DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu dohody mezi Evropským společenstvím a Kanadou o bezpečnosti civilního letectví

28. 10. 2010 - (06645/2010 – C7‑0100/2010 – 2009/0156(NLE)) - ***

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodajka: Silvia-Adriana Ţicău

Postup : 2009/0156(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0298/2010
Předložené texty :
A7-0298/2010
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu dohody mezi Evropským společenstvím a Kanadou o bezpečnosti civilního letectví

(06645/2010 – C7‑0100/2010 – 2009/0156(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (06645/2010),

–   s ohledem na návrh dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o bezpečnosti civilního letectví (15561/2008),

–   s ohledem na žádost o souhlas, kterou Rada předložila v souladu s čl. 100 odst. 2, čl. 207 odst. 4, čl. 218 odst. 8 prvním pododstavcem a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0100/2010),

–   s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0298/2010)

1.  souhlasí s uzavřením této dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Kanady.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Toto doporučení se týká dohody o bezpečnosti, jež byla podepsána jménem (tehdejšího) Evropského společenství dne 6. května 2009. Dohoda o letecké dopravě mezi EU a Kanadou podepsaná ve dnech 17. a 18. prosince 2009, kterou se konečně zřídí plně otevřený letecký prostor mezi EU a Kanadou, bude předmětem samostatného doporučení.

V současné době má pouze šest členských států dvoustranné dohody s Kanadou týkající se certifikace produktů. Tyto smlouvy přestanou platit, když vstoupí v platnost dohoda mezi EU a Kanadou o bezpečnosti civilního letectví (dále jen dohoda). Protože odstraňování technických překážek obchodu se zbožím spadá do výlučné pravomoci Unie, je možné dohodu uzavřít prostřednictvím rozhodnutí Rady. Na rozdíl od dohody o letecké dopravě nepodléhá tato dohoda prozatímnímu uplatňování a nevyžaduje ratifikaci členských států.

Je správné, že je Kanada považována za přednostní zemi pro uzavření dohody o bezpečnosti letectví, která doplní dohodu o letecké dopravě, protože jak v Evropě, tak v Kanadě sídlí výrobci letounů, motorů a avioniky, kteří představují světovou špičku. Vývoz civilní letecké technologie přesahuje dohromady 50 miliard EUR, zatímco evropský a kanadský obchod s letouny, kosmickými loděmi a součástmi dosáhl v roce 2008 více než 49 miliard EUR.

Lisabonská smlouva

Podle Niceské smlouvy, jež byla platná v době, kdy jednání probíhala, byl Parlament v případě mezinárodních leteckých dohod konzultován. Lisabonská smlouva, jež vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009, rozšířila podmínky, za nichž je požadován souhlas Parlamentu, k uzavření mezinárodní dohody. Letecké dohody do této kategorie v současnosti spadají, protože se týkají oblasti, na něž se vztahuje řádný legislativní postup[1]. Stávající návrhy, jichž se tyto změny týkaly, Komise formálně pozměnila ve sdělení zveřejněném dne 2. prosince 2009 o „důsledcích vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“[2].

Posílená úloha Parlamentu, která vyplývá z Lisabonské smlouvy, předpokládá i příslušnou odpovědnost za podrobnější sledování toho, jak jsou jednání vedena, s plným využitím možností, které poskytuje článek 90 jednacího řadu Parlamentu. Je jistě v zájmu všech stran, aby případné významné obavy, které by mohly zpochybnit ochotu Parlamentu poskytnout souhlas, byly zjištěny a řešeny již v počátečním stádiu, a nikoli až poté, co budou jednání uzavřena. Flexibilita umožňující upravit dohodu prostřednictvím změny příloh je jistě vítaná, je však třeba uvažovat o tom, jakým způsobem by měl být Parlament o těch nejvýznamnějších změnách průběžně informován.

Cíle dohody

Stejně jako je tomu v případě srovnatelné dohody o bezpečnosti letectví se Spojenými státy, klíčovými cíli této dohody stanovenými v pokynech pro jednání je minimalizovat nutnost provádět dvojí hodnocení, testy a kontroly (kromě případů, kdy existují významné regulatorní rozdíly) a umožnit EU i Kanadě, aby se vzájemně mohly spolehnout na své systémy certifikace. Toho by se dosáhlo postupným přibližováním obou souborů požadavků a regulatorních postupů, a to prostřednictvím pravidelných konzultací mezi oběma stranami s cílem ověřit dlouhodobou způsobilost a schopnosti příslušných orgánů zapojených do provádění této dohody, jakož i prostřednictvím zřízení společného výboru, který by navrhoval řešení problémů, jež by při provádění dohody vznikly.

