Pranešimas - A7-0293/2010Pranešimas
A7-0293/2010

  PRANEŠIMAS dėl Europos ombudsmeno specialiosios ataskaitos remiantis rekomendacijos Europos Komisijai projektu dėl skundo 676/2008RT

  27.10.2010 - (2010/2086(INI))

  Peticijų komitetas
  Pranešėja: Chrysoula Paliadeli

  Procedūra : 2010/2086(INI)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A7-0293/2010
  Pateikti tekstai :
  A7-0293/2010
  Priimti tekstai :

  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

  dėl Europos ombudsmeno specialiosios ataskaitos remiantis rekomendacijos Europos Komisijai projektu dėl skundo 676/2008RT

  (2010/2086(INI))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į specialiąją Europos ombudsmeno ataskaitą, Europos Parlamentui pateiktą 2010 m. vasario 24 d.,

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 228 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą (ankstesnis EB sutarties 195 straipsnis),

  –   atsižvelgdamas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 1 dalį, 42 ir 43 straipsnius,

  –   atsižvelgdamas į 1994 m. kovo 9 d. Europos Parlamento sprendimą 94/262/EAPB, EB, Euratomas dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų[1], kuris paskutinį kartą buvo iš dalies pakeistas 2008 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento sprendimu 2008/587/EB[2],

  –   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Europos ombudsmenui dėl ryšių su skundo dėl Bendrijos teisės pažeidimų teikėju (COM(2002)0141)[3],

  –   atsižvelgdama į Europos Parlamento Darbo tvarkos taisyklių 205 straipsnio 2 dalies pirmą sakinį,

  –   atsižvelgdamas į Peticijų komiteto pranešimą (A7-0293/2010),

  A. kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 228 straipsnyje Europos ombudsmenui suteikiami įgaliojimai priimti kiekvieno Sąjungos piliečio skundus dėl netinkamo administravimo atvejų Sąjungos institucijų ar įstaigų veikloje,

  B.  kadangi ES piliečių teikiami skundai yra svarbus informacijos apie galimus ES teisės pažeidimus šaltinis,

  C. kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje numatyta, jog „kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai tvarkytų jo reikalus nešališkai, teisingai ir per kiek įmanoma trumpesnį laiką“,

  D. kadangi 2007 m. kovo 1 d. nevyriausybinė organizacija, kurios veikla susijusi su aplinkos apsauga, kreipėsi į Komisiją prašydama leisti susipažinti su Įmonių ir pramonės generalinio direktorato ir buvusio Komisijos pirmininko pavaduotojo, atsakingo už įmones ir pramonę, saugoma informacija ir dokumentais, susijusiais su Komisijos ir automobilių gamintojų atstovų posėdžiais, kuriuose buvo nagrinėjamas Komisijos požiūris automobilių išmetamo anglies dioksido tema,

  E.  kadangi Komisija leido susipažinti su 15 iš 18 laiškų, kurie buvo siųsti tuo metu buvusiam Komisijos nariui Günteriui Verheugenui, turiniu, tačiau atsisakė suteikti galimybę susipažinti su trijų laiškų, kuriuos siuntė Vokietijos automobilių „Porsche“ gamintojas, turiniu, motyvuodama tuo, kad šių laiškų atskleidimas pažeistų įmonės komercinių interesų apsaugą,

  F.  kadangi Reglamento 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais[4] 1 straipsnio a punkte teigiama, kad šio reglamento tikslas – užtikrinti kuo geresnes galimybes susipažinti su Tarybos, Europos Parlamento ir Komisijos turimais dokumentais ir kadangi pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką bet kokios šio principo išimtys turi būti aiškinamos siaurai,

  G. kadangi Komisija atsisakė suteikti galimybę peticijos pateikėjui susipažinti su šiais UAB Porsche laiškais, vadovaudamasi Reglamento 1049/2001 4 straipsnio 2 dalimi, kurioje teigiama, kad institucijos nesuteikia galimybės susipažinti su dokumentais, dėl kurių atskleidimo nukentėtų komercinių fizinių arba juridinių asmenų interesų, įskaitant intelektinės nuosavybės, apsauga,

