POROČILO o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji v skladu s točko 28 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

28.10.2010 - (KOM(2010)0489 – C7‑0280/2010 – 2010/2214(BUD))

Odbor za proračun
Poročevalka: Barbara Matera

Postopek : 2010/2214(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0297/2010
Predložena besedila :
A7-0297/2010
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (EGF/2009/021 IE/SR Technics, Irska)

(KOM(2010)0489 – C7‑0280/2010 – 2010/2214(BUD))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0489 – C7‑0280/2010),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju[1] ter zlasti točke 28 tega sporazuma,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji[2] (uredba ESPG),

–    ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0297/2010),

A. ker je Evropska unija vzpostavila primerne zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.  ker je bilo za vloge, vložene po 1. maju 2009, področje uporabe Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji (ESPG) razširjeno na podporo delavcem, ki so bili odpuščeni neposredno zaradi svetovne finančne in gospodarske krize,

C. ker mora biti finančna pomoč Evropske unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši način v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev ESPG,

D. ker je Irska zaprosila za pomoč v zvezi z 850 presežnimi delavci v podjetju SR Technics Ireland Ltd, ki deluje v panogi zračnega prometa v regiji Dublin na ravni NUTS III,

E.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, določena v uredbi o ESPG,

1.  od zadevnih institucij zahteva, naj naredijo vse potrebno, da bi pospešile uporabo sredstev iz sklada;

2.  opozarja, da so institucije zavezane zagotoviti nemoten in hiter potek postopka za sprejetje sklepov o uporabi sredstev ESPG, ki zagotavljajo enkratno in časovno omejeno individualno podporo za delavce, ki so bili odpuščeni zaradi globalizacije ter finančne in gospodarske krize; poudarja vlogo, ki jo lahko ima ESPG pri ponovnem vključevanju odpuščenih delavcev na trg dela;

3.  poudarja, da bi bilo treba v skladu s členom 6 uredbe ESPG zagotoviti, da se s sredstvi tega sklada podpira ponovno vključevanje posameznih presežnih delavcev v proces zaposlovanja; poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij oziroma sektorjev;

4.  ugotavlja, da so med informacijami iz usklajenega svežnja prilagojenih storitev, za katere je predvideno financiranje iz ESPG, tudi natančne informacije o njihovem dopolnjevanju z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov; ponovno poziva, naj se v letna poročila vključi tudi primerjalna ocena teh podatkov;

5.  pozdravlja dejstvo, da je po številnih opozorilih Evropskega parlamenta, da je bil ESPG ustanovljen kot ločen in poseben instrument z lastnimi cilji in roki ter da je zaradi tega treba opredeliti ustrezne proračunske vrstice za prerazporeditve, Komisija v okviru uporabe ESPG predlagala alternativni vir odobritev plačil za neporabljena sredstva Evropskega socialnega sklada;

6.  ugotavlja pa, da se bodo za uporabo sredstev ESPG v tem primeru sredstva za odobritve plačil prenesla iz proračunske vrstice, namenjene podpori malim in srednje velikim podjetjem ter inovacijam; obžaluje hude napake, ki jih je storila Evropska komisija pri izvajanju programov za konkurenčnost in inovativnost, zlasti med gospodarsko krizo, zaradi katere naj bi bile potrebe po takšni podpori znatno večje;

7.  opozarja, da bi morali delovanje in dodano vrednost ESPG oceniti v okviru splošne ocene programov in različnih drugih instrumentov, vzpostavljenih z medinstitucionalnim sporazumom z dne 17. maja 2006 v okviru vmesnega pregleda večletnega finančnega okvira 2007–2013;

8.  pozdravlja novo obliko predloga Komisije, v katerem so v obrazložitvenem memorandumu podane jasne in podrobne informacije o vlogi ter analiza meril za upravičenost do pomoči, pojasnjeni pa so tudi razlogi za odobritev vloge, kar je v skladu z zahtevami Parlamenta;

9.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

10. naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

11. naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
  • [2]  UL L 406, 30.12.2006, str. 1.

PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne xxx

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2009/021 IE/SR Technics, Irska)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

[1], zlasti njegove točke 28,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji[2], zlasti njenega člena 12(3),

ob upoštevanju predloga Evropske komisije[3],

ker:

(1)      je bil Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) ustanovljen za zagotavljanje dodatne podpore presežnim delavcem, ki so bili odpuščeni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, nastalih kot posledica globalizacije, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

(2)      se je področje uporabe ESPG razširilo na vloge, vložene od 1. maja 2009, da bi se vključila pomoč za delavce, ki so postali presežni zaradi svetovne finančne in gospodarske krize,

(3)      Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev ESPG do letne zgornje meje v višini 500 milijonov EUR,

(4)      je Irska vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi s presežnimi delavci v podjetju SR Technics vložila 9. oktobra 2009 ter jo dopolnila z dodatnimi informacijami do 18. maja 2010. Ta vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006. Komisija zato predlaga uporabo zneska v višini 7.445.863 EUR.

(5)      Zato je treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek za vlogo, ki jo je predložila Irska.