Obsah dohody

Dohoda obecně přebírá strukturu stávajících dvoustranných dohod o bezpečnosti letectví (dále jen dvoustranné dohody) uzavřených mezi členskými státy a Kanadou. Stejně jako tyto dvoustranné dohody je založena na vzájemné důvěře v systémy obou stran a na srovnávání regulatorních rozdílů. Stanoví tedy povinnosti a zavádí metody spolupráce, které umožňují, aby dovozní orgán mohl vydat vlastní certifikát leteckému produktu, součásti nebo zařízení, aniž by bylo nutné znovu opakovat všechna hodnocení provedená vývozním orgánem.

Přílohy k dohodě stanoví způsob, jakým je třeba tuto spolupráci a vzájemné uznávání certifikačních nálezů v oblasti letové způsobilosti a údržby uplatňovat. V tomto ohledu se dohoda od stávajících dvoustranných dohod liší. Ustanovení uvedená v přílohách k této dohodě jsou obvykle zařazena do samostatných ujednání na úrovni úřadů pro civilní letectví, která nemají závaznou povahu smlouvy. Dohoda také umožňuje přidání dalších příloh, které fungování dohody dále zlepší.

Pokud jde o údržbu, projevila kanadská strana vůli dosáhnout plného vzájemného uznávání. Dohoda tedy stanoví, že soulad s platnými právními předpisy jedné strany představuje ve shodě s požadavky stanovenými v příslušné příloze soulad s právními předpisy druhé strany a že certifikační postupy každé ze stran představují rovnocenný důkaz o shodě. Také vydávání licencí zaměstnancům v oblasti údržby je považováno za rovnocenné.

Aby vzájemná důvěra v systémy obou stran zůstala zachována, předpokládá dohoda společné kontroly, vyšetřování, výměnu bezpečnostní údajů (kontroly letounů a informace o nehodách) a zvýšenou regulační spolupráci a konzultace na technické úrovni, které umožní řešit problémy předtím, než se přemění ve „spory“. Předpokládá také vytvoření společného výboru a podvýborů v oblastech, jako je osvědčení o letové způsobilosti a údržba. Dohoda obsahuje také účinná ochranná opatření, která každé ze stran v krajním případě umožňují přestat přijímat zjištění druhého příslušného orgánu nebo dohodu částečně či zcela vypovědět. Celý systém konzultací, výborů a podvýborů je však nastaven tak, aby všechny případné neshody byly vyřešeny předtím, než by k něčemu takovému mohlo dojít.

Závěry

Evropské a kanadské společnosti ušetří miliony eur ročně díky kratším a jednodušším – a tudíž i levnějším – postupům schvalování produktů a vzájemnému uznávání certifikačních nálezů. Dohoda dále představuje čistý přínos pro Společenství, jelikož zavede vzájemné uznávání certifikačních nálezů ve všech oblastech letové způsobilosti pro všechny členské státy.

Také pro letecké společnosti bude tato dohoda představovat přínos, protože umožní vzájemné využívání schválených zařízení pro opravy a údržbu. Dohoda nejenže umožní větší konkurenceschopnost kanadského a evropského trhu, ale povede také k jejich vyšší bezpečnosti, protože regulační a kontrolní orgány budou více spolupracovat ve všech záležitostech týkajících se vydávání osvědčení, kontrol a prosazování předpisů, aby byla zajištěna vyšší úroveň bezpečnosti pro cestující a nákladní lety. Dohoda představuje významný krok vpřed, pokud jde o zavedení mezinárodních norem pro bezpečnost civilního letectví, a měla by být využita jako výchozí bod pro budoucí jednání s dalšími významnými producenty letounů a leteckého zařízení.

S ohledem na předchozí připomínky zpravodajka navrhuje, aby Parlament poskytl svůj souhlas s uzavřením této dohody. Vzhledem k tomu, že dohoda nemůže vstoupit v platnost, dokud nebude uzavřena, by bylo také nanejvýš žádoucí, aby poté, co Parlament přijme své rozhodnutí, Rada neoddalovala dokončení příslušných postupů.

  • [1]               Čl. 218 odst. 6 písm. a) v) Smlouvy o fungování Evropské unie.
  • [2]               KOM(2009)0665.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

27.10.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Philip Bradbourn, Tanja Fajon, Erminia Mazzoni, Jan Mulder, Ioan Mircea Paşcu, Dominique Riquet