Postopek : 2010/2076(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0291/2010

Predložena besedila :

A7-0291/2010

Razprave :

PV 25/11/2010 - 4
CRE 25/11/2010 - 4

Glasovanja :

PV 25/11/2010 - 8.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0437

POROČILO     
PDF 157kWORD 115k
22.10.2010
PE 443.023v02-00 A7-0291/2010

o 26. letnem poročilu o spremljanju uporabe prava Evropske unije (2008)

(2010/2076(INI))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalka: Eva Lichtenberger

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov
 MNENJE Odbora za peticije
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o 26. letnem poročilu o spremljanju uporabe prava Evropske unije (2008)

(2010/2076(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju poročila Komisije o oceni pilotnega projekta EU (KOM(2010)0070),

–   ob upoštevanju 25. letnega poročila Komisije o spremljanju uporabe prava Skupnosti (2007) (KOM(2008)0777),

–   ob upoštevanju delovnih dokumentov služb Komisije (SEK(2009)1683, SEK(2009)1684, SEK(2009)1685 in SEK(2010)0182),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. septembra 2007 z naslovom „Evropa rezultatov - uporaba prava skupnosti“ (KOM(2007)0502),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. marca 2002 o odnosih s pritožnikom v zvezi s kršitvami prava Skupnosti (KOM(2002)0141),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. februarja 2008 o 23. letnem poročilu Komisije o nadzoru uporabe prava Skupnosti (2005)(1),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. julija 2008 o vlogi nacionalnih sodnikov v evropskem sodnem sistemu(2),

–   ob upoštevanju člena 119(1) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenj Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in Odbora za peticije (A7-0291/2010),

1.  obžaluje, da Komisija ni odgovorila na vprašanja, ki jih je postavil Parlament v dosedanjih resolucijah, zlasti v omenjeni resoluciji z dne 21. februarja 2008; ugotavlja, da ni bilo izboljšav glede preglednosti, še zlasti v zvezi s pilotnim projektom EU in vprašanjem človeških virov;

2.  ugotavlja, da poskuša Komisija prek pilotnega projekta EU okrepiti zaveze, sodelovanje in partnerstvo z državami članicami(3) in v tesnem sodelovanju z nacionalnimi upravami preučuje, kako izvajati zakonodajo Evropske unije; meni, da ta pobuda ustreza novi potrebi, ki je nastala s sprejetjem Lizbonske pogodbe, in sicer po sodelovanju med vsemi institucijami Evropske unije v korist dobro delujoče Unije, ki v središče postavlja državljana; poudarja dolžnost Komisije iz člena 17 Pogodbe o Evropski uniji, da „skrbi za uporabo Pogodb in ukrepov, ki jih institucije sprejmejo na njuni podlagi”;

3.  ugotavlja, da se po eni strani zdi, kot da imajo državljani poglavitno vlogo pri zagotavljanju spoštovanja zakonodaje EU v praksi(4), po drugi strani pa so v pilotnem projektu EU še v večji meri izključeni iz nadaljnjih postopkov; meni, da to ni v skladu s slovesnimi izjavami iz pogodb, da se „odločitve sprejemajo čim bolj javno in v kar najtesnejši povezavi z državljani” (člen 1 PEU), da institucije Unije „pri svojem delu kar najbolj upoštevajo načelo javnosti delovanja” (člen 15 PDEU) in da „Unija pri vseh svojih dejavnostih upošteva načelo enakosti svojih državljanov, ki so deležni enake obravnave s strani njenih institucij” (člen 9 PEU);

4.  ugotavlja, da je Komisije za uspešno delovanje pilotnega projekta v praksi vzpostavila „zaupno podatkovno bazo“(5), ki služi za komuniciranje med službami Komisije in organi držav članic; poziva Komisijo, naj Parlamentu omogoči pravi dostop do te podatkovne baze, da bo lahko opravljal svojo funkcijo nadzora nad tem, kako Komisija opravlja svojo funkcijo varuhinje Pogodb;

5.  poudarja, da je dejavna vloga državljanov Evropske unije jasno navedena v Pogodbi o Evropski uniji, zlasti v zvezi z evropsko državljansko pobudo; meni, da je možnost, ki državljanom omogoča oblikovanje zakonodajnega programa, neposredno povezana tudi z njihovo sedanjo bistveno vlogo pri zagotavljanju pravilne uporabe in spoštovanja zakonodaje Evropske unije ter preglednosti in gotovosti postopkov;