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) uporabi vsota 7.445.863 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V …

Za Evropski parlament                                 Za Svet

predsednik                                                    predsednik

  • [1]               UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
  • [2]               UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
  • [3]               UL C […], […], str. […].

OBRAZLOŽITEV

I. Okoliščine

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za zagotovitev dodatne pomoči delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

Glede na določbe točke 28 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju[1] ter člena 12 uredbe (ES) št. 1927/2006[2] sklad ne sme preseči najvišjega zneska v višini 500 milijonov EUR, ki izhaja iz rezerve pod skupno zgornjo mejo odhodkov iz prejšnjega leta in/ali iz zapadlih sredstev za prevzem obveznosti iz prejšnjih dveh let, razen tistih, povezanih z razdelkom 1b. Ustrezni zneski se vključijo v proračun takoj, ko je na voljo zadostna rezerva in/ali zapadla sredstva za prevzem obveznosti.

Kar zadeva postopek, bo Komisija v primeru pozitivne ocene vloge proračunskemu organu predložila predlog za uporabo sredstev sklada in tudi ustrezno zahtevo za prerazporeditev, zato da bi omogočila črpanje iz sklada. Hkrati se lahko organizirajo tristranski pogovori, na katerih naj bi dosegli sporazum o uporabi sredstev sklada in zahtevanih zneskih. Ti pogovori lahko potekajo v poenostavljeni obliki.

II. Stanje: predlog Komisije

Komisija je 21. septembra 2010 sprejela nov predlog za sklep o uporabi sredstev ESPG v korist Irske, da bi podprla ponovno vključevanje tistih delavcev, ki so bili odpuščeni zaradi svetovne finančne in gospodarske krize, na trg dela.

To je sedemnajsta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2010, in zadeva uporabo skupnega zneska v višini 7.445.863 EUR iz ESPG za Irsko. Nanaša se na 1135 presežnih delavcev (od katerih je za 850 predvidena pomoč) v podjetju SR Technics Ireland Ltd, ki deluje v panogi zračnega prometa v regiji Dublin na ravni NUTS III, in sicer za štirimesečno referenčno obdobje od 3. aprila do 2. avgusta 2009.

Ta vloga (zadeva EGF/2009/021 IE/Technics) je bila predložena Komisiji 9. oktobra 2009 in je bila dopolnjena z dodatnimi informacijami do 18. maja 2010. Vloga je temeljila na merilu za pomoč iz člena 2(a) uredbe ESPG, v skladu s katerim mora biti v obdobju štirih mesecev v podjetju, vključno z njegovimi dobavitelji in proizvajalci v poproizvodni fazi, odpuščenih vsaj 500 presežnih delavcev, in je bila predložena v roku 10 tednov (člen 5 te uredbe).

Ocena Komisije je temeljila na naslednjih elementih: ocena povezav med presežnimi delavci in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih ali finančno krizo, nepredvidena narava zadevnega odpuščanja, prikaz števila presežnih delavcev in izpolnjevanje meril iz člena 2(a), obrazložitev nepredvidene narave tega odpuščanja, opredelitev podjetij, ki odpuščajo, in delavcev, ki jim je pomoč namenjena, zadevno ozemlje, njegovi organi in zainteresirane strani, vpliv presežnih delavcev na lokalno, regionalno ali nacionalno stopnjo zaposlenosti, usklajen sveženj prilagojenih storitev, ki jih je treba financirati, vključno z njihovim dopolnjevanjem z ukrepi, financiranimi iz strukturnih skladov, datumi, ko so se prilagojene storitve za prizadete delavce začele ali naj bi se začele izvajati, in nazadnje postopki za posvetovanje s socialnimi partnerji ter sistemi upravljanja in nadzora.

V skladu z oceno Komisije vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, določena v uredbi ESPG, zato se priporoča proračunskemu organu, da jo odobri.

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila vlogo za prerazporeditev (DEC 28/2010) skupnega zneska 7.445.863 EUR iz rezerve ESPG (40 02 43) za prevzem obveznosti ter iz proračunske vrstice „Zaključek programa za podjetja: izboljšanje finančnega okolja za mala in srednje velika podjetja“ (01 04 05) v plačila proračunskih vrstic ESPG (04 05 01).

Poročevalka z zadovoljstvom ugotavlja, da je Komisija opredelila alternativni vir sredstev za plačila, pri katerem ne gre za neporabljena sredstva Evropskega socialnega sklada, kar je Evropski parlament že večkrat zahteval.   

Meni pa, da izbira v tem primeru (proračunska vrstica, namenjena podpori malim in srednje velikim podjetjem ter inovacijam) ni zadovoljiva, če pomislimo na resne pomanjkljivosti, s katerimi se srečuje Komisija pri izvajanju programov o konkurenčnosti in inovacijah. V obdobju gospodarske krize bi bilo treba ta sredstva pravzaprav povečati. Zaradi tega poziva Komisijo, naj si tudi v prihodnosti prizadeva poiskati ustreznejše proračunske vrstice za plačila.

Medinstitucionalni sporazum omogoča uporabo sredstev sklada do letne zgornje meje v višini 500 milijonov EUR.

