu informāciju, kas ļautu novērtēt pievienoto vērtību, ko EU Pilot piešķir jau pastāvošajai pārkāpumu procedūrai(1). Komiteja arī ierosina aicināt Komisiju ieteikt „procesuālu kodeksu” saistībā ar pārkāpumu procedūru, ievērojot LESD 298. panta jauno tiesisko pamatu, lai tādējādi stiprinātu pilsoņu tiesības un pārredzamību.

(1)

Plašās apspriedes par Parlamenta bažām saistībā ar EU Pilot darbību ir izklāstītas Melanie Smith rakstā „Enforcement, monitoring, verification, outsourcing; the decline of the infringement process” („Izpilde, uzraudzība, pārbaudes, ārpakalpojumi; pārkāpumu procedūras noriets”), European Law Review (2008), 33. sējuma 777. lpp.


Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejaS ATZINUMS (14.9.2010)

Juridiskajai komitejai

par 26. gada pārskatu par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2008. gads)

(2010/2076(INI))

Atzinumu sagatavoja: Cristian Silviu Buşoi

IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  uzsver, ka noteikumu nepareiza un nesavlaicīga transponēšana, kā arī nepienācīga piemērošana un izpilde izraisa juridisku neskaidrību un liedz pilsoņiem un uzņēmumiem pilnīgi izmantot iekšējā tirgus sniegtās priekšrocības;

2.  pauž nožēlu, ka dažas dalībvalstis nepietiekami novērtē ES tiesību aktu pareizas un savlaicīgas piemērošanas nozīmi; aicina dalībvalstis transponēšanu un piemērošanu padarīt par prioritāti, lai tādējādi nepieļautu kavēšanās;

3.  uzsver, ka ir nepieciešama ciešāka un pastāvīga sadarbība starp ES iestādēm un valsts iestādēm, kā arī starp dalībvalstu pārvaldes iestādēm, lai nodrošinātu ES tiesību aktu pareizu, efektīvu un laikā paveiktu piemērošanu un lai savlaicīgi noteiktu ar īstenošanu saistītās problēmas;

4.  uzsver nepieciešamību ieviest atbilstības tabulas, tajās ietverot detalizētu informāciju par dalībvalstu transponēšanas pasākumiem, lai tādējādi nodrošinātu ES tiesību aktu efektīvāku transponēšanu un piemērošanu;

5.  mudina stiprināt Parlamenta lomu vienotā tirgus noteikumu piemērošanas, izpildes un pārraudzības jomā; atbalsta domu par ikgadēju vienotā tirgus forumu;

6.  iesaka Eiropas Parlamentam un dalībvalstu parlamentiem izmantot Lisabonas līgumā paredzēto jauno sadarbības sistēmu un arī turpmāk veikt gada pārskatus par īstenošanas procesu atsevišķās vienotā tirgus jomās; uzskata, ka Komisijai un dalībvalstu iestādēm būtu jādara viss iespējamais, lai pienācīgi ņemtu vērā pārskata procesa rezultātus;

7.  uzskata — lai uzlabotu administratīvo sadarbību, Iekšējā tirgus informācijas sistēma, kuru pašlaik izmanto saistībā ar pakalpojumiem, būtu jāpaplašina un jāizmanto arī citās jomās;

8.  uzsver nozīmīgo lomu, kas pārraudzības un salīdzinošās novērtēšanas instrumentu efektīvākas izmantošanas kontekstā piemīt iekšējā tirgus rezultātu apkopojumam un patēriņa tirgus rezultātu apkopojumam, jo tas ir nozīmīgs netiešs disciplinārais mehānisms; aicina Komisiju un dalībvalstis piešķirt pienācīgu finansējumu un personālu, lai nodrošinātu patēriņa tirgus rezultātu apkopojuma turpmāko attīstību;

9.  aicina Komisiju gadījumos, kad tas nepieciešams un kad citi līdzekļi izrādījušies nepietiekami, nevilcinoties izmantot pārkāpumu procedūru, kā arī apņemties paātrināt pārkāpumu tiesvedību saistībā ar īstenošanas pasākumu nepaziņošanu un pārkāpumiem, kas minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 260. pantā; mudina Komisiju ES tiesību aktu efektīvai un savlaicīgai piemērošanai vajadzības gadījumā izmantot jaunos noteikumus, kas paredzēti LESD 260. panta 3. punktā;

10. lai nodrošinātu lielāku pārredzamību, aicina Komisiju sniegt plašāku informāciju par pārkāpumu tiesvedību, tostarp par iemesliem, kāpēc Komisija uzsāk vai pārtrauc lietas izskatīšanu;

11. lūdz Komisiju ES tiesību aktu efektīvākas piemērošanas nodrošināšanas nolūkos izpētīt novatoriskus mehānismus, tādus kā Pakalpojumu direktīvā paredzēto novērtēšanas procedūru;

12. aicina EP deputātus un dalībvalstu iestādes veicināt dienestu „Iedzīvotāju ceļvedis” un to, ka tiek izmantoti alternatīvi strīdu izšķiršanas instrumenti un neformāli problēmu risināšanas mehānismi, tādi kā SOLVIT, kuri, neskatoties uz to lielo potenciālu, netiek pietiekami izmantoti, kā arī vienotu tīmekļa vietni (portāls „Tava Eiropa”); aicina palielināt to veiktspēju, piešķirot papildu finanšu līdzekļus un cilvēkresursus;

13. mudina tās dalībvalstis, kuras nepiedalās projektā EU Pilot, pievienoties šai jaunajai sadarbības iniciatīvai, lai tādējādi vēl vairāk racionalizētu pārkāpumu tiesvedību; lūdz Komisiju tās gada pārskatos par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību iekļaut detalizētāku informāciju par projekta EU Pilot ietekmi uz pārkāpumu procedūru pārvaldību;

14. uzsver nepieciešamību ātri panākt lielāku tiesiskās noteiktības un skaidrības līmeni līgumattiecībās un nodrošināt iespējas izmantot piemērotas, izmaksu ziņā pieejamas un efektīvas tiesiskās aizsardzības sistēmas, tostarp kolektīvās tiesiskās aizsardzības Eiropas modeli un alternatīvos strīdu izšķiršanas mehānismus;

15. mudina dalībvalstis stiprināt to centienus, lai pareizi īstenotu ES tiesību aktus un nodrošinātu to pienācīgu izpildi tajās jomās, kuras ir būtiski svarīgas vienotajam tirgum, piemēram, Pakalpojumu direktīvu, tiesību aktus saistībā ar publisko iepirkumu un direktīvu par profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

13.9.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

34

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Alan Kelly, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Regina Bastos, Simon Busuttil, Cornelis de Jong, Frank Engel, Ashley Fox, Anna Hedh, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Pier Antonio Panzeri, Konstantinos Poupakis, Olga Sehnalová, Wim van de Camp


Lūgumrakstu komitejaS ATZINUMS (4.10.2010)

Juridiskajai komitejai

par 26. gada pārskatu par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzību

(2010/2076 (INI))

Atzinumu sagatavoja: Erminia Mazzoni

IEROSINĀJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  norāda, ka Komisijas kopsavilkumā par Kopienu tiesību piemērošanas uzraudzību lielāka vērība ir pievērsta transponēšanai, nevis pašai tiesību piemērošanai. Aicina Komisiju pienācīgi atzīt lūgumrakstu nozīmi Kopienu tiesību konkrētajā piemērošanā; lūgumraksti bieži vien ir pirmās pazīmes, ka dalībvalstis pēc transponēšanas neievēro grafiku attiecībā uz tiesību normu īstenošanu;

2.  atzinīgi vērtē šobrīd tapšanas stadijā esošo vienas pieturas aģentūru iedzīvotājiem, kas vēlas konsultācijas vai vēršas iestādē ar lūgumu palīdzēt vai ar sūdzību, izmantojot rubriku „Your EU rights”. Tā kā pilsoņu līdzdalības instrumentu klāstam ir nākusi klāt plaši popularizētā pilsoņu iniciatīva (Līguma par Eiropas Savienību 11. panta 4. punkts), vajadzība pēc skaidrojumiem un vadlīnijām ir pieaugusi eksponenciāli. Eiropas Parlaments vēlētos iesaistīties šā portāla izstrādē, lai nodrošinātu, ka šis portāls atbilst arī Parlamenta plāniem sniegt iedzīvotājiem labākus skaidrojumus;

3.  uzskata, ka ES pilsoņiem būtu tiesības sagaidīt no Komisijas vienāda līmeņa pārredzamību neatkarīgi no tā, vai viņi iesniedz formālu sūdzību vai arī īsteno savas Līgumā paredzētās tiesības iesniegt lūgumrakstus; tāpēc Parlamenta Lūgumrakstu komiteja lūdz sniegt precīzu informāciju par pienākumu neizpildes procedūrām, uz kurām attiecas arī lūgumraksts, attiecībā uz kuru vēl nav sniegta galīgā atbilde. Turklāt aicina Komisiju noskaidrot veidus, kā Lūgumrakstu komitejai izskatīt lūgumus un sūdzības, ko iesūta iedzīvotāji;

4.  atbalsta Komisijas 2009. gadā notikušos un arī turpmāk plānotos pasākumus, kuru mērķis bija un būs nodrošināt, ka dalībvalstis ievēro Eiropas tiesību aktus, un aicina Parlamentam ļaut piedalīties pienākumu neizpildes procedūrās, ja par lūgumrakstiem ierosinātās lietas nav slēgtas, kā tas ir pret Kampānijas reģionu ierosinātā lietā par atkritumu jomā pieņemtajiem tiesību aktiem un pret Spāniju ierosinātā lietā par ūdens apsaimniekošanas jomā pieņemtajiem tiesību aktiem.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

29.9.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Elena Băsescu, Victor Boştinaru, Pascale Gruny, Ágnes Hankiss, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Erminia Mazzoni, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli, Ernst Strasser, Diana Wallis, Jarosław Leszek Wałęsa

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Kinga Göncz, Keith Taylor

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Herbert Dorfmann


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

18.10.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

25

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Alfredo Antoniozzi, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Paolo Bartolozzi, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Angelika Niebler

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Emine Bozkurt, Takis Hadjigeorgiou, Metin Kazak, Georgios Koumoutsakos, Baroness Sarah Ludford, Kyriakos Mavronikolas, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Kyriacos Triantaphyllides

Juridisks paziņojums - Privātuma politika