6.  ugotavlja, da je v povzetku Komisije o spremljanju uporabe prava Skupnosti večji poudarek namenjen prenosu kot pa dejanski uporabi; poziva Komisijo, naj ustrezno prizna vlogo, ki jo imajo pri spremljanju uporabe prava Skupnosti peticije; te so pogosto prvi kazalnik, da države članice, razen pri prenosu, zaostajajo pri izvajanju pravnih ukrepov;

7.  je mnenja, da letna poročila Komisije o spremljanju uporabe prava Evropske unije v sedanji obliki državljanom in drugim institucijam ne nudijo zadostnih informacij o resničnem stanju uporabe zakonodaje EU, saj Komisija navaja le uradne postopke, ki so bili sproženi proti državam članicam, ki zakonodaje EU niso prenesle v nacionalne pravne sisteme; meni, da bi bilo za državljane in Parlament zelo koristno, če bi bili obveščeni o tem, kdaj Komisija sproži postopek zaradi nepravilnega ali slabega prenosa zakonodaje EU in kakšne so podrobnosti kršitev;

8.  želi zagotoviti, da bi Komisija še naprej zagotavljala podrobne podatke o vseh vrstah kršitev in da bi bili vsi ti podatki neovirano dostopni Parlamentu, da bi ta lahko opravljal svojo funkcijo nadzora nad tem, kako Komisija opravlja vlogo varuhinje Pogodb; poudarja, da bi moralo biti primerjanje in razvrščanje teh podatkov v skladu s prejšnjimi letnimi poročili, da bi Parlamentu pomagali pri pripravi smiselnih ocen napredka Komisije, ne glede na to, ali je kršitev obravnavana prek pilotnega projekta EU ali s prvotnim postopkom za ugotavljanje kršitev;

9.  ugotavlja, da zamude pri pravilni uporabi, prenosu in izvrševanju zakonodaje Evropske unije neposredno vplivajo na vsakdanje življenje državljanov in uživanje njihovih pravic, kar vodi v pravno negotovost in državljanom preprečuje, da bi v polni meri uživali koristi notranjega trga; opozarja na visoke stroške zaradi neupoštevanja in neuporabe zakonodaje EU ter posledično pomanjkanje zaupanja v evropske institucije;

10. obžaluje dejstvo, da nekatere države članice podcenjujejo pomen ustrezne in pravočasne uporabe prava Evropske unije; poziva jih, naj prenosu in uporabi namenijo primerno pozornost, da bi se izognili zamudam;

11. poziva Komisijo, naj oblikuje postopkovna pravila v obliki uredbe v skladu z novo pravno podlago iz člena 298 PDEU, ki določa različne vidike postopkov zaradi kršitev, med njimi obvestila, roke, pravico do zaslišanja, dolžnost obrazložitve itd., da bi tako zaščitili pravice državljanov in preglednost; opozarja Komisijo, da predstavlja njeno sporočilo iz leta 2002 pomembno oporno točko pri oblikovanju omenjenih postopkovnih pravil;

12. opozarja, da je Odbor za pravne zadeve pred nedavnim ustanovil delovno skupino za upravno pravo EU, da bi preučila, ali je mogoča kodifikacija upravnega prava EU in kaj bi takšen projekt vključeval v praksi; meni, da bi bilo treba zaključke te delovne skupine upoštevati pri razpravah o evropskem upravnem zakoniku;

13. opominja, da je Odbor za pravne zadevne nedavno soglasno sprejel pismo v podporo zahtevam vlagatelja peticije za uvedbo standardnega administrativnega postopka za nadzorovanje in izvajanje zakonodaje EU, ki bi upošteval diskrecijsko pravico Komisije, da odloči, kdaj in proti komu začne postopek zaradi kršitev, vendar bi to pravico omejeval z ustrezno upravno prakso(6);