V letu 2010 je proračunski organ že odobril enajst vlog za uporabo sredstev iz sklada in prerazporeditev za tehnično pomoč v skupnem znesku 32.943.098 EUR, pri čemer je, če ta znesek prištejemo dodatnemu znesku 14.489.399 EUR za druge vloge, o katerih se razpravlja, do konca leta 2010 ostalo na voljo še 452.567.503 EUR.

III. Postopek

Komisija je predstavila zahtevek za prerazporeditev[3] za vnos posebnih sredstev za prevzem obveznosti in za plačila v proračun za leto 2010, kot zahteva točka 28 medistitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006.

Tristranski pogovori o predlogu Komisije o sklepu o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji bi lahko potekali v poenostavljeni obliki (izmenjava pisem), kot predvideva člen 12(5) pravne podlage, razen če sporazum med Parlamentom in Svetom ne bo dosežen.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispeval k oceni vlog sklada.

Odbor EMPL je po opravljeni oceni izrazil svoje stališče glede uporabe sredstev sklada, kakor je izraženo v priloženem mnenju.

V skupni izjavi, sprejeti na spravnem sestanku 17. julija 2008, so Evropski parlament, Svet in Komisija potrdili, kako pomembno je, da se ob ustreznem spoštovanju medinstitucionalnega sporazuma zagotovi hiter postopek sprejemanja sklepov o uporabi sredstev sklada.

  • [1]  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
  • [2]  UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
  • [3]  DEC 28/2010 z dne 1. septembra 2010.

PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

ES/jm

D(2010)49422

Alain Lamassoure

Predsednik odbora za proračun

ASP 13E158

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) za zadevo ESPG/2009/021 IE/SR Technics (KOM(2010)489 konč.)

Spoštovani gospod Lamassoure,

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) in njegova delovna skupina, odgovorna za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, sta preučila uporabo sredstev omenjenega sklada v zadevi ESPG/2009/021 IE/SR Technics in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina, odgovorna za ESPG, se v zvezi z zgornjo zahtevo strinjata z uporabo sredstev sklada. Odbor EMPL je imel glede tega nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo predvidene prerazporeditve sredstev.

Razmišljanje odbora EMPL je osredotočeno na naslednje:

A)  ker je Komisija to vlogo prejela 9. oktobra 2009, do 18. maja 2010 pa je prejemala tudi dodatne informacije,

B)  ker irska vlada in Komisija trdita, da je odpustitev 1135 delavcev, od katerih je bilo 800 odpuščenih med referenčnim obdobjem od 3. aprila do 2. avgusta 2009, povezano z zmanjšanjem dejavnosti letalskega prevoza zaradi svetovne finančne in gospodarske krize,

C)  ker irske oblasti trdijo, da ni bilo mogoče predvideti resnosti sedanje svetovne gospodarske in finančne krize, zaradi česar ni bilo možno načrtovano in postopno ukrepanje,

D)  ker se je število brezposelnih v barometru stopnje brezposelnosti „Live Register“ v štirih zadevnih regijah dvignilo na več kot 20 % in ker bodo odpuščanja povzročila znatne izgube v posrednem zaposlovanju, in sicer zaradi izgube plač delavcev in manjšega obsega blaga in storitev, ki jih bo podjetje SR Technics kupilo na lokalni in regionalni ravni,

E)  ker o ravni izobrazbe odpuščenih delavcev niso na voljo točni podatki,

F)  ker je 93,8 % presežnih delavcev moških, 95,1 % pa jih je starih med 25 in 54 let.

G)  ker je 20,4 % delavcev v podjetju SR Technics delalo na mestih vodje, 17,9 % na tehničnem področju, 47,3 % pa na področjih, povezanih z obrtjo.

Zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Irske vključi naslednje pobude:

1.  Se strinja s Komisijo, da ta vloga izpolnjuje pogoje za finančni prispevek na podlagi uredbe ESPG 1927/2006, kot je bila spremenjena leta 2009.

2.  Poziva Komisijo, naj podrobneje razloži, zakaj je preverjanje te vloge, ki v sedanji obliki deluje jasno in pošteno, vzelo toliko časa (eno leto), preden je bila predložena proračunskemu organu.

3.  Zahteva več informacij o ukrepih, ki so bili presežnim delavcem nudeni od aprila 2009 (in prej), ko so izgubili službo.

4.  Pozdravlja širok obseg ukrepov, ponujenih presežnim delavcem, vključno s poklicnim svetovanjem in usposabljanjem za pridobitev osnovnih veščin, usposabljanjem presežnih vajencev na delovnem mestu in izven njega, poklicnim izobraževalnim usposabljanjem, podporo za podjetništvo in samozaposlovanje ter terciarnim izobraževanjem.

5.  Obžaluje, da sindikati niso omenjeni kot glavna ali dodatna zainteresirana stran, in poziva irske oblasti, naj podrobneje razložijo, kako so bili socialni partnerji udeleženi pri pripravi vloge in kako bodo sodelovali pri izvajanju ukrepov.

Lep pozdrav,

Pervenche Berès

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

26.10.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin), Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Dominique Riquet, László Surján, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Paul Rübig

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Brian Crowley