SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

  28.10.2010 - (KOM(2010)0489 – C7‑0280/2010 – 2010/2214(BUD))

  Výbor pre rozpočet
  Spravodajkyňa: Barbara Matera

  Postup : 2010/2214(BUD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0297/2010
  Predkladané texty :
  A7-0297/2010
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2009/021 IE/SR Technics, Írsko)

  (KOM(2010)0489 – C7‑0280/2010 – 2010/2214(BUD))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0489 – C7‑0280/2010),

  –   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[1] (MID zo 17. mája 2006), a najmä na jej bod 28,

  –   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii[2] (nariadenie o EGF),

  –    so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7‑0297/2010),

  A. keďže Európska únia ustanovila príslušné legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom vstupe na trh práce,

  B.  keďže rozsah pôsobnosti EGF bol rozšírený o žiadosti podané po 1. máji 2009 s cieľom zahrnúť podporu pre pracovníkov prepustených priamo v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy,

  C. keďže finančná pomoc Únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a mala by riadne zohľadňovať medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF),

  D. keďže Írsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 850 pracovníkov z podniku SR Technics Ireland Ltd pôsobiaceho v odvetví leteckej dopravy v regióne na úrovni NUTS III Dublin,

  E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF,

  1.  žiada zúčastnené inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie na urýchlenie mobilizácie EGF;

  2.  pripomína záväzok inštitúcií zabezpečiť hladký a rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii EGF a poskytnúť jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy; zdôrazňuje úlohu, ktorú EGF môže zohrávať pri opätovnom vstupe prepustených pracovníkov na trh práce;

  3.  zdôrazňuje, že v súlade s článkom 6 nariadenia o EGF by sa malo zaistiť, aby EGF podporoval opätovný vstup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania; opakovane zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré sú podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedné podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

  4.  berie na vedomie, že informácie poskytované o koordinovanom balíčku personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať z EGF, obsahujú podrobné informácie o komplementárnosti s akciami financovanými zo štrukturálnych fondov; pripomína svoju požiadavku, aby sa predložilo komparatívne zhodnotenie týchto údajov aj v príslušných výročných správach;

  5.  v súvislosti s mobilizáciou EGF víta skutočnosť, že Komisia navrhla alternatívny zdroj platobných rozpočtových prostriedkov k nevyužitým prostriedkom Európskeho sociálneho fondu po tom, čo jej Európsky parlament často pripomínal, že EGF bol zriadený ako samostatný, osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami, a že je preto potrebné určiť rozpočtové riadky vhodné na presuny;

  6.  poznamenáva však, že s cieľom mobilizovať EGF pre tento prípad sa platobné rozpočtové prostriedky presunú z rozpočtového riadka určeného na podporu MSP a inovácie; vyjadruje poľutovanie nad vážnymi nedostatkami Európskej komisie pri plnení rámcových programov pre konkurencieschopnosť a inovácie, najmä počas hospodárskej krízy, ktorá by mala výrazne zvýšiť potrebu takejto podpory;

  7.  pripomína, že fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali posúdiť v kontexte všeobecného hodnotenia programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe MID zo 17. mája 2006, a to v rámci postupu preskúmania viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 v polovici jeho trvania;

  8.  víta nový formát návrhu Komisie, ktorý v dôvodovej správe uvádza jasné a podrobné informácie o žiadosti, analyzuje kritériá oprávnenosti a vysvetľuje dôvody, ktoré viedli k jej schváleniu, čo je v súlade s požiadavkami Parlamentu;

  9.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

  10. poveruje svojho predsedu, aby podpísal rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

  11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.

  PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

  z xxx

  o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2010 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2009/021 IE/SR Technics, Írsko)

  EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[1], a najmä na jej bod 28,

  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii[2], a najmä na jeho článok 12 ods. 3,

  so zreteľom na návrh Európskej komisie[3],

  keďže:

  (1)      Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom prepusteným v dôsledku veľkých zmien v štruktúre svetového obchodu spôsobených globalizáciou a pomôcť im pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce.

  (2)      Rozsah pôsobnosti fondu EGF bol rozšírený v prípade žiadostí predložených od 1. mája 2009, aby bola zahrnutá podpora pracovníkov prepustených v priamom dôsledku celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy.

  (3)      Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu fondu EGF s ročným stropom vo výške 500 miliónov EUR.

  (4)      Írsko podalo 9. októbra 2009 žiadosť o mobilizáciu EGF v súvislosti s prepúšťaním v SR Technics a do 18. mája 2010 ju dopĺňalo o ďalšie informácie. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančných príspevkov podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006. Komisia preto navrhuje uvoľniť prostriedky vo výške 7 445 863 EUR.