14. opozarja, da ima Komisija kot varuhinja Pogodb glavno vlogo pri zagotavljanju tega, da države članice pravilno in pravočasno izvajajo zakonodajo Evropske unije; spodbuja Komisijo, naj uporabi vse pristojnosti, ki so ji dodeljene s Pogodbami, zlasti nove določbe člena 260 PDEU v zvezi z neizpolnjevanjem obveznosti o obvestilu glede ukrepov o prenosu direktiv;

15. opozarja na resolucijo Parlamenta s 4. februarja 2010 o revidiranem okvirnem sporazumu med Parlamentom in Komisijo(7), v katerem Parlament Komisijo poziva, naj mu da „na voljo povzetek informacij o vseh postopkih za ugotavljanje kršitev, sproženih na podlagi uradnega opomina, na zahtevo Parlamenta tudi za posamezne primere”(8);

16. meni, da bi državljani EU od Komisije morali pričakovati enako raven preglednosti, ne glede na to, ali vložijo uradno pritožbo ali uveljavljajo pravico do peticije v skladu s Pogodbo; zato zahteva, da je Odbor za peticije podrobno obveščen o tem, na kateri stopnji so postopki za ugotavljanje kršitev, za katere so bile vložene peticije v teku; nadalje poziva Komisijo, naj v prid Odbora za peticije in splošne javnosti pojasni postopke za obravnavo poizvedb in pritožb,

17. podpira ukrepe, ki jih je Komisija načrtovala za leto 2009 in kasneje, da bi se zagotovilo, da države članice spoštujejo evropsko zakonodajo, in zahteva možnost sodelovanja pri postopkih za ugotavljanje kršitev v primerih, kjer peticije še niso zaključene, kot v primeru Kampanije, ki zadeva zakonodajo o odpadkih, in v primeru Španije, ki zadeva zakonodajo o upravljanju z vodami;

18. poziva Komisijo, naj Parlamentu posreduje ustrezne podatke za izvedbo analize o dodani vrednosti, ki jo pilotni projekt EU prinaša obstoječemu procesu obravnave primerov kršitev, da bi utemeljili razširitev projekta; meni, da bi morali ti podatki na primer Parlamentu omogočati, da preveri, ali obdobje desetih tednov, ki ga imajo države članice na voljo za razrešitev konkretnega primera, še dodatno zavlačuje postopek za ugotavljanje kršitev, ki je že tako zelo dolgotrajen in časovno neomejen;

19. s posebnim zanimanjem ugotavlja, da se je Komisija zavezala sistematičnemu ocenjevanju odgovorov na pritožbo, ki jih podajo države članice; poziva Komisijo, naj takšno oceno poda zelo natančno in po takojšnji preučitvi zadeve; poziva k pojasnitvi vloge pritožnika v procesu ocenjevanja;

20. poziva Komisijo, naj nameni zadostna sredstva za to, da bo lahko popolnoma nadzorovala uporabo prava EU, sama sprožila postopke in oblikovala prednostne naloge za okrepljeno in bolj sistematično delovanje; poziva Komisijo, naj Parlamentu, kot je to že večkrat zahteval, zagotovi jasne in izčrpne podatke o sredstvih, ki so v različnih generalnih direktoratih namenjena za obravnavo primerov kršitev, in o sredstvih, namenjenih pilotnemu projektu EU; opominja Komisijo, da se je Parlament zavezal k temu, da jo bo podpiral pri povišanju proračunskih sredstev za povečanje virov;

21. poziva Komisijo, naj za učinkovitejšo uporabo prava Evropske unije preuči nove mehanizme, kot je postopek medsebojnega ocenjevanja, ki je predviden v direktivi o storitvah;

22. pozdravlja razvoj portala „vse na enem mestu“ za državljane, ki iščejo nasvete ali pomoč ali pa se želijo pritožiti prek možnosti na spletni strani „Vaša Evropa“(9); s tem, da je bila na seznam instrumentov, ki državljanom omogočajo sodelovanje, dodana široko oglaševana državljanska pobuda (člen 11(4) PEU), se je eksponentno povečala potreba po pojasnjevanju in smernicah; Evropski parlament želi sodelovati pri razvoju te spletne strani, da bi zagotovil skladnost z lastnimi načrti za zagotavljanje boljših smernic za državljane;