  H. kadangi UAB Porsche siuntė Komisijai šiuos laiškus, kai vyko pagrindinių suinteresuotoųjų subjektų konsultacijos persvarstant Komisijos strategiją, pagal kurią siekiama sumažinti keleivinių automobilių išmetamo anglies dioksido kiekį, taigi galima manyti, kad šiuose trijuose laiškuose buvo informacijos apie UAB Porsche verslo santykius, ir kadangi dėl šios priežasties Komisija galėjo manyti, kad jiems taikoma Reglamento 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje numatyta išimtis,

  I.   kadangi Ombudsmeno tarnyba išnagrinėjo tris UAB Porsche laiškus ir Komisijos bei įmonės „Porsche“ susirašinėjimą elektroniniais laiškais, kur Komisija informuoja įmonę „Porsche“, kad ji nemano suteikti galimybės susipažinti su minėtaisiais trimis laiškais, ir kadangi Ombudsmenas, vadovaudamasis patikrinimo rezultatais, padarė išvadą, kad Komisija pasielgė neteisėtai, atsisakydama leisti susipažinti su visu UAB Porsche laiškų turiniu pagal Reglamento 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą[5] arba iš dalies susipažinti pagal 4 straipsnio 6 dalį, ir kadangi tai yra netinkamo administravimo atvejis,

  J.   kadangi 2008 m. spalio 27 d. Ombudsmenas Komisijai pateikė rekomendacijos projektą, kuriame išdėstytos faktinės ir teisinės analizės detalės ir kuriame teigiama, kad Komisija turi suteikti prieigą prie trijų UAB Porsche laiškų, siųstų Komisijos pirmininko pavaduotojui Günteriui Verheugenui, ir leisti susipažinti su visu jų turiniu arba jo dalimi,

  K. kadangi Ombudsmenas, remdamasis EB sutarties 195 straipsniu (dabar SESV 228 straipsnis), prašė Komisijos per tris mėnesius, taigi iki 2009 m. sausio 31 d., pateikti išsamią nuomonę,

  L.  kadangi per SESV 228 straipsnyje numatytą laikotarpį, per tris mėnesius, Komisija nepateikė nuomonės, tačiau šešis kartus prašė pratęsti terminą detaliai nuomonei apie Ombudsmeno rekomendacijos projektą pateikti, ir kadangi Ombudsmenas 2009 m. liepos mėn. ir pakartotinai rugpjūčio mėn. informavo Komisijos sekretoriatą apie tai, kad, jeigu jis negaus atsakymo dėl savo rekomendacijos projekto, jis Europos Parlamentui pateiks specialiąją ataskaitą,

  M. kadangi pradėjusi eiti pareigas naujoji Komisija leido susipažinti su laiškų turiniu, tačiau kadangi tai užtruko daugiau negu 15 mėnesių po to, kai buvo parengtas rekomendacijos projektas, o ne trys, kaip numatyta Ombudsmeno statute ir SESV 228 straipsnyje,

  N. kadangi Komisija, 15 mėnesių atidėliodama atsakymą dėl rekomendacijos projekto, pažeidė įsipareigojimą atvirai ir sąžiningai bendradarbiauti su Ombudsmenu nagrinėjant bylą 676/2008/RT, ir kadangi tai kenkia ne tik interinstituciniam dialogui, bet ir ES viešajam įvaizdžiui,

  O. kadangi Ombudsmenas nustatė, kad Komisija vėluoja atsakyti nagrinėjant kitą bylą (355/2007(TN)FOR), susijusią su galimybe susipažinti su dokumentais, kur Komisija turėjo Ombudsmenui pateikti detalią nuomonę apie Ombudsmeno rekomendacijos projektą iki 2009 m. spalio 31 d., tačiau tai nepadaryta iki šiol,

  P.  kadangi Komisija laikėsi terminų atsakydama į skundus tik dėl keturių iš dvidešimt dviejų 2009 m. Ombudsmeno nagrinėtų bylų, susijusių su galimybe susipažinti su dokumentais, kadangi dėl 14 iš šių 22 bylų ji pateikė atsakymą vėliau negu 30 dienų po termino pabaigos, o dėl šešių bylų ji atsakė pavėluodama bent 80 dienų,

  Q. kadangi Parlamentas, vienintelė renkama Europos Sąjungos institucija, privalo apsaugoti ir ginti Europos ombudsmeno nepriklausomumą jam vykdant pareigas Europos piliečiams ir stebėti, kaip įgyvendinamos jo rekomendacijos,

  1.  pritaria toms Europos ombudsmeno kritinėms pastaboms ir rekomendacijai Komisijai, susijusiai su skundu 676/2008/RT;

  2.  pripažįsta, kad šiuo atveju ilgas vilkinimas atsakyti Ombudsmenui pažeidžia sutartyje numatytą Komisijos pareigą sąžiningai bendradarbiauti;

  3.  yra labai susirūpinęs dėl bendros Komisijos praktikos vilkinti ir trukdyti Ombudsmeno tyrimus nagrinėjant bylas, susijusias su galimybe susipažinti su dokumentais;

  4.  primena, kad atsižvelgiant į konsultacijas, pateikiamas pagal Reglamento 1049/2001 4 straipsnio 4 dalį, Komisija turi numatyti terminą, per kurį trečioji šalis, dokumento autorius, turi atsakyti, ir pabrėžia, kad Komisija turėtų taip vykdyti šį įgaliojimą, kad būtų užtikrintas jos pačios terminų laikymasis[6];

  5.  primena teismų praktiką, susijusią su sąžiningu bendradarbiavimu (ES sutarties 4 straipsnio 3 dalis), pagal kurią Sąjungos institucijos turi pareigą sąžiningai bendradarbiauti tarpusavyje, ir pažymi, kad ši pareiga aiškiai numatyta ES sutarties 13 straipsnio 2 dalyje;

  6.  mano, kad tai, jog Komisija nebendradarbiavo nagrinėjant šią ir kitas bylas, kelia grėsmę, kad sumažės piliečių pasitikėjimas Komisija ir kenkia Europos ombudsmeno ir Europos Parlamento galimybėms tinkamai ir veiksmingai prižiūrėti Komisiją, o tai savaime prieštarauja pačiam teisinės valstybės principui, kuriuo pagrįsta visa Europos Sąjunga;

  7.  prašo Komisijos įsipareigoti Europos Parlamentui, kad ateityje ji vykdys sąžiningo bendradarbiavimo su Europos ombudsmenu pareigą;

  8.  mano, kad jeigu Komisijai nepavyks priimti įsipareigojimų ir (arba) ji ir toliau nebendradarbiaus su Ombudsmenu, Parlamentas gali Komisijai skirti nuobaudas, ir viena iš šių nuobaudų gali būti dalis Komisijos administracinių išlaidų atidėjimas į rezervą;

  9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Europos ombudsmenui.

  • [1]  OL L 113, 1994 5 4, p. 15.
  • [2]  OL L 189, 2008 7 17, p. 25.
  • [3]  OL C 244, 2002 10 10, p. 5.
  • [4]  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.
  • [5]  Reglamento 1049/2001 4 straipsnio 6 dalyje teigiama: Jei kuri nors iš išimčių yra taikoma tiktai kai kurioms dokumento dalims, likusios dokumento dalys yra išduodamos.
  • [6]  Išsamių Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo nuostatų, pridėtų prie Komisijos sprendimo 2001/937/EB, 5 straipsnio 5 dalyje teigiama, kad „trečiosios šalies dokumento autoriui skiriamas terminas pateikti atsakymą, kuris yra ne trumpesnis kaip penkios darbo dienos, bet leidžiantis Komisijai laikytis jos atsakymui skirtų terminų“.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Įvadas

  Specialiosios ataskaitos – kraštutinė Europos ombudsmeno priemonė. Ombudsmeno sprendimai teisiškai neįpareigoja, taigi jie paremti įtikinimu, pagrįstais argumentais ir kartais viešumu bei viešąja nuomone. Tai, kad Europos ombudsmenas Europos Parlamentui turėjo pateikti labai mažai specialiųjų ataskaitų (nuo 1995 m. – 17), rodo, jog didžiąja dauguma atvejų Europos institucijos taiko bendradarbiavimo metodą.

  Tačiau dalį šio bendradarbiavimo prielaidų sudaro tai, kad suteiktos galios pateikti Europos Parlamentui specialiąją ataskaitą. Ypač kai parengiamas rekomendacijos projektas, žinia, kad kita priemonė gali būti specialioji ataskaita, padeda įtikinti susijusią instituciją ar įstaigą pakeisti nuomonę. Taigi dažnai specialiosios ataskaitos pateikiamos svarbiais klausimais, kuriais Parlamentas galėtų padėti įtikinti susijusią instituciją arba įstaigą pakeisti nuomonę.

  Europos Parlamentas, kaip politinė institucija, nepriklausomai nagrinėja specialiąsias Ombudsmeno ataskaitas, atsižvelgdamas ir į priemonių bei veiksmų procedūrą, ir nagrinėdamas juos iš esmės. Parlamentas nagrinėdamas specialiąsias ataskaitas visada atsižvelgia į tai, kad teisė kreiptis į Ombudsmeną, kaip ir teisė Europos Parlamentui teikti peticiją – pagrindinė piliečių teisė, numatyta Pagrindinių teisių chartijoje, kuri pagal Lisabonos sutartį turi teisinę galią.

  Skundas

  2007 m. kovo mėn. nevyriausybinė organizacija, kurios veikla susijusi su aplinkos apsauga, vadovaudamasi reglamentu (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais, paprašė leisti susipažinti su tam tikrais dokumentais.

  Dokumentai buvo susiję su Europos Komisijos ir automobilių gamintojų posėdžiais, kuriuose buvo nagrinėjamas Komisijos požiūris automobilių išmetamo anglies dioksido tema.

  2007 m. lapkričio mėnesį Komisija leido susipažinti su 15 iš 18 laiškų, kurie buvo siųsti tuo metu buvusiam Komisijos nariui Günteriui Verheugenui, turiniu. Tačiau atsisakė suteikti galimybę susipažinti su trijų laiškų, kuriuos siuntė Vokietijos automobilių „Porsche“ gamintojas, turiniu, motyvuodama tuo, kad šių laiškų atskleidimas pažeistų įmonės komercinių interesų apsaugą. Tada skundo teikėjas kreipėsi į Europos ombudsmeną. 2008 m. rugsėjo mėn. tarnyba išnagrinėjo laiškus Komisijos patalpose. 2008 m. spalio 27 d. Ombudsmenas, remdamasis šiuo patikrinimu, padarė išvadą, kad Komisija neturėjo teisės neleisti susipažinti su šiais trim laiškais. Taigi jis pateikė Komisijai rekomendacijos projektą, kuriame prašė leisti susipažinti su visu šių laiškų turiniu arba jo dalimi.

  Pagal Europos Parlamento parengto Europos ombudsmeno statuto 3 straipsnio 6 dalį, Europos Komisija per tris mėnesius turėjo pateikti detalią nuomonę apie šį rekomendacijos projektą. Taigi Komisijos atsakymo terminas buvo 2009 m. sausio 31 d. 2009 m. sausio 30 d. Komisija neatsakė ir paprašė šį terminą pratęsti. Ji taip pat prašė šį terminą pratęsti 2009 m. vasario 23 d., 2009 m. kovo 26 d., 2009 m. balandžio 29 d. 2009 m. gegužės 29 d. ir 2009 m. birželio 26 d.

  Europos ombudsmenas, patenkinęs visus šiuos Komisijos prašymus pratęsti terminą, 2009 m. liepos 9 d. parašė Komisijai, prašydamas, paaiškinimo, kodėl parengti detalią nuomonę trunka taip ilgai, kad nepaisant ir taip ilgo termino prireikė jį pratęsti dar šešis kartus. Liepos 17 d. Komisija atsakė, kad ji neturėjo galimybių pateikti išsamų atsakymą, kadangi jis vis dar konsultavosi su trečiąja šalimi (įmone „Porsche“).

  2009 m. rugsėjo 30 d., praėjus dešimt mėnesių nuo rekomendacijos projekto pateikimo, Europos Komisija pranešė Ombudsmenui, kad ji nusprendė leisti susipažinti su šių laiškų turiniu iš dalies ir tuo tikslu parengė redaguotas jų versijas. Ji taip pat pažymėjo, kad numatyti apie šį sprendimą informuot įmonę „Porsche“. 2009 m. spalio 27 d. Komisija paaiškino, kad sprendimas informuoti įmonę „Porsche“ nusiųstas versti į vokiečių kalbą ir bus išsiųstas įmonei lapkričio pradžioje. 2009 m. lapkričio 9 d. Europos ombudsmenas nusiuntė dar vieną laišką Komisijai, kuriame paprašė pateikti pranešimo įmonei Porsche kopiją ir informuoti, kada bus baigta procedūra, pagal kurią bus leidžiama susipažinti su minėtųjų laiškų turiniu. 2009 m. gruodžio 4 d. Komisijos tarnybos telefonu informavo Ombudsmeno tarnybą, kad greitai pranešimas bus išsiųstas įmonei „Porsche“.

  Iki 2010 m. vasario 24 d., kai Europos ombudsmenas pateikė Europos Parlamentui specialiąją ataskaitą, jo niekas neinformavo nei apie pranešimą, nei apie leidimą susipažinti su laiškais. Kai naujoji Komisija pradėjo eiti pareigas ir Ombudsmenas pateikė specialiąją ataskaitą, Komisija leido susipažinti su laiškų turiniu. Tačiau tai atsitiko praėjus 15 mėnesių (o ne trims mėnesiams, kaip Europos Parlamentas nustatė Ombudsmeno statute ir kaip numatyta pagal SESV 228 straipsnį) po to, kai buvo parengtas rekomendacijos projektas.

  Daugelyje savo laiškų šiuo klausimu Europos Komisija aiškina, kad ji nesilaikė savo pareigos atsakyti į rekomendacijos projektą dėl derybų su įmone „Porsche“, kurios ir buvo skirtos šių dokumentų turinio atskleidimui. Komisija teisindama šių derybų trukmę pateikė du argumentus: visų pirma, buvo tikimasi gauti teigiamą derybų su įmone „Porsche“, skirtų šių dokumentų turinio atskleidimui, rezultatą, antra, reikėjo skirti pakankamą terminą įmonei „Porsche“, kad ji galėtų imtis teisinių veiksmų, susijusių su Komisijos sprendimu atskleisti minėtųjų dokumentų turinį.

  Nagrinėjant pirmąjį Komisijos argumentą reikia priminti, kad Reglamento 1049/2001 aiškinimuose numatoma, jog Komisija trečiosios šalies dokumento autoriui turi skirti terminą pateikti atsakymą. Komisija tikrai galėjo skirti tokį terminą, kuris būtų sudaręs jai galimybes nepažeisti savo terminų. Nagrinėjant antrąjį Komisijos argumentą reikia pastebėti, kad siekis užtikrinti įmonės „Porsche“ teises nepateisina labai ilgo Komisijos atidėliojimo, visų pirma, atsakyti į rekomendacijos projektą, paskui, informuoti įmonę „Porsche“ apie savo tikslus leisti susipažinti su dokumentais.

  Atsižvelgiant į tai reikia paminėti teismų praktiką, susijusią su sąžiningu bendradarbiavimu (ES sutarties 4 straipsnio 3 dalis), pagal kurią Sąjungos institucijos turi pareigą sąžiningai bendradarbiauti. Ši pareiga aiškiai suformuluota Europos Sąjungos sutarties naujo 13 straipsnio 2 dalyje.

  Kita informacija

  Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje teigiama, kad „[k]iekvienas asmuo turi teisę į tai, kad Sąjungos institucijos ir organai jo reikalus tvarkytų nešališkai, teisingai ir per kiek įmanomai trumpesnį laiką“,

  Deja, Ombudsmeno patirtis rodo, kad Komisija per dažnai nesilaiko Reglamente 1049/2001 numatytų terminų patenkinti prašymus susipažinti su dokumentais. Komisija dar labiau netinkamai reaguoja, kai piliečiai skundžiasi Ombudsmenui dėl atvejų, susijusių su galimybe susipažinti su dokumentais.