  (5)      EGF by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok v súvislosti so žiadosťou Írska,

  ROZHODLI TAKTO:

  Článok 1

  V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) s cieľom poskytnúť sumu 7 445 863 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

  Článok 2

  Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

  Za Európsky parlament                                Za Radu

  predseda                                                     predseda

  • [1]               Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]               Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.
  • [3]               Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  I. Východiská

  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

  Podľa ustanovení bodu 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[1] a článku 12 nariadenia (ES) č. 1927/2006[2] fond nesmie prekročiť maximálnu sumu 500 miliónov EUR, ktorá sa čerpá z rezervy v rámci stropu celkových výdavkov z predchádzajúceho roka a/alebo zo zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich dvoch rokov okrem prostriedkov, ktoré súvisia s okruhom 1b. Príslušné sumy sa začlenia do rozpočtu ako rezerva, hneď ako sa určia dostatočné rozpätia a/alebo zrušené záväzky.

  Čo sa týka postupu na využitie prostriedkov z fondu, Komisia v prípade kladného posúdenia žiadosti predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu spolu s príslušnou žiadosťou o presun prostriedkov. Zároveň sa môže usporiadať trialóg na dosiahnutie dohody o využívaní fondu a o požadovaných sumách. Trialóg sa môže uskutočniť v zjednodušenej forme.

  II. Aktuálny stav: návrh Komisie

  Komisia prijala 21. septembra 2010 nový návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Írska s cieľom podporiť opätovný vstup pracovníkov na trh práce, ktorí boli prepustení z dôvodu globálnej finančnej a hospodárskej krízy.

  Toto je sedemnásta žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2010, a týka sa mobilizácie celkovej sumy 7 445 863 EUR z EGF v prospech Írska. Táto žiadosť sa týka 1 135 prepustených pracovníkov (z čoho 850 je určená pomoc) z podniku SR Technics Ireland Ltd pôsobiaceho v odvetví leteckej dopravy v regióne na úrovni NUTS III Dublin počas štvormesačného referenčného obdobia od 3. apríla 2009 do 2. augusta 2009.

  Táto žiadosť, vec EGF/2009/021 IE/Technics, bola Komisii predložená 9. októbra 2009 a do 18. mája 2010 bola doplnená o dodatočné informácie. Žiadosť vychádzala z intervenčných kritérií podľa článku 2 písm. a) nariadenia o EGF, podľa ktorého je potrebných najmenej 500 prepustených pracovníkov v období štyroch mesiacov v jednom podniku vrátane pracovníkov prepustených u jeho dodávateľov alebo u nadväzujúcich výrobcov, a bola podaná v lehote 10 týždňov (článok 5 nariadenia).

  Posúdenie Komisie vychádzalo z hodnotenia súvislosti medzi prepúšťaním a významnými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu alebo finančnou krízou, nepredvídateľného charakteru prepúšťania, preukázania počtu prípadov prepustenia a súladu s kritériami uvedenými v článku 2 písm. a), vysvetlenia nepredvídateľného charakteru tohto prepúšťania, uvedenia prepúšťajúcich podnikov a pracovníkov, ktorých sa pomoc týka, príslušného územia a jeho orgánov a zúčastnených strán, vplyvu prepúšťania na miestnu, regionálnu alebo vnútroštátnu zamestnanosť, koordinovaného súboru personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať, vrátane zlučiteľnosti s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov, dátumov začiatku alebo plánovaného začiatku poskytovania personalizovaných služieb príslušným pracovníkom, postupov konzultácií so sociálnymi partnermi a riadiacich a kontrolných systémov.

  V súlade s posúdením Komisie žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF a Komisia odporúča rozpočtovému orgánu, aby žiadosti schválil.

  S cieľom mobilizovať fond Komisia predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun (DEC 28/2010) celkovej sumy vo výške 7 445 863 EUR z rezervy pre EGF (40 02 43) v záväzkoch a z rozpočtového riadka „Ukončenie programu pre podniky: zlepšenie finančného prostredia pre malé a stredné podniky (MSP)“ (01 04 05) v platbách do rozpočtových riadkov EGF (04 05 01).

  Spravodajkyňa si s potešením všíma, že Komisia našla na základe početných žiadostí Európskeho parlamentu alternatívny zdroj platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré nepochádzajú z nevyužitých prostriedkov ESF.

  Domnieva sa však, že výber uskutočnený v tomto prípade (rozpočtový riadok určený na podporu MSP a inovácie) nie je uspokojujúci vzhľadom na vážne nedostatky, s ktorými sa Komisia stretáva pri plnení programov pre konkurencieschopnosť a inovácie. V čase hospodárskej krízy by sa mali tieto rozpočtové prostriedky skôr zvyšovať. Vyzýva preto Komisiu, aby v budúcnosti pokračovala vo svojom úsilí identifikovať vhodnejšie rozpočtové riadky na platby.

  MID umožňuje mobilizáciu fondu s ročným stropom vo výške 500 miliónov EUR.

  V roku 2010 rozpočtový orgán už schválil jedenásť návrhov na mobilizáciu fondu a presun do oblasti technickej pomoci v celkovej výške 32 943 098 EUR, takže spolu s dodatočnou sumou vo výške 14 489 399 EUR týkajúcou sa ostatných prerokovávaných návrhov ostáva k dispozícii do konca roku 2010 suma 452 567 503 EUR.