23. opominja na obljubo Sveta, da bo države članice spodbujal k oblikovanju in objavi razpredelnic, ki bodo prikazovale ujemanje med direktivami in nacionalnimi ukrepi za prenos zakonodaje; poudarja, da imajo takšne razpredelnice bistveno vlogo pri tem, da bo lahko Komisija učinkovito spremljala uporabo ukrepov v vseh državah članicah;

24. poziva k okrepitvi vloge Parlamenta na področju uporabe, izvrševanja in nadzorovanja predpisov o enotnem trgu; podpira zamisel o letnem forumu o enotnem trgu;

25. poudarja pomen, ki ga imata za učinkovitejšo rabo instrumentov nadzora in primerjalnih analiz – ti so pomemben posredni disciplinski mehanizem – pregled notranjega trga in pregled stanja potrošniških trgov; poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo ustreza finančna sredstva in človeške vire za nadaljnji razvoj pregleda stanja potrošniških trgov;

26. ugotavlja, da imajo nacionalna sodišča bistveno vlogo pri uporabi prava EU in v celoti podpira prizadevanja EU, da okrepi in uskladi usposabljanje za nacionalne sodnike, pravosodne delavce, uradnike in javne uslužbence v nacionalnih upravah;

27. meni, da bi morala Komisija ob začetku postopka za ugotavljanje kršitev proti državi članici izdati tudi sporočilo o tem, da lahko prizadeti državljani zadevne države članice pred nacionalnimi sodišči ugovarjajo dejanju, s katerim je bila kršena zakonodaja EU;

28. opozarja na svojo resolucijo z dne 17. junija 2010 o izobraževanju pravosodnih organov v civilnih in trgovskih zadevah; meni, da je zelo pomembno okrepiti izobraževanje pravosodnih organov, tudi z vidika akcijskega načrta za izvajanje stockholmskega programa;

29. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Evropskemu varuhu človekovih pravic in parlamentom držav članic.

(1)

UL C 184E, 6.8.2009, str. 63.

(2)

UL C 256E, 9.10.2008, str.155.

(3)

Poročilo o oceni pilotnega projekta EU, str. 2.

(4)

Sporočilo Komisije iz leta 2002, str. 5: „Komisija je vedno priznavala ključno vlogo, ki jo pri odkrivanju kršitev prava Skupnosti igrajo pritožniki”.

(5)

Poročilo Komisije o oceni pilotnega projekta EU (KOM(2010)0070), str. 2.

(6)

Diskrecija je v sodobni vladi lahko nujno zlo; vseeno pa je absolutna diskrecija, skupaj z absolutnim pomanjkanjem preglednosti, v temeljnem nasprotju s pravno državo”, Poročilo Frassoni (2005/2150(INI)) o 21. in 22. letnem poročilu Komisije o nadzoru uporabe prava Skupnosti (2003 in 2004), obrazložitev, str. 16.

(7)

Sprejeta besedila na ta dan, P7_TA(2010)0009.

(8)

Prav tam, odstavek 3(e), točka 5.

(9)

http://ec.europa.eu/youreurope/


OBRAZLOŽITEV

To poročilo ocenjuje, kako je Komisija spremljala uporabo prava Evropske unije v letu 2008. Pri analizi se osredotoča na poročilo Komisije o oceni pilotnega projekta EU, v katerem je Komisija predlagala ocenitev uspešnosti tega projekta po 22 mesecih njegovega delovanja. Odbor izpostavlja nekatera ključna vprašanja v zvezi z delovanjem pilotnega projekta EU in vlogo državljanov pri zagotavljanju spoštovanja prava Unije v praksi ter poziva Komisijo, naj posreduje ustrezne podatke, na podlagi katerih bo mogoče preučiti dodatno vrednost, ki jo pilotni projekt EU prinaša obstoječemu procesu ugotavljanja kršitev(1). Odbor prav tako predlaga, da se Komisijo pozove k predložitvi postopkovnih pravil o postopku za ugotavljanje kršitev v skladu z novo pravno podlago iz člena 298 PDEU, da bi okrepili pravice državljanov in preglednost.

(1)

Zaskrbljenost Parlamenta v zvezi z delovanjem pilotnega projekta EU je obsežno obravnavana v članku Melanie Smith z naslovom „Izvajanje, spremljanje, preverjanje, zunanje izvajanje; nazadovanje procesa za ugotavljanje kršitev”, (2008) 33, European Law Review 777.


MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (14.9.2010)

za Odbor za pravne zadeve

o 26. letnem poročilu o spremljanju uporabe prava Evropske unije (2008)

(2010/2076(INI))

Pripravljavec mnenja: Cristian Silviu Buşoi

POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za pravne zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  poudarja, da vodijo slab in pozen prenos predpisov ter njihova neustrezna uporaba in izvrševanje v pravno negotovost, državljanom in podjetjem pa preprečujejo, da bi v polni meri uživali koristi notranjega trga;

2.  obžaluje dejstvo, da nekatere države članice podcenjujejo pomen ustrezne in pravočasne uporabe prava Evropske unije; poziva jih, naj prenosu in uporabi namenijo primerno pozornost, da bi se izognili zamudam;

3.  opozarja na potrebo po tesnejšem sodelovanju med institucijami EU in nacionalnimi organi, pa tudi med upravami držav članic, da se zagotovi pravilna, učinkovita in pravočasna uporaba prava EU ter v zgodnji fazi zaznajo težave z njegovim izvajanjem;

4.  izpostavlja, da so za bolj učinkovit nadzor nad prenosom in uporabo prava Evropske unije potrebne obvezne korelacijske tabele s podrobnimi informacijami o nacionalnih ukrepih za prenos;

5.  poziva k okrepitvi vloge Parlamenta na področju uporabe, izvrševanja in nadzorovanja predpisov o enotnem trgu; podpira zamisel o letnem forumu o enotnem trgu;

6.  predlaga, da bi morali Evropski parlament in nacionalni parlamenti uporabljati nov okvir za sodelovanje, ki je bil vzpostavljen z Lizbonsko pogodbo, ter na izbranem območju enotnega trga opravljati letne preglede izvajanja; meni, da bi morali Komisija in nacionalni organi v največji možni meri upoštevati izide procesa pregleda;

7.  meni, da bi bilo treba za izboljšanje upravnega sodelovanja razširiti informacijski sistem za notranji trg, ki se trenutno uporablja za storitve, da bi zajemal druge sektorje;

8.  poudarja pomen, ki ga za učinkovitejšo rabo instrumentov nadzora in primerjalnih analiz – ti so pomemben posredni disciplinski mehanizem – imata pregled notranjega trga in pregled stanja potrošniških trgov; poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo ustreza finančna sredstva in človeške vire za nadaljnji razvoj pregleda stanja potrošniških trgov;

9.  poziva Komisijo, naj v primerih, kjer je to potrebno in kjer so se druga sredstva izkazala kot neučinkovita, brez oklevanja uporabi postopek ugotavljanja kršitev ter se zaveže k pospešitvi postopkov ugotavljanja kršitev, ki zadevajo neobveščanje o izvedbenih ukrepih in kršitve iz člena 260 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU); poziva Komisijo, naj uporabi nove določbe iz člena 260(3) PDEU, kadarkoli je to primerno za učinkovito in pravočasno uporabo prava EU;

10. poziva Komisijo, naj za zagotavljanje večje preglednosti zagotovi več informacij o postopkih za ugotavljanje kršitev, vključno z razlogi, zaradi katerih se je Komisija odločila začeti ali končati postopek;

11. poziva Komisijo, naj za učinkovitejšo uporabo prava Evropske unije preuči nove mehanizme, kot je postopek medsebojnega ocenjevanja, ki je predviden v direktivi o storitvah;

12. poziva poslance Evropskega parlamenta in nacionalne organe, naj spodbujajo storitve „Kažipot za državljane” in uporabo alternativnih instrumentov za reševanje sporov in neformalnih mehanizmov reševanja problemov, kot je SOLVIT – ki se ga ne uporablja dovolj, čeprav ponuja ogromno možnosti –, ter spletišče z enotnim dostopom (portal Tvoja Evropa); poziva, da se z dodelitvijo dodatnih finančnih sredstev in človeških virov povečajo njihove zmogljivosti;

13. spodbuja države članice, ki ne sodelujejo pri novi pobudi za sodelovanje EU Pilot, naj se tej pridružijo, da bi se dodatno racionalizirali postopki ugotavljanja kršitev; prosi Komisijo, naj v svoja letna poročila o spremljanju uporabe prava EU vključi podrobnejše informacije o vplivu pobude EU Pilot na upravljanje postopkov ugotavljanja kršitev;