  Iš 2009 m. Ombudsmeno nagrinėtų bylų, Komisija laikėsi pirminio atsakymo termino tik 4 atvejais, tai sudaro mažiau nei penktadalį bylų. Dauguma atvejų (14 iš 22) Komisija vėlavo bent 30 dienų. Daugiau negu ketvirtadaliu atvejų (6 iš 22), ji atsakė pavėluodama 80 arba daugiau dienų.

  2010 m. gegužės 4 d. Ombudsmenas dalyvavo Peticijų komiteto posėdyje ir paaiškino specialiąją ataskaitą. Pasisakydamas jis paminėjo, kad buvo kita byla (355/2007(TN)FOR), susijusi su galimybe susipažinti su dokumentais, kurioje Komisija tris kartus atidėjo terminą Ombudsmenui pateikti detalią nuomonę apie Ombudsmeno rekomendacijos projektą. Tai buvo dėl visuomeninės organizacijos, Europos aplinkos biuro, pateikto skundo. Pagal šią bylą Ombudsmenas parengė rekomendacijos projektą 2009 m. birželio 29 d. Komisija turėjo pateikti nuomonę 2009 m. spalio 31 d. 2010 m. gegužės 27 d. Komisija pranešė, kad jai reikia pratęsti terminą iki 2010 m. liepos 31 d., teigdama, jog vis dar neaiški teisinė padėtis.

  Išvados

  Tai, kad nagrinėjant bylą 676/2008/RT Komisija sudarė galimybę susipažinti su laiškais po to, kai Ombudsmenas pateikė specialiąją ataskaitą, reikėtų laikyti parlamentinės priežiūros proceso, kuris vykdomas Ombudsmenui atliekant tyrimą ir yra skirtas vertinti Komisijos veiklą, sėkme.

  Nepaisant to, Europos Parlamentas gali daryti vieną išvadą, kad Europos Komisija, 15 mėnesių delsdama atsakyti į rekomendacijos projektą ir nesilaikydama įsipareigojimo informuoti įmonę „Porsche“ apie savo sprendimą leisti susipažinti su dokumentais, pažeidė pareigą sąžiningai bendradarbiauti su Europos ombudsmenu; toks Komisijos elgesys kenkia ne tik interinstituciniam dialogui, bet ir ES viešajam įvaizdžiui.

  Europos ombudsmenas, vykdydamas tyrimą nustatė vieną blogo administravimo atvejį ir sudarė Europos Komisijai visas galimybes jį ištaisyti. Tai, kad Komisija šiuo atveju nebendradarbiavo, kelia grėsmę, jog sumažės piliečių pasitikėjimas Komisija ir kenkia Europos ombudsmeno ir Europos Parlamento galimybėms tinkamai ir veiksmingai prižiūrėti Komisiją. Tai prieštarauja pačiam teisinės valstybės principui, kuriuo pagrįsta visa ES.

  Be to, aišku, kad Komisija per dažnai vilkina atsakymą į prašymus susipažinti su dokumentais. Ji labai vėluoja atsakyti Ombudsmenui dėl daugelio bylų, susijusių su galimybe susipažinti su dokumentais, kai kuriais atvejais vėluoja labai daug. Ši padėtis sukelia esminę problemą. Piliečiams atimama galimybė pasinaudoti viena svarbiausių privilegijų, kurios jie gali tikėtis naudodamiesi savo pagrindine teise skųstis ombudsmenui; kitaip tariant gauti atsakymą greičiau negu kreipiantis į Teismą.

  Taigi Europos Parlamentas prašo Europos Komisiją pripažinti, kad šiuo atveju, labai ilgai delsiant atsakyti į Europos ombudsmenui, buvo nusižengta sąžiningo bendradarbiavimo pareigai, kuri numatyta ES sutartyje, ir įsipareigoti ateityje vykdyti pareigą sąžiningai bendradarbiauti su Europos ombudsmenu. Jeigu Komisijai nepavyks priimti įsipareigojimų ir (arba) toliau nebendradarbiaus su Ombudsmenu, Parlamentas gali jai skirti nuobaudas. Viena iš šių nuobaudų gali būti dalies Komisijos administracinių išlaidų atidėjimas į rezervą.

  GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  25.10.2010

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  10

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Margrete Auken, Victor Boştinaru, Pascale Gruny, Peter Jahr, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli, Nikolaos Salavrakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Axel Voss