  III. Postup

  Komisia predložila žiadosť o presun prostriedkov[3] s cieľom zahrnúť do rozpočtu na rok 2010 osobitné viazané a platobné rozpočtové prostriedky v súlade s bodom 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

  Trialóg o návrhu rozhodnutia o mobilizácii EGF, ktorý predložila Komisia, by sa mohol uskutočniť v zjednodušenej podobe (výmena listov), ako je uvedené v článku 12 ods. 5 právneho základu, okrem prípadu, keď sa medzi Parlamentom a Radou nedosiahne dohoda.

  Podľa internej dohody by sa mal Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) zapojiť do tohto procesu s cieľom poskytnúť konštruktívnu podporu a prispieť k hodnoteniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z fondu.

  Výbor EMPL Európskeho parlamentu po zhodnotení žiadosti vyjadril svoj názor na mobilizáciu fondu v stanovisku pripojenom k tejto správe.

  Európsky parlament, Rada a Komisia v spoločnom vyhlásení, ktoré prijali v rámci zmierovacieho zasadnutia dňa 17. júla 2008, potvrdili, že s náležitým zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu je dôležité zabezpečiť rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii fondu.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.
  • [3]  DEC 28/2010 z 1. septembra 2010.

  PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

  ES/jm

  D(2010)49422

  Pán Alain Lamassoure

  predseda Výboru pre rozpočet

  ASP 13E158

  Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v súvislosti so žiadosťou EGF/2009/021 IE/SR Technics (KOM(2010)489 v konečnom znení)

  Vážený pán Lamassoure,

  Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF preskúmali mobilizáciu EGF týkajúcu sa žiadosti EGF/2009/021 IE/SR Technics a prijali toto stanovisko.

  Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia v prípade tejto žiadosti s mobilizáciou fondu. Výbor EMPL v tejto súvislosti predkladá niektoré poznámky, ktoré však nespochybňujú presun finančných prostriedkov.

  Rozhodnutie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

  A)  keďže žiadosť bola doručená Komisii 9. októbra 2009 a do 18. mája 2010 bola doplnená o dodatočné informácie,

  B)  keďže podľa írskej vlády a Komisie 1 135 prepustených zamestnancov, z ktorých 800 bolo prepustených počas referenčného obdobia od 3. apríla do 2. augusta 2009, súvisí s obmedzením činnosti v oblasti leteckej dopravy v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy,

  C)  keďže podľa írskych orgánov neexistovali žiadne varovné signály v súvislosti s tým, aká vážna bude súčasná globálna finančná a hospodárska kríza, a preto nebolo možné reagovať na ňu plánovane a postupne,

  D)  keďže zvýšenie počtu osôb zaznamenaných v registre „Live Register“ v štyroch grófstvach postihnutých prepúšťaním predstavuje viac než 20 % a keďže toto prepúšťanie povedie k výraznému zníženiu nepriamej zamestnanosti z dôvodu straty príjmov pracovníkov a obmedzenia nákupu tovaru a služieb firmou SR Technics, a to tak na miestnej, ako aj na regionálnej úrovni,

  E)  keďže nie sú k dispozícii žiadne explicitné informácie o úrovni vzdelania prepustených pracovníkov,

  F)  keďže 93,8 % prepustených pracovníkov sú muži a 95,1 % z nich sú ľudia vo veku od 25 do 54 rokov,

  G)  keďže 20,4 % týchto pracovníkov bolo vo firme SR Technics zamestnaných ako vedúci pracovníci, 17,9 % v technických profesiách a 47,3 % ako kvalifikovaní robotníci a remeselníci.

  Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktoré prijme, v súvislosti so žiadosťou Írska tieto návrhy:

  1.  súhlasí s Komisiou, že táto žiadosť spĺňa podmienky na poskytnutie finančného príspevku podľa nariadenia o EGF č.1927/2006, zmeneného a doplneného v roku 2009;

  2.  žiada Komisiu, aby podrobnejšie vysvetlila, prečo overovanie tejto žiadosti, ktorá sa v podobe, v ktorej sa dnes prekladá, javí ako jasná a jednoduchá, trvalo tak dlho (jeden rok) pred tým, ako bola predložená rozpočtovému orgánu;

  3.  požaduje viac informácií o tom, ktoré opatrenia boli ponúknuté prepusteným pracovníkom od apríla 2009 (i skôr?), keď stratili zamestnanie;

  4.  víta širokú škálu opatrení ponúkaných prepusteným pracovníkom, medzi ktoré patrí poradenstvo pre voľbu povolania a odborná príprava zameraná na získavanie základných zručností, odborná príprava pre prepustených učňov na pracovisku aj mimo pracoviska, odborné vzdelávanie, podpora podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti, ako aj vysokoškolské vzdelávanie;

  5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že odbory nie sú uvedené ako hlavná či ďalšia zúčastnená strana, a žiada írske orgány, aby podrobnejšie vysvetlili, akým spôsobom sa sociálni partneri zapájali do tejto žiadosti a ako sa budú podieľať na vykonávaní príslušných opatrení.

  S pozdravom,

  Pervenche Berès

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

  Dátum prijatia

  26.10.2010

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  1

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Dominique Riquet, László Surján, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Paul Rübig

  Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Brian Crowley