14. poudarja, da je treba hitro doseči večjo pravno varnost, jasnost pogodbenih odnosov in dostop do ustreznih, cenovno sprejemljivih in učinkovitih odškodninskih sistemov, vključno z evropskim obrazcem za kolektivne odškodnine in alternativnimi mehanizmi za reševanje sporov;

15. poziva države članice, naj okrepijo svoja prizadevanja, da bi pravilno izvajale pravo EU in zagotavljale njegovo ustrezno uveljavljanje na tistih področjih, ki so jedro enotnega trga, kot so direktiva o storitvah, zakonodaja o javnih naročilih ali direktiva o medsebojnem priznavanju poklicnih kvalifikacij.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

13.9.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Alan Kelly, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Regina Bastos, Simon Busuttil, Cornelis de Jong, Frank Engel, Ashley Fox, Anna Hedh, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Pier Antonio Panzeri, Konstantinos Poupakis, Olga Sehnalová, Wim van de Camp


MNENJE Odbora za peticije (4.10.2010)

za Odbor za pravne zadeve

o 26. letnem poročilu o spremljanju uporabe prava Evropske unije (2008)

(2010/2076(INI))

Pripravljavka mnenja: Erminia Mazzoni

POBUDE

Odbor za peticije poziva Odbor za pravne zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  ugotavlja, da je v povzetku Komisije o spremljanju uporabe prava Skupnosti večji poudarek namenjen prenosu kot pa dejanski uporabi; poziva Komisijo, naj ustrezno prizna vlogo, ki jo imajo peticije pri spremljanju uporabe prava Skupnosti; peticije so pogosto prvi kazalnik, da države članice, razen pri prenosu, zaostajajo pri izvajanju pravnih ukrepov;

2.  pozdravlja razvoj portala „vse na enem mestu“ za državljane, ki iščejo nasvete ali pomoč ali pa se želijo pritožiti prek možnosti na spletni strani „Vaše pravice v Evropski uniji“; s tem, da je bila na seznam instrumentov, ki državljanom omogočajo sodelovanje, dodana široko oglaševana državljanska pobuda (člen 11(4) PEU), se je eksponentno povečala potreba po pojasnjevanju in smernicah; Evropski parlament želi sodelovati pri razvoju tega portala, da bi zagotovil skladnost z lastnimi načrti o zagotavljanju boljših smernic za državljane;

3.  meni, da bi državljani EU od Komisije morali pričakovati enako raven preglednosti, ne glede na to, ali vložijo uradno pritožbo ali uveljavljajo pravico do peticije v skladu s Pogodbo; zato zahteva, da mora biti Odbor za peticije podrobno obveščen o tem, na kateri stopnji so postopki za ugotavljanje kršitev, za katere so bile vložene peticije, ki še potekajo; nadalje poziva Komisijo, naj Odboru za peticije in splošni javnosti pojasni postopke za obravnavo poizvedb in pritožb,

4.  podpira ukrepe, ki jih je Komisija načrtovala za leto 2009 in naprej, da bi se zagotovilo, da države članice spoštujejo evropsko zakonodajo, in zahteva možnost sodelovanja pri postopkih za ugotavljanje kršitev v primerih, kjer peticije še niso zaključene, kot v primeru Kampanije, ki zadeva zakonodajo o odpadkih, in v primeru Španije, ki zadeva zakonodajo o upravljanju z vodami.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

29.9.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Elena Băsescu, Victor Boştinaru, Pascale Gruny, Ágnes Hankiss, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Erminia Mazzoni, Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva), Hrisula Paliadeli (Chrysoula Paliadeli), Ernst Strasser, Diana Wallis, Jarosław Leszek Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Kinga Göncz, Keith Taylor

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Herbert Dorfmann


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

18.10.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alfredo Antoniozzi, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Paolo Bartolozzi, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Angelika Niebler

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Emine Bozkurt, Takis Hadjigeorgiou, Metin Kazak, Georgios Koumoutsakos, Baroness Sarah Ludford, Kyriakos Mavronikolas, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Kyriacos Triantaphyllides

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov